Til andelseierne i Bergkrystallen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Bergkrystallen Borettslag"

Transkript

1 1 Bergkrystallen Borettslag Til andelseierne i Bergkrystallen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Bergkrystallen Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Bergkrystallen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag avholdes torsdag 23. april 2015 kl i Lambertseter Menighet. På grunn av svært mange innmeldte saker til generalforsamlingen MÅ møtet starte presis kl Registrering begynner kl og avsluttes ved møtets begynnelse. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år D) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av valgkomité for 1 år

3 3 Bergkrystallen Borettslag 5. INNKOMNE FORSLAG (innholdsfortegnelse med sidetall finnes på side 24) A) Salg av tjenestebolig, Styret B) Nettsiden, Hoel C) Husleieøkning i næringsbygget, Hoel D) Styret må engasjere seg i byggeplanene på Trikketomta, Thorud E) Snørydding på kveld og natt, Hansen F) Snørydding på lørdag ettermiddag, Hoel G) Sikringsskapene, Thorud H) Dreneringsprosjektet koster hvor mye? Thorud I) Lofts- og kjellerdører, Thorud J) Inngangsdører og calling-anlegg, Thorud K) Tak på Kiwi-bygget, Hoel L) Taktekkingene, Thorud M) Skorsteiner beslås, Thorud N) Vinduene trenger et strøk maling utvendig, Thorud O) Altanene må vedlikeholdes, Thorud P) Tak vinduer og piper, Hoel Q) Grøntplanen, Holmsen m.fl. R) Oppgradering av utemiljø utomhusplan, Styret S) Vedlikehold av fasader, Hoel T) Vedlikehold av fasader, Thorud U) Vedlikehold av fasader, Hansen V) Kostnader rør- og våtromsprosjektet,thorud W) Traktorer og redskap, Hoel X) Søknad om tiltak PBE, anlegg parkeringsplasser, Hoel Y) Trappeoppgangene etter våtromsprosjektet, Thorud Z) Parkeringsskilt, Hansen Æ) Informasjonsskriv, Hoel Ø) Baderomsvinduer, Thorud Å) Søppelbrønner og kostnader, Thorud AA) Signering av mail, Hoel BB) Felling av trær på kommunens eiendom, Hoel CC) Styremedlem ønskes fjernet, Schou Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. Oslo Styret i Bergkrystallen Borettslag Jogeir Myklebust /s/ Poul-Herman Deniz Bülow /s/ Kristin Fossum /s/ Thomas Johannessen /s/

4 4 Bergkrystallen Borettslag FORRETNINGSORDEN 1. Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og borettslagets vedtekter. 2. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller av møteleder valgt av generalforsamlingen. 3. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i samsvar med lov og vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen legger møteleder fram en plan for gjennomføringen. 4. Protokollen føres av den valgte sekretær. I protokollen føres alle valg og vedtak samt eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen fatter vedtak om at skal tas inn. 5. Alle forslag skal leveres skriftlig til møtelederen med forslagstillerens navn og leilighetsnummer. 6. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak. Innlegg skal ikke overstige henholdsvis tre minutter for første innlegg og to minutter for de øvrige. Møteleder har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å svare på spørsmål som er stilt. 7. Ordet til forretningsorden gis en gang til hver sak og med en taletid på høyst ett minutt. 8. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke trekkes hvis noen motsetter seg dette. 9. Hvis et forslag eller en sak foreslås avvist eller utsatt, skal møteleder sørge for at forslaget om dette blir satt under votering før en fortsetter debatten.

5 5 Bergkrystallen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Jogeir Myklebust Bergkrystallen 1 Nestleder Kristin Fossum Feltspatveien 52 Styremedlem Poul-Herman Deniz Bülow Feltspatveien 44 Styremedlem Thomas Johannessen Bergkrystallen 25 Varamedlem Helle Dehlin Johansen Bergkrystallen 31 Varamedlem Eli Kvamsø Feltspatveien 38 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Jogeir Myklebust Bergkrystallen 1 Varadelegert Kristin Fossum Feltspatveien 52 Valgkomiteen Eli Kvamsø Feltspatveien 38 Aina Nikita Leirstrand Feltspatveien 33 Hans-Petter Lommerud Bergkrystallen 1 Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Bergkrystallen Borettslag Borettslaget består av 480 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Bergkrystallen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune med følgende adresse: Bergkrystallen 1-37 Bergkrystallen 2-20 Feltspatvn Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

6 6 Bergkrystallen Borettslag Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Bergkrystallen Borettslag hadde en ansatt ved begynnelsen av året. Stillingen ble avviklet i løpet av 2014 og borettslaget har ingen ansatte ved utgangen av Det har ikke forekommet skader eller ulykker i løpet av året. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid 2014 har vært et nytt hektisk år for styret med planlegging, forarbeid og gjennomføring av flere større prosjekter, som rør- og våtromsrehabilitering, utomhusplan nye søppelbrønner og drenering. For øvrig viser styret til orientering om borettslagets drift bakerst i heftet. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak leiejusteringer på utleielokaler med reguleringstidspunkt tilbake i tid. Beløpet er ført opp som andre inntekter. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at rehabiliteringsprosjektet (våtromsrehabilitering) ikke ble satt opp i budsjett, men vises i resultatregnskapet. Dette for å vise budsjett for ordinært vedlikehold utenom rehabiliteringen. Øvrige vesentlige avvik forklares på følgende måte: Merutgifter til konsulenthonorar gjelder utearbeidene og behov for juridisk bistand. Økte personalkostnader er resultat av at avvikling av vaktmesterstillingen tok lengre tid enn opprinnelig tenkt. Styrehonoraret ble ikke økt, men fortsatt å ligge på fjorårets nivå.

7 7 Bergkrystallen Borettslag Andre honorarer gjelder byggekomiteens deltakelse i møter i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet for rør og våtrom. Andre driftskostnader var generelt høyt budsjettert og vaktmesterfirmaet begynte arbeidet sitt senere enn opprinnelig planlagt. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Herav utgjør rør- og våtromsprosjektet kr ,-. Den ordinære driften eksklusive rør- og våtromsprosjektet ga et resultat på ,-. Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr ,-. Dersom borettslaget ikke hadde forskuttert utgiftene knyttet til rør- og våtromsprosjektet med ,-, ville disponible midler pr ha utgjort kr ,- For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er større vedlikehold i forbindelse med våtromsrehabiliteringen ikke tatt med. Dette for å gi et mer rettvisende bilde av borettslagets ordinære vedlikeholdsutgifter og øvrige budsjett.

8 8 Bergkrystallen Borettslag Av samme årsak budsjetteres det med differansen mellom låneopptak og utgifter til våtromsrehabilitering i 2014 som nytt låneopptak i Dette fordi beløpet ble forskuttert av oppsparte midler for å redusere renteutgifter. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 er budsjettert til kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Bergkrystallen Borettslag. Lån Bergkrystallen Borettslag har lån i Husbanken med flytende rente på 2,28% og 17 år gjenstående løpetid. I tillegg er det tatt opp byggelån i Nordea i forbindelse med rehabiliteringen. Per er det tatt ut ,- og flytende rente ligger på 3,25%. Endelig løpetid er ikke kjent ennå og betingelser for nedbetaling avtales med banken når arbeidene er ferdigstilt. Det er gitt en låneramme på ,-. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Det er vedtatt å innføre merverdiavgift på forretningsførerhonoraret samt øvrige forretningsførertjenester fra Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter låneopptak på kr ,- for å vise et driftsbudsjett der våtromsrehabiliteringen holdes utenom. Styret planlegger ikke økning av felleskostnadene i Ifølge budsjettet vil nåværende felleskostnader sammen med låneopptaket, øke borettslagets disponible midler.

9 9 Bergkrystallen Borettslag Oslo Styret i Bergkrystallen Borettslag Jogeir Myklebust /s/ Poul-Herman Deniz Bülow /s/ Kristin Fossum /s/ Thomas Johannessen /s/

10 Til generalforsamlingen i Bergkrystallen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Bergkrystallen Borettslag, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Bergkrystallen Borettslag per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

11 Revisors beretning Bergkrystallen Borettslag, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 17. mars 2015 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

12 . 12 Bergkrystallen Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs lån Tilleggsinnb. borettsinnskudd Investering i aksjer/andeler Slag tjenestebolig, til egenkapital B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

13 13 Bergkrystallen Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold 8, Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader til fordeling Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Fra opptjent egenkapital

14 14 Bergkrystallen Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 479 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

15 15 Bergkrystallen Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo Styret i Bergkrystallen Borettslag Jogeir Myklebust /s/ Poul-Herman Deniz Bülow /s/ Kristin Fossum /s/ Thomas Johannessen /s/

16 Bergkrystallen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Brensel Frysebokser Lokaler Diverse Framleietillegg Utskiftning dører/vinduer SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

17 17 Bergkrystallen Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Lokale-/lagerleie Diverse Salg av nøkler Søppel SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Annen lønn, ikke feriepenger Lønn rengjøringshjelp Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

18 18 Bergkrystallen Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse Andre konsulent honorar Div andre arbeider Andre kostnader Hovedentreprenør Oslo Kommune SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

19 19 Bergkrystallen Borettslag NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper -886 Driftsmateriell Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -740 Kopieringsmateriell Trykksaker Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Forsikringer/avgifter biler Reisekostnader Bank- og kortgebyr -875 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andre renteinntekter -172 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Husbanken NORDEA Husbanken, omk -60 NORDEA, omk -75 SUM FINANSKOSTNADER

20 20 Bergkrystallen Borettslag NOTE: 13 BYGNINGER Oppskrevet Oppskrevet Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.159/bnr.115 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr og 4097 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 REHABILITERING Prosjektledelse Andre konsulent honorar Div andre arbeider Andre kostnader Hovedentreprenør Oslo Kommune Kostnadsføring prosjekt Kostnadsført Kostnadsført NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Kopimaskin Kostpris Avgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Kopieringsmaskin Tilgang Avskrevet tidligere Kubota 2400 Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere PC med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere

21 21 Bergkrystallen Borettslag Sandspreder Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.1 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Traktor nr4 Tilgang Avskrevet tidligere Traktor nr 5 Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Container Kostpris Avgang GARBOR Tilgang Lokale-forkjøp Tilgang Avgang GARANL Kostpris Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

22 22 Bergkrystallen Borettslag NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Husbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,19%. Løpetiden er 25 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Byggelån rehabilitering, NORDEA Rentesatsen pr var 3,25%. Løpetiden er ikke kjent Det er gitt en låneramme på 85 mill. Betingelser for nebetaling avtales med banken når arbeidene er ferdigstillet. Lånet gjelder rehabiltering av bad og over lengere tid. Opprinnelig Delutbetaling Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilført tidl år Korrigert innskudd 900 SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjer Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

23 Bergkrystallen Borettslag NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

24 24 Bergkrystallen Borettslag Saker til Generalforsamlingen i Bergkrystallen Borettslag A) Salg av tjenestebolig, Styret side 25 B) Nettsiden, Hoel side 26 C) Husleieøkning i næringsbygget, Hoel side 27 D) Styret må engasjere seg i byggeplanene på Trikketomta, Thorud side 28 E) Snørydding på kveld og natt, Hansen side 29 F) Snørydding på lørdag ettermiddag, Hoel side 30 G) Sikringsskapene, Thorud side 32 H) Dreneringsprosjektet koster hvor mye? Thorud side 33 I) Lofts- og kjellerdører, Thorud side 34 J) Inngangsdører og calling-anlegg, Thorud side 35 K) Tak på Kiwi-bygget, Hoel side 36 L) Taktekkingene, Thorud side 37 M) Skorsteiner beslås, Thorud side 38 N) Vinduene trenger et strøk maling utvendig, Thorud side 39 O) Altanene må vedlikeholdes, Thorud side 40 P) Tak vinduer og piper, Hoel side 41 Q) Grøntplanen, Holmsen m.fl. side 42 R) Oppgradering av utemiljø - utomhusplan, Styret side 43 S) Vedlikehold av fasader, Hoel side 45 T) Vedlikehold av fasader, Thorud side 47 U) Vedlikehold av fasader, Hansen side 48 V) Kostnader rør- og våtromsprosjektet,thorud side 49 W) Traktorer og redskap, Hoel side 50 X) Søknad om tiltak PBE, anlegg parkeringsplasser, Hoel side 51 Y) Trappeoppgangene etter våtromsprosjektet, Thorud side 52 Z) Parkeringsskilt, Hansen side 53 Æ) Informasjonsskriv, Hoel side 54 Ø) Baderomsvinduer, Thorud side 55 Å) Søppelbrønner og kostnader, Thorud side 56 AA) Signering av mail, Hoel side 58 BB) Felling av trær på kommunens eiendom, Hoel side 59 CC) Styremedlem ønskes fjernet, Schou side 61

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Tveita Borettslag

Til beboerne i Tveita Borettslag 1 Tveita Borettslag Til beboerne i Tveita Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer