Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening"

Transkript

1 Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening Tid: 14. november 2014, Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo! 1) Valg av møteleder og referent Venke Arntsberg Grane ble foreslått og valgt som møteleder. Elin Western ble foreslått og valgt som referent. Dagsorden ble godkjent. 2) Valg av nye styremedlemmer Venke Arntsberg Grane presenterte valgkomiteens innstilling. Det er ikke kommet tilleggsnominasjoner 2 uker før årsmøtet slik vedtektene krever. Det stemmes derfor over valgkomiteens innstilling. Valgseddel kunne leveres før årsmøtet for de som ikke deltar på møtet eller under selve møtet. Ingen valgsedler var mottatt før valget. Følgende kandidater ble gjenvalgt i tråd med valgkomitens innstilling: Merete Glenne Øie Jude Nicholas Anja Vaskinn Roar Glefjell Pål Dåstøl Thomas Mengshoel Følgende styremedlemmer var ikke på valg og fortsetter i tråd med vedtektene: Marianne Løvstad, Jens Egeland, Rune Raudeberg, Monica Johansson 3) Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden Leder Marianne Løvstad gjennomgikk og utdypet styrets årsberetning (se vedlegg 1). Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til etterretning. 4) Framlegging og behandling av revidert regnskap Årsregnskapet for 2013 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Rune Raudeberg. Regnskapet for 2013 er forelagt revisor og godkjent. Vedtak: Årsmøtet tar styrets årsregnskap for 2013 til etterretning (se vedlegg 2). Styret innvilges ansvarsfrihet for regnskapet. 5) Budsjett 2015 Budsjettforslag for 2015 ble fremlagt og gjennomgått av kasserer Rune Raudeberg. Styreleder Marianne Løvstad kom med supplerende informasjon. 1!!

2 Vedtak: Budsjettforslaget ble vedtatt ved akklamasjon (se vedlegg 3). 6) Behandling av innkomne forslag Det var ikke kommet inn forslag. 7) Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid Ingen forslag til endringer av kontingent for kommende periode. 8) Valg av 2 revisor NNF bruker Norsk Psykologforenings (NPF) revisorfirma. Vedtak: Årsmøtet godkjenner fortsatt bruk av NPFs revisor. 9) Valg av valgkomite Valgkomiteen består per i dag av Venke Arntsberg Grane, Knut Dalen, Stein Andersson og Erik Hessen. Vedtak: Sittende valgkomite ble gjenvalgt ved akklamasjon. 10) Eventuelt Ingen andre saker ble innmeldt. Referent: Elin Western! 2!!

3 Beretning om styrets virksomhet i årsmøteperioden november 2013 til november Styret har i årsmøteperioden hatt to styresamlinger: januar 2014, og september I tillegg til planlegging av årsmøtekurset som alltid er en kjerneoppgave for styret, har følgende sentrale saker vært behandlet: 1. Konstituering av nytt styre Konstituering av det nye styret ble foretatt 9. januar 2014 med følgende sammensetning og funksjon: Leder: Marianne Løvstad Nestleder: Jens Egeland Nettredaktør: Anja Vaskinn Kasserer: Rune Raudeberg Styremedlemmer: Jude Nicholas Merete Glenne Øie Pål Dåstøl Thomas Mengshoel Roar Glefjell Monica Johansson 2. Internasjonalt samarbeid A. Spørreundersøkelse blant nevropsykologer. I 2013 ble det tatt initiativ til at norske nevropsykologer deltok i en survey-undersøkelse blant nevropsykologer i en rekke søreuropeiske og latinamerikanske land, i tillegg til Skandinavia. Arbeidet ledes av dr. Juan Carlos Arango-Lasprilla ved Universitetet i Bilbao. NNF har i dette arbeidet engasjert seg for å sikre komparative nordiske data. Undersøkelsen er nå gjennomført i Norge, Sverige, Finland og Danmark med god svarprosent i alle land. Selv om prosjektet som sådan er internasjonalt, er det svært gledelig og viktig at man har sammenlignbare data på nevropsykologers praksis i Norden. Dette arbeidet representerer kanskje det sterkeste nordiske samarbeidet på lang tid. Marianne Løvstad og Jens Egeland er engasjert i dette arbeidet fra NNFs side.de deltok i et møte vedr. håndtering av dataene i Bilbao i september 2014, og ser frem til å bekjentgjøre resultater i B. Kombinert nordisk/europeisk møte i Tampere NNFs finske søsterorganisasjon har ansvaret for å arrangere det europeiske nevropsykologiske møtet i Konferansen vil bli lagt til Tampere, og arrangeres som et kombinert europeisk og nordisk møte. Styret utlovte her en konkurranse om å få arrangere symposium på vegne av

4 NNF. Det kom ett bidrag inn, hvor Marianne Løvstad på vegne av "Oslo Traumatic Brain Injury Outcome and Rehabilitation Research Group (OBIOR-research group)" arrangerer symposium med fokus på utkomme etter traumatisk hodeskade. Det planlegges også submittet et symposium med fokus på survey-undersøkelsen som er omtalt ovenfor. 3. Samarbeid med NPF NNF har siden 2009 vært organisert som en interesseforening innenfor NPF. Mot en avtalt økonomisk godtgjørelse driftes NNFs medlemsregister og regnskap av NPFs sekretariat, og NNF får hjelp til påmelding og inndriving av deltakeravgift i.f.m. årsmøtekonferansene. De to foreningene har fortløpende kontakt og i tillegg avtale om årlig møte på ledelsesnivå. Våren 2014 ble det avholdt et møte der presidenten og generalsekretæren i NPF deltok, sammen med leder og nestleder i NNF. Dette er nyttige møtepunkter. NNF har også i 2014 hatt et godt samarbeid med NPFs nettredaktør vedrørende vår nettbasert aktivitet. NNF inviteres til NPFs lederkonferanser. NNF fungerer ellers som høringsinstans ved nedsettelse av diverse utvalg i NPF, og har i denne perioden kommet med innspill i.f.m. nedsettelse av nytt spesialistutvalg for nevropsykologi og testpolitisk utvalg. NNF ble invitert av NPF til å bidra på et møte med NAVs rådgivende overleger, med tanke på å klargjøre hvilke typer utredninger som bør gjøres av spesialist i nevropsykologi, og hva som kan gjennomføres av psykolog uten nevropsykologisk spesialitet. Her deltok Marianne Løvstad som leder av NNF, Knut Follesø som representant for spesialister med avtalepraksis, samt Elisabeth Kjellen, som er nevropsykolog i "NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse". I.f.m. Nobelprisen i medisin som i år gikk til to norske hjerneforskere, satte NNF pris på å bli kontaktet for være med å gratulere på vegne av norske psykologer. For øvrig er det løpende kontakt mellom NPF og NNF ved behov. NNFs styre opplever altså at samarbeidet med NPF fungerer godt. 4. Web-side og sosiale medier. NNF lanserte i mai 2013 nye hjemmesider og en facebookside. Per oktober 2014 følger mer enn 500 personer facebooksiden, og nyhetssaker når ofte det dobbelte. Styret opplever at NNF nå når ut til mange mennesker og at omleggingen av vår nettbaserte aktivitet har vært vellykket. Se her for hjemmesiden (http://www.nevropsyk.org), og her for facebooksiden: (https://www.facebook.com/norsknevropsykologiskforening?ref=hl). 5. Nevropsykologi. Mangeårig redaktør av Nevropsykologi, Maria Korsnes, gikk ut av styret i 2012, men påtok seg å lede arbeidet med å få utgitt et nummer med stoff fra INS Oslo Etter dette har styret brukt tid på strategiske overordnede diskusjoner rundt Nevropsykologis fremtid. På styremøte i januar 2014 konkluderte styret at en gjenopprettelse av Nevropsykologi forutsetter at godkjenning som nivå 1. tidsskrift er siktemål, og at fremtidig nyhetsbulletin ikke er aktuelt. Psykolog Kjell-Tore Hovik har meldt sin interesse som redaktør av Nevropsykologi. Styret og Hovik møttes i september 2014, og har besluttet at Nevropsykologi planlegges relansert i 2015, med siktemål om å være kombinert medlemsblad og inneholde fagartikler, med målsetting om å bli meritterende som Nivå 1 tidsskrift. På sikt er målet to utgivelser per 2

5 år. Kjell-Tore Hovik vil da være redaktør for Nevropsykologi, mens Jens Egeland vil fungere som vitenskapelig redaktør med ansvar for fagfellevurderte fagartikler. 6. Revisjon av veilederen i nevropsykologi Arbeidet med ny veileder i nevropsykologi ble påbegynt i forrige periode, og er videreført i denne årsmøteperioden. Se årsmelding for 2013 for mandat. Arbeidet ledes av Marianne Løvstad og utføres av en bredt sammensatt gruppe nedsatt av styret i NNF. Arbeidet vil presenteres for årsmøtet i November 2014, og Veilederen planlegges fremlagt for styret i NNF før sommeren 2015, med endelig presentasjon for årsmøtet i Jubileumsmøte 2016 I 2016 er det 20 år siden NFF ble stiftet. Styret har startet arbeidet med dette arrangementet. Det har vært avholdt møte med seniorer i foreningen for å få innspill på program. Det arbeides med å finne egnede lokaler av en komité bestående av styremedlemmer og Knut Follesøe: Jubileumsmøtet planlegges gjennomført i september Styret i NNF, 26. oktober

6

7

8

9

10

11 BUDSJETT 2015 BUDSJETT revidert styremøte 10.jan.2014 BUDSJETT 2014 godkjent årsmøtet Kontingentinntekter kr kr kr Årsmøte overskudd kr kr kr sum inntekter kr kr kr Trykkekostnader (tidsskrift 1 utg) kr kr 0 kr honorarer regnskap/revisjon kr kr kr honorarer redaktører kr kr kr filoverføring bilder WEB (2013) - kr Web/IKT kr kr kr Porto/frakt/rekv kr 500 kr 500 kr 500 prosjektgruppe veileder (NY 2013) kr kr ADM honorar NPF kr kr kr Reiseutgifter/lokaler kr kr kr Annonsekostnad/gaver kr kr kr Kontingenter kr kr kr Bevertning kr kr kr Gebyrer bank kr kr kr Inntekter /taptidl.år - kr kr Sum kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin!

Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Nr 1 februar 2004 7. årgang Medlemsmøte & Årsmøte 2004 Torsdag 11. mars kl. 1930 2200 på Rica Nidelven Hotell Tips for tema til medlemsmøte honoreres med en flaske vin! Program: 19.30 Kaffe, noe å bite

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 14.30 Kristiansand www.nbup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Norsk Sosiologforening Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen avholdes på Bardøla Høyfjellshotell 25. januar 2015 kl 10 Dagsorden: 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Trondheim, 02.01.2009 Til alle medlemmene INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Tid: mandag 2. februar 2009 kl 18.00 Sted:

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap

Norsk Kjemisk Selskap 1 Norsk Kjemisk Selskap REFERAT FRA RÅDSMØTET 2012 Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 13. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt ca kl 15.00. Rådsmedlemmer:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap

Norsk Kjemisk Selskap 1 Norsk Kjemisk Selskap REFERAT FRA RÅDSMØTET 2013 Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 12. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 14.50. Rådsmedlemmer:

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer