Leka kommune Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leka kommune Møteprotokoll"

Transkript

1 Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Lekatun Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Åsmund Nilsen Medlem V Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Solveig Slyngstad Randi Grøndal Beathe Mårvik Stilling Rådmann Økonomileder Formannskapssekretær Merknader Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Sak 102 ble behandlet før sak 101. Kristin Floa ble erklært inhabil til behandling av sak 101 og 102 i hht Kommunelovens 40 nr. 3 pkt. b og fratrådte under behandlingen. Ole Kristian Holand ble valgt til å underskrive protokoll i tillegg til møteleder. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Leka,

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr RS 89/18 Jacob Sandvik - Delvis innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle 2018/42 miljøtiltak i jordbruket, restaurering av gammelt våningshus gnr 15 bnr 11 RS 90/18 Høring: Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved 2018/4 anbud/innkjøp av mat og drikke i offentlig sektor RS 91/18 Høringsbrev - forslag til endringer i veglova, plan- og bygningsloven, 2018/4 vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra SVV til fylkeskommunene RS 92/18 15/55-reduksjon i kommunale avgifter gnr 15 bnr /23 RS 93/18 Høring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre 2018/4 RS 94/18 Høring - Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, 2018/4 spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling RS 95/18 Høring - Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i helsestasjoner 2018/4 RS 96/18 Høring fra KMD 2018/4 RS 97/18 Høring - forslag om nytt lærefag, boreriggoperatørfaget 2018/4 RS 98/18 Jacob Sandvik - Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 2018/42 jordbruket, gnr 14 bnr 5 Stabbsteinekra i Kvaløya RS 99/18 Høringer fra Kunnskapsdepartementet (RETHOS) 2018/4 PS 99/18 8/4-søknad om arealoverføring fra gnr 8 bnr 4 Trond Morten Pettersen til 2014/211 gnr 8 bnr 41 Svein Tore Pettersen - behandling etter PBL PS 100/18 Legesekretær - økt stillingshjemmel fra 80 til 100 % fra /87 PS 101/18 9/2-fradeling av en parsell til fritidsformål gnr 9 bnr 2 eier Anders Larsen 2016/185 PS 102/18 Jordlovsbehandling - gnr 9 bnr2 Anders Larsen, fradeling av parsell til 2016/185 fritidsformål PS 103/18 Redusert fartsgrense Årdalssandveien KV /99 PS 104/18 Midt Norsk Havbruk A og Bjørøya AS -søknad om utvidet 2013/418 lokalitetsbiomasse på lokaliteten Kvingra PS 105/18 Finansrapport pr /152 PS 106/18 Revidering av budsjett, høst /202

3 PS 99/18 8/4-søknad om arealoverføring fra gnr 8 bnr 4 Trond Morten Pettersen til gnr 8 bnr 41 Svein Tore Pettersen - behandling etter PBL I hht delegasjonsreglementets kap gis det tillatelse til arealoverføring på inntil 0,8 da som omsøkt fra eiendommen gnr 8 bnr 4 i Leka kommune til boligeiendom gnr 8 bnr 41. Formannskapet i Leka godkjenner i samsvar med PBL 20-1 m) søknad fra Trond Morten Pettersen om arealoverføring av ca. 0,8 da til boligtomt gnr 8 bnr 41, Svein Tore Pettersen. Dersom arealoverføringen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke er gitt, faller samtykke bort. PS 100/18 Legesekretær - økt stillingshjemmel fra 80 til 100 % fra Korrigert innstilling: Midlertidig Stillingsøkning på 20 % på legekontoret videreføres fram til 1. mai 2019, og stillingsøkning vurderes i sammenheng med økonomigjennomgang. Korrigert innstilling enstemmig tilrådt. Innstilling Midlertidig Stillingsøkning på 20 % på legekontoret videreføres fram til 1. mai 2019, og stillingsøkning vurderes i sammenheng med økonomigjennomgang. PS 101/18 9/2-fradeling av en parsell til fritidsformål gnr 9 bnr 2 eier Anders Larsen I hht delegasjonsreglementets kapittel og PBL 20-1 m) godkjenner formannskapet i Leka kommune fradeling av en parsell på inntil 1 da til fritidsbolig.

4 Dersom delingen ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til delingene er gitt, faller samtykket bort. PS 102/18 Jordlovsbehandling - gnr 9 bnr2 Anders Larsen, fradeling av parsell til fritidsformål Med hjemmel i jordloven 12 godkjennes omsøkte fradeling av parsell på 1 da fra eiendommen gnr 9/2 til fritidsformål. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter vedtaket, faller samtykke til deling bort (jfr jordloven 12). et er gjort i hht delegasjonsreglementet 3-10a. PS 103/18 Redusert fartsgrense Årdalssandveien KV 14 Endringsforslag: Andre avsnitt endres til: Det settes opp fareskilt gårdstun ved tunet på gnr 9 bnr 9. Rådmannens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt. Det foreslås en fartsreduksjon fra 50 km/t til 30 km/t, Årdalssandveien KV 14. Fartsreduksjonen gjelder fra krysset ved fylkesveg nr Haugsveien/Årdalssandveien og ned til Årdalsstranden. Det settes opp fareskilt gårdstun ved tunet på gnr 9 bnr 9. Skilter settes opp etter skiltnormalen.

5 PS 104/18 Midt Norsk Havbruk A og Bjørøya AS -søknad om utvidet lokalitetsbiomasse på lokaliteten Kvingra Etter en totalvurdering anbefales søknad fra Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS om utvidelse av eksisterende lokalitet Kvingra MTB på 3120 til 7020 tonn. Økning i biomasse fører ikke til endring i arealbruk. Det forutsettes at Midt Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS kontinuerlig overvåker /dokumenterer lokalitetens miljømessige bæreevne samt at luseplager søkes bekjempet med nyere metoder som er skånsomt for miljøet. Det forutsettes at selskapet drives på en miljømessig måte uten forsøpling. Kommunen anbefaler den omsøkte biomasseendring. Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i en måned. Ved innsigelser skal saken behandles på nytt. PS 105/18 Finansrapport pr Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt. Innstilling: Rapporten som viser status for forvaltning av ledig likviditet og gjeldsforvaltning pr tas til orientering. PS 106/18 Revidering av budsjett, høst 2018 Rådmann la fram korrigert innstilling: Fremlagt revidering av budsjett 2018 vedtas som framlagt. Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen: Administrasjon bes for 2019 følge opp økonomireglementets pkt 9.3 ved å gjøre avviksvurderinger hver måned i forhold til budsjettet og når det er nødvendig fremme budsjettjusteringssak for formannskapet og kommunestyre.

6 1. Rådmannens korrigerte innstilling enstemmig tilrådt. 2. Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt. Innstilling: Fremlagt revidering av budsjett 2018 vedtas som framlagt. Administrasjon bes for 2019 følge opp økonomireglementets pkt 9.3 ved å gjøre avviksvurderinger hver måned i forhold til budsjettet og når det er nødvendig fremme budsjettjusteringssak for formannskapet og kommunestyre. Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr.