SNO. OG Lørdag 26. Januar Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. OG Lørdag 26. Januar 1957. Han var patriot. !JJoJun om ~, flamp jojt. ~Vitnesbyrd om. Quisling:"

Transkript

1 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr årg. ~Vitnesbyrd om. Quisling: Dans motstandere ville samkjøre med EOl;'land Quislinc: trodde å kunne r:jenopprette nø~traliteten Generaladmiral A. D. Hermann Boehm: Norwegen zwischen England und Deutschland. - Klosterhaus Verlag, LippoLd:s,berg. 194 sider. Europa hj elp oss! lød et a v de siste nødropene fra Ungarn. ngen hjelp kom, for Europa eksisterer j o ikke - ble det nylig sagt på et møte i Pa,.ris. Hvorfor eksisterer ikke Eu /ropa? Generaladmiral A. D. Hermann Boehm gir i denne opsiktsvekk.ende bok materiale til å besvare dette spørsmål som ungarerne (og Ola Nordmann) endelig finner livsviktig..!dagbladets medarbeider i Bonn - Jon-Hjalmar Smith har anmeldt boken - til og med på en anstendig måte. - Dette i motsetning til pressen ellers som slumrer blidt i Solems, Pål Bergs og Berggravs skygge og tror den hellige grav vel forvaret. -- På side 37 betoner Boehm at Norgesaksjonen WeserubUng» på ingen måte var en endelig beslutning, men at forutsetningen var: «Hvis stillingen i Skandinavien krever den». Han peker på at den endelige beslutning om aksj on ble truffet på vestalliert side den 28. mars og på tysk siden den2. april Den tyske krigsmarine var Den frifinnende dom over i den annen verdenskrig ledet tyskernes besettelse av Norge aven kultivert personlighet, finner han uttrykt i nedenstoradmiral Raeder. Da brit- stående sitat i Lord Hankeys ene hadde nan:et tyskerne til bok på dens side 62: å besette Norge sendte Raeder «Wenn unsere Operation generaladminral Boehm til nicht aggressiv war, den war Norge som sjef for den ibre als einzige MøgliChkeit, OG Lørdag 26. Januar 1957 Han var patriot Generaladmiral HERMANN BOEHM Løstalg 65 øre Erling Bjørnson synger ut om i kvi deri ngen av «Lågen» Hva er veien med bladets gamle eiere, bøndene i Gudbrandsdølen? Flor en tid siden fremførte i en «bonde» fra Gudbrandsdalen en skarp kritikk over redaktøren av Lillehammeravisen <~GudbrandsdØlen». stillinger som under reguls:rt valg ville være utenkelig! Er vår stolthet og ære også feiet ned i det dyp, den SlUmp, disse to bladene, men det ble' som fløt inn i landp1' c;~ a l tid t i l bak e v i s t. _ makthaverne vendte ~ilh:lke? Da Grunnlovens mektig:~ t~ DØlene var fornøyet med sitt skytteise mot dikta tur ( "; blad, ettersom også Ø'kono- selvstyre ble slått ned. mien va,.r strålende. Det ser slik ut! Må det være tillatt å supplere denne artikk.el, og ll;:omme Men hva hendte? LovlØStalant med opplysninger som ekheten, som makthaverne fra viser den deprimerte London førte med seg, avsatte «Lfugen»s redaktør, og tilstand p,et norske folk ble ført inn i, etter våre forvalteres <~seif» Bladets slo bladene sammen, tok navnet «Lågen» vekk. og lot det egentl~ge navn er «Lågen», opprettet gj ennom et på figurere som et apendiks 11 n norsk lov dannet aksj eselskap der «GudbrandsdØlen» som hovednamn. Alt selvfølgelig blant bønder i Gludbrandsdalen for 31 år siden. Det fullstendig ulovlig. kke en ansvarlig aksjeeier av «Lågen» ble spurt! Det hele var arbeidet seg raskt frem til å bli det l ed end e organ i distriktet, mens det konkurelt diktat av redaktør LØdrup og advokat Moe i Lille,! rerende blad «GudbrandsdØlen» gikk den motsatte vei. hammer som eneste makthavere! Det «lavedes» på ste Der ble gjort flere forsøk, visseligen nærmest for å redde «GudbrandsdØlen» fra Økodet et nytt styre. Den nye formann, en forholdsvis. nomisk misere, på å få ordnet ukjent bonde tenkte hermed, med en sammenslutning av under ergj errighetens håp, å sadle sin pegasus, og nå de høye mål! Bladets redaktør, Hva ville farfar ha sagt? også utnevnt på stedet, ble tidligere redaksj onssekretær i «Lågen», en middelmådig herre, uten slekt og tradisj on Etter stigningen på sukker innen den politiske samling og kaffi i november er det av bønder i Gudbrandsdalen. Men karen var lugom og lyktes å få leveringskostningene opp i 150. god for den nye tid, der sann tyskekrigsmarine. Boehm var norskvennlig -' kulturperson til fingerspisseneog opptrådte slik her i landet!jjojun om ~, flamp jojt at selv de såkalte «jøssinger» respekterte ham. - Wehrmakt's forhold i Norge' var.n~ mo-t g~n o.g atubte idetheletatt uten plett og lyte, er jøssingenes dom idag. VaabenlØse skal sejre,! For Folk og Land av Alexander Lange Boehm sier om ~UiSlingS Han kom fra første stund i ledemotiv, s. 52, fr'tt overonde ånd, rikskommisær Jo-. sich vor der Erdrosselung zu Hermed (uttaler Hankey seg som higer efter Fred! strid med besettelsesmaktens satt: \ Hvo, som bærer DØdens retten. ebenfalls nicht agg- drepende om Ntirnbergerdom- Quislings skrifter fra årene Vaaben, het og ære slås ned - bare prestisj en kan holdes! Men hvor er Gudbrandsdalens stolte bønder, som finner seg i dette uverdige Erling Bje ~. «KKE AV BRØD ALENE» Dudintsevs roman i norsk utgave E.tter hva VG får OJl'~ilyst, kommer del; tll Yåren en norsk overse; > telse av den sovjeh':~f' siske forfatteren Vla{!: mir Du din tse v bemerkelsesverdige roman «kke av brød alene», som har vakt intern:~sj'onal oppsikt. Rcm~l, nen oppfattes som c:; kraftig og frittalende angrep mot byrå!uatiet i Sovjet-Samveldet, og ble nylig kritisert sterkt av blaet «Literatu, ::l:tja Gazeta» i Mosl.{vn, som samtidig kritisert,~ det litterære tidsskriftet «Novy mir», som har offentliggjort romanen. «kke av brød aleu2l) ~ommer i norsk utgave på Tiden Norsk Forla~;, som samarbeider meu

2 Norge som sjef for den ihre als einzige MøgliChkeit, A 111'ii.1 _ tyskekrigsmarine. Boehm var norskvennlig Stiftelsen norsk _. Okkupasjonshistorie, kulturperson til fingerspissene 2014 og opptifådte slik her i landet at selv de såkalte «jøssinger» respekterte ham. - Wehrmakt's forhold i Norge" var idetheletatt uten plett og ly- Hva ha sagt? Vlle larlar U15~(;l, UltlleVl1l1 J:JCN i::)l/'c;;u'c::j, JJ.u::;: tidligere redaksj onssekretær i «Lågen», en middelmådig herre, uten slekt og tradisjon i Sovjet-Samveldet, og ble nylig kritisert sterkt av blaet «Litera tu ~naja Gazeta» i MoslJ::vn, Etter stigningen på sukker innen den politiske samling og kaffi i november er det av bønder i Gudbrandsdallyktes å få leveringskostnin en. Men karen var lugom og det litterære tidsskrif som samtidig kritiserte gene opp i 150. god for den nye tid, der sannhet og ære slås ned - bare offentliggjort romanen. tet «Novy mir», som har te, er jøssingenes dom idag. Boehm sier om Quislings VaabenlØse skal sejre, prestisj en kan holdes! «kke av brød alene) Han kom fra første stund i For Folk og Land av Alexander Lange ledemotiv, s. 52, frit,t over- som higer efter Fred! Men hvor er Gudbrandsdalens stolte bønder, som på Tiden Norsk Forlag;, kommer i norsk utgave strid med besettelsesmaktens satt: Hvo, som bærer DØdens sl ch vor der Erdrosseluncr zu Hermed (uttaler Hankey seg onde ånd, rikskommisær Jo-. l:> finner seg i dette uverdige som samarbeider uleu retten, ebenfalls nicht agg- drepende om Nurnbergerdomressiv. ch var dama s Mit- menes Norges-kapitel. Quislings skrifter fra årene Vaaben, seph Ter b o ven, og etter 1929/30 viser at han hadde river Fredens Alter nedglied des Kabineitts. Jeder system hvorunder makthavernes lakeier tar bladet fra enhavn. På dansk wm- Forlaget Fremad i H:Øb Raeders fratraden forlot satt sitt håp til England, når Maren Jensen, Houborg Boehm Norge med tungt det gjalt å forene de nordiske pr. Holsted. dem? Der narraktig usselhet mer romanen i nær Wlusste dass dl e Deutshen Dagbladets medarbeider hjerte da han var blitt glad i., folk. Da dette ikke gikk, (Fra bladet «Revision). forleder bønder til å motta framtid. es tunmussten». Bonn skriver: «Boehm hadde landet, folket og sin oppgave ingen ting tilovers for Ter vendte han seg til det gjenbovens terrormetoder. Han reiste Tyskland. Dette ut- her. Man kan tenke seg at Det Hankey (som satt i de.t ""'~\\""""'V\~N""\\..v1""'V\/VN""""'~ V\AVVVV\A'VVVV"~"""""" Terboven gledet seg over at britiske krigskabinet) her sier fordømte den sivile undtaks- trykker han slik: Spørsmålet om å forlenge den svenske jernbane fra Boden til Skibotn eller Kau,:, '\ denne kulturpersonlighet - er jo at den tyske operasjon tilstanden i Oslo høsten 1941 «Tyskland er stadig vekk keino og den finske jernbane fra Rovaniemi til Karasjok eller en havn i Øst-Finnmark som hadde stått ham iveien mot Norge var ikke mer aggog henrettelsen av gisler Europas bollverk. mot bolsj e. vil bli drøftet på Det nordiske Råds 5. sesjon i Helsingfors februar i år. - og som hadde vært påtenkt ressiv enn den britiske. Alle Trondheim høsten 1942». vismen og den eneste makt Planen er å nå fram til et utvidet økonomisk samarbeide over Nordkalotten, etter som hans etterfølger, gikk ut i kabinettet visste at tyskerne av bildet. Boehm lever den måtte handle som de gjorde som er i stand til å hindre forslag av K l i p pen v å g, Norge, Sko g l fl n d, Sverige, og Les k i n e n, Finnland. Videre heter det.: dens fremtrengen til Atlandag i dag, mens Terboven tok for å redde seg fra det britseg selvavdage. - iske tiltak.. «Boehm har ingen tro på terhavet. Slik er stillingen). at den norske regjering skul- Er NATO en god eller dårle være uforberedt på an- lig utførelse av Quislings Ef mer effektivt forsvar?' grepet. Nordmennene - og tanker? særlig utenriksminister Koht Boehm: ovenstående be- t O/av Knutsen til minne regnet med at engelskmenne- dømmese og i disse tanker (Den proposisjon om «ho- skal forsvarets kvalitet og ef- motsetning til sjel,:;.emnne ville gripe inn og det var ligger kjernepunktet i og vedretningslinjene for For- fektivitet søkes høynet ved en da avviser depart::m::ntet Ein!kjend mann i Sauher- stilling han gjorde samvits- årsaken til at alt tilsynelat- nøkkelen til alle Quislings svaret i årene fremover», som rekke praktiske tiltak. Dei tanken om et militært kvinfullt og vel frå seg. ende var så dårlig forberedt». overveielser og handlinger. - formelt er overlevert Stor- gjøres imidlertid uttrykkelig nekorps i fred. ad, O. K n U tse n, Gvarv, er K ht f o k d fob hm o ar h. b k t tt. JO s y en or sa oe ar loen, a mn tinget, bringer ikke i forslag oppmerksom på at proposi- Økningen av det faste ".,e:rdød 89 år gama!. Han er ein Det var i grunnen ikkj e rneget.' J.' _ Grunnen er den at et skrift av Erling B J ø r n- noen egentll'ge radl'kale endlenge å leita i SalUhe,rad for sjonen - i motsetning ti! å' sonell foreslåes fastsatt til av dei gamle stortre som al- finna den rette mannen til hverken Koht eller Nygårcts- son om Quisling, hvorav jeg ringer i oppbyggingen av vårt Sjefsnemndas forslag - ikke netto 650 stillinger over fem derdomen b3lulta lenge med. gjeldsmeklinga etter førre - militære apparat. De revolu- må betraktes som et konkret år. Det skal forsøkes etabk-rt Andsfrisk og sterk var han så verdskrigen. Her var han med sjonerende omkalfatringer program, men som en rede- et fast korps av frivillige mesom Boysen-komiteen hadde gjørese for de hovedret- nige spesialister (vervede) Men eg kan godt no seia som det var, - at eg og seia til det siste. Ein lang sitt sjeldne!skarpe j1uridiske meinte vi ikkje skulle ta n øytr'alitets- krenkingane og verksam livsdag er her lekmannsskyn den sjølvtil ende.. skrivne. Kring åtti gjelds- ande. Eg vilde ikkje at ei britisk nøytralitets- eins frå båe partane i den krigen som var vent foreslått er det svert lite ningslinjer som departemen- for tre år, - dette for å st yrig'jen av, og Fiorsvarsdeparte- tet og regjeringen mener bør ke den tekniske standard Olav vara!lltid imøtekom- meklingar vart fullfø,rde. -- mentet og Regjeringen nøyer følges i de kommende fem særlig i Flyvåpl1et. krenking skulle føre oss ut i krig med Storande og grei, og mange søkte Mange er nok dei som visseleg med takksemd i sine tan oppe nøytraliteten so måtte vi ikkje i noko tilfel- Britannia, og skulde det ikkje lukka st å halda seg stort sett med å la sin år. - Repetisjonsøvelsene i f-::ltl)roposisjon «i gru'nnsyn har- avdelingene foreslåes end~~t han og fekk både råd og hjelp ofte i dei mest vanske- kar fylgjer han nå på den monere med» denne komites Det legges i pr:oposisjonen slik at det blir 21 chges Øvinnstilling. --' Proposisjonen stor vekt på at de kvalitative else annet hvert år i alt fire le koma inn i krig på tysk side. lege spørsmål. Han kunne siste ferda. som få greia dette han, med sine unge år fylgde han Halvdan Koht i «Norsk utanrikspolitikk fram til bryter også ganske sterkt krav må Økes. ganger (mot nå 30 dager 9. april 1940». Side 19. sin klare tanke og sitt skarpe som ivrig Venstremann med med det femårsprogram som hvert tredje år). Dette gjøres skyn. Attom dette øygna ein i politikken. Han var i man- Sjefsnemnda (sjefen f,or For- For at det nåværende be- også i den hensikt å øke avstødt eit hjelpsamt mennes- ge år medlem av heradstyret. vold ble engelskmenn i Lon- siterer: svarsstaben og forsvarsgren- redskap skal kunne opprett- delingens kvalitet. ke som til alle kantar vil de o. Knutsen var alltid interes- don, fordi det etterhvert gikk «Allerede i året 1936 så Q. sjefene) hadde utarbeidet. holdes foreslåes tjenestetiden rettferd. sert og vaken for all god opp for dem at den tyske be- muligheten av krig mellom Dette program ville ha med- bibeholdt inntil videre. De- Et menneske uten karak- O. Knutsen hadde og, som framvokster, også i materiell setteise av Norge var frem- England og Tyskland. en ført betydelige utvidelser av partementeit vil imidlertid i t~ er som en blomst uten venteleg er, vore borti mange lei. Som mann i sine beste år kaldt av engelskmennene. - kringkastingstale fordret han vårt forsvarsprogram. Re- samarbeid med de militære duft. gjeremål i si :tid. Me lyt i al- kaupte han Undheim i Nes- Koht ble regelrett sparket ut pånytt «en fast og ubetingetgjeringens forslag - ifølge myndigheter utrede om det er mayat Khan Gayan. le fall nemna nokre av dei herad og planta her for vel og den smarte, fascistisk be- hevdelse av vår (Norges) nøy- proposisjonen - blir at for- praktisk mulig, når årsklas- han gav av si livsud til. Som femti år sidan ein etter si tid tonte Trygve Lie overtok bå- tra litet og at denne samt svarsbyrden ikke skal økes sene tar til å stige, å holde Tålmodigheten er bitter, ganske ung var han konstitu- uvanleg stor frukthage. Han de Kohts stilling og hans et-\landets fred blir beskyttet ut over de nåværende dimeu- det samme beredskap med en men dens frukt er søt. ert lensmann i Sauherad, ei Forta. lide 4 termæle, inntil videre. - roru: lide sjoner. På den annen side kortere tjenestetid. Rosseau.

3 LØrdag 26. januar 1957 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 FOLK OG LAND FOLK OG LAND UAVHENGG UKEAVS Ansvarlig redaktør Johannes Kringlebotn Når det ;:jelder nasjonens ~e og vel må JDaD se bort fra «partiet» Vi må erklære oss helt på tonen igjen når Einar Gerbølge:engde med den nye bri-! hardsen er på Sit~ beste. o tiske premierminister Harold Bare et enkelt lte spørsmal Macmillan da han i sin første all vår enfoldighet. Gj elder det ikke alltid nasj onens ve tale som regjeringssjef (holdt og vel? over radio og fjernsyn) mar- Vi burde alle kunne være kerte nødvendigheten av det enige om at partisystemet har direktiv du finner over disse linjer. Macmillan opholdt seg først og fram st ved de vanskelige oppgaver som fo- overlevd seg selv og bare er til skam og vanære. løksen har lenge lagt ved resto, og som ville kreve hele treets rot. Hvis ikke vårt folk nasjonens mot og styrke. Han i valg vil svinge den Øksen vil håpet på hele foll{ets forstå- andre en vakker dag gjøre det. else og sympati herfor, uan- Partitraverne fikk i 1945 en sett hva den enkeltes parti- nokså uventet galgenfrist, innstilling måtte være. men det betyr vel mindre. Vel talt, av den britisl:e Oppgavene krever også hos statsminister. Det er heller oss hele nasjonens mot og ikke fritt for at vi kjenner styrke. Terminliste 30. januar: K0ng Saud av Saudi Arabia landsti ;er i USA for besøk hos Eisenhower. Er ute etter 300 mill. dollar. 30. januar: Såvareutstilling i Stavanger. 31. januar: Rolf Kirkvåg begynner 5. februar: Det øverste Sovjet (nasjonalforsamlingen) trer sommen. igjen i «Det spørs» for første gang siden juli. 8. april: NRK har rådsmøte i Stavanger. Det gjelder landb ru k sprogrammenee, språ Forsatt u hy g gelig i Ungarn Topplederne under revolusjonen i Ulngarn, Josef Dudas og Janos Szabo, ble hengt i et av fengslene i Budapest sist helg. Med henrettelsen av d.isse to er tallet på offisielle dødsdommer etter revolusjonen kommet opp i 24. Ni av dommene er eksekvert. Man mener imidlertid at adskillig flere er d.ømt til døden av kommu- 'k- nistmyndighetene. Det ungarske politi!har arrestert undervisningen og landsdelsfem antikommunister som hadde programmene. 5. mai: Fagkongressen trer sam- angrepet en politistasjon ved grenmen i Oslo. sen til.jugoslavia. Gruppen ble ledet aven 17 år gammel gutt., En lojal gjennomføring av de polske valg representerte Den overmannet 'grensepolitiet, men ble fanget like etter, het det. De fem ungguttene vil sannsynligvis bli dømt til døden aven av de standretter som regjeringen har opprettet. De ugjorte ting. Det er ei de ting, du har gjort, ven, men de ting, du la ugjort ned, som volder den sære angest og stjæler dit hjertes fred, de Ømme ord, du glemte, den nød, du gik kold forbi, de breve, du aldrig fik sendt, ven, de spøger ved midnatstid. Den sten, du kunde ha ;løftet med din broder i fælles sag, det raad, som du ei fik givet, da du havde for travelt den dag, det elskende tryk af din haand, ven, de muntre smaatjenesters elv, som du aldrig gav tid til at strømme, da dm havde saa nok i dig selv. De hundrede smaating af godh~d, som vi glemmer saa let, saa let, den leilighed til at bli engle, som er hvert menneskes ret, de kommer som plagende aander i nattens stilhed og fred og løfter sin manende finger: «Hvorfor tog du os ikke med?» Thi livet det er for kort, ven, og nøden den er for stor til at taale vort hjertes træghed og at nøies med bare ord, og det er ei de ting, du har gjort, ven, men de ting, du la ugjort ned, som volder den sære angest og stjæler dit hjertes fred. Disse talende vers ble: ofte brukt av den uforlignelige skolesjef og pedagog Harald Hovind-; som øvet hele sin livsgjerning ved den høyere skole i Tvedestrand. Han var ridder av St. Olav. Speidel blir NATOs j e f i M i d t -E;u r o p a USA regner med tysk l slagkraft l, Det er den tyske general at speid~l under krigen var Hans Speidel som skal overta ge.~.~ral~_t~bssj ef:or d:~ tys~e Hambros bok Skodvin nndvek kapitn om 7. juni " 9 april lasjonsavtalen og lion;:ens :arde 0l: H. M. beskyttet NS-føreren i aprildar:ene Av ALEXANDER LANGE Odelstingspresident C. J. Hambro's dokumentasjon om- For å få hele okkupasjons- - S'pØrsmålet ble møtt med kring de tre store datoer i komplekset til å klaffe har taushet av hr. Skodvin! Den moderne norsk historie - 7. norske historieskrivere hittil norske, statslønnede «forskjuni 1905, 9. april 1940 og 7. måttet gjøre endel vold på ing» har hittill måttet la detjuni med de 50- og hendelsesforløpet - foj::håp- te vesentlige dokument ligge, 10-årsjubileer som senere har entlig ikke i den uvitenskape- særlig fordi det ikke lengre understreket datoenes betyd- lige hensikt at det skulle bli kan bortforklares med bare ning, er nu å få i bokhande- strødd sand på kriminaliser- å gjelde 6. divisjon. len. ingen av «quislingene»? Odelstingspresident Hambro Da den nåværende professor Magne Sko d v in for- har samlet disse dokumenter Jeg henter følgende fra Eidetter anmodning av genel'al- svarte for doktorgraden sin siva,tings trykte stenogramm direktør Arne Meidel ved avhandling: Striden om ok- av Quislingsaken, side 169: Borregaard, og boken er et kupasjonsstyret i Norge fram «Aktor: Ble det satt ut noledd i den bokgave bedriften til 25. september ble en vakter på Continental den hvert år ved juletider gir sine han stillet et meget kjedelig 9. april? arbeidere, funksj onærer og SpØrsmål, som han «klokelig» Salbu: (Portier) Vaktene forbindelser. unnlot å besvare. Jeg pointerer at nedenstående ikke er kom vel ikke før 10. april om en stenografisk gjengivelse, formiddagen. Tillit til Otto Ruge men dog riktig i det 'læsent- Aktor: Hva for slags vakter Jeg henstiller til 75-årin- lige, etter hva det er opplyst var det? gene general Otto Ruge å of- for meg. Det foreligger forfentliggjøre i en av landets øvrig stenogram av doktor Salbu: Noen gikk i gardeuniform. aviser sin oppriktige mening disputasjen, opptatt ved en om Kongens og statsrådets stille og privat forsker. - avgjørelse i TromsØmøtet den Opponent ax auditorio, o.r.- Såvidt skriftens ord. Sam- 7. juni sakfører Sverre Hartmann, menhengen var følgende: som hva kunnskaper i dette Vedkommende befalingsmann Hilsen tema angår muligens er bed- i Garden som fikk ordre med 72-årig fullbefaren sjømann. re utstyrt enn doktoranden en avdeling å være vakt for - spurte denne: Quisling i Continental - var - Brittere i titusental emigrerer en skjønnsom, fremsynt og Her forsøker De å ta doketter flausen med Suez. Tidligere 100 0/0 god normann og betinget seg å få Gardesj efens torg raden på tidsrummet 9. har det reist 600 pr. uke, nå Det skal være gode chanser april september ordre Skriftlig. Og det fikk for erstatning til eks-fanger. Tysk- og så nevner De ikke engang land klarer det økonomisk, h eter k apl t u l' asjonsav t a l en av 10. han. Så her har vi atter et kindet i dagspressen. jui 1940? - Saken om Andrea Doria ender trolig med forlik. med forrederilegenden, og Trond- kig punkt som ikke stemmer (Overenskomsten i heim var som kjent også en - Gomulka seiret stort ved okkupasjonsavtale, bortsett som den offisielle, norskehistorieskrivning må la valget. Valgets konsekvens: Folke-. ligge. krav 1 Polen om større frihet og fra at det ble avtalt en VlSS selvstyre. militær bistand til tyskerne). For e l ø b i g. UnderSØkelser som Statsbanene har foretatt viser at de diesel-okiomotiver som trengs for å realisere «Vekk med dampell»-programmet k~n leveres fra norske og utenlandske verksteder i løpet av 5 år. Tilsammen vil de koste om lag 130 millioner kroner. Fra det øyeblikk de alle er i trafikk, vil de spare Statsbanene for 15 millioner kroner pr. år i forhold til de nåværende driftsutgifter. Når elektrifiseringen så er avsluttet i

4 , Stavanger. Det gjelder land- 11ereer Gøm Ul aøaen av Kommu-. nistmyndighetene. bruksprogrammenee, språkundervisningen og landsdels Det ungarske politi!har arrestert Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, fem 2014 antikommunister som hadde angrepet en politistasjon ved grensen til _Jugoslavia. Gruppen ble ledet aven 17 år gammel gutt. Den overmannet 'grensepolit-iet, men ble fanget like etter, het det. De fem ungguttene vil sannsynligvis bli dømt til døden aven av de standretter som regjeringen har opprettet. programmene. 5. mai: Fagkongressen trer sammen i Oslo Speidel blir NATOs j e f i M i d t -E;u ropa - Saken om Andrea Doria ender trolig med forlk. (Overenskomsten i Trondheim var som kjent også en - Gomulka seiret stort ved okkupasjonsavtale, bortsett valget. Valgets konsekvens: Folkekrav!i Polen om større frihet og fra at det ble avtalt en viss selvstyre. militær bistand til tyskerne). kig punkt som ikke stemmer med forrederilegenden, og som den offisielle, norskehistorieskrivning må la ligge. For e l ø bi g Det er ennu ikke kommet noe svarfra sovjetrusserne på den norske henvendelse angående de russiske ekspan- Reis h jem Hackler! UndersØkelser som Statsbanene har foretatt viser at de diesel-okiomotiver som trengs for å realisere «Vekk med dampen»-programmet k~n leveres fra norske og utenlandske verksteder i løpet av 5 år. Tilsammen vil de koste om lag 130 millioner kroner. USA regner med tysk slagkraft En lojal gjennomføring av Det er den tyske general at Speidel under krigen var Fra det øyeblikk de alle er i trafikk, vil de spare Statsbanene for 15 millioner kroner de polske valg representerte pr. år i forhold til de nåværende driftsutgifter. Når elektrifiseringen så er avsluttet i Hans Sp'eidel som skal overta generalstabssjef for den tyske 1970 i samsvar med pl1ogrammet, blir besparelsen på driftskontoen 50 millioner kroner den ytterste grense av hva En ungarsk soldat Siom lig- kommandoen over NlATO's militærko:rp.mandoen i Frankpr. år. Samferdselsdepartementet og finansdepartementet har sammen undersøkt finansieringsproblemene, og en plan for innkjøpet av diesel-lokene blir lagt fram for Stor Sovjet kunne finne seg i av ger hardt såret på sykehuset landskridskrefter i Sentral- rike og Rommeis generaldemokratiserng i satellittsta- i Ober-Pullendorf i Østerrike, stabssjef,under felttoget i tene. Det som gikk ut over er hovedpersonen i en meget Europa. Han er for tiden av- Normandie. _ Atter viser det tinget i nær framtid. det, ville føre til ungarske til- alvorlig diplomatisk sak mel- delingssjef i det vesttyske forseg at ViSlA, som den ledende ~~ stander. OktoberrevollUsjon- lom den Østerrikske og un- svarsdepartement. Samtidig makt i NATO, vet hva det Mt') Eli kl' J H ens seierherre Gomulka for- garske regjeringen. Soldaten er det opplyst at vesttyske gjelde;. USA har derfor ak- R et t e le'r ere øv. er opp anng om ane orney? kynte like før valget at hvis var den eneste i en større tropper kommer til å delta i septert Speidel, og ser på Hun spionerte ihvert fall ikke mot danskene ikke han og hans lwmmunis'- gruppe flyktninger som unn- NATO-manØverne i år. Sakter vant valget, ville Polen bli slapp da ungarske grense- en har selvfølgelig UtlØSt en gj ø r '1 Siste «nytt» om Jane Horney, har benektet. Her står altså på- vesttysk slagkraft som en re t t s O p P faktor av;langt høyere verd som ble myrdet av såkaldte d:mske stand mot påstand, men nå får utslettet fra Europa-kartet. politifolk med maskingeværer flom av protester, bl. a. fra enn armee~e i de kommunistinfiserte NATO-land, eksem En mann som hadde vært motstandsmenn i februar 1945, er Meyer Arnold støtte av Pancke. Den katolske kirkes leder forfulgte dem et godt stykke «De franske motstandskjemp- medlem av NS' fortalte: Jeg Pancke sier at han lri har 'understreket alvoret i situasjonen ved å støtte Gomulkas ved Nikitsch i Burgenand i Horney, det var Meyer Ar, d som over på Østerriksk område ers forbund». Det minner om etter en påstand av den tidl. tyske pelvis Frankrike og talia. var for retten. Hjemmefronten hadde skre 'Vet klagen. vært i personlig kontakt l d Jane SS og politisjef i Danmark, Gtintvalg. helgen. De fire muhammedanske land i Bagdad-pakten - Tyrkia, rak, Persia og Pakistan - har gitt sin fulle støtte her Pancke, at hun fikk sv. skjøttet forbindelsen. Hennes navn Den var på 10 punkter hvorav kroner for assistanse hun ytet i en finnes heller ijkke i noen regn_ R ble strøket av dommeren. kontraspionasje som tyskerne sat- skaper hos de ellers så nøyaktige / til Eisenhowers Midt-Ø$ten-plan. Jeg spurte etter domfellelsen te igang mot britene. tyskere. sorenskriveren: Var heime- General Panckes opplysninger Det hevdes videre at hun var fronten partisaner. Det ved- innebærer ikke noe nytt utover det kurer mellom russerne i Stock- Handelen med Østblokken som er kommet fram i den ennå holm og de tyske }{retser omkring Vi tror det er på høy tid at kommer ikke saken, sa dom,- ikke avsluttede svenske undersøk- admiral Canaris som vhle søke å sjonsplaner for den pelagiske Hackler pakker sin koffert og temme ig tvilsom? - meren." Jo l høy grad sa J. ed" tått ;:o, elsen, sier Svenska Dagbladet. en formå Russland il slu e en sehvalfangst. Norge foretok som skifter adresse, skriver Morgen- for det er den som har skre- samtale med Meyer Arnold, som parat fred. - Om disse tyskkjent en demarche i luoskv2 posten på lederplass. vet klagen. Altså, var heime- varetterrettningsoffiser og under- russiske forhandlinger ble engom denne sak for en tid sid- Hans virksomhet er en eneste Lav kvalitet -----' høy pris fronten partisaner; jeg for- la;gt -general Pancke har man alle- lenderne holdt underrettet aven kjede av 'llretteligheter løgn og rede fått opplysninger om at Jane dansk flyktning i Stockholm, en en. Utenriksdepartemente't ', ' langer svar på det spørsmål, bevisste forsøk på il spre politisk Ette dr O ' th Alt Horney fikk utbetalt store kon- tidligere «høytstående lpolitiemhat purret i sakas anledning, propaganda som ikke på noen mår.. un er en- mania Vill!,te seg å være av sa J eg. Jo, de var det, svarte 't' tanter, noe som andre tyske vitner bedsmann». og det ventes at russerne!o te kan være forenlig med ansten- burg, som er representant for dårlig kvalitet, men prisen lå dommeren. svar vil foreligge om kort tid. eig diplomatisk virksomhet. ndustri und Handelstag i langt over prisene på, verdens- Jeg spurte også: Er det i straks til sorenskriveren og Flere spisser ble innkalt til Det er gledelig å lese om flykt- Bonn, gjengir vi til orienter- markedet. den norske lov noen bestem- sa: Det som står her _ er vitner: Rådmann Sverre ver- l.. ll! ft fil! l l m ~~. ningenes egen spontane reaksjon ".... tø G' l l ng følgende. ""11 - Det har vært skattefri- på hans virksomhet. en protesttagelse eller skattelettelse for lmpor r leneve k a- mese som forbyr norske ikke sant. Jeg sa i retten at sen, helsedirektør Evang o. a. resolusjon fra Wøyen transitthjem Det hender gang på gang get over at de tsjekkiske bile- statsborgere å agitere for en vi ikke lenger var i krig med Vitnene ble spurt: Hadde leflyktninger som har slått seg ned forlanger flyktningene at de blir at de varer som vi har fått ne er av langt dårligere kva- ny og endret statsforfatning? Tyskland. Det er kutyme å gen blitt dømt om saken var i Norge, men det er gjort etter fritatt for ethvert besøk fra Hack- løfte om fra østsonen, aldri lit et enn de tyske, britiske og Vi var jo i krig med Tysk- skrive dette, sa sorenskriv- blitt pådømt nå? De svarte individuell prøvning. Det vil nå lers side, og understreker at mot- kommer. Og hvis de kommer, amerikanske biler, mens pris- land, sa sorenskriveren. eren. _ Nei. En kan altså slå fast: sannsynligvis bli gitt mer generelle tagelsen i Norge ikke gir noen ene er f"'rholdsvl S høye. L bl kk dø t tt kk k l u retningslinjer. grunn til misnøye. De uttrykker er l e va lteten på høyde En annen mann som også Og det var visst så. Ellers egen ee m e er - Eisenhower kjemper fortsatt sin takknemlighet og ber om be- med de krav som Vestens for- Grekerne,har funnet ut at det, hadde vært medlem, fortalte kunne de ikke dømme etter for freden, og USA er villig til å skyttelse mot Hacklers forsøk på brukere stiller. _ Og i Sveits er neste~ umulig å handle meg: Sorenskriveren sp'urte bistandsparagrafen, 86. Og betale fredens pris, sa han i sin å spre mismot blant flyktningene. med Sovj et, fordi russerne er hensikten helliger j o midlet. t ] V ib tiltredelsestale ved inngangen R.. -å lytte t' l har jeg både i indlustri- og, meg i retten: De var vel klar l i er egjenngen rene kunstnere i å sj onglere sin annen presidentperiode. dnl bankkretser bragt i erfaring over at vi var i krig med denne anmo -ngen. med prisene når de kjøper, og Men helliger den også det at de handelsavtaler som man Tyskland? Jeg svarte nei, og norske rettsvesen og den deikke vil i~ngå, faste avtaler - Det er nu industrien selv som må gå i spissen når det etter krigen har inngått med. henviste til kapitulasjons- mokratiske sosialisme? Hvorfor trenger de da syndebuk Polen, TSjekkoslovakia, Ung- om leveringstid og kvalitet dokumentet som da var kom gjelder sivil utnyttelse av atomenergien, og vi må anse nå,r de selger. oss som ferdige med den periode hvor hovedsaklig de offentlige forskningsinstitusjoner tok seg av utviklingen på met frem i Sckanke-saken. ker og avladshandel? Jeg ble clømt. premissene En kjent lege i Drammen gamle. dette område,. uttalte direktør Gunnar Ran der sunder Nekrolog over en gammel stod bl. a.: Tiltalte erkjente kom også ut for etterkrigens en middag for europeiske og amerikanske industriledere i retten at han var klar over «rettsvesen», ledet av den i Paris forleden. arn og Romania er blitt en lang rekke skuffelser. Polakkene greidde ikke å oppfylle sine kontrakter om kull-leveranser. Den hveten som Sveits importerte fra Ro- lærer: «... og så har et varmt lærerl1jerte og to hender opp_ hørt å SUl ' at vi var i krig med Tyskland. Jeg ble sint og gikk norsk iov. Men bak jernteppet? - Det ser ut til at våre myndigheter har godt kjennskap til hvorledes det dømmes der. Eplet faller ikke langt fra stammen. Man stjeler ikke barnet ut av ætten, sa de kke NS mann. Han hadde et usedvanlig k.ompakte misvisnings-majo-1 åpent ansikt, særlig når han ntet. Etterpå anla han sak. gjespet. P. G. Wodehouse

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895

SNO. I motivene til foreldelsesloven (Ot.prp. nr. 5 for 1895 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 14 6. årg. Lørdag 6. April 1957 Løssalg 65 øre ~~~,O:r~~n~S:;~~~::~ Nok en tvangsforretning kjent ugyldig ~kal hdet dyr k es p a 1 2. are t R It t 2 d'

Detaljer

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945

SNO. Lørdag 22. Oktober 1955. 24. oktober 1945 Fru AeG Storaet MjØndalen 21 8 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 l)' OG Nr. 33 4. årg. Saar til urnene igjen! For «Folk og Land» av minister E. Blehr Nu skal det heltyske land Saarland til å stemme

Detaljer

SNO. Ritt Bjerregaard.

SNO. Ritt Bjerregaard. ORDEN RETTFERD FRED Oktober 1979 Nr. 9-27. årgang Løssalg kr. 3,- 1949-1979 FOR SANNHET OG RETT Rhoar Hovden Helge GrØnstad Det er uråd for oss, i et blad viet hele sin kraft til arbeidet. som «Folk og

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad

SNO. Fra tidligere husker vi en me- hvis meninger de ikke Likte, oppfattet som militær oppstandsjonene. til kommandører og ad Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 NR. 6-1986 35.ARGANG Løssalg Kr. 5,- Nygaardsvold ville internere, marinens befal under krigen «Folk og Land» gjør kjent hysj-brevet fra norske løytnanter Ingen

Detaljer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer

SNO. alle mennesekr, mot enhver, før vinteren setter inn på strek- cochon~ (vi har tatt livet av. setter lyskasteren på Europas problemer Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 24 5. årg. Lørdag 23. Juni 1956 løssalg SG øre Den franske forfatter Mau- t), i ~: 1." " f d n.-j..... l..! Se her: FØr Bloss hvert parti.d8varet D wrem

Detaljer

SNO. En av krigstidens «store helt.er»,

SNO. En av krigstidens «store helt.er», Nr. 2J - 1954 - l årg. :Løssalg 40 øre Lørdag 21. august FOLK OG LAND Det nytter. En skal bare ikke la seg intimidere av dem som alltid synes det er mest lurt å holde munn, når det skjer gale ting. (Red.

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

SNO. "innstilt og konstituert" å lede Eidsivating Lagmannsretts

SNO. innstilt og konstituert å lede Eidsivating Lagmannsretts Et vellykket statskupp Arhundrets Her i Norge tror de f7este at Av SVl1nøve fjel/bakk Tafiø noen regjering, ble Erik Solem "innstilt og konstituert" køpenickade statskupp er noe som forekommer ifjerne

Detaljer

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen

SNO. Det utsendte dementi i kringkastingen Ønsk evnen til å forstå, så mister du lysten til å dømme. Nr. 7-1983 - 32. årgang Løssalg kr. 5,- Formann i krigsinvalideforening med usannferdige forrederibeskyldninger NRK's DISTRIKTSENDER I NORDLAND

Detaljer

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig

te:: I(nut og Kommunistene Infiltrasjon selv SNO McCarthy imot og Øver samtidig Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 11.. 1954-3 årg. Løssalg 40 øre Lørdag 20. mars FOLKocLAND... ~ Den som frelser sitt land, krengrl ~ "4 IL'... '.- ingen lov. ~- (Napoleon), ;:... - ~ ~ ;

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO

UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet SNO UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2003 52. årgang En institus.. on i langvarig kamp for den.. storiske sandhet avslutter sin virksomhet Av Helge Sæther, formann i INO Instituttfor Norsk Okkupasjonshistorie (INO) har

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940.

SNO. 1940 8. april 1990. Skjebnesvangert for Norge at Quisling-regjeringen ble felt 15. april 1940. Nr. 3-1990 39. årgang Løssalg Kr. 10,- 1940 8. april 1990 På grunn aven fullstendig feilaktig historieundervisning tror de aller fleste av dagens ungdom at krigen kom til Norge 9. april 1940. Det stemmer

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ,(r I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak HOI' t' t,1 l"'e~;m SJcogn st. S i vel' tsen, l 1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. IUE-NO-FA's grunnleqger, hvalfangstens I " jredningsiilonn og mofsfundnl'n'j huk kun;')s~dh!. I.,-...:.

Detaljer

LØRDAG 5. MARS 1960. Banker sbmvitti: heten SNO. nordmann som ble hen- den på denne måte. Så har

LØRDAG 5. MARS 1960. Banker sbmvitti: heten SNO. nordmann som ble hen- den på denne måte. Så har NR. 9-9. ARGANG Oberst Konrad Sundlo: «Den uundgåelige hvite mann» er forsvunnet - Gule, brune og svarte menn tar hans plass. Og dette er Europas egen skyld PETER KLEIST: Chruschtschow 50 km vor Hamburg.

Detaljer

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør

SNO. svar til å ta viktige avgjørelser biverv i deres sted. En eier risigjør 25 år i kamp mot urett Mars 1977 Nr. 3-26. årgang Løssalg kr. 3,- MAKT UTEN ANSVAR ER ET NATURSTRIDIG PRINSIPP Det er en lov i emning om at nok, men folk trenger en klarere ken impuls har det til fornuftig

Detaljer

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; '" En " ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -fol"åkonferere

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; ' En  ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -folåkonferere Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Def [øssajj1 40 fire. Nr. 14-6. årg. Fredag 18. april 1952. norske r ett s o p p g ]. ø ska 8 Saken er ikke tk morsom hverundersøkes av utenlandske re ~ærde ken

Detaljer

SNO. apen-. fleste. og fredsforstyrrelser a" annen art. Etter hva jeg har bragt i erfaring

SNO. apen-. fleste. og fredsforstyrrelser a annen art. Etter hva jeg har bragt i erfaring Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalg 40 øre. Nr. 41-5. årg. Fredag 2. november 1951. «8. Mai» kommer ut i Kristiansund N. - Postadresse boks 41. - Konto~: J.'ledre Enggate 20 n. - Abonnementspris

Detaljer

SNO. planla et blodbad på Bislet

SNO. planla et blodbad på Bislet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 8-1999 47. årgang En forutsetnin~ at Administrasjonsråoet skulle samarbeide lojalt med fienden Hitlers godkjennelse av rådet ble mottatt med tilfredshet Historikeren

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling

SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling Nr. 15-1955 - 4. årg. Løssalg 50 øre Lørdag. 23. april FOLK,LAND OG o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene Det SY Forbundet for sosial oppreisning utgitte skrift «104» - et godt og grundig arbeide

Detaljer

,\\,,'I SNO II II II. med store skrifter følgende: «Folkesuverenitetqns prin- Men hvorfor, akulle han da nevne letekk t t

,\\,,'I SNO II II II. med store skrifter følgende: «Folkesuverenitetqns prin- Men hvorfor, akulle han da nevne letekk t t ,\\,,'I Budstikken går: med i stormønstringen på østre Toten 9. og 10. august I I1 I Il l Il Il I I kommer ut l Kristiansund N. - Postadresse bo~ 41. - Kontor Enggate 20n. - Abonnementspris kr. 16,- pr.

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer