Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata"

Transkript

1 Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning Bakgrunn Problemstillinger Avgrensing Metode og kvalitetssikring Metodevalg Kvalitetsikring og høring Revisjonskriterier Problemstilling Problemstilling Problemstilling Fakta og funn Lønns- og arbeidsvilkår Hovedframdriftsplanen og forholdet til kontraktsfestede sluttdatoer Den økonomiske situasjonen Revisors vurderinger Lønns-og arbeidsvilkår Hovedframdriftsplanen og forholdet til kontraktsfestede sluttdatoer Den økonomiske situasjonen Revisors konklusjoner...10 Litteratur og kildereferanser...10 Vedlegg:...11 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Sammendrag Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune vedtok i møte den sak 10/05 å gjennomføre forvaltningsrevisjon på utbyggingen av ny videregående skole på Moflata 1. Det ble lagt frem en delrapport 1 til kontrollutvalget i møte Rapporten omhandlet planleggings-/prosjekteringsfasen. Delrapport 2 ble lagt fram for kontrollutvalget i møte sak 19/06. Denne rapporten omhandlet byggefasen, med hovedvekt på økonomi og framdrift i prosjektet. I tillegg ble formell undertegning av kontrakter fulgt opp og en del saker som det hadde vært fokusert på i media. Delrapport 3 vil fortsatt fokusere på framdrift og økonomi i prosjektet, i tillegg til lønns- og arbeidsforhold for de portugisiske arbeiderne. Rapporten har behandlet følgende problemstillinger: 1. Har byggheren satt inn tiltak for å påse at alle arbeidstakere har ordnede lønns- og arbeidsvilkår? Det er samlet inn dokumentasjon om lønnsvilkår og arbeidsavtaler fra byggherrer og arbeidstilsynet. I tillegg har skatteetaten foretatt kontroll av innberetning og skattetrekk. Ifølge den dokumentasjon som er innhentet, er lønns-og arbeidsvilkår, innberetning og skattetrekk i Norge i henhold til det norske regelverket. Vår konklusjon er at byggherrene har ivaretatt sine forpliktelser for å påse at alle arbeidstakerne har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. 2. Foreligger det hovedframdriftsplan som framdriften i byggearbeidene kan måles mot og har byggherren forsikret seg om at utbyggingen ikke vil bli forsinket i forhold til de kontraktsfestede sluttdatoene? Det har ikke blitt lagt frem en omforent hovedframdriftsplan som byggearbeidene kan måles mot. Det foreligger heller ikke produksjonsplaner som er egnet til å være styringsverktøy. Byggherrene har satt inn tiltak for å avhjelpe situasjonen med styrking av byggeledelse, avtalt nye frister for ferdigstillelse og økonomisk kompensasjon til sideentreprenørene for å forsere arbeidet og overholde fristene. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til tidspunktet for ferdigstillelse av skolen, og mye tyder på at innflytting ikke vil kunne skje til avtalt tidspunkt. 3. Har byggherren kontroll over den økonomiske situasjonen? Det er ikke gjort budsjettvedtak som fullfinansierer prosjektet i henhold til rammen som er gitt av fylkestinget i sak 42/05. Ifølge administrasjonen vil manglende bevilgning på 8,3 mill. kroner bli tatt inn i økonomiplanen for Mange uavklarte forhold medvirker til at den økonomiske situasjonen er uoversiktelig. Sterk prisvekst i byggebransjen, etterslep i registrering av utgifter på grunn av svikt i etterlevelse av forretningsrutinene, uavklarte krav og motkrav, stor reduksjon av avsatte midler til reserve i budsjettet, tyder på at den økonomiske situasjonen er foruroligende. Marit Aasen fagansvarlig forvaltningsrevisor Skien, 24. mai 2007 Telemark kommunerevisjon IKS 1 Hjalmar Johansen videregående skole. Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 1 Innledning Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3. Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune vedtok i møte den sak 10/05 å gjennomføre forvaltningsrevisjon på utbyggingen av ny videregående skole på Moflata 2 : Telemark kommunerevisjon IKS skal undersøke om byggeprosjektet blir gjennomført i samsvar med fylkestingets forutsetninger og innenfor vedtatt økonomisk ramme. Informasjonen skal danne grunnlaget for delrapporter til kontrollutvalget som omhandler det som har skjedd fra fylkestingets vedtak om utredning til endelig prosjektregnskap (sluttregnskap) foreligger. De enkelte delevalueringene skal danne grunnlag for totalvurdering av gjennomføringen av prosjektet gjennom en sluttrapport til kontrollutvalget. I tillegg har fylkestinget i sak 22/06 bedt om at prosjektet følges videre gjennom ytterligere forvaltningsrevisjonsprosjekter. Delrapport 1 ble lagt fram for kontrollutvalget i møte og fylkestinget i møte Rapporten omhandlet planleggings-/prosjekteringsfasen. Delrapport 2 ble lagt fram for kontrollutvalget i møte og fylkestinget i møte Denne rapporten omhandlet byggefasen, med hovedvekt på økonomi og framdrift i prosjektet. I tillegg ble formell undertegning av kontrakter fulgt opp og en del saker som det hadde vært fokusert på i media. Vi undersøkte bl a om byggherrene har forsikret seg om at lønns- og arbeidsvilkårene for de portugisiske arbeiderne er i henhold til lov og tariffavtale. Vi konkluderte med følgende: Daglig leder i TFK-eiendom har opplyst at de ikke har funnet bevis som dokumenterer underbetaling eller andre kontraktsbrudd, men byggherrene vil likevel sjekke nærmere konkrete forhold som Arbeidstilsynet har tatt opp. Dette arbeidet pågår. I delrapport 2 konkluderte vi også med: Det foreligger ikke vedtatt hovedfremdriftsplan som gjennomføringen av utbyggingen kan måles mot. Det er uklart hvilke konsekvenser dette kan få, og om utbyggingen vil 2 Hjalmar Johansen videregående skole. Telemark kommunerevisjon IKS 1

5 bli forsinket i forhold til de kontraktsfestede sluttdatoene. Det foreligger mange usikre faktorer som medfører at den økonomiske situasjonen er uoversiktelig 1.2 Problemstillinger I delrapport 3 vil vi følge opp de undersøkelser som er gjort vedr. de portugisiske arbeidstakerne og fortsatt sette fokus på framdrift og økonomi i prosjektet. Følgende problemstillinger blir belyst: 1. Har byggheren satt inn tiltak for å påse at alle arbeidstakere har ordnede lønns- og arbeidsvilkår? 2. Foreligger det hovedframdriftsplan som framdriften i byggearbeidene kan måles mot og har byggherren forsikret seg om at utbyggingen ikke vil bli forsinket i forhold til de kontraktsfestede sluttdatoene? 3. Har byggherren kontroll over den økonomiske situasjonen? 1.3 Avgrensing Rapporten omfatter perioden fra igangsettingstillatelse ble gitt høsten 2005, fram til medio mai Metode og kvalitetssikring 2.1 Metodevalg Metodevalget følger hovedsakelig samme opplegg som de tidligere delrapportene med dokumentanalyser og intervju. Vi har hatt samtaler med byggeherrerepresentant for TFK Eiendom, prosjektlederne, Arbeidstilsynet og Telemark skattekontor. 2.2 Kvalitetsikring og høring Ifølge 8, siste ledd i Forskrift om revisjon, skal administrasjonssjefen gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten, og administrasjonssjefens kommentarer skal fremgå av rapporten. I dette prosjektet er rapporten sendt til høring til TFK Eiendom og fylkesrådmannen. Uttalelse fra TFK Eiendom følger som vedlegg nr 3 i rapporten. Uttalelse fra fylkesrådmannen vil bli lagt frem i kontrollutvalgets møte. 3 Revisjonskriterier 3.1 Problemstilling 1 Har byggherren satt inn tiltak for å påse at alle arbeidstakerne har ordnede lønns-og arbeidsvilkår? Fylkestinget har i sak 22/06 gjort følgende vedtak: Fylkestinget ber spesielt om skjerpet oppmerksomhet i forhold til fylkestingets vedtak om at offentlige bygge- og anleggsoppdrag bare skal gis til bedrifter med ordnede arbeidsforhold. Dette kravet gjelder alle som skal utføre arbeid på byggeplassen. Implementering av ILO konvensjon 04 3 som fylkestinget har vedtatt må også inngå som en del av framtidig rapport. 3 Vedtaket i fylkestinget henviser feilaktig til ILO konvensjon 04, rett konvensjonsnummer er 94. Telemark kommunerevisjon IKS 2

6 . ILO er FNs Internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. ILO-konvensjon nr. 94 omhandler arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter. Konvensjonen skal i hovedsak trygge at lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter det offentlige gjør i forbindelse med tjenesteyting ikke er dårligere enn det som følger av tariffavtaler, voldgiftsavgjørelser, lovgiving eller normalt nivå innenfor tilsvarende fag eller næringsgren i det distriktet der arbeidet blir utført. 4 Prinsippet er at lønns- og arbeidsvilkår skal være like for arbeidere uten hensyn til hvor de hører hjemme. Konvensjonen er fra 1949, er ratifisert 5 av Norge og trådte i kraft i Den gjelder uten videre for alle statlige virksomheter når de inngår kontrakter om tjenester og bygg- og anleggsarbeider etter reglene om offentlige innkjøp. Kommunene/fylkeskommunene må vedta at de skal legge konvensjonen til grunn. Kommunenes Sentralforbund har tilrådd, og Telemark fylkesting har gjort vedtak om dette. Regjeringen har i sin handlingsplan mot sosial dumping 6 vedtatt at ILO-konvensjon nr. 94 med krav om norske lønns- og arbeidsvilkår også bør gjennomføres for kommuner og fylkeskommuner i Byggherrene har i konkurransegrunnlaget vist til at: I vedlagte kontraktsbestemmelser stilles videre krav om at de ansatte ikke skal ha dårligere vilkår enn vilkårene som er fastsatt i tariffavtale for tilsvarende arbeider innen den aktuelle bransje. Dette gjelder også for underentreprenører. I kontraktsbestemmelsenes punkt er dette nærmere presisert. Jamfør vedlegg nr. 1 til rapporten. I tillegg har dette vært tema i flere avklaringsmøter med K201. Revisjonskriteriet blir: Byggherrene må påse at lønns- og arbeidsvilkårene til alle arbeiderne ved byggeprosjektet er i henhold til kravene i ILO konvensjon nr Problemstilling 2 Foreligger det hovedframdriftsplan som framdriften i byggearbeidene kan måles mot og har byggherren forsikret seg om at utbyggingen ikke vil bli forsinket i forhold til de kontraktsfestede sluttdatoene? Hovedentreprenøren (K201) er forpliktet i henhold til kontrakt å utarbeide en hovedframdriftsplan som arbeidet skal måles mot, og som skal vise kritiske aktiviteter og effektiv produksjonsplanlegging. Framdriftsplanen skal være omforent med de øvrige sideentreprenørene. I delrapport 2 konkluderte vi med at dette ikke var fulgt opp av K201. Dersom K201 ikke følger opp kontraktsfestede forpliktelser, må byggherren ta ansvar for å ordne opp i dette. Revisjonskriteriet blir: Ifølge kontraktsvilkårene skal K201 utarbeide en omforent hovedframdriftsplan. Hvis dette ikke er ivaretatt, er det et brudd på kontrakten som byggherren må gripe fatt i og sette i gang tiltak for å avklare om skolen blir ferdig til fastsatt frist. 3.3 Problemstilling 3 Har byggherren kontroll over den økonomiske situasjonen? 4 Doffin: OI-nyheter, publisert 20. februar Når en konvensjon er ratifisert, dvs. godkjent er den forpliktende for det landet som har ratifisert den. 6 Revidert nasjonalbudsjett 2006, kapittel 3.6 Telemark kommunerevisjon IKS 3

7 Telemark fylkesting har vedtatt en kostnadsramme for utbyggingen. Dersom denne rammen ikke kan overholdes, må fylkestinget ha melding om dette. Byggherrene må derfor sørge for at rutinene og systemene for oppfølging, kvalitetssikring og kontroll av kostnader fungerer. Dette omfatter bla a: Forretningsrutiner mht. endringsliser, rekvisisjoner og krav Avklaring av tilleggskrav Prisstigning Revisjonskriteriet blir: Byggherren må sørge for at systemene for oppfølging og kvalitetssikring av kostnader fungerer, og at budsjettet brukes som styringsverktøy. 4 Fakta og funn 4.1 Lønns- og arbeidsvilkår Arbeidstilsynet har innhentet opplysninger og gjennomgått avtaler om lønns- og arbeidsforhold og Telemark skattekontor har undersøkt de skattemessige forholdene. Byggherrene har etter møter med disse opplyst at ifølge all framlagt dokumentasjon er lønnsog arbeidsvilkår, innberetning og skattetrekk i Norge i henhold til det norske regelverket. Arbeids- og oppholdstillatelse I revisjonens samtale med Arbeidstilsynet har de bekreftet at de utenlandske arbeidstakerne har fått godkjenning for arbeids-og oppholdstillatelse i Norge. Ansvar for arbeidstakernes arbeids- og lønnsavtaler Wegger & Karlsvik/Züblin (K201) har ikke ansvar for arbeidstakernes arbeids- og lønnsavtaler, kun ansvar for arbeidsforholdene på arbeidsstedet. Et portugisisk firma ved navn Zucotec LDA leier ut de portugisiske arbeidstakerne til Wegger & Kvalsvik/Züblin. Zucotec LDA har et advokatfirma som representerer dem i Oslo; advokatfirmaet GRETTE DA, og er knyttet til et regnskapsfirma i Norge, Byrået i Son AS. Regnskaps- og lønnsføring Det finnes tre lønnslipper: norsk og portugisisk for hver arbeidstaker, samt en intern tysk versjon av norsk lønnsslipp. Arbeidstakerne får sin lønn overført til bank i Portugal. Byrået i Son AS utsteder de norske lønningene på vegne av Zucotec. Lønnsslippene sendes deretter videre til Tyskland for regnskapsføring av Euro Service Human Resources & Accounting GMBH, som er et datterselskap av Züblin, og deretter til Zucotek Lda i Portugal. Ifølge ligningslovens 6-10 Om bygg og anlegg m.v. og sjømenn bosatt i utlandet er næringsdrivende og offentlige organ pliktig til å gi opplysninger til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 7 om firmaer og ansatte som de engasjerer til byggeoppdrag i Norge og innberette ethvert økonomisk mellomværende. 8 Telemark fylkeskommune og Skien kommune har mottatt brev fra Telemark fylkesskattekontor om at disse forholdene er i orden. Det innberettes og betales skatt til Norge, og det er ikke påvist feil på de norske lønnsslippene i henhold til regler for norske lønnsutbetalinger. 7 Sentralskattekontoret for utenlandssaker har adresse i Sandnes. 8 Jamfør ligningslovens 6-3. Telemark kommunerevisjon IKS 4

8 Avtaler mv Det foreligger standardavtaler for hver arbeidstaker. Standardavtalen består foruten basisavtale fra Portugal, av en avtale som regulerer betingelsene for utsending til Norge, en forlengelsesavtale og en kostavtale. Arbeidstilsynet har fått oversendt avtaler, timelister m.v fra Zucotec LDA v/advokatfirmaet Grette DA i Oslo. Tidligere varsler om pålegg i forbindelse med skriftlige avtaler om gjennomsnittsberegning og avtale for bruk av overtid er funnet i orden og lukket fra arbeidstilsynets side. Arbeidstilsynet har imidlertid bedt om nærmere redegjørelse for utregning av overtid på de portugisiske lønnsslippene, før de kan lukke dette pålegget. Denne saken er enda ikke avklart, bl a fordi de ikke har fått oversendt overtidslister som de har bedt om. Arbeidstilsynet har opplyst at de ikke har kontroll over hva de portugisiske arbeidstakerne reelt får utbetalt, siden lønnen utbetales i Portugal. Det arbeides videre på ulike felt for å få klarlagt disse forholdene. Det har vært god kontakt mellom Telemark skattekontor og Arbeidstilsynet, men skattekontoret har ikke anledning til å gi ut opplysninger om skatteforhold verken til arbeidstilsynet eller forvaltningsrevisor. Arbeistilsynet har imidlertid oversendt en del opplysninger til Telemark skattekontor for videre behandling. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom skatteetaten og revisorer som reviderer kommuner om kontrollsamarbeid, men det presiseres klart at formålet med avtalen ikke gjelder forvaltningsrevisjon. 4.2 Hovedframdriftsplanen og forholdet til kontraktsfestede sluttdatoer Hovedframdriftsplanen Framdriften har ikke blitt styrt etter en på forhånd utarbeidet plan. Siste hovedframdriftsplan som ble lagt frem av K201 er datert , men den er ikke omforent. K201 har således ikke klart å få fram en omforent hovedframdriftsplan. Byggherren har i brev til K201 datert 19. mars 2007oppsummert sine vurderinger av bakgrunnen for den oppståtte situasjonen og den gjenstående produksjonen fram til ferdigstillelse. De hevder at det er K201 som er ansvarlig for de problemene som har oppstått. En sterkt medvirkende årsak har vært at K201 ikke har klart å få fram en hovedfremdriftsplan, og mangelfull planlegging av egne og sideentreprenørenes arbeid. Byggherren peker også på at det til tider ha vært lav produktivitet på grunn av utilstrekklig bemanning. Byggherren tilbakeviser påstander fra K201 om at forsinkelser i fremdriften skyldes feil og forsinkelser i prosjekteringen, og hevder at dersom K201 hadde vært ajour med fremdriften, ville det vært rom for justeringer i prosjekteringen idet total byggetid var lagt opp slik at det skulle være en betydelig slakk. K201 rapporterer nå om egen framdriftsstatus ved slutten av måneden, og viser til vesentlige forsinkelser på alle bygg. De hevder 9 at planen av innebar en forsering av 7 uker som byggherren hadde ansvaret for. De mener at forsinkelsene i stor del skyldes forhold som må knyttes opp mot byggherrenes ansvar, som forsinket igangsetting, feil og mangler ved prosjekteringen, en del uforutsette tilleggsarbeider som har ført til forsinkelser og manglende beslutninger fra byggherrene. I tillegg til de 7 ukene som de hevdet å være forsinket per desember, har det for Bygg A (skolen) påløpt i snitt ca 8 uker 10 forsinkelser i løpet av 9 Jf. brev av vedr. framdriften 10 SF-HJ K201 datert Framdriftsfront pr Telemark kommunerevisjon IKS 5

9 perioden til og med april For bygg B(vestibyle/bibliotek) anslår de ukers forsinkelser. For de øvrige byggene i forbindelse med Skien Fritidspark er det også meldt om flere ukers forsinkelser. K201 mener at en del av arbeidene kan forseres, men at det vil bli vanskelig å ta inn alle forsinkelsene. Ifølge rapport pr mars 2007 fra byggeleder (BL) er strømmen av varsel og avvik stor, i hovedsak pga feil og mangler fra prosjekteringsgruppen (PG) på tegninger og i beskrivelser, men også pga produksjonsforhold. Konsekvensene er ikke avklart. BL rapporterer også at produksjonsplanene ikke er brukbare som styringsverktøy. De mangler kritiske aktiviterer og kritisk linje og sideentreprenørene har ikke fått med sine innspill til planen. BL konkluderer med at K201 s manglende fremdrifts- og produksjonsplanlegging og adminstrering av sideentreprisene er produksjonshemmende og kostnadsdrivende. Det er en kjent sak at det til tider er et høyt konfliktsnivå mellom de ulike aktørene i prosjektet. Dette gjelder imidlertid ikke samarbeidet mellom byggherrene i Skien kommune og Telemark fylkeskommune, som beskrives som godt. Bygging av videregående skole skal ifølge den opprinnelige planen være avsluttet 1. august Det har derfor blitt viktig å få til en omforent detaljering av sluttfasen av prosjektet. Dette er en meget viktig fase som krever spesielt god og detaljert koordinering for å bestemme tidspunktet når sideentreprenørene 11 skal inn i prosessen. Byggherrene har fått tilbakemeldinger fra sideentreprenørene om at det vil kreve ekstra ressurser og kan være vanskelig å få til ferdigstillelse innen kontraktenes frister. Tiltak fra byggherrene For å bedre de problemfylte samarbeidsforholdene på prosjektet og løse problemer underveis, har man økt tilstedeværelsen av PG og arkitekt på byggeplassen. Disse vil være sammen med BL 3 dager i uken i tillegg til byggemøter. Det er inngått tilleggsavtaler for å styrke BL, både ved aksept av overtid og økt bemanning. Varsel og avvik som har med fremdrift er behandlet av byggherrene og prosjektleder gjennom diverse korrespondanse og møter med K201 og de øvrige entreprenørene. Formålet har vært å finne frem til løsninger man kan enes om og om mulig opprettholde fristene for ferdigstillelse. Når det gjelder sideentreprenørene K 301, K 302, K 401 har byggherrene inngått avtaler om nye frister for ferdigstillelse. Grunnen er at de har gitt aksept for at forsinkelsen til enkelte av sideentreprenørene ikke skyldes entreprenørenes forhold, men K201. Det arbeides med at sluttdatoene skal bli slik de opprinnelig var mht. skolen, men det er ikke krav om at den skal være ferdig møblert m.v. innen For bygg A,B,D,E,F er oppstart innregulering utsatt en måned. Følgende frister er gitt: Bygg A: Hjalmar Johansen v.g.skole Bygg B: Vestibyle, bibliotek Bygg F: Energisentral Bygg E: Eksisterende idrettshall (1 mnd. forskyvning) 11 K301-røranlegg, K302-luftbehandling, K401-elkraft- og teleanlegg Telemark kommunerevisjon IKS 6

10 Bygg D: Ny flerbrukshall, auditorium Bygg C: Folkebad/treningssenter (2 mnd. forskyvning) (1 mnd. forskyvning) Alle sideentreprenørene er inneforstått med at det ikke vil bli arbeidsstopp på prosjektet i sommerferien, og er innstilt på å forsøke å overholde fristene. Imidlertid er dette avhengig av om K201 kan forsere sitt arbeid, fordi sideentreprenørene må utføre mye av sitt arbeid etter at K201 er ferdige med sitt. Byggherren har pålagt K201 at produksjonen skal følge de nye oppsatte fristene for ferdigstillelse. De får en fristforlengelse til for å ferdigstille Bygg C (folkebad/treningssenter), men for de øvrige byggene gis det ikke fristforlengelse for K201. Det betyr at K201 må være ferdige til opprinnelige frister for å unngå dagmulkt, mens sideentreprenørene har fått noe forlenget tid. K201 kan bare unngå dagmulkter ved å betale sideentreprenørene for forsering av arbeidet. På grunn av prosjektet som helhet, arbeides det kontinuerlig med å komme fram til enighet med K201, men partene står langt fra hverandre. BL rapporterer også om at konfliktområdene har økt, siden fristene for K201 opprettholdes, mens de øvrige entreprisene får fristforlengelse. 4.3 Den økonomiske situasjonen Finansiering I Delrapport 1 undersøkte vi bevilgningene til bygging av ny videregående skole på Moflata. Forprosjektet ble ifølge økonomiplanen for godkjent i sak 39/04 med en ramme på 164,6 mill. kroner. I fylkestingets sak 42/05 ble ny kostandsramme for investeringen vedtatt til 172,9 mill. kroner eksklusive marginer. Til og med budsjettbevilgningen for 2006 var det bevilget 127 mill. kroner. Det gjensto derfor en bevilgning på 45,9 mill. kroner for å fullfinansiere prosjektet i I fylkestinget sak nr 31/06 Økonomiplan Årsbudsjett 2007 ble det vedtatt en lånefinansiering av Hjalmar Johansen videregående skole med 37,6 mill. kroner. Det er ikke ført opp videre bevilgninger i økonomiplanen for Det gjenstår således 8,3 mill. kroner for å fullfinansiere kostnadsrammen i henhold til fylkestingets vedtak. Tilleggskrav Partene har kommet til enighet om at K301, K302 og K402 vil få en kompensasjon som samlet utgjør kr ,- inkl. mv. Fylkeskommunens del av dette utgjør ca 3,8 mill. kroner. Kompensasjonen blir bl a gitt på bakgrunn av en vurdering basert på at opprinnelig plan ikke er fulgt, at entreprenørene til tider må leie inn ekstra arbeidskraft og at det blir fortettet produksjon på slutten. Denne kompensasjonen har byggherren varslet K201 om at de vil kreve erstattet av dem, på grunn av at det skyldes følgekonsekvenser av manglende/mangelfull framdrifts-produksjonsplanlegging og utilstrekkelig koordinering av sideentreprenørene. Forholdet til K201 er ikke avklart. De hadde opprinnelig et forseringskrav på ca.10 mill. kroner på grunn av forsinket igangsettingstillatelse. I tillegg har de varslet økonomiske krav på grunn av feil og mangler ved prosjekteringen og manglende beslutninger fra byggherren. Summen av alle kravene utgjør iflg fylkeskommunens prosjektleder (PL/TFK) om lag 25 mill. kroner eks. mva. Fylkeskommunens andel utgjør om lag 7,75 mill. kroner inkl. mv. Byggherrene anser kravene for å være oppsiktsvekkende høye og har avvist kravene. Dette er gjort etter at advokatfirmaet Schjødt har foretatt en vurdering av kravene og konkludert med Telemark kommunerevisjon IKS 7

11 at byggherrene har en god sak. Det arbeides imidlertid for å komme fram til enighet med K201 for om mulig å unngå en rettsak. Det har gjentatte ganger vært rapportert fra BL at prosjekteringsfeil/mangler fra prosjekteringsgruppen har ført til betydelige økonomiske konsekvenser for byggeperioden. Tilleggene er i stor grad fortsatt uavklarte og det er kun lagt inn grove overslag i byggeregnskapet. Forretningsrutiner mht. endringslister og rekvisisjoner fungerer fremdeles ikke tilfredsstillende, men regninger blir ikke attestert og anvist før man er enige om prisen. Dette gjør at man ikke er ajour med regnskapet, og er en medvirkende årsak til at den økonomiske oversikten er beheftet med usikkerhet. Det er inngått tilleggsavtale om honorar til BL i forbindelse med ekstra oppfølging av byggeledelse på om lag 1,3 mill. kroner inkl. mva for perioden Fylkeskommunens del av dette utgjør i underkant av kr ,- inkl.mva. Det har også påløpt tilleggskrav fra prosjekteringsgruppen. Krav fra PG vil bli sammenholdt med varslet krav fra byggherrene om merkostnader pga av forsinkelser og feil ved tegninger m.v. Prisstigning/reserve/marginer I kostnadsoverslaget til fylkestingets sak 42/05 ble prisstigningen anslått til 4,0 % p.a. Dette har vist seg å være for lavt anslag. Årsaken skyldes at det er et generelt sterkt press på byggemarkedet for tiden, men også at prisstigning øker for administrerte sideentreprenører fordi deres produksjon er forskjøvet og har kommet sent i gang. Prosjektledelsen har til nå beregnet en økning på prisstigningen i forhold til opprinnelig overslag 12 på ca 1,9 mill. kroner. Ifølge PL/TFK er reserve i prosent av gjenstående et viktig styringsparameter. Normalt har man et forløp der parameteren avtar til å begynne med fordi det avdekkes flest tillegg i starten av byggearbeidene. Dersom denne utviklingen forsetter over tid, er imidlertid forbruket av reserven for stor. Reserver til forventede tilleggsarbeider var lagt inn med 11% ved byggestart , pr redusert til 8 % og redusert til 4,7%. Det indikerer et overforbruk av reserven og vesentlig risiko for at den økonomiske rammen ikke vil holde. I fylkestingets vedtak i sak 42/05 er kostandsramme for investeringen vedtatt til 172,9 mill. kroner eksklusive marginer. Telemark fylkeskommune har lagt seg på en praksis med ikke å budsjettere med marginer for usikkerhetsfaktorer. 13 De forhold som har oppstått i forbindelse med tilleggskrav fra K201 og sideentreprenørene, er definert som ekstraordinære forhold som det ikke er budsjettert med. 5 Revisors vurderinger 5.1 Lønns-og arbeidsvilkår Ifølge de opplysningene vi har fått fra byggherrene, arbeidstilsyn og skatteetaten er det iverksatt tiltak for å sjekke at arbeidstakerne har ordnede lønns- og arbeidsforhold. 12 Opprinnelig overslag var ca 6,7 mill. kroner 13 Marginer settes av til usikkerhetsfaktorer som knytter seg til eksterne forhold. Det blir ikke dermed ikke tatt høyde for uforutsatte endringer i prisnivå eller andre usikkerheter i kalkylden. Budsjettet tar imidlertid høyde for en realistisk reserve til forventede tilleggsarbeider som erfaringsmessig vil intreffe i prosjektet. Telemark kommunerevisjon IKS 8

12 Lønnsslippene og arbeidsavtalene som er innhentet fra arbeidstilsynet er unntatt offentlighet, og revisor får ikke innsyn i de enkelte kontrollene som skatteetaten foretar seg. Gjennom intervjuer med byggherrene, arbeidstilsynet og skatteetaten har vi imidlertid fått bekreftet at det er satt inn ressurser på ulike hold for å avklare både lønns- og arbeidsforhold. De opplysningene som har kommet frem gjennom tilsendt dokumentasjon, har ikke påvist underbetaling eller andre brudd norske arbeidsforhold. Det gjenstår et pålegg om å avklare en del uklarheter i forbindelse med utregning av overtid, som arbeidstilsynet per dato ikke har lukket. Etter vår vurdering er det arbeidstilsynets og skatteetatens oppgave å eventuelt forfølge saken videre, dersom de finner at det er forhold som må sjekkes ut over det som er gjort til nå. 5.2 Hovedframdriftsplanen og forholdet til kontraktsfestede sluttdatoer K201 har ikke klart å få fram en omforent hovedframdriftsplan. Dette er et brudd på kontrakten. Byggherren har økt ressursene til BL vesentlig fra januar 2007 for å koordinere aktivitetene. Spørsmålet som kan reises er om byggherrene burde ha satt inn flere tiltak tidligere, når K201 ikke har maktet dette arbeidet. Dette er nok et ganske sammensatt sak, og byggherrene har vært tilbakeholde med å påta seg ansvar for oppgaver som ifølge kontrakt ligger til K201. Partene er ikke enige om hvem som har ansvaret og hva som er grunnen til forsinkelsene i prosjektet. En gjennomgående mangel foruten framdriftsplanen, har vært problemer med leveranse av korrekte arbeidstegninger og manglende avklaringer fra prosjekteringsgruppen. De samtaler revisor har hatt og dokumenter som er gjennomgått, viser at det høye konfliktnivået hele tiden har hatt en negativ effekt på samarbeidet. Bygging av videregående skole skal ifølge den opprinnelige planen være avsluttet 1. august Det er derfor viktig å få til en omforent detaljering av sluttfasen av prosjektet for å bestemme tidspunktet når sideentreprenørene 14 skal inn i prosessen. Sideentreprenører har fått forlenget sin frist for oppstart innregulering med en måned, og har akseptert dette. K201 må imidlertid være ferdig med sitt arbeid før de sideentreprenørene kan komme til med sitt. Slik situasjonen er, avhenger mye av fremdriften til K201. Det er derfor fremdeles stor usikkerhet knyttet til tidspunktet for ferdigstillelse av skolen. 5.3 Den økonomiske situasjonen Det gjenstår 8,3 mill. kroner for å fullfinansiere kostnadsrammen i henhold til fylkestingets vedtak. Revisor har tatt dette skriftlig opp med økonomiseksjonen i fylkeskommunen, som i brev datert opplyser at manglende bevilgning på 8,3 mill. kroner for å fullfinaisere prosjektet vil bli tatt inn i økonomiplanen for Manglende oppfyllelse av kontraktsforpliktelser og arbeid for å ferdigstille prosjektet etter nye frister har utløst vesentlige forseringskostnader fra sideentreprenørene. Byggherrene har inngått avtaler om økonomisk kompensasjon, men de hevder at K201 er ansvarlig for de forsinkelser og økte kostnader som foreligger, og må bære disse kostnadene. Det er derfor varslet erstatningskrav mot K201 for disse utgiftene, samt utgifter til økte ressurser til BL. Det foreligger fremdeles store krav fra K201 mot byggherrene som er uavklarte. Om krav og motkrav vil havne i retten, eller om man kommer fram til enighet med K201 er usikkert. I 14 K301-røranlegg, K302-luftbehandling, K401-elkraft- og teleanlegg Telemark kommunerevisjon IKS 9

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer