Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske"

Transkript

1 Fisk &Vilt Nr Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Jegere og friluftsfolk med intensjonsavtale

2 Næringsutvikling i utmark med gode tilbud til alle Verdikjedeanalyse utført av Skogeierforbundet og Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) i 2004 viste at en målrettet satsing på næringsutvikling i utmark kan føre til en dobling av omsetningen i løpet av en ti- års periode. Rapporten førte til flere hundre oppslag i landets aviser, omtale på fjernsyn, radio m.m. Noen reaksjoner var positive, andre negative. Norges Jeger- og Fiskerforbund var raskt ute og ropte ulv ulv. Blåruss hadde utarbeidet rapporten, skisserte muligheter var overdrevne og økt kommersialisering ville stenge allmennheten ute fra jakt og fiske i fremtiden. Hvis man derimot ser nærmere på tilbudene som utvikles i regi av grunneierorganisasjonenes mange prosjekter lokalt, ser man raskt at en svært liten andel av tilbudene kan sies å virke ekskluderende på allmennheten. Omtrent alle er utviklet mot den vanlige innbygger/lommebok. Det er i dette segmentet de fleste kundene er og den samlede omsetningen og mulighetene er størst. Men det vi tydelig ser er at stadig flere vanlige mennesker ønsker tilrettelagte jakt- og fisketilbud der aktivitet (jakt og fiske) er koblet til overnatting, guiding m.m. Mange ønsker komfort, litt ekstra oppfølging og hjelp og er villig til å betale litt mer for det. Det har vi tatt inn over oss og mange slike tilbud er under utvikling. Den som argumenterer for at jakt- og fisketilbud i Norge kun skal være enkle, billige og ikke- tilrettelagte står i fare for å begi seg inn i en ideologisk bakevje fjernt fra de trendene som gjelder stadig flere jegere og fiskere. Videreutvikling av tilbudene i tråd med markedets ønsker må gjøres og vil gi større variasjon og valgfrihet fremover enn det som har vært. Muligheter for inntekter til grunneier vil trolig også føre til at nye jakt- og fiskeområder åpnes for allmennheten. Dette bør både jegere, fiskere og grunneiere glede seg over. Svein Knutsen Fisk &Vilt Utgiver: Norges Skogeierforbund ISSN: Utvikling og redaksjonell produksjon SKOGeieren Lay- out Trond Brudevold Redaktør Svein Knutsen, tlf Adresse Norges Skogeierforbund P.B Vika, 0115 Oslo Trykk Naper Informasjonsindustri A/S Neste utgave: november Foto side 1: Kjell-Erik Moseid F&V nytt Vegvesenet med ny håndbok om vei og vilt Veier blir primært bygget for å øke fremkommeligheten for mennesker. Men for dyrelivet kan veianlegg være barriærer. Viktige trekkruter kan bli sperret og dyrenes leveområder delt opp i stadig mindre biter. Oppstykking av dyrs leveområder regnes for å være en av de viktigste truslene mot bevaring av det biologiske mangfoldet, og kan føre til at lokale bestander blir isolert. I tillegg påfører vei og jernbane betydelige tap av vilt gjennom påkjørsler. I Norge dør årlig ca rådyr, elg og 500 hjort på denne måten. I den forbindelse nedsatte Statens Vegvesen en gruppe som fikk i oppgave å utarbeide en veileder kalt Veger og dyreliv. Håndboken ble utgitt i mars og kan bestilles fra Statens Vegvesen. Først av alt må det sies at veilederen er en meget solid samling av kunnskap og med mange konkrete forslag til tiltak på området. Anbefalingene som gis bygger på erfaringer fra nærmere 20 land. Målgruppen er i første rekke areal- og veiplanleggere, miljøforvaltning og utbyggere, og de som arbeider med trafikksikkerhet eller drift og vedlikehold av veier og jernbaner. Hoveddelen av håndboken er viet forskjellige typer avbøtende tiltak som er egnet til å redusere vei og jernbanes barriærevirkning. I tillegg gis det råd om ulykkesreduserende tiltak som bruk av fareskilt, ellers tiltak som skal hindre at vilt skal komme seg ut på veien som siktrydding, reflektorer, ferister samt lyd og lukt. Veilederen tar også for seg tiltak for å sikre fiskens frie vandring i vassdrag i forbindelse med bygging av vei over elver og bekker. Vidar Holthe i Norges Skogeierforbund har deltatt som ressursperson i arbeidet. Han anbefaler grunneierlag med vesentlige utfordringer knyttet til vilt og vei/jernbane å skaffe seg veilederen og vurdere lokale utfordringer opp mot rådene og tiltakene som her presenteres. Fisk&Vilt

3 Dyreetiske aspekt ved utøvelse av jakt og fiske vurdert i ny forskningsrapport I slutten av april fikk Landbruksdepartementet overlevert fra Norges forskningsråd en rapport som tar for seg forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge. Arbeidet er en oppfølging av den såkalte dyrevernmeldingen som regjeringen la frem i Dyreetiske aspekt knyttet til utøvelse av jakt og fiske og forskningsbehov i den forbindelse er utførlig omtalt i rapporten. En hovedkonklusjon herfra er at jakt og fiske ikke utgjør noen stor trussel mot velferden for viltlevende dyr, men at det på flere områder er behov for mer kunnskap. Av: Svein Knutsen Ivaretakelse av dyrs velferd er et tema som opplever økende fokus. Stadig hører man om nærmest militante dyrevernorganisasjoner som gjennomfører ulike typer aksjoner, spesielt i forbindelse med oppdrett av pelsdyr. Men fokus på utøvelse av jakt og fiske har også økt blant slike organisasjoner. Derimot viser undersøkelser, både i Norge og i andre land, at holdningene deres vedrørende jakt og fiske ikke deles av det store flertall i befolkningen. Generelt så er folk flest positive til dette, og holdningene ser ikke ut til å endre seg mye over tid. Likevel er det nyttig å få faglige vurderinger omkring ivaretakelse av ville dyrs velferd, noe denne nye rapporten om dyrevelferd tar sikte på. Dyrevelferd og jakt Når det gjelder skadeskyting av hjortevilt, så sier rapporten at dagens kunnskap tyder på at omfanget er moderat. Når det gjelder fugl og annet småvilt er kunnskapen om omfanget av skadeskyting dårligere. Fagfolk på området mener det er aktuelt å gjennomføre forskning først og fremst for å få mer kunnskap om effekter på dyrevelferd av de viktigste jaktformene, herunder først og fremst rypejakt. Det påpekes at gjeldende forbud mot bruk av blyhagl gjør at det behøves større kunnskap om ulike legeringers effekt med hensyn på avlivning og skadeskytingsfrekvens. I følge rapporten vet vi også for lite om utbredelse av fellefangst og konsekvenser for dyrs velferd av fangstmetoden. Hundeeiere bør merke seg at det settes fokus på såkalte ekspanderende halsbånd til dyr som vokser, og at man her har en viss bekymring for dyrevelferden. Det er også ønske om mer kunnskap om dyrevelferdsaspekt ved innfanging og merking av vilt. Her er fagfolkene skeptiske til gjennomføring av merkeprosjekter som ikke er forankret i vitenskapelig arbeid/forsking. Effektive tiltak for å hindre kollisjon mellom vilt og bil/jernbane trekkes også frem på viltsiden som et område det bør forskes mer på. Dyrevelferdsforskere ønsker å se nærmere på ulike legeringer og stål i hagl etter innføring av forbud mot blyhagl. Foto: Roar A. Lund. Dyrevelferd og fiske Hvorvidt fisk er i stand til å føle smerte i den betydning vi mennesker legger i det har vært debattert i mange år. Smertefølelse hos fisk er inngående omtalt i rapporten, uten at dette utdypes her. Her gis det kun en kort omtale av hva som sies om smertefølelse i forbindelse med kroking og håndtering. Gjenutsetting av fisk etter at de er tatt på sportsfiskeredskap blir mer og mer vanlig internasjonalt. Fang og slipp som forvaltningspraksis ble innført i en del elver i Nord- Amerika så tidlig som på 50- tallet med hensikt å redusere uttaket i sårbare bestander. I Norge derimot har forvaltningspraksis i stor grad vært at der det er truede bestander, så forbys fiske. Når det gjelder den faglige kunnskapen om fang og slipp i Norge, så begrenser den seg til laksefisk. Det viser det seg at det er noe forskjell mellom ulike fiskearter i hvor hardføre de er, men generelt så overlever en høy andel av fisken å bli utsatt for fang og slipp. Dette forutsetter likevel riktig håndtering. Størst påvirkning på overlevning har vanntemperatur, og dødeligheten øker vesentlig når den nærmer seg 20 grader. Rapporten sier det fortsatt er mange uavklarte spørsmål knyttet til fang og slipp. Det finns lite kunnskap om effekt på andre arter enn laks. I tillegg er de fleste studier korttidsstudier, mens kunnskapen om langsiktig overlevelse er lav. Hvis forvaltningspraksisen skal innføres i Norge er det nødvendig å utarbeide klare retningslinjer for hvordan fisken bør behandles. Slike retningslinjer må være mest mulig kunnskapsbasert. Rapporten kan på grunnlag av dette oppfattes som mer positiv til fang og slipp enn tidligere uttalelser om metoden, blant annet fra Rådet for dyreetikk. Garnfiske omtales også i rapporten. Det fremgår at fisk trolig opplever betydelig stress av å bli fanget i garn og at mange fisk kan kjempe for å komme løs i relativt lang tid før den dør. I oppsummering av kunnskapsbehov når det gjelder dyrevelferd ved utøvelse av fiske, er det likevel mer kunnskap om effekter av fang og slipp som prioriteres fremfor effekter av garnfiske. Fiske med elektrisk fiskeapparat og merking av fisk er også belyst, men det slås fast at dagens kunnskap om dette når det gjelder dyrevelferd synes å være tilstrekkelig god. Fisk&Vilt

4 Målrettet bruk av kommunale viltfondsmidler Av: Vidar Holthe Etter at viltloven ble endret i 2000, ble Viltfondet i hovedsak delt i to. En statlig del som i det vesentlige får sine inntekter fra jegeravgiften og fellingsavgiften for villrein, og en kommunal del med inntekter fra fellingsavgiftene på elg og hjort og verdien av omsatt trafikkpåkjørt vilt og annet fallvilt. Spørsmålet etter fire år med kommunale viltfond er om vi bruker midlene, som årlig utgjør ca. kr 20 millioner, på en målrettet måte. Våren 2001 fastsatte Direktoratet for naturforvaltning forskriften om kommunale viltfond. Her står det at viltfondsmidlene kan brukes til: 3 tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering med mer i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv. 3 å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen. 3 tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt. kommuner kan foreta egne prioriteringer innenfor ikke altfor smale rammer. Det er da naturlig at den offentlige kommunen behandler de overordnede prinsippene for bruk av fondsmidlenei den ordinære budsjett- og handlingsplanprosessen. De kommunale viltfondsmidlene er ikke kun begrenset til tiltak for hjortevilt, selv om nesten alle inntektene kommer derfra. Med den rolle- og oppgavefordeling som nå gjelder i viltforvaltningen, er det naturlig at jaktrettshaverne, med sitt ansvar for å utarbeide og gjennomføre en planbasert forvaltning, blir sentrale brukere av de kommunale viltfondene. I kommuner med få og store vald, og der rettighetshaverne er vant til et forpliktende plansamarbeid, burde de kunne finansiere den løpende forvaltningen selv, uten det fordyrende ledd som en offentlig avgift blir. I et regionalt samarbeid over flere kommuner er kanskje den beste veien å gå for et forpliktende samarbeid en samfinansiering gjennom kommunale fellingsavgifter og aktiv fondsbruk. Fallviltfinansiering målrettet fondsbruk? Når det gjelder kommunenes disponering av midlene bør det reises spørsmål om varig dekning av underskudd på ettersøk og håndtering av trafikkpåkjørt vilt og annet fallvilt er en fremtidsrettet satsing til fremme av viltforvaltningen. Alle land har ganske mye trafikkpåkjørt vilt, men Norge er det eneste landet i verden som har organisert det slik at det er jaktrettshaverne som gjennom fellingsavgifter må dekke utgiftene til denne renovasjonsoppgaven. En spørreundersøkelse om den kommunale viltforvaltningen i Østfold i 2003 viste at kommunene til sammen hadde utgifter på kr ,- til fallvilt. Samlede inntekter fra salg av fallvilt var på kr ,-. Kommunale viltfondsmidler dekket opp det mellomværende. Så ille er det neppe i andre landsdeler hvor det er færre rådyr, men flere elg som ender som fallvilt i trafikken (høyere kjøttverdi). En målrettet anvendelse av de kommunale viltfondsmidlene forutsetter at vi gjennom aktive innspill og bruk sørger for at de nesten kr 20 millionene årlig som midlene utgjør nasjonalt brukes til å løse hovedutfordringene i den lokale viltforvaltningen. Spesielt stor er utfordringen i en bestandsforvaltning som krever samarbeid og tiltak over kommunegrensene. Her har rettighetshaverne bedre muligheter til å realisere målene for bestanden enn den offentlige kommunen. Sistnevnte har som følge av kommunelovens bestemmelser ikke anledning til å delegere myndighet til interkommunale viltorganer. Delegering til regionale private samarbeidsorganer som strekker seg over flere kommuner kan derimot grunneierne gjøre. Fra tilfeldig til målrettet bruk Blir viltfondene kun brukt til milde og tilfeldige gaver kommer vi neppe til å beholde ordningen i mange år. At enkelte kommuner bruker en betydelig andel av midlene til skyteaktivitet og skytebaner utenom det som har med jegerprøveopplæring, er enten et uttrykk for manglende målrettede tiltak å bruke pengen til, eller at de som betaler inn avgiften ikke følger med på hvordan midlene anvendes. Det anbefales derfor at private fremmer innspill om bruk av midlene, utformer og sender søknader ved behov, og bidrar aktivt til samarbeid med kommunen slik at en målrettet disponering av de kommunale viltfondsmidlene oppnås. Det kommunale viltfondet kan ikke brukes til kommunal administrasjon av viltforvaltningen, (faste utgifter til lønn, møtegodtgjørelser, reiser mv), erstatte skader voldt av vilt og til skuddpremier. Den enkelte kommune har enten utarbeidet og fastsatt egen forskrift om kommunenes fond i tillegg til den sentrale, eller de har bygget fondet på sentral forskrift. Fond og eget fondsregnskap skal de i alle tilfeller ha. Ikke kun til hjorteviltforvalting Noen ønsker seg nok strammere rammer og mer detaljerte bestemmelser for hva kommunen kan bruke sine viltfond til. Siden utfordringene fra område til område er så forskjellige, bør det være mulighet for at de enkelte Foto: Kjell-Erik Moseid 4 Fisk&Vilt

5 Forsøksordning med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark er avsluttet I 2002 igansatte Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet et tre-årig forsøk med en ny forvaltningspraksis for motorferdsel i utmark. Frem til avslutning av forsøket 1. mai i år har det blitt gjennomført forsøk i 8 kommuner der Plan- og bygningsloven har vært benyttet som reguleringsverktøy. Erfaringer fra forsøket kan føre til endringer som gir økt forutsigbarhet i kommunens saksbehanling knyttet til jegeres og fiskeres søknader om tillatelse til motorferdsel i utmark. Av: Svein Knutsen Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven) og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann. I 1998 fremmet Direktoratet for naturforvalting et forslag til Miljøverndepartementet om endring i den nasjonale forskriften med bakgrunn i en generell bekymring for den økende motoriserte ferdselen i utmark. DN foreslo at en fremtidig praktisering av motorferdselreglene skulle knyttes opp mot kommunens planprosess innenfor Plan- og bygningsloven fordi dette ville øke bevisstheten rundt de verdier som blir berørt ved bruk av motorkjøretøy. I en slik planprosess ville også langt flere interessegrupper komme til ordet i beslutningsprosessen. Forsøk gjennomført i åtte kommuner Som følge av føringer i politiske prosesser som gikk omtrent samtidig ble det besluttet at det skulle gjennomføres en prøveordning. Kommunene Sirdal, Vinje, Stor-Elvdal, Lom, Røros, Hattfjelldal, Fauske og Kautokeino har deltatt i et forsøk med å prøve ut nye måter å praktisere motorferdselloven på. Målet med forsøket er at støy og trafikkbelastningen totalt sett reduseres og at motorferdselen i de mest sårbare områder reduseres til et minimum. Samtidig skal det skje en mer helhetlig vurdering av alle berørte interesser i kommunen og medvirkes til at behandling og praktisering av motorferdselsaker blir mer demokratisk, effektiv og forutsigbar. I forsøksperioden på tre år har det vært den kommunale planprosessen som har lagt rammene for motorferdselen. Det har i praksis skjedd ved at forsøkskommunenes arealer har blitt delt inn i soner der motorferdsel i utmark kan foregå og der det ikke kan foregå. Utfyllende bestemmelser i plandokumentet gir detaljerte føringer som er ment å gi innbyggerne forutsigbarhet. En viktig intensjon er også å forenkle offentlig saksbehandling. Dette kan gjøre at kommunene sparer ressurser knytte til saksbehandling. Forsøkskommunene har alle store utmarksarealer og økonomiske interesser knyttet til disse. Viktige erfaringer Norsk institutt for naturforskning vil frem til tidlig høst evaluere prøveordningen. Da legges frem en rapport som tar for seg erfaringer og anbefalinger for det videre arbeidet på området. Det som har fremkommet av generelle erfaringer gjennom forsøket nevnes kort her. For å lykkes med den kommunale motorferdselplanleggingen er det viktig at kommunen tidlig klarer å engasjere berørte parter i planprosessen. Da kan hovedprinsippene for planarbeidet bli kjent for aktørene og konfliktfylte tema kan avklares underveis, fremfor i høringsrunden. En annen viktig erfaring gjelder forholdet kommune/plan og grunneierne. Grunneier har en viktig funksjon i motorferdselforvaltningen gjennom sin rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. Erfaringer fra forsøkskommunene viser at et nært samarbeid med grunneierne om plassering av løypetrasséer er svært vikt, og at innhenting av formelle tillatelser fra grunneier tidlig i planprosessen kan spare kommunen for mye arbeid. Rådgiver Vidar Holthe i Norges Skogeierforbund sier intensjonen med kommunal styring av motorferdsel gjennom planprosesser som involverer innbyggerne er positiv og en riktig vei å gå. Økt forutsigbarhet og likhet i behandling av ulike saker i samme kommune vil spare ulike aktører for ressurser og gi grunnlag for en rettferdighet saksbehandling. Holthe fremhever videre at motorisert ferdsel i utmark ikke bare krever offentlig godkjenning, men også tillatelse fra aktuelle grunneiere. Hva slags forvaltningsordning som legges til grunn fremover vil bli drøftet utover høsten. NINAs rapport med erfaringer og anbefalinger blir naturlig nok et viktig grunnlagsdokument. Holthe håper det gjøres endringer i Plan- og Bygningsloven som implementerer den nye forvaltningsordningen. For spesielt interesserte ligger det utfyllende informasjon om forsøket og erfaringer på Direktoratets nettsted (se wbch3.exe?p=2394). Foto: Roar A. Lund. Fisk&Vilt

6 Turfolket og elgjegere i Lågen-Eikern elgregion med intensjonsavtale om friluftslivet Elgjegerne i regionen lever med en tett befolkning og nærhet til flere store byer. Det betyr mange brukere av utmarka, og kimen til konflikter er selvfølgelig tilstede. Elgregionen tok utfordringene på alvor og inviterte lokale turistforeninger og Norges Jeger- og fiskerforbund i Buskerud og Vestfold til samarbeid. I første omgang ble det enighet om en intensjonsavtale, men etter hvert kom de lokale tiltakene på plass. De første erfaringene viser at dette slår positivt ut for alle brukerne av utmarka. Av: Jan Grønseth Elgregionen omfatter deler av Kongsberg og Øvre Eiker i Buskerud og deler av Hof og Holmestrand i Vestfold. Geografisk har området naturlige skiller med Eikern-vassdraget i øst og Numedalslågen i vest. Til sammen er arealet på nærmere dekar. I alt 5 driftsplanområder med 26 jaktfelt er tilsluttet elgregionen. Med nærhet til en så tett befolkning er utmarka mye brukt, vesentlig til kortere turer i nærområdet. Det mer aktive friluftsfolket søker særlig mot en rekke fine vann inne på storskogen, og Skibergfjell (Vestfolds høyeste fjell) er det mest populære målet for dagsturer. Inntrykket hos en del friluftsfolk har nok vært at elgjakta er ei farlig tid, og det har utvilsomt vært en begrensende faktor i aktiviteten for mange turgåere. Konflikter og ubehagelige episoder har forekommet, men i langt mindre grad enn man kan få inntrykk av. Foto: Roar A. Lund. Prosessen og avtalen I januar 2003 ble de lokale turistforeningene, sammen med NJFF i de to fylkene, invitert til et felles møte. Hovedmålet var å få fram hvilke forhold de ulike brukerne av utmarka var særlig opptatt av, og hvilke grep som kunne gjøres for å gi bedre forhold for alle parter. Den gode intensjonen med initiativet ble akseptert av alle, og deltakerne fant tonen etter kort tid. I særlig grad var det viktig å oppnå åpenhet og forståelse for partenes ulike interesser. Fra elgjegernes side ble det særlig vist til behovet for lengre jakttid, og hva dette ville medføre. Ganske snart ble det klart at det ikke var ønskelig med noen detaljert felles avtale for hele området, til det var de lokale forskjellene for store. Arbeidet skulle føres videre i det enkelte driftsplanområde og jaktfelt. Møtet munnet ut i en enighet om å undertegne en felles intensjonsavtale som forpliktet til å føre arbeidet videre lokalt. Helgefredning av turløype Et eksempel på det lokale samarbeidet er avtalen mellom driftsplanområdet Hof Vest og turistforeningen i Holmestrand. Det ble enighet om å avstå fra elgjakt i helgedagene langs et 200 meter bredt belte på begge sider av turløypa som går til Skibergfjell. Unntatt fra avtalen er los med hund som beveger seg inn i området, og transport av elg som skal gå som normalt. Videre blir det tatt ulike hensyn, som at turfolks hunder holdes i bånd og henvisning til egnede steder for parkering. Avtalen ble presentert for lokalavisene, og samarbeidet ble omtalt med store oppslag på avisenes førstesider og fulgt av mye godord. Og resultatet kom umiddelbart en betydelig økt bruk av turløypa gjennom hele elgjakta. For de tre jaktlagene som er involvert kreves det en tilpasning av jaktopplegg, men utover det har den økte turaktiviteten ikke ført til særlige ulemper. I all hovedsak holder turfolket seg til den oppmerkede løypa, og elgen ser ikke ut til å bli skremt ut av området. Lite arbeid mye å vinne Medgått arbeidsinnsats for å få til samarbeidet har vært overraskende lite. Det ble noe arbeid i forkant av henvendelsen til øvrige brukerinteresser, men den videre oppfølgingen har gått lett og greit. Lokalt i hvert enkelt jaktfelt og driftsplanområde har saken blitt reist samtidig med behandling av andre saker der grunneiere og jegere møtes. Alle som sysler med jakt og rettigheter har alt å vinne på å ha et godt forhold til andre brukere av utmarka i sitt område. Særlig gjelder dette i befolkningsnære strøk av landet hvor mulighetene for konflikter lettere oppstår. Erfaringene viser at ekte og ærlige initiativ for å bedre forholdene blir mottatt med åpne armer. I neste omgang vil dette være det beste bidraget også til å ivareta grunneiernes interesser, både politisk og i folks omdømme. Området ved Skibergfjell gir vakre utsyn både for turgåere og elgjegere tidlig i oktober. I nord sees Jonsknuten ved Kongsberg og en snødekket Gaustadtoppen i det fjerne. Foto: Jan Grønseth 6 Fisk&Vilt

7 Lokal vilt- og fiskeforvaltning innen 2006 når vi målene for omleggingen? I 1996 ble det staket ut en ambisiøs plan for omlegging til lokal vilt- og fiskeforvaltning innen Direktoratet for naturforvaltning etablerte et 4- årig prosjek som ledd i å realisere målene for omleggingen. Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag fulgte opp med to større prosjektorganiserte satsinger i perioden Nå som 10- års perioden for omleggingen snart er ved veis ende, er det verd å se nærmere på om målene er nådd. Driftsplanbasert småviltforvaltning har ikke slått til i den grad man trodde i starten. Foto: Roar A. Lund. Gjennom første halvdel av 90- tallet begynte man å tydelig se behovet for endringer i vilt- og fiskeforvaltningen. Mange vil nok si seg enig i at datidens forvaltning var preget av lite formalisert samarbeid mellom rettighetshaversiden, offentlig forvalting og brukersiden og at offentlig forvalting både var detaljstyrende og regionalisert. Datagrunnlaget i den praktiske forvaltningen var ofte begrenset i tillegg til at rammevilkårene var spredd på et høyt antall forskrifter i lakse- og innlandsfiskeloven og viltloven. Mye av den praktiske forvaltningen var nok ganske tilfeldig, og ikke med basis i definerte mål for forvaltning og næringsutvikling. Behovet for endringer var stort og forbedringsmulighetene mange. Målene fram mot 2006 I 1996 etablerte DN det 4- årige prosjektet Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene. Her ble følgende mål for omleggingen definert: Av: Svein Knutsen INNEN 2006 SKAL: Kommunene skal være etablert som offentlig forvaltningsorgan i vilt- og fiskeforvaltningen. Rettighetshaverne skal ha et praktisk og finansielt ansvar for forvaltningen av vilt- og fiskeressursene som står i forhold til deres eksklusive rettigheter og økonomiske interesser. Rettighetshaverne skal organisere seg i fellesorganer for viltog fiskeområder og gå sammen om en felles forvaltning av ressursene i henhold til driftsplaner. Når det er hensiktsmessig, bør brukere medvirke i og utføre praktiske oppgaver i forvaltningen av vilt- og fiskeressursene. Der det er hensiktsmessig, skal det være opprettet rådgivende samarbeidsorganer, lokalt, og regionalt, med representasjon fra offentlig forvaltning, rettighetshavere, brukere og eventuelt andre berørte. Nå er det et halvt år til disse målene skal være realisert. Det er på tide å gjøre en vurdering av hvor langt vi har kommet, hva som ikke har gått så bra og hvor må vi sette inn ressurser for å få det resterende på plass. I de neste kapitlene presenteres noen områder der grunneiersiden har behov for mer kunnskap om grad av suksess i omleggingen. Fiskeforvaltning Driftsplankonseptet står sentralt i realisering av lokal fiskeforvaltning. Svært mange planprosesser kom i gang på andre halvdel av 90- tallet. Dette har bl.a. ført til at nærmere tre av fire lakseførende vassdrag nå har driftsplan. Tilsvarende kartlegging av innlandsvassdrag er så langt ikke gjennomført. Flere hundre grunneierlag i elver og innsjøer er enten revitalisert eller nyetablert. Fagråd, som var ment som arenaer for samarbeid mellom private, brukere, kommune, m.fl. ble opprette i mange vassdrag. Grunneierlagene overtok et større forvalteransvar etter hvert som Fylkesmennenes forskrifter om fiske ble mindre detaljstyrende. Sentralt ble det gjort en betydelig sanering og sammenslåing av fiskeforskrifter i lakse- og innlandsfiskeloven. Mye positivt har altså skjedd. For å videreutvikle og styrke den lokale fiskeforvaltningen, er det nødvendig å kartlegge og vurdere de etter hvert omfattende erfaringene som er oppnådd i perioden. Dette gjelder blant annet synet på videreføring av driftskonseptet, resultater av det og hvordan planbasert forvaltning kan utvikles til å bli mer målrettet og kostnadseffektiv. Konseptet betydning for ansvarsforhold offentlig privat fiskeforvaltning er også verd å se nærmere på. Hjorteviltforvaltning Også i viltforvaltningen har det skjedd mye positivt fra midt på 90- tallet og frem til nå. Stikkord er sanering av småvald og etablering av såkalte storvald, etablering av svært mange nye grunneierlag med vilt som saksfelt og en betydelig kunnskapsøkning blant lokale aktører. Ny hjorteviltforskrift gir grunneiere og kommuner det praktiske forvalteransvaret. Intensjonen er privat planbasert forvaltning med stor frihet innenfor kommunalt vedtatte rammer. Viktigheten av regionalt samarbeid om avskytingsstrategier er godt akseptert. Det samme gjelder viktigheten av bedre kunnskap om hjorteviltets beitetilbud. Skogeierforbundets studieringtilbud i elgog hjorteforvaltingen ble en suksess med snart solgte kursbøker. Omleggingen har likevel ikke gått knirkefritt, og stedvis gjenstår mye. Spesielt trekkes frem Vestlandsfylkene, Nordland og Troms, selv om det i disse områdene har skjedd et vesentlig taktskifte i omleggingen siste 2-3 år. I den forbindelse pågår for tiden prosjekt Målrettet hjorteforvaltning på Vestlandet i regi av skogeiersamvirket. Her er det mål om å realisere bestandsplanbasert forvalting på % av arealet, varierende fra fylke til fylke. Et annet mål er at sett hjort skal innføres i alle viktige hjortekommuner. Etter ti års offentlig og privat innsats er det viktig å få frem kunnskap om flaskehalser som reduserer full implementering av bestandsplanbasert viltforvaltning. Det bør også vurderes om intensjonen om en tydelig, omforent og fungerende rolle- og ansvarsdelingen mellom private, kommune, Fylkesmann og brukerorganisasjoner i viltforvaltningen er oppnådd. Fisk&Vilt

8 Store fremskritt innen lokal forvaltning Men fortsatt store utfordringer Agder-Telemark Skogeierforening er av grunneierorganisasjonene som har satset mye på å bistå egne medlemmer med omlegging til lokal vilt- og fiskeforvaltning. Siden 1996 har nærmere tre årsverk årlig blitt lagt ned på dette området. I godt samarbeid med kommuner og fylkesmenn er omfattende resultater opnådd. Her presenteres de viktigste av disse, samt hvilke hovedutfordringer som fortsatt finnes i arbeidet med å realisere full måloppnåelse. Av: Eivind Mauland Arbeidet med omleggingen til lokal vilt- og fiskeforvaltning var godt i gang i Agder og Telemark når det nasjonale prosjektet ble lansert i Innenfor viltforvaltningen utløste kvalitetsforringelser i elgstammen et sterkt regionalt og lokalt engasjement. Innenfor fiskeforvaltningen var det tilsvarende engasjement knyttet til arbeidet med sikring av utrydningstruede bestander og reetablering av nye bestander. Fordi det var store utfordringer knyttet til forvaltningen av elg- og reetablering av fiskebestander, samtidig som disse ressursene var sentrale for næring og rekreasjon, ble temaene toneangivende for arbeidet med omlegging. Det organisatoriske utgangspunktet var utfordrende med en tradisjon preget av offentlig detaljstyring og en lite formalisert og svak privat forvaltning. Arbeidet med å styrke den private fiskeforvaltningen startet på slutten av 80 tallet og resulterte i etablering av en rekke elveeierlag. Tilsvarende ble den første kommunen med et fullorganisert og formalisert grunneiersamarbeid om hjorteviltforvaltningen etablert i Erfaringer høstet gjennom disse prosessene ble viktige for den prosjektorganiserte innsatsen fra 1996 til Tilbakeblikk på omleggingen i Agder og Telemark Hva har så gått bra i omlegging til driftsplanbasert fiskeforvaltning og bestandsplanbasert viltforvalting? Tatt i betraktning utgangspunktet og de biologiske utfordringene, er det oppnådd gode resultater mht. utvikling av den private hjorteviltforvaltningen. Omfanget av formalisert samarbeid innenfor store planområder har økt fra 0 % i 1993 til ca. 80 % av tellende elgareal i Det er da ikke tatt hensyn til enkelte områder med en form for privat planbasert forvaltning basert på kommunalt utviklede planforslag. Organiseringen har medført at det praktiske forvaltningsarbeidet er styrt av den private forvaltningen. En vesentlig tilleggseffekt av organiseringen er et betydelig kompetanseløft innenfor privat og offentlig sektor. Den lokale innovasjonskraften er styrket. Organisasjonene gjør det mulig å sette ideér ut i livet og å lære av erfaringer. Forvaltningen er i dag bedre i stand til å handle raskt og samordnet. Når det gjelder utvikling av regional hjorteviltforvaltning er resultatene mer beskjedne. Men de få enhetene som er etablert omfatter store arealer, er rådgivende, kostnadseffektive og har lykkes i å samordne forvaltningsmål og tiltak samt den offentlig og privat forvaltning. Det er elgen som danner basis for privat organisering og planer. Likevel har de fleste områder integrert hjort, rådyr og bever som saksfelt. Enkelte planområder har utarbeidet egne bestandsplaner for en eller flere av disse artene. Når det gjelder småvilt gjenstår fortsatt mye før den nasjonale målsetningen er innfridd. Det lokale incitamentet for en bestandsplanbasert småviltforvaltning er svakt. Dette sammen med svakt biologisk datagrunnlag og andre tradisjoner knyttet til grunneiersamarbeid enn i hjorteviltforvaltningen, gjør det i mange områder lite realistisk å integrere småviltforvaltningen i den nasjonale målsettingen. Når det gjelder kommunal sektor har oppnådde resultater først og fremst resultert i en kraftig rasjonalisering og forenkling av hjorteviltforvaltningen. De fleste kommunene kan forholde seg til en eller et fåtall godt organiserte planenheter med kvotetildeling hvert tredje til femte år. Samtidig kan det være grunn til å peke på at sparte offentlige kostnader i liten grad synes å være overført til andre oppgaver innen viltforvaltningen. Fiskeforvaltningen Også når det gjelder fiskeforvaltningen er hovedresultatet en bedre organisert og planstyrt privat forvaltning. Særlig gjelder det de større anadrome vassdragene i Agder og Telemark. Det er nå kun ett større vassdrag som mangler driftsplan og hvor jordskiftesak pågår for å utvikle samarbeidsgrunnlag for driftsplanlegging. Innenfor lakseforvaltningen har en lykkes langt bedre med å integrere næringsaspektet i planleggingen. Reetableringen av laksebestander, fullorganisering innenfor privat sektor og driftsplanlegging var godt timet og har gitt lakseforvaltningen en unik posisjon og utvikling i landsdelen. Også i lakseforvaltningen er detaljstyringen i betydelig grad overført til privat sektor, men med et sterkt offentlig engasjement knyttet til kalking, reetablering og fordelingspolitikk. Når det gjelder innlandsfiske er oppnådde resultater mer varierte. Områder med driftsplan er gjerne kjennetegnet av gode fiskeressurser og et sterkt rettighetshaverengasjement. Selv om det er utviklet en rekke driftsplaner gjenstår fortsatt mange større innsjøer og vassdrag hvor driftsplan vurderes som hensiktsmessig. Viktige utfordringer i viltforvaltningen I arbeidet med å realisere planbasert viltforvaltning har man møtt på en del utfordringer. En del kommuner var tidlig i prosessen passive eller virket lite motiverte til å bidra til å realisere en planbasert privat forvaltning. Videre er det mange kommuner som mangler offentlige målsettinger og rammer som definerer handlingsrommet til den private forvaltningen. Enkelte kommuner holder også fast på en offentlig detaljstyring gjennom å fastsette detaljerte krav som ledd i godkjenning av private planer samtidig som kravene mangler forankring i offentlige måldokumenter. Samtidig har mange godt organiserte planområder opplevd en kommunal forvaltning som er mer restriktiv i kvotetildeling etter 14 enn tilsvarende etter 15. Nye bestemmelser i hjorteviltforskriften av 2002 bedret situasjonen, men kommunene synes i liten grad å ha fått overordnet rettledning mht. kommunens ansvar og rolle. Omleggingsprosessen har svekket grunnlaget for utvikling av en leveområdeforvaltning (regional forvaltning). Dette skyldes vektleggingen av lokalt ansvar samtidig som det regionale ansvaret (fylkesmannen) er svekket. Økonomiske virkemidler på regionalt nivå er nødvendig for å stimulere frem regional samhandling og for overordnet prioritering av oppgaver. Et godt eksempel er opprettholdelse og videreutvikling av beslutningsgrunnlag for hjorteviltforvaltningen. Implementering av kunnskap og systemer for å måle endringer i hjorteviltets beitetilbud og opprettholdelse av gode systemer for overvåkning av bestandsutvikling (sett elg og hjort) er basale for kvaliteten av vår hjorteviltforvaltning. Det lokale perspektivet i omleggingsprosessen ser i enkelte områ- 8 Fisk&Vilt

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen!

Fisk. &Vilt. Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen. Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fisk &Vilt Nr.1-2003 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Kommunale mål i hjorteviltforvaltningen Vestlendinger etabler samarbeid i hjorteforvaltningen! Fang og slipp hindring for lokal næringsutvikling?

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk Utredning for DN Nr. 1998-3 Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk Avgitt til Direktoratet for naturforvaltning Refereres som: Aas, 0., Ebbing, T., Flydal, T., Mauland, E., Farmann,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012. - Rapport fra arbeidsutvalg Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012 - Rapport fra arbeidsutvalg Forord Miljøverndepartementet og Sametinget inngikk 24. november 2010 en rammeavtale om gjennomføring

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Terje Kleven (red.), Inger-Lise Saglie og Aud Tennøy Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Rapport II fra Motorferdsel og samfunn" (MoSa) Revisjon av motorferdselsloven - verdier,

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning

Sett elg. i bestandsplanbasert elgforvaltning Sett elg i bestandsplanbasert elgforvaltning Forord Elgjegere i Norge, Sverige og Finland har siden midten av 1980-tallet registrert observasjoner av elg på et eget skjema. Hensikten har vært å overvåke

Detaljer

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur

Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012. Ny hjorteviltforskrift. -En veileder til kommunene i Vest-Agder. -vi jobber med natur Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning- Vest Agder 2012 Ny hjorteviltforskrift -En veileder til kommunene i Vest-Agder -vi jobber med natur Forord Den nye hjorteviltforskriften, «Forskrift om forvaltning

Detaljer

Fisk. &Vilt. Villsvinet kommer Skogshøns og skogbruk Tilrettelagt villmark

Fisk. &Vilt. Villsvinet kommer Skogshøns og skogbruk Tilrettelagt villmark Fisk &Vilt &Vilt Nr. 1-2008 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Villsvinet kommer Skogshøns og skogbruk Tilrettelagt villmark Fisk &Vilt Innlandsfiske på programmet Nå har vi hørt om det store potensialet

Detaljer

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2012

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2012 Notat Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2012 Internasjonale forpliktelser Norge er medlem i NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization), som er etablert under

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

i Stor-Elvdal kommune

i Stor-Elvdal kommune Evaluering av «Prosjekt rovdyrkunnskap» i Stor-Elvdal kommune METTE SVENNINGSEN KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport nr. 9/2003 Norsk institutt for forskning

Detaljer