Politiattest - Føremål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiattest - Føremål"

Transkript

1 Kategori Tittel Føremål Heimel Adopsjon Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til norske styresmakter. Adopsjonslova 3a. norske styresmakter Adopsjon Adopsjon - Søknad til utanlandske styresmakter Søknad om adopsjon til utanlandske styresmakter. Forskrift om strafferegistrering 12 nr 3, jamfør Rundskriv G-67/96. Anna Alkohol - Registrering av verksemd som driv engroshandel, import og produksjon av alkohol Person som eig ein vesentleg del av verksemda, person som ber en vesentleg del av inntektene til verksemda og person som i kraft av stillinga si som leiar har vesentleg innverknad på verksemd som driv engroshandel, import og produksjon av alkohol. Alkohollova 1-4c, jf. forskrifta om engrossalg og tilverkning av alkoholholdig drikk 5-1 andre leddet, jf. Forskrifta om særavgifter 5-3 tredje leddet. Anna Ambassade Tilsetjing ved utanlandske ambassadar i Noreg. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 5, jamfør Rundskriv G-50/00. Anna Hoffet Tilsetjing ved Det Kongelege Hoffet. Forskrifta om strafferegistrering 12 no. 4 q. Anna Honorær konsul Godkjenning av honorær konsul. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 5, jf. Rundskriv G-26/00. Anna Jakt og fangst i statsålmenning Utskriving av jaktkort for jakt og fangst i statsålmenning. Anna Lotteri Leiar for styret, dagleg leiar, innehavar eller ansvarlege deltakarar i føretak som skal autoriserast som entreprenør eller lokalinnehavar av lotteri. Anna Apotek og lækjemiddel Apotek og lækjemiddel Offentlege anskaffingar Levering av tilbod etter loven om offentlege anskaffingar der oppdragsgjevaren krev prov for at leverandøren ikkje er kjent skyldig i straffbare tilhøve som gjeld den yrkesmessige vandelen. Fjellova 25 tredje leddet. Lotterilova 4c andre leddet andre setninga, jf. forskrifta om lotteritilsynet m.m. 2-2 andre leddet bokstav a og 2-3 andre leddet bokstav a. Lov om offentlege anskaffingar 16 jf. forskrifta om offentlege anskaffingar andre leddet bokstav c) jf. tredje leddet og forskrifta om offentlege anskaffingar andre leddet bokstav c) jf. tredje leddet. Apoteklova 3-2 første leddet d). Apotek - Konsesjon til Søknad om driftskonsesjon til apotek. drift Apotek - Tilsetjing Tilsetjingar i farmasøytisk industri, Norsk Medisinaldepot og apotek. Lækjemiddellova 30a. 1/10

2 Apotek og lækjemiddel Lækjemiddel Søknad om lisens for import, eksport, transitt, tilverknad, mottak, rådvelde, handtering og omsetjing av stoff som kan nyttast ved illegal framstilling av narkotika. Lækjemiddellova 25a, fjerde leddet. Arkiv Riksarkivet Tilsetjing i Riksarkivet. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 4 d). Arkiv Statsarkiva Tilsetjing i Statsarkiva. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 4 d) Bank Forretningsbank Styremedlemar, administrerande direktør, dagleg leiar eller annan person som Forretningsbanklova 8a, andre leddet nr. 2 faktisk leiar verksemda i ein forretningsbank. Bank Sparebank Styremedlemar, administrerande direktør, dagleg leiar eller annan person som Sparebanklova 3 tredje leddet nr. 2 faktisk leiar verksemda i ein sparebank. Barnevern Barnevernsinstitusjona r Barnevernlova 6-10, andre leddet, jamfør politiregisterlova 39, første leddet. Barnevern Barnevern Barnevern Brann- og eksplosjonsvern Brann- og eksplosjonsvern Fosterheim og avlastingsheim - Andre som bur i heimen Fosterheim og avlastingsheim - Fosterforeldre og private som tek i mot born som avlastingstiltak Kommunal barnevernteneste Bergsprenging Brannvesen Tilsette, og andre som gjer oppgåver for, statlige institusjonar, statlig senter for foreldre og born, omsorgssenter for mindreårige, godkjende private institusjonar, godkjente private senter for foreldre og born, godkjende kommunale institusjonar og godkjende kommunale senter for born og foreldre. Andre som bur i fosterheimen eller avlastningsheimen. Godkjenning av fosterforeldre og private som tek imot born som avlastningstiltak. Tilsette, støttekontaktar, tilsynsførarar og andre som gjer oppgåver for kommunal barnevernteneste. Søknad om sertifikat som bergsprengar, søknad om sertifikat som bergsprengingsleiar og søknad om fornying av sertifikat som bergsprengar eller bergsprengingsleiar. Tilsetjing i brannvesenet. Tenesteplikt i brannvesenet. Personell i verksemd som etter avtale heilt eller delvis gjer brannvesenet sine oppgåver. Barnevernlova 6-10, tredje leddet, jamfør politiregisterlova 39, første leddet. Barnevernlova 6-10, tredje leddet, jamfør politiregisterlova 41 nr. 1 og nr. 2. Barnevernlova 6-10, første leddet, jamfør politiregisterlova 39, første leddet. Brann- og eksplosjonsvernlova 19a jamfør forskrifta om eksplosjonsfarleg stoff 11-3 første leddet c), 11-2 d) og 11-4 c). Brann- og eksplosjonsvernlova 18. 2/10

3 Brann- og eksplosjonsvern Domstolar Eigedomsmekling og inkasso Eigedomsmekling og inkasso Fengsel og kriminalomsorg Finans og forsikring - Andre høve Finans og forsikring - Andre høve Finansieringsverkse md Finansieringsverkse md Eksplosiv vare Domarar og domarfullmektigar Eigedomsmekling Inkasso Fengsel og kriminalomsorg Noregs Bank Søknad om å gje høve til tileigning, tilverking, oppbevaring og handel med eksplosiv vare. Utnemning av domarar og tilsetjing av domarfullmektigar. Utferding av eigedomsmeklarbrev. Tillating for juristar til å vere fagansvarlig og ansvarlig meklar. Styremedlemar, dagleg leiar og fagansvarleg av eigedomsmeklingsføretak. Personar som søkjer inkassoløyve. Styremedlemar, daglig leiar og faktisk leiar i føretak som søkjer inkassoløyve og føretak som søkjer løyve til å drive oppkjøp og inndriving av fordringar. Tilsatte i kriminalomsorgen og andre som gjer arbeid for kriminalomsorgen. Aspiranter i kriminalomsorgen. Arbeid eller teneste for Noregs Bank. Arbeid eller teneste for ein tenesteleverandør til Noregs Bank. Brann- og eksplosjonsvernlova 19a, jamfør forskrift om eksplosjonsfarleg stoff 8-2 tredje leddet og 2-1 fjerde leddet. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 4 m). Eigedomsmeklingslova 4-2 andre leddet, 4-3 andre leddet og 2-9 tredje leddet, jamfør forskrifta om eigedomsmekling 2-7. Inkassolova 5 første, andre og tredje leddet, jf. sjette leddet. Straffegjennomføringslova 8 første leddet, tredje setninga. Straffegjennomføringslova 5, jamfør forskrifta til lova om straffegjennomføring 2-2, jamfør Forskrifta om aspirantar i kriminalomsorgen 3, jamfør Straffegjennomføringslova 8 første leddet tredje setninga. Sentralbanklova 11 fjerde leddet, jamfør Forskrifta om politiattest ved arbeid i Noregs Bank 2. Betalingssystemlova 2-4 andre leddet. Operatør av Dagleg leiar og styremedlem i operatør av interbanksystem. interbanksystem Betalingsføretak Personar med ansvar for leiing eller drift av verksemda i betalingsføretak. Lova om finansieringsverksemd 4b-2 tredje leddet jamfør forskrifta om betalingsføretak 4 første leddet bokstav k, og lova om finansieringsverksemd 4b-3 første leddet bokstav c jamfør forskrifta om betalingsføretak 18 første leddet, bokstav a. Finansieringsføretak Styremedlem, administrerande direktør og annan person som faktisk leiar verksemda i finansieringsføretak. Lova om finansieringsverksemd 3-3 tredje leddet, nr. 2. 3/10

4 Forsikring Forsikringsagent Forsikringsagent, dagleg leiar og annan person som faktisk leiar forsikringsagentverksemd. Forsikring Forsikringsagent - Dagleg leiar og andre personar som direkte driv med forsikringsformidling i Aksessorisk aksessorisk forsikringsagentverksemd. Lova om forsikringsformidling 7-2 første leddet nr 3. Lova om forsikringsformidling 7-9, jamfør Forskrifta om aksessorisk forsikringsagentverksemd 3. Lova om forsikringsformidling 3-3 første leddet. Forsikringsverksemdslova 2-1 andre leddet b). Forsikringsverksemdslova 7-3, tredje leddet, jf. 2-1, andre leddet, b). Forsikring Forsikringsmekling Forsikringsmeklar, dagleg leiar og annan person som faktisk leiar forsikringsmeklingsverksemd. Forsikring Forsikringsselskap Styremedlem, administrerande direktør og annan person som faktisk leiar verksemda i forsikringsselskap. Forsikring Pensjonskasse Styremedlem, administrerande direktør og annan person som faktisk leiar verksemda i pensjonskasse. Forsvar Heimevernet Opptak av friviljuge til Heimevernet. Heimevernlova 29 andre leddet. Forsvar Sivilforsvaret Teneste i Sivilforsvaret. Sivilbeskyttingslova 8 tredje leddet andre setninga. Fritidsklubbar Friviljuge organisasjonar Kommunale fritidsklubbar Friviljuge organisasjonar Arbeid i kommunal fritidsklubb. Personar som, løna eller uløna, gjer eller skal gjere oppgåver for friviljuge organisasjonar, som fører med seg eit tillits- eller ansvarsforhold andsynes mindreårige eller personar med utviklingshemjing. Helse og omsorg Arbeidsmarknadstiltak Tilsetjing i verksemd som arrangerer arbeidsmarknadstiltak retta mot utviklingshemma. Helse og omsorg Asylmottak Den som skal tilsetjast i statleg asylmottak, og andre som utfører oppgåver for utlendingsstyresmaktene og som har direkte kontakt med born og unge som oppheld seg i asylmottak. Strafferegistreringsforskrifta 12 nr 5, jamfør brev frå POD av , jamfør Politiregisterlova 39, første leddet. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 4, p. Arbeidsmarknadslova 21, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Utlendingslova 97. Helse og omsorg Helsetilsette - Born Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstenester til born. Helsepersonellova 20a første leddet, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Helse og omsorg Helsetilsette - Utviklingshemma Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemjing. 4/10

5 Helse og omsorg Kommunale helse- og omsorgstenester - Born Personell som skal yte helse- og omsorgstenester til born. Helse og omsorg Kommunale helse- og omsorgstenester - Utviklingshemma Personell som skal yte helse- og omsorgstenester til utviklingshemja. Helse og omsorg Krisesenter Tilsetjing eller tildeling av oppgåver som inneber kontakt med brukarar av krisesenter eller liknande bu- og dagtilbod. Helse og omsorg Regionale Person som gjer eller skal gjere arbeid ved regional tryggleiksavdeling. Helse og omsorg Helse og omsorg trygleiksavdelingar Regionale tryggleiksavdelingar med særs høgt tryggleiksnivå Representant for einslege mindreårige asylsøkjarar Personar som gjer eller skal gjere arbeid ved regional tryggleiksavdeling med serleg høgt tryggleiksnivå. Personar som skal oppnemnast som representant for einslege mindreårige asylsøkjarar. Helse- og omsorgstenestelova 5-4 første ledd jamfør helsepersonellova 20a første leddet, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Helse- og omsorgstenestelova 5-4 første ledd jamfør helsepersonellova 20a andre leddet. Krisesenterlova 7. Psykisk helsevernlova 4A-7 første leddet. Psykisk helsevernlova 4A-7 andre leddet. Utlendingslova 98c andre leddet, jf. politiregisterlova 39, første leddet første punktet. Helse og omsorg Verje Oppnemning som verje. Vergemålslova 28 andre leddet, jf. 26, jamfør Vergemålsforskrifta 15, jamfør Politiregisterlova 39, første leddet første punktet. Jernbane Jernbaneføretak Eigar, dagleg leiar og andre personar i leiinga av jernbaneføretak. Jernbanelova 6 andre leddet c), jf. Jernbaneforskrifta 5-3 tredje leddet. Kyrkja Den norske kyrkja Personar som løna eller uløna skal tilsetjast, gjere oppgåver eller ha tillitsverv i Den norske kyrkja der vedkomande vil ha omsorg for eller oppgåver knytta til mindreårige. Klimakvotar Det norske registeret for klimakvotar Den som ynskjer å opprette eller disponere konto i Det norske registeret for klimakvoter, og den som gjev fullmakt til disponering av auksjonsleveringskonto, personkonto, handelskonto og ekstern plattformkonto i registeret. Kirkelova 29 andre leddet, jamfør Politiregisterlova 39, første leddet. Klimakvotelova jamfør Klimakvoteforskrifta /10

6 Kringkasting Kringkasting Personell med arbeidsoppgåver som inneber regelmessig kontakt med mindreårige, hjå kringkastarar, tilbydarar av audiovisuelle tingingstenester og produksjonsføretak som produserer program tinga av ein kringkastar eller tilbydar av audiovisuelle tingingstenester. Luftfart Fly- og Søknad om fly- og helikoptersertifikat. Kringkastingslova 2-18, jf. Politiregisterlova 39, første leddet. Luftfartslova 5-3, første og andre leddet, jf. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 4 e. helikoptersertifikat Luftfart Flygesjef Godkjenning av flygesjef i luftfartsføretak. Luftfartslova 15-4 første ledd, jf. Forskrift om organisasjon av luftfartsforetak 6 første ledd bokstav d. Luftfart Luftfartssertifikat Søknad om førstegangsutsteding og gjenutsteding av luftfartssertifikat. Luftfartslova 5-3, første og andre leddet, jf. Forskrifta om utferding av luftfartssertifikat punkt 7.1.5, jf. Punkt 3.1. Luftfart Låsesmedar Låsesmedar Politiattestar som skal nyttast i utlandet - Personar Politiattestar som skal nyttast i utlandet - Personar Politiattestar som skal nyttast i utlandet - Personar Luftfartstilsynet sin bakgrunnssjekk Personers tilgang til og ferdsle på landingsplassar og andre luftfartsanlegg. Personer som gjer oppgåver på landingsplassar og andre luftfartsanlegg. Personer som gjer oppgåver av verd for tryggleiken i luftfarten andre stader (kjent avsendar m.m.). Luftfartslova 7-24 andre leddet og 7-25 andre leddet, jamfør Forskrifta om tryggleiken i luftfarten 40 første leddet. Opptak i Norske låsesmeder Opptak av medlemar i Norske låsesmeder Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør Rundskriv G-63/94 Tilsetjing i Tilsetjing i medlemsverksemder til Norske låsesmeder. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør medlemsføretak til Rundskriv G-63/94 Norske låsesmeder Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til utanlandske styresmakter. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 3, utanlandske jamfør Rundskriv G-67/96 styresmakter Rettar i eit framandt Einskildperson som skriftleg gjennom norsk utanriksstasjon gjev søknad, eller på Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 3 land vert ikkje gjeven ære og samvit erklærer at retten hans i et framandt land er avhengig av at han får utan at politiattest ligg utferdiga slik attest. føre Visum til USA Søknad om visum til USA Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 2 6/10

7 Politiattestar som skal nyttast i utlandet - Personar Visum, innreise arbeidsløyve, busetjing og opphaldsløyve Einskildpersonar som treng politiattest for visum, innreise, arbeidsløyve eller busetjing i eit framandt land. Politiet Grensevakter Tildeling av avgrensa politimynde til militært personell frå forsvaret ved utøving av grenseoppsyn på landegrensa mellom Noreg og Russland. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 2 Politilova 20 fjerde leddet, jf. Instruksen om politimynde til militære grensevakter ved den norsk-russiske grensa 3. Politilova 24b Politiet Opptak til Politihøgskulen Opptak av studentar til Politihøgskolen. Politiet Politiet Tilsetjing i politi- og lensmannsetaten, medrekna Politidirektoratet og Politiets Politilova 18 IKT-tjenster. Politiet Politiets IKT-tjenester Innbeordringar, engasjement, vikarer, eksterne leverandørar, konsulentar og Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør innleidde vikarar i Politiets IKT-tjenester som skal ha tilgang til politiets register. Rundskriv G-49/2000 Politiet Påtalestyresmakta Utnemning og tilsetjing av embets- og tenestemenn i påtalemakta. Straffeprosesslova 55 tredje ledd. Politiet Studentar i Studentar i praksisplass i politiet og i påtalemakta. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør praksisplass i politiet rundskriv G-87/00 Politiet Tolk i politiet Tolk som skal tenestegjere for politiet og påtalemakta. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør rundskriv POD 2011/012 Rekneskap og Rekneskapsførar Søknad om autorisasjon som rekneskapsførar. Regnskapsførerlova 4 første leddet nr. 4. revisjon Rekneskap og Revisor Søknad om godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Revisorlova 3-4 revisjon Rekneskap og Revisor i kommune Tilsetjing som revisor i kommune eller fylkeskommune. Ansvar for Kommunelova 79, tredje leddet, jamfør revisjon eller fylkeskommune revisjonsoppdrag for kommunar, fylkeskommunar eller kommunale eller forskrifta om revisjon i kommunar og Rettsvesen - Andre høve Rettsvesen - Andre høve Rettsvesen - Andre høve Rettsvesen - Andre høve fylkeskommunale føretak. fylkeskommunar 12 Fylkesnemnd Tilsetjing av leiarar for fylkesnemndene. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jfamfør rundskriv G-151/92 Gjeldsforhandling Oppnemning av medhjelpar ved gjeldsforhandling etter gjeldsordningslova. Gjenopptakingskomm Leiar, nestleiar, medlemar og dei tilsette i Kommisjonen for gjenopptaking av Straffeprosesslova 395, andre leddet, fjerde isjonen straffesaker. setninga Konfliktråd Tilsetjing av konfliktrådsleiar og verv som konfliktrådsmeklar. Konfliktrådslova 2 og 4 7/10

8 Rettsvesen - Andre Toll Tilsetjingar innan tollstyresmaktene. Tollova første leddet. høve Sjøfart Hyresøkjande Vurdering av om hyresøkjande og førstereis er skikka. Vurdering av nekting av Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 4 f) forhyringar og hyretilvisingar. Søknad om oppheving av nekting av forhyringar og hyretilvisingar. Sjøfart Losaspirant Opptaking som losaspirant. Loslova 19, jamfør forskrifta om kvalifikasjonskrav for losaspirantar 2 andre leddet Sjøfart Sjøfartssertifikat Utsteding av sertifikat til fiskebåtstuert, skipselektrikar og radiotelegrafist. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr. 4 g) Skule og barnehage Barnehage Fast tilsetjing, mellombels tilsetjing og regelmessig opphald i barnehage. Vikarar knytta til ei etablert vikarordning, sivilarbeidarar og personar som har vesentleg innverknad på drifta til barnehagen. Barnehagelova 19, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Skule og barnehage Offentleg skule Fast tilsetjing, midlertidig tilsetjing og regelmessig opphald i grunnskule, videregåaende skule, musikk- og kulturskule, SFO, leksehjelp og skuleliknande aktivitetstilbod. Skule og barnehage Privat skule Fast tilsetjing, førebels tilsetjing og regelmessig opphald i grunnskule, videregåande skule, leksehjelp og skuleliknande aktivitetstilbod. Skule og barnehage Samleattest skule og barnehage Statsborgarskap Statsborgarskap - Ikkje-nordiske statsborgarar Statsborgarskap Statsborgarskap - Nordiske statsborgarar Tilsynsrådet for advokatverksemd Tilsynsrådet for advokatverksemd Fast tilsetjing, førebels tilsetjing og regelmessig opphald i grunnskule, videregåande skule, musikk- og kulturskule, SFO, leksehjelp, skoleliknande aktivitetstilbod og i barnehage. Vikarer knytta til ei etablert vikarordning, sivilarbeidarar og personar som har vesentleg innverknad på driften til barnehagen. Søknad om norsk statsborgarskap frå ikkje-nordiske statsborgarar. Opplæringslova 10-9 første og andre leddet, jamfør politiregisterlova 39, første leddet. Privatskolelova 4-3 første og andre ledd jf. Politiregisterloven 39, første ledd. Opplæringslova 10-9 første og andre leddet og barnehagelova 19, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Statsborgarlova 7, tredje leddet Søknad om norsk statsborgarskap frå nordiske (danske, finske, svenske og Statsborgarlova 20, andre leddet islandske) statsborgarar. Advokatløyve Søknad om advokatløyve. Domstollova 220 femte leddet Advokatfullmektig Søknad om autorisasjon som advokatfullmektig. Domstollova 223 andre leddet 8/10

9 Tilsynsrådet for advokatverksemd Rettshjelpar Søknad om løyve til å drive rettshjelpsverksemd. Domstollova 219 første leddet fjerde setninga, jamfør Advokatforskriften 1-1 andre leddet andre setninga. Trafikkskular Trafikklærar Søknad om offentleg godkjenning som trafikklærar. Vegtrafikklova 27 første leddet andre setninga Universitet og Opptak til Opptak av studentar til Politihøgskolen. Politilova 24b. høgskular Universitet og høgskular Politihøgskulen Opptak til universitet og høgskuler Opptak til utdanningar der studentar kan kome i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Vaktverksemd Alarmanlegg Montørar og seljarar av alarmanlegg som skal inn til kunden og kor det vil vere aktuelt med ein gjennomgang av eigedomen og lokalene for vurdering av behovet for alarm, talet sensorar, plassering osb. Vaktverksemd Vaktverksemd Innehavar, dagleg leiar, styremedlemar, personar som eig ein vesentleg del, personar som mottek ein vesentleg del av avkastinga, personar som har leiarfunksjon og personar som har vesentleg innverknad på drifta i føretak, einmannsføretak og forvaltningsorgan som utøver ervervsmessig vaktverksemd eller eigenvakthald. Vaktverksemd Vektar Person med konkret tilbod om tilsetjing i føretak som omfattast av lova og som skal utføre vaktteneste eller har oppgåver direkte knytt til vaktteneste. Universitets- og høgskulelova 4-9 første leddet andre setning, jamfør forskrifta om opptak til høgare utdanning 6-1 første leddet, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Strafferegistreringsforskrifta 12 nr 5, jamfør brev frå POD av Vaktvirksomhetslova 3 tredje og fjerde leddet, jamfør Vaktvirksomhetsforskrifta 4 Vaktvirksomhetslova 8 første leddet, jamfør Vaktvirksomhetsforskrifta 5. Verdipapir Børsen Styremedlemar, daglig leiar og andre som faktisk deltek i leiinga av Børsen. Børslova 10 andre leddet Verdipapir Oppgjerssentral Den som faktisk leiar oppgjersverksemda. Verdipapirhandellova 13-1 tredje leddet Verdipapir Verdipapirfond Styremedlemar, dagleg leiar og andre som faktisk leiar verksemda i forvaltningsselskap. Verdipapirfondlova 2-3 første leddet, jf. 2-7 første leddet Verdipapir Verdipapirhandel Styremedlemar, dagleg leiar og andre som faktisk deltek i leiinga av Verdipapirhandellova 9-9 fyrste leddet. verdipapirføretak. Vertsfamiliar Vertsfamiliar - Elevar i vidaregåande skule Vertsfamiliar for mindreårige elevar i vidaregåande skule. Strafferegistreringsforskrifta 12 nr 5, jamfør brev frå POD av Vertsfamiliar Vertsfamiliar - Utvekslingsstudentar Vertsfamiliar for mindreårige utanlandske utvekslingsstudentar. Strafferegistreringsforskrifta 12 nr 5, jamfør brev frå POD av /10

10 Yrkestransport Transportløyver Søknad om løyve til yrkestransport etter yrkestransportlova: Søknad om drosjeløyve ( 9). Søknad om løyve til persontransport utanfor rute med motorvogn ( 4). Søknad om løyve til persontransport i rute med motorvogn ( 6). Søknad om løyve til persontransport i rute med fartøy ( 7). Søknad om fellesskapslisens for persontransport på veg i EØS-området ( 10). Søknad om løyve til godstransport med motorvogn ( 5). Søknad om fellesskapsløyve for godstransport på veg i EØS-området ( 10). Yrkestrasportlova 26 10/10

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Adopsjon Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. norske myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske myndigheter Søknad

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut)

Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut) Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut) Vedteke i Hovedsamarbeidsutvalet 05.10.2012 INNHALD: 1. Generelt side 3 2. Deltaking og informasjon side 3

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo

Del goda! Foto: Åsmund Holien Mo Foto: Åsmund Holien Mo Del goda! Arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti 2013-2017 Innhald Kapittel 1: Stort nok til å drøyme om, konkret nok til å tru på 3 Fire nasjonale reformer 3 Eit Noreg som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Lov av 13. juni 2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

Lov av 13. juni 2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) Melding fra fiskeridirektøren J-146-2013 Lov av 13. juni 2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) Erstatter: J-99-2010 Gyldig fra: 13. 06. 2013 Bergen, 27.

Detaljer