Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Norges Luftsportforbund"

Transkript

1 Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013

2 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd Andre inntekter driftsinntekter Varekostnad Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Tilskudd Andre driftskostnader driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader finanskostnader ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Avsatt til annen egenkapital Overført fra Elevsikringsfond Disponert til Luftforsvarets gavefond Disponert til Hangarfond disponering

3 Balanse per 31.desember 2013 EIENDELER NOTE Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner mm varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer finansielle anleggsmidler anleggsmider Omløpsmidler Fordringer Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l omløpsmidler SUM EIENDELER

4

5 Noter til regnskapet 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Inntekter og kostnader Salgsinntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, dvs. når varen er levert eller tjenesten utført. Føring av kostnader skjer etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader føres i samme periode som tilhørende inntekt. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. Omløpsmidler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varelager Innkjøpte varer til videresalg er vurdert til anskaffelseskost. Det er ikke foretatt nedskriving for ukurans. Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Aksjer og andeler i andre selskap Aksjer hvor forbundet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som foreventes å ikke være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjon Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. forbundet har forsikrede pensjonsordninger som ikke er balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Endring av regnskapsprinsipper Forbundet har ikke foretatt endring av regnskapsprinsipp eller korrigering av feil fra tidligere årsregnskap i regnskapsåret. Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF Integreringstilskudd fra NIF Barne- og ungdomsmidler fra NIF Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF Utstyrsmidler fra NIF Justisdepartementet - Tilskudd til Flytjenesten VO-midler Andre tilskudd

6 Noter til regnskapet 2013 Note 3 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Medlemsinntekter, lisenser og flygetillatelser Medlemsinntekter, kurs, egenandeler og påmeldinger Medlemskontingenter forbundet sentralt Medlemskontingenter seksjonene Abonnement medlemsblader Leieinntekter internat/fly Momskompensasjon Andre inntekter Note 4 Ansatte, godtgjørelser, pensjoner m.v. Det er registrert følgende lønnskostnader for forbundet de siste to år: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser lønnskostnader Antall sysselsatte årsverk Antall ansatte pr Ytelser til ledende personer: Lønn Annen godtgjørelse Generalsekretær Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til president eller andre styremedlemmer. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ledende ansatte eller styret. Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets ansatte er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i et forsikringsselskap, og oppfyller med det kravet etter loven. Godtgjørelse til Leo revisjon DA er for 2013 kostnadsført med kr for lovpålagt revisjon (kr i 2012) og kr (kr i 2012) for rådgivning og andre attestasjoner. Note 5 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr og drakter Idrettsfaglig bistand og andre fremmedtjenester Reise- og oppholdskostnader Kontingenter og påmeldingsavgifter Forsikringer (vidreformidlet + egne) Innleie fly for øvelser mm Drift medlemsblader Drift rikssentre Andre kostnader

7 Noter til regnskapet 2013 Note 6 Varige driftsmidler Starmoen Østre Æra Vågå Datautstyr ol. Fly Totalt Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivning Økonomisk levetid 100 år 100 år 3 år 3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen av driftsmidlene er nedskrevet. Bygninger og innbo på rikssenteret på Starmoen er fullverdiforsikret for kr ,-. Bygninger og innbo på rikssenteret på Østre Æra er fullverdiforsikret for kr ,-. Bygninger og innbo på rikssenteret på Vågå er fullverdiforsikret for kr ,-. Note 7 Note 8 Finansinntekter Regnskapsposten består av: Mottatt utbytte Luftfartsskolen AS Renteinntekter bankinnskudd Gevinst salg av aksjer Luftfartsskolen AS Mottatt utbytte Norsk Aero AS Renteinntekter fond Andre finansinntekter Investering i aksjer Navn Forretningskontor tidspunkt Antall eierandel verdi Anskaffelses Stemme og Bokført Kostpris Luftfartsskolen AS Oslo % Kjeller Aero Senter AS Kjeller ,40 % Nordic Gliding APS Herning % Totalt Note 9 Andre fordringer Regnskapsposten består av: Lån i Luftforsvarets gavefond Lån i Hangarfond Seilflymatriellån LFS Holding AS Note 10 Kundefordringer Forbundets kundefordringer er vurdert til pålydende, redusert med avsetning for tap på krav med kr Tilsvarende avsetning i fjor var kr Note 11 Andre kortsiktige fordringer Regnskapsposten består av: Forskuddsbetalte kostnader Utstyrsmidler NIF Påløpte inntekter MVA termin Utbytte Norsk Aero AS Andre kortsiktige fordringer

8 Noter til regnskapet 2013 Note 12 Bankinnskudd Av likvide midler på kr ,- utgjør bundne skattetrekksmidler kr ,- og Luftforsvarets gavefond kr ,-. Note 13 Egenkapital EK med selvpålagt restriksjon Annen EK SUM EK Egenkapital pr Årets endring i egenkapital: Årets resultat til annen egenkapital Overført fra Elevsikringsfond Disponert til Luftforsvarets gavefond Disponert til Hangarfond Egenkapital pr Fordeling annen egenkapital: EK pr Endring EK Motor Flytjenesten Mikro Ballong Modell Seilfly Fallskjerm HP CAMO Fri egenkapital Totalt annen egenkapital Note 14 Lån Bokført gjeld Lån hytte Ole Reistad senter * De årlige avdragene er kr Lånet vil være nedbetalt i Note 15 Kortsiktig gjeld Regnskapsposten består av: Påløpte feriepenger Kontingenter/lisenser Mottatte ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld NIF utstyrsmidler Påløpte kostnader Note 16 Garantier og pant DnB har stilt bankgaranti pålydende kr for tollkreditt. Det er utstedt panteobligasjon pålydende kr på rikssenteret på Starmoen som sikkerhet for lån Seilflyseksjonen har tilsagn om i Nordea.

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer