TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02"

Transkript

1 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02

2 OFFISIELL MELDING Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alle rettighetene reservert. Gjengivelse, overføring, distribuering eller lagring av dokumentet en deler av dokumentet uten skriftlig samtykke fra TELTONIKA Ltd er forbudt. Andre produkter og selskapsnavn som er nevnt her, kan være varemerker av andre respektive eiere. NOTA BENE! Les brukermanualen før du tar i bruk dette apparatet. Ikke riv apparatet opp. Ikke ta på apparatet hvis det er ødelagt eller dets koplingsledninger er uisolerte. Alle trådløse produkter for dataoverføring er følsomme for støy som kan påvirke deres funksjon. Dette apparatet tåler ikke fuktighet. Hold det tørt. Apparatet trenger 230V AC høy spenning. VIKTIGE MERKNADER! Det er nødvendig å lese meldingene og manualen nøye før apparatet tas I bruk. 2

3 Innhold Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v SIKKERHETSINFORMASJON START OVERSIKT OVER TELEFONEN Telefonbeskrivelse LCD - skjermikoner DPH200 menystruktur RINGEFUNKSJONER Ringe Besvare anrop Avslutte samtale Meldinger (SMS) Lese SMS Sende SMS Slette SMS Meldingsinnstillinger ANDRE FUNKSJONER Dato- og tidsinnstillinger Telefonbok Hurtigtaster Lydinnstillinger Alarm Språkvalg Ringeforsinkelse Babyanrop Sikkerhetsinnstillinger Gjenopprette fabrikkinnstillinger TILLEGGSTJENESTER (AVGJENGIG AV NETTVERK) Viderekople anrop Anropssperre Anrop venter Overføre anrop TEKNISKE SPESIFIKASJONER FEILSØKING

4 1 SIKKERHETSINFORMASJON Dette dokumentet presenterer informasjon om sikker bruk av GSM Bordtelefon. Det anbefales å følge anbefalinger for å unngå hvilken som helst person- eller eiendomsskade. Det er nødvendig å bli kjent med sikkerhetskrav før apparatet tas i bruk! Apparatet trenger strømkilde som svarer til alle sikkerhetskrav i LST EN standard. Hver strømkilde skal ikke overskride 15VA. Stikkontakt RJ45 blir brukt for oppgradering av apparatets mikroprogram. Det er bare kvalifisert personale med passende utstyr som kan oppgradere apparatet. Monter eller ekspeder ikke apparatet under tordenslag Hvis du ønsker å frakople apparatet, gjør følgende: Ta AC/DC strømadapter ut av vegguttak. Skru av strømbryter For å unngå mekanisk skade av apparatet, anbefales det å transportere apparatet i skadesikker pakke. Beskyttelse mot overstrøm, kortslutninger og jordingsfeil burde være tilstede som en del av bygningsinstallering. I tillegg, kreves det et beskytende topolet apparat for å beskytte mot kortslutninger og jordingsfeil. Apparatets strømkilde skal svare til krav i apparatets tekniske dokumentasjon. Avstanden mellom kontaktene skal være minimum 3 mm. Under anvendelse skal apparatet være plassert slik at det blir mulig å ta AC/DC strømadapter ut av vegguttaket. Apparatets signalnivå er avhengig av virkemiljøet. Hvis apparatet slutter å virke tilstrekkelig, er det bare kvalifisert personale som kan reparere produktet. Vi anbefaler å sende det til reparasjonssenter eller produsenter. Apparatets innvendige deler er ikke utskiftbare. 4

5 2 START Pakkens innhold A. Håndsett og ledning B. Telefonapparat C. Batteri D. Strømkildeadapter E. Utvendig GSM antenne F. Brukermanual Merknad: Hvis noen av disse komponentene mangler eller er skadet, vennligst ta kontakt med selgeren av produktet. Sette inn SIM -kortet Merknad: SIM kortet er nødvendig for tilkopling til GSM nettverk. Hvis du ikke har SIM kortet, vennligst ta kontakt med leverandør av nettverkstjenester. 1. Kople av strømkildeadapter 2. Åpne lokk 3. Slå opp SIM kortholder og sett SIM kortet forsiktig inn i åpningen 4. Lukk SIM - kortholder 5

6 Kople batteri Batteri plasseres under samme lokk som SIM kortet. For å installere batteriet, må batteriets skjøtemunnstykke koples til batteriets stikkontakt. Kople håndsett Kople den ene enden av telefonens koplingsboks. ledningen til håndsettet og den andre enden til Attach antenna Skru antennen med urviserne Plasser antennen slik at den peker oppover ved bindeleddet. Dette vil forsikre optimale mottakerforhold. 6

7 Veggmontering Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 GSM bordtelefon kan monteres på veggen. Apparatet har to hull for montering som vist nedenfor. For å montere apparatet på veggen, skal følgende anvisningen følges: 1. Merk av beliggenhet av to hull med 115 mm horisontal avstand og bor to hull på veggen. 2. Monter to skruer (ikke inkludert) i veggen med ca. 3 mm mellomrom mellom skruehode og vegg. 3. Monter GSM bordtelefon på skruer. Skru på GSM bordtelefon Før du skrur på telefonen, skal du forvisse deg om: - SIM kortet er satt inn - Batteriet er tilkoplet (ikke nødvendig) - Antennen er satt opp - Håndsettet er tilkoplet telefonen - Strømadapteren er tilkoplet Etter at alle operasjonene er gjort, kan du skru på telefonen ved å trykke på strømknapp på baksidepanel. Etter at apparatet er skrudd på, vil det starte. LCD - skjerm skal vise informasjon om at telefonen starter. For å slå telefonen av, trykk på samme knapp igjen. 7

8 3 OVERSIKT OVER TELEFONEN 3.1 Telefonbeskrivelse Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 LCD GSM antenne Piltaster Indikatorer Funksjonstast Talltastatur Handsfree knapp 3.2 LCD - skjermikoner Signalstyrke- indikerer styrke av GSM signal. Flere stanger indikerer sterkere signal. Melding - Indikerer mottatt SMS. Tallet viser antall mottatte SMS. Høytaler indikerer at ringevolum er avslått. Høytaler - indikerer at handsfree funksjon er på. Alarm indikerer at vekkerklokken (alarmen) er satt Dato og tid Batteri Indikerer batterinivå. Flere stanger indikerer mer styrke. Anrop - indikerer tapte anrop. Tallet viser antall av tapte anrop. 8

9 3.3 DPH200 menystruktur Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Med brukervennlig menynavigering er det let å nå alle funksjoner av GSM Bordtelefon. Menynavigering Trykk funksjonstast MENU for å åpne meny Menytast Menypunkter velges ved hjelp av piltaster som er plassert under LCDskjermen. Piltaster Trykk venstre piltast for å åpne ønsket menyfunksjon (LCD viser OK), og høyre piltast for å lukke (LCD viser Avslutt). Menystruktur vises nederst Meldinger: Anropsregister: Kontakter: Innstillinger: Lag melding Innboks Tøm innboks Meldingsinnstillinger Tapte anrop Mottatte anrop Utgående anrop Tøm lister Telefonbok Hurtigtaster Ny kontakt Språk Lyd Anropsinnstillinger Tid og dato Sikkerhet Div Fabrikkinstillinger 9

10 4 RINGEFUNKSJONER 4.1 Ringe Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Løft håndsettet eller trykk høytalerknapp Vent for ringetone Tast telefonnummer og trykk DIAL og vent i 5s eller bruk Telefonbok for å velge kontakt og trykk Ring. Merknad: For å slå "+" trykk og hold tast "0". Korrigere tall som er tastet For å slette et tegn trykk Slett tast en gang For å slette alle tegn, trykk Slett tast til alle tallene er slettet Ringe sist slåtte nummer Trykk DIAL tast Bruk piltaster for å velge nummeret Løft håndsettet 4.2 Besvare anrop Besvare anrop For å besvare anrop, løft rører eller trykk høytalertast. Avvise anrop For å avvise anrop, trykk Frakople. Merknad: Nummeret av inngående anrop vises på LCD. Identitet og telefonnummer av den som ringer vises også på LCD hvis nummeret er lagret i telefonboken. Merknad: Hvis det er noen tapte anrop, vises ikonen Anrop på LCD- skjermen. Tallet ved siden av ikonen viser hvor mange anrop er tapt. 4.3 Avslutte samtale For å avslutte samtale, legg på håndsettet eller trykk høytalertast hvis du bruker handsfree funksjon. 10

11 5 Meldinger (SMS) Når man bruker GSM Bordtelefon er det mulig å sende og motta tekstmeldinger (SMS). Hver SMS melding kan inneholde maksimum 160 tegn. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å aktivere SMS. 5.1 Lese SMS Lese mottatte meldinger Når en ny melding er mottatt, vises ikonen "Melding" på LCD skjermen. Trykk Les for å lese meldingen. Lese meldinger i innboks Velg Meldinger og trykk OK Velg Innboks og trykk OK Bruk piltaster for å velge melding fra listen og trykk Les Svare på mottatte meldinger Velg ønsket melding Trykk Valg og trykk OK Valg Svar og trykk OK Bruk tastatur for å skrive teksten og trykk Send Trykk Send igjen Videresende tekstmelding Velg ønsket melding Trykk Valg og trykk OK Velg Videresend og trykk OK Tast telefonnummeret eller bruk Telefonbok for å velge kontakt Trykk Send 5.2 Sende SMS Trykk SMS tast Bruk tastatur for å skrive teksten og trykk Send Tast telefonnummeret eller bruk Telefonbok for å velge kontakt Trykk Send Merknad: For å sende og motta SMSer på norsk, må en ha valgt Norsk språk. 5.3 Slette SMS Valg Meldinger og trykk OK Velg Innboks og trykk OK Velg melding fra listen og trykk Les Trykk Valg velg Slett og trykk OK 11

12 5.4 Meldingsinnstillinger Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Tjenestesenter Velg Meldinger og trykk OK Velg Meldingsinnstillinger og trykk OK Velg Tjenestesenter og trykk OK Tast nummeret som du har fått av tjenesteleverandør og trykk OK Merknad: Hvis nummeret allerede er lagret, trykk OK. Meldingens gyldighetsperiode Velg Meldinger og trykk OK Velg Meldingsinnstillinger og trykk OK Velg Gyldighetsperiode og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket gyldighetsperiode av meldinger og trykk OK Merknad: Meldingers gyldighetsperiode er den tiden ulest melding skal befinne seg i nettverkserver før den blir fjernet. 6 ANDRE FUNKSJONER 6.1 Dato- og tidsinnstillinger Stille tid Velg Tid og dato og trykk OK Velg Still tid og trykk OK Bruk talltastatur eller piltaster for å stille tid og trykk OK Endre tidsformat Velg Tid og dato og trykk OK Velg Tidsformat, velg ønsket tidsformat og trykk OK Stille dato Velg Tid og dato og trykk OK Velg Still dato og trykk OK Bruk talltastatur eller piltaster for å stille dato og trykk OK 12

13 Endre datoformat Velg Tid og dato og trykk OK Velg Datoinnstillinger og trykk OK Bruk piltaster for å velge Datoformat, og trykk OK Sette dato på/av LCD - skjermen Velg Tid og dato og trykk OK Velg Datoinnstillinger og trykk OK Velg Vis dato, velg PÅ eller AV og trykk OK 6.2 Telefonbok GSM bordtelefon lagrer alle kontakter i SIM kortet. Avhengig av SIM kortet (SIM kort kan ha ulike minnekapasiteter) kan telefonboken lagre inntil 240 telefonnumre og navn. Merknad: For å ringe nummeret fra telefonboken, løft håndsettet og trykk Telefonbok. Legge til ny kontakt Velg Kontakter og trykk OK Velg Ny kontakt og trykk OK Bruk talltastatur for å skrive navnet og trykk OK Bruk talltastatur for å skrivenummeret og trykk OK Merknad: Trykk og hold "0" for å taste "+" tegn. Redigere kontakt i telefonboken Trykk NAMES tast Bruk piltaster for å velge kontakt og trykk OK Trykk Valg, velg Rediger kontakt og trykk OK Rediger navnet og trykk OK, rediger nummeret og trykk OK Slette kontakt Trykk NAMES tast Bruk piltaster for å velge kontakt og trykk OK Trykk Valg, velg Slett og trykk OK 13

14 6.3 Hurtigtaster Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Hurtigtaster -funksjon gir mulighet til hurtigvalg av lagret nummer ved å bruke talltastaturtaster (1-9). For å programmere talltastatur: Velg Kontakter og trykk OK Velg Hurtigtaster og trykk OK Velg ønsket tastaturnummer og trykk Valg Velg Rediger nummer og trykk OK Tast nummeret og trykk OK 6.4 Lydinnstillinger Øke/redusere ringevolum Velg Lyd og trykk OK Velg Ringevolum og trykk OK Bruk piltaster for å endre ringevolum og trykk OK Endre ringetone Velg Lyd og trykk OK Velg Ringetone og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket ringetone og trykk OK Øke/redusere meldingsvolum Velg Lyd og trykk OK Velg Meldingsvolum og trykk OK Bruk piltaster for å endre meldingsvolum og trykk OK Velge meldingstone Velg Lyd og trykk OK Velg Meldingstone og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket melodi og trykk OK Øke/redusere talevolum 14

15 Velg Lyd og trykk OK Velg Talevolum og trykk OK Bruk piltaster for å endre talevolum og trykk OK Sett på/ slå av tastetone Velg Lyd og trykk OK Velg Tastetone og trykk OK Bruk piltaster for å velge PÅ eller AV og trykk OK 6.5 Alarm Alarmfunksjon kan bli brukt som ei vekkerklokke. Alarmtid og tone kan settes samme for hver dag eller bare som engangsalarm. Sette alarmtid Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarmtid og press OK, velg På og trykk OK Bruk talltastatur eller piltaster for å sette tid og trykk OK Velg å repetere alarm eller ikke (På eller Av) og trykk OK Hvis du har valgt å repetere bruk piltaster for å velge dagene for gjentatt alarm og trykk Endre. Trykk OK når du er ferdig. Sette alarmvolum Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarminnstillinger og trykk OK Velg Alarmvolum og trykk OK Bruk piltaster for å endre alarmvolum trykk OK Sette alarmtone Velg Tid og dato og trykk OK Velg Alarm og trykk OK Velg Alarminnstillinger og trykk OK Velg Alarmtone og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket alarmmelodi og trykk OK 15

16 6.6 Språkvalg Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Velg Språk og trykk OK Bruk piltaster for å velge ønsket språk og trykk OK 6.7 Ringeforsinkelse Ringeforsinkelsen er tiden telefonen venter med å ringe automatisk etter at nummeret er tastet inn. For å sette tiden: Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Ringeforsinkelse og trykk OK Bruk piltaster for å velge forsinkelsestid og trykk OK 6.8 Babyanrop Babyanrop funksjon gir deg mulighet til å foreta automatisk anrop etter at håndsettet er løftet. Tiden og nummeret programmeres. For å aktivere denne funksjonen: Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Babyanrop og trykk OK Velg Forsinkelse for babyanrop og trykk OK Velg forsinkelsestid og trykk OK Velg Nummer for babyanrop and press OK Tast telefonnummer eller bruk Telefonbok for å velge kontakt. Merknad: For å deaktivere Babyanrop funksjon, velg Deaktiver i Forsinkelse for babyanrop meny. 6.9 Sikkerhetsinnstillinger Endre PIN Velg Sikkerhet og trykk OK Velg Endre PIN og trykk OK Tast PIN og trykk OK Tast ny PIN og trykk OK Merknad: For å endre PIN, må PIN være PÅ. 16

17 Pin på/av Velg Sikkerhet og trykk OK Velg PIN av/på og trykk OK Tast PIN og trykk OK Bruk piltaster for å slå PIN På eller Av og trykk OK Vis lmel nummer Velg Div og trykk OK Velg Vis IMEI og trykk OK Vis programversjon Velg Div og trykk OK Velg Vis programversjon og trykk OK 6.10 Gjenopprette fabrikkinnstillinger Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK Trykk OK for å bekrefte fabrikkinstillinger. 7 TILLEGGSTJENESTER (AVGJENGIG AV NETTVERK) 7.1 Viderekople anrop Viderekoplingsfunksjon gir deg mulighet til å omadressere innkommende anrop til en annen telefon også hvis apparatet er slått av. Viderekopling av anrop inkluderer følgende valg: Alle - alle anrop Ved opptatt - inngående anrop når linjen er opptatt Ved intet svar anrop som ikke besvares innen bestemt antall sekunder Ved utenfor rekkevidde inngående anrop når DPH200 er utenfor rekkevidde (ingen signal eller slått av). Sett Pa/av viderekoplingsfunksjon Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Viderekopling og trykk OK Velg ønsket viderekoplingstype og trykk OK 17

18 Bruk piltaster for å velge Aktiver eller Deaktiver og trykk OK Tast telefonnummer eller bruk Telefonbok for å velge kontakt. Deaktivere all viderekopling av anrop Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Viderekopling og trykk OK Velg Alle, velg Deaktiver og trykk OK 7.2 Anropssperre Anropssperre funksjon gir deg mulighet til å sperre inngående eller utgående anrop. Anropssperre inkluderer følgende valg: Alle utgående - tillater ikke noen utgående anrop. Utgående internasjonale tillater ikke internasjonale anrop. Int. til hjemland tillater ikke internasjonale anrop, unntatt til hjemlandet. Alle inngående - Tillater ikke noen inngående anrop. Inngående ved roaming tillater ingen inngående anrop ved roaming. Slå alle av Tillater verken å ringe eller motta anrop. Sette anropssperre På/Av Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Anropssperre og trykk OK Velg ønsket sperretype Bruk piltaster for å velge Aktiver/Deaktiver og trykk OK 7.3 Anrop venter Anrop venter funksjon informerer om inngående anrop når DPH200 er opptatt. Trykk Svar for å besvare Anrop venter, eller Avvis for å avvise. Trykk Valg og så Hold for å skifte mellom inngående anrop. Ta kontakt med tjenesteleverandør for å aktivere Anrop venter funksjon. Sette anrop venter funksjon På/av Velg Anropsinnstillinger og trykk OK Velg Anrop venter og trykk OK Bruk piltaster for å velge Aktiver/Deaktiver og trykk OK 18

19 7.4 Overføre anrop Overføre anrop funksjon overfører eksisterende anrop til en annen telefon. Ta kontakt med tjenesteleverandør for å aktivere Overføre anrop funksjon. Overføre anrop Trykk Hold under anrop Trykk Valg Velg Nytt anrop og trykk OK Tast telefonnummer og trykk DIAL tast eller bruk Telefonbok for å velge kontakt og trykk Ring. Trykk Valg, velg Overfør og trykk OK Merknad: For å bruke hurtigtaster, trykk tasten og hold den i 2 s. Merknad: For å skifte mellom inngående numre trykk Valg og så trykk Hold. 19

20 8 TEKNISKE SPESIFIKASJONER GSM Bånd Quad-bånd GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz. Transmisjonsstyrke: Klasse 4 (2 W) for EGSM 850/900. Klasse 1 (1 W) for GSM 1800/1900. Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 Minne Telefonboken inntil 240 kontakter (avhengig av SIM) SMS minne inntil 30 (avhengig av SIM) Anropsminne: 10 siste slåtte, 10 siste mottatte, 10 siste tapte anrop Strømforsyning Adapter: V AC / 5.2V ~ 1A Integrert lynbeskyttelse Batteri: NiMH 3.6V 1600 mah Strømforbruk under samtale 2W (maksimalt) Strømforbruk under hviletid (loomw) Batteri ladingstid:120 timer Uttalertid: 90 minuter Temperatur & fuktighet Virkningstemperatur: 0 til 55 C Lagringstemperatur: -20 til 80 C Fuktighet 10 % til 90 % Lagringsfuktighet 5% til 95 % Dimensjoner / vekt Ca. 220 x 170 x 65 mm Vekt: Ca. 920 g Andre Utvendig omni retningsantenne (SMA) Antenne Gain 2dBi Port for FW oppdatering - RJ45 (UART) 20

21 9 FEILSØKING Meldinger Beskrivelse Løsning Intet nettverk 1. Antenne er ikke tilkoplet 2. Ingen nettverksignal eller signalnivå 1. Kople antenne og vent til nettverk er funnet 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør altfor lavt Feil Generell feilmelding Ta kontakt med din GSM nettverk operatør hvis meldingen forblir Nettverkstimeout Oppdraget er ikke utført Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør hvis meldingen forblir Feil i sending Feil ved sending SMS 1. Sjekk tjenestesenterets nummer under Meldingsinnstillinger 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Feil format Format av mottatt SMS er uakseptabel Ingen SIM Ingen SIM kort i telefon Slå apparatet av, sett inn SIM kort og skru apparatet på SIM feilet SIM kortet er ødelagt eller mangler Slå apparatet av, sett inn gyldig SIM kort og skru apparatet på SIM opptatt SIM kortet er opptatt 1. Vent til SIM kortet blir tilgjengelig 2. Sett inn gyldig SIM kort 3. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Feil SIM Feil SIM kort er satt inn Slå apparatet av, sett inn gyldig SIM kort og skru apparatet på Tast PIN PIN er påkrevd 1. Tast riktig PIN kode 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Tast PIN2 PIN2 er påkrevd 1. Tast riktig PIN2 kode 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Tast PUK PUK er påkrevd 1. Tast riktig PUK kode 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Tast PUK2 PUK2 er påkrevd 1. Tast riktig PUK2 kode 2. Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør Tjeneste ikke tilgjengelig Ønsket tjeneste er ikke tilgjengelig Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør for tilgjengelige tjenester Tjeneste ikke abonnert på Ønsket tjenester er ikke abonnert på Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør for tilgjengelige tjenester Tjenestekodefeil Feil ved utføring av ønsket tjeneste Ta kontakt med din GSM nettverkoperatør for tilgjengelige tjenester Feil i telefonbok Feil ved åpning av Telefonbok Bytt ut SIM kortet hvis feilen forblir Full innboks SMS innboks er full Slett noen/alle meldinger for å kunne motta nye Feil i innboks Feil ved åpning av SMS innboks Bytt ut SIM kortet hvis feilen forblir 21

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

GSM Skrivebordstelefon

GSM Skrivebordstelefon GSM Skrivebordstelefon SIKKERHETSINSTRUKSER Les disse retningslinjene. Å ikke følge disse kan være farlig og/eller ulovelig. Du er eneansvarlig for hvordan telefonen brukes og mulige konsekvenser ved bruken

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk.

Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Bruksanvisning Digital mobiltelefon EB-GD93 Les bruksanvisningen nøye før du tar telefonen i bruk. Forenklet bruksanvisning Den forenklete bruksanvisningen skal hjelpe brukeren til å benytte de mest grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C5 00

Brukerhåndbok for Nokia C5 00 Brukerhåndbok for Nokia C5 00 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Om enheten 5 Office-programmer 6 Nettverkstjenester 6 Kom i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kort og batteri 7 Sette inn et

Detaljer

Doro Secure 350. Norsk

Doro Secure 350. Norsk Doro Secure 350 HMS art.nr.: 184600 Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: 2012-01-02 Varenr. SECURE 350 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger.

Innføring i bruk av enheten Følgende illustrasjon brukes i brukerveiledningen for å søke i funksjonsmenyen: Menyvalg: Hovedmeny > Meldinger. STK/8000 3G Bordtelefon Brukerveiledning Takk for at du kjøpte en STK 8000 3G bordtelefon. Denne brukerveiledningen forsyner deg med viktig informasjon om hvordan du bruker din nye bordtelefon. Vennligst

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic

Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic Brukerhåndbok for Nokia 6700 classic 3.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Generell informasjon 5 Om enheten 5 Nettverkstjenester 5 Tilgangskoder 5 Tjeneste for konfigureringsinnstilling 6 My Nokia

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14. TiGR 350R NORSK

253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14. TiGR 350R NORSK 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 1 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14 TiGR 350R NORSK 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 2 Mercredi, 21. octobre 2009 2:50 14 253 260 853A_TiGR350R_NOR.book Page 3 Mercredi,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer