Politiattest - Formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiattest - Formål"

Transkript

1 Politia - Formål Kategori Tittel Formål Hjemmel Atype Bekreftelse Adopsjon Adopsjon - Søknad til norske Søknad om adopsjon til norske myndigheter. Adopsjonsloven 3a. myndigheter Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter. Politiregisterloven 38 første myndigheter - politia. Adopsjon Adopsjon - Søknad til utenlandske Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter. Politiregisterloven 38 første myndigheter - Uttømende politia. Annet Alkohol - Registrering av virksomhet som driver engrossalg, import og produksjon av alkohol Person som eier en vesentlig del av virksomheten, person som oppebærer en vesentlig del av virksomhetens inntekter og person som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på virksomhet som driver engrossalg, import og produksjon av alkohol. Alkoholloven 1-4c, jf. forskrift om engrossalg og tilvirkning av alkoholholdig drikk 5-1 andre ledd, jf. Forskrift om særavgifter 5-3 tredje Annet Ambassade Personer som søker om tilsetting ved utenlandsk ambassade eller lignende i Norge. Politiregisterloven 38 første ledd andre setning. Annet Dyrepensjonat Søknad om tillatelse fra Mattilsynet til å drive Dyrevelferdsloven 40 andre ledd, Ingen dyrepensjonat. jf. forskrift om dyrepensjonater og lignende 2 første ledd Annet Hoffet Personer som skal ansettes ved Hoffet. Politiregisterforskriften Annet Honorær konsul Personer som er aktuelle for godkjenning som fremmed lands honorære konsul i Norge. Politiregisterforskriften Annet Jakt og fangst i statsallmenning Utskriving av jaktkort for jakt og fangst i Fjellova 25 tredje statsallmenning. Annet Kortprodusenter Personer som skal ansettes i virksomhet som skal produsere pass, førerkort, oppholdskort eller andre offentlig utstedte kort. Politiregisterforskriften Annet Kulturinstitusjoner Personer som skal utføre oppgaver i kulturinstitusjoner som innebærer et tillitsforhold eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Politiregisterforskriften 34-16, jf. Politiregisterloven 39, første 1/13

2 Politia - Formål Annet Lotteri Styrets leder, daglig leder, innehaver eller ansvarlige deltakere, i foretak som skal autoriseres som entreprenør for lotteri, eller i foretak som skal autoriseres som lokalinnehaver for lotteri. Lotteriloven 4c andre ledd andre setning, jf. forskrift om lotteritilsynet m.m. 2-2 andre ledd bokstav a og 2-3 andre ledd bokstav a. Annet Nasjonalt ID-senter Personer som skal ansettes i Nasjonalt ID-senter. Politiregisterforskriften Annet Offentlige anskaffelser Innlevering av tilbud etter lov om offentlige Lov om offentlige anskaffelser 16 anskaffelser der oppdragsgiver krever bevis for at jf. forskrift om offentlige anskaffelser leverandøren ikke er kjent skyldig i straffbare forhold andre ledd bokstav c) jf. som angår den yrkesmessige vandel. tredje ledd og forskrift om offentlige anskaffelser andre ledd Annet Treningsvirksomhet for barn i samarbeid med det offentlige Personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. bokstav c) jf. tredje Politiregisterforskriften 34-13, jf. politiregisterloven 39 første Apotek og legemidler Apotek - Konsesjon til drift Søknad om driftskonsesjon til apotek. Apotekloven 3-2 første ledd d). Apotek og legemidler Apotek - Tilsetting Tilsettinger i farmasøytisk industri, legemiddelgrossister og apotek. Legemiddelloven 30a. Apotek og legemidler Legemidler Søknad om lisens for import, eksport, transitt, tilvirkning, mottak, besittelse, håndtering og omsetning av stoffer som kan brukes ved illegal fremstilling av narkotika (legemidler). Legemiddelloven 25a, fjerde Arkiv Arkivhåndtering og informasjonssikkerhetssystemer Personer som skal ansettes i virksomhet som ivaretar arkivhåndtering og informasjonssikkerhetssystemer for offentlige og private virksomheter når det er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn. Endring i en ansatts stilling eller arbeidsoppgaver gjør at sikkerhetsmessige grunner tilsier at det fremlegges ny politia. Arkiv Riksarkivet og statsarkiver Personer som skal tilsettes i Riksarkivet eller statsarkivene. Politiregisterforskriften Arkivloven 21 andre 2/13

3 Politia - Formål Bank Forretningsbank Styremedlemmer, administrerende direktør, daglig leder eller annen person som faktisk leder virksomheten i en forretningsbank. Bank Sparebank Styremedlemmer, administrerende direktør, daglig leder eller annen person som faktisk leder virksomheten i en sparebank. Barnevern Barnevernsinstitusjoner Ansatte, og andre som utfører oppgaver for, statlige institusjoner, statlig senter for foreldre og barn, omsorgssentre for mindreårige, godkjente private institusjoner, godkjente private senter for foreldre og barn, godkjente kommunale institusjoner og godkjente kommunale senter for barn og foreldre. Barnevern Fosterhjem og avlastningshjem - Andre som bor i hjemmet Barnevern Fosterhjem og avlastningshjem - Fosterforeldre og private som tar i mot barn som avlastningstiltak Andre som bor i fosterhjemmet eller avlastningshjemmet. Godkjenning av fosterforeldre og private som tar imot barn som avlastningstiltak. Barnevern Kommunal barneverntjeneste Ansatte, støttekontakter, tilsynsførere og andre som utfører oppgaver for kommunal barneverntjeneste. Offentlig oppnevnt tilsynsperson ved samvær. Brann- og eksplosjonsvern Brann- og eksplosjonsvern Brann- og eksplosjonsvern Bergsprenging Brannvesen Eksplosiv vare - Ansettelse i virksomhet Søknad om sertifikat som bergsprenger, søknad om sertifikat som bergsprengningsleder og søknad om fornyelse av sertifikat som bergsprenger eller bergsprengningsleder. Tilsetting i brannvesenet. Tjenesteplikt i brannvesenet. Personell i virksomhet som etter avtale helt eller delvis utfører brannvesenets oppgaver. Ansettelse av personer som skal håndtere eksplosiv vare. Forretningsbankloven 8a, andre ledd nr. 2 Sparebankloven 3 tredje ledd nr. 2 Barnevernloven 6-10, andre ledd, jf. politiregisterloven 39, første Barnevernloven 6-10, tredje ledd, jf. politiregisterloven 39, første Barnevernloven 6-10, tredje ledd, jf. politiregisterloven 41 nr. 1 og nr. 2. Barnevernloven 6-10, første ledd, jf. politiregisterloven 39, første Barneloven 43a, jf. politiregisterloven 39, første Brann- og eksplosjonsvernloven 19a jf. forskrift om eksplosjonsfarlig stoff 11-3 første ledd c), 11-2 d) barnevernet eller Bufetat. barnevernet eller Bufetat. og 11-4 c). Brann- og eksplosjonsvernloven 18. Brann- og eksplosjonsvernloven 19a, jf. forskrift om eksplosjonsfarlig stoff 2-2a første 3/13

4 Politia - Formål Brann- og eksplosjonsvern Eksplosiv vare - Søknad til DSB Søknad om tillatelse til erverv, tilvirkning, oppbevaring og handel med eksplosiv vare. Domstoler Dommere og dommerfullmektiger Utnevning av faste og midlertidige dommere og tilsetting av dommerfullmektiger Eiendomsmegling og Eiendomsmegling Utstedelse av eiendomsmeglerbrev. Tillatelse for inkasso jurister til å være fagansvarlig og ansvarlig megler. Styremedlemmer, daglig leder og fagansvarlig av Eiendomsmegling og inkasso Fengsel og kriminalomsorg Finans og forsikring for øvrig Finans og forsikring for øvrig Finansieringsvirksomh et Inkasso Fengsel og kriminalomsorg Norges Bank Operatør av interbanksystem Alternative investeringsfond eiendomsmeglingsforetak. Personer som søker inkassobevilling. Styremedlemmer, daglig leder og faktisk leder i foretak som søker inkassobevilling og foretak som søker bevilling til å drive oppkjøp og inndriving av fordringer. Tilsatte i fengsel, kriminalomsorgen for øvrig og andre som utfører arbeid i fengsel eller for kriminalomsorgen. Opptak til fengselsbetjentutdanning (fengselsskolen). Aspiranter i kriminalomsorgen. Arbeid eller tjeneste for Norges Bank. Arbeid eller tjeneste for en tjenesteleverandør til Norges Bank. Daglig leder og styremedlemmer i operatør av interbanksystem. Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen hos forvalter av alternative investeringsfond. Brann- og eksplosjonsvernloven 19a, jf. forskrift om eksplosjonsfarlig stoff 8-2 tredje ledd og 2-1 fjerde Domstolloven 55 fjerde Eiendomsmeglingsloven 4-2 andre ledd, 4-3 andre ledd og 2-9 første og andre ledd, jf. 2-9 tredje ledd jf. forskrift om eiendomsmegling 2-7. Inkassoloven 5 første, andre og tredje ledd, jf. sjette Straffegjennomføringsloven 8 første ledd tredje setning. Straffegjennomføringsloven 5, jf. forskrift til lov om straffegjennomføring 2-2, jf. Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen 3, jf. Straffegjennomføringsloven 8 første ledd tredje setning. Sentralbankloven 11 fjerde ledd, jf. forskrift om politia ved arbeid eller tjeneste for Norges Bank 2 Betalingssystemloven 2-4 andre Lov om forvaltning av alternative investeringsfond 2-5 første 4/13

5 Politia - Formål Finansieringsvirksomh et Finansieringsvirksomh et Betalingsforetak Finansieringsforetak Personer med ansvar for ledelse eller drift av virksomheten i betalingsforetak. Styremedlem, administrerende direktør og annen person som faktisk leder virksomheten i finansieringsforetak. Forsikring Forsikringsagent Forsikringsagent, daglig leder og annen person som faktisk leder forsikringsagentvirksomhet. Forsikring Forsikringsagent - Aksessorisk Daglig leder og andre personer som er direkte beskjeftiget med forsikringsformidling i aksessorisk forsikringsagentvirksomhet. Forsikring Forsikringsmegling Forsikringsmegler, daglig leder og annen person som faktisk leder forsikringsmeglingsvirksomhet. Forsikring Forsikringsselskap Styremedlem, administrerende direktør og annen person som faktisk leder virksomheten i forsikringsselskap. Lov om finansieringsvirksomhet 4b-2 tredje ledd jf. forskrift om betalingsforetak 4 første ledd bokstav k, og lov om finansieringsvirksomhet 4b-3 første ledd bokstav c jf. forskrift om betalingsforetak 18 første ledd, bokstav a. Lov om finansieringsvirksomhet 3-3 tredje ledd, nr. 2. Lov om forsikringsformidling 7-2 tredje Lov om forsikringsformidling 7-9, jf. forskrift om aksessoriske forsikringsagenter 3. Lov om forsikringsformidling 3-3 første Forsikringsvirksomhetsloven 2-1 andre Forsikring Pensjonskasse Styremedlem, administrerende direktør og annen person som faktisk leder virksomheten i pensjonskasse. Forsikringsvirksomhetsloven 7-3, tredje ledd, jf. 2-1, andre ledd, b). Forsvar Heimevernet Opptak av frivillige til Heimevernet. Heimevernloven 29 andre Heimevernet. Forsvar Sivilforsvaret Personer som vurderes til tjeneste i Sivilforsvaret. Sivilbeskyttelsesloven 8 tredje ledd andre setning. Fritidsklubber Fritidsklubber og barne- og ungdomsleirer Politiregisterforskriften 34-12, jf. Politiregisterloven 39, første Personer som skal arbeide eller ha oppgaver i fritidsklubber eller i barne- og ungdomsleirer og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 5/13

6 Politia - Formål Frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Helse og omsorg Arbeidsmarkedstiltak Ansettelse i bedrift som arrangerer arbeidsmarkedstiltak rettet mot utviklingshemmede. Helse og omsorg Asylmottak Den som skal tilsettes i mottak, og andre som skal utføre oppgaver for utlendingsmyndighetene og som har direkte kontakt med mindreårige som oppholder seg i mottak. Helse og omsorg Helsepersonell - Barn Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn. Helse og omsorg Helsepersonell - Utviklingshemmede Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Helse og omsorg Incestsentre og ressurssentre for voldtatte Helse og omsorg Helse og omsorg Kommunale helse- og omsorgstjenester - Barn Kommunale helse- og omsorgstjenester - Utviklingshemmede Personer som, lønnet eller ulønnet, skal utføre oppgaver for incestsentre eller ressurssentre for voldtatte, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige Personell som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn. Personell som skal yte helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede. Helse og omsorg Krisesenter Ansettelse eller tildeling av oppgaver som innebærer kontakt med brukere av krisesenter eller tilsvarende boog dagtilbud. Helse og omsorg Regionale sikkerhetsavdelinger Person som utfører eller skal utføre arbeid ved regional sikkerhetsavdeling. Politiregisterforskriften 34-1, jf. Politiregisterloven 39, første Arbeidsmarkedsloven 21, jf. politiregisterloven 39 første Utlendingsloven 97 første ledd, jf. politiregisterloven 39 første arbeidsgiver/or ganisasjonen. Helsepersonelloven 20a første ledd, jf. politiregisterloven 39 første Helsepersonelloven 20a andre Politiregisterforskriften 34-3, jf. politiregisterloven 39 første Helse- og omsorgstjenesteloven 5-4 første ledd jf. helsepersonelloven 20a første ledd, jf. politiregisterloven 39 første Helse- og omsorgstjenesteloven 5-4 første ledd, jf. helsepersonelloven 20a andre Krisesenterloven 7. Psykisk helsevernloven 4A-7 første 6/13

7 Politia - Formål Helse og omsorg Helse og omsorg Regionale sikkerhetsavdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå Representant for enslige mindreårige asylsøkere Personer som utfører eller skal utføre arbeid ved regional sikkerhetsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Personer som skal oppnevnes som representant for enslige mindreårige asylsøkere. Jernbane Jernbaneforetak Eier, daglig leder og andre personer i ledelsen av jernbaneforetak. Kirken Den norske kirke Personer som lønnet eller ulønnet skal tilsettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv i Den norske kirke der vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Klimakvoter Det norske registeret for klimakvoter Den som ønsker å opprette eller disponere konto i Det norske registeret for klimakvoter, og den som gir fullmakt til disponering av auksjonsleveringskonto, personkonto, handelskonto og ekstern plattformkonto i registeret Kringkasting Kringkasting Personell med arbeidsoppgaver som innebærer regelmessig kontakt med mindreårige, hos kringkastere, tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester og produksjonsforetak som produserer programmer bestilt av en kringkaster eller tilbyder av audiovisuelle bestillingstjenester. Luftfart AVSEC - arbeidsgiver kreves Personers adgang til og ferdsel på landingsplasser og andre luftfartsanlegg. Personer som utfører oppgaver på landingsplasser og andre luftfartsanlegg. Personer som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten i luftfarten andre steder (kjent avsender mv.). Psykisk helsevernloven 4A-7 andre Utlendingsloven 98c andre ledd, jf. politiregisterloven 39, første ledd første punkt. Jernbaneloven 6 andre ledd c), jf. Jernbaneforskriften 5-3 tredje Kirkeloven 29 andre ledd, jf. Politiregisterloven 39, første Klimakvoteloven jf. Klimakvoteforskriften 7-4. Kringkastingsloven 2-18, jf. Politiregisterloven 39, første Luftfartsloven 7-24 andre ledd og 7-25 andre ledd, jf. Forskrift om sikkerheten i luftfarten 40 første Luftfart Flygesjef Godkjenning av flygesjef i luftfartsforetak. Luftfartsloven 15-4 første ledd, jf. Forskrift om organisasjon av luftfartsforetak 6 første ledd bokstav d. fylkesmannen. 7/13

8 Politia - Formål Luftfart Luftfartstilsynets bakgrunnssjekk Personers adgang til og ferdsel på landingsplasser og andre luftfartsanlegg. Personer som utfører oppgaver på landingsplasser og andre luftfartsanlegg. Personer som utfører oppgaver av betydning for sikkerheten i luftfarten andre steder (kjent avsender mv.). Låsesmeder Ansettelse i medlemsbedrifter til Personer som skal ansettes i medlemsbedrifter til Foreningen Norske låsesmeder Foreningen Norske låsesmeder Låsesmeder Opptak i Foreningen Norske låsesmeder Personer som skal tas opp som medlemmer i Foreningen Norske låsesmeder Politiaer til bruk i Adopsjon - Søknad til utenlandske Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter. myndigheter - politia. Politiaer til bruk i Adopsjon - Søknad til utenlandske Søknad om adopsjon til utenlandske myndigheter. Politiaer til bruk i Politiaer til bruk i Politiaer til bruk i Politiaer til bruk i Politiaer til bruk i myndigheter - Politia til personer til bruk i utlandet - Politia til personer til bruk i utlandet - Politia til personer til bruk i utlandet - Visum til USA Visum, innreise arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et annet land_ politia. Personer som trenger politia til formål der bestemmelser i andre land krever dokumentasjon om hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner. Personer som trenger politia til formål der bestemmelser i andre land krever dokumentasjon om hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd. Personer som trenger politia til formål der bestemmelser i andre land krever dokumentasjon om hvorvidt en person har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd, eller er under straffeforfølgning. Personer som trenger politia for innreise, visum, arbeidstillatelse eller bosetting i USA. Personer som trenger politia for visum, innreise arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et annet land. Luftfartsloven 7-24 andre ledd og 7-25 andre ledd, jf. Forskrift om sikkerheten i luftfarten 40 første Politiregisterforskriften 34-7 første Politiregisterforskriften 34-7 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første Politiregisterloven 38 første 8/13

9 Politia - Formål Politiaer til bruk i Visum, innreise arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et annet land_ Personer som trenger politia for visum, innreise arbeidstillatelse, bosetting og oppholdstillatelse i et annet land. Politiregisterloven 38 første Politiet politimyndighet Personer som skal tildeles begrenset politimyndighet. Politiloven 20 sjuende Politiet Grensevakter Tildeling av begrenset politimyndighet til militært personell fra Forsvaret ved utøvelse av grenseoppsyn på landegrensen mellom Norge og Russland. Politiloven 20 fjerde ledd, jf. Instruks om politimyndighet til militære grensevakter ved den norskrussiske grensen 3, jf. politiloven 20 sjuende Politiet Opptak til Politihøgskolen Opptak av studenter til Politihøgskolen. Politiloven 24b Politiet Politiet Personer som skal tilsettes i politi- og lensmannsetaten, herunder i Politidirektoratet, Politiets Fellestjenester og Politiets IKT-tjenester. Personer som skal utføre arbeid eller tjeneste for politiet eller for en tjenesteleverandør for politiet. Politiloven 18 Politiet Påtalemyndigheten Utnevning og tilsetting av embets- og tjenestemenn i påtalemyndigheten. Politiet Tolk i politiet og påtalemyndigheten Personer som skal tjenestegjøre som tolk for politiet og Politiregisterforskriften påtalemyndigheten. Regnskap og revisjon Regnskapsfører Søknad om autorisasjon som regnskapsfører. Regnskapsførerloven 4 første ledd nr. 4. Regnskap og revisjon Revisor Søknad om godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor. Regnskap og revisjon Revisor i kommune eller fylkeskommune Ansettelse som revisor i kommune eller fylkeskommune. Ansvar for revisjonsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner eller kommunale eller fylkeskommunale foretak. GSV. Kopi av innkallingsbrev til opptaksprøve ved PHS. Straffeprosessloven 55 tredje Politiet. Revisorloven 3-4 Kommuneloven 79, tredje ledd, jf. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 12 9/13

10 Politia - Formål Rettsvesen for øvrig Gjeldsforhandling Oppnevnelse av medhjelper ved gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven. Gjeldsordningsloven 2-4, jf. Forskrift om medhjelper ved gjeldsforhandling 1-2 tredje ledd Straffeprosessloven 395, andre ledd, fjerde setning Konfliktrådsloven 6 tredje ledd, jf. politiregisterloven 41. Rettsvesen for øvrig Gjenopptakelseskommisjonen Leder, nestleder, medlemmer og de ansatte i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Rettsvesen for øvrig Konfliktråd Ansettelse og oppnevning av konfliktrådsledere, ungdomskoordinatorer og meklere. Rettsvesen for øvrig Toll Tilsettinger innen tollmyndighetene. Tolloven første Sjøfart Losaspirant Antakelse som losaspirant. Losloven 19, jf. Forskrift om kvalifikasjonskrav for losaspiranter 2 andre ledd Skole og barnehage Barnehage Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i barnehage. Vikarer tilknyttet en etablert vikarordning, sivilarbeidere og personer som har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Skole og barnehage Folkehøyskole Fast eller midlertidig tilsetting ved folkehøyskole, dersom skolens styre har bestemt at det skal framlegges politia. Skole og barnehage Leksehjelps- eller mentorordninger for mindreårige Personer som skal arbeide som lærere eller veiledere i leksehjelps- og mentorordninger og som ikke faller inn under leksehjelpsordningen i opplæringslova. Skole og barnehage Offentlig skole Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i grunnskole, videregående skole, musikk- og kulturskole, SFO, leksehjelp og skolelignende aktivitetstilbud. Skole og barnehage Privat skole Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i grunnskole, videregående skole, leksehjelp og skolelignende aktivitetstilbud. Barnehageloven 19, jf. politiregisterloven 39 første Folkehøyskoleloven 6, jf. politiregisterloven 39 første Politiregisterforskriften 34-14, jf. politiregisterloven 39 første Opplæringsloven 10-9 første og andre ledd, jf. Politiregisterloven 39, første Privatskoleloven 4-3 første og andre leddet jamfør politiregisterlova 39, første leddet. 10/13

11 Politia - Formål Skole og barnehage Samlea skole og barnehage Fast ansettelse, midlertidig ansettelse og regelmessig opphold i grunnskole, videregående skole, musikk- og kulturskole, SFO, leksehjelp, skolelignende aktivitetstilbud og i barnehage. Vikarer tilknyttet en etablert vikarordning, sivilarbeidere og personer som har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Statsborgerskap Statsborgerskap Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Statsborgerskap - Melding om statsborgerskap fra nordiske statsborgere med 7 års botid Melding om statsborgerskap fra nordiske (danske, finske, svenske og islandske) statsborgere med 7 års botid. Opplæringsloven 10-9 første og andre ledd og barnehageloven 19, jf. politiregisterloven 39 første Statsborgerloven 20, andre ledd Statsborgerskap - Søknad om Søknad om norsk statsborgerskap. Statsborgerloven 7, fjerde ledd statsborgerskap Advokatbevilling Søknad om advokatbevilling. Domstolloven 220 fjerde ledd Advokatfullmektig Søknad om autorisasjon som advokatfullmektig. Domstolloven 223 andre ledd Rettshjelper Søknad om tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet. Domstolloven 219 første ledd fjerde setning, jf. Advokatforskriften 1-1 andre ledd andre setning. Trafikkskoler Trafikklærer Søknad om offentlig godkjenning som trafikklærer. Vegtrafikkloven 27 første ledd andre setning Transportløyve Transportløyve - Personer Transportløyve for personer: Søknad om drosjeløyve m.v. (Yrkestransportloven 9). Søknad om fellesskapsløyve for person- og godstransport (Yrkestransportloven 4 og 5). Søknad om løyve til persontransport i rute med motorvogn (Yrkestransportloven 6). Søknad om løyve til persontransport i rute med fartøy (Yrkestransportloven 7). Yrkestransportloven 26 11/13

12 Politia - Formål Universiteter og høgskoler Universiteter og høgskoler Opptak til Politihøgskolen Opptak av studenter til Politihøgskolen. Politiloven 24b. Opptak til universiteter og høyskoler Opptak til utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Vaktvirksomhet Alarmanlegg Personer som skal jobbe som montører av alarmanlegg, samt selgere av alarmanlegg hvor arbeidet medfører befaring av eiendommer eller lokaler der alarmen skal monteres. Vaktvirksomhet Vaktvirksomhet Innehaver, daglig leder, styremedlemmer, personer som eier en vesentlig del, personer som mottar en vesentlig del av avkastningen, personer som innehar lederfunksjon og personer som har vesentlig innflytelse på driften i foretak, enmannsforetak og forvaltningsorgan som utøver ervervsmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Vaktvirksomhet Vekter Tilsetting av person som skal utføre vakttjeneste eller ha oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, i foretak som driver ervervsmessig vaktvirksomhet eller egenvakthold. Verdipapir Børsen Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av Børsen. Universitets- og høyskoleloven 4-9 første ledd andre setning, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning 6-1 første ledd, jf. politiregisterloven 39 første Politiregisterforskriften 34-7 andre Vaktvirksomhetsloven 3 tredje og fjerde ledd, jf. Vaktvirksomhetsforskriften 4 Vaktvirksomhetsloven 8 første ledd, jf. Vaktvirksomhetsforskriften 5. Kopi av innkallingsbrev til opptaksprøve ved PHS. Samordna opptak, universitet eller høyskole. Børsloven 10 femte ledd Verdipapir Oppgjørssentral Den som faktisk leder oppgjørsvirksomheten. Verdipapirhandelloven 13-1 tredje ledd Verdipapir Verdipapirfond Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk leder virksomheten i forvaltningsselskap. Verdipapirfondloven 2-3 første ledd, jf. 2-7 første ledd 12/13

13 Politia - Formål Verdipapir Verdipapirhandel Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen av verdipapirforetak. Verdipapirhandelloven 9-9 første ledd Verdipapir Verdipapirregister Styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk Verdipapirregisterloven 4-1 fjerde deltar i ledelsen av verdipapirregisteret. Verge Verge Oppnevnelse som verge. Vergemålsloven 28 andre ledd, jf. 26, jf. Vergemålsforskriften 15, jf. Politiregisterloven 39, første ledd første punkt. Verge Verge for enslige mindreårige asylsøkere Oppnevnelse som verge for enslige mindreårige Vergemålsloven 28 andre ledd, jf. asylsøkere. 26, jf. Vergemålsforskriften 15, jf. Politiregisterloven 39, første ledd første punkt. Utlendingsloven 98c andre ledd, jf. politiregisterloven Vertsfamilier Vertsfamilier - Elever i videregående skole Vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole. Vertsfamilier Vertsfamilier - Utvekslingsstudenter Vertsfamilier som skal ha omsorg for mindreårige utvekslingsstudenter. 39, første ledd første punkt. Politiregisterforskriften 34-5 jf. politiregisterloven 39 første Politiregisterforskriften fylkesmannen. fylkesmannen. videregående skole. utvekslingsorga nisasjonen. 13/13