bruksanvisning bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bruksanvisning bruksanvisning"

Transkript

1 bruksanvisning bruksanvisning Keramisk koketopp Glaskeramikhäll EHC60020K

2 We were thinking of you when we made this product

3 Velkommen til Electrolux sin verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å tilby et bredt og variert utvalg av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig. På forsiden av denne bruksanvisningen finner du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen minutter til å lese gjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan dra nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at den vil gi deg en enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen din litt enklere. Lykke til! electrolux 3

4 4 electrolux Innhold Sikkerhetsanvisninger 5 Beskrivelse av apparatet 7 Betjening av kokefeltet 8 Tips til koking og steking 8 Rengjøring og pleie 9 Hva må gjøres hvis 11 Avfallsbehandling 12 Montasjeveiledning 13 Garanti/Kundeservice 14 Service 16 Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen: 1 Viktig informasjon angående din personlige sikkerhet og informasjoner om hvordan du kan unngå skader på apparatet. 3 Generelle informasjoner og tips 2 Miljøinformasjon

5 sikkerhetsanvisninger electrolux 5 Sikkerhetsanvisninger Ta hensyn til disse anvisningene, ellers faller reklamasjonsrettighetene bort dersom det oppstår feil. 5 Dette apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver: 73/23/EEC av Lavspenningsdirektiv 89/336/EEC av EMC-direktiv inklusive endringsdirektiv 92/ 31/EEC 93/68/EEC av CE-merkedirektiv Riktig bruk Dette apparatet må kun brukes til tilberedning av matvarer i vanlig husholdning. Apparatet må ikke brukes som arbeids- eller avlastningsplate. Det er ikke tillatt å foreta endringer eller ombygginger på apparatet. Brennbare væsker, lett antennelige materialer eller gjenstander som kan smelte (f.eks. folier, kunststoff, aluminium) må ikke legges eller oppbevares oppå eller i nærheten av apparatet. Sikkerhet for barn Hold alltid små barn borte fra apparatet. La større barn arbeide ved apparatet kun under veiledning og tilsyn. Generell sikkerhet Montering og tilkopling av apparatet må kun utføres av utdannet og autorisert fagperson. Innbyggingsapparater må kun brukes etter innbygging i standardiserte, passende innbyggingsmøbler og benkeplater. Ved feil på apparatet eller ved skader i glasskeramikken (sprekker, brudd eller riss) må apparatet slås av og koples fra strømnettet for å forhindre fare for elektrisk støt. Reparasjoner på apparatet må kun utføres av utdannet og autorisert fagperson. Sikkerhet under bruk Fjern etiketter og folie fra glasskeramikken. Det foreligger forbrenningsfare hvis du arbeider uaktsomt ved apparatet. Kabler fra elektriske apparater må ikke komme i kontakt med apparatets varme overflate eller varme kokekar. Overoppvarmede oljer og fett tar lett fyr. Ikke foreta kokeprosesser med fett eller olje (f.eks. pommes frites) uten tilsyn. Slå av kokesonene etter hver gangs bruk. Sikkerhet ved rengjøring Apparatet må være avslått og avkjølt når du rengjør det. Det er av sikkerhetsgrunner ikke tillatt å rengjøre apparatet med dampstrålerenser eller høyttrykksspyler.

6 6 electrolux sikkerhetsanvisninger Hvordan unngå skader på apparatet Glasskeramikken kan skades av fallende gjenstander. Støt med kokekar kan skade kanten på glasskeramikken. Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller med skadd bunn kan stripe opp glasskeramikken når de trekkes over overflaten. Smeltende gjenstander og søl av overkokt mat kan brenne seg fast i glasskeramikken og bør derfor fjernes straks. La aldri kjeler og gryter koke tørre. Dette kan føre til skader på kokekarene eller glasskeramikken. Ikke bruk kokesonene med tomme kokekar eller uten kokekar.

7 beskrivelse av apparatet electrolux 7 Beskrivelse av apparatet Kokesonens oppbygging Enkrets kokesone 1200W Enkrets varmesone 1800W Enkrets varmesone 2300W Restvarmeindikator Restvarmeindikatoren lyser så snart en varmesone er varm. Restvarmeindikator Enkrets kokesone 1200W Advarsel! Forbrenningsfare på grunn av restvarme. Etter at apparatet er slått av, trenger varmesonene litt tid for å kjøle seg ned. Ta hensyn til restvarmeindikatoren. Restvarmen kan brukes til smelting og til å holde maten varm.

8 8 electrolux betjening av kokefeltet Betjening av kokefeltet Apparatet betjenes med varmesonebryterne på Benkeskap ovnen. I Benkeskap ovnens bruksanvisning finner du beskrivelser til varmesonebryternes funksjoner og hvordan du betjener apparatet. Kokesonen kan summe litt når den blir slått på. Dette er vanlig for alle glasskeramiske kokesoner og har ingen innflytelse verken på funksjonen eller levetiden på apparatet. Tips til koking og steking Kokekar Gode kokekar identifiserer du på kokekarets bunn. Bunnen skal være så tykk og plan som mulig. Kokekar av stålemalje eller med aluminiums- eller kobberbunn kan forårsake misfarging på glasskeramikkens overflate, som vanskelig eller ikke lar seg fjerne. Energisparing Sett alltid kokekaret på kokesonen før du slår kokesonen på. Dekk godt til gryter med et lokk, hvis mulig. Slå av kokesonen før tilberedningstiden er ute, for å utnytte restvarmen. Kokekarets bunn og kokesonen bør være like store.

9 rengjøring og pleie electrolux 9 Rengjøring og pleie Forsiktig! Forbrenningsfare på grunn av restvarme. OBS! Skarpe og skurende rengjøringsmidler skader apparatet. Rengjør med vann og oppvaskmiddel. OBS! Rester etter rengjøringsmidler skader apparatet. Fjern rester med vann og oppvaskmiddel. Rengjør apparatet etter hver gangs bruk. 1. Tørk av apparatet med en klut fuktet med oppvaskvann. 2. Tørk apparatet tørt med en ren klut.

10 10 electrolux rengjøring og pleie Fjerne smuss 1. Hold en rengjøringsskrape på skrått mot glasskeramikkens overflate. 2. Fjern smusset ved å la klingen gli over overflaten. 3. Tørk av apparatet med en klut fuktet med oppvaskvann. 4. Tørk apparatet tørt med en ren klut. fjern type smuss straks når apparatet er avkjølt sukker, sukkerholdige matvarer ja --- kunststoff, aluminiumsfolie ja --- kalk- og vannstriper --- ja fettsprut --- ja metallisk glinsende misfarging --- ja *rengjøringsskrape og rengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål får du kjøpt hos fagforhandler med rengjøringsskrape* rengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål* Hardnakkede smussflekker fjernes med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk eller rustfritt stål. Striper eller mørke flekker i glasskeramikken kan ikke fjernes, men dette har ingen innflytelse på apparatets funksjon.

11 hva må gjøres hvis electrolux 11 Hva må gjøres hvis Problem Mulig årsak Løsning Kokesonene virker ikke. Restvarmeindikatoren gir ingen melding Hvis du ikke får rettet på problemet med løsningstipsene over, ta kontakt med din forhandler eller med kundeservice. Ønsket koketrinn er ikke innstilt. Sikringene for husstanden (i sikringsskapet) er gått. Varmesonen har vært innkoplet i så kort tid at den ikke er blitt varm nok Still inn et koketrinn. Kontroller sikringene. Hvis sikringene går flere ganger, må du kontakte en autorisert elektriker. Hvis varmesonen er varm, må du ta kontakt med kundetjenesten. Advarsel!Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til alvorlig fare for den som bruker apparatet. Feil som er oppstått på grunn av feil bruk av apparatet kan ikke rettes kostnadsfritt av kundetekniker eller forhandler, selv om dette skjer innenfor reklamasjonstiden.

12 12 electrolux avfallsbehandling Avfallsbehandling Emballasjemateriale Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks. >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere. Kassert apparat Symbolet W på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

13 montasjeveiledning electrolux 13 Montasjeveiledning Sikkerhetsanvisninger È necessario rispettare le leggi, le disposizioni, le direttive e le norme vigenti nel paese d'impiego (norme di sicurezza, reciclaggio regolare e conforme ecc.). Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente da personale specializzato. È necessario rispettare le distanze minime dagli altri apparecchi e dai mobili. I cassetti devono essere montati solo con fondo di protezione direttamente sotto l apparecchio. Le superfici di taglio nel piano di lavoro devono essere protette dall umidità con materiale di tenuta adeguato. Tetningsmaterialet skal slutte tett mellom apparatet og benkeplaten. Tetningsmaterialet skal slutte tett mellom apparatet og benkeplaten. Ikke bruk tetningsmasse av silikon mellom apparatet og benkeplaten. Unngå å montere apparatet rett ved dører og vinduer. Dører og vinduer som slår opp, kan forårsake at kjeler og lignende faller ned fra kokeplatene. OBS! Fare for elektrisk støt. Løse stikkforbindelser som ikke er utført forskriftsmessig kan føre til at kontaktene blir overoppvarmet. Sett stikkforbindelsene forskriftsmessig sammen. Den elektriske installasjonen må gjøres av autorisert installatør. Dersom apparatet tilkobles fast (uten kabel og plugg) må det i den elektriske installasjonen tilkoples en innretning som gjør det mulig å skille apparatet fra strømnettet med en universalpolet kontaktåpningsvidde på minst 3 mm. Egnete skilleinnretninger er f.eks. LS-bryter, sikringer (skruesikringer må tas ut av holderen), FI-bryter og kontaktorer. ADVARSEL! Fare for personskade på grunn av elektrisk strøm. Benkeskap ovnen er under spenning. Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for elektroteknikk. Sørg for at apparatet er innbygget på forsvarlig måte, slik at berøringsbeskyttelse kan garanteres. De kombinerte apparatenes nominelle spenning må stemme overens.

14 14 electrolux garanti/kundeservice Garanti/Kundeservice Levering skjer etter kjøpsloven av , supplert med "NEL's leveringsbetingelser" (kopi av disse fås hos din elektroforhandler). Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt. OBS! Ta vare på kvitteringen. Den gjelder som garantibevis. Service Trenger du service kontakt din lokale serviceforhandler. Forbered deg på samtalen og noter følgende: Modell: PNCnummer: Serienummer: Kjøpsdato En klar og kortfattet beskrivelse av feilen: Ta vare på kvitteringen, den gjelder som garantibevis. Under følger oversikt over våre serviceforbindelser i de store byene: Oslo E-Service Oslo AS Risløkkveien Oslo Telefon: Faks: Service: Deler : Verksted: Kristiansand: Elektroverkstedet A/S Kirkevn. 4 Postboks 1027 Lund 4631 Kristiansand S Telefon: Faks: Stavanger: E-Service Stavanger AS Overlege Cappelens Gate 3, 4011 Stavanger Telefon : Faks: Trondheim: Strax Trondheim AS, Sorgenfriveien Trondheim Telefon: Faks: Bergen: E-Service Bergen AS Øvre Fyllingsvei Laksevåg Telefon: Faks:

15 garanti/kundeservice electrolux 15 Narvik: Johansens Hvitevareservice Tore Hundsgt Narvik Telefon: Mobil: Kunder som kontakter service under garantiperioden bør forsikre seg om at alle nødvendige kontroller er utført, siden kunden vil bli belastet for arbeid som ikke skyldes mekaniske eller elektriske produktfeil. Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til annen bruker. Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal. Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor i. Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven. Electrolux hovedkontor: ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORWAY AS Postboks 77 Økern 0508 Oslo Telefon: Faks: Internett: På våre internettsider vil du finne oppdatert produktinformasjon, bruksanvisninger og oversikt over våre serviceforbindelser og forhandlere og mye mer. Europeisk Garanti Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på baksiden av denne håndboken for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven. Hvis du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes: Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg apparatet. Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for arbeid og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i.

16 16 electrolux service Service Ved tekniske forstyrrelser, kontroller først om du selv kan løse problemet ved hjelp av bruksanvisningen (kapittelet Hva må gjøres, hvis... ) Hvis du ikke kunne løse problemet, kan du ta kontakt med kundetjenesten eller en av våre servicepartnere. For å kunne hjelp deg raskt, trenger vi følgende opplysninger: Modellbetegnelse Produktnummer (PNC) Serienummer (S-nr.) (se typeskiltet for numrene) Type forstyrrelse Eventuell feilmelding som meldes fra apparatet den keramiske platens treplassers bokstav/tall-kombinasjon For at du alltid skal ha apparatets identifikasjonstall for hånden når du trenger dem, anbefaler vi at du skriver dem opp her: Modellbetegnelse: PNC: S-nr

17 electrolux 17 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi lovar att den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till!

18 18 electrolux Innehåll Säkerhetsanvisningar 19 Beskrivning av produkten 21 Användning av kokhällen 22 Tips för kokning och stekning 23 Rengöring och skötsel 24 Vad gör man när 26 Avfallshantering 27 Installationsanvisning 28 Garanti/Konsumentkontakt 29 Service och reservdelar 30 Följande symboler används i denna bruksanvisning: 1 Viktig information för din personliga säkerhet och information om hur skador undviks på apparaten. 3 Allmän information och tips 2 Miljöinformation

19 säkerhetsanvisningar electrolux 19 Säkerhetsanvisningar Var vänlig beakta dessa anvisningar, eftersom annars uppkommna skador inte täcks av garantin. 5 Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv: 73/23/EWG från lågspännings-direktiv 89/336/EWG från EMVdirektiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG 93/68/EWG från CEmärknings-direktiv Bestämmelser för användning Denna häll får endast användas i hushållet till normal kokning, och stekning, av maträtter. Hällen får inte användas som arbetseller avställningsyta. Ombyggnad eller förändringar av hällen är inte tillåten. Ställ eller förvara inte brännbara vätskor, lättantändligt material eller föremål som kan smälta (till exempel folier, plast, aluminium) på spisen eller i dess närhet. Säkerhet för barn Håll i regel småbarn borta från hällen. Låt bara större barn arbeta vid hällen under uppsikt. Allmän säkerhet Montering och anslutning av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. Inbyggnadsapparater får efter montering endast användas i standardiserade, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor. Vid funktionsstörningar i hällen eller skador på glaskeramiken (sprickor resp repor) måste hällen slås av och skiljas från el-nätet, för att undvika en eventuell elektrisk stöt. Reparationer av hällen får endast utföras av utbildad och auktoriserad fackpersonal. Säkerhet under användning Avlägsna klistermärken och folier från glaskeramiken. Vid oaktsamhet under arbete vid hällen finns risk för brännskador. Sladdar till elektriska apparater får inte komma i beröring med hällens yta respektive varma kokkärl. Överhettat fett och olja kan snabbt ta eld. Tillagning med fett eller olja (till exempel pommes frites) skall inte lämnas oövervakat. Stäng av kokzonerna efter varje användning. Säkerhet vid rengöring Vid rengöring skall hällen vara frånkopplad och kall. Rengöring av hällen med ångstråleeller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte tillåten.

20 20 electrolux säkerhetsanvisningar Undvikande av skador på hällen Glaskeramiken kan skadas av nerfallande föremål. Stötar med kokkärl kan skada kanten på glaskeramiken. Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med skadade bottnar kan då de dras över glaskeramiken skada denna. Smältbara föremål och överkokning kan bränna fast på glaskeramiken och bör genast avlägsnas. Undvik torrkokning av kastruller och pannor. Torrkokning kan orsaka skador på kokkärl eller glaskeramiken. Använd inte kokzonerna utan kokkärl eller med tomma kokkärl.

21 beskrivning av produkten electrolux 21 Beskrivning av produkten Kokhällens funktion Enkelkokzon 1200W Enkelkokzon 1800W Enkelkokzon 2300W Restvärmevarnare Restvärmevarnaren tänds så snart en kokzon är varm. Restvärmevarnare Enkelkokzon 1200W Varning! Risk för brännskador genom restvärme. Efter avstängning behöver kokzonerna någon tid för att kylas av. Beakta restvärmevarnare. Restvärme kan användas för smältning och för varmhållning av maträtter.

22 22 electrolux användning av kokhällen Användning av kokhällen Hällen betjänar Du via en panel. Användning och funktion av denna finner du i bruksanvisningen för underbyggnadsugnen. När kokzonen sätts på kan den surra kort. Det är en egenhet hos alla glaskeramikhällar och inverkar inte negativt vare sig på spisens funktion eller livslängd.

23 tips för kokning och stekning electrolux 23 Tips för kokning och stekning Kokkärl Kokkärlets botten avgör om det är ett bra kärl. Botten bör vara så tjock och plan som möjligt. Kokkärl av stålemalj eller med aluminium- eller kopparbotten kan lämna missfärgningar på glaskeramikytan, vilka är svåra att avlägsna eller de går inte alls att ta bort. Spara energi Placera helst kokkärlet på kokzonen innan zonen slås på. Sätt om möjligt lock på grytor. Stäng av kokzoner innan tillagningstidens slut, för att utnyttja eftervärmen. Kokkärlsbotten och kokzon bör vara lika stora.

24 24 electrolux rengöring och skötsel Rengöring och skötsel Försiktigt! Risk för brännskador genom restvärme. Observera! Skarpa och repande rengöringsmedel skadar hällen. Rengör med vatten och diskmedel. Observera! Rester av rengöringsmedel skadar hällen. Avlägsna rester med vatten och diskmedel. Rengöring av hällen efter varje användning 1. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel. 2. Torrtorka hällen med en ren duk.

25 rengöring och skötsel electrolux 25 Borttagning av föroreningar 1. Sätt en rengöringsskrapa snett mot glaskeramikytan. 2. Ta bort föroreningar genom att föra skrapan över ytan. 3. Torka av hällen med en fuktig trasa och lite diskmedel. 4. Torrtorka hällen med en ren duk. ta bort Slag av förorening genast med kall häll med Socker, sockerhaltiga rätter ja --- Plast, aluminiumfolie ja --- Kalk-och vattenränder --- ja Fettstänk --- ja metallskimrande färgningar --- ja *Rengöringsskrapa, glaskeramik- eller stålrengöringsmedel kan köpas i fackhandeln Rengöringsskrapa* Glaskeramik- eller stålrengörare* Avlägsna hårt sittande föroreningar med glaskeramik- eller stålrengöringsmedel. Rispor eller mörka fläckar i glaskeramiken kan inte avlägsnas, de påverkar dock inte hällens funktion.

26 26 electrolux vad gör man när Vad gör man när Problem Möjlig orsak Åtgärd Kokzonerna fungerar inte. Restvärmevarnaren visar inget Det önskade värmeläget är inte inställt. Säkringen i fastighetens elcentral (säkringsskåpet) har löst ut. Kokzonen har bara varit inkopplad en kort stund och är därför ännu inte tillräckligt varm Ställ in värmeläget Kontrollera säkringar. Om säkringarna utlöser flera gånger, kalla då på en auktoriserad elinstallatör. Kontakta kundtjänst om kokzonen är varm. Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder. Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren. Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.

27 avfallshantering electrolux 27 Avfallshantering Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare. Avfallshantering när produkten är utsliten Symbolen W på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

28 28 electrolux installationsanvisning Installationsanvisning Säkerhetsanvisningar Lover, forordninger, direktiver og standarder som gjelder i det landet der apparatet skal brukes, må overholdes (sikkerhetsbestemmelser, saks- og forskriftsmessig avfallsbehandling osv.). Montering skal kun utføres av fagperson. Minsteavstandene til andre apparater og møbler skal overholdes. Skuffene skal kun monteres med beskyttelsesbunn rett under apparatet. Snittflatene på arbeidsplaten skal beskyttes mot fuktighet med et egnet tetningsmaterial. Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan. Packningen tätar hällen utan springor mot bänkskivan. Använd ingen silikon-tätningsmassa mellan hällen och bänkskivan. Undvik placering av kokhällen direkt intill dörrar och under fönster. Dörrar och fönster som slås upp kan slå ner heta kokkärl från kokzonen. OBSERVERA! Skador genom elektrisk ström. Lösa och icke fackmässigt monterade kontakter kan orsaka överhettning i kontakten. Sätt ihop kontakter på fackmässigt sätt. I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det möjligt att skilja alla polerna för hällen från nätet. Anordningens kontaktavstånd ska vara minst 3 mm. Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar, smältsäkringar (säkringar ska skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och kontaktorer. VARNING! Risk för skador genom elektrisk ström. Kombinationspanelen är spänningssatt. Beakta säkerhetsbestämmelser för elektronik. Säkerställ isolering genom fackmässig installation. Märkspänning för kombinerade apparater skall vara samma.

29 garanti/konsumentkontakt electrolux 29 Garanti/Konsumentkontakt Sverige Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation. Sverige Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Europa-Garanti För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning, under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med apparaten under följande förutsättningar: Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren. Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till. Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare. Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål. Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet. Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive land.

30 30 electrolux service och reservdelar Service och reservdelar Sverige Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du via eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service. Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning... Produktnummer... Serienummer... Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet?

31 service och reservdelar electrolux 31 Finland Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret (0,1597H/min (0,95 mk/ min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice". För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer endast använda originala reservdelar. * När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up dem här så har du dem tillhands när du behöver dem. Modell:... Produktnummer:... Serienummer:... Inköpsdatum:...

32 32 electrolux montasje / montering Montasje / Montering

33 montasje / montering electrolux 33

34 34 electrolux montasje / montering Typeskilt / Typskylt EHC60020K 55AAD65ZO ELECTROLUX 230 V 50 Hz ,5 kw

35

36 A

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501 http://no.yourpdfguides.com/dref/3554162

Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501 http://no.yourpdfguides.com/dref/3554162 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAV62600 http://no.yourpdfguides.com/dref/615258 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAV62600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX LAV62600 i bruksanvisningen

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL AKP 458/IX http://no.yourpdfguides.com/dref/5589160

Din bruksanvisning WHIRLPOOL AKP 458/IX http://no.yourpdfguides.com/dref/5589160 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. Generelle

Detaljer

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1 Dansk Norsk 1 D D 510 510 Fig.1 116 18.5 ø120 Optional 25 96 239 20 115 20 224 45 45 B 25 182 150 100 67 505 A max 80 cm CM 50 60 70 90 A 460 560 660 860 B 410 510 610 810 Fig.2 Fig.3 2 Fig.4 Fig.5 1 2

Detaljer

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1 N S Bruksanvisning Sentralstøvsuger Bruksanvisning Centraldammsugare 183178 Rev.1 N Kjære kunde. Gratulerer med din nye IPC Foma Sentralstøvsuger, den vil forenkle støvsugingen i ditt hjem eller hytte.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK

S45 N BÅNDSAG BANDSÅG INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK S45 N N S ÅNDSG NDSÅG INSTRUKSJONSOK INSTRUKTIONSOK DETTE HEFTET MÅ OPPEVRES FOR SENERE RUK OG MÅ LLTID FØLGE MED MSKINEN DENN RUKSNVISNING SK FÖRVRS FÖR FRMTID KONSULTTIONER OH SK LLTID FÖLJ MED MSKINEN

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

Quick install! Monteringsanvisning

Quick install! Monteringsanvisning Quick install! Monteringsanvisning Utrolig enkelt - ingen behov for elektriker - kun 6 mm tykk Otroligt enkelt - inget behov av elektriker - endast 6 mm tjock SAGA Comfort er et varmesystem beregnet for

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer