Rehabilitering av Stridsklevhallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabilitering av Stridsklevhallen"

Transkript

1 Rehabilitering av Stridsklevhallen - Porsgrunn kommune - Delrapport 2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag - delrapport 2...iii Problemstillinger...iii 1 Innledning Bakgrunn Problemstillinger Revisjonskriterier Avgrensing Metode og gjennomføring Metodevalg Gjennomføring Høring Framdrift Revisjonskriterier Fakta og funn Revisors vurderinger Kontroll med kontrakter, økonomisk styring og rapportering Revisjonskriterier Fakta og funn Prosjektadministrative rutiner - dokumentasjon Kontrakter, forsikringer og garantier Økonomisk styring budsjett og regnskap Rapportering Revisors vurderinger Overtakelse av byggene og aksept av sluttfaktura Revisjonskriterier Fakta og funn Revisors vurderinger Revisors konklusjoner og anbefalinger...8 Litteratur og kildereferanser...9 Vedlegg...9 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Sammendrag - delrapport 2 Kontrollutvalget i Porsgrunn valgte ut rehabilitering av Stridsklevhallen som tema for forvaltningsrevisjon i sak 21/05: Kontrollutvalget ønsker at oppdraget utføres som forvaltningsrevisjon med vekt på prosessen, prosedyrer og rutiner. Prosjektene skal følges fra start til avslutning. Revisor rapporterer regelmessig til kontrollutvalget og tilpasser rutinene og opplegget til prosjektledelsen. Delrapport 1 omhandlet de to første fasene i byggeprosessen: bestillings- og prosjekteringsfasen og ble behandlet av kontrollutvalget i sak 8/08. Delrapport 2 omhandler bygge- og sluttfasen i rehabiliteringen, herunder overtakelsen av bygget. Problemstillinger 1. Er rehabiliteringsarbeidene ved Stridsklevhallen gjennomført i henhold til planer for framdrift? 2. Er rutiner for oppfølging av kontrakter, økonomisk styring og rapportering fulgt? 3. Er overtakelsen av byggene tilfredsstillende gjennomført? Resultater Problemstilling 1: Framdrift Framdriften i prosjektet har vært under kontroll. Da det ble oppdaget nye forhold og behov knyttet til byggeprosjektet, ble det umiddelbart gjort justeringer av framdriftsplanen i samsvar med dette, slik at framdriftsplanen var realistisk og styrende. Problemstilling 2: Kontrakter, økonomisk styring og rapportering De bygningsmessige arbeidene ble påbegynt før det forelå signert kontrakt og før entreprenøren hadde dokumentert at forsikringene var i orden. Dette er i strid med kommunens byggereglement. Det er stilt sikkerhet for alle fag. Sikkerheten er stilt av finansinstitusjoner. Byggeprosjektet ble kr. 6,760 mill dyrere enn budsjettert. En ubudsjettert refusjon fra Norges revmatikerforbund på kr 3,5 mill har redusert overskridelsen til kr 3,260 mill. De forventede overskridelsene ble rapportert til bystyret i forbindelse med kvartalsrapporteringene. Vi har funnet fakturaer som er betalt to ganger. Slike feil viser at det er svakheter i økonomistyringen. Dobbeltbetalingene ble tilbakebetalt i løpet av november Rapporteringen har i hovedsak skjedd i samsvar med gjeldende rutiner og i samsvar med bystyrevedtak 02/08. Rapporteringskravene framgår av byggereglement, investeringsreglement og et bystyrevedtak. De samlede kravene er uoversiktlige, og det er noe motstrid mellom kravene i de ulike regelsettene. Det er ikke utarbeidet sluttregnskap til bystyret innenfor fristen i byggereglementet. Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Problemstilling 3: Overtakelse Overtakelsen av byggene og sluttoppgjøret er gjennomført i samsvar med kommunens reglement og gjeldende kontraktsstandard. Anbefalinger Kommunen bør sørge for at det blir samsvar mellom kravene i byggereglementet og etablert praksis for byggestart i forhold til kontraktssignering, garantier og forsikringer. Kommunen bør revidere reglementskravene om rapportering, slik at rapporteringsplikten til politiske organer i forbindelse med investerings- og byggeprosjekt i kommunen blir beskrevet oversiktlig og samlet. Kommunen bør forbedre rutinene for fakturakontroll. Kommunen bør sikre at sluttregnskap til bystyret blir utarbeidet så fort som mulig etter at et byggeprosjekt er ferdig, og senest innen fristen i byggereglementet. Skien, Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson fagansvarlig forvaltningsrevisor Lisbet Fines oppdragsrevisor Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 1 Innledning Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Bakgrunn Kontrollutvalget i Porsgrunn valgte ut rehabilitering av Stridsklevhallen som tema for forvaltningsrevisjon i sak 21/05: Kontrollutvalget ønsker at oppdraget utføres som forvaltningsrevisjon med vekt på prosessen, prosedyrer og rutiner. Prosjektene skal følges fra start til avslutning. Revisor rapporterer regelmessig til kontrollutvalget og tilpasser rutinene og opplegget til prosjektledelsen. Porsgrunn kommune deler opp byggeprosessen i fire faser: bestillingsfase, prosjekteringsfase, byggefase og sluttfase. Delrapport 1 Rehabilitering av Stridsklevhallen ble ferdigstilt 4. februar 2008 og ble behandlet av kontrollutvalget i sak 8/08. Delrapport 1 omhandlet de to første fasene i byggeprosessen: bestillings- og prosjekteringsfasen. Delrapport 2 omhandler bygge- og sluttfasen i rehabiliteringen, herunder overtakelsen av bygget. 1.2 Problemstillinger Problemstillingene for bygge- og sluttfasen er formulert slik: 1. Er rehabiliteringsarbeidene ved Stridsklevhallen gjennomført i henhold til planer for framdrift? 2. Er rutiner for oppfølging av kontrakter, økonomisk styring og rapportering fulgt? 3. Er overtakelsen av byggene tilfredsstillende gjennomført? 1 RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 1

6 1.3 Revisjonskriterier 2 Revisjonskriteriene for dette prosjektet er utledet fra kommunestyrets vedtak om rehabiliteringen, kommunens byggereglement 3 og investeringsreglement 4 og kontraktsvilkårene etter NS Revisjonskriteriene beskrives nedenfor under hvert kapittel. 1.4 Avgrensing Vi foretar ikke byggfaglige vurderinger av utførte arbeider. Rapporten behandler heller ikke oppfølging i garantiperioden. 2 Metode og gjennomføring 2.1 Metodevalg Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er avvik mellom vedtak, økonomiske rammer og rutiner på den ene siden, og de faktiske forhold. Metodene som er benyttet er dokumentanalyse, regnskapsanalyse og intervju. 2.2 Gjennomføring Vi har undersøkt følgende: - vedtak som gjelder rehabilitering av Stridsklevhallen, herunder sakspapirer, utredninger om rehabiliteringen og møtereferater - regnskap og kvartal-/årsrapporteringer - konkurransegrunnlag, avtaler med leverandører og protokoller fra overtakelsen av byggene Vi har hatt samtaler/intervju med fagleder i kommunen, ekstern prosjektleder og byggeleder. 2.3 Høring Vi har gjennomført et sluttmøte med kommunen, og rapporten er sendt på høring til kommunens administrasjon før ferdigstillelse. Administrasjonens kommentarer til høringen ligger som vedlegg 1 rapporten, og er delvis innarbeidet i pkt og Framdrift 3.1 Revisjonskriterier Problemstilling nr. 1 er om rehabiliteringen av Stridsklevhallen ble gjennomført i henhold til planer for framdrift. Byggereglementet 2 krever at det skal utarbeides framdriftsplan fra og med bestillingsfasen. 2 Revisjonskriterier er de krav og forventninger som objektet for forvaltningsrevisjonen skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriterier skal være begrunnet i eller utledet av autoritative kilder innenfor det reviderte området, og være i samsvar med de kravene som faktisk gjelder i den aktuelle tidsperioden. 3 Byggereglement 25. mars 2004, vedtatt av bystyret 4 Investeringsreglement, vedtatt av bystyret 15. mai 2003 med senere endringer, sist 29. mars 2007 Telemark kommunerevisjon IKS 2

7 Kontrakten som ligger til grunn for arbeidene, NS 8405, krever at entreprenørene skal legge fram framdriftsplan for egne arbeider innen seks uker etter kontraktsinngåelse (jf. NS 8405 pkt. 18.1). Entreprenørens plan skal holde seg innenfor kontraktsfristene, og skal justeres dersom endringer eller samordning gjør det nødvendig. Revisjonskriteriet til denne problemstillingen er: Det skal foreligge en realistisk framdriftsplan, og rehabiliteringsarbeidene skal være gjennomført innen fristen i planen. 3.2 Fakta og funn Hovedframdriftsplan for rehabiliteringen ble lagt fram for bystyret I følge denne planen skulle byggearbeidene gjennomføres i perioden til I kontraktene med entreprenørene er oppstartfristen , med sluttfrist Ved byggestart ble det avdekket at bygningene var i en dårligere forfatning enn antatt under prosjekteringen, bl.a. ble det avdekket dårlig betongdekke og det ble gjort funn av asbest. På bakgrunn av møter og varsler fra entreprenøren ble det ganske raskt forhandlet fram en ny sluttfrist. Det ble utarbeidet nye framdriftsplaner, og sluttfristen ble justert til , jf. PAboka 5. Kommunen og den eksterne prosjektledelsen er enige om at disse forholdene delvis burde vært klarlagt på forhånd, og at prosjekteringen ikke var bra nok. Kommunen gjennomfører en intern evaluering for å lære av erfaringene fra byggeprosjektet. Det framgår av protokollen fra overtakelsesforretningen at de bygningsmessige arbeidene er overtatt innenfor justert kontraktsdato Det ble tatt forbehold om og satt frist for utbedring av enkelte gjenstående arbeider. Disse manglene ble i følge kommunen og prosjektleder utbedret innen fristene som ble satt i overtakelsesprotokollen. 3.3 Revisors vurderinger Framdriften i prosjektet har vært under kontroll. Da det ble oppdaget nye forhold og behov knyttet til byggeprosjektet, ble det umiddelbart gjort justeringer av framdriftsplanen i samsvar med dette, slik at framdriftsplanen var realistisk og styrende. 4 Kontroll med kontrakter, økonomisk styring og rapportering 4.1 Revisjonskriterier Problemstilling nr. 2 er om rutiner for oppfølging av kontrakter, økonomisk styring og rapportering er fulgt. Kommunens byggereglement og investeringsreglement inneholder regler om byggefasen, kontraktshåndtering, rapportering og sluttregnskap, og danner grunnlaget for revisjonskriteriene til denne problemstillingen. I byggereglementet (br) reguleres bygge- og 5 Prosjektleders og byggeleders prosjektadministrative håndbok for byggeprosjektet. Telemark kommunerevisjon IKS 3

8 sluttfasen gjennom 6-9. I investeringsreglementet (ir) er de relevante reglene 8 og 9 om byggefasen, rapportering og sluttregnskap. I tillegg til rapporteringskravene i bygge- og investeringsreglementene er det vedtatt av bystyret i vedtak 02/08 at det skal rapporteres kvartalsvis på kostnad og framdrift til formannskapet i større og/eller utvalgte prosjekt. Revisjonskriteriene for problemstilling 2 er: Kontrakter, forsikringer og garantier skal være i orden før arbeidene starter. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til byggebudsjettet og vedtatt ramme. Vesentlige endringer og uforutsette forhold skal være rapportert til og håndtert av rette vedkommende i samsvar med kommunens reglement. Det skal være rapportert til formannskapet og bystyret i henhold til kommunens reglement og vedtak, avhengig av prosjektets verdi. Det skal rapporteres i årsberetningen. Det skal føres et prosjektregnskap og sluttregnskap i samsvar med kommunens reglement og etter kommunens særskilte prosedyre for føring av prosjektregnskap. 4.2 Fakta og funn Prosjektadministrative rutiner - dokumentasjon Det foreligger en Prosjekthåndbok, utarbeidet av Bygge- og eiendomsetaten. Den inneholder rutiner for de ulike fasene av byggeprosjekter og beskriver bl.a. hvem som har ansvar for gjennomføringen, hva som er hensikten med rutinene og lister der gjennomførte tiltak skal kvitteres ut. Kommunen opplyser at denne prosjekthåndboken skal revideres. I praksis brukes ikke denne håndboken på en slik måte at det kan dokumenteres om arbeidsoperasjoner som beskrives er gjennomført eller ikke. Prosjekt- og byggeledelsen (ekstern konsulent) har en egen prosjektadministrativ håndbok, PA-boka, som de tilpasser til hvert prosjekt. Denne beskriver rutinene som gjelder for prosjektet Kontrakter, forsikringer og garantier Byggestart for rehabiliteringen var Kontrakt for de bygningsmessige arbeidene ble signert I kontrakten om de bygningsmessige arbeidene er det stilt krav om sikkerhet fra entreprenøren på ca kr 2,7 mill. Administrasjonen opplyser at kommunen alltid stiller krav om sikkerhet ved entrepriser. Tidligere har de hatt egne formular for dette, men er nå i ferd med å gå over til å benytte Norsk Standards garantiformular. Garantiene er prosjektunike. Det betyr at den er knyttet opp til kontraktssummen i hvert enkelt prosjekt. Administrasjonen opplyser at normalt vil ikke kommunen betale avdrag for kontraktsarbeidene før garantien foreligger. Garantien stilles av en finansieringsinstitusjon og kan ikke trekkes tilbake uten samtykke fra byggherren. Kommunen har garanti for alle entreprisene for Stridsklevhallen. Telemark kommunerevisjon IKS 4

9 I følge kontrakten skulle forsikringsattester legges fram for byggherren innen Kommunen opplyser at alle entreprenørene har forsikring for å drive sin virksomhet, og at det ikke er vanlig at forsikringene er prosjektrelaterte. Dekningsomfanget er vanligvis 10 mill for bedriftsansvar og 10 mill for produktansvar i de enkelte skadetilfellene. Kommunen opplyser at dette er sjekket og dokumentert. Det framgår av kommunens høringsuttalelse at kommunens praksis knyttet til byggestart og kontraktssignering gjør at en vinner tid i byggeprosjekt, og at anleggene dermed blir ferdige tidligere. Risikoen knyttet til denne praksisen vurderes som svært liten, blant annet fordi en får god kjennskap til entreprenørenes økonomiske stilling gjennom krav om villighetserklæring fra banke/garantist i forbindelsen med anskaffelsesprosessen Økonomisk styring budsjett og regnskap På bakgrunn av innhentet anbud ble det utarbeidet et byggebudsjett på kr etter anbud. Byggebudsjettet ligger til grunn for forpliktelsesregnskapet. Investeringsreglementet krever at det skal etableres en egen prosedyre for føring av forpliktelsesregnskap i kommunen. Kommunen har anskaffet et program for oppfølging av økonomien i investeringsprosjekter som vil bli tatt i bruk. Dette var ikke tatt i bruk for Stridsklevhallen. Kommunen opplyser ellers at det er en del av byggeleders prosjektoppdrag for kommunen å føre forpliktelsesregnskapet, men at det ikke er 100 % dekkende. Dette regnskapet skal føres i henhold til kontrakten mellom kommunen og entreprenøren. Byggeleder har ført slikt regnskap med kolonner for budsjett, kontrakt og tilleggsarbeider. Det gjøres innen særskilt kontroll av økonomien i kommunen, ut over den kontrollen som er lagt til byggeleder og prosjektleder. Regnskapet for Porsgrunn kommune viser at de totale utgiftene for rehabiliteringen av Stridsklevhallen fra er kr (pr se oversikt over utgiftsfordelingen i vedlegg 2). Investeringsrapporten til bystyret for 3. kvartal 2009 viser at det er påløpt kr. 50,136 mill, og at prognosen er kr 50,150 mill. Dette innebærer en overskridelse på kr Norsk revmatikerforbund har gitt kommunen tilskudd for utgifter på kr Dette tilskuddet var det ikke budsjettert med. Overskridelsen av bevilget ramme blir dermed redusert til kr 3,260 mill. En gjennomgang av kommunens regnskap viser at noen fakturaer er betalt to ganger. For dette prosjektet har vi funnet sluttfakturaer for bygningsmessige arbeider og for elektriske arbeider som er betalt to ganger. Telemark kommunerevisjon IKS har sendt revisjonsnotat til kommunen om disse utbetalingene. Kommunen opplyser at det er tatt skritt for å kreve tilbake pengene fra mottaker, og i høringsbrevet opplyses det at disse pengene nå er tilbakebetalt til kommunen. Byggereglementet krever at sluttregnskap skal utarbeides innen utgangen av første garantiår. Sluttregnskapet skal legges fram for bystyret. Første garantiår på byggeentreprisen løper fra 25. oktober Sluttregnskap for rehabiliteringen av Stridsklevhallen er ikke utarbeidet pr. november Det er dermed ikke lagt fram sluttregnskap for rehabiliteringen i samsvar med byggereglementet. Kommunen opplyser i høringsbrevet at sluttregnskap vil bli lagt fram til politisk behandling i de første møtene i Telemark kommunerevisjon IKS 5

10 4.2.4 Rapportering Prosjektadministrativ håndbok er distribuert til alle aktørene, fra byggherre (kommunen) til leverandører. I henhold til håndboka har prosjektet hatt byggemøter og framdriftsmøter hver 14. dag, slik at det har vært ett møte i uka. Referater fra møtene har blitt sendt til kommunen. Videre har det vært skriftlig rapport hver måned fra byggeleder til prosjektleder og kommunen. Byggereglementet sier at for investeringer over kr 5 mill skal det rapporteres månedlig til formannskapet i byggefasen (br 8 tredje ledd). Det er ikke rapportert månedlig til formannskapet i samsvar med byggereglementet. Kommunen opplyser at den rapporteringen ikke praktiseres. Det er imidlertid rapportert til formannskapet i samsvar med bystyrevedtak 02/08, som sier at det skal rapporteres hvert kvartal for større og/eller utvalgte prosjekt. Det er rapportert om prosjektet i kvartalsrapportene til bystyret. Det meldes om avvik fra framdriftsplanen og overskridelse av budsjett på kr 2-2,5 mill i første og andre kvartalsrapport 2008, og dette øker til kr 4,5 mill i tredje kvartalsrapport Det er rapportert på status for helse, miljø og sikkerhet i kvartalsrapportene fra og med 1. kvartalsrapport 2008, og det er i byggeperioden rapportert om to arbeidsmiljøhendelser som ble håndtert i avvikssystemet. Porsgrunn kommunes årsberetning for 2008 inneholder informasjon om Stridsklevhallen på side 12. Det framgår at påløpt sum i prosjektets levetid var kr 46,7 mill per Bevilget sum slik det framgår av årsberetningen var kr 46,9 mill. Dette inkluderer tilskuddet på kr 3,5 mill fra Revmatikerforbundet. 4.3 Revisors vurderinger De bygningsmessige arbeidene ble påbegynt ca en måned før det forelå signert kontrakt og ca to måneder før entreprenøren pliktet å dokumentere at forsikringene var i orden. Dette er i strid med kommunens byggereglement. Det er stilt sikkerhet for alle fag. Sikkerheten er stilt av finansinstitusjoner. Byggeprosjektet ble kr. kr dyrere enn budsjettert. En ubudsjettert gave fra Norges revmatikerforbund har redusert overskridelsen til kr De forventede overskridelsene ble rapportert til bystyret i forbindelse med kvartalsrapporteringen etter hvert som de ble synlige. Vi mener at det er en alvorlig svikt at en sluttfaktura, som burde være gjenstand for ekstra oppmerksomhet og kontroll, blir betalt to ganger. Det er uheldig at det er teknisk mulig å registrere samme faktura i kommunens regnskapssystem to ganger uten varsel. Slike feil viser at det er svakheter i økonomistyringen. Feilene kan bidra til for høye utgifter for kommunen generelt, og til budsjettoverskridelser dersom de ikke blir rettet opp. Retting av slike feil påfører kommunen økt ressursbruk, og det gir også en risiko for at penger kan gå tapt. Dersom slike feil ikke blir oppdaget og rettet, vil byggets regnskapsmessige verdi framstå som høyere enn den faktisk er. I skrivende stund er det ikke lagt fram sluttregnskap for prosjektet. Det innebærer brudd på fristen for slikt regnskap i byggereglementet. Rapportering av økonomiske transaksjoner bør Telemark kommunerevisjon IKS 6

11 skje så nært som mulig i tid. Det er svært uheldig at rapporteringen til bystyret skjer så sent at interessen for kostnaden og prosjektet er borte. Øvrig rapportering har i hovedsak skjedd i samsvar med gjeldende rutiner og i samsvar med bystyrevedtak 02/08. Rapporteringskravene er etter revisors vurdering ganske uoversiktlige, og det er noe sprik mellom den rapportering som praktiseres og det som står beskrevet i de ulike reglementene og vedtaket som gjelder på området. Byggereglementet, investeringsreglementet og bystyrets vedtak 02/08 innholder ulike innslagspunkt og krav til rapporteringen. I bystyrets vedtak 02/08 er det vedtatt en frittstående rapporteringsplikt til formannskapet, men reglementenes rapporteringsbestemmelser er ikke endret i samsvar med dette vedtaket. Det er uklart om det skulle vært rapportert på helse, miljø og sikkerhet i byggeprosjekt også i forbindelse med årsrapporteringen, jf. br 8 og ir 9. Revisor anbefaler at kommunen skjerper inn rutinene for utarbeidelse av sluttregnskap og fakturakontroll, og at reglementskravene om rapportering blir revidert, slik at rapporteringsplikten i investerings/byggeprosjekt til politiske organer i kommunen blir beskrevet oversiktlig og samlet. 5 Overtakelse av byggene og aksept av sluttfaktura 5.1 Revisjonskriterier Problemstilling nr. 3 er om overtakelsen av bygget er tilfredsstillende gjennomført. Her undersøker vi om bestemmelsene i byggereglement og kontraktens bestemmelser om gjennomføring av overtakelse av bygget er fulgt. Byggereglementet 7 sier følgende: o I sluttfasen overtas bygget fra entreprenør, bruker av bygget flytter inn, byggeprosjektet evalueres og garantiperioden håndteres. Bygge- og eiendomssjefen kan beslutte at sluttoppgjør ikke skal utbetales før avtalt dokumentasjon på forvaltning, drift og vedlikehold av bygget er mottatt og godkjent. NS 8405 er den kontraktsstandarden som i hovedsak er brukt i forbindelse med rehabiliteringen av Stridsklevhallen. Kontraktsstandarden inneholder bestemmelser om rutiner mv. som skal følges i forbindelse med overtakelsen, herunder formelle krav til overtakelsesforretningen, jf. punkt 32 i NS 8405 og krav til sluttfaktura, jf. pkt 33 i NS Revisjonskriteriene til problemstilling 3 blir: Overtakelse av bygget skal gjennomføres i henhold til kommunens byggereglement og relevante bestemmelser i NS Det skal føres protokoll fra overtakelsen. Sluttfaktura skal foreligge senest to måneder etter overtakelse, dersom ikke annen frist er skriftlig avtalt, og skal vise en total oppstilling av mellomværende mellom byggherre og leverandør. Sluttfaktura skal betales senest to måneder fra mottakelse av sluttoppstillingen (NS 8405 pkt. 33). Telemark kommunerevisjon IKS 7

12 5.2 Fakta og funn Det er gjennomført overtakelsesforretning for samtlige fag, og det er ført protokoll over forretningene. Protokollene viser dato for overtakelse og de er signert av partene som var til stede. Protokollene angir avdekkede mangler og frister for utbedring. Vi har sett på sluttfakturaene for de største oppdragene bygningsmessige arbeider og elektriske arbeider. Sluttfakturaen for de elektriske arbeidene forelå i november/desember Den inneholder en sluttoppstilling og er i samsvar med innholdskravet i NS 8405 pkt Overtakelsen av de elektriske arbeidene fant sted etter prøvedriftsperiode på tre måneder. Sluttfakturaen ble betalt i april og mai 2009, etter prøvedriftsperioden. Dette var i samsvar med overtakelsesprotokollen. Kommunen opplyser at tidspunktet for den sene betalingen av faktura for elektriske arbeider også har sammenheng med at fakturaen ble feilsendt direkte til kommunen og ikke til byggeleder for kontroll som avtalt. Administrasjonen opplever feiladressering av fakturaer som et generelt problem, og har vært i kontakt med den aktuelle entreprenøren svært mange ganger for å få en riktigere adressering av fakturaene. Overtakelse av de bygningsmessige arbeidene fant sted Første utkast til sluttavregning forelå Endelig sluttfaktura for bygningsmessige arbeider forelå Det var gitt fristutsettelse i e-post Sluttfakturaen for de bygningsmessige arbeidene viser totalsummen som er fakturert samt anbudsprisen inkludert endringer og reguleringer. Byggeleder opplyser at et av bilagene til sluttfakturaen viser sluttsummene av postene, endringer, avtalte reguleringer og påslag slik som NS krever. Det forelå over 100 endringsmeldinger og krav, og det ville derfor vært upraktisk om sluttfakturaen skulle inneholde alt underlag og alle bilag for de oppgitte summene. Alle endringsmeldinger var løpende godkjent og utbetalt gjennom byggeperioden. 5.3 Revisors vurderinger Overtakelsen av byggene og sluttoppgjøret er gjennomført i samsvar med kommunens reglement og kontraktsstandarden. 6 Revisors konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Det ble utarbeidet realistisk framdriftsplan som har vært styrende for prosjektets framdrift. Arbeidene ble startet opp før alle kontrakter var signert og før kontraktskrav om sikkerhetsstillelse og dokumentasjon av forsikring var gjennomført. Det er etablert byggebudsjett og det er rapportert i samsvar med bystyrets vedtak om rutiner for rapportering. Det er ført prosjektregnskap av ekstern konsulent. Det forekommer at samme faktura er betalt to ganger. Overtakelsen av bygget har skjedd i samsvar med gjeldende prosedyrer. Det er ikke utarbeidet sluttregnskap til bystyret i samsvar med byggereglementet. Telemark kommunerevisjon IKS 8

13 Anbefalinger Kommunen bør sørge for at det blir samsvar mellom kravene i byggereglementet og etablert praksis for byggestart i forhold til kontraktssignering, garantier og forsikringer. Kommunen bør revidere reglementskravene om rapportering, slik at rapporteringsplikten til politiske organer i forbindelse med investerings- og byggeprosjekt i kommunen blir beskrevet oversiktlig og samlet. Kommunen bør forbedre rutinene for fakturakontroll. Kommunen bør sikre at sluttregnskap til bystyret blir utarbeidet så fort som mulig etter at et byggeprosjekt er ferdig, og senest innen fristen i byggereglementet. Litteratur og kildereferanser Lover og forskrifter: - Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv Offentlige dokument: - Investeringsreglement for Porsgrunn kommune - Byggereglement for Porsgrunn kommune - NS 8405 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider (Norges Standardiseringsforbund) Litteratur: - Advokatfirmaet Cappelen& Krefting DA (2005) NS 8405 og byggherrene en enkel innføring i en vanskelig standard, Bergen: Fagbokforlaget Vedlegg Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra administrasjonen Vedlegg 2: Oversikt over regnskap, budsjett og rapportering Vedlegg 3: Oversikt over overtakelsesforretninger Telemark kommunerevisjon IKS 9

14 VEDLEGG 1 HØRINGSUTTALELSE FRA KOMMUNEN Telemark kommunerevisjon IKS 1

15 VEDLEGG 1 HØRINGSUTTALELSE FRA KOMMUNEN Telemark kommunerevisjon IKS 2

16 VEDLEGG 1 HØRINGSUTTALELSE FRA KOMMUNEN Telemark kommunerevisjon IKS 3

17 VEDLEGG 2 OVERSIKT REGNSKAP, BUDSJETT OG RAPPORTERING Utgiftsfordeling Periode Rapportering i kvartalsrapport (akk, i hele tusen) Rapportert påløpt sum i årsrapport (akk. for alle år) Regnskapet (Kilde: Agresso) Budsjett (i hele tusen) pr år 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt 2006 Ikke nevnt kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt ,7 mill kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt ,7 mill kvartal kvartal kvartal kvartal pr Totalt SUM ALLE ÅR Ref. utenom budsjett 9 Sluttregnskap foreligger ikke ved utløpet av første garantiår. 6 Avvik omtalt i delrapport I, forklart i brev fra kommunen til Kontrollutvalget Avvik pga tidspunkt for uttak av regnskapstall til kvartalrapporten, jf. brev til Kontrollutvalget Inntekt i 2. kvartal skyldes tilbakebetaling av dobbeltbetalt faktura og rettelser i regnskapet. 9 Fra Norsk revmatikerforbund Telemark kommunerevisjon IKS 1

18 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OVERTAKELSESFORRETNINGER Arbeid Overtakelsestidspunkt Bygningsmessige arbeider Vannbehandlingsanlegg Protokolldato Frist for retting av mangler Ja Ikke datert (ferdigbefaring ) Ventilasjon Ikke datert (ferdigbefaring ) Rørtekniske arbeider Automatisering og SD-anlegg Ikke datert (ferdigbefaring ) Ikke datert (utskriftsdato ) Elektro Ikke datert (befaringsdato ) Ja Ja Ja Ja Ja 11 Retting gjennomført Opplyst av prosjektleder og byggeleder Opplyst av kommunen Telemark kommunerevisjon IKS 1

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 2. - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 2. - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011 Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole Del 2 - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1

Detaljer

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune -

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune - Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2 - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722005 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Avgrensing...1 1.3

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 1: Planlegging, prosjektering og anskaffelser. - Kragerø kommune -

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 1: Planlegging, prosjektering og anskaffelser. - Kragerø kommune - Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole Del 1: Planlegging, prosjektering og anskaffelser - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011 2008 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 1 Innledning...4

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

Mangelliste Næringsforhold

Mangelliste Næringsforhold : Overtagelse og avskjæring ved advokat Hans Cappelen Tittelsiden Innholdsfortegnelse Blanketter Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold Byggblankett 8430 B:2009 Mangelliste Næringsforhold

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE Veiledning for utbyggere, entreprenører/ leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8405 «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR 2009 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 AVGRENSING... 3 2.

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE AVTALE OM KONSULENTTJENESTER- RAMMEAVTALE Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk Org.nr.: 942 110 464 Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Telefonnr.: 979 96 224 Postnummer/ Sted: 7004

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE Veiledning for utbyggere, entreprenører/ leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID Vedlegg 1 KONTRAKT FOR HVALER KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Hvaler kommune. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Skjold Ny fyrsentral

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Skjold Ny fyrsentral KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8401 2455323 Skjold Ny fyrsentral 450772 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 HOVEDPREMISSER... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING...

Detaljer

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS OG ENTRERENØR AS FOR DEL 1 - ANLEGG KOMPLETTE ARBEIDER Juni 2008 Sofienlund 0b-Avtaledokument-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 0 AVTALEPARTER OG REPRESENTANTER... 1

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter April 2017 «Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter» April 2017 Prosjektplan utarbeidet for Bergen kommune

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8402 - oppdrag etter regning (Vanskelig å forutse omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim kommune,

Detaljer

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag.

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag. 140158 SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II Kontraktbestemmelser med blanketter NS8407 For Tilbud 150513 BAN Revisjon Revisjonen

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Rammeavtale elektrikerarbeid

Rammeavtale elektrikerarbeid KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnr. om Rammeavtale elektrikerarbeid Kontrakt

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859 Stildefinisjon: INNH 1: Skrift: Fet, Skriftfarge: Tekst 2, Tabulatorstopp: 0,78 cm, Left + 15,98 cm, Høyre,Fylltegn: Drammen Eiendom KF DEL C Rammeavtale Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune

Detaljer

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN Vedlegg 6 BKSAK 200819134 BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN KONTRAKTSVILKÅR BASERT PÅ NS 8406 Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 2485063 UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 0 Tilbudskonkurranse B05 14.03.12 ES Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

Hvordan kunne nekte overtakelse påp en forsvarlig måte m ved advokat Hans Cappelen, Oslo

Hvordan kunne nekte overtakelse påp en forsvarlig måte m ved advokat Hans Cappelen, Oslo Hvordan kunne nekte overtakelse påp en forsvarlig måte m? ved advokat Hans Cappelen, Oslo OVERSIKT 1. NS-kontrakter. Lov. NS 8430 2. De viktige og farlige formalitetene 3. Nekte eller ikke: Hvordan vurdere?

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON Vår dato: Vår referanse: PROSJEKT NR. 111835 ÅLESUND TRAFIKKSTASJON FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/8932-1 Dato: 24.08.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PLANLEGGING OG STYRING AV BYGGEPROSJEKTER I TIDLIGFASEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer