Politiattest - Føremål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiattest - Føremål"

Transkript

1 Kategori Tittel Føremål Heimel Adopsjon Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til norske styresmakter. Adopsjonslova 3a. norske styresmakter Adopsjon Adopsjon - Søknad til utanlandske styresmakter Søknad om adopsjon til utanlandske styresmakter. Forskrift om strafferegistrering 12 nr 3, jamfør Rundskriv G-67/96. Anna Alkohol - Registrering av verksemd som driv engroshandel, import og produksjon av alkohol Person som eig ein vesentleg del av verksemda, person som ber en vesentleg del av inntektene til verksemda og person som i kraft av stillinga si som leiar har vesentleg innverknad på verksemd som driv engroshandel, import og produksjon av alkohol. Alkohollova 1-4c, jf. forskrifta om engrossalg og tilverkning av alkoholholdig drikk 5-1 andre leddet, jf. Forskrifta om særavgifter 5-3 tredje leddet. Anna Ambassade Tilsetjing ved utanlandske ambassadar i Noreg. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 5, jamfør Rundskriv G-50/00. Anna Hoffet Tilsetjing ved Det Kongelege Hoffet. Forskrifta om strafferegistrering 12 no. 4 q. Anna Honorær konsul Godkjenning av honorær konsul. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 5, jf. Rundskriv G-26/00. Anna Jakt og fangst i statsålmenning Utskriving av jaktkort for jakt og fangst i statsålmenning. Anna Lotteri Leiar for styret, dagleg leiar, innehavar eller ansvarlege deltakarar i føretak som skal autoriserast som entreprenør eller lokalinnehavar av lotteri. Anna Apotek og lækjemiddel Apotek og lækjemiddel Offentlege anskaffingar Levering av tilbod etter loven om offentlege anskaffingar der oppdragsgjevaren krev prov for at leverandøren ikkje er kjent skyldig i straffbare tilhøve som gjeld den yrkesmessige vandelen. Fjellova 25 tredje leddet. Lotterilova 4c andre leddet andre setninga, jf. forskrifta om lotteritilsynet m.m. 2-2 andre leddet bokstav a og 2-3 andre leddet bokstav a. Lov om offentlege anskaffingar 16 jf. forskrifta om offentlege anskaffingar andre leddet bokstav c) jf. tredje leddet og forskrifta om offentlege anskaffingar andre leddet bokstav c) jf. tredje leddet. Apoteklova 3-2 første leddet d). Apotek - Konsesjon til Søknad om driftskonsesjon til apotek. drift Apotek - Tilsetjing Tilsetjingar i farmasøytisk industri, Norsk Medisinaldepot og apotek. Lækjemiddellova 30a. 1/10

2 Apotek og lækjemiddel Lækjemiddel Søknad om lisens for import, eksport, transitt, tilverknad, mottak, rådvelde, handtering og omsetjing av stoff som kan nyttast ved illegal framstilling av narkotika. Lækjemiddellova 25a, fjerde leddet. Arkiv Riksarkivet Tilsetjing i Riksarkivet. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 4 d). Arkiv Statsarkiva Tilsetjing i Statsarkiva. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 4 d) Bank Forretningsbank Styremedlemar, administrerande direktør, dagleg leiar eller annan person som Forretningsbanklova 8a, andre leddet nr. 2 faktisk leiar verksemda i ein forretningsbank. Bank Sparebank Styremedlemar, administrerande direktør, dagleg leiar eller annan person som Sparebanklova 3 tredje leddet nr. 2 faktisk leiar verksemda i ein sparebank. Barnevern Barnevernsinstitusjona r Barnevernlova 6-10, andre leddet, jamfør politiregisterlova 39, første leddet. Barnevern Barnevern Barnevern Brann- og eksplosjonsvern Brann- og eksplosjonsvern Fosterheim og avlastingsheim - Andre som bur i heimen Fosterheim og avlastingsheim - Fosterforeldre og private som tek i mot born som avlastingstiltak Kommunal barnevernteneste Bergsprenging Brannvesen Tilsette, og andre som gjer oppgåver for, statlige institusjonar, statlig senter for foreldre og born, omsorgssenter for mindreårige, godkjende private institusjonar, godkjente private senter for foreldre og born, godkjende kommunale institusjonar og godkjende kommunale senter for born og foreldre. Andre som bur i fosterheimen eller avlastningsheimen. Godkjenning av fosterforeldre og private som tek imot born som avlastningstiltak. Tilsette, støttekontaktar, tilsynsførarar og andre som gjer oppgåver for kommunal barnevernteneste. Søknad om sertifikat som bergsprengar, søknad om sertifikat som bergsprengingsleiar og søknad om fornying av sertifikat som bergsprengar eller bergsprengingsleiar. Tilsetjing i brannvesenet. Tenesteplikt i brannvesenet. Personell i verksemd som etter avtale heilt eller delvis gjer brannvesenet sine oppgåver. Barnevernlova 6-10, tredje leddet, jamfør politiregisterlova 39, første leddet. Barnevernlova 6-10, tredje leddet, jamfør politiregisterlova 41 nr. 1 og nr. 2. Barnevernlova 6-10, første leddet, jamfør politiregisterlova 39, første leddet. Brann- og eksplosjonsvernlova 19a jamfør forskrifta om eksplosjonsfarleg stoff 11-3 første leddet c), 11-2 d) og 11-4 c). Brann- og eksplosjonsvernlova 18. 2/10

3 Brann- og eksplosjonsvern Domstolar Eigedomsmekling og inkasso Eigedomsmekling og inkasso Fengsel og kriminalomsorg Finans og forsikring - Andre høve Finans og forsikring - Andre høve Finansieringsverkse md Finansieringsverkse md Eksplosiv vare Domarar og domarfullmektigar Eigedomsmekling Inkasso Fengsel og kriminalomsorg Noregs Bank Søknad om å gje høve til tileigning, tilverking, oppbevaring og handel med eksplosiv vare. Utnemning av domarar og tilsetjing av domarfullmektigar. Utferding av eigedomsmeklarbrev. Tillating for juristar til å vere fagansvarlig og ansvarlig meklar. Styremedlemar, dagleg leiar og fagansvarleg av eigedomsmeklingsføretak. Personar som søkjer inkassoløyve. Styremedlemar, daglig leiar og faktisk leiar i føretak som søkjer inkassoløyve og føretak som søkjer løyve til å drive oppkjøp og inndriving av fordringar. Tilsatte i kriminalomsorgen og andre som gjer arbeid for kriminalomsorgen. Aspiranter i kriminalomsorgen. Arbeid eller teneste for Noregs Bank. Arbeid eller teneste for ein tenesteleverandør til Noregs Bank. Brann- og eksplosjonsvernlova 19a, jamfør forskrift om eksplosjonsfarleg stoff 8-2 tredje leddet og 2-1 fjerde leddet. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 4 m). Eigedomsmeklingslova 4-2 andre leddet, 4-3 andre leddet og 2-9 tredje leddet, jamfør forskrifta om eigedomsmekling 2-7. Inkassolova 5 første, andre og tredje leddet, jf. sjette leddet. Straffegjennomføringslova 8 første leddet, tredje setninga. Straffegjennomføringslova 5, jamfør forskrifta til lova om straffegjennomføring 2-2, jamfør Forskrifta om aspirantar i kriminalomsorgen 3, jamfør Straffegjennomføringslova 8 første leddet tredje setninga. Sentralbanklova 11 fjerde leddet, jamfør Forskrifta om politiattest ved arbeid i Noregs Bank 2. Betalingssystemlova 2-4 andre leddet. Operatør av Dagleg leiar og styremedlem i operatør av interbanksystem. interbanksystem Betalingsføretak Personar med ansvar for leiing eller drift av verksemda i betalingsføretak. Lova om finansieringsverksemd 4b-2 tredje leddet jamfør forskrifta om betalingsføretak 4 første leddet bokstav k, og lova om finansieringsverksemd 4b-3 første leddet bokstav c jamfør forskrifta om betalingsføretak 18 første leddet, bokstav a. Finansieringsføretak Styremedlem, administrerande direktør og annan person som faktisk leiar verksemda i finansieringsføretak. Lova om finansieringsverksemd 3-3 tredje leddet, nr. 2. 3/10

4 Forsikring Forsikringsagent Forsikringsagent, dagleg leiar og annan person som faktisk leiar forsikringsagentverksemd. Forsikring Forsikringsagent - Dagleg leiar og andre personar som direkte driv med forsikringsformidling i Aksessorisk aksessorisk forsikringsagentverksemd. Lova om forsikringsformidling 7-2 første leddet nr 3. Lova om forsikringsformidling 7-9, jamfør Forskrifta om aksessorisk forsikringsagentverksemd 3. Lova om forsikringsformidling 3-3 første leddet. Forsikringsverksemdslova 2-1 andre leddet b). Forsikringsverksemdslova 7-3, tredje leddet, jf. 2-1, andre leddet, b). Forsikring Forsikringsmekling Forsikringsmeklar, dagleg leiar og annan person som faktisk leiar forsikringsmeklingsverksemd. Forsikring Forsikringsselskap Styremedlem, administrerande direktør og annan person som faktisk leiar verksemda i forsikringsselskap. Forsikring Pensjonskasse Styremedlem, administrerande direktør og annan person som faktisk leiar verksemda i pensjonskasse. Forsvar Heimevernet Opptak av friviljuge til Heimevernet. Heimevernlova 29 andre leddet. Forsvar Sivilforsvaret Teneste i Sivilforsvaret. Sivilbeskyttingslova 8 tredje leddet andre setninga. Fritidsklubbar Friviljuge organisasjonar Kommunale fritidsklubbar Friviljuge organisasjonar Arbeid i kommunal fritidsklubb. Personar som, løna eller uløna, gjer eller skal gjere oppgåver for friviljuge organisasjonar, som fører med seg eit tillits- eller ansvarsforhold andsynes mindreårige eller personar med utviklingshemjing. Helse og omsorg Arbeidsmarknadstiltak Tilsetjing i verksemd som arrangerer arbeidsmarknadstiltak retta mot utviklingshemma. Helse og omsorg Asylmottak Den som skal tilsetjast i statleg asylmottak, og andre som utfører oppgåver for utlendingsstyresmaktene og som har direkte kontakt med born og unge som oppheld seg i asylmottak. Strafferegistreringsforskrifta 12 nr 5, jamfør brev frå POD av , jamfør Politiregisterlova 39, første leddet. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 4, p. Arbeidsmarknadslova 21, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Utlendingslova 97. Helse og omsorg Helsetilsette - Born Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstenester til born. Helsepersonellova 20a første leddet, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Helse og omsorg Helsetilsette - Utviklingshemma Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemjing. 4/10

5 Helse og omsorg Kommunale helse- og omsorgstenester - Born Personell som skal yte helse- og omsorgstenester til born. Helse og omsorg Kommunale helse- og omsorgstenester - Utviklingshemma Personell som skal yte helse- og omsorgstenester til utviklingshemja. Helse og omsorg Krisesenter Tilsetjing eller tildeling av oppgåver som inneber kontakt med brukarar av krisesenter eller liknande bu- og dagtilbod. Helse og omsorg Regionale Person som gjer eller skal gjere arbeid ved regional tryggleiksavdeling. Helse og omsorg Helse og omsorg trygleiksavdelingar Regionale tryggleiksavdelingar med særs høgt tryggleiksnivå Representant for einslege mindreårige asylsøkjarar Personar som gjer eller skal gjere arbeid ved regional tryggleiksavdeling med serleg høgt tryggleiksnivå. Personar som skal oppnemnast som representant for einslege mindreårige asylsøkjarar. Helse- og omsorgstenestelova 5-4 første ledd jamfør helsepersonellova 20a første leddet, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Helse- og omsorgstenestelova 5-4 første ledd jamfør helsepersonellova 20a andre leddet. Krisesenterlova 7. Psykisk helsevernlova 4A-7 første leddet. Psykisk helsevernlova 4A-7 andre leddet. Utlendingslova 98c andre leddet, jf. politiregisterlova 39, første leddet første punktet. Helse og omsorg Verje Oppnemning som verje. Vergemålslova 28 andre leddet, jf. 26, jamfør Vergemålsforskrifta 15, jamfør Politiregisterlova 39, første leddet første punktet. Jernbane Jernbaneføretak Eigar, dagleg leiar og andre personar i leiinga av jernbaneføretak. Jernbanelova 6 andre leddet c), jf. Jernbaneforskrifta 5-3 tredje leddet. Kyrkja Den norske kyrkja Personar som løna eller uløna skal tilsetjast, gjere oppgåver eller ha tillitsverv i Den norske kyrkja der vedkomande vil ha omsorg for eller oppgåver knytta til mindreårige. Klimakvotar Det norske registeret for klimakvotar Den som ynskjer å opprette eller disponere konto i Det norske registeret for klimakvoter, og den som gjev fullmakt til disponering av auksjonsleveringskonto, personkonto, handelskonto og ekstern plattformkonto i registeret. Kirkelova 29 andre leddet, jamfør Politiregisterlova 39, første leddet. Klimakvotelova jamfør Klimakvoteforskrifta /10

6 Kringkasting Kringkasting Personell med arbeidsoppgåver som inneber regelmessig kontakt med mindreårige, hjå kringkastarar, tilbydarar av audiovisuelle tingingstenester og produksjonsføretak som produserer program tinga av ein kringkastar eller tilbydar av audiovisuelle tingingstenester. Luftfart Fly- og Søknad om fly- og helikoptersertifikat. Kringkastingslova 2-18, jf. Politiregisterlova 39, første leddet. Luftfartslova 5-3, første og andre leddet, jf. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 4 e. helikoptersertifikat Luftfart Flygesjef Godkjenning av flygesjef i luftfartsføretak. Luftfartslova 15-4 første ledd, jf. Forskrift om organisasjon av luftfartsforetak 6 første ledd bokstav d. Luftfart Luftfartssertifikat Søknad om førstegangsutsteding og gjenutsteding av luftfartssertifikat. Luftfartslova 5-3, første og andre leddet, jf. Forskrifta om utferding av luftfartssertifikat punkt 7.1.5, jf. Punkt 3.1. Luftfart Låsesmedar Låsesmedar Politiattestar som skal nyttast i utlandet - Personar Politiattestar som skal nyttast i utlandet - Personar Politiattestar som skal nyttast i utlandet - Personar Luftfartstilsynet sin bakgrunnssjekk Personers tilgang til og ferdsle på landingsplassar og andre luftfartsanlegg. Personer som gjer oppgåver på landingsplassar og andre luftfartsanlegg. Personer som gjer oppgåver av verd for tryggleiken i luftfarten andre stader (kjent avsendar m.m.). Luftfartslova 7-24 andre leddet og 7-25 andre leddet, jamfør Forskrifta om tryggleiken i luftfarten 40 første leddet. Opptak i Norske låsesmeder Opptak av medlemar i Norske låsesmeder Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør Rundskriv G-63/94 Tilsetjing i Tilsetjing i medlemsverksemder til Norske låsesmeder. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør medlemsføretak til Rundskriv G-63/94 Norske låsesmeder Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til utanlandske styresmakter. Forskrifta om strafferegistrering 12 nr 3, utanlandske jamfør Rundskriv G-67/96 styresmakter Rettar i eit framandt Einskildperson som skriftleg gjennom norsk utanriksstasjon gjev søknad, eller på Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 3 land vert ikkje gjeven ære og samvit erklærer at retten hans i et framandt land er avhengig av at han får utan at politiattest ligg utferdiga slik attest. føre Visum til USA Søknad om visum til USA Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 2 6/10

7 Politiattestar som skal nyttast i utlandet - Personar Visum, innreise arbeidsløyve, busetjing og opphaldsløyve Einskildpersonar som treng politiattest for visum, innreise, arbeidsløyve eller busetjing i eit framandt land. Politiet Grensevakter Tildeling av avgrensa politimynde til militært personell frå forsvaret ved utøving av grenseoppsyn på landegrensa mellom Noreg og Russland. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 2 Politilova 20 fjerde leddet, jf. Instruksen om politimynde til militære grensevakter ved den norsk-russiske grensa 3. Politilova 24b Politiet Opptak til Politihøgskulen Opptak av studentar til Politihøgskolen. Politiet Politiet Tilsetjing i politi- og lensmannsetaten, medrekna Politidirektoratet og Politiets Politilova 18 IKT-tjenster. Politiet Politiets IKT-tjenester Innbeordringar, engasjement, vikarer, eksterne leverandørar, konsulentar og Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør innleidde vikarar i Politiets IKT-tjenester som skal ha tilgang til politiets register. Rundskriv G-49/2000 Politiet Påtalestyresmakta Utnemning og tilsetjing av embets- og tenestemenn i påtalemakta. Straffeprosesslova 55 tredje ledd. Politiet Studentar i Studentar i praksisplass i politiet og i påtalemakta. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør praksisplass i politiet rundskriv G-87/00 Politiet Tolk i politiet Tolk som skal tenestegjere for politiet og påtalemakta. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jamfør rundskriv POD 2011/012 Rekneskap og Rekneskapsførar Søknad om autorisasjon som rekneskapsførar. Regnskapsførerlova 4 første leddet nr. 4. revisjon Rekneskap og Revisor Søknad om godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Revisorlova 3-4 revisjon Rekneskap og Revisor i kommune Tilsetjing som revisor i kommune eller fylkeskommune. Ansvar for Kommunelova 79, tredje leddet, jamfør revisjon eller fylkeskommune revisjonsoppdrag for kommunar, fylkeskommunar eller kommunale eller forskrifta om revisjon i kommunar og Rettsvesen - Andre høve Rettsvesen - Andre høve Rettsvesen - Andre høve Rettsvesen - Andre høve fylkeskommunale føretak. fylkeskommunar 12 Fylkesnemnd Tilsetjing av leiarar for fylkesnemndene. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 5, jfamfør rundskriv G-151/92 Gjeldsforhandling Oppnemning av medhjelpar ved gjeldsforhandling etter gjeldsordningslova. Gjenopptakingskomm Leiar, nestleiar, medlemar og dei tilsette i Kommisjonen for gjenopptaking av Straffeprosesslova 395, andre leddet, fjerde isjonen straffesaker. setninga Konfliktråd Tilsetjing av konfliktrådsleiar og verv som konfliktrådsmeklar. Konfliktrådslova 2 og 4 7/10

8 Rettsvesen - Andre Toll Tilsetjingar innan tollstyresmaktene. Tollova første leddet. høve Sjøfart Hyresøkjande Vurdering av om hyresøkjande og førstereis er skikka. Vurdering av nekting av Strafferegistreringsforskrifta 12, nr 4 f) forhyringar og hyretilvisingar. Søknad om oppheving av nekting av forhyringar og hyretilvisingar. Sjøfart Losaspirant Opptaking som losaspirant. Loslova 19, jamfør forskrifta om kvalifikasjonskrav for losaspirantar 2 andre leddet Sjøfart Sjøfartssertifikat Utsteding av sertifikat til fiskebåtstuert, skipselektrikar og radiotelegrafist. Strafferegistreringsforskrifta 12, nr. 4 g) Skule og barnehage Barnehage Fast tilsetjing, mellombels tilsetjing og regelmessig opphald i barnehage. Vikarar knytta til ei etablert vikarordning, sivilarbeidarar og personar som har vesentleg innverknad på drifta til barnehagen. Barnehagelova 19, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Skule og barnehage Offentleg skule Fast tilsetjing, midlertidig tilsetjing og regelmessig opphald i grunnskule, videregåaende skule, musikk- og kulturskule, SFO, leksehjelp og skuleliknande aktivitetstilbod. Skule og barnehage Privat skule Fast tilsetjing, førebels tilsetjing og regelmessig opphald i grunnskule, videregåande skule, leksehjelp og skuleliknande aktivitetstilbod. Skule og barnehage Samleattest skule og barnehage Statsborgarskap Statsborgarskap - Ikkje-nordiske statsborgarar Statsborgarskap Statsborgarskap - Nordiske statsborgarar Tilsynsrådet for advokatverksemd Tilsynsrådet for advokatverksemd Fast tilsetjing, førebels tilsetjing og regelmessig opphald i grunnskule, videregåande skule, musikk- og kulturskule, SFO, leksehjelp, skoleliknande aktivitetstilbod og i barnehage. Vikarer knytta til ei etablert vikarordning, sivilarbeidarar og personar som har vesentleg innverknad på driften til barnehagen. Søknad om norsk statsborgarskap frå ikkje-nordiske statsborgarar. Opplæringslova 10-9 første og andre leddet, jamfør politiregisterlova 39, første leddet. Privatskolelova 4-3 første og andre ledd jf. Politiregisterloven 39, første ledd. Opplæringslova 10-9 første og andre leddet og barnehagelova 19, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Statsborgarlova 7, tredje leddet Søknad om norsk statsborgarskap frå nordiske (danske, finske, svenske og Statsborgarlova 20, andre leddet islandske) statsborgarar. Advokatløyve Søknad om advokatløyve. Domstollova 220 femte leddet Advokatfullmektig Søknad om autorisasjon som advokatfullmektig. Domstollova 223 andre leddet 8/10

9 Tilsynsrådet for advokatverksemd Rettshjelpar Søknad om løyve til å drive rettshjelpsverksemd. Domstollova 219 første leddet fjerde setninga, jamfør Advokatforskriften 1-1 andre leddet andre setninga. Trafikkskular Trafikklærar Søknad om offentleg godkjenning som trafikklærar. Vegtrafikklova 27 første leddet andre setninga Universitet og Opptak til Opptak av studentar til Politihøgskolen. Politilova 24b. høgskular Universitet og høgskular Politihøgskulen Opptak til universitet og høgskuler Opptak til utdanningar der studentar kan kome i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Vaktverksemd Alarmanlegg Montørar og seljarar av alarmanlegg som skal inn til kunden og kor det vil vere aktuelt med ein gjennomgang av eigedomen og lokalene for vurdering av behovet for alarm, talet sensorar, plassering osb. Vaktverksemd Vaktverksemd Innehavar, dagleg leiar, styremedlemar, personar som eig ein vesentleg del, personar som mottek ein vesentleg del av avkastinga, personar som har leiarfunksjon og personar som har vesentleg innverknad på drifta i føretak, einmannsføretak og forvaltningsorgan som utøver ervervsmessig vaktverksemd eller eigenvakthald. Vaktverksemd Vektar Person med konkret tilbod om tilsetjing i føretak som omfattast av lova og som skal utføre vaktteneste eller har oppgåver direkte knytt til vaktteneste. Universitets- og høgskulelova 4-9 første leddet andre setning, jamfør forskrifta om opptak til høgare utdanning 6-1 første leddet, jamfør politiregisterlova 39 første leddet. Strafferegistreringsforskrifta 12 nr 5, jamfør brev frå POD av Vaktvirksomhetslova 3 tredje og fjerde leddet, jamfør Vaktvirksomhetsforskrifta 4 Vaktvirksomhetslova 8 første leddet, jamfør Vaktvirksomhetsforskrifta 5. Verdipapir Børsen Styremedlemar, daglig leiar og andre som faktisk deltek i leiinga av Børsen. Børslova 10 andre leddet Verdipapir Oppgjerssentral Den som faktisk leiar oppgjersverksemda. Verdipapirhandellova 13-1 tredje leddet Verdipapir Verdipapirfond Styremedlemar, dagleg leiar og andre som faktisk leiar verksemda i forvaltningsselskap. Verdipapirfondlova 2-3 første leddet, jf. 2-7 første leddet Verdipapir Verdipapirhandel Styremedlemar, dagleg leiar og andre som faktisk deltek i leiinga av Verdipapirhandellova 9-9 fyrste leddet. verdipapirføretak. Vertsfamiliar Vertsfamiliar - Elevar i vidaregåande skule Vertsfamiliar for mindreårige elevar i vidaregåande skule. Strafferegistreringsforskrifta 12 nr 5, jamfør brev frå POD av Vertsfamiliar Vertsfamiliar - Utvekslingsstudentar Vertsfamiliar for mindreårige utanlandske utvekslingsstudentar. Strafferegistreringsforskrifta 12 nr 5, jamfør brev frå POD av /10

10 Yrkestransport Transportløyver Søknad om løyve til yrkestransport etter yrkestransportlova: Søknad om drosjeløyve ( 9). Søknad om løyve til persontransport utanfor rute med motorvogn ( 4). Søknad om løyve til persontransport i rute med motorvogn ( 6). Søknad om løyve til persontransport i rute med fartøy ( 7). Søknad om fellesskapslisens for persontransport på veg i EØS-området ( 10). Søknad om løyve til godstransport med motorvogn ( 5). Søknad om fellesskapsløyve for godstransport på veg i EØS-området ( 10). Yrkestrasportlova 26 10/10

Politiattest - Føremål

Politiattest - Føremål Politia - Føremål Kategori Tittel Føremål Heimel Atype Stadfesting Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske styresmakter. Adopsjonslova 3a. styresmakter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Adopsjon Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. norske myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske myndigheter Søknad

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Adopsjon Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. norske myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad til Søknad om adopsjon til utenlandske

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Føremål

Politiattest - Føremål Politia - Føremål Kategori Tittel Føremål Heimel Atype Stadfesting Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske styresmakter. Adopsjonslova 3a. styresmakter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Føremål

Politiattest - Føremål Politia - Føremål Kategori Tittel Føremål Heimel Atype Stadfesting Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske styresmakter. Adopsjonslova 3a. styresmakter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Føremål

Politiattest - Føremål Politia - Føremål Kategori Tittel Føremål Heimel Atype Stadfesting Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske styresmakter. Adopsjonslova 3a. styresmakter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Føremål

Politiattest - Føremål Politia - Føremål Kategori Tittel Føremål Heimel Atype Stadfesting Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske styresmakter. Adopsjonslova 3a. styresmakter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Formål

Politiattest - Formål Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Politiattest - Føremål

Politiattest - Føremål Politia - Føremål Kategori Tittel Føremål Heimel Atype Stadfesting Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske styresmakter. Adopsjonslova 3a. styresmakter Adopsjon Adopsjon - Søknad

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY 1.1.2010 Kommunalt ansvar Fylkesmann som tilsynsmyndighet 2 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 1. Formålet

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET

Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET Tilsyn med FINANSMARKNADEN FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Rolla og oppgåvene til Finanstilsynet Finanstilsynet er eit sjølvstendig myndigheitsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak frå Stortinget,

Detaljer

Politiattest i Ringebu kommune

Politiattest i Ringebu kommune Gudbrandsdal politidistrikt Postboks 956 2604 Lillehammer Tlf 61 05 30 00 Politiattest i Ringebu kommune 1. Kan kun kreve politiattest for de stillingene som er hjemlet i lov. Søknad skrives på eget skjema

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG VENTELISTER FOR TOKKE KOMMUNE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar,

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, Vinje kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, kriterier og venteliste. 1 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Rutine for innhenting av politiattest

Rutine for innhenting av politiattest Rutine for innhenting av politiattest Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: administrasjonsutvalget Dato: 06.03.2017 JplD: 17/9222 Revisjonsintervall: hvert andre år Distribusjon: Eigersund kommunes hjemmeside

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Politiattester. Synne Skaug Inger Børte. Regelverksamling for kommuner og fylkeskommune 6.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Politiattester. Synne Skaug Inger Børte. Regelverksamling for kommuner og fylkeskommune 6. Politiattester Synne Skaug Inger Børte Regelverksamling for kommuner og fylkeskommune 6. september 2013 1 Skole- og barnehageeiers ansvar mht innhenting og håndtering av politiattester Oppl.loven 10-9

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Sofus Barnevern

Rapport frå tilsyn med Sofus Barnevern Sakshandsamar, innvalstelefon Eirik Lyssand 5557 2111 Vår dato 02 april 2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/225 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Sofus Barnevern Adresse til verksemda: Sofus barnevern,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Melding til barneverntenesta Bremanger kommune.

Melding til barneverntenesta Bremanger kommune. Bremanger kommune Familie og helse Barneverntenesta Melding til barneverntenesta Bremanger kommune. I medhald av Lov om barneverntenester 6-4. Innhenting av opplysningar Barnet sitt namn: Fødsel - personnummer:

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Lovvedtak 71. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 344 L ( ), jf. Prop. 114 L ( )

Lovvedtak 71. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 344 L ( ), jf. Prop. 114 L ( ) Lovvedtak 71 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 344 L (2012 2013), jf. Prop. 114 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i politiregisterloven

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILT LAGT TIL RETTE FOR HEILDØGNS TENESTER - KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER Heimel: Fastsatt

Detaljer

Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut)

Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut) Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut) Vedteke i Hovedsamarbeidsutvalet 05.10.2012 INNHALD: 1. Generelt side 3 2. Deltaking og informasjon side 3

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal TILSYN MED Norddal kommune TIDSROM: 28.09.2010. ARKIVKODE: 2010/3249/MAAA KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Revisjonsleiar: Rådgivar Nlaren Orjasieter

Detaljer

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011

FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Balestrand kommune FRAMLEGG TIL STILLINGSSTRUKTUR AV 05.10.2011 - RULLERING - 2011 Stillingstype Kvalifikasjonskrav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014

Statistikk. Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Tabell 2.3 Geografisk fordeling av saker opprettet i 2014 Folkemengde Antall Saker i i prosent Fylke saker prosent 01.01.2014 Østfold... 136 5,2 5,6 Akershus... 274 10,4 11,3 Oslo... 531 20,2 12,4 Hedmark...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Volda ei internasjonal distriktskommune

Volda ei internasjonal distriktskommune Volda ei internasjonal distriktskommune BUSETTING OG INTEGRERING I VOLDA Busettingskonferansen, Gardermoen 22.01.12 Arild Iversen ordførar Innvandring og innvandrarar Volda kommune 8700 innbyggjarar 650

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon

Detaljer

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013

STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Balestrand kommune STILLINGSSTRUKTUR - RULLERING - 2013 Stillingstype Kvalifikasjons-krav Grunnløn Oversyn over stillingar i Balestrand kommune med tilhøyrande kvalifikasjonskrav og grunnløn. Innleiing

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Søknad om Fellesskapsløyve for gods- og/eller turvogntransport

Søknad om Fellesskapsløyve for gods- og/eller turvogntransport Side 1 av 5 Søknad om Fellesskapsløyve for gods- og/eller turvogntransport Søknad gjeld for Fellesskapsløyve for godstransport: stk. løyve(r). Fellesskapsløyve for turvogntransport: stk. løyve(r). eller

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Sjå adresseliste Vår ref. Dato 200405233 EP TFJ/ESI/mk 2. april 2004 Høyring - forslag til endring i inkassolova 5 første ledd bokstav b. Kravet om fast forretningsstad

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Verksemd utover det som er godkjent gjennom forskrift eller søknad, blir sett på som ulovleg verksemd frå skolen si side.

Verksemd utover det som er godkjent gjennom forskrift eller søknad, blir sett på som ulovleg verksemd frå skolen si side. Tilleggsverksemd etter friskolelova Første setning i friskolelova 2-2 viser at friskolar med rett til statstilskot først og fremst skal drive skole. Det finst likevel nokre unntak som gjer det mogleg for

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningslinje for samordna opptak i i Stord kommune INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer