MØTEBOK Møtested: Dato: Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Møtested: Dato: Tid:"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE MØTEBOK Møtested: Dato: Tid: Lekatun FORMANNSKAP Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen Arnfinn Holand Forfall: Trond C. Hiller, Aina Hege Haug Møtende vara: Ole Kr. Holand, Mari-Anne Hoff Forfall vara: Andre: Helge Thorsen, rådmann Beathe Mårvik, formannskapssekretær NR: SAKSTITTEL: Sletting av sosiallån Unntatt off. i hht Off.loven 13, Forvaltn.loven 13 Refusjonskrav vedtak om stevning Unntatt off. i hht Off.loven 13, Forvaltn.loven 13 Ekstraordinært avdrag formidlingslån Egenkapitalinnskudd KLP 2014 Gjennomgang av bundne driftsfond Enøktiltak skole og Lekatun Leieavgift på lagring av masse i Skeishavna gnr 16 bnr 65, eier Leka kommune Søknad om fradelinga v landbrukseiendommen gnr 15 bnr 8, Paula Annie Hagen, jordlovsbehandling Plansak, søknad om fradeling av bryggetomt fra eiendommen gnr 15 bnr 8, Paula Annie Hagen Plansak, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om bygging av hytte og garasje samt utslippstillatelse gnr 16 bnr 81, Harald Nilsen Plansak, søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100-meters sone, tillatelse til tiltak flytekai gnr 18 bnr 4 Vågøya Horta, Tom Einar Ulriksen Plansak, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF (R) a sone hensynssone H570_Bm7 Husby, bygging av gapahuk gnr 17 bnr 2, Sverre Johan og Reidun Jakobsen Framføring av vann og strøm til sanitæranlegg på Årdalsstrand Møtebok godkjent, Leka / e-post: Telefaks

2 LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun Dagsorden: Mari-Anne Hoff og Ole Kr. Holand ble valgt å underskrive møteprotokollen. Sak 52 og 53 ble behandlet i lukket møte i hht K.l 31, Off.h.l. 13. Arnfinn Holand ble innvilget permisjon etter behandling av sak 57/14. Mari-Anne Hoff ba om å få vurdert sin habilitet som eier av nabotomten i sak 59 og 60. Formannskapet erklærte Mari-Anne Hoff habil til å behandle saken. Ordfører orienterte om: Formannskapets innkalling til oppstartsmøte kommunereform Stiklestad Hotel, Verdal 5. september. Fylkesmannens besøk på Leka 18. september Sak: Tittel: 52/14 Sletting av sosiallån Møtet ble lukket under behandlingen i hht K.l 31, Off.l. 13. Tilleggsforslag fra ordfører: Formannskapet ønsker at slike saker legges fram med navn på klientene. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra ordfører enstemmig vedtatt. Leka kommune vedtar sletting av sosiale utlån for 2 sosialklienter med henholdsvis kr og kr 2 591,59. Formannskapet ønsker at slike saker legges fram med navn på klientene. 53/14 Refusjonskrav vedtak om stevning Møtet ble lukket under behandlingen i hht K.l 31, Off.l. 13. Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt. 54/14 Ekstraordinært avdrag formidlingslån Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt Kr innbetales som et ekstraordinært avdrag på lån nr i KLP Kommunekreditt. Det betales fra bundet fond for etableringslån, art e-post: Telefaks

3 55/14 Egenkapitalinnskudd KLP 2014 Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt. Leka kommune betaler inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i Egenkapitalinnskuddet KLP 2014 på kr føres som eget investeringsprosjekt med prosjektnummer 132. Det finansieres ved bruk av konto ubundet kapitalfond med kr og konto ubundet disposisjonsfond. Prosjektet budsjetteres slik: Konto nr. Tekst Opprinnelig budsjett Sparte Økte utgifter/ utgifter/ økte red. inntekter inntekter Revidert budsjett Kjøp av aksjer Bruk av ubundet kapitalfond Bruk av disposisjonsfond /14 Gjennomgang av bundne driftsfond Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt. Det foretas følgende endringer med bakgrunn i ovennevnte gjennomgang: - Kr føres inn i drift for inntektsåret 2014, og reduserer rammen til barnehagen. Reduserer bruken av disposisjonsfond med kr Kr føres inn i drift for inntektsåret 2014, og reduserer rammen til barnehagen. Reduserer bruken av disposisjonsfond med kr Kr ,68 overføres fra fond til fond Kr ,47 overføres fra fond til fond Kr overføres fra fond til fond Det gir følgende budsjettendring: BUDSJETTENDRING -GJ.GANG B.D.FOND 2014 Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 241 Barnehage Disposisjonsfond Sum fordelt ansv./tj. Områder Dette medfører endringer i budsjettskjema 1 A: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT: Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Til bundne avsetn(art 1550) Bruk av ubundne avs.(art1540) Bruk av bundne avs. (art 1951) Sum fordelt ansv./tj. Områder e-post: Telefaks

4 57/14 Enøktiltak skole og Lekatun Tilleggsforslag fra ordfører: Rådmannen bes legge fram en oppdatert vedlikeholdsplan for kommunale bygg, samt et årshjul med oppgaver for teknisk avdeling. Rådmannens forslag tilrådt med 4 mot 1 stemme. Rådmannens forslag med ordførers tilleggsforslag tilrådt med 4 mot 1 stemme. Leka kommune investerer i enøktiltak på skolen og Lekatun iht. følgende kostnader: Investeringsbehov Varmepumper: Varmepumpe basseng Nye el. ovner. Vinduer Arbeid ect. SUM kr inkl mva kr inkl. mva kr inkl. mva kr inkl. mva Kr inkl. mva kr inkl. mva Finansieres ved bruk av lån. Med bakgrunn i enøktiltak foretas følgende budsjettendring: Kontonr. Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert Art-Ansv/tj.-funksjon - prosjekt Tekst budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Enøk Skolen Enøk lekatun Mva-investering Skolen mva-investering Lekatun mva-komp Skolen mva-komp Lekatun Bruk av lån Skolen Bruk av lån Lekatun Rådmannen bes legge fram en oppdatert vedlikeholdsplan for kommunale bygg, samt et årshjul med oppgaver for teknisk avdeling. 58/14 Leieavgift på lagring av masse i Skeishavna gnr 16 bnr 65, eier Leka kommune Rådmannens forslag enstemmig tilrådt. Det innføres en leieavgift pr kvadratmeter pr måned for lagring av masser i Skeishavna. Pris per kvadratmeter følger til en hver tid gjeldende prisregulativ ihht forskrift om anløpsavgift. Lagring av masse kan kun skje etter inngått avtale med Leka kommune på anvist plass. e-post: Telefaks

5 59/14 Søknad om fradelinga v landbrukseiendommen gnr 15 bnr 8, Paula Annie Hagen, jordlovsbehandling I hht delegasjonsreglementet 3-14 og jordloven 12 gis Paula Annie Hagen samtykke til å fradele 1 tomt på inntil 1 da. Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke er gitt, faller samtykke bort. 60/14 Plansak, søknad om fradeling av bryggetomt fra eiendommen gnr 15 bnr 8, Paula Annie Hagen I hht til delegasjonsreglementet kap og PBL 20-1 m gis det tillatelse, til fradeling av bryggetomt som angitt på kart, som omsøkt fra eiendommen gnr 15 bnr 8 i Leka kommune. Dersom fradelingen ikke er gjennomført innen tre år etter at samtykket er gitt, faller samtykke bort. 61/14 Plansak, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, søknad om bygging av hytte og garasje samt utslippstillatelse gnr 16 bnr 81, Harald Nilsen Tilleggsforslag fra formannskapet: Det gjøres oppmerksom på at dispensasjonen gis for bygging av hytte. Det er andre og strengere krav som trer i kraft dersom bygget er tenkt brukt som helårsbolig. Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra formannskapet enstemmig vedtatt. I hht til delegasjonsreglementet kap og PBL 19 gis det dispensasjon fra arealplanen, til bygging av hytte og bod på gnr 16 bnr 81. I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og PBL 20, godkjennes søknad om oppføring av hytte og bod, gnr 16 bnr 81. I hht PBL kap 22 og 23 godkjennes disse som ansvarlige: Harald Nilsen godkjennes som personlig ansvarlig SØK for hele tiltaket som selvbygger jfr SAK 6-8. Harald Nilsen godkjennes som ansvarlig for PRO og UTF av for rørleggerarbeid og innvendig sanitæranlegg. Rana Hytte godkjennes som ansvarlig for PRO og UTF av elementbygg, PRO av fundament og grunnmur. Harald Nilsen godkjennes som personlig ansvarlig som selvbygger jfr SAK 6-8 for PRO og UTF av rørleggerarbeid og innvendig sanitæranlegg, UTF for grunn, fundamentering, e-post: Telefaks

6 Harald Nilsen skal i hht PBL og SAK 8-1 overlevere sluttdokumentasjon i samsvar med tillatelsen I hht forurensningsforskriften kap 12 og lokal retningslinjer til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg gis det tillatelse til slamavskiller med samletank med utslipp til sjø. Utslippet må føres minimum 20 m ut fra land eller til minimumsdybde 5 meter under laveste lavvann. Det gis utslippstillatelse for anlegg med slamavskiller med samletank med utslipp til sjø. Før tiltaket med utslippsledning settes i gang, skal grunneiere og beiterettighetshavere varsles. Det skal gis melding til kommunen når tiltakene er ferdig og før det tas i bruk. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre år etter at samtykke til tiltaket er gitt, faller samtykke bort.. Det gjøres oppmerksom på at dispensasjonen gis for bygging av hytte. Det er andre og strengere krav som trer i kraft dersom bygget er tenkt brukt som helårsbolig. 62/14 Plansak, søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100-meters sone, tillatelse til tiltak flytekai gnr 18 bnr 4 Vågøya Horta, Tom Einar Ulriksen Det gis dispensasjon (jfr PBL 19-2 og 1-8) fra 100m grensen i forbindelse med oppføring av flytekai i Horta på Vågøya, gnr 18 bnr 4. Det gis tillatelse tiltak ihht PBL Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre år faller tillatelsen bort. 63/14 Plansak, søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF (R) a sone hensynssone H570_Bm7 Husby, bygging av gapahuk gnr 17 bnr 2, Sverre Johan og Reidun Jakobsen Ihht til PBL 19-2 gis dispensasjon tiltiltak, gapahuk, gnr 17 bnr 2, Det gis tillatelse tiltak ihht PBL Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre år faller tillatelsen bort. e-post: Telefaks

7 64/14 Framføring av vann og strøm til sanitæranlegg på Årdalsstrand Endringsforslag fra Mari-Anne Hoff: Leka kommune bestiller innleggelse av vann i sanitæranlegget på Årdalsstranden, og en sørger for at anlegget holdes i en akseptabel hygienisk stand. Innleggelse av strøm vurderes og kostnadsberegnes. Endringsforslag fra Ole Kr. Holand: Første setning endres til Leka Vassverk og ber om pris på tilkobling av vann Det ble avgitt to stemmer for ordførers innstilling med endringsforslag fra Ole Kr. Holand mot to stemmer for Mari-Anne Hoffs endringsforslag. Ordførers dobbeltstemme avgjorde voteringen. Leka kommune sender søknad til Leka Vassverk og ber om pris på tilkobling av vann til sanitæranlegg på Årdalsstrand. En er usikker på hvordan kostnadene skal dekkes når dette ikke er bolig eller lignende. Det er i hovedsak i bruk bare på sommers tid og dermed en noe spesiell sak. Derfor ber en vassverket vurdere saken- med kostnader- og melde tilbake til kommunen før endelig avgjørelse. Kommunen kontakter også NTE og ber om kostnader for framføring av strøm. Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr. e-post: Telefaks

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Ettergodtgjøring folkevalgte. Kommuneplanens arealdel framdrift og finansiering. Høring av Regional transportplan innspill til Nasjonal Transportplan

Ettergodtgjøring folkevalgte. Kommuneplanens arealdel framdrift og finansiering. Høring av Regional transportplan innspill til Nasjonal Transportplan LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 14.11.11 1030-1545 Til stede: Forfall: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Hagen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka /

Salg av steinmasser fra masseuttak hurtigbåtkai Skei havneområde. Møtebok godkjent, Leka / MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 20.01.11 1030-1400 Til stede: Forfall: Arve Haug, Linda Hansen, Trond C. Hiller Ole Kr. Holand, Per Helge Johansen, Thor Erling Knædal, Bjørn Terje Hansen,

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 31.03.14 1030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Møtestart: Kl. 12.00 Møteslutt: Kl. 17.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Sunniva Dahl Arne Andersen Synnøve

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 26.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. 15.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Tor Andersen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer