Årsrapport Trondheim Renholdsverk AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS

2 Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets beretning side 5 HMS&K side 9 Husholdningsavfall side 12 Regnskap side 14 Næringsavfall side 16 Revisors uttalelse side 19 Rekom AS (5,5% eierandel) Rekom AS er et aksjeselskap som er eid av 59 kommuner og interkommunale avfallsselskaper i Norge. Eierne er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen for et flertall av landets kommuner. Selskapets hovedoppgave er å opptre som megler for alle interesserte leverandører av avfall og gjenvinningsmaterialer, ved salg av ulike avfallstyper og ved kjøp av gjenvinningstjenester. Retura AS (11,5% eierandel) Retura AS er en landsdekkende salgsorganisasjon for renovasjonstjenester mot næringslivet. Retura tilbyr komplette, kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger over hele Norge. WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) WEEE Recycling AS er et privat aksjeselskap, i drift siden 1. juli Selskapet har et av verdens mest moderne anlegg for gjenvinning av EE-avfall og kuldemøbler. Anlegget er det eneste for behandling av KFK holdige kuldemøbler i Norge. Trøndelag Gjenvinning AS (33,33% eierandel) Nøkkeltall 2005 Mottatt plast til materialgjenvinning: Mottatt papp/papir til materialgjenvinning: tonn tonn Trøndelag Gjenvinning AS ble opprettet i 2004 og eier 88% av Westgaard AS. Namdal avfallstransport AS (20% eierandel) Namdal avfallstransport AS er et transportfirma. Selskapet har en anbudskontrakt med Midtre Namdal Avfallsselskap frem til oktober 2009 om innsamling av husholdningsavfall i 9 kommuner. Mottatt avfall til deponi: tonn Mottatt avfall til forbrenning: tonn Mottatt farlig avfall: 502 tonn Konsernets samlede driftsinntekter: 143,56 mill. kr Konsernets samlede driftskostnader: 148,55 mill. kr Konsernets samlede driftsresultat: -4,99 mill. kr Konsernets samlede egenkapital: 34,22 mill. kr Melkekartonger presset i baller er klar for frakt ut av anlegget vårt 2

3 Direktøren har ordet Pågangsmot og evne til omstilling Trondheim Renholdsverk er inne i en spennende periode med flere endringsprosesser. Lokale endringer er overtagelse av renovasjonen på vestsiden av byen, renovering av bilparken, etablering av datterselskaper i konsernmodell, og utviklingen av Returakonseptet. Integreringen mellom ulike regionale aktører i næringen er en kontinuerlig prosess som byr på mange muligheter. Ansatte, ledelse, styre og eier er bestemt på at vi skal utvikle konseptet med å bli landets ledende miljøbedrift. Næringen opplever i tillegg store endringer innen teknologi og lovgivning. Eksempler er nye og bedre sorteringssystemer, nye anvendelser for gjenvunnet materialer i tillegg til nye konkurranseregler. Reduksjonen i antall deponier og hva man faktisk kan deponere fra 2009, samt mulig bruk av grønne sertifikater i el-produksjonen, er også viktige endringer i rammebetingelsene. Restavfall brukes som kjent til produksjon av fjernvarme. Nasjonalt og internasjonalt er det økt fokus på avfall eller waste som en ressurs, og vi ser at finansielt sterke aktører går inn i næringen. Våre største konkurrenter er utenlandsk eid. Fjoråret hadde sine spesielle utfordringer, noen dessverre av negativ art. Lederskifte, flere organisasjonsendringer, og dårlig resultat med påfølgende medieoppmerksomhet og nedbemanning. Som ny leder vil jeg bemerke at jeg er veldig imponert over hvor endringsdyktige medarbeiderne i Trondheim Renholdsverk har vist seg å være. Uten de ansattes styrke og vilje til omstilling, hadde det ikke vært mulig å komme seg ut av den låste situasjonen. Det er et godt tegn for fremtiden for selskapet. Adm.dir. Ole Petter Krabberød Datterselskapet Retura TRV ble opprettet i Selskapet har en franchiseavtale med Returakjeden og tilbyr avfallsløsninger for næringskundene i regionen. For konsernet TRV vil dette gi økte markedsandeler og styrke konkurransekraften i hele Midt-Norge. Et stort løft for konsernet har vært investeringene som er utført i tilknytning til sorteringshallen på Heggstadmoen. Det er innført en høy grad av mekanisk/automatisk sortering av plast og papp/papir. Dette gir oss konkurransefortrinn samtidig som graden av manuelt sorteringsarbeid er kraftig redusert, som igjen gir en stor forbedring i arbeidsmiljøet. I 2005 ble deler av forvaltningstjenesten i kommunen flyttet til TRV. Samlokalisering av tjenestene vil gi positive bidrag i form av tettere samarbeid mellom drift og forvaltning som igjen bidrar til bedre intern og ekstern kommunikasjon. Sykefraværet har hatt en positiv nedgang de senere år, men det er fortsatt høyt. I 2005 lå sykefraværet på 10%. Fremover vil vi fokusere på hvilke tiltak som kan gi ytterligere reduksjon i sykefraværet. I en tid med endringer innen politikk, teknologi og konkurransesituasjon er det viktig at vi som organisasjon følger med og tar aktivt del i endringsprosessene. Det har vi allerede bevist at vi er i stand til. Vi skal bruke kreftene på å utvikle oss i riktig retning, yte maksimalt med service og fokusere på målene våre; bli ledende miljøbedrift og utvikle nye konsepter, forvalte kapitalen og drive effektivt, og vinne tillit hver dag i det vi gjør. 3

4 Organisering av selskapene Trondheim Renholdsverk AS Når vi omtaler Trondheim Renholdsverk (TRV) som konsern, så menes den samlede virksomheten i morselskapet og heleide datterselskap. Trondheim Renholdsverk AS er morselskapet i konsernet. Organisasjonskart pr Retura TRV AS Retura TRV AS er et heleid datterselskap som selger tjenester til næringsvirksomheter for innsamling og transport av avfall. Selskapet ble opprettet Trondheim Renholdsverk Husholdning AS Trondheim Renholdsverk Husholdning ble stiftet Formell oppstart med eget budsjett og regnskap pr Selskapet driver med innsamling av husholdningsavfall i Trondheim Kommune. I tillegg til drift er også forvaltning plassert i selskapet. Styret og Generalforsamlingen TRV er et heleid datterselskap av Trondheim Kommune med styret og representantskap valgt av eieren. Styret har 7 medlemmer hvorav 2 representanter er valgt fra de ansatte. Stig Klomsten har i 2005 vært styreleder. Generalforsamlingen i TRV utgjøres av formannskapet i Trondheim Kommune. Ansatte og organisasjoner Trondheim Renholdsverk hadde ca 160 ansatte i utgangen av og ledes av adm.direktør Ole Petter Krabberød. Selskapet er medlem i Kommunenes Sentralforbund Bedrift, Norsk Renholdsverk Forening og Avfallsforum Midt-Norge. De ansatte er organisert i Fagforbundet, Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Akademikerne. 4

5 Styrets beretning Trondheim Renholdsverk AS (TRV) driver håndtering av ulike avfallstyper fra husholdninger. Selskapet driver også utleie av fast eiendom, hovedsakelig til egne datterselskapers operative virksomhet, samt leveranser av fellesadministrative funksjoner til heleide datterselskaper. Frem til drev også selskapet tilsvarende virksomhet relatert til næringsavfall. Dette er fra denne dato utfisjonert i eget datterselskap (Retura Trondheim Renholdsverk AS). Trondheim Renholdsverk AS er 100% eiet av Trondheim kommune. Virksomheten i TRV i 2005 har vært sterkt preget av reorganisering. Etter hvert har også 2005 dreiet seg om omstilling og rasjonalisering, både som en følge av at man har konstatert et betydelig rasjonaliseringspotensiale i spesielt husholdningsvirksomheten og fallende marginer fra næringsvirksomheten. Styret har i 2005 vært opptatt av å gjennomføre omstillingsprosessene knyttet til eierens mål om å utvikle Trondheim Renholdsverk AS til landets ledende miljøbedrift, samt påbegynne reorganiseringen til konsernstruktur. Dette arbeidet har involvert en rekke interne og eksterne ressurser og har vært både tid- og kostnadskrevende. I forbindelse med dette har man ikke hatt stort nok fokus på utfordringer som har ligget på kostnadssiden i selskapet. Utfordringer som også har sitt opphav flere år tilbake. Perioder med tilsynelatende gode resultater har kamuflert behovet for store omstillinger. Styret ble særlig klar over dette høsten 2005 i forbindelse med en vurdering av hvordan selskapet skulle kunne overta husholdningsrenovasjonen av Trondheim vest fra til konkurransedyktige betingelser. Selskapets resultat for 2005 bærer preg av at man har tatt store engangskostnader knyttet til implementering av pensjonsavtaler og kostnader knyttet til konsernets reorganisering og omstilling. Dette i kombinasjon med fallende marginer fra næringsvirksomheten pga. økt konkurranse samt store underskudd i husholdningsvirksomheten, har medført at konsernets samlede virksomhet i 2005 går med et regnskapsmessig underskudd. Styret valgte ved utløpet av 2005 å avslutte samarbeidet med forhenværende administrerende direktør i selskapet. Styret har gjennomført rekruttering av ny administrerende direktør for konsernets samlede virksomhet i Dette har preget både styrets arbeid og selskapets organisasjon. Styret er opptatt av at selskapet skal drive kontinuerlig omstilling og kompetanseheving. Alderssammensetningen på personellet i TRV tilsier at man i løpet av få år står i fare for å kunne miste verdifull realkompetanse dersom de nødvendige omstillingsprosessene uteblir. Konsernet har behov for å foreta avsetninger til forventede betydelige AFP-forpliktelser som følge av dette. Styret har som en følge av behovet for omstilling av organisasjonen til nye oppgaver, rekruttert ny kompetanse i enkelte andre sentrale posisjoner. Styret konstaterer likevel at man på tross av underskudd i 2005 opplever sterk vekst, og at næringsvirksomheten i datterselskapet Retura TRV AS har tatt nye markedsandeler og i dag er Midt-Norges dominerende avfallsaktør. Redegjørelse for årsregnskapet Resultatregnskap Selskapets omsetning ble i ,10 mill. kroner. Konsernets samlede omsetning ble i ,55 mill. kroner, dvs. en økning på ca. 4,6 mill. kroner fra 2004 eller 3,33%. Økningen skyldes for en stor del vekst i avfallsvolumet innenfor eksisterende kontrakter, samt tilfangst av nye kunder. Veksten i omsetningen har flatet ut ift. de to foregående årene. I 2004 hadde selskapet en omsetningsvekst på ca. 9%. Selskapets driftskostnader ble i ,32 mill. kroner. Konsernets samlede driftskostnader ble 148,54 mill. kroner mot 129,2 millioner kroner i 2004, dvs. en økning på 19,34 mill. kroner eller 14,9%. Økningen i driftskostnadene skyldes i all hovedsak vekst i direkte driftskostnader som varekostnader og lønns- og personalkostnader. Veksten i driftskostnader er langt større en forventet og er på nivået med veksten fra 2003 til 2004 (14,5%). Fra 2003 til 2004 vokste imidlertid også inntektene med ca. 9% (fra 2002 til 2003 nærmere 9%). Basert på veksten i omsetningen på 3,33% fra 2004 til 2005 og at det i budsjettene for 2005 ikke var lagt opp til noen vekst i omsetningen, ser det ut til at det ikke er noen spesiell logisk sammenheng mellom veksten i driftskostnader og veksten i omsetning. En del av forklaringen på den overproporsjonale veksten i driftskostnadene må tilskrives store engangskostnader knyttet til pensjonsavtaler og korrigeringer foretatt ifm. fisjonen av næringsvirksomheten i juni. For øvrig vises det til foregående avsnitt. Driftsresultatet i selskapet ble i ,22 mill. kroner. Konsernets samlede driftsresultat ble 4,98 mill. kroner mot et driftsresultat i 2004 på 9,66 mill. kroner. Det gir en driftsmargin for konsernet samlet på 3,49% mot tilsvarende 6,95% i Selskapets finansresultat i 2005 ble på positive 5,01 mill. kroner. Hovedsakelig forårsaket av store bidrag fra datterselskapene og tilknyttede selskaper med mer enn 20% eierandeler. Konsernets samlede finansresultat ble på 1,31 mill. kroner, ned fra 1,46 fra Årsresultatet etter skatt for selskapet er på 6,36 mill. kroner. Samlet for konsernet er resultat etter skatt 4,86 mill. kroner. Det er ned fra 5,88 mill. kroner i Styret foreslår at årets resultat i Trondheim Renholdsverk AS etter skatt på dekkes fra annen egenkapital. 5

6 Styret anbefaler at det på grunnlag av årsregnskapet for 2005 ikke avsettes utbytte. Med hensyn til andre forhold som er viktig for å bedømme selskapets økonomiske stilling og resultat av virksomheten, vises det til fremlagte regnskap, samt noter og kontantstrømoppstilling. Balanse Selskapet fisjonerte pr ut næringsvirksomheten fra selskapet i et nytt heleid datterselskap Retura Trondheim Renholdsverk AS. Det er i november 2005 gjennomført en kapitalforhøyelse i selskapet. Bokført egenkapital ved årsskiftet i selskapet var 29,38 millioner kroner. Dette tilsvarer 26,99% av selskapets totalkapital på 108,85 mill. kroner. Dette er tilnærmet likt som for Konsernets samlede egenkapital var ved årsskiftet 34,21 mill. kroner, som gir en egenkapitalandel på 24,57%. Konsernets pensjonsforpliktelse er redusert fra 7,8 mill. kroner i 2004 til 6,54 mill. kroner i Det vises til note 12. Ikke resultatført estimatendring/-avvik representerer fremtidige pensjonskostnader for selskapet. Selskapets finansielle engasjement i andre selskaper man ikke eier 100% av aksjene er hovedsakelig knyttet til følgende selskap: Weee Recycling AS (20% eierandel), Trøndelag Gjenvinning AS (33,34% eierandel) og Namdal Avfallstransport AS (20% eierandel). Overgangen til konsernstrukturen medfører at resultater fra disse virksomhetene konsolideres forholdsmessig i konsernets resultat etter egenkapitalmetoden og derigjennom gjenspeiles i konsernets egenkapital. Det er i 2005 foretatt investeringer i konsernet på til sammen 25,5 mill. kroner. Dette dreier seg i hovedsak om utbygging av plastanlegget på Heggstadmoen på en sorteringskontrakt for Emballasjeretur AS (ca. 4,7 mill. kroner) og utskifting og utvidelse av papirsorteringsanlegget på Heggstadmoen (ca. 14 mill. kroner). Resterende er i all hovedsak utskifting av biler og materiell. Selskapets beholdning av likvider og betalingsmidler utgjorde ved årets slutt 3,8 millioner kroner. Konsernet besitter samlede likvider og kontantekvivalenter (verdipapirer i grunnfondsbevis) for 9,71 mill. kroner. I tillegg kommer trekkrettigheter for 20 mill. kroner i Fokus Bank ASA. Styret har som følge av de dårlige resultatene for 2005 og kjent informasjon initiert en betydelig nedbemanning i selskapet etter regnskapsårets utløp. Dette har omfattet et betydelig antall administrative stillinger og driftsstillinger i husholdningsvirksomheten. Det er benyttet både frivillige tiltak, permitteringer og oppsigelser i denne prosessen. Det er ikke registrert rettslige krav etter at alle frister er utløpt. Det er også initiert en effektivisering på 25% av avfallsinnsamlingen i husholdningsvirksomheten. På bakgrunn av resultatene fra denne prosessen vil eieren av selskapet avgjøre hvorvidt Trondheim Renholdsverk AS får overta innsamlingen av husholdningsavfall på Trondheim vest fra Den kommunale revisjons- og resultatenheten i Trondheim kommune har etter regnskapsårets utløp foretatt en forvaltningsrevisjon av selskapet og en gjennomgang av selskapets regnskaper for perioden , samt for perioden før selskapet ble aksjeselskap ( ). Konklusjonene fra denne gjennomgangen er pt. ikke kjent. Utover dette er ikke styret kjent med at det er inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av betydning for bedømmelsen av selskapets resultat og økonomiske stilling. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Det fremlagte regnskap med tilhørende balanseoppstilling, resultatoppstilling og noter, gir en rettvisende oversikt over selskapets og konsernets resultat og utvikling, og dets stilling. De mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor er: Evne til å bevare selskapets tillit og renommé i markedet Evne til å oppnå egne effektivitets- og kundemål Evne til å sikre optimal prissetting både ift. kunder og leverandører Vesentlige endringer i datterselskapenes rammebetingelser knyttet til drift så som dieselpriser og energipriser. For husholdningsvirksomheten påhviler det en risiko knyttet til om man får overta de oppgaver man var forespeilet på vestsiden av Nidelva. Hvilke konsekvenser det vil få for den øvrige virksomheten knyttet til husholdningene dersom man ikke får overta dette er høyst uklart. Selskapets og konsernets virksomhet er eksponert for en betydelig risiko i form av varierende politiske rammebetingelser og i form av potensielle endringer i selskapsstruktur initiert av politikere. Vurdering av finansiell risiko Selskapets og konsernets hovedkreditor er selskapets eier. Trondheim kommunes andel av konsernets langsiktige gjeld (foruten pensjonsforpliktelser) utgjør 53% og 27% av total gjeld. Denne gjelden er ikke sikret i pant. Langsiktig gjeld er eksponert mot endringer i rentenivået (NIBOR, 3-mnd.). Selskapets viktigste debitor er også Trondheim Kommune. For konsernet kommer en rekke næringsvirksomheter i tillegg. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses svært lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Selskapets likviditet er en del uttappet som følge av dårlige resultater. Samtidig er konsernet samlede likviditet styrket i forhold til Investeringer i nye kjøretøy og løsøre leas- 6

7 ingfinansieres. Investeringer i fast eiendom mv. finansieres med egenkapital eller i form av lån. Selskapet arbeider kontinuerlig for å øke omløpshastigheten på fordringer. Selskapet har i 2005 etablert konsernkontoordning i Fokus Bank som alle datterselskaper i konsernet er en del av. Hovedforretningsområder Selskapets forretningsområder er hovedsakelig innsamling/transport fra husholdningene og drift av eiendommer og produksjon og leveranse av fellesadministrative tjenester til datterselskaper mv. Eiendomsdrift og fellesadministrative funksjoner Selskapet besitter ikke ubetydelig verdier i form av fast eiendom som i all hovedsak leies ut til konsernets egen virksomhet. Til dette medgår ressurser til bygningsdrift, renhold, kantine mv. Utover dette inneholder selskapet konsernstab som består av funksjoner til økonomi/ regnskap, HMS&K, IKT, sentralbord og personal i tillegg til administrerende direktør. Kjøp og salg av tjenester mellom selskapene i konsernet er regulert i egne avtaler. Innsamling/transport av husholdningsavfall Trondheim Renholdsverk AS forestår innsamling og transport av avfall fra husholdningene i Trondheim. All transportvirksomhet i selskapet utføres med eget personell og egne kjøretøy. Selskapet innehar ca. 20 registreringspliktige kjøretøy. Innsamlingsvirksomheten er for en stor grad konsentrert om bruk av renovasjonsbiler. Transport og innsamling av avfall skal skje med det til enhver tid mest mulig hensiktsmessige og rasjonelle materiell og utstyr, og som også gir de laveste miljømessige belastninger. Vurdering og utprøving av nye løsninger for innhenting og transport foregår derfor kontinuerlig. Utskiftning av en aldrende og utslitt bilpark har høy prioritet. Gjenbrukstasjon Heggstadmoen Selskapet forestår drift av gjenbruksstasjonen på Heggstadmoen som i 2005 hadde ca besøkende. Mesteparten av avfallet som mottas her leveres til godkjente mottak på Heggstadmoen eller til Trondheim Energiverk Fjernvarme AS på Heimdal. Farlig avfall Innsamling, sortering og emballering av farlig avfall fra private husholdninger og i beskjeden grad næringslivet i Trondheim skjer på Tempe. Her mottas og behandles avvannet slam fra fettutskillere ved restauranter, storkjøkken osv. på oppdrag fra Retura TRV AS. Det drives også mottak av døde dyr på Tempe. Øvrig virksomhet knyttet til husholdningene Selskapets husholdningsvirksomhet omfatter også drift av lager av avfallsbeholdere og containere for husholdningene samt for Retura TRV AS. Selskapet kjøper en del tjenester fra konsernets øvrige enheter, så som papirsortering, septikktømming, kverning av hageavfall og deponering av restavfall. Fra medio 2005 overtok Trondheim Renholdsverk AS en del forvaltningspregede oppgaver fra Trondheim Byteknikk som en følge av omorganiseringen av avfallsfeltet i Trondheim kommune. Dette omfatter informasjonsvirksomhet til husholdningene og oppfølging av kunder i borettslag mv. Likestilling Selskapet har i 2005 ikke etablert noen spesiell strategi for å fremme likestilling. Av selskapets 94 ansatte er 16 kvinner, dvs, en andel på om lag 17%. Tilnærmet samtlige kvinner i merkantile eller merkantilliknende funksjoner. 2 kvinner inngår i ledergruppen, hvorav 1 kvinne ifm. husholdningsvirksomheten. Bedriften har et potensiale i forbindelse med intern og ekstern rekruttering til enkelte stillingskategorier på ulike nivå. Selskapet praktiserer kjønnsnøytralitet med hensyn til rekruttering. Selskapet er arbeidsgivermedlem i KSbedrift, og har tariffavtaler som gjelder for det kommunale tariffområdet. Det innebærer at for det personell som omfattes av tariffavtalene, så legges kjønnsspesifikke føringer i sentrale og eventuelle lokale forhandlinger til grunn. Opprykk i lønnsstigene utover tariffavtalenes minimumsbestemmelser praktiseres likt uavhengig av kjønn. Andelen faste ansatte i bedriften som er menn har holdt seg noenlunde stabilt i mange år. For de store stillingskategoriene i bedriften, rekrutteres det fra miljøer hvor menn tradisjonelt har vært og er overrepresentert (transport, renovasjon, mekaniker mv.). Bedriften har i 2005 hatt i gjennomsnitt 149 ansatte, hvorav 14 er kvinner. Det var i 2005 ingen kvinner på toppledernivå i bedriften. Arbeidstidsordninger i bedriften følger de ulike stillingene og er uavhengig av kjønn. Deltidsarbeid er ikke vanlig ved bedriften. Overtidsarbeid avhenger i stor grad av hvilken stilling vedkommende har, men er lite utbredt. Overtid kan tas ut som avspasering innenfor en viss grense og merkantilt ansatte har i en viss utstrekning anledning til å benytte fleksitid. 7

8 Arbeidsmiljø, skader og ulykker Sykefraværet i selskapet er på 10,4%. For konsernet er fraværet 9,6%, og er dermed gått ytterligere ned fra 10,8% i Det er i 2005 i selskapet registrert 15 yrkesskader som resulterte i 91 fraværsdager. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og legge til rette for tiltak som kan bidra til å redusere sykefravær og skaderisiko. Selskapet har for eksempel bedriftshelsetjeneste og avtale med treningsstudio for ansatte. Virksomhet med betydelig belastninger på ytre miljø Dieselforbruk og avgasser fra transportvirksomheten er en belastning for det ytre miljø. Mengden forbrukt diesel varierer med selskapets aktivitetsnivå, fornuftig ruteplanlegging mv. Det legges betydelig vekt på å skifte ut gamle kjøretøy og maskiner med nytt og mer miljøvennlig utstyr. Selskapet har også etablert prosedyrer for tomgangskjøring. Samtlige av selskapets kjøretøy er godkjent under grensene for avgassutslipp. Målingene gjennomføres årlig av Biltilsynet. Selskapet bidrar til å holde utslippene av avgasser og utslipp fra transport på et minimum ved kontinuerlig og systematisk vedlikehold av alle kjøretøy og maskiner. Fremtidsutsikter Fremtiden for husholdningsvirksomheten er avhengig av i hvilken grad selskapet er i stand til å levere konkurransedyktige og effektive avfallstjenester til befolkningen i Trondheim kommune. Resultatene for 2005 viser betydelige utfordringer. Overtakelsen av Trondheim vest avgjøres ventelig i slutten av mai Dersom dette skjer vil selskapets virksomhet være sikret oppdrag en del år fremover. I motsatt fall er det svært uklart hva som vil skje. Virksomheten knyttet til administrative funksjoner er selvsagt avhengig av aktivitetsnivået i datterselskapene. Vesentlig bortfall eller tilgang av oppgaver vil måtte resultere i endringer i kapasitet. Det er påpekt en vesentlig overkapasitet i administrative funksjoner, som i stor grad skyldes manglende tilpasning til nye oppgaver og nye ansettelser uten samtidig avgang. Eiendomsvirksomheten som skal drives av morselskapet har et viktig fremtidig potensiale både på Tempe og på Heggstadmoen. 8

9 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K) Den positive utviklingen innenfor HMS&K har fortsatt på nærmest alle fronter i TRV ble resertifisert i henhold til standardene ISO 9001:2000 og ISO 14001:1996. Sammenlignet med de forutgående år har også sykefraværet gått ytterligere ned. Antall skader er lavere og fraværet pga. inntrufne skader er nesten halvert. Dette har skjedd i et år hvor bedriften har gjennomgått organisasjonsmessige endringer, både på selskapsnivå og innenfor de ulike selskapenes interne ansvars- og oppgavefordeling. Tidligere iverksatte prosjekter for å redusere sykefraværet ble videreført i Dette inkl. innhentet deltisengasjement av en egen helsefaglig rådgiver, lege Hanna-Sofie Molde. Formålet med stillingen var å knytte til oss en helsefaglig kompetanse som både styrker TRV sin gjennomføringskraft i helserelaterte spørsmål, samt gir oss god kompetansetilgang for riktige beslutningsgrunnlag. Omstillingsprosessen med å endre TRV til et konsern resulterte i 2005 blant annet med opprettelsen av det heleide datterselskapet Retura TRV som en viktig milepæl. Prosessen, som har vært et resultat av eiervedtak fra 2004, er med å danne et godt fundament for å oppnå eiers mål. Sertifisering av styringssystem for kvalitet og ytre miljø TRV sitt styringssystem for HMS&K ble første gang kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til standardene ISO 9001:2000 og ISO 14001:1996 i Sertifiseringen krever årlige oppfølgingsrevisjoner og revisjonen i 2005 ble gjennomført av 2 revisorer fra Teknologisk Institutt Sertifisering AS den 6. og 7. april. Dette resulterte i 11 observasjoner, hvorav ingen avvik. Dette er en bekreftelse på vårt arbeid med systematisk forbedring i tilknytning til utførelsen av våre daglige gjøremål. Ved sertifiseringsrevisjonen var Retura TRV enda ikke utskilt. Resertifiseringen omfattet slik også arbeidsprosessene som ble med over i Retura TRV. Likevel er sertifikatene begrenset til å gjelde selskapet TRV. Resertifiseringen i 2006 vil ta tak i dette, slik at alle selskapene i konsernet får selvstendige sertifikater. Dette er viktig, da sertifikatene er verdifulle for Retura TRV i forbindelse med franchiseavtalen og de daglige henvendelsene fra næringslivet. Styringssystemet vårt tilfredsstiller i tillegg HMS-kravene i internkontrollforskriften. Fortsatt reduksjon i sykefraværet Avfalls- og transportbransjen er generelt preget av relativt høye sykefraværstall. Ved usikkerhet knyttet til egen arbeidsplass, har utslaget i sykefravær vært tydelig. Ser vi på de siste 10 årene har dette vært tydelig for TRV. Fraværet gikk kraftig opp i 1998, samtidig som man tapte anbudskampen om renovasjon på Trondheim vest. Etter en topp i fraværet i 1999, har TRV fram til 2005 oppnådd en nedgang i det samlede sykefraværet fra 16,9% til rundt 10,0%. Det tilsvarer en nedgang på 40%. Fraværet for 2003 og 2004 var på 14,6% og 10,8%. På tross av den store nedgangen, er fraværet fortsatt å betrakte som høyt, noe som nødvendiggjør at det fortsatt arbeides aktivt med å skape en ytterligere reduksjon. Sykefraværet i Trondheim Renholdsverk i perioden Prosjekt Helse-Miljø-Trivsel Prosjektet Helse-Miljø-Trivsel ble opprettet høsten 2004, men prosjektgruppen var i virksomhet i hele Dette hadde til hensikt å samle/framskaffe en oversikt over helsetilstanden i arbeidsstokken og faktorer som påvirker den, som grunnlag for å kunne se forbedringsmuligheter på det fysiske og psykososiale området sammen med forbedringsmuligheter når det gjelder utstyr og arbeidsorganisering. Likedan var det en uttalt målsetting å se på hvordan trivselen på arbeidsplassen kan økes. Prosjektet skulle videre resultere i konkrete tiltak for å bedre på avdekkede forhold. Av tiltakene som ble utført i 2005 nevnes: informasjonsmøter for ansatte i driftsavdelingene om ergonomi og løsemiddelfare løsemiddelbefaring på verkstedet og mottakshallen for farlig avfall, i samarbeid med arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital hepatitt B og stivkrampevaksinering av ansatte i henhold til risikovurdering av oppgaver sterkere vurdering av HMS ved anskaffelse av nytt utstyr og bilmateriell fellesmøter om HMS mellom salgsavdelingen og driften opprettelse av asbestregister og -prosedyre, samt henvisning til røntgen av lunger gjennomgang av alle kjemikalieregistrene 9

10 En viktig del av grunnlaget for prosjektgruppen var rapporten fra den jevnlige helse-undersøkelsen som forelå like etter nyttår. Også i 2005 har bedriftshelsetjenesten vært inne og gjort en helsekartlegging på avdelingen for farlig avfall. Videre har TRV hatt studenter fra NTNU inne i oppgaver knyttet til HMS. TRV følger lovverkets krav til HMS-opplæring og som en del av HMS&K-systemet er det utført en rekke faste oppgaver slik som vernerunder og internrevisjoner. Arbeidsmiljøutvalget ved TRV har vært aktivt i TRV har også egen AKAN-kontakt, samt skriftlig avtale om bedriftshelsetjeneste med Trondheim kommune. Det er også sendt deltagere på ulike eksterne kurs, samt holdt interne kurs i regi av TRV sitt eget kursopplegg, Grønn Skole. Under denne benevnelsen er det kjørt kurs vedr. ISO-resertifiseringen, grunnkurs for nytilsatte, introduksjonskurs for vikarer og utstyrskurs for driftspersonell. Sikkerhet Det ble i 2005 registrert 15 yrkesskader i Trondheim Renholdsverk og 5 yrkesskader i Retura. 9 av disse ga fravær utover arbeidsdagen. Dette viser en nedgang sammenlignet med tallene fra de siste år. I 2004 var de tilsvarende tallene 27 yrkesskader, hvor 13 ga fravær utover arbeidsdagen. Nedgangen er mest tydelig ute i felten på renovasjon. I likhet med tallene for sykefraværet totalt, men kanskje i enda sterkere grad, bør det også for skadetallene bemerkes at det fortsatt synes å være et stort potensiale i ytterligere forbedring. TRV arbeidet i 2005 etter følgende HMS&K-erklæring Trondheim Renholdsverk AS skal til enhver tid oppfylle alle krav og forventninger gitt i lovverk, tillatelser og inngåtte avtaler. Vår virksomhet skal levere miljø- og kvalitetsriktige produkter og tjenester, uten at helse, miljø eller sikkerhet til våre ansatte og omgivelser forringes. Dette skal sikres gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid som: -integreres i linjens ansvar, -sprer kunnskap, -involverer de ansatte og -stiller krav til konkret resultat. For å oppnå dette skal TRV arbeide systematisk ved hjelp av styringssystemer. Sammen med TRV sin høye kompetanse, kvalitet og fleksibilitet skal det medføre at TRV er Midt-Norges foretrukne leverandør av tjenester innen avfallshåndtering. Antall fraværsdager pga. skader viser mer enn en halvering fra 2004 (312 dager) til 2005 (143 dager). Dette på tross av at 2004-tallet til da var det laveste på flere år. Det er ellers gledelig å registrere at det verken har vært branner eller branntilløp i Ytre miljø TRV er en miljøbedrift, hvor hovedprosessen omhandler ivaretakelse av økonomiske og materielle ressurser i avfallet, samtidig som vi gjennom vår håndtering tar hensyn til og verner helse og ytre miljø. Sertifiseringen i henhold til ISO 14001:1996 viser at TRV tar dette arbeidet på alvor. Når det gjelder det ytre miljøet har TRV i 2005 forsterket søkelyset på de prioriterte miljøaspektene av driftsprosessene; bedre utnyttelse av drivstoff og en sterkere fordelingen av avfall til materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse, på bekostning av deponering. For begge områdene kan TRV vise til en positiv utvikling, men tallene for dieselforbruk vil bli endret i Dette gjøres både fordi konsernet ønsker selskapsvise tall og tall som på en bedre måte dokumenterer effektiviteten i drivstoffutnyttelsen. Utover det jevnlige, planlagte arbeidet med å optimalisere prioriterte miljøaspekter, er det satt et spesielt fokus på bedre mottakskontroll ved mottaket på Hegstadmoen. At mottakskontroll er prioritert har sin bakgrunn både i et funn av feilsortert farlig avfall som Fylkesmannen gjorde ved et tilsynsbesøk på Hegstadmoen høsten 2005, samt den automatiseringen som er innført for sorteringsprosessen av papp, papir og plast. Kvalitet TRV er en markedsrettet bedrift som søker å tilfredstille de forventninger som våre kunder har til kvaliteten på våre tjenester, noe som innebærer at vi arbeider aktivt med å oppfylle og sikre alle kvalitetsforpliktelser vi har inngått i våre avtaler. Sertifiseringen i henhold til ISO 9001:2000 viser at TRV tar dette arbeidet på alvor. Målsettingene for bedre kvalitet har i 2005 blant annet vært knyttet til fullføringen av segmenteringen av TRV sine produkter og tjenester, samt oppfølging av resultatene fra kundeundersøkelsen som ble gjennomført høsten At tiltakene har hatt effekt, ble dokumentert gjennom en ny markedsundersøkelse høsten 2005, som samtidig ga oss nye innspill om kundenes oppfatning av tjenestene som tilbys. Resultatet blir benyttet internt for å tilby kundene et enda bedre produkt. 10

11 Retura TRV søker å tilby næringslivet det beste innen avfallsrådgivning og -service, og ved å benytte oss som samarbeidspartner skal kunden være trygg på at avfallet håndteres forsvarlig til kostnadseffektive priser. Kontinuerlig forbedring TRV praktiserer skriftlig avviksrapportering innen HMS&K. Våre avvik inkl. også farlige forhold, nestenulykker og rene forbedringsforslag til forebyggende aktivitet. Som en følge av tidligere målinger av vår eksterne fasade, er det tidligere igangsatt et større arbeid med oppussing og ny merking av våre containere. Dette er videreført i 2005 og har resultert i en utstyrspark med bedre utseende og en tydelig profilering av Retura TRV. TRV tallfester og registrerer jevnlig et utvalg vesentlige kvalitetsparametre og tallene viser generelt at vi har mange fornøyde kunder. Spesielt er vi oppfattet å være pålitelige og punktlige når det gjelder å møte opp til rett sted til rett tid. Fortsatt viser statistikken for husholdningsrenovasjon svært få klager, langt innenfor de krav som er satt av oppdragsgiveren, Trondheim kommune. Det ble i 2005 registrert 268 slike avvik (uten personskade). Antallet har økt helt siden TRV startet med avviksrapportering, men den årlige veksten har avtatt merkbart det siste året. Selv om målet på sikt er færre avvik, så betraktes økningen enda som et positivt tegn på at avviksrapporteringen stadig bedres. Foruten sterkt fokus på avvik hos farlig avfall, er det i 2005 kommet en markant økning hos verksted og kontorsiden. En stor andel av avvikene totalt, omhandler levering av avfall som strider mot vedtatte sorteringskrav, og da spesielt vedrørende innsamling av farlig avfall. Avvikene er i stor grad løst internt, men eksterne samarbeidspartnere er også kontaktet for tiltak. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og legge til rette for tiltak som kan bidra til å redusere sykefravær og skaderisiko. Papp presset i baller er på vei fra vårt behandlingsanlegg til pappfabrikk for å bli ny papp. 11

12 Husholdningsavfall Kildesortering nytter! Trondheim Renholdsverk drifter flere avtaler om innsamling, transport og mottak av avfall fra kommunens husholdninger. Dette inkluderer i 2005 husholdningsrenovasjon på østsiden av Trondheim og i Midtbyen. Det samlede antall tømminger av restavfall, papirinnsamling og plastinnsamling ble i 2005 langt over Avtalene omfatter også lager, vedlikehold og utsetting av beholdere. Renovasjon Mengden innsamlet kildesortert avfall for materialgjenvinning fra husstandene i Trondheim har fordelt seg slik: Innsamlede mengder til materialgjenvinning (tall i tonn) Papp/papir Plastemballasje * Egen beholder for plastemballasje ble innført i Tallet for 2003 inneholder derfor også verdier for miljøavfall, dvs. metall, gummi, lær, impregnert trevirke ol. Mengdene med papp/papir og plast gikk i sin helhet til videre sortering, hvorpå de ulike delfraksjonene blir sendt til materialgjenvinning hos ulike mottakere. Innsamlet restavfall ble levert til Heimdal Varmesentral og forbrent med energiutnyttelse. TRV samlet i 2005 inn tonn restavfall av den byens totale restavfallsmengde på tonn. Gjenvinningsstasjon TRV drifter kommunens gjenvinningsstasjon ved Hegstadmoen. Hensikten med stasjonen er å gi husholdningene i Trondheim et tilbud for levering av grovavfall. Tilbudet gjelder også husholdningene i Klæbu, da det er skrevet en avtale med Klæbu kommune. Gjenvinningsstasjonen er finansiert over renovasjonsgebyret. Ved gjenvinningsstasjonen sorterer kundene avfallet selv i godt merkede containere. En rekke avfallstyper kan leveres uten krav om betaling. Dette gjelder bl.a. metall, rent trevirke, papp, papir, glass, plastemballasje, isopor, elektriske produkter og farlig avfall. Fretex holder også til på gjenvinningsstasjonen og tar imot klær, sko og andre gjenstander, forutsatt at disse er i brukbar stand. Stasjonen er alltid betjent av et personale som har kunnskap om sortering og gjenvinning. I tillegg kan restavfall til forbrenning eller deponering leveres på Hegstadmoen mot betaling. Antallet besøkende har steget jevnt i flere år og det ble i 2005 registrert i overkant av besøkende, mot hhv. ca i 2004 og i Høyere besøkstall fører også til økte avfallsmengder inn til gjenvinningsstasjonen. Mottatte mengder ved Hegstadmoen gjenvinningsstasjon (tall i tonn) Rent treverk Impregnert treverk Papir Papp Plastfolie Plastflasker/-kanner Isopor PCB-ruter Metallskrot Brennbart restavfall Restavfall til deponi Totalt Hageavfallsmottak TRV drifter et eget mottak for hageavfall på Hegstadmoen. Her kan husholdningene i Trondheim og Klæbu uten ekstra kostnad levere kvist, løv og gress etc. fra private hager. Mottaket er åpent i sommersesongen, dvs. fra april til november. Hos TRV kvernes, komposteres og siktes hageavfallet, før det ferdige produktet selges som jordforbedringsmiddel. Ferdig kvernet utgjorde avfallet mottatt i 2005 ca m 3. Hageavfallsmottaket er finansiert over renovasjonsgebyret. 12

13 Farlig avfall TRV driver innsamling og mottak av farlig avfall fra hele kommunens husholdninger. Alle husstandene har mottatt egne røde bokser for farlig avfall. Innsamlingen foregår ved at TRV tilbyr henting av rødboksene 2 ganger pr. år, samt henting av farlig avfall som er satt i miljøstasjoner. Miljøstasjonene er i hovedsak plassert ved mange av byens bensinstasjoner. I 2005 samlet TRV inn 356,4 tonn farlig avfall fra Trondheims husholdninger. Sammenlignet med 2004 har innsamlet mengde økt med over 21 tonn, mens tallet for 2003 var ytterligere 30 tonn lavere. Avdelingen har også mottak for døde dyr. I 2005 ble det mottatt 1556 stk døde kjæledyr og fallvilt. Husholdningen i Trondheim kan levere all gammel medisin samt sprøyter og lignende ved apotekene. Innsamlet mengde fra denne ordningen var 4386 kg. I tillegg ble det mottatt 257 kg fra rusenheten i Trondheim kommune. Ved innsamling farlig avfall fra husholdningene ble det funnet 337 kg medisiner samt 82 kg med sprøyter eller annen stikkende gjenstander. Farlig avfall må behandles forsvarlig slik at det ikke havner på avveie. Alt farlig avfall som TRV mottar blir derfor sortert, deklarert, emballert og sendt videre til godkjente anlegg for sluttbehandling. Mottatte mengder farlig avfall fra husholdninger (tall i kg) 2005 Spillolje Annet oljeavfall Løsemidler Malingsavfall inkl. spraybokser Kvikksølvholdig avfall inkl. lysstoffrør og alkaliske batterier Kadmiumholdig avfall inkl. batterier 858 Usorterte batterier inkl. NiMH-batterier Blybatterier Annet uorganisk avfall inkl. metallhydroksidslam 103 Cyanidholdig avfall 3 Bekjempningsmidler inkl. gjødsel Reaktivt avfall inkl. herdere Etsende produkter inkl. rengjøringsmidler 409 Annet organisk avfall inkl. PCB og KFK 279 Totalt er det samlet inn kg farlig avfall fra husholdningene i Trondheim. Statistisk Sentralbyrå har beregnet at totalt for Norge er ca10% av det farlige avfallet på avveie. Fotokjemi Totalt

14 Resultatregnskap 2005 TRV Konsernet TRV AS RETURA TRV AS Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Beholdningsendringer ( ) Varekostnad Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Resultat av finansposter ( ) ( ) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ( ) ( ) Årsresultat ( ) TRV AS RETURA TRV AS Resultatdisposisjoner Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Foreslått utbytte Avgitt konsernbidrag (etter skatt)

15 Balanse TRV Konsern 2005 EIENDELER 2005 EGENKAPITAL OG GJELD 2005 Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Innskutt egenkapital Finansielle anleggsmidler Opptjent egenkapital Sum anleggsmidler Sum egenkapital Varer Fordringer Avsetning for forpliktelser Investeringer Annen langsiktig gjeld Bankinnskudd, kontanter og lignende Kortsiktig gjeld Sum omløpsmidler Sum gjeld Sum eiendeler Sum egenkapital og gjeld

16 Næringsavfall Stadig mer til materialgjenvinning Trondheim Renholdsverk er en ledende avfallsaktør i Midt-Norge med et bredt tjenestespekter. I 2005 ble selskapet Retura TRV utfisjonert for å håndtere aktiviteten ovenfor næringskundene. Virksomheten til Retura TRV omfatter innsamling, transport, mottak, sortering og behandling av avfall. I tillegg tilbyr selskapet en rekke tjenester som verksted, utleie av renovasjonsteknisk utstyr og sikkerhetsmakulering. Retura TRV har franchiseavtale med det landsdekkende kjedesamarbeidet innen Returakjeden, hvor TRV er medeier. Mer gjenvinning, mindre til deponi Avfallsmengdene til Retura TRV sitt anlegg på Hegstadmoen har fra 2004 til 2005 vist en svakt økende tendens for de fleste avfallstyper, med unntak for mengdene til deponi. Det sistnevnte har sin årsak i at store deler slagg fra forbrenningsanlegg som tidligere ble mottatt på Hegstadmoen, nå går til andre anlegg. Denne nedgangen er så stor i seg selv at den medfører at de totale mengdene innom Hegstadmoen er redusert. Dette på tross av at trenden for de øvrige avfallstypene er en jevn økning. Mottatte mengder og gjenvinning ved våre anlegg Materialgjenvinning tonn tonn tonn Forbrenning med energiutnyttelse tonn tonn tonn Deponi tonn tonn tonn Farlig avfall 530 tonn 420 tonn 391 tonn Murstein, betong ol tonn tonn 887 tonn Hageavfall m m m 3 Fettholdig avløpsvann m m 3 Kjæledyr og fallvilt stk stk stk * Dette er i 2005 fordelt ved tonn deponert ved Hegstadmoen fyllplass, deponert i Meldal og 9035 tonn bunnaske lagret på et eget område på Hegstadmoen. I tillegg ble tonn bunnaske videresendt til andre anlegg. På tross av den totale nedgangen i mengder, kommer stadig mer avfall til nytte som råstoff til nye produkter. I 2005 ble 42% av avfallet materialgjenvunnet, mens tilsvarende tall for 2003 og 2004 var på henholdsvis 28% og 36%. Også mengdene til forbrenning med energiutnyttelse har økt fra 25% i 2004 til 30% i Dette tallet har likevel variert en del de senere år, og viser ikke den samme jevne veksten som tallene for materialgjenvinning. Mengden avfall til deponi, ekskl. slagg, viser ingen vesentlig endring siste år, mens slaggmengden til deponi er redusert fra 24% til 13% og forventes å gå ned ytterligere neste år. Det arbeides kontinuerlig med informasjon til kundene om korrekt sortering, da det har stor betydning for hvor mye avfallet som lar seg materialgjenvinne. Tallene fra næringslivet viser at papp og papir er de største avfallfraksjonene, men stadig flere velger løsninger for forskjellige typer plast. Retura TRV mottar dessuten stadig større mengder bygg- og anleggsavfall. Konseptet som Retura TRV tilbyr tar hensyn til både praktisk bruk, ytre miljø og økonomi. Det satses offensivt på å følge markedets behov og på å være i forkant med å tilby gode og fremtidsrettede løsninger. Innsamling Retura TRV driver en omfattende virksomhet knyttet til transport og innsamling av avfall. Transport av avfall foregår stort sett med containerbil, renovasjonsbil, lastebil eller tankbil. Med containerbilene håndteres en flåte på over containere basert på ulik teknologi. Kundegruppene omfatter bedrifter, borettslag, idrettslag og privatpersoner i og rundt Trondheim. I tillegg kommer et betydelig antall komprimatorer som er utplassert hos våre kunder. Tankbilene benyttes for tømming av septiktanker og sandfangkummer. Det foretas også tømming av fettutskillere ved spisesteder ol. Mottak og sortering Anlegget på Hegstadmoen består både av grovsortering og en egen sorteringshall. Sorteringshallen ble i 2005 sterkt ombygd, hvor det meste av manuell sortering ble erstattet med maskinell utsortering. Dette har gitt økt kapasitet og store positive ringvirkninger for helse, miljø og sikkerhet. De rene fraksjonene presses i baller og leveres til materialgjenvinning. I 2005 ble det mottatt ca tonn ulike typer papp/papir og ca tonn ulike plastfraksjoner. Spesielt viser mengden plast til materialgjenvinning en betydelig økning. Ved grovsorteringen sorteres blandet containeravfall. Treverk, rent metall, hvitevarer, bildekk mm. sorteres ut for materialgjenvinning, mens restavfallet deles i typene brennbart og ikke brennbart. TRV driver eget deponi hvor deponert avfall knuses, komprimeres og tildekkes. Disse mengdene består først og fremst av restavfallet som verken er egnet for materialgjenvinning eller forbrenning. I tillegg deponeres bunnaske, asbestholdig og oljeholdig avfall under særskilte vilkår. 16

17 Fordeling av avfall levert til materialgjenvinning (tall i tonn) Metall (10,0%) (11,8%) (12,3%) Glass (6,0%) (6,1%) (7,9%) Avsvertningspapir (35,0%) (42,4%) (40,5%) Hvitevarer 380 (1,3%) 517 (1,8%) 512 (2,2%) Bølgepapp (13,8%) (15,7%) (19,1%) Kuldemøbler 225 (0,8%) 493 (1,7%) ca. 200 (0,9%) Blandet papp/papir (21,4%) (15,7%) (12,5%) Elektronikk 415 (1,4%) 372 (1,3%) 345 (1,5%) Drikkekartong 133 (0,5%) 157 (0,5%) 158 (0,7%) Næringselektro 457 (1,5%) 277 (1,0%) 229 (1,0%) Plast (8,3%) 570 (2,0%) 320 (1,4%) Positiv utvikling. Mengdene til materialgjenvinning vokser. Tallene for plast inkl. mengder returplast levert som råstoff til en metanolfabrikk via Plastretur. Verksted Retura TRV har eget verksted som utfører reparasjoner og vedlikehold på kjøretøy. Verkstedet utfører også vedlikehold, lakkering og ombygging av containere, komprimatorer og presser og tar på seg eksterne oppdrag. Verkstedet har egen servicebil som rykker ut ved behov. Avfallsbehandlingsanlegget på Hegstadmoen (Tall i tonn. Prosenter avrundet til hele tall.) Til materialgjenvinning 3% Til forbrenning med energiutnyttelse Slagg fra forbrenning til deponi* 25% % Til deponi 45% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % *Nedgangen i slaggmengdene til deponi, skyldes at en stor avtale om denne driften ble avviklet i % % % % % % % % % % % %

18 Farlig avfall Øvrige tjenester TRV sin avdeling for farlig avfall driver i all hovedsak innsamling og mottak av farlig avfall fra husholdningene i Trondheim. Avdelingen ivaretar også kommunens plikt til å ha et tilbud til små og mellomstore bedrifter. Det har vært en stor økning i mengden fra 2004 som i hovedsak skyldes avtalene med Envina. I 2005 ble det innsamlet 502,3 tonn farlig avfall, fordelt på 356,4 tonn fra husholdningene og 145,9 tonn fra næringslivet. Retura TRV tilbyr også en rekke andre mindre tjenester til næringslivet. Dette inkluderer: innsamling og sikkerhetsmakulering av fortrolige papirer innsamling av frityrfett innsamling av døde dyr for kremering og destruksjon innsamling av ulike typer risikoavfall fra helsesektoren rengjøring av beholdere Tilsvarende tall for mottatt mengde farlig avfall i 2004 var på 420,6 tonn totalt, fordelt på 334,8 tonn fra husholdningene og 85,8 tonn fra næringslivet. Mengdene farlig avfall inn til TRV er altså økende og spesielt stor er økningen fra næringslivet. All virksomhet knyttet til farlig avfall drives i henhold til gitte tillatelser og disse ble i 2004 utvidet til å gjelde landsdekkende innsamling. Mottatte mengder farlig avfall fra næringslivet (tall i kg) 2005 Spillolje Annet oljeavfall Drivstoff, fyringsolje Olje-emulsjoner Løsemidler Malingsavfall inkl. spraybokser Kvikksølvholdig avfall inkl. lysstoffrør og alkaliske batterier Kadmiumholdig avfall inkl. batterier 21 Usorterte batterier inkl. NiMH-batterier 916 Blybatterier Annet uorganisk avfall inkl. metall hydroksidslam Cyanidholdig avfall 10 Bekjempningsmidler inkl. gjødsel 184 Reaktivt avfall inkl. herdere 766 Etsende produkter inkl. rengjøringsmidler Annet organisk avfall inkl. PCB og KFK Fotokjemi Totalt

19 Revisors uttalelse 19

20 Tempeveien 25, 7004 Trondheim Telefon: , Fax: e-post: Internett:

Eierandeler i andre selskap. Innhold

Eierandeler i andre selskap. Innhold Årsrapport 2006 Innhold Eierandeler i andre selskap...side 02 Nøkkeltall 2006...side 02 Direktøren har ordet...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning...side 05 HMS&K...side 08 Husholdningsavfall...side

Detaljer

pe2365 Layout og print: Grafisk senter, Tk Mai 2013 2012 / årsrapport

pe2365 Layout og print: Grafisk senter, Tk Mai 2013 2012 / årsrapport pe2365 Layout og print: Grafisk senter, Tk Mai 2013 2012 / årsrapport Årsberetning 2012 Trondheim Renholdsverk AS og konsern Virksomhetens art og tilholdssted Trondheim Renholdsverk AS (TRV) er et selskap

Detaljer

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel)

Eierandeler i andre selskap. Retura Norge AS (7,7% eierandel) WEEE-RECYCLING AS (20% eierandel) Retura Nordvest AS (50% eierandel) Årsrapport 2007 Innhold Nøkkeltall TRV 2007...side 02 Eierandeler i andre selskap...side 02 Ledende miljøbedrift...side 03 Organisering av selskapene...side 04 Årsberetning 2007...side 05 Husholdningsavfall...side

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer.

Ser muligheter under bakken. Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Årsrapport 2014 Ser muligheter under bakken Daglig leder Erik Fenstad har stor tro på at vi får se flere nedgravde avfallsløsninger i årene som kommer. Om EnvinA Innhold Om Envina IKS 3 Nå starter fremtiden

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer