«Scandinavian Star>> ulyl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Scandinavian Star>> ulyl

Transkript

1 NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER «Scandinavian Star>> ulyl<l en, 7. april 1990 NOU 1991: 1A HOVEDRAPPORT

2 NOU Norges offentlige uitredninger Seriens redaksjon: STATENS!FORVALTNINGSTJENESTE SEKSJON STATENS TRYKNING la.. Justis- og politidepartementet lb.. Justis- og politidepartementet ;Forsidefoto: A-FOTO, Aftenposten, Erik Hannemann

3 NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1991: 1 A <<Scandinavian Star>>C3 ulykken, 7 e april 1990 HOVEDRAPPORT Rapport fra granskningsutvalget oppnevnt ved kongelige resolusjoner 20. april og 4. mai Avgitt til Justis- og politidepartementet i januar STATENS FORVALTNINGSTJENESTE SEKSJON STATENS TRYKNING OSLO 1991

4 ISSN ISBN PDC Printing Data Center a.s, Aurskog

5 Til Det kongelige justis- og politidepartement Ved kongelig resolusjon av 20. april 1990 ble det, etter forutgående avtale mellom Sverige, Danmark og Norge, oppnevnt et «Utvalg for å granske forholdene omkring passasjerfergen Scandinavian Stars brannhavari 7. april 1990». Utvalget fikk fire medlemmer. Ytterligere to medlemmer ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 4. mai 1990, det ene av disse medlemmene etter forslag fra Bahamas. Utvalget legger med dette frem sin innstilling. Innstillingen er enstemmig på alle punkter. Utvalgets medlem overskibsinspektør Knud Skaareberg Eriksen har ikke deltatt i utvalgets arbeid vedrørende havnestatskontrollen. Det er redegjort for grunnen til dette under 2.8. I arbeidet med de øvrige deler av innstillingen har samtlige medlemmer deltatt. Tore Schei formann Svend Bojesen Olof Forssberg Stian Erichsen Knud Skaare berg Eriksen KnutKaasen Fredrik Charlo Borchsenius

6

7 NOU 1991: la 5 INNHOLD Side Side l ULYKKEN GRANSKNINGSUTVALGET OG DETS ARBEID Opprettelsen og oppnevnelsen av utvalget Granskningsutvalgets status og uavhengighet Nærmere om granskningsutvalgets medlemmer Granskningsutvalgets mandat m.v Arbeidet i granskningsutvalget 14 Oppnevnelse av sakkyndige. De sakkyndiges mandat Inhabilitet hos et av utvalgets medlemmer Bevisinnsamling m.v Kontradiksjon HOVEDPUNKTER I GRANSK NINGSUTVALGETS INNSTILLING Innledning Kapittel Kapittel 2. Granskningsutvalget og dets arbeid Kapittel 4. Skipet Kapittel 5. Rederiet. Overdragelsen Kapittel 6. Bemanningen av skipet Kapittel 7. Forberedelse til å sette skipet i drift m.v Kapittel 8. Brannens utvikling og konsekvenser Kapittel 9. Besetningens opptreden under ulykken Kapittel 10. Sikkerhet, regelverk og kontroll Kapittel 11. Redningsaksjonen 25 Kapittel 12. Økonomisk sikring av de skadelidte og etterlatte 26 Kapittel 13. Anbefalinger SKIPET Beskrivelse av skipet Generelt Størrelse og kapasitet De enkelte dekk Dobbeltbunnen l Dekk 1 (E-deck), også kalt C-deck og tanktopp Dekk 2 (D-deck), også kalt B-deck Dekk 3 (C-deck), også kalt A-deck og bildekk Dekk 4 (Ybor deck), også kalt Caribbean deck og øvre bildekk Dekk 5 (Gulf deck), også kalt Coral deck Dekk 6 (Main deck), også kalt Restaurant deck Dekk 7 (Sunset deck), også kalt Promenade deck Dekk 8 (Bridge deck), også kalt Sun deck Dekk 9 (Sun deck), også kalt House Top Maskinrom Regelbestemte krav til skipet 41 Sikkerhetsbestemmelser og sertifikater for passasjerskip SOLAS Generelt Konstruksjon Loddrette hovedsoner Åpninger i klasse A-inndelinger 42 Skott innenfor loddrette hovedsoner Skille mellom innredningen og maskin-, last- og servicerom Beskyttelse av trapper i innredning og tjenesterom Overflatematerialer ILLC, 1966 (Den internasjonale lastelinjekonvensjon, 1966) MARPOL 73/78 (Den internasjonale konvensjon om begrensning av forurensning til sjøs) Klasse 1000 Al i Lloyd's Register Nasjonale regler Skipets tekniske og utstyrsmessige standard Anlegg og utstyr vedrørende brann Brann- og sikkerhetsplan Automatisk brannvisningsanlegg Bildekksprinkleranlegg

8 6 NOU 1991: la l Brannpumper Brannledninger og hydranter.. 44 Brannslanger og tåke-/strålerør 44 Transportable brannslokkere Brannutrustninger C0 2 -anlegg Skumslokkingsanlegg Halon 1301 (slokkingsgass)- anlegg Kommunikasjonsutstyr Konstruktiv brannsikring Ventilasjon for maskinrom og bildekk Ventilasjon i innredningen Nødenergikilder og nødlys Hovedalarmsystem Høyttaleranlegg Manuelt brannmelderanlegg Evakueringsutstyr Redningsvester Flåte- og båtarrangement Motorlivbåter Manøvreringsutstyr Styremaskiner Manøvreringsanlegg Merking av fluktveier Regelverket Merkingen og bruk av ombordstigningskort på «Scandinavian Star» Vurdering av merkingen på «Scandinavian Star» Andre anlegg: Vanntette dører 55 Feil og mangler ved skip og utstyr pr. 7. april Skipets sertifikater SOLAS ILLC, MARPOL Klasse Nasjonal sertifisering De seneste besiktigelsene før brannen Utførelsen av besiktigelsene Besiktigelser utført av Lloyd's Register som et ledd i flaggstatskontrollen Besiktigelse utført av Bahamas' nautical inspector Lloyd's Registers besiktigelser for opprettholdelse av klassen 57 Inspeksjon av U.S. Coast Guard 57 Feil og mangler ved skip og utstyr pr. januar Vurdering av besiktigelsene Lloyd's Registers besiktigelse.. 58 Bahamas' nautical inspectors besiktigelse Fluktmuligheter Innledning l Prinsipielt hovedopplegg for rømming og evakuering av passasjerskip Rømningsopplegg for «Scandinavian Star» Hovedrømningsveier og alternative rømningsveier Brannsone Brannsone Brannsone Rømningsveier på de enkelte dekk Dekk 1 (E-deck) Dekk 2 (D-deck) Dekk 3 (C-deck) Dekk 4 (Ybor deck) Dekk 5 (Gulf deck) Dekk 6 (Main deck) Dekk 7 (Sunset deck) Dekk 8 (Bridge deck) Dekk Beregnet tid for å evakuere fra passasjerers oppholdssteder til skipets mønstringsstasjoner Varsling av passasjerene Krav til brannvarslings- og høyttaleranlegg om bord i skip Beskrivelse av brannvarslingsog høyttaleranlegg om bord i «Scandinavian Star» Betydningen av varslingsanleggets lydstyrke Varslingssignalets lydstyrke om bord i «Scandinavian Star»... Konklusjoner vedrørende skipets tekniske og utstyrsmessige stand Innledning Vedlikeholdsmessige feil og mangler Konstruksjonsmessige feil Spørsmål om hvorvidt feil og mangler burde vært oppdaget og rettet Skipets tekniske og utstyrsmessige stand generelt REDERIET - OVER- DRAGELSEN VR DaNo-gruppen - eierforhold 81 Den landbaserte organisasjonen i rederiet Overdragelsen av skipet m.v. 86 BEMANNINGEN AV SKIPET. 88 Generelt Nærmere om rekrutteringen 88 Besetningsmedlemmene fra SeaEscape

9 NOU 1991: la Besetningsmedlemmer fra VR DaNo..""..."."."...".".".." 88 Forhyringen av kaptein Larsen og overstyrmann Finstad...".". 88 Forhyringen av besetningsmedlemmene fra Portugal.""..." Wallem..."...".""...""..." Knudsen..."..."..."... Vurdering av rekrutteringen "" Nærmere om besetningens kvalifikasjoner m.v...."".".".. 90 Generelt..."."..."...""."..". 90 Regelbestemte krav til besetningens kvalifikasjoner...".."" Dekksoffiserene."...".""."" Den menige besetningen.. ".... Maskinoffiserene. "... ".. "... ". Den øvrige maskinbesetningen De ledende cateringoffiserene.. Den øvrige cateringbesetningen Konklusjoner... ".. "... "" FORBEREDELSER TIL Å SETTE SKIPET I DRIFT M.V. 95 Generelt..."..""..."...".."..." 95 Kronologisk oversikt..."..." Rederiets undersøkelser og kjøp av skipet.."."...".."...". 97 Bemanningen ""..."...".." Klargjøringsarbeider i rederiets regi.."""""."...""..." Hva besetningen gjorde i forbindelse med klargjøringen av skipet. Deres kjennskap til skipet og nødplanen..."".".".. 98 Oversikt "."..."""..."..."...". 98 Dekksbesetningen...".." Maskinbesetningen..."." Cateringbesetningen.".."".."." Klargjøringsarbeid av betydning for sikkerheten ".. ".." Oversikt..."..."..."..." 102 Nødplanen."..."..."." Hovedpunkter ""..."...".."" Terminologi ".""..."...". 102 Oppbygning "."."..."."..." Nødgruppene ""..."..."..""" Nødplanens ideologi ""...".." Ansvarsfordelingen i nødplanen 104 Sikring av nødplanen.. "... " Kritikkpunkter."..." Vurdering "...".."..."..."..." 104 VR DaNos konvertering av nødplanen..."..."...".." Faktiske opplysninger.." Punkter som gir grunnlag for kritikk vedrørende konverteringen "..."...".".".."." Konklusjon.".. ""... "... "." 105 Gjennomgangen av sikkerhetsutstyret "".""."... "."... ".. "... ". 105 Oversikt... ""."."."."."... "... ". 105 Den faktiske gjennomgangen." 105 Oppsummering... " "".. "... " Opplæring av brannvakten... ". 106 Innledning... "... ". "... "... ". ". 106 Den faktiske opplæring. "... ". 106 Vurdering "... "."."."... ".. ".".. " Båt- og brannøvelse "... " Vurderinger og konklusjoner 107 Situasjonen om bord pr. 6. april... """... "."".. """.".. "" 111 BRANNENS UTVIKLING OG KONSEKVENSENE OM BORD 112 Innledning...".".".""...". 112 Hovedtrinn i brannens utvikling ""...""."...".".."."" 112 Fase I- Startbrannen..."...". 112 Fase Il- Intens og raskt spredende fase "..".""."..."..""" 112 Fase Ill - Videre spredning inn i lugarseksjonene..."..."..."" 114 Fase IV - Vedvarende brann med langsom spredning ".. ".. "" 114 Brannens utvikling i de forskjellige lugarseksjonene...". 114 Dekk 3, der brannen startet..." 114 Dekk 4..."."."."."."..."..." Styrbord side, korridor forut for trappeløp 2SB ""."."...".".".." Styrbord side, korridoren aktenfor trappeløp 2SB..."" Babord side "."...".."""...".." 115 Dekk 5..."."."..""."..."..".." Korridorene mellom tverrkorridoren ved respesjonen og tverrkorridoren der brannen slo over fra styrbord til babord side.. " Korridorene aktenfor tverrgangen der brannen slo over." 115 Dekk 6.."."..."..."..."..."." Forhold som påvirket brannog røykutviklingen ""..." Materialenes beskaffenhet..." Branndørenes betydning "".." Ventilasjonsanleggets betydning 117 Brannens betydning for fluktveienes tilstand..."..."..."" Konsekvensene av brannen Dødsårsaker "...".""..."""..." De omkomnes plassering..."" Senskader for overlevende "." Materielle skader.."""..."..".".. 122

10 8 NOU 1991: la BESETNINGENS OPPTREDEN UNDER ULYKKEN Innledning Oversikt over hovedtrinn i begivenhetsforløpet 7. april 1990 kl til kl Besetningens opptreden under det første branntilløpet Brannen Besetningens opptreden Vurdering Besetningens opptreden under katastrofebrannen Brannens start. Varsling til broen Umiddelbare tiltak Beskrivelse Vurderinger Utgangspunkter Alarmgivningen Utløsning av branndører Stopping av ventilasjonen Manøvreringen av skipet Ledelsesfunksjoner Innledning Beskrivelse Skaffe oversikt Instruksjon og ledelse av besetningen Informasjon til besetning og passasjerer Kommunikasjon med omverdenen Vurderinger Brannbekjempelse og brannbegrensning Beskrivelse Vurdering Evakueringen fra det indre av skipet Beskrivelse... " Vurdering Evakuering fra skipet Beskrivelse Vurdering Samlet vurdering av besetningens innsats SIKKERHET, REGELVERK OG KONTROLL Innledning - oversikt Krav til skipet Internasjonale regler m.v Nasjonale regler Generelt Bahamas Danmark Norge Sverige Oppsummering og sammenlikning Krav til besetningen Internasjonale regler Nasjonale regler Bahamas Danmark Norge Sverige Oppsummering og sammenlikning Sertifisering, besiktigelse og kontroll Innledning Flaggstatskontrollen Internasjonale regler m.v Bahamas Regelverket i Bahamas Den faktiske kontroll og oppfølging fra Bahamas' side overfor skip registrert i Bahamas Danmark Norge Sverige Oppsummering, vurdering og sammenlikning Havnestatskontrollen Innledning Internasjonale regler m.v. om havnestatskontroll Havnestatskontrollen etter IMO-konvensjoner. Særlig om SOLAS Paris-memorandumet Danmark Norge Sverige Storbritannia USA Havnestatskontrollen. Oppsummering, sammenlikning og vurdering Klasseselskapenes rolle REDNINGSAKSJONEN Innledning Redningstjenesten, regelverk og organisasjon Internasjonale avtaler om redning til sjøs Organiseringen av og oppgaver for redningstjenesten i de skandinaviske land Norge Sverige Danmark Aktørene i redningsarbeidet særlig om oppgaver og kompetanse Koordinerende redningssentral 165

11 NOU 1991: la Samarbeidet mellom flere redningssentraler i en SAR-operasjon Ansvarlig redningssentral 165 Underordnede redningssentraler...""...""""""..."..""""..". 166 ose (On Scene eommander) ess (eoordinator Surface Search) ose-air..."..." Funksjons- og ansvarsfordeling m.v..." Ansvarlig redningssentral - ose/ess "..."...". 167 Ansvarlig redningssentral - ose-air."...""..." Særlig om slokking av branner på sjøen. Sjøredningstjenestens oppgaver og plikter Norge... "... " Sverige... "... "... ". 168 Danmark... " Mobiliserbare redningsressurser... " Generelt Fartøyer ""... ". 168 Helikoptre Den medisinske beredskap Røykdykkere/brannbekjempelse... ".. "... " Redningsaksjonens gj ennomføring... ".. " Hovedpunkter vedrørende den eksterne redningsoperasjonen 169 Varsel og den innledende organisering av redningsarbeidet fra redningssentralene Generelt Norge... ".. " Sverige Danmark... "" Vurdering av den innledende delen av redningsarbeidet 170 De mobiliserte redningsressurser 171 Hvilke redningsressurser var tilgjengelige og til hvilket tidspunkt... " 171 Generelt... " Helikoptre " Fartøyer Medisinske ressurser... " Røykdykkere/brannslokkingsmannskaper og materiell " Vurdering av utkallingen av redningsressursene "."". ""." "". 172 Generelt.. " "." """"." ""... ". 172 Særlig om røydykkere/brannslokningsmannskaper og materiell """.. "."."... "."... "".. "" l Redningsinnsatsen på stedet 173 Evakueringen... ".""" ""... ".""." 173 Medisinsk innsats ".""""."""."" 173 Slokkingen. ""."".. " "... "" ""." Utførelsen av redningsarbeidet i ansvarlig redningssentral " HRS Sola ".. ".. """""""... """" MRee Goteborg ".""""""."".. " 176 ess og ledelsen av arbeidet på skadestedet.. "... "" "." """".". 176 ose-air og ledelsen av arbeidet på skadestedet.. " """"".""""" Nærmere om kommunikasjon og kommunikasjonsproblemer mellom de forskjellige ledelsesledd "" "".".".. "... ".. "... " 179 Hjelpearbeidet på skip og der overlevende ble brakt i land " På skipene ".. """""".. """""".". 180 I land."""""".. "".. "."... """""". 180 Særlig om registreringen "" """ 180 Informasjon ".""""""""."."""". 181 Til pårørende """."""""""."""" 181 Til media og offentligheten.".. " 181 Arbeidet med å få brakt de døde ut av «Scandinavian Star». Identifikasjonsarbeidet.. "."... ". 182 Anbefalinger ".""""""""""""" 182 Opplysninger om reddede og overlevende """"."."... """"""" 182 Organiseringen og ledelsen av arbeidet på skadestedet.""""". 182 Kommunikasjonsutstyr m.v. ved redningssentralene ""... """ 183 Det internasjonale regelverk om aktørene i redningsarbeidet 183 Innsats av røykdykkere m.v., brannslokking til sjøs ".. ".".. "". 184 Registrering m.v. """... """"""" 184 Fastsettelse av sjøredningsgrenser "" "."" ".""" """" ".".".". 184 ØKONOMISK SIKRING AV DE SKADELIDTE OG ETTERLATTE "... ""... "."."."." 185 Innledning "".. "".""""""".""". 185 Hovedtrekk ved ansvarsreguleringen "" ".. ".".""."" ". ".".".". 185 Hovedtrekk ved forsikringsordningene "" "."""."" "." """"" 186 Vilkårene for P&I-dekningen." 187 Skadelidtes stilling ".""... ""."". 187 Tvungen ansvarsforsikring? Andre forsikringsordninger?. 188 ANBEFALINGER "."".. """"" Innledning. "".. """"." "".. " ".. ". 190 Hovedgrupper av mangler og svakheter som danner bakgrunnen for utvalgets anbefalinger 190

12 10 NOU 1991: la Skal endringer gjennomføres nasjonalt eller internasjonalt? Sterke og svake sider ved regulering gjennom internasjonale konvensjoner... ""... ""."... " 191 «Sektortenking».. "."... "."... ". 191 Hvilke skip utvalgets anbefalinger gjelder "... "".. "." Sjøfartsadministrasjonenes ressursbehov "".. ".. ". "... "".". 192 Utvalgets hovedanbefalinger. 192 Bakgrunn... ""... ".. "... "... ".". 192 Tekniske forhold... "... "."... ". 192 Sprinkleranlegg "... "... "."... " Røykvarslere "... ".. "... "." Operasjonelle forhold: Sikkerhetsopplæring... "... "". "."." 193 Kontroll "."... "... "."... " Havnestatskontrollen og kontrollen av egne skip Krav til rederienes organisasjon med hensyn til sikker operasjon 195 Konsesjonssystem? "... ".. ".". 195 Andre anbefalinger.. "... "." Kontroll "... "".. ".".. "... ".. "... " 196 Flaggstatskontroll "."... "."... "" 196 Kontroll - klasseselskapenes forhold.. "... "... ".. "... ""... ".". 196 Brannoppdagelse "."... ".. "".. " Alarmering... "... ".""... "... "." 197 Hovedalarmsystem... "... "" 197 Lydnivå.""... "... "... "."... " 197 Fluktmuligheter... "... "... ".. " Arrangement av lugarer, salonger, korridorer og trapper Ventilasjonsanlegget... "." Skilt m.v.... "."... ".. """... "".. "." Uthenting av gjenblevne passasjerer fra lugarer """.".""""""" 200 Evakuerings- og sikkerhetsanalyse "."" """ "" ". """" """. "." 200 Sikkerhet for funksjonshemmede "." "" "."" """" """."." 200 Brannbekjempelse, brannbegrensning "".. """ """.. """""" 200 Branndører, himlingsplater.. "" 200 Røykdykkerutstyr """"."""""" 201 Sprinkleranlegg."" """ """" """ 202 Opplæring, øvelser m.v. ".. "".". 202 Materialer."."".""."""""""""." 202 Opplæring. Kvalifikasjoner."". 202 Utdannelse i brannslokking "". 202 Øvelser "" "".. " "."""".""" """"" 203 Standardisering """."."""""."". 203 Redningsaksjonen "." """""""." 204 Registrering ".. " ". """.. "".""."". 204 Ledelse av redningsinnsats på skadestedet ""." """ ". ". ". """"". 204 Kommunikasjonsutstyr m.v. på redningssentralen "".".""""".". 204 Det internasjonale regelverk om aktørene i redningsarbeidet."" 205 Brannslokkingsressurser fra land ved skipsbranner.""""."" 205 Fastsettelse av sjøredningsgrenser "." ""." ".".".""."" """"" 205 Diverse "." ". "." """.""" """"""" 205 Dataregistrator... "."... "... " 205 Arbeidstid... "... ". ".. ".. """." 206 Sikkerhetsveiledning til passasjerer.. "... ".".""... ".. "".. " 206 Sikring av skadelidtes erstatningskrav "."".""."""""." 206 Senskader "" ". """ """".""".".. " 206

13 NOU 1991: la Ulykken Den 30. mars 1990 kl i Fredrikshavn overtok VR DaNo-gruppen passasjerskipet «Scandinavian Star» fra rederiet SeaEscape Ltd. Besetningen var etter overtakelsen ny, med unntak av ni besetningsmedlemmer som hadde seilt med skipet i SeaEscapes eiertid. «Scandinavian Star» ble 1. april satt inn på ruten Fredrikshavn - Oslo. Den første turen startet fra Fredrikshavn søndag 1. april kl Fredag 6. april kl gikk «Scandinavian Star» fra Oslo. Det var 99 besetningsmedlemmer og 383 passasjerer om bord. Mellom kl og kl den 7. april begynner det å brenne i en bylt sengetøy utenfor lugar 416 på babord side på dekk 4 (Ybor deck). Denne brannen slokkes. Noe etter kl starter en ny brann, i aktre del av korridoren på styrbord side av dekk 3 (C-deck), trolig i nærheten av lugar 219. Denne brannen er overveiende sannsynlig antent ved bruk av bar ild. Noen minutter etter antennelsen sprer ild og giftig røyk seg meget hurtig inn i lugarseksjonene på dekk 4 og dekk 5 og videre opp i skipet. Senere utvikler brannen seg mer langsomt. Mayday sendes ut fra «Scandinavian Star» kl Skipets posisjon er da N 58-34', Ø 10-43'. 158 mennesker omkommer i brannen. Trolig er de alle døde før kl Ca. kl oppgir kapteinen skipet, og besetningen forlater det. «Scandinavian Star» tas under slep kl og fortøyes ved kai i Lysekil kl Brannen om bord er slokket søndag 8. april kl

14 12 NOU 1991: la 2. Granskningsutvalget og dets arbeid 2.1 OPPRETTELSEN OG OPPNEVNELSEN AV UTVALGET Få dager etter ulykken ble det truffet avtale mellom Sverige, Danmark og Norge om å nedsette et felles granskningsutvalg. Det ble besluttet at utvalget skulle oppnevnes av den norske regjering. Utvalget fikk opprinnelig denne sammensetningen: 1. Høyesterettsdommer Tore Schei, Norge, formann 2. Professor Stian Erichsen, Norge 3. Overskibsinspektør Knud Skaareberg Eriksen, Danmark 4. Generaldirektør Olof Forssberg, Sverige Disse ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 20. april Etter initiativ fra det oppnevnte utvalg, ble utvalget supplert med medlemmet: 5. Divisionschef Svend Bojesen, Danmark. «Scandinavian Star» var registrert i Bahamas. Bahamas tok opp spørsmålet om å få et medlem i utvalget. Foranlediget av dette initiativet ble oppnevnt: 6. Professor Knut Kaasen, Norge - etter forslag fra Bahamas. Divisionschef Bojesen og professor Kaasen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 4. mai Utvalgets sekretær har vært førstekonsulent i Justisdepartementet, Fredrik Charlo Borchsenius. 2.2 GRANSKNINGSUTVALGETS STATUS OG UAVHENGIGHET Fordi flere land var involvert ved opprettelsen av utvalget, har det vært sentralt for utvalget at dette i enhver henseende skal opptre som en enhet, og at det ikke skal være noen rapportering fra det enkelte medlem til det land han er oppnevnt etter forslag fra. I tilrådingen til den kongelig resolusjon av 4. mai 1990 er det uttalt «at alle medlemmer i utvalget har en fri og uavhengig stilling, uten rapporteringsplikt til eller instruksjon fra de stater som har satt frem forslag om oppnevnelse». På bakgrunn av at utvalget er oppnevnt i Norge, har utvalget funnet det riktig å ta opp alle spørsmål om utgiftsdekning, budsjett m.v. med det norske justisdepartement. Alle utgifter, med unntak av godtgjørelse til enkeltmedlemmer, er belastet dette departementet. For ordens skyld bemerker utvalget at det er kjent med at Justisdepartementet har tatt opp med Sverige, Danmark og Bahamas spørsmålet om fordeling av utgiftene ved granskningen. Utvalget har ansett spørsmålet om slik utgiftsfordeling som seg uvedkommende. 2.3 NÆRMERE OM GRANSKNINGSUTVALGETS MEDLEMMER Medlemmene av granskningsutvalget er angitt under 2.1. Utvalget finner det riktig å angi utdannelse og yrkesmessig bakgrunn for de enkelte utvalgsmedlemmer. Tore Schei Født 1946 Cand.jur Høyesterettsadvokat 1974 Advokatfullmektig og advokat ved Regjeringsadvokatembetet (permisjon ) Studier i England første halvår 1975 Dommerfullmektig Lagdommer i Eidsivating lagmannsrett Dommer i Høyesterett siden 1986 Formann i etterutdanningsrådet for dommere Leder for børsklagenemda fra 1989 Svend Bojesen Født 1945 Sjøfartsskole og statsskoleskip Styrmanns- og skipsførerutdannelse Cand.jur Ansatt i DFDS og J. Lauritzen Navigatør i ØK og DFDS Skibsinspektør i Skibstilsynet Ansatt som divisjonschef i Farvandsvæsenet 1989 Stian Erichsen Født 1929 Siv.ing. (skipslinjen) NTH 1955 Ph.D. (Dep. of Naval Architecture and Marine Eng.) The University of Michigan 1971

15 NOU 1991: la 13 Ansatt ved skipsverft i Norge og Tyskland Ansatt ved Norges Skipsforskningsinstitutt (nå MARINTEK A/S) Professor i marin prosjektering ved NTH fra 1972 Formann i «Sjøfartsadministrasjonsutvalget» Forfattet «Management of Marine Design» 1989 Knud Skaareberg Eriksen Født 1935 Utvidet maskinmestereksamen 1962 Søofficer af maskinlinien i Søværnet 1965 Ansatt på Rigshospitalet i 1969 med anlegg og utstyr til gasser samt systematisk vedlikehold som arbeidsområde Skibsinspektør i Statens Skibstilsyn (senere endret til Søfartsstyrelsen) 1970 Souschef i den daværende maskinafdeling i Direktoratet for Statens Skibstilsyn 1974 Overskibsinspektør i den daværende maskinafdeling i Direktoratet for Statens Skibstilsyn 1978 Overskibsinspektør i Søfartsstyrelsen 1988 da styrelsen ble etablert Fra 1978 til 1990 som overskibsinspektør hatt ansvar med hensyn til maskineri, elektriske installasjoner, automatikk, brannslokking og alarmering, transport til sjøs av farlig gods, gass- og kjemikalietankskip, forurensningsforebyggende installasjoner, dykking m.v. Fra 1988 til 1990 likeledes hatt ansvar med hensyn til alle eksisterende skip og plattformer Fra 1. januar 1990 sjef for Søfartsstyrelsens Opklarings- og Kontrolenhed. Opklarings- og Kontrolenheden står for all oppklaring og saksbehandling av ulykker til sjøs, havarier, visse arbeidsulykker, forurensningsuhell og dykkerulykker samt intern kvalitetskontroll i Søfartsstyrelsen. OLof Forssberg Født 1937 Jur. kand. i Uppsala 1961 Tingstjenestegjøring i Ludvika Hovrattstjenestegjøring ved Hovratten for Øvre Norrland Sakkyndig rettssekretær, Forsvarsdepartementet Hovrattsråd, Hovratten for Øvre Norr land 1979 Rettssjef, Forsvarsdepartementet Generaldirektør og sjef ved Statens Havarikommission fra 1987 Knut Kaasen Født 1951 Cand. jur. (Oslo) 1977 Dr. jur. (Oslo) («Sikkerhetsregulering i petroleumsvirksomheten») 1984 Amanuensis ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo og Dommerfullmektig Advokat Norsk Hydro a.s, Oslo Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1989 Fredrik CharLo Borchsenius Født 1961 Økonomisk College Vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett Cand.jur Ansatt i Justisdepartementet, Lovavdelingen siden GRANSKNINGSUTVALGETS MANDAT M.V. Utvalgets mandat er i foredraget til den kongelige resolusjon av 20. april 1990 beskrevet slik: «Utvalget skal vurdere ulykkens årsak og hvordan den kunne få et slikt omfang. Utvalget skal vurdere om skipets tekniske standard, utrustning og personelloppsetting var tilfredsstillende og i overensstemmelse med internasjonale og nasjonale regler. Utvalget skal vurdere hvordan nasjonale og internasjonale regler og interne rutiner for skipets drift og redningsberedskap fungerte i den situasjon som forelå. Utvalget kan også vurdere andre forhold i tilknytning til ulykken dersom den finner grunn til det, herunder redningsoperasjonens gjennomføring.» Dette mandatet er meget vidt og også til dels noe ubestemt. Utvalget er for øvrig stilt fritt med hensyn til om det vil ta opp andre forhold enn de som er nevnt spesielt. Etter utvalgets mening er de oppgaver utvalget er pålagt gjennom mandatet, samt de problemstillinger det har vært naturlig å ta opp i tillegg, dekket gjennom innstillingens kapitler I denne forbindelse bemerker utvalget at det har ansett det som både naturlig og selvfølgelig, i tilknytning til sine øvrige vurderinger, å fremkomme med forslag til tiltak som, om de gjennomføres, kan bidra til å hindre at vi igjen får en ulykke som den på «Scandinavian Star». Dette er bakgrunnen for de anbefalinger utvalget tar opp i kap. 13. Generelt bemerkes at det nok også er andre spørsmål enn de utvalget har behandlet, som ulykken iallfall i noen grad kunne gi foranledning til å ta opp. For utvalget har det vært av vesentlig betydning raskt å kunne avgi rapporten. Etter utvalgets mening er det funnet en rimelig balanse mellom hensynet til å ta opp spørsmål ulykken gir foranledning til å vur-

Støttegruppen etter Scandinavian Star anmoder om ny granskning og / eller etterforskning etter mordbrannen natt til 7. april 1990

Støttegruppen etter Scandinavian Star anmoder om ny granskning og / eller etterforskning etter mordbrannen natt til 7. april 1990 1 Justitsministeriet Att: Justitsminister Lars Barfoed Slotholmsgade 10 1216 København K Danmark Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K Danmark Oslo, 7. november 2010 Støttegruppen etter

Detaljer

RIKSADVOKATEN. AM00150083 4302 /07-63 ROl-968 30. januar 2012 36

RIKSADVOKATEN. AM00150083 4302 /07-63 ROl-968 30. januar 2012 36 0 RIKSADVOKATEN Stiftelsen E terforskning av mordbra1men Scandinavian Star v/arne Steen Odins vei 29 1811 Askim Støttegruppen e ter Scandinavian Star Postboks 23 1371 Asker REF.: VÅR REF.: DATO: DOK.NR.

Detaljer

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 Innholdsfortegnelse DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 2. OM PROSESSEN... 7 2.1 Bakgrunnen for Undersøkelsen... 7 2.1.1 Innledning... 7 2.1.2 Øvrige eksterne undersøkelser...

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

R.I.P DRÅPEN. Hvor lenge skal de skyldige få gå fri???

R.I.P DRÅPEN. Hvor lenge skal de skyldige få gå fri??? DRÅPEN FF NR. 4 2010 9. ÅRGANG FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS R.I.P Hvor lenge skal de skyldige få gå fri??? Dette er et lite barn - et av 28 uskyldige små barn som måtte bøte med livet på Scandinavian

Detaljer

Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002:

Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002: Riksadvokatens publikasjoner nr. 2/2002: Etterforsking med ukjent av drapssaker gjerningsmann Riksadvokaten Avgitt 29. april 2002 TIL RIKSADVOKATEN Riksadvokaten besluttet 18. januar 2000 å nedsette en

Detaljer

RIKSADVOKATEN. Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star v/arne Steen Odins vei 29 1811 Askim

RIKSADVOKATEN. Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star v/arne Steen Odins vei 29 1811 Askim RIKSADVOKATEN Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star v/arne Steen Odins vei 29 1811 Askim Stottegruppen etter Scandinavian Star Postboks 23 1371 Asker REF.: VAR REF.: DATO: DOK.NR.

Detaljer

Dokument nr. 18 (2000-2001)

Dokument nr. 18 (2000-2001) Dokument nr. 18 (2000-2001) Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å foreta en bred gjennomgang av utredning, planlegging, prosjektering og utbygging av ny hovedflyplass

Detaljer

Oppgrader medlemskortet ditt i dag!

Oppgrader medlemskortet ditt i dag! W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2014 48. ÅRGANG Scandinavian Star Mordbrannens siste gransking Høyesteretts nyere historie // Bondens advokat Tilregnelighetsutvalget // Sender studenter ut i

Detaljer

Til sjøfartsdirektøren

Til sjøfartsdirektøren 1 Til sjøfartsdirektøren Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag om obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsbåter, har ferdigstilt sin rapport innen den fastsatte tidsfristen.

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 6. Tilstandsrapport ved salg av bolig

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 6. Tilstandsrapport ved salg av bolig NOU Norges offentlige utredninger 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet.

Detaljer

EIRIK DJØNNE (red.) Datatilsynet 10 ÅR SOM PERSONVERNETS VOKTER COMPLEX 4/90 DATATILSYNET TANO

EIRIK DJØNNE (red.) Datatilsynet 10 ÅR SOM PERSONVERNETS VOKTER COMPLEX 4/90 DATATILSYNET TANO EIRIK DJØNNE (red.) Datatilsynet 10 ÅR SOM PERSONVERNETS VOKTER COMPLEX 4/90 DATATILSYNET TANO CompLex nr. 4/90 Datatilsynet Niels Juclsgt. 16 0272 Oslo 2 P.b. 8177 dep. 0034 Oslo 1 Datatilsynet TI ÅR

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Innhold Oppsummering og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 1.1. Mandat og avgrensninger...

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Barneverninstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954 1993. Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer

Barneverninstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954 1993. Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer Barneverninstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954 1993 Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer Rapport fra Granskingsutvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avgitt

Detaljer

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 Dokument nr. 20 (2006-2007) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer