PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf)"

Transkript

1 Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: kl Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita Egeli (FrP), Nestleder Kirsti Dahl Jensen (Ap) Gunnar Hiim (Ap) Ellen Marie Åserød (Ap) Øyvind Revheim (H) Per Arne Nyvoll (H) Oddbjørn H. Rannestad (Krf) Ellinor Larsen (KrF) Knut Aanestad (Sp) Thor Geir Harestad (V) Inger Johanne Goa (KrF) Oddbjørn H. Rannestad (Krf) Fra adm. (evt. andre): Anne Jorunn Bjørkum, Rådgiver Sissel Vareberg Hobberstad, Utvalgssekretær Marianne Kahrs, Rådgiver Jone Skjelbred Møteleder: Innkalling: Trond Arne Jørstad, Utvalgsleder Sak 10/09 utgår Merknader: Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Besøksadresse Postadresse Telefon Randabergveien 370 Postboks 40 Telefaks Randaberg 4096 Randaberg

2 Side 2 av 13

3 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 10/09 08/789 GRØNN LANDSBY AS PS 11/09 09/94 ORIENTERING OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET I BARNEHAGE 2009 PS 12/09 09/436 BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE 2009 PS 13/09 09/453 OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLEN I RANDABERG PS 14/09 09/489 ÅRSMELDING 2008 PS 15/09 09/566 UTFORDRINGER FOR BARNEVERNET I KOMMUNENE PS 16/09 09/584 EVENTUELT - HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR PS 17/09 09/582 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR Side 3 av 13

4 Sak PS 10/09 GRØNN LANDSBY AS Saken utgår. Saken utgår Randaberg kommunestyre takker bidragsytere til Grønn Landsby A/S Grønn Landsby AS opprettes ikke grunnet manglende økonomisk grunnlag. Det arbeides videre med å realisere målene i kommuneplanen om Grønn Landsby. Budsjetterte kommunale midler til Grønn Landsby AS på kr settes av på et Grønn Landsby fond. Formannskapet får fullmakt til å disponere fondet. Grønn idébank kan opprettes uavhengig av Grønn Landsby AS sin eksistens. Det arbeides videre med dette i samarbeid med SR bank. Sak PS 11/09 ORIENTERING OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET I BARNEHAGE 2009 Saken tas til orientering Enstemmig Side 4 av 13

5 Saken tas til orientering Sak PS 12/09 BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE 2009 Brukerundersøkelsen i barnehagene 2009 tas til orientering Enstemmig Brukerundersøkelsen i barnehagene 2009 tas til orientering Sak PS 13/09 OPPLÆRING AV MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I GRUNNSKOLEN I RANDABERG 1. Det opprettes innføringsgruppe for minoritetsspråklige elever i grunnskolen fra og med skolestart høsten Innføringsgruppen legges til en av skolene 3. Sola modellen brukes. Elevene går pr. uke fire dager på språkstasjonen og èn dag i klassen på hjemmeskolen. 4. Finansiering av gruppen skjer ved omfordeling av midler brukt til morsmåls/tospråklig fagopplæring. 5. Opplæringen evalueres etter to år. Side 5 av 13

6 Øyvind Revheim (H) fremmet følgende forslag: 1. Det opprettes innføringsgruppe for minoritetsspråklige elever i grunnskolen fra og med skolestart høsten Innføringsgruppen legges til en av skolene 3. Sola modellen brukes. Elevene går pr. uke fire dager på språkstasjonen og èn dag i klassen på hjemmeskolen. 4. Finansiering av gruppen skjer ved omfordeling av midler brukt til morsmåls/tospråklig fagopplæring. 5. Opplæringen evalueres etter to år. Thor Geir Harestad (V) fremmet følgende forslag: Opplæring minoritetsspråklige elever Forslag til vedtak, alternativt: 3. Finansiering av morsmålsopplæring og tilpasset (tospråklig) norskopplæring for nyopprettet innføringsgruppe ved en av skolene settes til to årsverk. Utvidelsen vurderes av kommunestyret i Rammesaken juni Skolene beholder dagens ressurser til oppfølging og tilpassing for de øvrige fag. Votering: Øyvind Revheim (H) sitt endringsforslag fikk stemmene til Krf, H, Sp, Frp og Ap mot Thor Geir Harestad (V) sitt forslag som fikk stemmene til V og falt. Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Øyvind Revheim (H) ble deretter enstemmig vedtatt. 1. Det opprettes innføringsgruppe for minoritetsspråklige elever i grunnskolen fra og med skolestart høsten Side 6 av 13

7 2. Innføringsgruppen legges til en av skolene. 3. Finansiering av gruppen skjer ved omfordeling av midler brukt til morsmåls/tospråklig fagopplæring. 4. Opplæringen evalueres etter to år. Sak PS 14/09 ÅRSMELDING 2008 Kommunestyret slutter seg til forslag til årsmelding for Randaberg kommune Thor Geir Harestad (V) fremmet følgende tileggsforslag: Forslag til vedtak, tillegg: HOL anbefaler at kommunestyret i Rammesaken juni 2009 vurderer å opprette stilling som miljøvernleder. Votering: Rådmannens tilråding med Thor Geir Harestad (V) sitt tileggsforslag fikk stemmene til Venstre og falt. Rådmannens tilrådning ble deretter enstemmig vedtatt. Kommunestyret slutter seg til forslag til årsmelding for Randaberg kommune Side 7 av 13

8 Sak PS 15/09 UTFORDRINGER FOR BARNEVERNET I KOMMUNENE Hovedutvalg for oppvekst og levekår slutter seg til det fremlagte notatet. Notatet vedlegges. Thor Geir Harestad (V) fremmet følgende tileggsforslag: Utfordringer for barnevernet Forslag til vedtak: 1. HOL tar til orientering notatet fra de fem kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Strand som på invitasjon er meldt til statsråd Anniken Huitfeldt. 2. Randaberg vil snarest mulig i egen sak følge opp egne utfordringer på følgende områder: a.deltakelse i forsøksprosjekt med kommunesamarbeid om fosterhjem, b.bidra til at vi dekkes opp med institusjonsplasser, og c.vurdere kommunens ressursbruk på hjembaserte tjenester. Forslaget oversendes administrasjonen. Anita Egeli (Frp) fremmet følgende tileggsforslag: Notatet vedlegges Rådmannens tilrådning med Anita Egeli (Frp) sitt tileggt ble enstemmig vedtatt mot Tor Geir Harestad (V) sitt forslag som falt. Hovedutvalg for oppvekst og levekår slutter seg til det fremlagte notatet. Side 8 av 13

9 Sak PS 16/09 EVENTUELT - HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR RUSPROBLEMER BLANT UNGDOM I RANDABERG: Spørsmål fra Ellen Marie Aaserød (Ap) Det har både gjennom Bygdebladet og møter på skolene i Randaberg for foreldre i 9. og 10. klasse vært fokus på et økt rusmisbruk blant ungdom i Randaberg. Politiet kan opplyse at barn helt nede i 13 års alder har vært inne til samtale. Det gjelder spesielt røyking av hasj. Hvilke tiltak er satt i gang i kommunen for å forebygge, og for å unngå at det ikke skal utvikle seg til et større problem? * Svar Jenny E Nilssen -skolesjef : I brev fra Aaserød henvises det til økt rusmisbruk og røyking av hasj. Når hun spør etter tiltak som kommunen har satt i gang for å forebygge så regner vi med at hun ikke snakker om primærforebyggende men sekundærforebyggende. Med den vinklingen kan det informeres om: For det første må alder på ungdom som det refereres til korrigeres. Janne Tørneng, politi, presiserte flere ganger overfor journalist Thime at den yngste hun hadde vært i kontakt med var 14 år, men han velger likevel å skrive 13 år i Bygdeblad. SLT-koordinator har dobbelsjekket dette med Janne igjen, hun bekrefter at nedre aldersgrense i denne saken er 14 år. Saken har i hovedsak blitt håndtert og styrt av politiet da hasjrøyking er et ulovlig rusmiddel og dermed en politisak. Janne T. har gjort en kjempeinnsats med å innkalle ungdommer og foreldre til sitt kontor, enten til bekymringssamtale (de under 15 år) eller til avhør (de over 15 år). Politiet har tatt urintest + har/har hatt oppfølging av dette. Det er opprettet sak på noen ungdommer. Side 9 av 13

10 Barnevernet har også vært med på samtale med politiet. Politiet gir tilbakemelding om at det har vært godt samarbeid med skole, barnevern og SLT koordinator. Det sendes bl.a. bekymringsmelding til barnevernet på noen ungdommer. Politiet har også vært på foreldremøte på Grødem skole; 9. og 10. trinn i vår Politi/SLT koordinator/hfu vært på foreldremøte på Goa skole 1-10.trinn i vår og de skal på foreldremøte på 9. og 10. trinn på Harestad skole i mai. Politiet har vært på Grødem skole og snakket med elever på 8., 9. og 10. trinn. Da var det trinnvise, en time pr trinn. med fokus på kriminalitet, rus og konsekvenser. Helsestasjon for ungdom har hatt noen samtaler med foreldre og ungdom, som har vært knyttet til hasjrøyking. HFU er et frivillig tilbud som foreldre/ungdom kan henvende seg til, vedr. ulike tema- f. eks rus, psykisk helse, tenåringsproblematikk. Ellers om Primærforebyggende arbeid. - Alle skolene er med på Sterk og Klar, 8.trinnene. På Grødem skole er også 10.trinn inne i Sterk og Klar for 3. året. Oddvar Bjørnestad, sentral i Sterk og Klar, hadde også et foreldremøte i Grødem kirke i høst, for foresatte på ungdomskoletrinnene på alle tre skolene. Tema var også her å styrke foreldrerollen det handler om å bry seg. Helsestasjon For Ungdom: For ungdom i alder foresatte, Tilbys: samtaler med ungdom/samtaler med foresatte/ familiesamtaler. Driver også gruppetilbud for alle 9. klassingene på alle skolene, fokus på psykisk helse der en også får dialogen rundt rusbruk. Natteravn: SLT koordinator vært pådriver for å starte opp ravnegruppe knyttet til Harestad skole etter at den ble nedlagt i 2007 og hatt ansvar for organiseringen. Natteravn Grødem organiserer via FAU og går sin gang. Natteravn Goa planlegger å starte opp igjen, arbeides med dette via FAU. Skolene: I ulike fag på skolen, samt i holdningsskapende arbeid er forhold til rus tema med ulike vinklinger. Det er emner som går på skadevirkning på kropp og sinn samt utfordringer i ungdomsmiljø til å kunne si nei og stå for egne meninger bl.a. Sykefravær hos ansatte i barnehagene i Randaberg Spørsmål fra Ellen Marie Aaserød (Ap) Sykefraværet blant ansatte i barnehagene i Randaberg er mye høyere enn for andre yrkesgrupper i kommunen. Det kan være ulike årsaker til dette. Jeg har i et SU- møte i en barnehage fått opplyst at det er mange gravide som blir sykemeldt tidlig i svangerskapet. Det Side 10 av 13

11 ble også sagt at noen ønsket aktiv sykemelding i svangerskapsperioden, men fikk avslag fra NAV for de skulle ikke ut i aktivt arbeid igjen etter fødsel. Hvilke regler gjelder for aktiv sykemelding når du går gravid? * Svar fra Jenny E Nilssen -skolesjef : Vi har vært i kontakt med NAV og fått følgende tilbakemelding: Leder for NAV kjenner ikke til at det er gitt avslag på aktiv sykemelding ut fra begrunnelse om at en ikke skal ut i aktivt arbeid etter fødselen. Han sier videre at dette ikke er vanlig men at han ikke kan stå inne for hva andre NAV-kontor evt. har gjort i en konkret situasjon. Han har sjekket med NAV Arbeidslivsenter og det er samme regler for arbeidstakere som er gravide som for andre i forhold til aktiv sykemelding. Regler for aktiv sykemelding reguleres av Lov om folketrygd 8-6: Gjennom aktiv sykmelding kan den sykmeldte opprettholde kontakten med arbeidsplassen og utprøve/avklare egen arbeidsevne. Beskrivelse av ordningen Aktiv sykmelding er en ordning som gir mulighet til å prøve seg i arbeid på tross av sykdom. Legen som sykmelder skal først ha vurdert gradert sykmelding, før aktiv sykmelding anses aktuelt. Forutsetninger En forutsetning er at Randaberg kommune som arbeidsgiver finner andre arbeidsoppgaver i tilknytning til utprøving av funksjonsevnen, opplæring i nye oppgaver eller arbeidstrening.. Arbeidstaker beholder sykepengene, og Randaberg kommune betaler lønn bare i arbeidsgiverperioden. Dersom arbeidstaker derimot delvis kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver eller nye arbeidsoppgaver, eventuelt etter tilrettelegging, er graderte sykepenger rett ytelse. Varighet Perioden med aktiv sykmelding er begrenset til 4 uker i tilfeller der den sykmeldte arbeidstakeren ved utløpet av perioden kan forventes å kunne gjenoppta arbeid, og til 8 uker dersom rehabiliteringen eller tilretteleggingen tar lengre tid. Både 4-ukers og 8-ukers perioder kan forlenges etter vedtak fra NAV. Det er en forutsetning at sykdommen ikke er til hinder for slik aktivitet. Samarbeid Det er viktig at partene i fellesskap finner fram til en god løsning for tilrettelegging av arbeidsoppgavene. For at NAV skal kunne godkjenne aktiv sykmelding, må arbeidstaker og arbeidsgiver sammen utarbeide en konkret plan for aktiviteter i sykmeldingsperioden. Planen er forpliktende for begge parter. Konkret skal planen beskrive innholdet i tiltaket, hensikten med det, hvor lang tid aktiv sykmelding ønskes brukt og hvem som er ansvarlig for evaluering og oppfølging i virksomheten. Planen sende NAV og må være undertegnet av både arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Side 11 av 13

12 Randaberg kommune er en IA-virksomhet og har mulighet til å starte aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra NAV. Utover dette er sykefraværet i barnehager noe som kommunen har stort fokus på. Den 5. mai skal det være et møte mellom Hjelp24 og de kommunale barnehagene der et av områdene som skal vurderes er å starte opp et prosjekt for gravide i barnehager. Kirsti Dahl Jensen (Ap) stilte følgende spørsmål: Hjelmbruk blant barn/unge kampanje på skolen. Spørsmål fra Anita Egeli (Frp) til HOL-møtet den 29. april. MOBBESAK PÅ HARESTAD: Skolesjefen har fått et spørsmål fra Anita Egeli i forhold til en mobbesak på Harestad skole. Skolesjefen er bortreist på HOL-møtet og rektor på aktuelle skole, er også forhindret fra å møte på HOL. Etter avtale med Anita Egeli og ordfører vil skolesjefen orientere kommunestyret om saken og om hvordan saken blir fulgt opp i forbindelse med neste kommunetyremøte ( ). Jenny E Nilssen -skolesjef Sak PS 17/09 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR Side 12 av 13

13 Protokollen godkjennes Protokollen godkjennes Side 13 av 13

PROTOKOLL. Ellen Marie Åserød (Ap) Thor Geir Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Markus Mario Junge (V)

PROTOKOLL. Ellen Marie Åserød (Ap) Thor Geir Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Markus Mario Junge (V) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 06.10.2010 kl. 18.00 20.20 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

PROTOKOLL. Siw Karin Nilsen (Frp) Anne Woie (Ap) Ole Martin Enoksen (Frp) Brit Hana (Ap) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Siw Karin Nilsen (Frp) Anne Woie (Ap) Ole Martin Enoksen (Frp) Brit Hana (Ap) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: 07.10.2010 - kl. 18.00-20.30 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Sverre Nergaard (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: 10.09.2014

Detaljer

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 02. september 2011 kl. 08.15 i Møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer