Rehabilitering av Stridsklevhallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabilitering av Stridsklevhallen"

Transkript

1 Rehabilitering av Stridsklevhallen - Porsgrunn kommune - Delrapport 2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag - delrapport 2...iii Problemstillinger...iii 1 Innledning Bakgrunn Problemstillinger Revisjonskriterier Avgrensing Metode og gjennomføring Metodevalg Gjennomføring Høring Framdrift Revisjonskriterier Fakta og funn Revisors vurderinger Kontroll med kontrakter, økonomisk styring og rapportering Revisjonskriterier Fakta og funn Prosjektadministrative rutiner - dokumentasjon Kontrakter, forsikringer og garantier Økonomisk styring budsjett og regnskap Rapportering Revisors vurderinger Overtakelse av byggene og aksept av sluttfaktura Revisjonskriterier Fakta og funn Revisors vurderinger Revisors konklusjoner og anbefalinger...8 Litteratur og kildereferanser...9 Vedlegg...9 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Sammendrag - delrapport 2 Kontrollutvalget i Porsgrunn valgte ut rehabilitering av Stridsklevhallen som tema for forvaltningsrevisjon i sak 21/05: Kontrollutvalget ønsker at oppdraget utføres som forvaltningsrevisjon med vekt på prosessen, prosedyrer og rutiner. Prosjektene skal følges fra start til avslutning. Revisor rapporterer regelmessig til kontrollutvalget og tilpasser rutinene og opplegget til prosjektledelsen. Delrapport 1 omhandlet de to første fasene i byggeprosessen: bestillings- og prosjekteringsfasen og ble behandlet av kontrollutvalget i sak 8/08. Delrapport 2 omhandler bygge- og sluttfasen i rehabiliteringen, herunder overtakelsen av bygget. Problemstillinger 1. Er rehabiliteringsarbeidene ved Stridsklevhallen gjennomført i henhold til planer for framdrift? 2. Er rutiner for oppfølging av kontrakter, økonomisk styring og rapportering fulgt? 3. Er overtakelsen av byggene tilfredsstillende gjennomført? Resultater Problemstilling 1: Framdrift Framdriften i prosjektet har vært under kontroll. Da det ble oppdaget nye forhold og behov knyttet til byggeprosjektet, ble det umiddelbart gjort justeringer av framdriftsplanen i samsvar med dette, slik at framdriftsplanen var realistisk og styrende. Problemstilling 2: Kontrakter, økonomisk styring og rapportering De bygningsmessige arbeidene ble påbegynt før det forelå signert kontrakt og før entreprenøren hadde dokumentert at forsikringene var i orden. Dette er i strid med kommunens byggereglement. Det er stilt sikkerhet for alle fag. Sikkerheten er stilt av finansinstitusjoner. Byggeprosjektet ble kr. 6,760 mill dyrere enn budsjettert. En ubudsjettert refusjon fra Norges revmatikerforbund på kr 3,5 mill har redusert overskridelsen til kr 3,260 mill. De forventede overskridelsene ble rapportert til bystyret i forbindelse med kvartalsrapporteringene. Vi har funnet fakturaer som er betalt to ganger. Slike feil viser at det er svakheter i økonomistyringen. Dobbeltbetalingene ble tilbakebetalt i løpet av november Rapporteringen har i hovedsak skjedd i samsvar med gjeldende rutiner og i samsvar med bystyrevedtak 02/08. Rapporteringskravene framgår av byggereglement, investeringsreglement og et bystyrevedtak. De samlede kravene er uoversiktlige, og det er noe motstrid mellom kravene i de ulike regelsettene. Det er ikke utarbeidet sluttregnskap til bystyret innenfor fristen i byggereglementet. Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 Problemstilling 3: Overtakelse Overtakelsen av byggene og sluttoppgjøret er gjennomført i samsvar med kommunens reglement og gjeldende kontraktsstandard. Anbefalinger Kommunen bør sørge for at det blir samsvar mellom kravene i byggereglementet og etablert praksis for byggestart i forhold til kontraktssignering, garantier og forsikringer. Kommunen bør revidere reglementskravene om rapportering, slik at rapporteringsplikten til politiske organer i forbindelse med investerings- og byggeprosjekt i kommunen blir beskrevet oversiktlig og samlet. Kommunen bør forbedre rutinene for fakturakontroll. Kommunen bør sikre at sluttregnskap til bystyret blir utarbeidet så fort som mulig etter at et byggeprosjekt er ferdig, og senest innen fristen i byggereglementet. Skien, Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson fagansvarlig forvaltningsrevisor Lisbet Fines oppdragsrevisor Telemark kommunerevisjon IKS iv

5 1 Innledning Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3. Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Bakgrunn Kontrollutvalget i Porsgrunn valgte ut rehabilitering av Stridsklevhallen som tema for forvaltningsrevisjon i sak 21/05: Kontrollutvalget ønsker at oppdraget utføres som forvaltningsrevisjon med vekt på prosessen, prosedyrer og rutiner. Prosjektene skal følges fra start til avslutning. Revisor rapporterer regelmessig til kontrollutvalget og tilpasser rutinene og opplegget til prosjektledelsen. Porsgrunn kommune deler opp byggeprosessen i fire faser: bestillingsfase, prosjekteringsfase, byggefase og sluttfase. Delrapport 1 Rehabilitering av Stridsklevhallen ble ferdigstilt 4. februar 2008 og ble behandlet av kontrollutvalget i sak 8/08. Delrapport 1 omhandlet de to første fasene i byggeprosessen: bestillings- og prosjekteringsfasen. Delrapport 2 omhandler bygge- og sluttfasen i rehabiliteringen, herunder overtakelsen av bygget. 1.2 Problemstillinger Problemstillingene for bygge- og sluttfasen er formulert slik: 1. Er rehabiliteringsarbeidene ved Stridsklevhallen gjennomført i henhold til planer for framdrift? 2. Er rutiner for oppfølging av kontrakter, økonomisk styring og rapportering fulgt? 3. Er overtakelsen av byggene tilfredsstillende gjennomført? 1 RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 1

6 1.3 Revisjonskriterier 2 Revisjonskriteriene for dette prosjektet er utledet fra kommunestyrets vedtak om rehabiliteringen, kommunens byggereglement 3 og investeringsreglement 4 og kontraktsvilkårene etter NS Revisjonskriteriene beskrives nedenfor under hvert kapittel. 1.4 Avgrensing Vi foretar ikke byggfaglige vurderinger av utførte arbeider. Rapporten behandler heller ikke oppfølging i garantiperioden. 2 Metode og gjennomføring 2.1 Metodevalg Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er avvik mellom vedtak, økonomiske rammer og rutiner på den ene siden, og de faktiske forhold. Metodene som er benyttet er dokumentanalyse, regnskapsanalyse og intervju. 2.2 Gjennomføring Vi har undersøkt følgende: - vedtak som gjelder rehabilitering av Stridsklevhallen, herunder sakspapirer, utredninger om rehabiliteringen og møtereferater - regnskap og kvartal-/årsrapporteringer - konkurransegrunnlag, avtaler med leverandører og protokoller fra overtakelsen av byggene Vi har hatt samtaler/intervju med fagleder i kommunen, ekstern prosjektleder og byggeleder. 2.3 Høring Vi har gjennomført et sluttmøte med kommunen, og rapporten er sendt på høring til kommunens administrasjon før ferdigstillelse. Administrasjonens kommentarer til høringen ligger som vedlegg 1 rapporten, og er delvis innarbeidet i pkt og Framdrift 3.1 Revisjonskriterier Problemstilling nr. 1 er om rehabiliteringen av Stridsklevhallen ble gjennomført i henhold til planer for framdrift. Byggereglementet 2 krever at det skal utarbeides framdriftsplan fra og med bestillingsfasen. 2 Revisjonskriterier er de krav og forventninger som objektet for forvaltningsrevisjonen skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriterier skal være begrunnet i eller utledet av autoritative kilder innenfor det reviderte området, og være i samsvar med de kravene som faktisk gjelder i den aktuelle tidsperioden. 3 Byggereglement 25. mars 2004, vedtatt av bystyret 4 Investeringsreglement, vedtatt av bystyret 15. mai 2003 med senere endringer, sist 29. mars 2007 Telemark kommunerevisjon IKS 2

7 Kontrakten som ligger til grunn for arbeidene, NS 8405, krever at entreprenørene skal legge fram framdriftsplan for egne arbeider innen seks uker etter kontraktsinngåelse (jf. NS 8405 pkt. 18.1). Entreprenørens plan skal holde seg innenfor kontraktsfristene, og skal justeres dersom endringer eller samordning gjør det nødvendig. Revisjonskriteriet til denne problemstillingen er: Det skal foreligge en realistisk framdriftsplan, og rehabiliteringsarbeidene skal være gjennomført innen fristen i planen. 3.2 Fakta og funn Hovedframdriftsplan for rehabiliteringen ble lagt fram for bystyret I følge denne planen skulle byggearbeidene gjennomføres i perioden til I kontraktene med entreprenørene er oppstartfristen , med sluttfrist Ved byggestart ble det avdekket at bygningene var i en dårligere forfatning enn antatt under prosjekteringen, bl.a. ble det avdekket dårlig betongdekke og det ble gjort funn av asbest. På bakgrunn av møter og varsler fra entreprenøren ble det ganske raskt forhandlet fram en ny sluttfrist. Det ble utarbeidet nye framdriftsplaner, og sluttfristen ble justert til , jf. PAboka 5. Kommunen og den eksterne prosjektledelsen er enige om at disse forholdene delvis burde vært klarlagt på forhånd, og at prosjekteringen ikke var bra nok. Kommunen gjennomfører en intern evaluering for å lære av erfaringene fra byggeprosjektet. Det framgår av protokollen fra overtakelsesforretningen at de bygningsmessige arbeidene er overtatt innenfor justert kontraktsdato Det ble tatt forbehold om og satt frist for utbedring av enkelte gjenstående arbeider. Disse manglene ble i følge kommunen og prosjektleder utbedret innen fristene som ble satt i overtakelsesprotokollen. 3.3 Revisors vurderinger Framdriften i prosjektet har vært under kontroll. Da det ble oppdaget nye forhold og behov knyttet til byggeprosjektet, ble det umiddelbart gjort justeringer av framdriftsplanen i samsvar med dette, slik at framdriftsplanen var realistisk og styrende. 4 Kontroll med kontrakter, økonomisk styring og rapportering 4.1 Revisjonskriterier Problemstilling nr. 2 er om rutiner for oppfølging av kontrakter, økonomisk styring og rapportering er fulgt. Kommunens byggereglement og investeringsreglement inneholder regler om byggefasen, kontraktshåndtering, rapportering og sluttregnskap, og danner grunnlaget for revisjonskriteriene til denne problemstillingen. I byggereglementet (br) reguleres bygge- og 5 Prosjektleders og byggeleders prosjektadministrative håndbok for byggeprosjektet. Telemark kommunerevisjon IKS 3

8 sluttfasen gjennom 6-9. I investeringsreglementet (ir) er de relevante reglene 8 og 9 om byggefasen, rapportering og sluttregnskap. I tillegg til rapporteringskravene i bygge- og investeringsreglementene er det vedtatt av bystyret i vedtak 02/08 at det skal rapporteres kvartalsvis på kostnad og framdrift til formannskapet i større og/eller utvalgte prosjekt. Revisjonskriteriene for problemstilling 2 er: Kontrakter, forsikringer og garantier skal være i orden før arbeidene starter. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til byggebudsjettet og vedtatt ramme. Vesentlige endringer og uforutsette forhold skal være rapportert til og håndtert av rette vedkommende i samsvar med kommunens reglement. Det skal være rapportert til formannskapet og bystyret i henhold til kommunens reglement og vedtak, avhengig av prosjektets verdi. Det skal rapporteres i årsberetningen. Det skal føres et prosjektregnskap og sluttregnskap i samsvar med kommunens reglement og etter kommunens særskilte prosedyre for føring av prosjektregnskap. 4.2 Fakta og funn Prosjektadministrative rutiner - dokumentasjon Det foreligger en Prosjekthåndbok, utarbeidet av Bygge- og eiendomsetaten. Den inneholder rutiner for de ulike fasene av byggeprosjekter og beskriver bl.a. hvem som har ansvar for gjennomføringen, hva som er hensikten med rutinene og lister der gjennomførte tiltak skal kvitteres ut. Kommunen opplyser at denne prosjekthåndboken skal revideres. I praksis brukes ikke denne håndboken på en slik måte at det kan dokumenteres om arbeidsoperasjoner som beskrives er gjennomført eller ikke. Prosjekt- og byggeledelsen (ekstern konsulent) har en egen prosjektadministrativ håndbok, PA-boka, som de tilpasser til hvert prosjekt. Denne beskriver rutinene som gjelder for prosjektet Kontrakter, forsikringer og garantier Byggestart for rehabiliteringen var Kontrakt for de bygningsmessige arbeidene ble signert I kontrakten om de bygningsmessige arbeidene er det stilt krav om sikkerhet fra entreprenøren på ca kr 2,7 mill. Administrasjonen opplyser at kommunen alltid stiller krav om sikkerhet ved entrepriser. Tidligere har de hatt egne formular for dette, men er nå i ferd med å gå over til å benytte Norsk Standards garantiformular. Garantiene er prosjektunike. Det betyr at den er knyttet opp til kontraktssummen i hvert enkelt prosjekt. Administrasjonen opplyser at normalt vil ikke kommunen betale avdrag for kontraktsarbeidene før garantien foreligger. Garantien stilles av en finansieringsinstitusjon og kan ikke trekkes tilbake uten samtykke fra byggherren. Kommunen har garanti for alle entreprisene for Stridsklevhallen. Telemark kommunerevisjon IKS 4

9 I følge kontrakten skulle forsikringsattester legges fram for byggherren innen Kommunen opplyser at alle entreprenørene har forsikring for å drive sin virksomhet, og at det ikke er vanlig at forsikringene er prosjektrelaterte. Dekningsomfanget er vanligvis 10 mill for bedriftsansvar og 10 mill for produktansvar i de enkelte skadetilfellene. Kommunen opplyser at dette er sjekket og dokumentert. Det framgår av kommunens høringsuttalelse at kommunens praksis knyttet til byggestart og kontraktssignering gjør at en vinner tid i byggeprosjekt, og at anleggene dermed blir ferdige tidligere. Risikoen knyttet til denne praksisen vurderes som svært liten, blant annet fordi en får god kjennskap til entreprenørenes økonomiske stilling gjennom krav om villighetserklæring fra banke/garantist i forbindelsen med anskaffelsesprosessen Økonomisk styring budsjett og regnskap På bakgrunn av innhentet anbud ble det utarbeidet et byggebudsjett på kr etter anbud. Byggebudsjettet ligger til grunn for forpliktelsesregnskapet. Investeringsreglementet krever at det skal etableres en egen prosedyre for føring av forpliktelsesregnskap i kommunen. Kommunen har anskaffet et program for oppfølging av økonomien i investeringsprosjekter som vil bli tatt i bruk. Dette var ikke tatt i bruk for Stridsklevhallen. Kommunen opplyser ellers at det er en del av byggeleders prosjektoppdrag for kommunen å føre forpliktelsesregnskapet, men at det ikke er 100 % dekkende. Dette regnskapet skal føres i henhold til kontrakten mellom kommunen og entreprenøren. Byggeleder har ført slikt regnskap med kolonner for budsjett, kontrakt og tilleggsarbeider. Det gjøres innen særskilt kontroll av økonomien i kommunen, ut over den kontrollen som er lagt til byggeleder og prosjektleder. Regnskapet for Porsgrunn kommune viser at de totale utgiftene for rehabiliteringen av Stridsklevhallen fra er kr (pr se oversikt over utgiftsfordelingen i vedlegg 2). Investeringsrapporten til bystyret for 3. kvartal 2009 viser at det er påløpt kr. 50,136 mill, og at prognosen er kr 50,150 mill. Dette innebærer en overskridelse på kr Norsk revmatikerforbund har gitt kommunen tilskudd for utgifter på kr Dette tilskuddet var det ikke budsjettert med. Overskridelsen av bevilget ramme blir dermed redusert til kr 3,260 mill. En gjennomgang av kommunens regnskap viser at noen fakturaer er betalt to ganger. For dette prosjektet har vi funnet sluttfakturaer for bygningsmessige arbeider og for elektriske arbeider som er betalt to ganger. Telemark kommunerevisjon IKS har sendt revisjonsnotat til kommunen om disse utbetalingene. Kommunen opplyser at det er tatt skritt for å kreve tilbake pengene fra mottaker, og i høringsbrevet opplyses det at disse pengene nå er tilbakebetalt til kommunen. Byggereglementet krever at sluttregnskap skal utarbeides innen utgangen av første garantiår. Sluttregnskapet skal legges fram for bystyret. Første garantiår på byggeentreprisen løper fra 25. oktober Sluttregnskap for rehabiliteringen av Stridsklevhallen er ikke utarbeidet pr. november Det er dermed ikke lagt fram sluttregnskap for rehabiliteringen i samsvar med byggereglementet. Kommunen opplyser i høringsbrevet at sluttregnskap vil bli lagt fram til politisk behandling i de første møtene i Telemark kommunerevisjon IKS 5

10 4.2.4 Rapportering Prosjektadministrativ håndbok er distribuert til alle aktørene, fra byggherre (kommunen) til leverandører. I henhold til håndboka har prosjektet hatt byggemøter og framdriftsmøter hver 14. dag, slik at det har vært ett møte i uka. Referater fra møtene har blitt sendt til kommunen. Videre har det vært skriftlig rapport hver måned fra byggeleder til prosjektleder og kommunen. Byggereglementet sier at for investeringer over kr 5 mill skal det rapporteres månedlig til formannskapet i byggefasen (br 8 tredje ledd). Det er ikke rapportert månedlig til formannskapet i samsvar med byggereglementet. Kommunen opplyser at den rapporteringen ikke praktiseres. Det er imidlertid rapportert til formannskapet i samsvar med bystyrevedtak 02/08, som sier at det skal rapporteres hvert kvartal for større og/eller utvalgte prosjekt. Det er rapportert om prosjektet i kvartalsrapportene til bystyret. Det meldes om avvik fra framdriftsplanen og overskridelse av budsjett på kr 2-2,5 mill i første og andre kvartalsrapport 2008, og dette øker til kr 4,5 mill i tredje kvartalsrapport Det er rapportert på status for helse, miljø og sikkerhet i kvartalsrapportene fra og med 1. kvartalsrapport 2008, og det er i byggeperioden rapportert om to arbeidsmiljøhendelser som ble håndtert i avvikssystemet. Porsgrunn kommunes årsberetning for 2008 inneholder informasjon om Stridsklevhallen på side 12. Det framgår at påløpt sum i prosjektets levetid var kr 46,7 mill per Bevilget sum slik det framgår av årsberetningen var kr 46,9 mill. Dette inkluderer tilskuddet på kr 3,5 mill fra Revmatikerforbundet. 4.3 Revisors vurderinger De bygningsmessige arbeidene ble påbegynt ca en måned før det forelå signert kontrakt og ca to måneder før entreprenøren pliktet å dokumentere at forsikringene var i orden. Dette er i strid med kommunens byggereglement. Det er stilt sikkerhet for alle fag. Sikkerheten er stilt av finansinstitusjoner. Byggeprosjektet ble kr. kr dyrere enn budsjettert. En ubudsjettert gave fra Norges revmatikerforbund har redusert overskridelsen til kr De forventede overskridelsene ble rapportert til bystyret i forbindelse med kvartalsrapporteringen etter hvert som de ble synlige. Vi mener at det er en alvorlig svikt at en sluttfaktura, som burde være gjenstand for ekstra oppmerksomhet og kontroll, blir betalt to ganger. Det er uheldig at det er teknisk mulig å registrere samme faktura i kommunens regnskapssystem to ganger uten varsel. Slike feil viser at det er svakheter i økonomistyringen. Feilene kan bidra til for høye utgifter for kommunen generelt, og til budsjettoverskridelser dersom de ikke blir rettet opp. Retting av slike feil påfører kommunen økt ressursbruk, og det gir også en risiko for at penger kan gå tapt. Dersom slike feil ikke blir oppdaget og rettet, vil byggets regnskapsmessige verdi framstå som høyere enn den faktisk er. I skrivende stund er det ikke lagt fram sluttregnskap for prosjektet. Det innebærer brudd på fristen for slikt regnskap i byggereglementet. Rapportering av økonomiske transaksjoner bør Telemark kommunerevisjon IKS 6

11 skje så nært som mulig i tid. Det er svært uheldig at rapporteringen til bystyret skjer så sent at interessen for kostnaden og prosjektet er borte. Øvrig rapportering har i hovedsak skjedd i samsvar med gjeldende rutiner og i samsvar med bystyrevedtak 02/08. Rapporteringskravene er etter revisors vurdering ganske uoversiktlige, og det er noe sprik mellom den rapportering som praktiseres og det som står beskrevet i de ulike reglementene og vedtaket som gjelder på området. Byggereglementet, investeringsreglementet og bystyrets vedtak 02/08 innholder ulike innslagspunkt og krav til rapporteringen. I bystyrets vedtak 02/08 er det vedtatt en frittstående rapporteringsplikt til formannskapet, men reglementenes rapporteringsbestemmelser er ikke endret i samsvar med dette vedtaket. Det er uklart om det skulle vært rapportert på helse, miljø og sikkerhet i byggeprosjekt også i forbindelse med årsrapporteringen, jf. br 8 og ir 9. Revisor anbefaler at kommunen skjerper inn rutinene for utarbeidelse av sluttregnskap og fakturakontroll, og at reglementskravene om rapportering blir revidert, slik at rapporteringsplikten i investerings/byggeprosjekt til politiske organer i kommunen blir beskrevet oversiktlig og samlet. 5 Overtakelse av byggene og aksept av sluttfaktura 5.1 Revisjonskriterier Problemstilling nr. 3 er om overtakelsen av bygget er tilfredsstillende gjennomført. Her undersøker vi om bestemmelsene i byggereglement og kontraktens bestemmelser om gjennomføring av overtakelse av bygget er fulgt. Byggereglementet 7 sier følgende: o I sluttfasen overtas bygget fra entreprenør, bruker av bygget flytter inn, byggeprosjektet evalueres og garantiperioden håndteres. Bygge- og eiendomssjefen kan beslutte at sluttoppgjør ikke skal utbetales før avtalt dokumentasjon på forvaltning, drift og vedlikehold av bygget er mottatt og godkjent. NS 8405 er den kontraktsstandarden som i hovedsak er brukt i forbindelse med rehabiliteringen av Stridsklevhallen. Kontraktsstandarden inneholder bestemmelser om rutiner mv. som skal følges i forbindelse med overtakelsen, herunder formelle krav til overtakelsesforretningen, jf. punkt 32 i NS 8405 og krav til sluttfaktura, jf. pkt 33 i NS Revisjonskriteriene til problemstilling 3 blir: Overtakelse av bygget skal gjennomføres i henhold til kommunens byggereglement og relevante bestemmelser i NS Det skal føres protokoll fra overtakelsen. Sluttfaktura skal foreligge senest to måneder etter overtakelse, dersom ikke annen frist er skriftlig avtalt, og skal vise en total oppstilling av mellomværende mellom byggherre og leverandør. Sluttfaktura skal betales senest to måneder fra mottakelse av sluttoppstillingen (NS 8405 pkt. 33). Telemark kommunerevisjon IKS 7

12 5.2 Fakta og funn Det er gjennomført overtakelsesforretning for samtlige fag, og det er ført protokoll over forretningene. Protokollene viser dato for overtakelse og de er signert av partene som var til stede. Protokollene angir avdekkede mangler og frister for utbedring. Vi har sett på sluttfakturaene for de største oppdragene bygningsmessige arbeider og elektriske arbeider. Sluttfakturaen for de elektriske arbeidene forelå i november/desember Den inneholder en sluttoppstilling og er i samsvar med innholdskravet i NS 8405 pkt Overtakelsen av de elektriske arbeidene fant sted etter prøvedriftsperiode på tre måneder. Sluttfakturaen ble betalt i april og mai 2009, etter prøvedriftsperioden. Dette var i samsvar med overtakelsesprotokollen. Kommunen opplyser at tidspunktet for den sene betalingen av faktura for elektriske arbeider også har sammenheng med at fakturaen ble feilsendt direkte til kommunen og ikke til byggeleder for kontroll som avtalt. Administrasjonen opplever feiladressering av fakturaer som et generelt problem, og har vært i kontakt med den aktuelle entreprenøren svært mange ganger for å få en riktigere adressering av fakturaene. Overtakelse av de bygningsmessige arbeidene fant sted Første utkast til sluttavregning forelå Endelig sluttfaktura for bygningsmessige arbeider forelå Det var gitt fristutsettelse i e-post Sluttfakturaen for de bygningsmessige arbeidene viser totalsummen som er fakturert samt anbudsprisen inkludert endringer og reguleringer. Byggeleder opplyser at et av bilagene til sluttfakturaen viser sluttsummene av postene, endringer, avtalte reguleringer og påslag slik som NS krever. Det forelå over 100 endringsmeldinger og krav, og det ville derfor vært upraktisk om sluttfakturaen skulle inneholde alt underlag og alle bilag for de oppgitte summene. Alle endringsmeldinger var løpende godkjent og utbetalt gjennom byggeperioden. 5.3 Revisors vurderinger Overtakelsen av byggene og sluttoppgjøret er gjennomført i samsvar med kommunens reglement og kontraktsstandarden. 6 Revisors konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Det ble utarbeidet realistisk framdriftsplan som har vært styrende for prosjektets framdrift. Arbeidene ble startet opp før alle kontrakter var signert og før kontraktskrav om sikkerhetsstillelse og dokumentasjon av forsikring var gjennomført. Det er etablert byggebudsjett og det er rapportert i samsvar med bystyrets vedtak om rutiner for rapportering. Det er ført prosjektregnskap av ekstern konsulent. Det forekommer at samme faktura er betalt to ganger. Overtakelsen av bygget har skjedd i samsvar med gjeldende prosedyrer. Det er ikke utarbeidet sluttregnskap til bystyret i samsvar med byggereglementet. Telemark kommunerevisjon IKS 8

13 Anbefalinger Kommunen bør sørge for at det blir samsvar mellom kravene i byggereglementet og etablert praksis for byggestart i forhold til kontraktssignering, garantier og forsikringer. Kommunen bør revidere reglementskravene om rapportering, slik at rapporteringsplikten til politiske organer i forbindelse med investerings- og byggeprosjekt i kommunen blir beskrevet oversiktlig og samlet. Kommunen bør forbedre rutinene for fakturakontroll. Kommunen bør sikre at sluttregnskap til bystyret blir utarbeidet så fort som mulig etter at et byggeprosjekt er ferdig, og senest innen fristen i byggereglementet. Litteratur og kildereferanser Lover og forskrifter: - Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - Forskrift 15. juni 1994 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv Offentlige dokument: - Investeringsreglement for Porsgrunn kommune - Byggereglement for Porsgrunn kommune - NS 8405 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider (Norges Standardiseringsforbund) Litteratur: - Advokatfirmaet Cappelen& Krefting DA (2005) NS 8405 og byggherrene en enkel innføring i en vanskelig standard, Bergen: Fagbokforlaget Vedlegg Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra administrasjonen Vedlegg 2: Oversikt over regnskap, budsjett og rapportering Vedlegg 3: Oversikt over overtakelsesforretninger Telemark kommunerevisjon IKS 9

14 VEDLEGG 1 HØRINGSUTTALELSE FRA KOMMUNEN Telemark kommunerevisjon IKS 1

15 VEDLEGG 1 HØRINGSUTTALELSE FRA KOMMUNEN Telemark kommunerevisjon IKS 2

16 VEDLEGG 1 HØRINGSUTTALELSE FRA KOMMUNEN Telemark kommunerevisjon IKS 3

17 VEDLEGG 2 OVERSIKT REGNSKAP, BUDSJETT OG RAPPORTERING Utgiftsfordeling Periode Rapportering i kvartalsrapport (akk, i hele tusen) Rapportert påløpt sum i årsrapport (akk. for alle år) Regnskapet (Kilde: Agresso) Budsjett (i hele tusen) pr år 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt 2006 Ikke nevnt kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt ,7 mill kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt ,7 mill kvartal kvartal kvartal kvartal pr Totalt SUM ALLE ÅR Ref. utenom budsjett 9 Sluttregnskap foreligger ikke ved utløpet av første garantiår. 6 Avvik omtalt i delrapport I, forklart i brev fra kommunen til Kontrollutvalget Avvik pga tidspunkt for uttak av regnskapstall til kvartalrapporten, jf. brev til Kontrollutvalget Inntekt i 2. kvartal skyldes tilbakebetaling av dobbeltbetalt faktura og rettelser i regnskapet. 9 Fra Norsk revmatikerforbund Telemark kommunerevisjon IKS 1

18 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OVERTAKELSESFORRETNINGER Arbeid Overtakelsestidspunkt Bygningsmessige arbeider Vannbehandlingsanlegg Protokolldato Frist for retting av mangler Ja Ikke datert (ferdigbefaring ) Ventilasjon Ikke datert (ferdigbefaring ) Rørtekniske arbeider Automatisering og SD-anlegg Ikke datert (ferdigbefaring ) Ikke datert (utskriftsdato ) Elektro Ikke datert (befaringsdato ) Ja Ja Ja Ja Ja 11 Retting gjennomført Opplyst av prosjektleder og byggeleder Opplyst av kommunen Telemark kommunerevisjon IKS 1

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 2. - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 2. - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011 Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole Del 2 - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune -

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune - Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2 - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722005 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Avgrensing...1 1.3

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 1: Planlegging, prosjektering og anskaffelser. - Kragerø kommune -

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 1: Planlegging, prosjektering og anskaffelser. - Kragerø kommune - Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole Del 1: Planlegging, prosjektering og anskaffelser - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011 2008 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 1 Innledning...4

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Mangelliste Næringsforhold

Mangelliste Næringsforhold : Overtagelse og avskjæring ved advokat Hans Cappelen Tittelsiden Innholdsfortegnelse Blanketter Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold Byggblankett 8430 B:2009 Mangelliste Næringsforhold

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon Egil Johansen, Rådmann i Porsgrunn kommune Kirsti Torbjørnson, Fagansvarlig forvaltningsrevisor i Telemark kommunerevisjon IKS Nøkkeltall: 34 379 innbyggere Positiv

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859 Stildefinisjon: INNH 1: Skrift: Fet, Skriftfarge: Tekst 2, Tabulatorstopp: 0,78 cm, Left + 15,98 cm, Høyre,Fylltegn: Drammen Eiendom KF DEL C Rammeavtale Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS OG ENTRERENØR AS FOR DEL 1 - ANLEGG KOMPLETTE ARBEIDER Juni 2008 Sofienlund 0b-Avtaledokument-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 0 AVTALEPARTER OG REPRESENTANTER... 1

Detaljer

Hvordan kunne nekte overtakelse påp en forsvarlig måte m ved advokat Hans Cappelen, Oslo

Hvordan kunne nekte overtakelse påp en forsvarlig måte m ved advokat Hans Cappelen, Oslo Hvordan kunne nekte overtakelse påp en forsvarlig måte m? ved advokat Hans Cappelen, Oslo OVERSIKT 1. NS-kontrakter. Lov. NS 8430 2. De viktige og farlige formalitetene 3. Nekte eller ikke: Hvordan vurdere?

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia 21.09.2015 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia, Områdeleder S3 ved T2-prosjektet Oslo Lufthavn

Detaljer

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS.

KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. KOMMUNENS RUTINER I FORBINDELSE MED INNTEKTSGIVENDE ARRANGEMENT INNEN KULTURSEKTOREN Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 6-2012 2013-001/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010 Økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE Veiledning for utbyggere, entreprenører/ leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 24. oktober 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Kommunestyresalen 12. november 2015 Fra sak: Til sak: 35/2015 40/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland 2. september 2015 Når teknikken svikter Mandatet "Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard for prøvedrift av tekniske anlegg i og på bygninger, med tilhørende

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074

Samlet bevilgning. neste år Utgifter 103 8593 8695 8566 116 Inntekter 1047 1074 Kulturdepartementet 1 Kulturdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Vedlegg: 1. Uttalelse

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 BYGGELEDELSE FOR PROSJEKT INNSEILING OSLO Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.) 1 AVTALE OM KJØP AV Byggledelse mellom [Kystverket] og [Leverandør] (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Tid Tirsdag 27. januar 2015, kl. 09.00 Romerike Revisjons lokaler, Ringveien 4 (Jessheim storsenter) Tilstede

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Tid Tirsdag 27. januar 2015, kl. 09.00 Romerike Revisjons lokaler, Ringveien 4 (Jessheim storsenter) Tilstede Møtebok Tid Tirsdag 27. januar 2015, kl. 09.00 Sted Romerike Revisjons lokaler, Ringveien 4 (Jessheim storsenter) Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag 1. Opplysninger om oppdraget Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgiver (virksomhet) 1.2 Prosjektleder for oppdragsgiver 1.3 Oppdragsgivers kontaktperson/prosjekteier Entreprenørens organisasjon Evaluering

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Notat. i Innledning. 2 Fakta/bakgrunn I TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. Til: Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune. Dato: 27.11.

Notat. i Innledning. 2 Fakta/bakgrunn I TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. Til: Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune. Dato: 27.11. fl Notat I TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Til: Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune Dato: 27.11.2015 Emne: Prosjekt «lnvest in Telemark)) i Innledning Vi har i vår overordnede strategi for revisjonen

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 1 GENERELT NS 3431 (2. utgave 1994) Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011 Deloitte AS Dronninggata 15 3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden Tel: 3226 4100 Fax: 3226 4101 www.deloitte.no Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) INTERIMSREVISJON

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer