ØKONOMI Presentasjon. Kretsledermøtet Drøbak,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI Presentasjon. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010"

Transkript

1 ØKONOMI Presentasjon Kretsledermøtet Drøbak,

2 Hovedregnskapet - Vi starter med det offisielle hovedregnskapet Resultatregnskap Balanse Noter - Revisorberetning - Utfyllende grafer og tabeller

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Inntektsutvikling Sponsorinntekte r Salgsinntekter Tilskudd fra Olympiatoppen Tilskudd fra NIF Egne inntekter Automatinntekt er Mottatt gave Diverse inntekter

13 Kostnadsutvikling Axis Title Lønn og sosiale kostnader Varekostnad Tilskudd Reise- og oppholdskostna der Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger

14 Spesifikasjon diversekostnader hovedregnskap Endring %-endring Husleie Idrettsutstyr Fremmedtjenester Trenerbistand Møter og lignende Leiebiler, frakt Reklame Gaver, kontigenter, forsikring Data, telefon, kopiering og lignende Automat- og sponsorkostnader Diverse kostnader Sum

15 Spesifikasjon diversekostnader hovedregnskap Axis Title Husleie Idrettsut styr Fremme dtjenest er Trenerbi stand Møter og lignende Leiebiler, frakt Reklame Gaver, kontigen ter, forsikrin g Data, telefon, kopierin g og lignende Automat - og sponsork ostnader Diverse kostnade r

16 Utvikling inntekter og kostnader Axis Title Sum driftsinntekter Sum driftskostnader

17 Resultatutvikling Axis Title Driftsresultat Årsresultat

18 Fordringsmasse Axis Title Sum fordringer

19 Egenkapitalutvikling Axis Title Fri egenkapital Sum egenkapital

20 Spesifikasjoner til regnskapet 2009 Note 2 Inntekter 2007 Budsjett Budsjett NSFs sponsorer Sponsorer enkeltutøvere Salgsinntekter Tilskudd fra NIF/NOK/ISAF Foreningskontingent og seilnr Annonser/foredrag, profilering Utdanning Automatinntekter Diverse inntekter Sum inntekter før finansposter Finansinntekter Sum

21 Spesifikasjon inntekter hovedregnskap Axis Title NSFs sponsorer Sponsore r enkeltutø vere Salgsinnt ekter Tilskudd fra NIF/ NOK/ISAF Forenings kontingen t og seilnr Annonser /foredrag, profilerin g Utdannin g Automati nntekter Diverse inntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap

22 SPESIFIKASJON AV TILSKUDDSPOSTENE FOR 2009 Spillemidler *l utstyr kr LOS kr Utviklingsorientert ungdomsidre7 kr OLT stø7e prosjekter kr S*pend OLT kr NIF stø7e *l adm og trenere kr Til sammen kr Spillemidler til utstyr; kr NIF støtte til adm og trenere; kr LOS; kr Utviklingsorie ntert ungdomsidret t; kr Stipend OLT; kr OLT støtte prosjekter; kr

23 Kostnader 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Organisasjon Administrasjon Kontor- og salgskostnader Informasjon Internasjonalt arbeid Breddeidrett Respitt / Teknisk Toppidrett Sponsor, annonser, foredrag Utdanning Båt, samfunn, anlegg Diverse kostnader Sum kostnader før finansposter Finanskostnader Sum Resultat

24 Spesifikasjon kostnader hovedregnskap Axis Title Organi sasjon Admini strasjo n Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Kontorog salgsko stnader Inform asjon Interna sjonalt arbeid Breddei drett Respitt / Teknisk Toppidr ett Sponso Utdann r, ing annons er, foredra g Båt, samfun n, anlegg Diverse kostna der

25 NORSTEAM PROSJEKTREGNSKAP NORsteam 2009 prosjektregnskap: Inntekter Kostnader Sponsorer kr Egenandeler kr Varekjøp Helly Hansen kr Kostnad til prosjektleder kr Div rep av seil og utstyr etc kr Opplag kr Forsikringer kr Båtmann etc kr Ombygging av kjøl kr Påmeldinger, kurs, drivstoff etc kr Sum før avskrivninger kr Avskrivninger kr Til sammen kr kr Resultat kr

26 Regnskap kontra budsjetter - Nå går vi over til å se på de samme tallene satt opp på en litt annen måte - Som på seiltinget Gjør det enklere å sammenligne over tid

27 REGNSKAP 2007 OG REGNSKAP OG BUDSJETT JUST BUDSJETT 2010 OG LANGTIDSBUDSJETT Inntekter Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Justert budsjett 2010 Ramme 2010 Ramme 2011 NSFs sponsorer kr kr kr kr kr kr kr Sponsorer enkeltutøvere kr kr kr - kr kr - kr kr Salgsinntekter kr kr kr kr kr kr kr Tilskudd fra NIF/OLT kr kr kr kr kr kr kr Foreningskontingent seilnr kr kr kr kr kr kr kr Profilering kr kr kr kr kr kr kr Utdanning kr kr kr kr kr kr kr Automatinntekter kr kr - Diverse inntekter kr kr kr - kr kr kr kr Lisensinntekter kr kr - kr kr kr Sum inntekter før finansposter kr kr kr kr kr kr kr Finansinntekter kr kr kr kr kr kr kr Sum inntekter kr kr kr kr kr kr kr

28 Inntekter kontra budsjett kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Rammebudsjett 2010 Rammebudsjett 2010 kr -

29 Kostnader Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Justert budsjett 2010 Ramme 2010 Ramme 2011 Organisasjon kr kr kr kr kr kr kr Administrasjon kr kr kr kr kr kr kr Kontor- og salgskostnader kr kr kr kr kr kr kr Informasjon kr kr kr kr kr kr kr Internasjonalt arbeid kr kr kr kr kr kr kr Breddeidrett kr kr kr kr kr kr kr Respit / Teknisk kr 510 kr - kr kr - kr - kr kr Toppidrett * kr kr kr kr kr kr kr Sponsor, annonser, foredrag kr kr kr kr kr kr kr Utdanning kr kr kr kr kr kr kr Båt, samfunn, anlegg kr kr kr kr kr kr kr Diversekostnader kr - kr Lisenskostnader kr kr kr kr kr Sum kostnader før finansposter kr kr kr kr kr kr kr Finanskostnader / Avskrivninger kr kr kr kr kr kr kr Sum kostnader kr kr kr kr kr kr kr Resultat

30 Kostnader kontra budsjett kr kr kr kr kr kr kr Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Just budsjett 2010 Rammebudsjett 2010 Rammebudsjett 2011 kr -

31 Sum inntekter og kostnader kontra budsjett kr kr kr kr Axis Title kr kr kr kr kr - Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Justert budsjett 2010 Ramme 2010 Ramme 2011 Sum inntekter før finansposter kr kr kr kr kr kr kr Sum inntekter kr kr kr kr kr kr kr Sum kostnader før finansposter kr kr kr kr kr kr kr Sum kostnader kr kr kr kr kr kr kr

32 Regnskapsmessige resultater Axis Title Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Justert budsjett 2010 Ramme 2010 Ramme 2011 Resultat

33 Resultatutvikling 2007 til Axis Title Regnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009 Resultat

34 Noen stikkord til slutt - Overskudd for første gang siden Kostnadsbevissthet - Kreativitet m.h.t. nye inntekter - Positiv utvikling i tilskudd som følge av nye inntekter fra NORsteam i overskudd - God budsjettdisiplin - Fordringsmasse vesentlig redusert - God egenkapital - Ryddighet i rutiner og regnskapsførsel - God budsjettoppfølging - Sunn økonomi er ikke det samme som god økonomi

35 Styrets konklusjon - Forbundets økonomi er sunn - Men inntektene er for lave for å nå målsetningene i handlingsplanen

36 Spørsmål?

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Økonomisk årsberetning 2005

Økonomisk årsberetning 2005 Norges Svømmeforbund Økonomisk årsberetning 2005 Virksomhetens art og hvor den drives Norges Svømmeforbund (NSF) ble stiftet 19. august 1910 og består av 45 755 medlemmer, 245 klubber, 19 kretser og 1

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Liv laga budsjett: Sammendraget Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Balanse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Inngående balanse kr 38 125 kr 38 125 kr 65 793 Inntekter kr

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23412/2012 2010/17289 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet 02.05.2012 IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer