Årsberetning og regnskap 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2010"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2010

2 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling konsern... 7 Konsernbalanse pr Egenkapitaloppstilling...10 Noter til konsernregnskapet Resultatregnskap Namsos Trafikkselskap ASA...24 Kontantstrømoppstilling Namsos Trafikkselskap ASA...25 Balanse pr Namsos Trafikkselskap ASA...26 Noter til regnskapet for Namsos Trafikkselskap ASA Revisjonsberetning Samlet redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse...37 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive skipsfart, fergedrift, ambulansedrift, rutebiltrafikk, godstransport og annen transportvirksomhet samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper. Utdrag fra selskapets strategiplan: NTS, med hovedsete i Namsos, har som hovedmål å forvalte og utvikle selskapets ressurser til beste for aksjonærer, ansatte, kunder og omverdenen. NTS skal hovedsakelig være engasjert innenfor områder innenfor ambulansedrift og transportvirksomhet. De sentrale verdiene vi ønsker skal prege NTS-konsernet er: Ansvarlig, Endringsdyktig, Lønnsom. Selskapets tillitsvalgte Styrets medlemmer Odd Reidar Øie, leder Vidar Kjesbu, nestleder Mari-Anne Hoff Jane Rasmussen Halle Sivertsen May-Britt Næss Strand, ansatterepr. Sverre Tangen, ansatterepr. Arnulf Bergum, ansatterepr. Valgkomite Erling Katmo Øystein Tungseth Torgeir Strøm Varamedlemmer til valgkomite Lillian Olden Rudi Ingerid Katharina Havik Varamedlemmer Dag Rustad Jarle Rasmussen Tordis Kjørsvik Michael Momyr Kari Rolstad Kjell Ole Hammeren Hanne Stokke Moen Gry Ranum 2 Årsberetning og regnskap 2010

3 Styrets beretning for 2010 Namsos Trafikkselskap driver ambulansedrift på kontrakt med helseforetak i Trøndelagsfylkene og Hedmark og Oppland gjennom det heleide datterselskapet NTS Ambulanse as. Godstransporten er landsdekkende, men med hovedvekt på Midt- og Øst-Norge og drives gjennom det heleide datterselskapet Namdalske as. Selskapet eier 34 % av aksjene i FosenNamsos Sjø as som driver kollektivtransport til sjøs, 33,4 % av aksjene i SIVA Namsos Eiendom as, et ledende selskap lokalt når det gjelder utleie av bygg og tilrettelegging og salg av tomtearealer, samt 25,7 % av aksjene i Norsk Fisketransport as som opererer brønnbåter for transport av levende fisk. Ansatte Pr var det 195 ansatte i konsernet totalt. Disse er fordelt på 22 ansatte i Namdalske, 167 ansatte i NTS Ambulanse og 6 ansatte i morselskapet. Dette er en reduksjon på 17 siden forrige årsskifte. Reduksjonen skyldes i hovedsak at godsselskapet Namdalske har redusert sin aktivitet og at det er gjort tilpasninger i forhold til dette. Kvinneandelen pr er på 29,7 % mot 29,2 % i Konsernet har som mål å være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn og i forhold til etnisk opprinnelse. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement, etterutdanning og rekruttering. Helse, miljø og sikkerhet Når det gjelder sykefravær, så ble gjennomsnittet for konsernet i 2010 på 8,7 %. Dette er samme nivå som for Fraværsprosenten for Namdalske i 2010 var betydelig lavere enn i 2009, nærmere bestemt på 4,5 % mot 12,0 % i Sykefraværet i NTS Ambulanse var imidlertid på et relativt høyt nivå i 2010, nærmere bestemt 9,3 % mot 8,4 % i For de ansatte i morselskapet var sykefraværet på 1,4 %. Namsos Trafikkselskap med datterselskaper er IA-bedrifter, og det er høsten 2010 signert nye avtaler. Det er i den forbindelse igangsatt et arbeid for ytterligere forbedring av rutiner i sykefraværsarbeidet i NTS Ambulanse. Det ble rapportert 2 personskader i konsernet i løpet av 2010; 1 i NTS Ambulanse og 1 i Namdalske. Arbeidsmiljøutvalget i NTS Ambulanse avholdt tre møter og behandlet 27 saker i Det er gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for å kartlegge psykososialt arbeidsmiljø i NTS Ambulanse i Resultatene fra undersøkelsen er fulgt opp og tiltak iverksatt der det er nødvendig. Arbeidsmiljøet i konsernet anses tilfredsstillende. Transportvirksomhet medfører en viss forurensning av det ytre miljø. Selskapet forsøker kontinuerlig å redusere denne gjennom å benytte moderne materiell og fokusere på drivstofføkonomi, samt sikker håndtering av alle typer avfall. Ambulanse Ambulansevirksomheten besto i 2010 av drift av 20 stasjoner i 3 fylker for to oppdragsgivere. Kontraktene for Midt-Norge og Hedmark løper ut 2012, mens kontrakten i Oppland løper ut Helse Midt-Norge er på rapporteringstidspunktet inne i en prosess der de bl.a. skal beslutte om de skal overta ambulansedrifta selv eller om det blir fortsatt konkurranseutsetting. Denne beslutningen vil være avgjørende for markedsmulighetene innenfor ambulansedrifta. I det daglige er fokuset på god drift og kvalitets- og kompetanseutvikling. Godstransport Lavkonjunkturen som rammet oss i siste kvartal 2008 ble forsterket og vedvarte i hele I løpet av første kvartal 2010 er godsvirksomheten skalert ned og tilpasset oppdragsmengden. Konkurransesituasjonen utover i 2010 var fortsatt utfordrende og ga ingen vesentlige nye oppdrag, men virksomheten har beholdt gjenværende kunder og fått god respons på kvalitet i gjennomføringen. Det er satset på å opparbeide systemer for transportleveranser av høy kvalitet, og det er arbeidet med kvalifisering for ISO-sertifisering med sikte på endelig sertifisering i løpet av våren Også i 2010 har selskapet måtte ta tap knyttet til salg av bilmateriell og et svakt marked for langtransporten. Isolert sett fikk vi derimot gode resultater for terminal- og distribusjonsvirksomheten i Brønnøysund. Basert på Årsberetning og regnskap

4 signaler fra eksisterende avtalepartnere og markedet forøvrig forutsettes positive bevegelser i markedet i 2011, og muligheten for å oppnå nye kontrakter som gir større volum og bedret retningsbalanse er til stede. Tilknytta selskap Resultatbidraget fra tilknytta selskap er vesentlig. Disse selskapene har hatt tilfredsstillende resultater og utvikling i året. Økonomisk utvikling og sentrale risikofaktorer Kontraktene på ambulanseområdet har normalt en varighet over flere år, og er oppnådd gjennom tilbudskonkurranser. Risikoen knyttet til stabiliteten på ambulansedrifta avhenger av om helseforetakene velger å la private operatører drive i framtiden. Oppdragsgiveren for våre kontrakter i Hedmark og Oppland har besluttet offentlig overtagelse av drifta fra 2012 og Godsvirksomhet på land ser ut til å være hardt rammet av lavkonjunkturen, og det foreligger små forventninger i markedet til endringer i Vi opplever begrenset etterspørsel, prispress og avtaler som har korte tidshorisonter. Resultatbidraget er fortsatt ikke på et tilfredsstillende nivå. Aksjonærforhold Det har ikke vært betydelige endringer i eierforholdene i året. Antall aksjonærer er Styrets sammensetning Ved valget på generalforsamlingen i 2010 ble det ikke endringer i styrets sammensetning. Årsregnskapet Konsernet fikk i 2010 et driftsresultat på kr og ordinært resultat før skatt på kr mot kr året før. Egenkapitalandelen i konsernet er 67% ved utløpet av regnskapsåret, mot 53% året før. Konsernregnskapet er avlagt etter International Financial Reporting Standards (IFRS). I morselskapet ble driftsresultatet kr og resultat før skatt ble kr Selskapsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Driftsinntektene i konsernet var kr mot kr året før. Det har i 2010 vært en nedgang i omsetningen både innenfor godstransport på vei og innenfor ambulanseområdet på grunn av færre driftsområder. Netto tap ved avgang har i konsernet vært kr i Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ubetydelig eksponert for endringer i valutakurser, da en svært liten del av selskapets inntekter og utgifter er i utenlandsk valuta. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da all gjeld i konsernet har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses stabil i de markeder godsvirksomheten opererer i. Den reduksjon av eksponeringen i godsmarkedet som er skjedd er imidlertid med på å redusere kredittrisikoen. Brutto kredittrisiko på balansedagen utgjør totalt kr 9,7 mill for konsernet og kr 0,1 mill. for selskapet i Dette innebærer en endring fra 2009 fra kr 17,6 mill. for konsernet og kr 4,1 mill for selskapet. De opplistede tallene for selskapet er eksklusiv fordringer på konsernselskaper. I tillegg gir de stilte bankgarantier en kredittrisiko på kr. 25,8 mill. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet. Likviditetsrisiko Konsernet vurderer likviditeten som anstrengt. Forfallstidspunkter for kundefordringer og andre fordringer opprettholdes og er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Forfallstidspunkter knyttet til leverandøravtaler er ikke vurdert reforhandlet. Konsernet har gjennomført operasjonelle tiltak gjennom året for å møte situasjonen. Det er videre definert og nødvendig å gjennomføre finansielle tiltak for å løse situasjonen. 4 Årsberetning og regnskap 2010

5 Investeringer Det har vært relativt liten investeringsaktivitet i Investeringer foretatt i året er i det vesentligste knyttet til erstatningsinvesteringer innenfor godsvirksomheten, det er kjøpt inn 3 stk godsbiler mens det er avhendet 12 stk i gjennom året. Fortsatt drift Selskapets likviditetssituasjon er preget av svake driftsresultater på egen drift de siste årene samt virkninger av investeringsaktiviteter. Styret har fokus på dette forholdet. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Framtidsutsikter Styrets oppfatning er at resultatet for selskapets egne driftsaktiviteter må forbedres. Utviklingen når det gjelder markedet for privat ambulansedrift vil være avgjørende for denne delen av virksomheten. Resultatdisponering Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for Underskuddet etter skatt i morselskapet er kr som styret foreslår disponert på følgende måte: Utbytte kr 0 Overført fra annen egen kapital kr Fri egenkapital er kr pr Styret vil takke alle ansatte for innsatsen i Namsos 31. desember 2010/30. mars 2011 Namsos Trafikkselskap ASA Årsberetning og regnskap

6 Resultatregnskap konsern DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Salgsinntekt Driftskontrakter Leieinntekter 1 0 Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 10 0 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT: Periodens resultat Totalresultat Totalresultat fordeler seg som følger: Majoritetsinteresse Minoritetsinteresse 0 0 Sum Årsberetning og regnskap 2010

7 Kontantstrømoppstilling konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Resultat av avhendet virksomhet 0 0 Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring kassekreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Årsberetning og regnskap

8 Konsernbalanse pr EIENDELER NOTE Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7, Driftsløsøre, inventar, kjøretøy 7, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 9, Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 50 0 Sum investeringer 50 0 Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsberetning og regnskap 2010

9 Konsernbalanse pr EGENKAPITAL OG GJELD NOTE Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 10,- ) 11, Beholdning av egne aksjer 11, Overkursfond 11, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Namsos 31. desember 2010 / 30. mars 2011 Årsberetning og regnskap

10 Egenkapitaloppstilling ( NOK 1000) Note Fond for verdiendringer Aksjekapital Overkursfond Egne aksjer Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Korrigert egenkapital Netto gevinst/tap ikke regnskapsført i resultatregnskapet Årets resultat Kapitalforhøyelse 0 Kapitalforhøyelse TS Endringer egne aksjer/øvrige endringer Utbytte 0 0 Egenkapital pr Årsberetning og regnskap 2010

11 Noter til konsernregnskapet 2010 Note 1 Generelt om selskapet og regnskapsprinsipper 1.1 Generelt om konsernet Namsos Trafikkselskap ASA er hjemmehørende i Norge. Foretakets konsernregnskap for regnskapsåret 2010 omfatter selskapet og dets datterselskaper og konsernets andel i tilknyttede selskaper. 1.2 Hovedprinsippet Det konsoliderte regnskapet til Namsos Trafikkselskap-konsern er utarbeidet i overensstemmelse med Internasjonale regnskapsstandarder for finansiell rapportering IFRS, godkjent av EU og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board IASB. Historisk kost er lagt til grunn. 1.3 Endringer i regnskapsprinsipper Det er ikke skjedd endringer i regnskapsprinsipper i løpet av regnskapsåret. Ingen av utgitte standarder eller fortolkninger som ikke har trådt i kraft i pr er tidligimplementert. Basert på de vurderinger som er gjort vil ingen av disse ha vesentlig effekt på konsernregnskapet. 1.4 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta. 1.5 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet for konsernet inkluderer Namsos Trafikkselskap ASA og selskaper som Namsos Trafikkselskap ASA har bestemmende innflytelse ovenfor. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier, enten direkte eller indirekte, mer enn 50% av aksjene i selskapet, og at konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året er konsolidert fra/til tidspunktet for gjennomføring av kjøpet/salget. Investeringer i tilknyttede selskaper (normalt investeringer på mellom 20% og 50% av selskapenes egenkapital) hvor betydelige innflytelse er utøvd av Namsos Trafikkselskap ASA er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Det foretas vurderinger av verdien av investeringene når det foreligger indikasjoner på verdifall eller når behovet for tidligere nedskrivninger ikke lenger er tilstede. Når konsernets andel av tapet overstiger investeringen, er investeringen regnskapsført til null. Dersom konsernets andel av tapet overstiger investeringen, vil dette bli regnskapsført i den grad konsernet har forpliktelser for å dekke dette tapet. Alle andre investeringer er regnskapsført i overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter: Inntektsføring og Måling hvor utfyllede opplysninger er gitt i note Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter. 1.6 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment. 1.7 Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 1.8 Sikring Før en sikringstransaksjon gjennomføres, foretar selskapet en vurdering av hvorvidt et derivat skal brukes til a) sikring av virkelig verdi av en eiendel eller gjeld, b) en sikring av fremtidig kontantstrøm fra en investering, gjeldsbetaling eller en fremtidig identifisert transaksjon. Kontantstrømssikring Endringer i virkelig verdi til et sikringsinstrument som tilfredsstiller kravene for å være svært effektiv kontantstrømssikring er regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Den ineffektive delen av sikringsinstrumentet blir direkte resultatført. 1.9 Varelager Det er ikke varelager i selskapene. Årsberetning og regnskap

12 1.10 Anleggsmidler Egne anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang anleggsmidler. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode, avskrivningstid fremkommer i note 7: Avskrivningsperiode og metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk Leie av eiendeler (i) Finansielle leieavtaler Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av kontanstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av nåverdien til leiekontrakten brukes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten når dette kan bestemmes. Dersom dette ikke kan fastsettes brukes selskapets marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentekostnaden for restgjelden blir lik i ulike perioder. Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet. (ii) Operasjonelle leieavtaler Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres over kontraktsperioden Utleie av eiendeler (i) Operasjonelle leieavtaler Konsernet presenter eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over leieperioden. Initielle direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten Finansielle instrumenter I overensstemmelse med IAS 39, Financial Instruments: Inntektsføring og måling, anvendes følgende prinsipper: Aksjer og andeler som ikke er investeringer i tilknyttede selskaper er klassifisert som enten til virkelig verdi over resultatet eller som tilgjengelig for salg. Finansielle instrumenter som er klassifisert til virkelig verdi over resultatet, måles til virkelig verdi, og endringer i verdi fra inngående balanse resultatføres. Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi, men endringen i verdi fra inngående balanse føres mot egenkapitalen. Aksjer som ikke kan målet pålitelig vurderes til kostpris etter IAS Aksjer som er balanseført til virkelig verdi er verdsatt basert på omsetningsverdi på balansedagen Kriterier for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter - herunder godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling fra offentlig myndighet - er inntektsført basert på opptjeningsprinsippet. Selskapet mottar årlig kontraktsbetaling fra offentlige myndigheter. De mottatte beløpene er klassifisert som ordinære driftsinntekter. Øvrige inntekter inntektsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. normalt på leveringstidspunktet. 12 Årsberetning og regnskap 2010

13 1.13 Skatter Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatregnskapet med unntak av skatt på poster som er ført direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier på balansedagen. Skatter beregnes med utgangspunkt i skattesats som gjelder på balansedagen. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidig skattepliktig inntekt Ytelser til ansatte (i) Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på statsobligasjonsrente med påslag for å få en tilnærmet løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell. Aktuarielle gevinster og tap ved beregning ved foretakets forpliktelser innregnes i resultatregnskapet og fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad akkumulerte urealiserte akturarielle gevinster og tap overstiger 10% av det høyeste av pensjonsforpliktelse eller pensjonsmidler. (ii) (iii) Innskuddsbaserte pensjonsordninger Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres løpende ved innbetaling til forsikringsselskapet, og balanseføres ikke. Aksjebaserte betalingstransaksjoner Aksjeopsjonsprogrammet gir konsernets ansatte muligheter til å anskaffe aksjer i foretaket. Virkelig verdi innregnes som en lønnskostnad med en tilsvarende økning i egenkapitalen. Virkelig verdi måles på tildelingstidspunktet og fordeles over den avtalte programperiode Lånekostnader vedrørende rentebærende lån og kreditter Rentebærende lån og kreditter innregnes til virkelig verdi ved opptak, fratrukket direkte henførbare transaksjonsutgifter. I etterfølgende periode måles rentebærende gjeld i henhold til amortisert kost, og evt. differanse mellom anskaffelseskost og innløsningsverdi innregnes over låneperioden ved bruk av effektiv rentemetode Utbytte Utbytte føres som forpliktelse i den perioden den blir formelt vedtatt. Mottatt utbytte inntektsføres i tilsvarende periode når utdeler formelt vedtar utbytte. Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som egenkapital frem til tidspunkt for generalforsamling Tapsbringende kontrakter Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten Avsetninger En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, selskapet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger er gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende av ledelsen. Eventuelle endringer i estimatene innregnes i den periode endringene oppstår, dersom de kun gjelder denne periode. Gjelder endringene flere perioder, fordeles effekten over både inneværende og fremtidige perioder. Pensjoner Netto pensjonsforpliktelser og årets pensjonskostnad er basert på en rekke estimater herunder, avkastning på pensjonsmidler, fremtidig rente-og inflasjonsnivå, lønnsutvikling, turnover, utvikling i G og den generelle utviklingen i antall uføretrygdede og levealder er av stor betydning. Usikkerheten er i stor grad knyttet til bruttoforpliktelsen og ikke til den nettoforpliktelse som fremkommer i balansen. Estimatendringer som følge av endringer inevnte parametere vil i stor utstrekning periodiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid og ikke belaste resultatregnskapet umiddelbart slik som andre estimatendringer. Virkelig verdi aksjer Eiendeler som vurderes til virkelig verdi over resultatregnskapet vil i hovedsak være verdipapirer som omsettes i et aktivt marked. De aksjene som ikke lar seg verdivurdere med rimelig stor sikkerhet blir videreført til kostpris. Virkelig verdi derivater Virkelig verdi av derivater fremkommer vanligvis ved bruk av verdivurderingsmodeller der prisen på underliggende, eksempelvis renter innhentes i markedet. Årsberetning og regnskap

14 Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader knyttet til avhendet virksomhet 0 Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Antall årsverk Namsos Trafikkselskap ASA Annen Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader godtgjørelse Daglig Leder Styret, samlet 255 Styreleder 70 Styremedlemmer godtgjøres kr ,- fast, i tillegg kr ,- pr ordinære møte, og kr pr. telefonmøte. Ansattemedlemmer får 50% av fast godtgjørelse. Det er avtalt 6 måneders oppsigelsestid og ytterligere 6 måneders etterlønn dersom adm.dir. sies opp av styret. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet overfor ledende ansatte eller medlemmer av styret. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: Innledning I tråd med allmennaksjelovens 5-6 og 6-16a skal slik erklæring behandles av generalforsamlingen ved at det avholdes en rådgivende avstemning. Med ledende ansatte menes i denne sammenhengen administrerende direktør, ledere for avdelinger i morselskap og daglige ledere i datterselskapene. Lønnsprinsipp Hovedprinsippet for lederlønninger i selskapet har vært og er individuelt fast årslønn med tillegg av naturalytelser som fri telefon, internettabonnement og avisabonnement. Lønnsnivå har vært fastsatt ut fra følgende faktorer: konkurransedyktig lønnsnivå, arbeidets omfang og ansvar, samt en vurdering av virksomheten og individuell prestasjon. Pensjonsordning Alle ledende ansatte er medlemmer i den innskuddsbaserte, kollektive pensjonsordningen. Utover dette er det ikke avtale om særlige pensjonsordninger i konsernet. Andre ytelser Ingen spesielle ytelser utover ordinær lønn og innskuddspensjon i tråd med selskapets generelle ordning. Det er ikke avtalt aksjeopsjonsordninger eller bonuser for ledende ansatte eller styre. Sluttvederlagsordninger Dersom adm.dir. blir sagt opp av styret er det avtalt en etterlønnsperiode på 6 måneder utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. For øvrig vil det være en individuell vurdering av sluttpakker som er rimelige i forhold til ansvar og ansiennitet og bakgrunnen for at arbeidsforholdet eventuelt avsluttes. Policy ang. fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte har vært uendret de senere år og forventes å være uendret framover. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester 0 0 Skatterådgivning 0 0 Andre tjenester utenfor revisjonen (IFRS-tjenester) 21 4 Andre tjenester utenfor revisjonen (øvrige tjenester) Note 3 Annen driftskostnad Annen driftskostnad (beløp i NOK) Drivolje Husleie, strøm, komm. avgifter Leiekostnader Provisjon, tilbringer, anløp Reparasjoner, vedlikehold, rekvisita Honorarer Fraktutgifter Kontorrekvista, aviser, trykksaker m.v Telefon, fax, porto Forsikring Reiseutgifter Ferge- og bompenger Kontingenter Erstatninger Vektåravgift NoX-avgift 0 0 Diverse Andre driftskostnader knyttet til avhendet virksomhet 0 Sum andre drifts- og adm.kostnader Note 4 Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader Øvrige fordringer Sum andre fordringer Årsberetning og regnskap 2010

15 Note 5 Segment informasjon Konsernets virksomhet er delt inn i ulike forretningsenheter. Forretningssegmentene driver forskjellig tjenesteyting. Namsos Trafikkselskap konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter (virksomhetssegmenter): a) Godstransport og terminaldrift b) Ambulanse Segmentet godstransport og terminaldrift består av 20 biler/hengere som distribuerer gods på vei, hovedsakllig på strekningen fra Saltfjellet og sørover i Norge. Virksomheten har egen terminaldrift i Brønnøysund. Segmentet ambulanse driver ambulansevirksomhet i flere områder. Oppdragsgivere er Helse Nord-Trøndelag HF, og Sykehuset Innlandet HF, kontraktene virksomheten operer er vunnet i anbudskonkurranse. I all hovedsak er lønnsomhet og risiko lik innenfor det geografiske området våre virksomhetssegmenter opererer, av den grunn er det valgt å ikke inndele i flere geografiske segmenter (sekundærsegmenter). Det er ikke vesentlige transaksjoner mellom virksomhetssegmentene. Forretningssegment Gods & terminaler Ambulanse Ikke allokert Total Sum inntekter Segment resultat f.skatt Segment eiendeler Segment gjeld Segment egenkapital: Segment nedskrivning Gods-& Gods-& terminaler Ambulanse terminaler Ambulanse Segment-investeringer i år Segment-avskrivninger i år Note 6 Kontanter, kontantekvivalenter og skattetrekkskonti (Beløp i NOK) Kontanter i bank og kasse (ekskl. skattetrekkskonti) Skattetrekkskonti (bundne midler) Sum kontanter, kontantekvivalenter og skattetrekkskonti Årsberetning og regnskap

16 Note 7 Varige driftsmidler Bygg og Inventar og tomter kjøretøy sum sum Amskaffelseskost Tilgang Avgang Tilgang ved kjøp av selskap Avgang ved salg av selskap Omregningsdifferanser Anskaffelseskost Akkumulerte av-og nedskrivninger Balanse 1. Januar 2010: Inngående balanse Årets avskrivninger Årets periodisering av driftskontrakter Årets nedskrivninger Avgang Akkumulert av-og nedskrivninger : Regnskapsført verdi Avskrivningsperiode: 8-10 år 3-10 år Avskrivningsplan: Lineær Lineær Fullt nedskrevne anleggsmidler Noe inventar/anleggsmidler med total kostpris på til sammen 4,9 MNOK er fullt ut avskrevet pr. 31.desember 2010, men er fortsatt i bruk. Nedskrivning Årets nedskrivninger gjelder lastebiler som skal selges, de er nedskrevet til forventet salgsverdi. Det er også foretatt nedskrivning av en investering i eiendom, hvor investeringens restverdi ikke kan gjenvinnes gjennom eksisterende leiekontrakter. Akkumulerte nedskrivninger pr er TNOK Nedskrivningene er basert på sannsynligheten for å gjenvinne kontrakter, samt forventet salgsverdi av biler som forventes å bli overflødige. Note 8 Investering i tiknyttede selskap Namsos Trafikkselskap ASA har følgende investeringer i tilknyttede selskaper: Enhet Land Industri Eierandel Balanse-ført Tilgang - Resultat-andel Mottatt Balanse-ført verdi Avgang 2010 utbytte verdi Fosen Namsos Sjø AS Norge Sjøtransport 33 % Norsk Fisketransport AS Norge Sjøtransport 25 % Siva Namsos Eiendom AS Norge Eiendom 33 % Totalt Den balanseførte verdien er vurdert likt med virkelig verdi. Tilknyttede selskaper er unoterte, og det foreligger ikke noterte priser. Sammenfattet finansiell informasjon, fra de enkelte tilknyttede selskapene: Enhet Eiendeler Gjeld EK Omsetning Årsresultat Fosen Namsos Sjø AS (selskapet) Norsk Fisketransport AS (konsernet) * Siva Namsos Eiendom AS (selskapet) Totalt * Tall pr 3.kv 2010, årsresultatet er estimert for hele året. 16 Årsberetning og regnskap 2010

17 Note 9 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av tap: Kundefordringer Note 10 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Eierandel Ansk.kost Balanse-ført verdi NT-Buss 25,0 % Namdal Bomveiselskap AS 5,6 % Namdal Investor AS 8,3 % Øvrige aksjer Sum Aksjene er vurdert til virkelig verdi, med verdiendringer over resultatet. Realisasjon av langsiktige aksjer 2010: Det er ikke ervervet eller avhendet aksjer i NTS har i 2010 ikke mottatt utbytte fra selskapene i noten her. Note 11 Aksjekapital og overkurs Antall aksjer Aksjekapital Overkurs Ordinære aksjer 1.januar desember Beholdning aksjer i eget eie var 10 aksjer pr På generalforsamlingen representerer en aksje en stemme. Likevel kan ingen aksjonær stemme for mer enn 0,5% av samtlige stemmeberettige aksjer i selskapet, og ingen stemmeberettiget kan stemme for mer enn 1% av de på generalforsamlingen representerte stemmer. Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Antall A-aksjer andel stemmer TRØNDERBILENE AS ,74 % JARAS EIENDOM AS ,64 % AMBLE INVESTMENT AS ,76 % SS-INVEST AS ,32 % OLA RUSTAD AS ,66 % NILSEN VIDAR ØIE ,24 % KAVI AS ,83 % NILSEN KARI ØIE ,36 % TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP ASA ,10 % NILSEN INGER AASEBØ ,96 % JUBAR EIENDOM AS ,92 % HILDRUMS LEGAT ELIAS ,88 % ODD REIDAR ØIE ,82 % BJØRG TRONES ,78 % SOMMERSCHIELD KARI ,65 % LAVIKA HOLDING AS ,61 % BJØRUM AS ,55 % BØE JOHNNY EGIL ,53 % AGRIPPINA INVEST AS ,52 % FAGERLI GUDRUN ,52 % Sum ,39 % Sum øvrige ,61 % Totalt antall aksjer % Årsberetning og regnskap

18 Note 12 Oversikt over datterselskaper Selskap Hovedvirksomhet Eierandel Stemmeandel Namdalske AS Godstransport og terminaldrift 100 % 100 % NTS Ambulanse AS Ambulansedrift 100 % 100 % NTS Namdalske RESULTATREGNSKAP Ambulanse AS AS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansposter Skatter Årets over-/underskudd BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Note 13 Egenkapital (i) Korrigering av feil i tidligere års regnskap Det er ikke foretatt korrigeringer i regnskapet for 2010 som er ført dirkete mot egenkapitalen. (ii) Endringer i reserver Det er ikke endringer i andre reserver i 2010 ut over det som fremgår av resultatdisponeringen. Virkelig verdi reserve Andre reserver (iii) Utbytte Utbetalt utbytte: Ordinære aksjer NOK 0,00 per aksje i NOK 0,00 per aksje i Sum 0 0 Foreslått utbytte til godkjenning i generalforsamlingen: (ikke regnskapsført som en forpliktelse per 31.12) Ordinære aksjer NOK 0,00 per aksje i NOK 0,00 per aksje i Som forvaltet kapital regnes den til en hver tid bokførte egenkapital. Mål for kapitalforvaltningen er å gi en best mulig avkastning på forvaltet kapital innenfor de rammer virksomheten opererer i. 18 Årsberetning og regnskap 2010

19 Note 14 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser Konsernet har AFP-ordninger som omfatter pensjonsordninger som omfatter i alt 189 personer. I tillegg er det 17 ansatte som omfattes av KLP-ordningen. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte (adm.dir) en tilleggspensjon utover den generelle ordning. Denne finansieres over selskapets drift og er udekket. Selskapene i konsernet har også en innskuddsbasert pensjonsordning. Det bekreftes at ordningene tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. De ansatte som ikke har KLP-ordning er medlemmer i selskapenes innskuddspensjon. Pensjoner regnskapsføres etter IFRS regnskapsstandard tilsvarende IAS 19. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Adm. kostnad 35 0 Amortisering av estimerinstap -348 Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført virkning av planendringer Sum pensjonskostnader Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 0 Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Nåverdi av påløpte sikrede forpliktelser Ikke resultatførte aktuarmessige gevinster/tap Virkelig verdi av pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Netto balanseført pensjonsmidler Nåverdi av påløpte usikrede forpliktelser Ikke resultatførte aktuarmessige gevinster/tap Virkelig verdi av pensjonsmidler 0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift Netto balanseført pensjonsforpliktelse Bokførte forpliktelser Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er folgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Avkastning på pensjonsmidler 5,40 % 5,70 % Lønnsvekst 4,00 % 4,50 % Pensjonsregulering 2,97 % 4,25 % Forventet G- regulering 3,75 % 4,25 % Årsberetning og regnskap

20 Note 15 Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Avdragsstruktur: NTS ASA/Namdalske AS/ NTS Ambulanse AS Serielån Effektiv lånerente i 2010: 4 % Særlige vilkår: De vilkår (covenants) bankforbindelsen De vilkår (covenants) bankforbindelsen stiller til egenkapital: Min. 20% av bokførte eiendeler, stiller, knyttet til EBITDA, egenkapitalprosent dog min NOK 35 mill. og egenkapitalnivå er oppfylt pr Krav til kontantstrøm: EBITDA (definert som Driftsresultat + ordinære avskrivninger + ev. nedskrivninger) i konsernet skal på årsbasis utgjøre minimum 25% av rentebærende gjeld i konsernet. Avdragsstruktur: Deretter Sum Avdrag på lån i bank Avdrag finansiell leasing Finansiell markedsrisiko: Alle lån i konsernet har pr NIBOR-tilknytning og vil således følge svingninger i rentemarkedet. Renten fastsettes i forkant av 3-6 måneders intervaller. En renteendring på 1% ville gitt om lag 400 i resultateffekt på Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Kundefordringer Driftsløsøre, inventar, etc Eiendommer Skip Totalt Garantiansvar Note 16 Kortsiktige lån og andre låneforhold Neste års avdrag langsiktig gjeld Note 17 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen korstiktig gjeld til tilknyttede selskap Annen korstiktig gjeld Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008 2008 Årsregnskap Etman International ASA 29.04.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2008 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2014. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Årsrapport 2014 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Styrets beretning og konsernregnskap........... 3 Noter konsern...........................

Detaljer