Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune -"

Transkript

1 Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning Bakgrunn Problemstillinger Avgrensing Metode og kvalitetssikring Metodevalg Kvalitetsikring og høring Revisjonskriterier Problemstilling Problemstilling Problemstilling Fakta og funn Lønns- og arbeidsvilkår Hovedframdriftsplanen og forholdet til kontraktsfestede sluttdatoer Den økonomiske situasjonen Revisors vurderinger Lønns-og arbeidsvilkår Hovedframdriftsplanen og forholdet til kontraktsfestede sluttdatoer Den økonomiske situasjonen Revisors konklusjoner...10 Litteratur og kildereferanser...11 Vedlegg:...11 Telemark kommunerevisjon IKS ii

3 Sammendrag Kontrollutvalget i Skien kommune vedtok i møte den å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på utbyggingen av Skien Fritidspark. Det ble lagt frem en delrapport 1 til kontrollutvalget i møte Rapporten omhandlet planleggings-/prosjekteringsfasen. Delrapport 2 ble lagt fram for kontrollutvalget i møte sak 52/06. Denne rapporten omhandlet byggefasen, med hovedvekt på økonomi og framdrift i prosjektet. I tillegg ble formell undertegning av kontrakter fulgt opp og en del saker som det hadde vært fokusert på i media. I delrapport 3 har revisjonen fulgt opp de undersøkelser som er gjort videre mht lønns-og arbeidsforholdene for de portugisiske arbeiderne. Delrapport 3 fokuserer også på framdrift og økonomi i prosjektet. Rapporten behandler følgende problemstillinger: 1. Har byggherren satt inn tiltak for å påse at alle arbeidstakerne har ordnede lønns- og arbeidsvilkår? Det er samlet inn dokumentasjon om lønnsvilkår og arbeidsavtaler fra byggherrer og arbeidstilsynet. I tillegg har skatteetaten foretatt kontroll av innberetning og skattetrekk. Ifølge den dokumentasjon som er fremlagt, er lønns-og arbeidsvilkår, innberetning og skattetrekk i Norge i henhold til det norske regelverket. Vår konklusjon er at byggherrene har ivaretatt sine forpliktelser for å påse at alle arbeidstakerne har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. 2. Foreligger det hovedframdriftsplan som framdriften i byggearbeidene kan måles mot og har byggherren forsikret seg om at utbyggingen ikke vil bli forsinket i forhold til de kontraktsfestede sluttdatoene? Det har ikke blitt lagt frem en omforent hovedfremdriftsplan som byggearbeidene kan måles mot. Det foreligger heller ikke produksjonsplaner som er egnet til å være styringsverktøy. Byggherrene har satt inn tiltak som styrking av byggeledelse, avtalt nye frister for ferdigstillelse og økonomisk kompensasjon til sideentreprenørene for å forsere arbeidet og få fristene overholdt. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til tidspunktet for ferdigstillelse av de ulike byggene på nåværende tidspunkt 3. Har byggherren kontroll over den økonomiske situasjonen? Sterk prisvekst i byggebransjen, etterslep i registrering av utgifter på grunn av svikt i etterlevelse av forretningsrutinene, uavklarte økonomiske krav og motkrav, tyder på at investeringsrammen i prosjektet vil bli overskredet. Formannskapet i Skien har blitt orientert om at det vil komme overskridelser til vedtatt ramme, og at prognosen for sluttkostnaden er 455 mill.kroner. Skien, 23.mai 2007 Telemark kommunerevisjon IKS Marit Aasen fagansvarlig forvaltningsrevisor Telemark kommunerevisjon IKS iii

4 1 Innledning Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapittel 3. Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalget i Skien kommune vedtok i møte den å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på utbyggingen av Skien Fritidspark. Oppdraget er definert slik: Telemark kommunerevisjon skal undersøke om byggeprosjektet blir gjennomført i samsvar med bystyrets forutsetninger og innenfor vedtatt økonomisk ramme. Informasjonen skal danne grunnlaget for delrapporter til kontrollutvalget som omhandler det som har skjedd fra bystyrets vedtak om utredning til endelig prosjektregnskap (sluttregnskap) foreligger. De enkelte delevalueringene skal danne grunnlag for totalvurdering av gjennomføringen av prosjektet gjennom en sluttrapport til kontrollutvalget. Det ble lagt frem en Delrapport 1 til kontrollutvalget i møte Rapporten omhandlet planleggings-/prosjekteringsfasen. Delrapport 2 ble lagt fram for kontrollutvalget i møte sak 52/06. Denne rapporten omhandlet byggefasen, med hovedvekt på økonomi og framdrift i prosjektet. I tillegg ble formell undertegning av kontrakter fulgt opp og en del saker som det hadde vært fokusert på i media. Delrapport 2 konkluderte blant annet med at Problemer som er omtalt i media er fulgt opp av byggherrene. Vi undersøkte om byggherrene har forsikret seg om at lønns- og arbeidsvilkårene for de portugisiske arbeiderne er i henhold til lov og tariffavtale. Vi konkluderte med at Prosjektansvarlig i Skien kommune har opplyst at de ikke har funnet bevis som dokumenterer underbetaling eller andre kontraktsbrudd, men byggherrene vil likevel sjekke nærmere konkrete forhold som Arbeidstilsynet har tatt opp. Dette arbeidet pågår. I delrapport 2 konkluderte vi også med: Det foreligger ikke vedtatt hovedfremdriftsplan som gjennomføringen av utbyggingen kan måles mot. Det er uklart hvilke konsekvenser dette kan få, og om utbyggingen vil bli forsinket i forhold til de kontraktsfestede sluttdatoene. Arbeidstegninger og endringslister er ikke ajour og tilleggskrav er ikke avklart. Det foreligger mange usikre faktorer som medfører at den økonomiske situasjonen er uoversiktelig. Telemark kommunerevisjon IKS 1

5 1.2 Problemstillinger I delrapport 3 vil vi følge opp de undersøkelser som er gjort om lønns- og arbeidsvilkårene for de portugisiske arbeiderne og vi vil fokusere på framdrift og økonomi i prosjektet. Vi har satt opp følgende problemstillinger: 1. Har byggheren satt inn tiltak for å påse at alle arbeidstakerne ordnede lønns- og arbeidsvilkår? 2. Foreligger det hovedframdriftsplan som framdriften i byggearbeidene kan måles mot og har byggherren forsikret seg om at utbyggingen ikke vil bli forsinket i forhold til de kontraktsfestede sluttdatoene? 3. Har byggherren kontroll over den økonomiske situasjonen? 1.3 Avgrensing Rapporten omfatter perioden fra igangsettingstillatelse ble gitt høsten 2005, fram til medio mai Metode og kvalitetssikring 2.1 Metodevalg Metodevalget følger hovedsakelig samme opplegg som de tidligere delrapportene vedr. framdrift og økonomi. Vi har hatt samtaler med eiendomssjefen i Skien kommune, prosjektlederne, Arbeidstilsynet og Telemark skattekontor. 2.2 Kvalitetsikring og høring Ifølge 8, siste ledd i Forskrift om revisjon, skal administrasjonssjefen gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten, og administrasjonssjefens kommentarer skal fremgå av rapporten. Rådmannen i Skien har hatt rapporten til høring og har gitt tilbakemelding om at Administrasjonen har ingen kommentarer til rapporten og finner heller ingen mangler eller feil som bør korrigeres. 3 Revisjonskriterier 3.1 Problemstilling 1 Har byggheren satt inn tiltak for å påse at alle arbeidstakerne ordnede lønns- og arbeidsvilkår? Regjeringen har i sin handlingsplan mot sosial dumping 1 vedtatt at ILO-konvensjon nr. 94 med krav om norske lønns- og arbeidsvilkår bør gjennomføres i 2007 også for kommuner og fylkeskommuner. ILO er FNs Internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet. ILOkonvensjon nr. 94 omhandler arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter. Konvensjonen skal i hovedsak trygge at lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter det offentlige gjør i forbindelse med tjenesteyting ikke er dårligere enn det som følger av tariffavtaler, voldgiftsavgjørelser, lovgiving eller normalt nivå innenfor tilsvarende fag eller næringsgren i det distriktet der arbeidet blir utført. 2 Prinsippet er at lønns- og arbeidsvilkår skal være like for arbeidere uten hensyn til hvor de hører hjemme. Konvensjonen er ratifisert 3 av Norge og trådte i kraft i Revidert nasjonalbudsjett 2006, kapittel Doffin: OI-nyheter, publisert 20. februar Når en konvensjon er ratifisert, dvs. godkjent er den forpliktende for det landet som har ratifisert den. Telemark kommunerevisjon IKS 2

6 Den gjelder uten videre for alle statlige virksomheter når de inngår kontrakter om tjenester og bygg- og anleggsarbeider etter reglene om offentlige innkjøp, men kommunene og fylkeskommunene må vedta at de skal legge konvensjonen til grunn. Kommunenes Sentralforbund har tilrådd kommunene å gjøre dette. Telemark fylkesting har gjort vedtak om dette, men Skien kommune har ikke gjort direkte vedtak om at ILO-konvensjon 94 gjøres gjeldende for kommunen. Kommunen har imidlertid vedtatt at skal gjelde for alle byggeprosjekt mht. krav satt i avtaler mellom partene i arbeidslivet og norske lover og regler. Byggherrene har i konkurransegrunnlaget vist til at: I vedlagte kontraktsbestemmelser stilles videre krav om at de ansatte ikke skal ha dårligere vilkår enn vilkårene som er fastsatt i tariffavtale for tilsvarende arbeider innen den aktuelle bransje. Dette gjelder også for underentreprenører. I kontraktsbestemmelsenes punkt er dette nærmere presisert. Jamfør vedlegg nr. 1 til rapporten. I tillegg har dette vært tema i flere avklaringsmøter med K201. Revisjonskriteriet blir: Byggherren må påse at lønns- og arbeidsvilkårene til alle arbeiderne ikke er dårligere enn det som følger av tariffavtaler, lovgiving eller normalt nivå innenfor tilsvarende fag eller næringsgren i det distriktet der arbeidet blir utført. 3.2 Problemstilling 2 Foreligger det hovedframdriftsplan som framdriften i byggearbeidene kan måles mot, og har byggherren forsikret seg om at utbyggingen ikke vil bli forsinket i forhold til de kontraktsfestede sluttdatoene? K201 (hovedentreprenøren) er forpliktet i henhold til kontrakt å utarbeide en hovedframdriftsplan som arbeidet skal måles mot, og som skal vise kritiske aktiviteter og effektiv produksjonsplanlegging. Framdriftsplanen skal være omforent med de øvrige sideentreprenørene. I delrapport 2 konkluderte vi med at dette ikke var fulgt opp av K201. Dersom hovedentreprenøren ikke følger opp kontraktsfestede forpliktelser, må byggherren ta ansvar for å ordne opp i dette. Revisjonskriteriet blir: Ifølge kontraktsvilkårene skal K201 utarbeide en omforent hovedframdriftsplan. Hvis dette ikke er ivaretatt, er det et brudd på kontrakten som byggherren må gripe fatt i og sette i gang tiltak for å avdekke om byggeprosjektet blir ferdig til fastsatte frister. 3.3 Problemstilling 3 Har byggherren kontroll over den økonomiske situasjonen? Kommunestyret i Skien har vedatt en kostnadsramme for utbyggingen av Skien Fritidspark. Dersom denne kostnadsrammen ikke kan overholdes, skal dette rapporteres til formannskapet. Byggherren må derfor sørge for at rutinene og systemene for oppfølging, kvalitetssikring og kontroll av kostnadene fungerer. Dette omfatter bl a: Forretningsrutiner mht. endringslister og rekvisisjoner. Avklaring av tilleggskrav Prisstigning Telemark kommunerevisjon IKS 3

7 Revisjonskriteriet blir: Byggherren må sørge for at systemene for oppfølging og kvalitetssikring av kostnader fungerer, og at budsjettet brukes som styringsverktøy. Overskridelse av kostnadsrammen skal legges fram for formannskapet. 4 Fakta og funn 4.1 Lønns- og arbeidsvilkår Byggherren og Arbeidstilsynet har innhentet opplysninger og gjennomgått avtaler om lønnsog arbeidsforhold, og Telemark skattekontor har undersøkt de skattemessige forholdene. Byggherrene har opplyst at ifølge all framlagt dokumentasjon er lønns- og arbeidsvilkår, innberetning og skattetrekk i Norge i henhold til det norske regelverket. Arbeids- og oppholdstillatelse I revisjonens samtale med Arbeidstilsynet har de bekreftet at de utenlandske arbeidstakerne har fått godkjenning for arbeids-og oppholdstillatelse i Norge. Ansvar for arbeidstakernes arbeids- og lønnsavtaler Wegger & Karlsvik/Züblin (K201) har ikke ansvar for arbeidstakernes arbeids- og lønnsavtaler, kun ansvar for arbeidsforholdene på arbeidsstedet. Et portugisisk firma ved navn Zucotec LDA leier ut de portugisiske arbeidstakerne til Wegger & Kvalsvik/Züblin. Zucotec LDA har et advokatfirma som representerer dem i Oslo; advokatfirmaet GRETTE DA, og er knyttet til et regnskapsfirma i Norge, Byrået i Son AS. Regnskaps- og lønnsføring Det finnes en norsk og en portugisisk for hver arbeidstaker, samt en intern tysk versjon av norsk lønnsslipp. Arbeidstakerne får sin lønn overført til bank i Portugal. Byrået i Son AS utsteder de norske lønningene på vegne av Zucotec. Lønnsslippene sendes deretter videre til Tyskland for regnskapsføring av Euro Service Human Resources & Accounting GMBH, som er et datterselskap av Züblin, og deretter til Zucotek Lda i Portugal. Ifølge ligningslovens 6-10 Om bygg og anlegg m.v. og sjømenn bosatt i utlandet er næringsdrivende og offentlige organ pliktig til å gi opplysninger til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 4 om firmaer og ansatte som de engasjerer til byggeoppdrag i Norge og innberette ethvert økonomisk mellomværende. 5 Telemark fylkeskommune og Skien kommune har mottatt brev fra Telemark fylkesskattekontor om at disse forholdene er i orden. Det innberettes og betales skatt til Norge, og det er ikke påvist feil på de norske lønnsslippene i henhold til regler for norske lønnsutbetalinger. Avtaler mv Det foreligger standardavtaler for hver arbeidstaker. Standardavtalen består foruten basisavtale fra Portugal, av en avtale som regulerer betingelsene for utsending til Norge, en forlengelsesavtale og en kostavtale. Arbeidstilsynet har fått oversendt avtaler, timelister m.v fra Zucotec LDA v/advokatfirmaet Grette DA i Oslo. Tidligere varsler om pålegg i forbindelse med skriftlige avtaler om gjennomsnittsberegning og avtale for bruk av overtid er 4 Sentralskattekontoret for utenlandssaker har adresse i Sandnes. 5 Jamfør ligningslovens 6-3. Telemark kommunerevisjon IKS 4

8 funnet i orden og lukket fra arbeidstilsynets side. Arbeidstilsynet har imidlertid bedt om nærmere redegjørelse for utregning av overtid på de portugisiske lønnsslippene, før de kan lukke dette pålegget. Denne saken er enda ikke avklart, bl a fordi de ikke har fått oversendt overtidslister som de har bedt om. Arbeidstilsynet har opplyst at de ikke har kontroll over hva de portugisiske arbeidstakerne reelt får utbetalt, siden lønnen utbetales i Portugal. Det arbeides videre på ulike felt for å få klarlagt disse forholdene. Det har vært god kontakt mellom Telemark skattekontor og Arbeidstilsynet, men skattekontoret har ikke anledning til å gi ut opplysninger om skatteforhold verken til arbeidstilsynet eller forvaltningsrevisor. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom skatteetaten og revisorer som reviderer kommuner om kontrollsamarbeid, men det presiseres klart at formålet med avtalen ikke gjelder forvaltningsrevisjon. 4.2 Hovedframdriftsplanen og forholdet til kontraktsfestede sluttdatoer Hovedframdriftsplanen Framdriften har ikke blitt styrt etter en på forhånd utarbeidet plan. Siste hovedframdriftsplan som ble lagt frem av K201 er datert , men den er ikke omforent. K201 har således ikke lagt fram en omforent hovedframdriftsplan. Byggherrene har i brev til K201 datert 19. mars 2007oppsummert sine vurderinger av bakgrunnen for den oppståtte situasjonen og den gjenstående produksjonen fram til ferdigstillelse. De hevder at det er K201 som er ansvarlig for de problemene som har oppstått. En sterkt medvirkende årsak har vært at K201 ikke har klart å få fram en hovedfremdriftsplan, og mangelfull planlegging av egne og sideentreprenørenes arbeid. Byggherren peker også på at det til tider ha vært lav produktivitet på grunn av utilstrekklig bemanning. Byggherren tilbakeviser påstander fra K201 om at forsinkelser i fremdriften skyldes feil og forsinkelser i prosjekteringen, og hevder at dersom K201 hadde vært ajour med fremdriften, ville det vært rom for justeringer i prosjekteringen idet total byggetid var lagt opp slik at det skulle være en betydelig slakk. K201 rapporterer nå om egen framdriftsstatus ved slutten av måneden, og viser til vesentlige forsinkelser på alle bygg. De hevder 6 at planen av innebar en forsering av 7 uker som byggherren hadde ansvaret for. De mener at forsinkelsene i stor del skyldes forhold som må knyttes opp mot byggherrenes ansvar, som forsinket igangsetting, feil og mangler ved prosjekteringen, en del uforutsette tilleggsarbeider som har ført til forsinkelser og manglende beslutninger fra byggherrene. I tillegg til de 7 ukene som de hevdet å være forsinket per desember, har det for Bygg A (skolen) påløpt i snitt ca 8 uker forsinkelser i løpet av perioden til og med april For de øvrige byggene i forbindelse med Skien Fritidspark anslår de å være opptil 14 uker forsinket. K201 mener at en del av arbeidene kan forseres, men at det vil bli vanskelig å ta inn alle forsinkelsene. Ifølge rapport pr april 2007 fra byggeleder (BL) er strømmen av varsel og avvik stor, i hovedsak pga feil og mangler fra prosjekteringsgruppen (PG) på tegninger og i beskrivelser, men også pga produksjonsforhold. Konsekvensene er ikke avklart. BL rapporterer også at produksjonsplanene ikke er brukbare som styringsverktøy. De mangler kritiske aktiviterer og 6 SF-HJ K201 datert Framdriftsfront pr basert på planutkast av Telemark kommunerevisjon IKS 5

9 kritisk linje og sideentreprenørene har ikke fått med sine innspill til planen. BL konkluderer med at K201 s manglende fremdrifts- og produksjonsplanlegging og adminstrering av sideentreprisene er produksjonshemmende og kostnadsdrivende. Det er en kjent sak at det til tider er et høyt konfliktsnivå mellom de ulike aktørene i prosjektet. Dette gjelder imidlertid ikke samarbeidet mellom byggherrene i Skien kommune og Telemark fylkeskommune, som beskrives som godt. Byggeprosjektet går nå inn i en sluttfase for flere av bygningene. Det har derfor blitt viktig å få til en omforent detaljering av sluttfasen av prosjektet. Dette er en meget viktig fase som krever spesielt god og detaljert koordinering for å bestemme tidspunktet for når sideentreprenørene 7 skal inn i prosessen. Hva er gjort/hvilke tiltak har byggherrene satt inn For å bedre de problemfylte samarbeidsforholdene på prosjektet og løse problemer underveis, har man økt tilstedeværelsen av PG og arkitekt på byggeplassen. Disse vil være sammen med BL 3 dager i uken i tillegg til byggemøter. Det er inngått tilleggsavtaler for å styrke BL, både ved aksept av overtid og økt bemanning. Varsel og avvik som har med fremdrift er behandlet av byggherrene og prosjektleder gjennom diverse korrespondanse og møter med K201 og de øvrige entreprenørene. Formålet har vært å finne frem til løsninger man kan enes om og om mulig opprettholde fristene for ferdigstillelse. Når det gjelder sideentreprenørene K 301, K 302, K 401 har byggherrene inngått avtaler om nye frister for ferdigstillelse. Grunnen er at de har gitt aksept for at forsinkelsen til enkelte av sideentreprenørene ikke skyldes entreprenørenes forhold, men K201. Det er innvilget en til to måneders fristforlengelse for de viktigste sideentreprenørene. Grunnen er at byggherren har gitt aksept for at forsinkelsen til enkelte av sideentreprenørene ikke skyldes entreprenørenes forhold, men K201. Følgende frister er gitt: Bygg A: Hjalmar Johansen v.g.skole Bygg B: Vestibyle, bibliotek Bygg F: Energisentral Bygg E: Eksisterende idrettshall (1 mnd. forskyvning) Bygg D: Ny flerbrukshall, auditorium (2 mnd forskyvning) Bygg C: Folkebad/treningssenter (1 mnd forskyvning) For bygg A,B,D,E,F er oppstart innregulering utsatt en måned. Sideentreprenørene er inneforstått med at det ikke vil bli arbeidsstopp på prosjektet i sommerferien, og er innstilt på å forsøke å overholde fristene. Imidlertid er dette avhengig av om K201 kan forsere sitt arbeid, fordi sideentreprenørene må utføre mye av sitt arbeid etter at K201 har vært inne med sin del. 7 K301-røranlegg, K302-luftbehandling, K401-elkraft- og teleanlegg Telemark kommunerevisjon IKS 6

10 Byggherren har pålagt K201 at produksjonen skal følge de nye oppsatte fristene for ferdigstillelse. De får en fristforlengelse til for å ferdigstille Bygg C (folkebad/treningssenter), men for de øvrige byggene gis det ikke fristforlengelse for K201. Det betyr at K201 må være ferdige til opprinnelige frister for å unngå dagmulkt, mens sideentreprenørene har fått noe forlenget tid. K201 kan bare unngå dagmulkter ved å betale sideentreprenørene for forsering av arbeidet. På grunn av prosjektet som helhet, arbeides det kontinuerlig med å komme fram til enighet med K201, men partene står langt fra hverandre. BL rapporterer også om at konfliktområdene har økt, siden fristene for K201 opprettholdes, mens de øvrige entreprisene får fristforlengelse. 4.3 Den økonomiske situasjonen Tilleggskrav Byggherrene har kommet til enighet med K301, K302 og K402 om en kompensasjon som samlet utgjør kr ,- inkl. mv. Skien kommunens del av dette utgjør ca 9,4 mill. kroner inkl.mva. Kompensasjonen blir bl a gitt på bakgrunn av en vurdering basert på at opprinnelig plan ikke er fulgt, at entreprenørene til tider må leie inn ekstra arbeidskraft og at det blir fortettet produksjon på slutten. Denne kompensasjonen har byggherren varslet K201 om at de vil kreve erstattet av dem, på grunn av at det skyldes følgekonsekvenser av manglende/mangelfull framdrifts-produksjonsplanlegging og utilstrekkelig koordinering av sideentreprenørene. K 201 mener de har oppfylt sin kontraktsforpliktelse både med hensyn til administrering av sideentreprenører og arbeidet med hovedfremdriftsplan. De hadde opprinnelig et forseringskrav på ca.10 mill. kroner på grunn av forsinket igangsettingstillatelse. I tillegg har de varslet økonomiske krav på grunn av feil og mangler ved prosjekteringen og manglende beslutninger fra byggherren. Samlet utgjør kravene om lag 25 mill. kroner eks. mva. For Skien vil de utgjøre 23,4 mill. kroner inkl. mva. Byggherrene anser kravene for å være oppsiktsvekkende høye og har avvist kravene. Dette er gjort etter at advokatfirmaet Schjødt har foretatt en vurdering av kravene og konkludert med at byggherrene har en god sak. Det arbeides imidlertid for å komme fram til enighet med K201 for om mulig å unngå en rettsak. Det har gjentatte ganger vært rapportert fra BL at prosjekteringsfeil/mangler fra prosjekteringsgruppen har ført til betydelige økonomiske konsekvenser for byggeperioden. Tilleggene er i stor grad fortsatt uavklarte og det er kun lagt inn grove overslag i byggeregnskapet. Forretningsrutiner mht. endringslister og rekvisisjoner har blitt bedre, men det ligger fremdeles en del forsinkelser i systemet. Dette gjør at man ikke er ajour med regnskapet, og er en medvirkende årsak til at den økonomiske oversikten er beheftet med usikkerhet. Det er inngått tilleggsavtale om honorar til BL i forbindelse med ekstra oppfølging av byggeledelse på om lag 1,3 mill. kroner inkl. mva for perioden Skien kommunes andel utgjør om lag kr ,- inkl. mva. Det har også påløpt tilleggskrav fra prosjekteringsgruppen. Krav fra prosjekteringsgruppen vil bli sammenholdt med varslet krav fra byggherren om merkostnader pga av forsinkelser og feil ved tegninger m.v. Resultatet av dette er uavklart. Telemark kommunerevisjon IKS 7

11 I den opprinnelig anbudsutlysningen ble en oppgradering av kjøle- og varmesystemet tatt ut av K301, men det var lagt inn antatt prisberegning i budsjettet på 1,5 mill.kroner eks. mva.. Det er nå innhentet tilbud og blir inngått kontrakt med et firma om entreprisen K304 på om lag 1, 8 mill. kroner eks. mva. 8 På sikt skal dette reduserer kostnadene til bruk av energi i fritidsparken. En del tillegg har forekommet i prosjektet etter ønske fra brukerne. Bl a er det foretatt endringer i tribuneanlegg, stupeanlegg, planløsning for treningssenter, utendørs sandbaneanlegg er utvidet til fotball og håndball m.v. Dette er endringer som administrasjonen har foretatt innenfor det de anser som sine fullmaktsområder, dvs. holder seg innenfor prosjektets budsjettrammer. Prisstigning/reserve/marginer I kostnadsoverslaget til bystyret var det lagt inn en prisstigning på 3,5 % som utgjorde 17,66 mill. kroner eks.mva. Dette har vist seg å være for lavt anslag. Årsaken skyldes at det er et usedvanlig sterkt press på byggemarkedet for tiden, men også at prisstigning øker for sideentreprenørene fordi deres produksjon er forskjøvet og har kommet sent i gang. Prosjektleder har beregnet en prisstigning til ca 7,9 mill. kroner inkl. mva. i forhold til budsjettskissen. Reserver til forventede tilleggsarbeider var lagt inn med 8 % av entreprisekostnaden og 3 % av prosjektkostnaden var avsatt til marginer/reserver etter anbudsåpningen i Etter bystyrets vedtak ble rammekostnaden på 448,5 mill. kroner redusert med 10 mill. kroner ved reduksjon av forventede tillegg og marginer/reserver. I bystyrets vedtak heter det videre at dersom det viser seg å være behov for midler ut over det resterende ( mill. kroner) til tillegg/reserve skal dette legges fram for formannskapet i egen sak hvor årsakene til overskridelsene redegjøres for. Orientering til formannskapet Formannskapet i Skien ble gitt en orientering og status i møte 6. mars I møtet ble det orientert om 1) Når står prosjektet ferdig? 2) Hva vil det koste? 3) Ansvarsforhold i prosjektet. Framdriften i prosjektet og den økonomiske utviklingen ble lagt frem av felles prosjektleder Rolf Lie, AL Høyer. Vedrørende tidsfrister 9. Opprinnelig frist har vært Av ulike årsaker, bl.a. med å skaffe tilstrekkelige ressurser, har det for enkelte av byggene blitt forsinkelser med dertil justering av dato for ferdigstillelse; - Idrettshall Flerbrukshall Bad Økonomi. Forslag til budsjett (2005) - 448, 5 mill. kroner 8 Beløpet på 1,5 mill. kroner er tatt ut fra budsjettet for K301 9 Møteprotokoll fra formannskapet Telemark kommunerevisjon IKS 8

12 Vedtatt budsjett - 438,5 mill. kroner Prosjektets kostnadskalkyle - 455,0 mill. kroner Årsaken til kostnadsøkningen skyldes i hovedsak; - Økt prisstigning utenom forventet nivå - Tilleggskrav pga. manglende samordning og framdrifts-/produksjonsplanlegging - Mangler ved prosjekteringen Advokat Svein-Dag Karlstad, Advokatfirmaet Schjødt AS, redegjorde for ansvarforholdene i prosjektet, jf. pkt. 3. Han orienterte bl.a. om prosjekteringsgruppen og de ulike grupperinger under denne. Som hovedårsakk til endret frist for ferdigstillelse pekte han på en forsinket oppstart samt manglende framdriftsplanlegging, og viste til at det pågår forhandlinger med entreprenøren om bl.a. dette. Ordføreren oppsummerte med at formannskapet tar saken foreløpig til orientering. 5 Revisors vurderinger 5.1 Lønns-og arbeidsvilkår Ifølge de opplysningene vi har fått fra byggherrene, arbeidstilsyn og skatteetaten er det iverksatt tiltak for å sjekke at arbeidstakerne har ordnede lønns- og arbeidsforhold. Lønnsslippene og arbeidsavtalene som er innhentet fra arbeidstilsynet er unntatt offentlighet, og revisor får ikke innsyn i de enkelte kontrollene som skatteetaten foretar seg. Gjennom intervjuer med byggherrene, arbeidstilsynet og skatteetaten har vi imidlertid fått bekreftet at det er satt inn ressurser på ulike hold for å avklare både lønns- og arbeidsforhold. De opplysningene som har kommet frem gjennom tilsendt dokumentasjon, har ikke påvist underbetaling eller andre brudd norske arbeidsforhold. Det gjenstår et pålegg fra arbeidstilsynet til Zucotec LDA om å avklare en del i forbindelse med utregning av overtid, som arbeidstilsynet per dato ikke har lukket. Siden lønnen for den enkelte arbeidstaker overføres til bankkonti i Portugal, er det ikke dokumentert hva som reelt utbetales til den enkelte. Etter vår vurdering er det arbeidstilsynets og skatteetatens oppgave å eventuelt forfølge saken videre, dersom de finner at det er forhold som må sjekkes ut over det som er gjort til nå. Vår konklusjon er at byggherrene sålangt har ivaretatt sine forpliktelser når det til nå ikke har vært mulig å påvise feil eller mangler i forhold til norske regler. 5.2 Hovedframdriftsplanen og forholdet til kontraktsfestede sluttdatoer K201 har ikke lagt fram en omforent hovedframdriftsplan. Dette er et brudd på kontrakten. Byggherrene har økt ressursene til byggeleder vesentlig fra januar 2007 for å koordinere aktivitetene. Spørsmålet som kan reises er om byggherrene burde ha satt inn flere tiltak tidligere, når K201 ikke har maktet dette arbeidet. Dette er nok ganske sammensatt, og byggherrene kan ha vært tilbakeholde med å påta seg ansvar for oppgaver som ifølge kontrakt ligger til K201. Byggherrene og K201 er ikke enige om hvem som har ansvaret og hva som er grunnen til forsinkelsene i prosjektet. De samtaler revisor har hatt og dokumenter som er gjennomgått, viser at det høye konfliktnivået hele tiden har hatt en negativ effekt på samarbeidet. Telemark kommunerevisjon IKS 9

13 Det er nå viktig å få til en omforent detaljering av sluttfasen av prosjektet for å bestemme tidspunktet for når sideentreprenørene 10 skal inn i prosessen. K201 må være ferdig med mye av sitt arbeid før sideentreprenørene kan komme til med sitt. Slik situasjonen er, avhenger mye av fremdriften til K201. Det er derfor fremdeles stor usikkerhet knyttet til tidspunktene for ferdigstillelse av de ulike bygningene. 5.3 Den økonomiske situasjonen Manglende oppfyllelse av kontraktsforpliktelser og arbeid for å ferdigstille prosjektet etter nye frister har utløst vesentlige forseringskostnader fra sideentreprenørene. Byggherrene har inngått avtaler om økonomisk kompensasjon, men de hevder at K201 er ansvarlig for de forsinkelser og økte kostnader som foreligger, og må bære disse kostnadene. Det er derfor varslet erstatningskrav mot K201 for disse utgiftene, samt utgifter til økte ressurser til BL. Det foreligger fremdeles store krav fra K201 mot byggherrene som er uavklarte. Om krav og motkrav vil havne i retten, eller om man kommer fram til enighet med K201 er usikkert. I tillegg til dette er man ikke ajour med endringslister og rekvisisjoner, og det er mulighet for at det kan komme flere krav i før med ferdigstillelse. Det er vanskelig å trekke konkrete konklusjoner på den økonomiske situasjonen, men det er sikkert at den er beheftet med mange store usikkerhetsmomenter. Prognosene fra byggherren for sluttkostnadene tilsier at investeringskostnaden for Skien Fritidspark som ble gitt i bystyret, sak 113/05, kommer til å bli overskredet med inntil 16,4 mill. kroner. Siden formannskapet i Skien er orientert om den situasjonen som foreligger, anser revisor at vedtaket i bystyret er ivaretatt inntil videre. 6 Revisors konklusjoner I problemstilling 1 undersøkte vi om byggherren har satt inn tiltak for å påse at alle arbeidstakerne har ordnede lønns-og arbeidsvilkår. Ifølge de opplysningene vi har fått fra byggherrene, arbeidstilsyn og skatteetaten er det iverksatt tiltak for å sjekke at arbeidstakerne har ordnede lønns- og arbeidsforhold. Vår konklusjon er at byggherrene har ivaretatt sine forpliktelser når det til nå ikke har vært mulig å påvise feil eller mangler i forhold til norske regel- og avtaleverk. I problemstilling 2 har vi undersøkt om byggherren har forsikret seg om at det foreligger hovedframdriftsplan som framdriften i byggearbeidene kan måles mot, og at utbyggingen ikke vil bli forsinket i forhold til de kontraktsfestede sluttdatoene. Undersøkelsen har vist at man ikke har lykkes å få fram en omforent hovedfremdriftsplan. Det foreligger heller ikke produksjonsplaner som viser kritiske linjer og aktiviteter. Byggherrene har styrket byggeledelsen for å avhjelpe mangler ved prosjektering og koordinering av framdrift og produksjon. Det er gitt nye frister for dagbøter i forbindelse med ferdigstillelse, og det er inngått avtaler om økonomisk kompensasjon med sideetreprenørene for å forsere arbeidet. Byggherrene hevder at det er K201 som er ansvarlig for de problemene, mens K201 mener de har oppfylt sine kontraktsforpliktelser og skylder på forsinket igangsetting, feil og mangler ved prosjekteringen og manglende beslutninger fra byggherren. Forholdet til K201 er ikke avklart, og det er stor usikkerhet knyttet til tidspunktet for ferdigstillelse for de ulike byggene. 10 K301-røranlegg, K302-luftbehandling, K401-elkraft- og teleanlegg Telemark kommunerevisjon IKS 10

14 I problemstilling 3 har vi undersøkt om byggherren har kontroll over den økonomiske situasjonen. Mange uavklarte forhold gjør at den økonomiske situasjonen fortsatt er uoversiktelig. Prognosene tyder på at prosjektkostnadene vil overskride den økonomiske rammen for prosjektet som ble gitt i bystyret. Formannskapet ble i møte 6. mars orientert om at beregnet sluttkostnad var anslått til 455 mill. kroner, samt forsinkelse i framdriften av prosjektet. Litteratur og kildereferanser St prp nr Vedlegg: Konvensjon (nr. 94)om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter. Revidert nasjonalbudsjett 2006, kapittel 3.6. Regjeringens handlinsplan mot sosial dumping. Lov nr 4: Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Opphevet med virkning fra ). Lov nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven). Ot.prp.nr.49 ( ) Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.(arbeidsmiljøloven). Lov nr. 24: Lov om ligningsforvaltning Skattedirektoratet, oktober Retningslinjer for samarbeid mellom Skatteetaten og revisorer som reviderer kommuner. Vedlegg: Vedlegg nr. 1 Kontraktsbestemmelser Vedlegg nr. 2 Administrative bestemmelser for byggefasen Telemark kommunerevisjon IKS 11

15 Vedlegg nr 1: Kontraktsbestemmelser Skien Fritidspark / Ny videregående skole på Moflata Bok 0 Generell del 3.01 Alminnelige kontraktsbestemmelser NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, 1. utgave januar 2005, gjelder som alminnelige kontraktsbestemmelser, med etterfølgende endringer/suppleringer. Henvisninger til kapitler i NS 8405 er angitt i parentes (15) Antikontraktørklausul Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte. Entreprenøren skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljølovens 55 K og L. 11 Entreprenøren plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, enmannsforetak og innleid arbeidskraft inntas i kontrakter med underentreprenører. Etter ligningsloven 6-1 med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlandssaker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktspyramiden, herunder framskaffe og framlegge for byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske arbeidstaker. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr ,- pr. hverdag. Det stilles krav om at de ansatte ikke skal ha dårligere vilkår enn vilkårene som er fastsatt i tariffavtale for tilsvarende arbeider innenfor den aktuelle bransje. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten Spesielle kontraktsbestemmelser Framdriftsplan Hovedplan Det vises til alminnelige kontraktsbestemmelser pkt om BE s 12 plikter og ansvar. BE skal innen 6 uker etter kontraktsinngåelsen etablere en samlet framdriftsplan (hovedplan) for egne og administrerte sideentreprenørers arbeider. Planen skal holde seg innenfor de rammer som er gitt i vedlagte rammetidsplan for sluttfasen. Planen skal dessuten bygge på rammetidsplanens tidspunkter for 11 Revisors kommentar: Det vises her til 55 K og L i Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. som ble opphevet med virkning fra 1.januar Ny lov om Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern ble vedtatt 17 juni 2005 og ble med visse unntak og presiseringer satt i kraft fra 1 januar Ordlyden i den gamle 55 K og L er videreført i den nye lovens og BE = byggentreprenør (K201) Arbeidsfellesskapet Wegger & Kalsvik Entr. AS/Ed. Sublin AG Telemark kommunerevisjon IKS 12

16 kontrahering og oppstartsdatoer. Entreprenørene skal legge inn slakk for 14 dg seinere oppstart enn angitt i rammetidsplanen. Planen skal, om nødvendig, justeres pga. evt. forsinket oppstart uten rettelse av frister for ferdigstillelse og prøvedrift. Planen skal i tillegg inneholde nødvendig slakk for å unngå total forsinkelse som følge av tilleggsarbeider (fratrukket fradrag) med en samlet verdi på 15 % av kontraktssummen. Planen skal legges fram for byggherren for godkjenning. I hovedplanen skal følgende milepæler / frister vises: - milepæler for tetthus for ulike prosjektavsnitt A, B, C, D og for ferdige støpte bassenger. - det skal regnes med nødvendige tørketid / herdetid for betongen i bassenger, jfr. redegjørelse vedlagte rammetidsplan. - frister for ferdigstillelse og overtakelse av entrepriser uten prøvedrift - frister for start prøvedrift og overtakelse av entrepriser med prøvedrift. Entreprenøren har samordningsplikt etter NS og etter rammer som er gitt av byggherren i rammetidsplan og pkt Framdrift / byggetid. For dagmulktbelagte frister vises til pkt Entreprenøren plikter til enhver tid å følge den oppsatte tidsplanen nøye for å unngå forsinkelser av egne og andre entreprenørers arbeider. Dersom det oppstår forsinkelser i forhold til den godkjente planen, skal entreprenøren revurdere gjenstående arbeider og framlegge forslag til tiltak for å ta igjen tapt tid. Oppdatering av hovedplan En gang pr. måned skal BE oppdatere framdriftsplanen ved å bestemme den aktuelle framdrift på hver aktivitet. På grunnlag av denne oppdateringen, skal BE utarbeide en statusrapport over framdrift med entydige opplysninger om aktivitetens aktuelle framdrift i forhold til planlagt, som byggeleder igjen skal presentere overfor byggherre. Produksjonstidsplaner BE skal i samarbeid med byggeleder og øvrige entreprenører utarbeide produksjonstidsplaner. Disse skal være så detaljert at en kan registrere fremdriftsavvik ned til en uke. Planene skal ivareta tiltak for å opprettholde daglig drift på anlegget. Det skal tas hensyn til andre entrepriser og aktiviteters varighet innenfor den totale tidsramme. Produksjonstidsplanene skal være ferdig utarbeidet og godkjent av byggeleder og øvrige entreprenører i god tid før arbeidene starter opp. Leveranseplaner for tegninger I god tid før arbeidene igangsettes skal entreprenøren sette opp en tegningsleveranseplan med datoer for leveranse av de enkelte tegninger. Planen skal legge PG s 13 gjeldende tegningslister for arbeidstegninger til grunn. Planen skal signeres av begge parter og inngå som kontraktsdokument. Dersom framtidsplanen endres må evt. virkninger for tegningsleveranseplanen godkjennes av PG. (34.1) Dagmulktbelagte frister Følgende frister er dagmulktbelagt: Ferdigstillelse K200 Rivearbeider og provisoriske garderobeanlegg Ferdigstillelse x) Moflata vgs / idrettsanlegg eksklusive bad Ferdigstillelse x) bad Det vises også til rammetidsplan og pkt x) Gjelder som overtakelse av bygningsmessige arbeider K201 og frist for funksjonstester, innregulering samt levering av FDV-dokumentasjon. For vgs skal det ved frist være ferdig møblert. Øvrige entrepriser overtas etter prøvedriftsperiode som starter ved nevnte ferdigstillelsesdatoer. 13 PG = prosjekteringsgruppen Link Arkitekter AS Telemark kommunerevisjon IKS 13

17 Vedlegg nr. 2: Administrative bestemmelser for byggefasen Skien Fritidspark / Ny videregående skole på Moflata Bok 0 Generell del 4.01 Korrespondanse / beskjeder All korrespondanse påføres prosjektets navn. All korrespondanse til partene sendes til vedkommendes forretningsadresse, hvis ikke annet er avtalt. Av hensyn til saksbehandling og arkivering skal et brev kun omhandle en sak. Det skal angis hvor kopi er sendt..02 Tegningshåndtering.03 Fakturering Fakturaer som gjelder den videregående skolen i hht. oppdelingen av prisbærende poster merkes og stiles til Telemark fylkeskommune. Øvrige fakturaer merkes og stiles til Skien kommune. Byggeleder kontrollerer fakturaen og anbefaler evt. at den betales, på konteringsblanketten. Begge stiftes sammen og sendes byggherre innen 7 kalenderdager. Hvis byggeleder returnerer eller avviser en faktura, skal kopi av fakturaen og begrunnelse for returnering eller avvisning sendes til byggherre. Sluttfakturaer behandles også av Prosjekteringsgruppeleder. Fakturering fra entreprenør skal skje hver måned, med mindre annen avtale er inngått. Fakturering skal skje særskilt for avdragsfakturaer, avtalte tilleggs- og endringsarbeider, pris- og lønnsendringer Ingen faktura blir betalt før garanti og kopi av forsikringsbevis er deponert i henhold til avtalen..01 Avdragsfaktura Av avdragsfaktura merket A1, A2 osv. skal følgende fremgå: en oppstilling som refererer seg til beskrivelsens prisposter (evt. som vedlegg til faktura) opparbeidet beløp tidligere avdrag innestående beløp i hht. NS 8405 beløp som ønskes utbetalt merverdiavgift totalt beløp til utbetaling Som vedlegg legges en oppstilling som viser anbudsskjemaet med kontraktspriser for alle kapitler i tillegg lages det kolonner med relevante beløp merket Utbetalt til nå, Ønskes utbetalt, Utbetalt medregnet denne faktura, og Gjenstår etter denne faktura. Et eksempel vil bli gjennomgått. Faktura som oversendes uten vedlegg/spesifisering av utført arbeid m.m. vil bli sendt i retur. Ved returnering av faktura vil det bli regnet ny forfallsdato fra riktig faktura er byggeleder i hende..02 Tilleggs- og endringsarbeider Se også punkt 05. Kopi av rekvisisjon skal alltid følge fakturaer for tilleggs- og endringsarbeider. Underlag for rekvisisjoner er en eller flere endringslister. I enkelte tilfeller kan tilbud fra entreprenør også betraktes som underlag for rekvisisjonen. Det skal foreligge rekvisisjoner for alle tilleggs- og endringsarbeider før arbeidene settes i gang. Det er kun den aktuelle byggherres prosjektleder og byggeleder som har fullmakt til å rekvirere slike arbeider på vegne av sine byggherrer. Ikke rekvirerte tilleggs- og endringsarbeider blir ikke honorert. Normalt er underlag for rekvisisjoner endringslister, jfr. også pkt. 5. Rekvisisjonen skal gi en kort beskrivelse av arbeidet og en kostnad. Så langt mulig benyttes fastpris. Ved regningsarbeider skal entreprenøren være behjelpelig med å kalkulere også disse før arbeidene igangsettes prisen er imidlertid ikke bindende for regningsarbeider. Telemark kommunerevisjon IKS 14

18 Alle rekvisisjoner skal være undertegnet av aktuell byggherres prosjektleder, byggeleder og entreprenør. Rekvisisjonene skal nummereres fortløpende (for Skien kommune: SK-RB001, SK-RB-002,...osv. for TFK Eiendom: TFK-RB001, TFK-RB002...osv) jfr. pkt. 05. Rekvisisjonen legges ved fakturaen som angitt under pkt. 05. Hver rekvisisjon er et faktureringsobjekt fakturering av flere rekvisisjoner i en samlefaktura tillates ikke. Fakturaen merkes med rekvisisjonsnummer, og et delfakturanr. (delfaktura nr. 1, delfaktura nr. 2,...osv) siste faktura på hver rekvisisjon merkes i tillegg sluttfaktura..03 Pris- og lønnsendringer Det sendes månedlige fakturaer på prisstigning. Prisstigning beregnes ihht. NS 3405 (totalindeksmetoden). Det skal være adskilte fakturaer for lønns- og prisstigning på kontraktsarbeider og endringsarbeider. Fakturaen skal angi om det dreier seg om kontraktsarbeider eller endringsarbeider og referere til faktura for utførte arbeider..04 Tilbudsinnhenting ved tilleggs- og endringsarbeider Da det er to byggherrer, er det viktig å kvalitetssikre at endringer belastes riktig byggherre. Av hensyn til økonomistyring og framdrift, er det viktig at endringer avklares raskt. Alle må bidra til at vi er 100% ajour mht. dette. De prosjekterende innhenter pris på endrings- og tilleggsarbeider på vegne av byggherren, ved bruk av endringsliste. Endringslisten brukes ved enhver endring i tegninger eller beskrivelser. Beskrivelse av endrings- og tilleggsarbeider skal utarbeides i samsvar med kontrakten. Enhver endret tegning skal følges av endringsliste med beskrivelse av endringen. For arbeider som utgår og arbeider som regnes utført etter kontraktens priser, innføres prisene av den prosjekterende. Avregningsmåten må klart fremgå av endringslisten (se mer om dette i endringslisten). Nye poster (med nye enhetspriser) som ikke inngår i kontrakten, skal merkes Ny post. Så langt det er hensiktsmessig, unngås blanding av poster med ulik avregningsmåte mht. prisstigning i samme endringsliste. Avvik som oppdages av entreprenører meldes til ansvarlig fagrådgiver med kopi til byggeleder og prosjektledere (PL, PL/SK og PL/TFK) i form av endringsmelding. Her skal entreprenøren benytte prosjektets endringsliste for melding om endringer. (Entreprenørene skal ikke bruke sine egne endringsanmodningsskjemaer). E-listen prises og signeres av entreprenøren og sendes til ansvarlig fagrådgiver. Er endringen vanskelig å prise endelig, skal entreprenøren alltid angi et anslått beløp. Den prosjekterende for aktuelt fagområde, vurderer innholdet i meldingen og om nødvendig detaljer mottatt liste fra entreprenør. Endringslister skal utarbeides i samsvar med tilbudsmaterialet. Fagrådgiver skriver sin innstilling med kommentarer på endringslisten og sender denne til byggeleder med kopi til prosjektlederne. Kommentarene skal gi opplysninger om hvorfor endringene er besluttet, å gi bekreftelse på at prisberegningen er gjennomgått og riktig ihht. avtalen og kan anbefales, samt at endringslisten er knyttet til riktig byggherre. Inntil endringslisten er godkjent av både entreprenør og fagrådgiver, sendes denne som Excel-fil via E-post mellom disse med kopi til prosjektledere og byggeleder. Excel-filen gis nøyaktig samme navn som endringslisten. Når fagrådgiver og entreprenør er enige om endringslistens innhold, undertegnes en papirutgave av denne av begge parter og sendes til byggeleder. Byggeleder vurderer videre endringen, utarbeider rekvisisjon og legger denne fram for prosjektlederne for formell godkjenning/bestilling (se omtale av rutiner for dette i neste kapittel). De prosjekterende skal vedlikeholde oversikt for hvert fag over utstedte endringslister og status. Byggeleder skal vedlikeholde en samlet oversikt over endringslister og status. Telemark kommunerevisjon IKS 15

19 Rutine for nummerering av endringslister: Endringslistene nummereres fortløpende, men påføres initialer foran nummeret for å indikere byggherre, hvilket fag endringen omhandler og hvem den er sendt fra/til Endringsordre / bestilling Endringsarbeider pålegges/bestilles i form av rekvisisjon. Bare byggeleder og prosjektleder har fullmakt til å utstede rekvisisjon. Det er normalt byggeleder som utsteder rekvisisjonen. Generelt er underlaget for en typisk rekvisisjon en eller flere endringslister, som er godkjent og undertegnet av både entreprenør og fagrådgiver (maksimum 7 endringslister pr. rekvisisjon). I enkelte tilfeller kan et tilbud fra en entreprenør også betraktes som underlag for en rekvisisjon, selv om tilbudet ikke foreligger i form av en endringsliste. Som grunnlag for bestilling av endringsarbeider med påfølgende rekvisisjon godkjennes også: Godkjenningsskriv fra byggherren på pristilbudet. Referat fra byggemøter eller befaringer hvor prosjektleder har vært tilstede og hvor det framgår at endringsarbeidet er behandlet og godkjent med beløp eller avregningsmåte. Når det er nødvendig av hensyn til rasjonell framdrift av byggearbeidet, har byggeleder fullmakt fra byggherren til å bestille mindre endringsarbeider. Bestilling av enhver annen endring skal skje ved særskilt fullmakt. Det skal alltid angis på rekvisisjonen hvilket beslutningsgrunnlag som er benyttet, samt årsaken til endringsarbeidet. Ved regningsarbeider skal det angis ca. omkostninger. Rekvisisjonene tildeles løpenummer fortløpende. Generelt skal hver rekvisisjon undertegnes av entreprenør, prosjektleder (PL) aktuell byggherres prosjektleder (PL/SK eller PL/TFK) og byggeleder. Rekvisisjon utstedt og underskrevet av byggeleder sendes den entreprenør som skal utføre det rekvirerte arbeidet. Entreprenøren godkjenner rekvisisjonen ved å undertegne den, og returnerer den til byggeleder for undertegning av ham og prosjektlederne. Byggeleder fordeler deretter orginal og kopier slik: - original sendes vedkommende entreprenør (denne skal senere følge fakturaen for vedkommende endringsarbeid). - kopi sendes prosjektledere, byggeleder (og rådgivere ved behov). I tilfeller der underlaget for rekvisisjonen kun består av endringslister (eller et annet godkjent underlag) som er godkjent og undertegnet av entreprenør og fagrådgiveren og som inneholder alle opplysninger som fremgår av rekvisisjonen er det tilstrekkelig at prosjektleder (PL), aktuell byggherres prosjektleder (PL/SK eller PL/TFK) og byggeleder undertegner rekvisisjonen. Underlaget skal legges ved rekvisisjonen. Rekvisisjoner som gjelder vgs er merket med TFK Eiendoms logo. Rekvisisjoner for øvrige arbeider er merket med SKs logo. Det må fremgå av rekvisisjonen om arbeide skal honoreres som fastpris, iht. enhetspriser eller som regningsarbeid. Så langt mulig benyttes fastpris. Når byggherren forlanger tilleggs- eller endringsarbeider utført som regningsarbeide, skal dette avregnes ihht. anbudets enhetspriser og/eller iht. andre avtalte forutsetninger. Arbeidene skal drives rasjonelt og forsvarlig. Endringer som avregnes etter medgått tid, skal dokumenteres med timelister. Hver uke skal entreprenøren forelegge for byggherren oppgave over arbeidstimer og materialer som er medgått for atttestasjon. Rekvisisjonen skal inneholde et kostnadsoverslag som entreprenøren har tatt stilling til. Dersom det er grunn til å annta at kostnadsoverslaget vil bli overskredet, skal entreprenøren strakts varsle byggherren. Telemark kommunerevisjon IKS 16

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på.

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. SKIENS- MODELLEN Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. Bystyret vedtok i september 2014 særskilte kontraktsbestemmelser

Detaljer

Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Utviklingsutvalget

Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Utviklingsutvalget Tiltak mot sosial dumping Arkivsaknr: 15/242 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/1118 K2-X50 Per Kristian Bjønnes Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet 12.02.2015 005/15 Kommunestyret 26.02.2015

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder.

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder. FORRETNINGSRUTINER FOR N - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende overskrift: Totalprosjektnummer : Prosjektnavn :.. Pr.nr. gjennomføring :. Kontraktsnummer

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping Innkjøpskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78554/2015 2015/6567 601 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Organisasjonsutvalget 26.01.2016 15/155 Formannskapet 28.01.2016 Anskaffelser

Detaljer

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON Vår dato: Vår referanse: PROSJEKT NR. 111835 ÅLESUND TRAFIKKSTASJON FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med NS 8405 «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider». Avtaledokumentet

Detaljer

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO Vår dato: Vår referanse: < 201102544 > PROSJEKT NR. 12116, NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 Vår dato: 26.6.2012 Vår referanse: 201201249 PROSJEKT NR. 12149, ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT BYGG L Ytelsesbeskrivelse for byggeleder AVDELING: RAPPORTERER TIL: FUNKSJON: Eiendomsenheten, Vestfold fylkeskommune Prosjektleder Helen Rany Olsen Byggeleder er engasjert

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Sund kommune (etter dette kalla byggherren) og (etter dette kalla totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om prosjektering og utføring av kaianlegg for

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer

Detaljer

KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406

KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 KONTRAKT FOR MANDAL KOMMUNES KJØP AV BYGG OG ANLEGGSARBEID NS 8406 mellom Mandal kommune, Bydrift (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om grunnarbeider og flombelysning

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt.

Skjemaene er tilpasset kontraktsstandarden og henviser til kontraktsbestemmelsene. Det må derfor benyttes riktig skjema til riktig kontrakt. Dok. nr.: 101117 Navn på vedlegg: Veileder for endringshåndtering - NS 8405 Ver.: 1.0 Godkjent dato: 03.02.2012 Vedlegg for: Prosedyre: Endringshåndtering i entreprisekontrakter Dokumentnr.: 101104 Generelt

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE Veiledning for utbyggere, entreprenører/ leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN Vedlegg 6 BKSAK 200819134 BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN KONTRAKTSVILKÅR BASERT PÅ NS 8406 Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag.

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag. 140158 SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II Kontraktbestemmelser med blanketter NS8407 For Tilbud 150513 BAN Revisjon Revisjonen

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Side 1 av 5 AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Mellom Trondheim kommune, Kommunalteknikk (Oppdragsgiver) Org.nr.: 942 110 464 Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM og Prosjekterende (Prosjekterende) Org.nr.:

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Regionrådet 06. desember 2016

Regionrådet 06. desember 2016 Referat Regionrådet 06. desember 2016 Sted: Skype Tidspunkt: kl 10:00 10:45 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 030/16: Godkjenning av møtebok/-referat...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Konkurransegrunnlag Del II Åpen anbudskonkurranse Byggeledelse i prosjekt Ren Harstad havn INNHOLD 1 Generelt om prosjektet... 3 1.1 Generell orientering om prosjektet... 3 1.2 Oppdragsgivers organisasjon...

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Kontorbygg Øverli INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Avviksbehandling... 3 1.3 Revisjoner... 3 2

Detaljer

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver»)

AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG Kristian Ottosens hus. Mellom. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») AVTALE OM PROSJEKTERINGSOPPDRAG 1009 Kristian Ottosens hus Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus («Oppdragsgiver») Og [Oppdragstager] («Prosjekterende») Mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer:

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten E2. Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 974 019 523 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim bydrift Postboks 2300, Sluppen, 7004

Detaljer

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515

Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124. Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 Oslo kommune Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2014 Vår ref. (saksnr.): 200802587-124 Vedtaksdato: 10.06.2014 Arkivkode: 515 ENDRINGER I OSLO KOMMUNES STANDARDKONTRAKTER FOR Å MOTVIRKE OG BEKJEMPE SOSIAL

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE. (kontraktsnummer) mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: KONSULENTAVTALE (kontraktsnummer) mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6 ALMINNELIGE

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim.

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim. TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Rehabilitering av Stridsklevhallen

Rehabilitering av Stridsklevhallen Rehabilitering av Stridsklevhallen - Porsgrunn kommune - Delrapport 2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr: 705012 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag - delrapport 2...iii Problemstillinger...iii 1 Innledning...1

Detaljer

Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser:

Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser: C FREMDRIFT OG FRISTER C.1 Generelt Kommunen skal gjennomføre prosjektet i vårsesongen 2012 med oppstart av entreprisen 10.4.2012. Alle arbeider skal være ferdigstilt innen 26.6.2012. Ved snøfattig vinter

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, jf. Kontraktsbestemmelser NS 8406, punkt 8.

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10 % av kontraktssummen, jf. Kontraktsbestemmelser NS 8406, punkt 8. 1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Generelle bestemmelser. NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt kontraktsbestemmelser legges til grunn, så langt dette er mulig for dette oppdraget, ved

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer