Årsberetning og regnskap 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2010"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2010

2 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling konsern... 7 Konsernbalanse pr Egenkapitaloppstilling...10 Noter til konsernregnskapet Resultatregnskap Namsos Trafikkselskap ASA...24 Kontantstrømoppstilling Namsos Trafikkselskap ASA...25 Balanse pr Namsos Trafikkselskap ASA...26 Noter til regnskapet for Namsos Trafikkselskap ASA Revisjonsberetning Samlet redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse...37 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive skipsfart, fergedrift, ambulansedrift, rutebiltrafikk, godstransport og annen transportvirksomhet samt ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre selskaper. Utdrag fra selskapets strategiplan: NTS, med hovedsete i Namsos, har som hovedmål å forvalte og utvikle selskapets ressurser til beste for aksjonærer, ansatte, kunder og omverdenen. NTS skal hovedsakelig være engasjert innenfor områder innenfor ambulansedrift og transportvirksomhet. De sentrale verdiene vi ønsker skal prege NTS-konsernet er: Ansvarlig, Endringsdyktig, Lønnsom. Selskapets tillitsvalgte Styrets medlemmer Odd Reidar Øie, leder Vidar Kjesbu, nestleder Mari-Anne Hoff Jane Rasmussen Halle Sivertsen May-Britt Næss Strand, ansatterepr. Sverre Tangen, ansatterepr. Arnulf Bergum, ansatterepr. Valgkomite Erling Katmo Øystein Tungseth Torgeir Strøm Varamedlemmer til valgkomite Lillian Olden Rudi Ingerid Katharina Havik Varamedlemmer Dag Rustad Jarle Rasmussen Tordis Kjørsvik Michael Momyr Kari Rolstad Kjell Ole Hammeren Hanne Stokke Moen Gry Ranum 2 Årsberetning og regnskap 2010

3 Styrets beretning for 2010 Namsos Trafikkselskap driver ambulansedrift på kontrakt med helseforetak i Trøndelagsfylkene og Hedmark og Oppland gjennom det heleide datterselskapet NTS Ambulanse as. Godstransporten er landsdekkende, men med hovedvekt på Midt- og Øst-Norge og drives gjennom det heleide datterselskapet Namdalske as. Selskapet eier 34 % av aksjene i FosenNamsos Sjø as som driver kollektivtransport til sjøs, 33,4 % av aksjene i SIVA Namsos Eiendom as, et ledende selskap lokalt når det gjelder utleie av bygg og tilrettelegging og salg av tomtearealer, samt 25,7 % av aksjene i Norsk Fisketransport as som opererer brønnbåter for transport av levende fisk. Ansatte Pr var det 195 ansatte i konsernet totalt. Disse er fordelt på 22 ansatte i Namdalske, 167 ansatte i NTS Ambulanse og 6 ansatte i morselskapet. Dette er en reduksjon på 17 siden forrige årsskifte. Reduksjonen skyldes i hovedsak at godsselskapet Namdalske har redusert sin aktivitet og at det er gjort tilpasninger i forhold til dette. Kvinneandelen pr er på 29,7 % mot 29,2 % i Konsernet har som mål å være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn og i forhold til etnisk opprinnelse. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement, etterutdanning og rekruttering. Helse, miljø og sikkerhet Når det gjelder sykefravær, så ble gjennomsnittet for konsernet i 2010 på 8,7 %. Dette er samme nivå som for Fraværsprosenten for Namdalske i 2010 var betydelig lavere enn i 2009, nærmere bestemt på 4,5 % mot 12,0 % i Sykefraværet i NTS Ambulanse var imidlertid på et relativt høyt nivå i 2010, nærmere bestemt 9,3 % mot 8,4 % i For de ansatte i morselskapet var sykefraværet på 1,4 %. Namsos Trafikkselskap med datterselskaper er IA-bedrifter, og det er høsten 2010 signert nye avtaler. Det er i den forbindelse igangsatt et arbeid for ytterligere forbedring av rutiner i sykefraværsarbeidet i NTS Ambulanse. Det ble rapportert 2 personskader i konsernet i løpet av 2010; 1 i NTS Ambulanse og 1 i Namdalske. Arbeidsmiljøutvalget i NTS Ambulanse avholdt tre møter og behandlet 27 saker i Det er gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for å kartlegge psykososialt arbeidsmiljø i NTS Ambulanse i Resultatene fra undersøkelsen er fulgt opp og tiltak iverksatt der det er nødvendig. Arbeidsmiljøet i konsernet anses tilfredsstillende. Transportvirksomhet medfører en viss forurensning av det ytre miljø. Selskapet forsøker kontinuerlig å redusere denne gjennom å benytte moderne materiell og fokusere på drivstofføkonomi, samt sikker håndtering av alle typer avfall. Ambulanse Ambulansevirksomheten besto i 2010 av drift av 20 stasjoner i 3 fylker for to oppdragsgivere. Kontraktene for Midt-Norge og Hedmark løper ut 2012, mens kontrakten i Oppland løper ut Helse Midt-Norge er på rapporteringstidspunktet inne i en prosess der de bl.a. skal beslutte om de skal overta ambulansedrifta selv eller om det blir fortsatt konkurranseutsetting. Denne beslutningen vil være avgjørende for markedsmulighetene innenfor ambulansedrifta. I det daglige er fokuset på god drift og kvalitets- og kompetanseutvikling. Godstransport Lavkonjunkturen som rammet oss i siste kvartal 2008 ble forsterket og vedvarte i hele I løpet av første kvartal 2010 er godsvirksomheten skalert ned og tilpasset oppdragsmengden. Konkurransesituasjonen utover i 2010 var fortsatt utfordrende og ga ingen vesentlige nye oppdrag, men virksomheten har beholdt gjenværende kunder og fått god respons på kvalitet i gjennomføringen. Det er satset på å opparbeide systemer for transportleveranser av høy kvalitet, og det er arbeidet med kvalifisering for ISO-sertifisering med sikte på endelig sertifisering i løpet av våren Også i 2010 har selskapet måtte ta tap knyttet til salg av bilmateriell og et svakt marked for langtransporten. Isolert sett fikk vi derimot gode resultater for terminal- og distribusjonsvirksomheten i Brønnøysund. Basert på Årsberetning og regnskap

4 signaler fra eksisterende avtalepartnere og markedet forøvrig forutsettes positive bevegelser i markedet i 2011, og muligheten for å oppnå nye kontrakter som gir større volum og bedret retningsbalanse er til stede. Tilknytta selskap Resultatbidraget fra tilknytta selskap er vesentlig. Disse selskapene har hatt tilfredsstillende resultater og utvikling i året. Økonomisk utvikling og sentrale risikofaktorer Kontraktene på ambulanseområdet har normalt en varighet over flere år, og er oppnådd gjennom tilbudskonkurranser. Risikoen knyttet til stabiliteten på ambulansedrifta avhenger av om helseforetakene velger å la private operatører drive i framtiden. Oppdragsgiveren for våre kontrakter i Hedmark og Oppland har besluttet offentlig overtagelse av drifta fra 2012 og Godsvirksomhet på land ser ut til å være hardt rammet av lavkonjunkturen, og det foreligger små forventninger i markedet til endringer i Vi opplever begrenset etterspørsel, prispress og avtaler som har korte tidshorisonter. Resultatbidraget er fortsatt ikke på et tilfredsstillende nivå. Aksjonærforhold Det har ikke vært betydelige endringer i eierforholdene i året. Antall aksjonærer er Styrets sammensetning Ved valget på generalforsamlingen i 2010 ble det ikke endringer i styrets sammensetning. Årsregnskapet Konsernet fikk i 2010 et driftsresultat på kr og ordinært resultat før skatt på kr mot kr året før. Egenkapitalandelen i konsernet er 67% ved utløpet av regnskapsåret, mot 53% året før. Konsernregnskapet er avlagt etter International Financial Reporting Standards (IFRS). I morselskapet ble driftsresultatet kr og resultat før skatt ble kr Selskapsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Driftsinntektene i konsernet var kr mot kr året før. Det har i 2010 vært en nedgang i omsetningen både innenfor godstransport på vei og innenfor ambulanseområdet på grunn av færre driftsområder. Netto tap ved avgang har i konsernet vært kr i Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ubetydelig eksponert for endringer i valutakurser, da en svært liten del av selskapets inntekter og utgifter er i utenlandsk valuta. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da all gjeld i konsernet har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses stabil i de markeder godsvirksomheten opererer i. Den reduksjon av eksponeringen i godsmarkedet som er skjedd er imidlertid med på å redusere kredittrisikoen. Brutto kredittrisiko på balansedagen utgjør totalt kr 9,7 mill for konsernet og kr 0,1 mill. for selskapet i Dette innebærer en endring fra 2009 fra kr 17,6 mill. for konsernet og kr 4,1 mill for selskapet. De opplistede tallene for selskapet er eksklusiv fordringer på konsernselskaper. I tillegg gir de stilte bankgarantier en kredittrisiko på kr. 25,8 mill. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet. Likviditetsrisiko Konsernet vurderer likviditeten som anstrengt. Forfallstidspunkter for kundefordringer og andre fordringer opprettholdes og er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Forfallstidspunkter knyttet til leverandøravtaler er ikke vurdert reforhandlet. Konsernet har gjennomført operasjonelle tiltak gjennom året for å møte situasjonen. Det er videre definert og nødvendig å gjennomføre finansielle tiltak for å løse situasjonen. 4 Årsberetning og regnskap 2010

5 Investeringer Det har vært relativt liten investeringsaktivitet i Investeringer foretatt i året er i det vesentligste knyttet til erstatningsinvesteringer innenfor godsvirksomheten, det er kjøpt inn 3 stk godsbiler mens det er avhendet 12 stk i gjennom året. Fortsatt drift Selskapets likviditetssituasjon er preget av svake driftsresultater på egen drift de siste årene samt virkninger av investeringsaktiviteter. Styret har fokus på dette forholdet. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Framtidsutsikter Styrets oppfatning er at resultatet for selskapets egne driftsaktiviteter må forbedres. Utviklingen når det gjelder markedet for privat ambulansedrift vil være avgjørende for denne delen av virksomheten. Resultatdisponering Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for Underskuddet etter skatt i morselskapet er kr som styret foreslår disponert på følgende måte: Utbytte kr 0 Overført fra annen egen kapital kr Fri egenkapital er kr pr Styret vil takke alle ansatte for innsatsen i Namsos 31. desember 2010/30. mars 2011 Namsos Trafikkselskap ASA Årsberetning og regnskap

6 Resultatregnskap konsern DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Salgsinntekt Driftskontrakter Leieinntekter 1 0 Gevinst ved salg av driftsmidler Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 10 0 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT: Periodens resultat Totalresultat Totalresultat fordeler seg som følger: Majoritetsinteresse Minoritetsinteresse 0 0 Sum Årsberetning og regnskap 2010

7 Kontantstrømoppstilling konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Resultat av avhendet virksomhet 0 0 Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring kassekreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Årsberetning og regnskap

8 Konsernbalanse pr EIENDELER NOTE Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7, Driftsløsøre, inventar, kjøretøy 7, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 9, Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 50 0 Sum investeringer 50 0 Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsberetning og regnskap 2010

9 Konsernbalanse pr EGENKAPITAL OG GJELD NOTE Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 10,- ) 11, Beholdning av egne aksjer 11, Overkursfond 11, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Namsos 31. desember 2010 / 30. mars 2011 Årsberetning og regnskap

10 Egenkapitaloppstilling ( NOK 1000) Note Fond for verdiendringer Aksjekapital Overkursfond Egne aksjer Annen egenkapital Sum Egenkapital pr Korrigert egenkapital Netto gevinst/tap ikke regnskapsført i resultatregnskapet Årets resultat Kapitalforhøyelse 0 Kapitalforhøyelse TS Endringer egne aksjer/øvrige endringer Utbytte 0 0 Egenkapital pr Årsberetning og regnskap 2010

11 Noter til konsernregnskapet 2010 Note 1 Generelt om selskapet og regnskapsprinsipper 1.1 Generelt om konsernet Namsos Trafikkselskap ASA er hjemmehørende i Norge. Foretakets konsernregnskap for regnskapsåret 2010 omfatter selskapet og dets datterselskaper og konsernets andel i tilknyttede selskaper. 1.2 Hovedprinsippet Det konsoliderte regnskapet til Namsos Trafikkselskap-konsern er utarbeidet i overensstemmelse med Internasjonale regnskapsstandarder for finansiell rapportering IFRS, godkjent av EU og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board IASB. Historisk kost er lagt til grunn. 1.3 Endringer i regnskapsprinsipper Det er ikke skjedd endringer i regnskapsprinsipper i løpet av regnskapsåret. Ingen av utgitte standarder eller fortolkninger som ikke har trådt i kraft i pr er tidligimplementert. Basert på de vurderinger som er gjort vil ingen av disse ha vesentlig effekt på konsernregnskapet. 1.4 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta. 1.5 Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet for konsernet inkluderer Namsos Trafikkselskap ASA og selskaper som Namsos Trafikkselskap ASA har bestemmende innflytelse ovenfor. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier, enten direkte eller indirekte, mer enn 50% av aksjene i selskapet, og at konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året er konsolidert fra/til tidspunktet for gjennomføring av kjøpet/salget. Investeringer i tilknyttede selskaper (normalt investeringer på mellom 20% og 50% av selskapenes egenkapital) hvor betydelige innflytelse er utøvd av Namsos Trafikkselskap ASA er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Det foretas vurderinger av verdien av investeringene når det foreligger indikasjoner på verdifall eller når behovet for tidligere nedskrivninger ikke lenger er tilstede. Når konsernets andel av tapet overstiger investeringen, er investeringen regnskapsført til null. Dersom konsernets andel av tapet overstiger investeringen, vil dette bli regnskapsført i den grad konsernet har forpliktelser for å dekke dette tapet. Alle andre investeringer er regnskapsført i overensstemmelse med IAS 39, Finansielle instrumenter: Inntektsføring og Måling hvor utfyllede opplysninger er gitt i note Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter. 1.6 Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder uvesentlig risikomoment. 1.7 Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 1.8 Sikring Før en sikringstransaksjon gjennomføres, foretar selskapet en vurdering av hvorvidt et derivat skal brukes til a) sikring av virkelig verdi av en eiendel eller gjeld, b) en sikring av fremtidig kontantstrøm fra en investering, gjeldsbetaling eller en fremtidig identifisert transaksjon. Kontantstrømssikring Endringer i virkelig verdi til et sikringsinstrument som tilfredsstiller kravene for å være svært effektiv kontantstrømssikring er regnskapsført direkte mot egenkapitalen. Den ineffektive delen av sikringsinstrumentet blir direkte resultatført. 1.9 Varelager Det er ikke varelager i selskapene. Årsberetning og regnskap

12 1.10 Anleggsmidler Egne anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang anleggsmidler. Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode, avskrivningstid fremkommer i note 7: Avskrivningsperiode og metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk Leie av eiendeler (i) Finansielle leieavtaler Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av kontanstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av nåverdien til leiekontrakten brukes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten når dette kan bestemmes. Dersom dette ikke kan fastsettes brukes selskapets marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentekostnaden for restgjelden blir lik i ulike perioder. Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet. (ii) Operasjonelle leieavtaler Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres over kontraktsperioden Utleie av eiendeler (i) Operasjonelle leieavtaler Konsernet presenter eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten er inntektsført lineært over leieperioden. Initielle direkte kostnader pådratt for å etablere leieforhold er tillagt den utleide eiendelens regnskapsførte verdi og blir kostnadsført i leieperioden i samsvar med inntektsføring av leieinntekten Finansielle instrumenter I overensstemmelse med IAS 39, Financial Instruments: Inntektsføring og måling, anvendes følgende prinsipper: Aksjer og andeler som ikke er investeringer i tilknyttede selskaper er klassifisert som enten til virkelig verdi over resultatet eller som tilgjengelig for salg. Finansielle instrumenter som er klassifisert til virkelig verdi over resultatet, måles til virkelig verdi, og endringer i verdi fra inngående balanse resultatføres. Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi, men endringen i verdi fra inngående balanse føres mot egenkapitalen. Aksjer som ikke kan målet pålitelig vurderes til kostpris etter IAS Aksjer som er balanseført til virkelig verdi er verdsatt basert på omsetningsverdi på balansedagen Kriterier for inntekts- og kostnadsføring Driftsinntekter - herunder godsfraktinntekter, andre driftsinntekter og kontraktsbetaling fra offentlig myndighet - er inntektsført basert på opptjeningsprinsippet. Selskapet mottar årlig kontraktsbetaling fra offentlige myndigheter. De mottatte beløpene er klassifisert som ordinære driftsinntekter. Øvrige inntekter inntektsføres på transaksjonstidspunktet, dvs. normalt på leveringstidspunktet. 12 Årsberetning og regnskap 2010

13 1.13 Skatter Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatregnskapet med unntak av skatt på poster som er ført direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier på balansedagen. Skatter beregnes med utgangspunkt i skattesats som gjelder på balansedagen. Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidig skattepliktig inntekt Ytelser til ansatte (i) Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten er basert på statsobligasjonsrente med påslag for å få en tilnærmet løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell. Aktuarielle gevinster og tap ved beregning ved foretakets forpliktelser innregnes i resultatregnskapet og fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad akkumulerte urealiserte akturarielle gevinster og tap overstiger 10% av det høyeste av pensjonsforpliktelse eller pensjonsmidler. (ii) (iii) Innskuddsbaserte pensjonsordninger Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres løpende ved innbetaling til forsikringsselskapet, og balanseføres ikke. Aksjebaserte betalingstransaksjoner Aksjeopsjonsprogrammet gir konsernets ansatte muligheter til å anskaffe aksjer i foretaket. Virkelig verdi innregnes som en lønnskostnad med en tilsvarende økning i egenkapitalen. Virkelig verdi måles på tildelingstidspunktet og fordeles over den avtalte programperiode Lånekostnader vedrørende rentebærende lån og kreditter Rentebærende lån og kreditter innregnes til virkelig verdi ved opptak, fratrukket direkte henførbare transaksjonsutgifter. I etterfølgende periode måles rentebærende gjeld i henhold til amortisert kost, og evt. differanse mellom anskaffelseskost og innløsningsverdi innregnes over låneperioden ved bruk av effektiv rentemetode Utbytte Utbytte føres som forpliktelse i den perioden den blir formelt vedtatt. Mottatt utbytte inntektsføres i tilsvarende periode når utdeler formelt vedtar utbytte. Ved årsskiftet er utbytte klassifisert som egenkapital frem til tidspunkt for generalforsamling Tapsbringende kontrakter Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets inntekter fra en kontrakt er lavere enn de uunngåelige kostnader som påløper for å innfri forpliktelsene etter kontrakten Avsetninger En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, selskapet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendelser som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger er gjennomgått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen. Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende av ledelsen. Eventuelle endringer i estimatene innregnes i den periode endringene oppstår, dersom de kun gjelder denne periode. Gjelder endringene flere perioder, fordeles effekten over både inneværende og fremtidige perioder. Pensjoner Netto pensjonsforpliktelser og årets pensjonskostnad er basert på en rekke estimater herunder, avkastning på pensjonsmidler, fremtidig rente-og inflasjonsnivå, lønnsutvikling, turnover, utvikling i G og den generelle utviklingen i antall uføretrygdede og levealder er av stor betydning. Usikkerheten er i stor grad knyttet til bruttoforpliktelsen og ikke til den nettoforpliktelse som fremkommer i balansen. Estimatendringer som følge av endringer inevnte parametere vil i stor utstrekning periodiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid og ikke belaste resultatregnskapet umiddelbart slik som andre estimatendringer. Virkelig verdi aksjer Eiendeler som vurderes til virkelig verdi over resultatregnskapet vil i hovedsak være verdipapirer som omsettes i et aktivt marked. De aksjene som ikke lar seg verdivurdere med rimelig stor sikkerhet blir videreført til kostpris. Virkelig verdi derivater Virkelig verdi av derivater fremkommer vanligvis ved bruk av verdivurderingsmodeller der prisen på underliggende, eksempelvis renter innhentes i markedet. Årsberetning og regnskap

14 Note 2 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader knyttet til avhendet virksomhet 0 Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Antall årsverk Namsos Trafikkselskap ASA Annen Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader godtgjørelse Daglig Leder Styret, samlet 255 Styreleder 70 Styremedlemmer godtgjøres kr ,- fast, i tillegg kr ,- pr ordinære møte, og kr pr. telefonmøte. Ansattemedlemmer får 50% av fast godtgjørelse. Det er avtalt 6 måneders oppsigelsestid og ytterligere 6 måneders etterlønn dersom adm.dir. sies opp av styret. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet overfor ledende ansatte eller medlemmer av styret. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: Innledning I tråd med allmennaksjelovens 5-6 og 6-16a skal slik erklæring behandles av generalforsamlingen ved at det avholdes en rådgivende avstemning. Med ledende ansatte menes i denne sammenhengen administrerende direktør, ledere for avdelinger i morselskap og daglige ledere i datterselskapene. Lønnsprinsipp Hovedprinsippet for lederlønninger i selskapet har vært og er individuelt fast årslønn med tillegg av naturalytelser som fri telefon, internettabonnement og avisabonnement. Lønnsnivå har vært fastsatt ut fra følgende faktorer: konkurransedyktig lønnsnivå, arbeidets omfang og ansvar, samt en vurdering av virksomheten og individuell prestasjon. Pensjonsordning Alle ledende ansatte er medlemmer i den innskuddsbaserte, kollektive pensjonsordningen. Utover dette er det ikke avtale om særlige pensjonsordninger i konsernet. Andre ytelser Ingen spesielle ytelser utover ordinær lønn og innskuddspensjon i tråd med selskapets generelle ordning. Det er ikke avtalt aksjeopsjonsordninger eller bonuser for ledende ansatte eller styre. Sluttvederlagsordninger Dersom adm.dir. blir sagt opp av styret er det avtalt en etterlønnsperiode på 6 måneder utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. For øvrig vil det være en individuell vurdering av sluttpakker som er rimelige i forhold til ansvar og ansiennitet og bakgrunnen for at arbeidsforholdet eventuelt avsluttes. Policy ang. fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte har vært uendret de senere år og forventes å være uendret framover. Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester 0 0 Skatterådgivning 0 0 Andre tjenester utenfor revisjonen (IFRS-tjenester) 21 4 Andre tjenester utenfor revisjonen (øvrige tjenester) Note 3 Annen driftskostnad Annen driftskostnad (beløp i NOK) Drivolje Husleie, strøm, komm. avgifter Leiekostnader Provisjon, tilbringer, anløp Reparasjoner, vedlikehold, rekvisita Honorarer Fraktutgifter Kontorrekvista, aviser, trykksaker m.v Telefon, fax, porto Forsikring Reiseutgifter Ferge- og bompenger Kontingenter Erstatninger Vektåravgift NoX-avgift 0 0 Diverse Andre driftskostnader knyttet til avhendet virksomhet 0 Sum andre drifts- og adm.kostnader Note 4 Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader Øvrige fordringer Sum andre fordringer Årsberetning og regnskap 2010

15 Note 5 Segment informasjon Konsernets virksomhet er delt inn i ulike forretningsenheter. Forretningssegmentene driver forskjellig tjenesteyting. Namsos Trafikkselskap konsernet er delt inn i følgende forretningssegmenter (virksomhetssegmenter): a) Godstransport og terminaldrift b) Ambulanse Segmentet godstransport og terminaldrift består av 20 biler/hengere som distribuerer gods på vei, hovedsakllig på strekningen fra Saltfjellet og sørover i Norge. Virksomheten har egen terminaldrift i Brønnøysund. Segmentet ambulanse driver ambulansevirksomhet i flere områder. Oppdragsgivere er Helse Nord-Trøndelag HF, og Sykehuset Innlandet HF, kontraktene virksomheten operer er vunnet i anbudskonkurranse. I all hovedsak er lønnsomhet og risiko lik innenfor det geografiske området våre virksomhetssegmenter opererer, av den grunn er det valgt å ikke inndele i flere geografiske segmenter (sekundærsegmenter). Det er ikke vesentlige transaksjoner mellom virksomhetssegmentene. Forretningssegment Gods & terminaler Ambulanse Ikke allokert Total Sum inntekter Segment resultat f.skatt Segment eiendeler Segment gjeld Segment egenkapital: Segment nedskrivning Gods-& Gods-& terminaler Ambulanse terminaler Ambulanse Segment-investeringer i år Segment-avskrivninger i år Note 6 Kontanter, kontantekvivalenter og skattetrekkskonti (Beløp i NOK) Kontanter i bank og kasse (ekskl. skattetrekkskonti) Skattetrekkskonti (bundne midler) Sum kontanter, kontantekvivalenter og skattetrekkskonti Årsberetning og regnskap

16 Note 7 Varige driftsmidler Bygg og Inventar og tomter kjøretøy sum sum Amskaffelseskost Tilgang Avgang Tilgang ved kjøp av selskap Avgang ved salg av selskap Omregningsdifferanser Anskaffelseskost Akkumulerte av-og nedskrivninger Balanse 1. Januar 2010: Inngående balanse Årets avskrivninger Årets periodisering av driftskontrakter Årets nedskrivninger Avgang Akkumulert av-og nedskrivninger : Regnskapsført verdi Avskrivningsperiode: 8-10 år 3-10 år Avskrivningsplan: Lineær Lineær Fullt nedskrevne anleggsmidler Noe inventar/anleggsmidler med total kostpris på til sammen 4,9 MNOK er fullt ut avskrevet pr. 31.desember 2010, men er fortsatt i bruk. Nedskrivning Årets nedskrivninger gjelder lastebiler som skal selges, de er nedskrevet til forventet salgsverdi. Det er også foretatt nedskrivning av en investering i eiendom, hvor investeringens restverdi ikke kan gjenvinnes gjennom eksisterende leiekontrakter. Akkumulerte nedskrivninger pr er TNOK Nedskrivningene er basert på sannsynligheten for å gjenvinne kontrakter, samt forventet salgsverdi av biler som forventes å bli overflødige. Note 8 Investering i tiknyttede selskap Namsos Trafikkselskap ASA har følgende investeringer i tilknyttede selskaper: Enhet Land Industri Eierandel Balanse-ført Tilgang - Resultat-andel Mottatt Balanse-ført verdi Avgang 2010 utbytte verdi Fosen Namsos Sjø AS Norge Sjøtransport 33 % Norsk Fisketransport AS Norge Sjøtransport 25 % Siva Namsos Eiendom AS Norge Eiendom 33 % Totalt Den balanseførte verdien er vurdert likt med virkelig verdi. Tilknyttede selskaper er unoterte, og det foreligger ikke noterte priser. Sammenfattet finansiell informasjon, fra de enkelte tilknyttede selskapene: Enhet Eiendeler Gjeld EK Omsetning Årsresultat Fosen Namsos Sjø AS (selskapet) Norsk Fisketransport AS (konsernet) * Siva Namsos Eiendom AS (selskapet) Totalt * Tall pr 3.kv 2010, årsresultatet er estimert for hele året. 16 Årsberetning og regnskap 2010

17 Note 9 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av tap: Kundefordringer Note 10 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Eierandel Ansk.kost Balanse-ført verdi NT-Buss 25,0 % Namdal Bomveiselskap AS 5,6 % Namdal Investor AS 8,3 % Øvrige aksjer Sum Aksjene er vurdert til virkelig verdi, med verdiendringer over resultatet. Realisasjon av langsiktige aksjer 2010: Det er ikke ervervet eller avhendet aksjer i NTS har i 2010 ikke mottatt utbytte fra selskapene i noten her. Note 11 Aksjekapital og overkurs Antall aksjer Aksjekapital Overkurs Ordinære aksjer 1.januar desember Beholdning aksjer i eget eie var 10 aksjer pr På generalforsamlingen representerer en aksje en stemme. Likevel kan ingen aksjonær stemme for mer enn 0,5% av samtlige stemmeberettige aksjer i selskapet, og ingen stemmeberettiget kan stemme for mer enn 1% av de på generalforsamlingen representerte stemmer. Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Antall A-aksjer andel stemmer TRØNDERBILENE AS ,74 % JARAS EIENDOM AS ,64 % AMBLE INVESTMENT AS ,76 % SS-INVEST AS ,32 % OLA RUSTAD AS ,66 % NILSEN VIDAR ØIE ,24 % KAVI AS ,83 % NILSEN KARI ØIE ,36 % TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP ASA ,10 % NILSEN INGER AASEBØ ,96 % JUBAR EIENDOM AS ,92 % HILDRUMS LEGAT ELIAS ,88 % ODD REIDAR ØIE ,82 % BJØRG TRONES ,78 % SOMMERSCHIELD KARI ,65 % LAVIKA HOLDING AS ,61 % BJØRUM AS ,55 % BØE JOHNNY EGIL ,53 % AGRIPPINA INVEST AS ,52 % FAGERLI GUDRUN ,52 % Sum ,39 % Sum øvrige ,61 % Totalt antall aksjer % Årsberetning og regnskap

18 Note 12 Oversikt over datterselskaper Selskap Hovedvirksomhet Eierandel Stemmeandel Namdalske AS Godstransport og terminaldrift 100 % 100 % NTS Ambulanse AS Ambulansedrift 100 % 100 % NTS Namdalske RESULTATREGNSKAP Ambulanse AS AS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansposter Skatter Årets over-/underskudd BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Note 13 Egenkapital (i) Korrigering av feil i tidligere års regnskap Det er ikke foretatt korrigeringer i regnskapet for 2010 som er ført dirkete mot egenkapitalen. (ii) Endringer i reserver Det er ikke endringer i andre reserver i 2010 ut over det som fremgår av resultatdisponeringen. Virkelig verdi reserve Andre reserver (iii) Utbytte Utbetalt utbytte: Ordinære aksjer NOK 0,00 per aksje i NOK 0,00 per aksje i Sum 0 0 Foreslått utbytte til godkjenning i generalforsamlingen: (ikke regnskapsført som en forpliktelse per 31.12) Ordinære aksjer NOK 0,00 per aksje i NOK 0,00 per aksje i Som forvaltet kapital regnes den til en hver tid bokførte egenkapital. Mål for kapitalforvaltningen er å gi en best mulig avkastning på forvaltet kapital innenfor de rammer virksomheten opererer i. 18 Årsberetning og regnskap 2010

19 Note 14 Pensjoner og andre langsiktige ansatteytelser Konsernet har AFP-ordninger som omfatter pensjonsordninger som omfatter i alt 189 personer. I tillegg er det 17 ansatte som omfattes av KLP-ordningen. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringsselskap. I tillegg har ledende ansatte (adm.dir) en tilleggspensjon utover den generelle ordning. Denne finansieres over selskapets drift og er udekket. Selskapene i konsernet har også en innskuddsbasert pensjonsordning. Det bekreftes at ordningene tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. De ansatte som ikke har KLP-ordning er medlemmer i selskapenes innskuddspensjon. Pensjoner regnskapsføres etter IFRS regnskapsstandard tilsvarende IAS 19. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Adm. kostnad 35 0 Amortisering av estimerinstap -348 Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført virkning av planendringer Sum pensjonskostnader Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 0 Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Nåverdi av påløpte sikrede forpliktelser Ikke resultatførte aktuarmessige gevinster/tap Virkelig verdi av pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Netto balanseført pensjonsmidler Nåverdi av påløpte usikrede forpliktelser Ikke resultatførte aktuarmessige gevinster/tap Virkelig verdi av pensjonsmidler 0 0 Periodisert arbeidsgiveravgift Netto balanseført pensjonsforpliktelse Bokførte forpliktelser Ved beregning av pensjonskostnad og netto pensjonsforpliktelse er folgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Avkastning på pensjonsmidler 5,40 % 5,70 % Lønnsvekst 4,00 % 4,50 % Pensjonsregulering 2,97 % 4,25 % Forventet G- regulering 3,75 % 4,25 % Årsberetning og regnskap

20 Note 15 Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Avdragsstruktur: NTS ASA/Namdalske AS/ NTS Ambulanse AS Serielån Effektiv lånerente i 2010: 4 % Særlige vilkår: De vilkår (covenants) bankforbindelsen De vilkår (covenants) bankforbindelsen stiller til egenkapital: Min. 20% av bokførte eiendeler, stiller, knyttet til EBITDA, egenkapitalprosent dog min NOK 35 mill. og egenkapitalnivå er oppfylt pr Krav til kontantstrøm: EBITDA (definert som Driftsresultat + ordinære avskrivninger + ev. nedskrivninger) i konsernet skal på årsbasis utgjøre minimum 25% av rentebærende gjeld i konsernet. Avdragsstruktur: Deretter Sum Avdrag på lån i bank Avdrag finansiell leasing Finansiell markedsrisiko: Alle lån i konsernet har pr NIBOR-tilknytning og vil således følge svingninger i rentemarkedet. Renten fastsettes i forkant av 3-6 måneders intervaller. En renteendring på 1% ville gitt om lag 400 i resultateffekt på Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld Kundefordringer Driftsløsøre, inventar, etc Eiendommer Skip Totalt Garantiansvar Note 16 Kortsiktige lån og andre låneforhold Neste års avdrag langsiktig gjeld Note 17 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen korstiktig gjeld til tilknyttede selskap Annen korstiktig gjeld Årsberetning og regnskap 2010

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Resultatrapport 4. kvartal 2012

Resultatrapport 4. kvartal 2012 Resultatrapport 4. kvartal 25. februar 2013 1 Hovedtrekk per 4. kvartal NTS ASA hadde per 31.12.12 en omsetning på NOK 190,5 mill (NOK 197,5 mill i samme periode i fjor). Driftsresultatet per 31.12.12

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer