Formannskapssalen, Halden rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapssalen, Halden rådhus"

Transkript

1 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian Dahl Leder AP John Østensvig Nestleder AP Svein Olaussen Medlem AP Toril Brekke Medlem AP Odd Sæthre Medlem PP Mons Hvattum Medlem SV Fridtjof Dahlen Medlem SV Morten Christoffersen Medlem KRF Gerd Berit Odberg Medlem KRF Egil Lund Pettersen Medlem FRP Carl-Victor Sundling Medlem H Jan Tore Harlyng Medlem R Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Helene van Eeden MEDL SP Marthe Nilssen MEDL FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Roar Günther Andersen Helene van Eeden V Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per-Kristian Dahl Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær

3 Saksliste PS 2010/13 PS 2010/14 PS 2010/15 PS 2010/16 RS 2010/4 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Avtaler mellom Halden kommune og fotballklubbene i Halden vedr. drift og vedlikehold av kunstgressanlegg PS 2010/17 Forprosjekt nybygg Båstadlund Arbeids - og Aktivitetssenter PS 2010/18 PS 2010/19 PS 2010/20 PS 2010/21 PS 2010/22 Boligsosialt utviklingsprogram for Halden Kommune - søknadsprosess Ny fireårig samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune Ungdomsrådet Stadfesting av planprogram for revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / / / / /284 PS 2010/23 Opera Østfold. 2008/940 PS 2010/24 Opptak av lån - Rentefritt lån til kultursalen 2008/1175 PS 2010/25 Avslutning av investeringsprosjet - Harekas 2009/1198 PS 2010/26 Avslutning av 5 investeringsprosjekter - Oktober /1198 PS 2010/27 Opprettelse av Næringspolitisk utvalg 2008/3156 PS 2010/28 PS 2010/29 Søknad om midler til Kvalitetskommuneprogrammet 2010 Samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Halden turist 2008/2506 Side nr. Per-Kristian Dahl ordfører

4 PS 2010/13 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Innkalling godkjent. PS 2010/14 Godkjenning av saksliste Mons Hvattum, SV, fremmet ønske om ny sak til behandling EarthHour-klimakampanje Formannskapet bifalt dette enstemmig. Sakslisten med denne endringen ble enstemmig godkjent. Sakslisten godkjent. PS 2010/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen fra forrige møte ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra forrige møte vedtatt. PS 2010/16 Referatsaker Saken ble tatt til orientering. Referatsak tatt til orientering.

5 RS 2010/4 Avtaler mellom Halden kommune og fotballklubbene i Halden vedr. drift og vedlikehold av kunstgressanlegg PS 2010/17 Forprosjekt nybygg Båstadlund Arbeids - og Aktivitetssenter Gerd-Berit Odberg, Krf, fremmet tilleggsforslag til vedtaket fra hovedutvalg for helse og omsorg: 6. Endelig ramme for totalinvesteringen av nybygget legges fram til politisk godkjenning i HBFØ. Carl-Victor Sundling, H, fremmet følgende endringsforslag til vedtaket i HHS: Nytt punkt tre: Salg av BRA-veien brukes som midler i prosjektet. Sundling forslag ble satt opp mot vedtakets punkt 3 og falt med 3 stemmer. H, Sp, og Rødt. Tilleggsforslaget fra Odberg ble enstemmig vedtatt. 1. Det bygges nytt dagsenter på Båstadlund med utgangspunkt i fremlagt forslag fra Moth Arkitekter AS. 2. Det foretas et låneopptak på kr inkl. mva. 3. BRA veien dagsenter, BRA veien 64 overføres til nytt dagsenter på Båstadlund og selges. Salgsinntektene avsettes på kapitalfond til senere bruk. 4. Bevilgede investeringsmidler for 2009 på kr til brannsikkerhetstiltak omdisponeres og benyttes i finansieringen av nybygget. 5. Bygget oppføres i samsvar med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmelser om universell utforming. 6. Endelig ramme for totalinvesteringen av nybygget legges fram til politisk godkjenning i HBFØ. PS 2010/18 Boligsosialt utviklingsprogram for Halden Kommune - søknadsprosess Mons Hvattum, SV, ble midlertidig permittert. 11 representanter til votering. Vedtaket fra HHS ble enstemmig vedtatt.

6 1. Formannskapet stiller seg positive til at Halden kommune sender søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Utgiftene i søknadsprosessen dekkes via innvilget midler fra Husbanken kr Formannskapet, tar til etterretning at kommunes deltakelse i - Boligsosialt utviklingsprogram - søknaden vil medføre konkrete forpliktelser - via egeninnsats og direkte finansiering. Prosentvis fordeling i tråd med pkt. 9 i søkermal(vedlegg 1). 4. Programmet organiseres via prosjektleder, prosjekt grupper, styrings og referansegrupper. Rådmannen og politiske er delaktig i programmet via styringsgruppe. 5. Hvis søknad innvilges, slik at Program og planfasen kan iverksettes, vil saken og samarbeidsavtalen i sin helhet komme til endelig politisk behandling. Planfasen iverksettes da i november Den endelige økonomiske ramme for egeninnsats, direkte finansiering kommunens utgiftsandel innarbeides i budsjettene for årene 2011, 2012,2013. PS 2010/19 Ny fireårig samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Vedtaket fra HHS ble enstemmig vedtatt. Det inngås ny fireårig samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Sykehuset Østfold for tidsperioden 1. mai 2010 til 30. april PS 2010/20 Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune Jan Tore Harlyng, Rødt, fremmet følgende forslag: Kommunestyret vedtar planen med følgende endring: Ansettelse av folkehelsekoordinator avvises. Forebyggende enhet får i oppgave å prioritere folkehelseplanen som eget prosjekt innenfor prosjektet Familiens hus. Oppgaven som folkehelsekoordinator legges inn i det interkommunale samarbeidet under samhandlingreformen. Mons Hvattum, SV, tok plass under behandlingen. 12 representanter til votering. Det ble foretatt separat votering. Forslaget fra Harlyng fikk 1 stemme, Rødt. Vedtaket i HHS ble enstemmig vedtatt.

7 1. Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune godkjennes. 2. Planen er førende for alle kommunale tjenesteområder i det forebyggende arbeide. PS 2010/21 Ungdomsrådet Torill Brekke, Ap, fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen fra HKI: Formannskapet bevilger kr ,- til fordeling. Medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse tilsvarende 50% av møtegodtgjørelse i kommunestyret. Innstillingen fra HKI ble sammen med tilleggsforslaget fra Brekke enstemmig vedtatt. 1.HUKI godkjenner forslag til Ungdomsråd med vedtekter. 2.HUKI oversender saken til formannskapet for finansiering. 3. Ungdomsrådets virksomhet evalueres etter første halvår. 4. Halden VGS skal ha tre representanter 5. Formannskapet bevilger kr ,- til fordeling. 6. Medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse tilsvarende 50% av møtegodtgjørelse i kommunestyret. PS 2010/22 Stadfesting av planprogram for revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Innstillingen fra HKI ble enstemmig vedtatt. Forslag til planprogram for revidering av Kommundelplan for fysisk aktivitet i Halden vedtas. PS 2010/23 Opera Østfold.

8 Innstillingen fra HKI ble enstemmig vedtatt. HKI tar referat fra styringsgruppemøtet og sluttrapport Turandot 2009 til orientering. PS 2010/24 Opptak av lån - Rentefritt lån til kultursalen Innstillingen fra HBFØ ble enstemmig vedtatt. Det opptas rente og avdragsfritt lån stort kr 9,7 mkr i Halden Sparebank, i tråd med inngått avtale datert PS 2010/25 Avslutning av investeringsprosjet - Harekas Innstillingen fra HBFØ ble enstemmig vedtatt. 1. Prosjekt Harekas avsluttes. PS 2010/26 Avslutning av 5 investeringsprosjekter - Oktober 2009 Carl-Victor Sundling, H, fremmet nytt punkt 2 i innstillingen fra HBFØ. Netto mindreforbruk benyttes til å nedbetale gjeld. Det ble foretatt punktvis votering. Innstillings punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Sundling ble satt opp mot innstillingens punkt 2 og falt med 3 stemmer. Frp, H og Sp. 1. Investeringsprosjektene som er beskrevet i saken avsluttes.

9 2. Netto mindreforbruk på kr ,- overføres til konto for ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter. PS 2010/27 Opprettelse av Næringspolitisk utvalg Egil Lund Pettersen, Frp, fremmet likelydende forslag som representant Nilssen fremmet i HNM: Rådmannens innstilling i punkt 2 1 representant fra opposisjonen endres til 2 personer fra opposisjonen. Jon Ola Brevig, Sp, fremmet likelydende forslag som representanten Sandsmark i HNM: Hovedutvalget for nærings og miljøpolitikk ønsker velkommen til et nytt samarbeidsorgan mellom kommunens politiske nivå og Halden Næringsråd. Utvalget ber rådmannen om å utarbeide forslag til vedtak i kommunestyret i samsvar med kommuneloven og med forslag til mandat for det nye organet. Det ble foretatt separat votering av forslagene. Forslaget fra Lund Pettersen fikk 3 stemmer og falt. Forslaget fra Brevig fikk 1 stemme og falt. Innstillingens punk 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt to ble vedtatt mot 2 stemmer, H, og Rødt. 1. Nye vedtekter for Halden næringsråd godkjennes. Vedtektene godkjennes endelig av kommunestyret. 2. Det opprettes Næringspolitisk utvalg bestående av ordfører, varaordfører, leder av Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk, leder av Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring og 1 representant fra opposisjonen. I tillegg velges det 5 medlemmer fra Næringsrådets styre. PS 2010/28 Søknad om midler til Kvalitetskommuneprogrammet 2010 Innstillingen fra HAD ble enstemmig vedtatt. Formannskapet bevilger kr ,- til videreføring og avslutning av prosjektene jf. den skriftlige avtalen. Kvalitetskommuneprogrammet videreføres.

10 PS 2010/29 Samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Halden turist Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Det inngås en foreløpig intensjonsavtaleavtale med Halden Turist om leie av lokaler i Tollboden 2. Det foretas en vurdering av bruk av de øvrige lokalene enten til eget formål eller som utleieobjekt. 3. Det legges frem en oppussingsplan med kostnadsberegning for bevilgende myndighet for eventuell tilleggsbevilgning til istandsetting. 4. Samtidig med at slik sak legges frem legges også frem forslag til ny samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Halden Turist. Någjeldende avtale (fra 2004) løper inntil ny avtale er behandlet. PS 2010/30 EarthHour - klimakampanje Mons Hvattum, SV, frememt følgende forslag til vedtak: Halden kommune slutter seg til verdens største klimakampanje, Earth Hour. I alle kommunale bygg, hvor det ikke skaper helt spesielle problemer, skal lyset være slukket mellom kl. 20:30 og 21:30, lørdag 27. mars. Samtidig oppfordres alle kommunens innbyggere og næringslivet til å slukke lys under Earth Hour-timen. Forslaget fra Hvattum ble enstemmig vedtatt. Halden kommune slutter seg til verdens største klimakampanje, Earth Hour. I alle kommunale bygg, hvor det ikke skaper helt spesielle problemer, skal lyset være slukket mellom kl. 20:30 og 21:30, lørdag 27. mars. Samtidig oppfordres alle kommunens innbyggere og næringslivet til å slukke lys under Earth Hour-timen.

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00.

Møteinnkalling. NB! Utvalgets medlemmer inviteres til befaring på Halden sykehjem vedrørende bassenget. Oppmøte kl. 17.00. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer