SNO. OG Lørdag 26. Januar Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D. Hermann Boehm: Norwegen zwischen England und Deutschland. - Klosterhaus Verlag, LippoLd:s,berg. 194 sider. Europa hj elp oss! lød et a v de siste nødropene fra Ungarn. ngen hjelp kom, for Europa eksisterer j o ikke - ble det nylig sagt på et møte i Pa,.ris. Hvorfor eksisterer ikke Eu /ropa? Generaladmiral A. D. Hermann Boehm gir i denne opsiktsvekk.ende bok materiale til å besvare dette spørsmål som ungarerne (og Ola Nordmann) endelig finner livsviktig..!dagbladets medarbeider i Bonn - Jon-Hjalmar Smith har anmeldt boken - til og med på en anstendig måte. - Dette i motsetning til pressen ellers som slumrer blidt i Solems, Pål Bergs og Berggravs skygge og tror den hellige grav vel forvaret. -- På side 37 betoner Boehm at Norgesaksjonen WeserubUng» på ingen måte var en endelig beslutning, men at forutsetningen var: «Hvis stillingen i Skandinavien krever den». Han peker på at den endelige beslutning om aksj on ble truffet på vestalliert side den 28. mars og på tysk siden den2. april Den tyske krigsmarine var Den frifinnende dom over i den annen verdenskrig ledet tyskernes besettelse av Norge aven kultivert personlighet, finner han uttrykt i nedenstoradmiral Raeder. Da brit- stående sitat i Lord Hankeys ene hadde nan:et tyskerne til bok på dens side 62: å besette Norge sendte Raeder «Wenn unsere Operation generaladminral Boehm til nicht aggressiv war, den war Norge som sjef for den ibre als einzige MøgliChkeit, OG Lørdag 26. Januar 1957 Han var patriot Generaladmiral HERMANN BOEHM Løstalg 65 øre Erling Bjørnson synger ut om i kvi deri ngen av «Lågen» Hva er veien med bladets gamle eiere, bøndene i Gudbrandsdølen? Flor en tid siden fremførte i en «bonde» fra Gudbrandsdalen en skarp kritikk over redaktøren av Lillehammeravisen <~GudbrandsdØlen». stillinger som under reguls:rt valg ville være utenkelig! Er vår stolthet og ære også feiet ned i det dyp, den SlUmp, disse to bladene, men det ble' som fløt inn i landp1' c;~ a l tid t i l bak e v i s t. _ makthaverne vendte ~ilh:lke? Da Grunnlovens mektig:~ t~ DØlene var fornøyet med sitt skytteise mot dikta tur ( "; blad, ettersom også Ø'kono- selvstyre ble slått ned. mien va,.r strålende. Det ser slik ut! Må det være tillatt å supplere denne artikk.el, og ll;:omme Men hva hendte? LovlØStalant med opplysninger som ekheten, som makthaverne fra viser den deprimerte London førte med seg, avsatte «Lfugen»s redaktør, og tilstand p,et norske folk ble ført inn i, etter våre forvalteres <~seif» Bladets slo bladene sammen, tok navnet «Lågen» vekk. og lot det egentl~ge navn er «Lågen», opprettet gj ennom et på figurere som et apendiks 11 n norsk lov dannet aksj eselskap der «GudbrandsdØlen» som hovednamn. Alt selvfølgelig blant bønder i Gludbrandsdalen for 31 år siden. Det fullstendig ulovlig. kke en ansvarlig aksjeeier av «Lågen» ble spurt! Det hele var arbeidet seg raskt frem til å bli det l ed end e organ i distriktet, mens det konkurelt diktat av redaktør LØdrup og advokat Moe i Lille,! rerende blad «GudbrandsdØlen» gikk den motsatte vei. hammer som eneste makthavere! Det «lavedes» på ste Der ble gjort flere forsøk, visseligen nærmest for å redde «GudbrandsdØlen» fra Økodet et nytt styre. Den nye formann, en forholdsvis. nomisk misere, på å få ordnet ukjent bonde tenkte hermed, med en sammenslutning av under ergj errighetens håp, å sadle sin pegasus, og nå de høye mål! Bladets redaktør, Hva ville farfar ha sagt? også utnevnt på stedet, ble tidligere redaksj onssekretær i «Lågen», en middelmådig herre, uten slekt og tradisj on Etter stigningen på sukker innen den politiske samling og kaffi i november er det av bønder i Gudbrandsdalen. Men karen var lugom og lyktes å få leveringskostningene opp i 150. god for den nye tid, der sann tyskekrigsmarine. Boehm var norskvennlig -' kulturperson til fingerspisseneog opptrådte slik her i landet!jjojun om ~, flamp jojt at selv de såkalte «jøssinger» respekterte ham. - Wehrmakt's forhold i Norge' var.n~ mo-t g~n o.g atubte idetheletatt uten plett og lyte, er jøssingenes dom idag. VaabenlØse skal sejre,! For Folk og Land av Alexander Lange Boehm sier om ~UiSlingS Han kom fra første stund i ledemotiv, s. 52, fr'tt overonde ånd, rikskommisær Jo-. sich vor der Erdrosselung zu Hermed (uttaler Hankey seg som higer efter Fred! strid med besettelsesmaktens satt: \ Hvo, som bærer DØdens retten. ebenfalls nicht agg- drepende om Ntirnbergerdom- Quislings skrifter fra årene Vaaben, het og ære slås ned - bare prestisj en kan holdes! Men hvor er Gudbrandsdalens stolte bønder, som finner seg i dette uverdige Erling Bje ~. «KKE AV BRØD ALENE» Dudintsevs roman i norsk utgave E.tter hva VG får OJl'~ilyst, kommer del; tll Yåren en norsk overse; > telse av den sovjeh':~f' siske forfatteren Vla{!: mir Du din tse v bemerkelsesverdige roman «kke av brød alene», som har vakt intern:~sj'onal oppsikt. Rcm~l, nen oppfattes som c:; kraftig og frittalende angrep mot byrå!uatiet i Sovjet-Samveldet, og ble nylig kritisert sterkt av blaet «Literatu, ::l:tja Gazeta» i Mosl.{vn, som samtidig kritisert,~ det litterære tidsskriftet «Novy mir», som har offentliggjort romanen. «kke av brød aleu2l) ~ommer i norsk utgave på Tiden Norsk Forla~;, som samarbeider meu

2 Norge som sjef for den ihre als einzige MøgliChkeit, A 111'ii.1 _ tyskekrigsmarine. Boehm var norskvennlig Stiftelsen norsk _. Okkupasjonshistorie, kulturperson til fingerspissene 2014 og opptifådte slik her i landet at selv de såkalte «jøssinger» respekterte ham. - Wehrmakt's forhold i Norge" var idetheletatt uten plett og ly- Hva ha sagt? Vlle larlar U15~(;l, UltlleVl1l1 J:JCN i::)l/'c;;u'c::j, JJ.u::;: tidligere redaksj onssekretær i «Lågen», en middelmådig herre, uten slekt og tradisjon i Sovjet-Samveldet, og ble nylig kritisert sterkt av blaet «Litera tu ~naja Gazeta» i MoslJ::vn, Etter stigningen på sukker innen den politiske samling og kaffi i november er det av bønder i Gudbrandsdallyktes å få leveringskostnin en. Men karen var lugom og det litterære tidsskrif som samtidig kritiserte gene opp i 150. god for den nye tid, der sannhet og ære slås ned - bare offentliggjort romanen. tet «Novy mir», som har te, er jøssingenes dom idag. Boehm sier om Quislings VaabenlØse skal sejre, prestisj en kan holdes! «kke av brød alene) Han kom fra første stund i For Folk og Land av Alexander Lange ledemotiv, s. 52, frit,t over- som higer efter Fred! Men hvor er Gudbrandsdalens stolte bønder, som på Tiden Norsk Forlag;, kommer i norsk utgave strid med besettelsesmaktens satt: Hvo, som bærer DØdens sl ch vor der Erdrosseluncr zu Hermed (uttaler Hankey seg onde ånd, rikskommisær Jo-. l:> finner seg i dette uverdige som samarbeider uleu retten, ebenfalls nicht agg- drepende om Nurnbergerdomressiv. ch var dama s Mit- menes Norges-kapitel. Quislings skrifter fra årene Vaaben, seph Ter b o ven, og etter 1929/30 viser at han hadde river Fredens Alter nedglied des Kabineitts. Jeder system hvorunder makthavernes lakeier tar bladet fra enhavn. På dansk wm- Forlaget Fremad i H:Øb Raeders fratraden forlot satt sitt håp til England, når Maren Jensen, Houborg Boehm Norge med tungt det gjalt å forene de nordiske pr. Holsted. dem? Der narraktig usselhet mer romanen i nær Wlusste dass dl e Deutshen Dagbladets medarbeider hjerte da han var blitt glad i., folk. Da dette ikke gikk, (Fra bladet «Revision). forleder bønder til å motta framtid. es tunmussten». Bonn skriver: «Boehm hadde landet, folket og sin oppgave ingen ting tilovers for Ter vendte han seg til det gjenbovens terrormetoder. Han reiste Tyskland. Dette ut- her. Man kan tenke seg at Det Hankey (som satt i de.t ""'~\\""""'V\~N""\\..v1""'V\/VN""""'~ V\AVVVV\A'VVVV"~"""""" Terboven gledet seg over at britiske krigskabinet) her sier fordømte den sivile undtaks- trykker han slik: Spørsmålet om å forlenge den svenske jernbane fra Boden til Skibotn eller Kau,:, '\ denne kulturpersonlighet - er jo at den tyske operasjon tilstanden i Oslo høsten 1941 «Tyskland er stadig vekk keino og den finske jernbane fra Rovaniemi til Karasjok eller en havn i Øst-Finnmark som hadde stått ham iveien mot Norge var ikke mer aggog henrettelsen av gisler Europas bollverk. mot bolsj e. vil bli drøftet på Det nordiske Råds 5. sesjon i Helsingfors februar i år. - og som hadde vært påtenkt ressiv enn den britiske. Alle Trondheim høsten 1942». vismen og den eneste makt Planen er å nå fram til et utvidet økonomisk samarbeide over Nordkalotten, etter som hans etterfølger, gikk ut i kabinettet visste at tyskerne av bildet. Boehm lever den måtte handle som de gjorde som er i stand til å hindre forslag av K l i p pen v å g, Norge, Sko g l fl n d, Sverige, og Les k i n e n, Finnland. Videre heter det.: dens fremtrengen til Atlandag i dag, mens Terboven tok for å redde seg fra det britseg selvavdage. - iske tiltak.. «Boehm har ingen tro på terhavet. Slik er stillingen). at den norske regjering skul- Er NATO en god eller dårle være uforberedt på an- lig utførelse av Quislings Ef mer effektivt forsvar?' grepet. Nordmennene - og tanker? særlig utenriksminister Koht Boehm: ovenstående be- t O/av Knutsen til minne regnet med at engelskmenne- dømmese og i disse tanker (Den proposisjon om «ho- skal forsvarets kvalitet og ef- motsetning til sjel,:;.emnne ville gripe inn og det var ligger kjernepunktet i og vedretningslinjene for For- fektivitet søkes høynet ved en da avviser depart::m::ntet Ein!kjend mann i Sauher- stilling han gjorde samvits- årsaken til at alt tilsynelat- nøkkelen til alle Quislings svaret i årene fremover», som rekke praktiske tiltak. Dei tanken om et militært kvinfullt og vel frå seg. ende var så dårlig forberedt». overveielser og handlinger. - formelt er overlevert Stor- gjøres imidlertid uttrykkelig nekorps i fred. ad, O. K n U tse n, Gvarv, er K ht f o k d fob hm o ar h. b k t tt. JO s y en or sa oe ar loen, a mn tinget, bringer ikke i forslag oppmerksom på at proposi- Økningen av det faste ".,e:rdød 89 år gama!. Han er ein Det var i grunnen ikkj e rneget.' J.' _ Grunnen er den at et skrift av Erling B J ø r n- noen egentll'ge radl'kale endlenge å leita i SalUhe,rad for sjonen - i motsetning ti! å' sonell foreslåes fastsatt til av dei gamle stortre som al- finna den rette mannen til hverken Koht eller Nygårcts- son om Quisling, hvorav jeg ringer i oppbyggingen av vårt Sjefsnemndas forslag - ikke netto 650 stillinger over fem derdomen b3lulta lenge med. gjeldsmeklinga etter førre - militære apparat. De revolu- må betraktes som et konkret år. Det skal forsøkes etabk-rt Andsfrisk og sterk var han så verdskrigen. Her var han med sjonerende omkalfatringer program, men som en rede- et fast korps av frivillige mesom Boysen-komiteen hadde gjørese for de hovedret- nige spesialister (vervede) Men eg kan godt no seia som det var, - at eg og seia til det siste. Ein lang sitt sjeldne!skarpe j1uridiske meinte vi ikkje skulle ta n øytr'alitets- krenkingane og verksam livsdag er her lekmannsskyn den sjølvtil ende.. skrivne. Kring åtti gjelds- ande. Eg vilde ikkje at ei britisk nøytralitets- eins frå båe partane i den krigen som var vent foreslått er det svert lite ningslinjer som departemen- for tre år, - dette for å st yrig'jen av, og Fiorsvarsdeparte- tet og regjeringen mener bør ke den tekniske standard Olav vara!lltid imøtekom- meklingar vart fullfø,rde. -- mentet og Regjeringen nøyer følges i de kommende fem særlig i Flyvåpl1et. krenking skulle føre oss ut i krig med Storande og grei, og mange søkte Mange er nok dei som visseleg med takksemd i sine tan oppe nøytraliteten so måtte vi ikkje i noko tilfel- Britannia, og skulde det ikkje lukka st å halda seg stort sett med å la sin år. - Repetisjonsøvelsene i f-::ltl)roposisjon «i gru'nnsyn har- avdelingene foreslåes end~~t han og fekk både råd og hjelp ofte i dei mest vanske- kar fylgjer han nå på den monere med» denne komites Det legges i pr:oposisjonen slik at det blir 21 chges Øvinnstilling. --' Proposisjonen stor vekt på at de kvalitative else annet hvert år i alt fire le koma inn i krig på tysk side. lege spørsmål. Han kunne siste ferda. som få greia dette han, med sine unge år fylgde han Halvdan Koht i «Norsk utanrikspolitikk fram til bryter også ganske sterkt krav må Økes. ganger (mot nå 30 dager 9. april 1940». Side 19. sin klare tanke og sitt skarpe som ivrig Venstremann med med det femårsprogram som hvert tredje år). Dette gjøres skyn. Attom dette øygna ein i politikken. Han var i man- Sjefsnemnda (sjefen f,or For- For at det nåværende be- også i den hensikt å øke avstødt eit hjelpsamt mennes- ge år medlem av heradstyret. vold ble engelskmenn i Lon- siterer: svarsstaben og forsvarsgren- redskap skal kunne opprett- delingens kvalitet. ke som til alle kantar vil de o. Knutsen var alltid interes- don, fordi det etterhvert gikk «Allerede i året 1936 så Q. sjefene) hadde utarbeidet. holdes foreslåes tjenestetiden rettferd. sert og vaken for all god opp for dem at den tyske be- muligheten av krig mellom Dette program ville ha med- bibeholdt inntil videre. De- Et menneske uten karak- O. Knutsen hadde og, som framvokster, også i materiell setteise av Norge var frem- England og Tyskland. en ført betydelige utvidelser av partementeit vil imidlertid i t~ er som en blomst uten venteleg er, vore borti mange lei. Som mann i sine beste år kaldt av engelskmennene. - kringkastingstale fordret han vårt forsvarsprogram. Re- samarbeid med de militære duft. gjeremål i si :tid. Me lyt i al- kaupte han Undheim i Nes- Koht ble regelrett sparket ut pånytt «en fast og ubetingetgjeringens forslag - ifølge myndigheter utrede om det er mayat Khan Gayan. le fall nemna nokre av dei herad og planta her for vel og den smarte, fascistisk be- hevdelse av vår (Norges) nøy- proposisjonen - blir at for- praktisk mulig, når årsklas- han gav av si livsud til. Som femti år sidan ein etter si tid tonte Trygve Lie overtok bå- tra litet og at denne samt svarsbyrden ikke skal økes sene tar til å stige, å holde Tålmodigheten er bitter, ganske ung var han konstitu- uvanleg stor frukthage. Han de Kohts stilling og hans et-\landets fred blir beskyttet ut over de nåværende dimeu- det samme beredskap med en men dens frukt er søt. ert lensmann i Sauherad, ei Forta. lide 4 termæle, inntil videre. - roru: lide sjoner. På den annen side kortere tjenestetid. Rosseau.

3 LØrdag 26. januar 1957 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK OG LAND FOLK OG LAND UAVHENGG UKEAVS Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn Når det ;:jelder nasjonens ~e og vel må JDaD se bort fra «partiet» Vi må erklære oss helt på tonen igjen når Einar Gerbølge:engde med den nye bri-! hardsen er på Sit~ beste. o tiske premierminister Harold Bare et enkelt lte spørsmal Macmillan da han i sin første all vår enfoldighet. Gj elder det ikke alltid nasj onens ve tale som regjeringssjef (holdt og vel? over radio og fjernsyn) mar- Vi burde alle kunne være kerte nødvendigheten av det enige om at partisystemet har direktiv du finner over disse linjer. Macmillan opholdt seg først og fram st ved de vanskelige oppgaver som fo- overlevd seg selv og bare er til skam og vanære. løksen har lenge lagt ved resto, og som ville kreve hele treets rot. Hvis ikke vårt folk nasjonens mot og styrke. Han i valg vil svinge den Øksen vil håpet på hele foll{ets forstå- andre en vakker dag gjøre det. else og sympati herfor, uan- Partitraverne fikk i 1945 en sett hva den enkeltes parti- nokså uventet galgenfrist, innstilling måtte være. men det betyr vel mindre. Vel talt, av den britisl:e Oppgavene krever også hos statsminister. Det er heller oss hele nasjonens mot og ikke fritt for at vi kjenner styrke. Terminliste 30. januar: K0ng Saud av Saudi Arabia landsti ;er i USA for besøk hos Eisenhower. Er ute etter 300 mill. dollar. 30. januar: Såvareutstilling i Stavanger. 31. januar: Rolf Kirkvåg begynner 5. februar: Det øverste Sovjet (nasjonalforsamlingen) trer sommen. igjen i «Det spørs» for første gang siden juli. 8. april: NRK har rådsmøte i Stavanger. Det gjelder landb ru k sprogrammenee, språ Forsatt u hy g gelig i Ungarn Topplederne under revolusjonen i Ulngarn, Josef Dudas og Janos Szabo, ble hengt i et av fengslene i Budapest sist helg. Med henrettelsen av d.isse to er tallet på offisielle dødsdommer etter revolusjonen kommet opp i 24. Ni av dommene er eksekvert. Man mener imidlertid at adskillig flere er d.ømt til døden av kommu- 'k- nistmyndighetene. Det ungarske politi!har arrestert undervisningen og landsdelsfem antikommunister som hadde programmene. 5. mai: Fagkongressen trer sam- angrepet en politistasjon ved grenmen i Oslo. sen til.jugoslavia. Gruppen ble ledet aven 17 år gammel gutt., En lojal gjennomføring av de polske valg representerte Den overmannet 'grensepolitiet, men ble fanget like etter, het det. De fem ungguttene vil sannsynligvis bli dømt til døden aven av de standretter som regjeringen har opprettet. De ugjorte ting. Det er ei de ting, du har gjort, ven, men de ting, du la ugjort ned, som volder den sære angest og stjæler dit hjertes fred, de Ømme ord, du glemte, den nød, du gik kold forbi, de breve, du aldrig fik sendt, ven, de spøger ved midnatstid. Den sten, du kunde ha ;løftet med din broder i fælles sag, det raad, som du ei fik givet, da du havde for travelt den dag, det elskende tryk af din haand, ven, de muntre smaatjenesters elv, som du aldrig gav tid til at strømme, da dm havde saa nok i dig selv. De hundrede smaating af godh~d, som vi glemmer saa let, saa let, den leilighed til at bli engle, som er hvert menneskes ret, de kommer som plagende aander i nattens stilhed og fred og løfter sin manende finger: «Hvorfor tog du os ikke med?» Thi livet det er for kort, ven, og nøden den er for stor til at taale vort hjertes træghed og at nøies med bare ord, og det er ei de ting, du har gjort, ven, men de ting, du la ugjort ned, som volder den sære angest og stjæler dit hjertes fred. Disse talende vers ble: ofte brukt av den uforlignelige skolesjef og pedagog Harald Hovind-; som øvet hele sin livsgjerning ved den høyere skole i Tvedestrand. Han var ridder av St. Olav. Speidel blir NATOs j e f i M i d t -E;u r o p a USA regner med tysk l slagkraft l, Det er den tyske general at speid~l under krigen var Hans Speidel som skal overta ge.~.~ral~_t~bssj ef:or d:~ tys~e Hambros bok Skodvin nndvek kapitn om 7. juni " 9 april lasjonsavtalen og lion;:ens :arde 0l: H. M. beskyttet NS-føreren i aprildar:ene Av ALEXANDER LANGE Odelstingspresident C. J. Hambro's dokumentasjon om- For å få hele okkupasjons- - S'pØrsmålet ble møtt med kring de tre store datoer i komplekset til å klaffe har taushet av hr. Skodvin! Den moderne norsk historie - 7. norske historieskrivere hittil norske, statslønnede «forskjuni 1905, 9. april 1940 og 7. måttet gjøre endel vold på ing» har hittill måttet la detjuni med de 50- og hendelsesforløpet - foj::håp- te vesentlige dokument ligge, 10-årsjubileer som senere har entlig ikke i den uvitenskape- særlig fordi det ikke lengre understreket datoenes betyd- lige hensikt at det skulle bli kan bortforklares med bare ning, er nu å få i bokhande- strødd sand på kriminaliser- å gjelde 6. divisjon. len. ingen av «quislingene»? Odelstingspresident Hambro Da den nåværende professor Magne Sko d v in for- har samlet disse dokumenter Jeg henter følgende fra Eidetter anmodning av genel'al- svarte for doktorgraden sin siva,tings trykte stenogramm direktør Arne Meidel ved avhandling: Striden om ok- av Quislingsaken, side 169: Borregaard, og boken er et kupasjonsstyret i Norge fram «Aktor: Ble det satt ut noledd i den bokgave bedriften til 25. september ble en vakter på Continental den hvert år ved juletider gir sine han stillet et meget kjedelig 9. april? arbeidere, funksj onærer og SpØrsmål, som han «klokelig» Salbu: (Portier) Vaktene forbindelser. unnlot å besvare. Jeg pointerer at nedenstående ikke er kom vel ikke før 10. april om en stenografisk gjengivelse, formiddagen. Tillit til Otto Ruge men dog riktig i det 'læsent- Aktor: Hva for slags vakter Jeg henstiller til 75-årin- lige, etter hva det er opplyst var det? gene general Otto Ruge å of- for meg. Det foreligger forfentliggjøre i en av landets øvrig stenogram av doktor Salbu: Noen gikk i gardeuniform. aviser sin oppriktige mening disputasjen, opptatt ved en om Kongens og statsrådets stille og privat forsker. - avgjørelse i TromsØmøtet den Opponent ax auditorio, o.r.- Såvidt skriftens ord. Sam- 7. juni sakfører Sverre Hartmann, menhengen var følgende: som hva kunnskaper i dette Vedkommende befalingsmann Hilsen tema angår muligens er bed- i Garden som fikk ordre med 72-årig fullbefaren sjømann. re utstyrt enn doktoranden en avdeling å være vakt for - spurte denne: Quisling i Continental - var - Brittere i titusental emigrerer en skjønnsom, fremsynt og Her forsøker De å ta doketter flausen med Suez. Tidligere 100 0/0 god normann og betinget seg å få Gardesj efens torg raden på tidsrummet 9. har det reist 600 pr. uke, nå Det skal være gode chanser april september ordre Skriftlig. Og det fikk for erstatning til eks-fanger. Tysk- og så nevner De ikke engang land klarer det økonomisk, h eter k apl t u l' asjonsav t a l en av 10. han. Så her har vi atter et kindet i dagspressen. jui 1940? - Saken om Andrea Doria ender trolig med forlik. med forrederilegenden, og Trond- kig punkt som ikke stemmer (Overenskomsten i heim var som kjent også en - Gomulka seiret stort ved okkupasjonsavtale, bortsett som den offisielle, norskehistorieskrivning må la valget. Valgets konsekvens: Folke-. ligge. krav 1 Polen om større frihet og fra at det ble avtalt en VlSS selvstyre. militær bistand til tyskerne). For e l ø b i g. UnderSØkelser som Statsbanene har foretatt viser at de diesel-okiomotiver som trengs for å realisere «Vekk med dampell»-programmet k~n leveres fra norske og utenlandske verksteder i løpet av 5 år. Tilsammen vil de koste om lag 130 millioner kroner. Fra det øyeblikk de alle er i trafikk, vil de spare Statsbanene for 15 millioner kroner pr. år i forhold til de nåværende driftsutgifter. Når elektrifiseringen så er avsluttet i

4 , Stavanger. Det gjelder land- 11ereer Gøm Ul aøaen av Kommu-. nistmyndighetene. bruksprogrammenee, språkundervisningen og landsdels Det ungarske politi!har arrestert Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, fem 2014 antikommunister som hadde angrepet en politistasjon ved grensen til _Jugoslavia. Gruppen ble ledet aven 17 år gammel gutt. Den overmannet 'grensepolit-iet, men ble fanget like etter, het det. De fem ungguttene vil sannsynligvis bli dømt til døden aven av de standretter som regjeringen har opprettet. programmene. 5. mai: Fagkongressen trer sammen i Oslo Speidel blir NATOs j e f i M i d t -E;u ropa - Saken om Andrea Doria ender trolig med forlk. (Overenskomsten i Trondheim var som kjent også en - Gomulka seiret stort ved okkupasjonsavtale, bortsett valget. Valgets konsekvens: Folkekrav!i Polen om større frihet og fra at det ble avtalt en viss selvstyre. militær bistand til tyskerne). kig punkt som ikke stemmer med forrederilegenden, og som den offisielle, norskehistorieskrivning må la ligge. For e l ø bi g Det er ennu ikke kommet noe svarfra sovjetrusserne på den norske henvendelse angående de russiske ekspan- Reis h jem Hackler! UndersØkelser som Statsbanene har foretatt viser at de diesel-okiomotiver som trengs for å realisere «Vekk med dampen»-programmet k~n leveres fra norske og utenlandske verksteder i løpet av 5 år. Tilsammen vil de koste om lag 130 millioner kroner. USA regner med tysk slagkraft En lojal gjennomføring av Det er den tyske general at Speidel under krigen var Fra det øyeblikk de alle er i trafikk, vil de spare Statsbanene for 15 millioner kroner de polske valg representerte pr. år i forhold til de nåværende driftsutgifter. Når elektrifiseringen så er avsluttet i Hans Sp'eidel som skal overta generalstabssjef for den tyske 1970 i samsvar med pl1ogrammet, blir besparelsen på driftskontoen 50 millioner kroner den ytterste grense av hva En ungarsk soldat Siom lig- kommandoen over NlATO's militærko:rp.mandoen i Frankpr. år. Samferdselsdepartementet og finansdepartementet har sammen undersøkt finansieringsproblemene, og en plan for innkjøpet av diesel-lokene blir lagt fram for Stor Sovjet kunne finne seg i av ger hardt såret på sykehuset landskridskrefter i Sentral- rike og Rommeis generaldemokratiserng i satellittsta- i Ober-Pullendorf i Østerrike, stabssjef,under felttoget i tene. Det som gikk ut over er hovedpersonen i en meget Europa. Han er for tiden av- Normandie. _ Atter viser det tinget i nær framtid. det, ville føre til ungarske til- alvorlig diplomatisk sak mel- delingssjef i det vesttyske forseg at ViSlA, som den ledende ~~ stander. OktoberrevollUsjon- lom den Østerrikske og un- svarsdepartement. Samtidig makt i NATO, vet hva det Mt') Eli kl' J H ens seierherre Gomulka for- garske regjeringen. Soldaten er det opplyst at vesttyske gjelde;. USA har derfor ak- R et t e le'r ere øv. er opp anng om ane orney? kynte like før valget at hvis var den eneste i en større tropper kommer til å delta i septert Speidel, og ser på Hun spionerte ihvert fall ikke mot danskene ikke han og hans lwmmunis'- gruppe flyktninger som unn- NATO-manØverne i år. Sakter vant valget, ville Polen bli slapp da ungarske grense- en har selvfølgelig UtlØSt en gj ø r '1 Siste «nytt» om Jane Horney, har benektet. Her står altså på- vesttysk slagkraft som en re t t s O p P faktor av;langt høyere verd som ble myrdet av såkaldte d:mske stand mot påstand, men nå får utslettet fra Europa-kartet. politifolk med maskingeværer flom av protester, bl. a. fra enn armee~e i de kommunistinfiserte NATO-land, eksem En mann som hadde vært motstandsmenn i februar 1945, er Meyer Arnold støtte av Pancke. Den katolske kirkes leder forfulgte dem et godt stykke «De franske motstandskjemp- medlem av NS' fortalte: Jeg Pancke sier at han lri har 'understreket alvoret i situasjonen ved å støtte Gomulkas ved Nikitsch i Burgenand i Horney, det var Meyer Ar, d som over på Østerriksk område ers forbund». Det minner om etter en påstand av den tidl. tyske pelvis Frankrike og talia. var for retten. Hjemmefronten hadde skre 'Vet klagen. vært i personlig kontakt l d Jane SS og politisjef i Danmark, Gtintvalg. helgen. De fire muhammedanske land i Bagdad-pakten - Tyrkia, rak, Persia og Pakistan - har gitt sin fulle støtte her Pancke, at hun fikk sv. skjøttet forbindelsen. Hennes navn Den var på 10 punkter hvorav kroner for assistanse hun ytet i en finnes heller ijkke i noen regn_ R ble strøket av dommeren. kontraspionasje som tyskerne sat- skaper hos de ellers så nøyaktige / til Eisenhowers Midt-Ø$ten-plan. Jeg spurte etter domfellelsen te igang mot britene. tyskere. sorenskriveren: Var heime- General Panckes opplysninger Det hevdes videre at hun var fronten partisaner. Det ved- innebærer ikke noe nytt utover det kurer mellom russerne i Stock- Handelen med Østblokken som er kommet fram i den ennå holm og de tyske }{retser omkring Vi tror det er på høy tid at kommer ikke saken, sa dom,- ikke avsluttede svenske undersøk- admiral Canaris som vhle søke å sjonsplaner for den pelagiske Hackler pakker sin koffert og temme ig tvilsom? - meren." Jo l høy grad sa J. ed" tått ;:o, elsen, sier Svenska Dagbladet. en formå Russland il slu e en sehvalfangst. Norge foretok som skifter adresse, skriver Morgen- for det er den som har skre- samtale med Meyer Arnold, som parat fred. - Om disse tyskkjent en demarche i luoskv2 posten på lederplass. vet klagen. Altså, var heime- varetterrettningsoffiser og under- russiske forhandlinger ble engom denne sak for en tid sid- Hans virksomhet er en eneste Lav kvalitet -----' høy pris fronten partisaner; jeg for- la;gt -general Pancke har man alle- lenderne holdt underrettet aven kjede av 'llretteligheter løgn og rede fått opplysninger om at Jane dansk flyktning i Stockholm, en en. Utenriksdepartemente't ', ' langer svar på det spørsmål, bevisste forsøk på il spre politisk Ette dr O ' th Alt Horney fikk utbetalt store kon- tidligere «høytstående lpolitiemhat purret i sakas anledning, propaganda som ikke på noen mår.. un er en- mania Vill!,te seg å være av sa J eg. Jo, de var det, svarte 't' tanter, noe som andre tyske vitner bedsmann». og det ventes at russerne!o te kan være forenlig med ansten- burg, som er representant for dårlig kvalitet, men prisen lå dommeren. svar vil foreligge om kort tid. eig diplomatisk virksomhet. ndustri und Handelstag i langt over prisene på, verdens- Jeg spurte også: Er det i straks til sorenskriveren og Flere spisser ble innkalt til Det er gledelig å lese om flykt- Bonn, gjengir vi til orienter- markedet. den norske lov noen bestem- sa: Det som står her _ er vitner: Rådmann Sverre ver- l.. ll! ft fil! l l m ~~. ningenes egen spontane reaksjon ".... tø G' l l ng følgende. ""11 - Det har vært skattefri- på hans virksomhet. en protesttagelse eller skattelettelse for lmpor r leneve k a- mese som forbyr norske ikke sant. Jeg sa i retten at sen, helsedirektør Evang o. a. resolusjon fra Wøyen transitthjem Det hender gang på gang get over at de tsjekkiske bile- statsborgere å agitere for en vi ikke lenger var i krig med Vitnene ble spurt: Hadde leflyktninger som har slått seg ned forlanger flyktningene at de blir at de varer som vi har fått ne er av langt dårligere kva- ny og endret statsforfatning? Tyskland. Det er kutyme å gen blitt dømt om saken var i Norge, men det er gjort etter fritatt for ethvert besøk fra Hack- løfte om fra østsonen, aldri lit et enn de tyske, britiske og Vi var jo i krig med Tysk- skrive dette, sa sorenskriv- blitt pådømt nå? De svarte individuell prøvning. Det vil nå lers side, og understreker at mot- kommer. Og hvis de kommer, amerikanske biler, mens pris- land, sa sorenskriveren. eren. _ Nei. En kan altså slå fast: sannsynligvis bli gitt mer generelle tagelsen i Norge ikke gir noen ene er f"'rholdsvl S høye. L bl kk dø t tt kk k l u retningslinjer. grunn til misnøye. De uttrykker er l e va lteten på høyde En annen mann som også Og det var visst så. Ellers egen ee m e er - Eisenhower kjemper fortsatt sin takknemlighet og ber om be- med de krav som Vestens for- Grekerne,har funnet ut at det, hadde vært medlem, fortalte kunne de ikke dømme etter for freden, og USA er villig til å skyttelse mot Hacklers forsøk på brukere stiller. _ Og i Sveits er neste~ umulig å handle meg: Sorenskriveren sp'urte bistandsparagrafen, 86. Og betale fredens pris, sa han i sin å spre mismot blant flyktningene. med Sovj et, fordi russerne er hensikten helliger j o midlet. t ] V ib tiltredelsestale ved inngangen R.. -å lytte t' l har jeg både i indlustri- og, meg i retten: De var vel klar l i er egjenngen rene kunstnere i å sj onglere sin annen presidentperiode. dnl bankkretser bragt i erfaring over at vi var i krig med denne anmo -ngen. med prisene når de kjøper, og Men helliger den også det at de handelsavtaler som man Tyskland? Jeg svarte nei, og norske rettsvesen og den deikke vil i~ngå, faste avtaler - Det er nu industrien selv som må gå i spissen når det etter krigen har inngått med. henviste til kapitulasjons- mokratiske sosialisme? Hvorfor trenger de da syndebuk Polen, TSjekkoslovakia, Ung- om leveringstid og kvalitet dokumentet som da var kom gjelder sivil utnyttelse av atomenergien, og vi må anse nå,r de selger. oss som ferdige med den periode hvor hovedsaklig de offentlige forskningsinstitusjoner tok seg av utviklingen på met frem i Sckanke-saken. ker og avladshandel? Jeg ble clømt. premissene En kjent lege i Drammen gamle. dette område,. uttalte direktør Gunnar Ran der sunder Nekrolog over en gammel stod bl. a.: Tiltalte erkjente kom også ut for etterkrigens en middag for europeiske og amerikanske industriledere i retten at han var klar over «rettsvesen», ledet av den i Paris forleden. arn og Romania er blitt en lang rekke skuffelser. Polakkene greidde ikke å oppfylle sine kontrakter om kull-leveranser. Den hveten som Sveits importerte fra Ro- lærer: «... og så har et varmt lærerl1jerte og to hender opp_ hørt å SUl ' at vi var i krig med Tyskland. Jeg ble sint og gikk norsk iov. Men bak jernteppet? - Det ser ut til at våre myndigheter har godt kjennskap til hvorledes det dømmes der. Eplet faller ikke langt fra stammen. Man stjeler ikke barnet ut av ætten, sa de kke NS mann. Han hadde et usedvanlig k.ompakte misvisnings-majo-1 åpent ansikt, særlig når han ntet. Etterpå anla han sak. gjespet. P. G. Wodehouse

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

RANABYGG SAKEN 1946. INTERVJU AV TRYGVE HANSEN TIDL. DOMSMANN I SAKEN. OPPTAK GJORT AV HERMANN HERMANSEN 17.9.1988.

RANABYGG SAKEN 1946. INTERVJU AV TRYGVE HANSEN TIDL. DOMSMANN I SAKEN. OPPTAK GJORT AV HERMANN HERMANSEN 17.9.1988. RANABYGG SAKEN 1946. INTERVJU AV TRYGVE HANSEN TIDL. DOMSMANN I SAKEN. OPPTAK GJORT AV HERMANN HERMANSEN 17.9.1988. Hermansen: Trygve Hansen pensjonist, 75 år, Mo i Rana. Du har opplevd det meste i tiden

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. 1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører onsdag den 21. juni 1950 kl. 10. President: J ohan Wiik. Innstilling 1 fra finans- og tollkomiteen om tollavgifter fra 1. juli 1950 (budsjett-innst. S. nr. 258) Etter

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kierkegaards originaltekst

Kierkegaards originaltekst Side 1 av 5 Fra Kjerlighedens Gjerninger Sist oppdatert: 17. desember 2003 Denne teksten er åpningsavsnittet fra Søren Kierkegaards berømte verk Kjerlighedens Gjerninger fra 1848. Et av hovedbudskapene

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer