Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS"

Transkript

1 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R Selskapskontroll Oppdal kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon i Os kommune: av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Formålet med prosjektet er å undersøke om Oppdal Everk AS oppfyller krav som er stilt i Oppdal kommunes eierskapsmelding for selskapet. Videre søkes det å finne en bekreftelse på hvorvidt kommunestyrets forutsetning ved Oppdal Everk AS kjøp av kabelnett driftet av Vitnett AS ikke skal svekke utbytteevnen i Oppdal Everk AS, er oppfylt. Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Os e-post: Org.nr.: NO

2 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» INNHOLD 1 INNLEDNING Bakgrunn Selskapskontroll - forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS Aksjeselskapsformen Eierstyring FORMÅL, AVGRENSNING, PROBLEMSTILLER, METODE OG REVISJONKRITERIER Formål Avgrensning Problemstillinger Metode Revisjonskriterier HAR OPPDAL EVERK AS FORETATT RESULTATSPLITTING MELLOM VIRKSOMHETOMRÅDER OG HAR SELSKAPET VURDERT SIN ORGANISERING? Revisjonskriterier: Fakta Revisjonens vurdering Revisjonens konklusjon HAR OPPDAL EVERK AS OPPFYLT FINANSIELLE KRAV TIL SELSKAPET? Revisjonskriterier: Fakta og revisjonens vurdering Revisjons konklusjon GIR VIRKSOMHETEN I VITNETT AS DEKNING FOR EVERKETS INVESTERING I KABELNETT? Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering Revisjonens konklusjon UTTALELSER FRA EIER OG SELSKAPET Eiers uttalelse Uttalelser fra selskapene REVISJONENS ANBEFFALINGER SAMMENDRAG KILDER OG VEDLEGG Oppdal, 16. februar 2015 Norvald Veland Revisor Svein Magne Evavold Revisjonssjef - 1 -

3 1 INNLEDNING Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» 1.1 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok i sak 5/2014 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i Oppdal Everk AS og Vitnett AS. I sak 21/2014 vedtok kontrollutvalget revisjonens forslag til prosjektbeskrivelse for selskapskontrollen. 1.2 Selskapskontroll - forvaltningsrevisjon I henhold til kommunelovens 77nr. 5, skal kontrollutvalget «påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper m.m.». Bestemmelsen om selskapskontroll er utdypet i eget kapitel 6 i forskrift om kontrollutvalg. Her fremgår det i 14 at selskapskontroll deles inn i en obligatorisk del som benevnes eierskapskontroll, og en valgfri del som kan omfatte forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget i Oppdal kommune har vedtatt at det skal gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget i Oppdal kommune skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Forvaltningsrevisjons innebærer blant annet undersøkelser om: a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området c) Regelverket etterleves d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav f) Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eler om resultatene for virksomheten er nådd I følge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2001 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk

4 1.3 Oppdal Everk AS Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» AS Oppdal Elektrisitetsverk, senere endret navn til Oppdal Everk AS ble stiftet med en aksjekapital på kr , fordel på 186 aksjonærer. I mars 1933 var verkets nye kraftstasjon i Vindøla klar til å forsyne abonnentene med strøm. Før Everket kom i drift hadde det vært en omfattende utbygging av gårds- og grendakraftverk. Trinn for trinn ble linjenettet utbygd, og på 60-tallet var hele bygda forsyn med elektrisitet fra selskapet. I vedtektene er selskapets formål som følger: Selskapets formål er å sørge for sikker energidistribusjon for kommunens innbyggere, energisalg til konkurransedyktige betingelser og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. I 1947 ble det vedtatt i generalforsamlingen å gå inn for bygging av ny kraftstasjon i Festa med inntil 4000 hk. Dette under forutsetning av en rimelig leiekontrakt av fallrettighetene med Staten. Da kraftverket vart satt i drift våren 1951 hadde det kostet nærmere 2,8 mill. kroner. I 1963 satte fylkesutvalget ned en nemnd for å vurdere en samordning av elforsyningen i Sør-Trøndelag. Dette førte til at Sør- Trøndelag Kraftselskap ble opprettet i Sør-Trøndelag Kraftselskap og Møre og Romsdal Fylke hadde i fellesskap fått konsesjon på å bygge ut Driva Kraftverk og regulere området ved Gjevilvatnet. Da Driva Kraftverk ble satt i drift i 1973 ble vassføringa til Festa Kraftstasjon så liten at stasjonen ble nedlagt og maskiner og utstyr solgt. Etter hvert som aktiviteten ved Oppdal Everk AS økte ble lokalene i Oppdal sentrum for små, og i 1997 flyttet selskapet inn i nye lokaler på industriområdet. I 1996 kjøpte selskapet Hafslund 47,4 % av aksjene i Oppdal Everk AS. Dette var storparten av de private aksjene. Det oppsto fort diskusjoner/stridigheter omkring eierskapet til den såkalte Drivakrafta/Kommunekrafta. Oppdal kommune hevda rettigheten var kommunal, mens flertallet i styret i Oppdal Everk hevda at det var selskaps eiendom. Før spørsmålet var avklart, la Hafslund sine aksjer i Oppdal Everk AS ut for salg. Oppdal kommune kjøpte aksjene I slutten av 2006 kjøpte Oppdal kommune de resterende aksjer på private hender slik at kommunen ble 100 % eier av Oppdal Everk AS. Virksomheten til Oppdal Everk AS omfattet forvaltning av kommunens uttaksrett i Driva Kraftverk, kraftsalg og nettdrift. Den ble det avsagt dom i Sør-Trøndelag tingrett der Oppdal kommune ble gitt medhold i at kommunen eier en ideell andel av retten til uttak av Drivakrafta som Oppdal Everk AS har hatt forvaltning på for Oppdal kommune fra november Etter at nevnte domsavsigelse, som ble rettskraftig ved at ingen av partene anket tingrettens dom, har Oppdal kommune inngått avtale om videresalg av nevnte årlige uttak utenom Oppdal Everk AS. Oppdal kommune får nå inntekt av nevnte uttaksrett kraft fra Driva Kraftverk som er skattefri inntekt for konsesjonskraftvolumet, mens inntekt gjennom Oppdal - 3 -

5 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Everk AS var en del av selskapets resultat/overskudd og dermed utløste skatt på overskudd før Oppdal kommune kunne motta utbytte som eier. Aksjekapitalen er fordelt på 1039 aksjer. Siden 2006 har selskapet vært 100 % eid av Oppdal kommune. 530 aksjer ble ervervet på begynnelse av 70-tallet for kr , 492 aksjer i 2004 for kr. 55 mill. og de siste 17 aksjer i 2006 for kr. 3,4 mill. Oppdal Everk AS er 100 % eier av Vitnett AS som driver salg av konsulenttjenester innen IT, bredbåndstjenester og butikksalg innen databransjen. Med unntak av datterselskapet Vitnet AS er virksomheten organisert i ett selskap, som betegnes som morselskap. Morselskapet hadde i ,3 årsverk og konsernet 27,3. Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer. Ordfører møter på vegne av kommunen i generalforsamlinger etter forutgående fremleggelse av sakene for kommunestyret. Formannskapet innstiller ved valg av styremedlemmer. I følge selskapsvedtektene er det ingen andre saker enn de som følger av aksjeloven som skal behandles av generalforsamlingen. Kommunestyret har også bestemt at formannskapet skal avholde årlige dialogmøter med selskapet. Etter ekstraordinær generalforsamling er styret sammensatt slik: - Olav Bjørndal styrets leder - Johan Jensen styremedlem - Cecilie Nitter styremedlem - Petter Bye styremedlem - Marit Vognild Grøtte styremedlem Daglig leder er Ståle Rian. Noen økonomiske nøkkeltall for morselskapet Oppdal Everk AS for siste 8 år: (alle tall i hele tusen) Salgsinntekter Andre driftsinntekter Resultat drift Finansposter Årsresultat etter skatt Utbytte Egenkapital * , ,7 56,4 61,5 48,6 56,8 52,1 51,1 51,3 Egenkapital i % *Bokført verdi uttaksrettighet i Driva kraftverk med tidligere verdi kr er avskrevet mot annen egenkapital i 2012 med bakgrunn i tingrettsdom

6 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» 1.4 Vitnett AS Vitnett AS ble stiftet den med aksjekapital på kr Selskapets formål ved stiftelse var: Omsetning av konsulent tjenester innen IT, maskinvare og programvare, samt delta i selskap med tilsvarende formål. Vitnett AS fremstår i dag som den viktigste tilbyderen av bredbåndsinfrastruktur, og relatert IKT-tjenester i Oppdal. Selskapet har 88,7 % av leveransene til private husholdninger og 80,7 % av bedriftene (SSB-tall 2. kvartal 2014 i flg. Vitnett AS). Vitnett AS er i dag den eneste fiberaktøren som bygger fiber til hytter, boliger og smb-bedrifter i Oppdal. Telenor bygger noe fiber til større bedrifter som f.eks. Statens Hus, Coop etc., men de søker i større grad samarbeid med lokale aktører som Vitnett AS. Telenor (datter Canal Digital) solgte sitt kabelnett i Oppdal til Oppdal Everk AS, gjennom dette har de snart doblet sin kundebase på TVformidling solgt inn gjennom Vitnett AS. Gjennom kabelnettet som Oppdal Everk AS kjøpte og videre utbygging med installasjoner fra Vitnett AS leverer nå Vitnett AS komplette pakker til boliger, hytter og smb-bedrifter innen datakommunikasjon, kabel-tv og telefoni. Vitnett AS har pr. 3. kvartal bredbåndskunder, hvorav 180 er bedrifter. Selskapets årsberetning for 2013 beskriver virksomhetens art som følger: Selskapet driver med salg og drift av bredbånds- og TV tjenester for privat- og bedriftsmarked, konsulenttjenester innen IKT og med produktsalg inne IKT-bransjen. Selskapet drives fra leide lokaler. Selskapet har 8 ansatte. Etter siste ordinære generalforsamling avholdt den er styret sammensatt slik: - Harald Sundseth styrets leder - Arnt Nerhoel styremedlem - Liv Brevik styremedlem - Sindre Rynning Hansen styremedlem - Øystein Kroll Selbekk styremedlem Daglig leder er Stig Otto Strand Noen økonomiske nøkkeltall for datterskapet Vitnett AS for siste 8 år: (alle tall i hele tusen) Salgsinntekter Resultat drift Finansposter Årsresultat etter skatt Utbytte Egenkapital ,0 48,6 42,2 32,5 38,8 34,0 30,5 29,6 Egenkapital i % - 5 -

7 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» 1.5 Aksjeselskapsformen Et viktig kjennetegn med aksjeselskapsformen er eiernes begrensede økonomiske ansvar. Eierne er ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser utover innskutt kapital. Vi presenterer her noen generelle merknader om selskapsstyring som danner bakteppe for selskapskontrollen. I aksjeselskaper finnes det tre hovedroller: Eier Styre Daglig leder Eierrollen utøves gjennom generalforsamlingen. Eierne/generalforsamlingen velger styret i selskapet. I henhold til aksjelovens bestemmelser er ikke aksjeeierne faktiske eiere av selskapet, som en selvstendig juridisk person, men eier kun verdipapiret aksjen som gir adgang til generalforsamlingen der eierrettighetene kan utøves etter aksjelovens bestemmelser. Det er gjennom å definere formålet for selskapet, gjennom vedtekter og ved å gi føringer gjennom vedtak i generalforsamlingen at eieren kan utøve eierskapet sitt. Eierrollen utøves således primært i generalforsamlingen. Forvaltningen av selskapet hører inn under styret som arbeider selvstendig innenfor aksjeloven og andre relevante lover og forskrifter samt selskapets vedtekter og andre rammer gitt i form av vedtak i generalforsamlingen. Styrets oppgaver vil være å stå for den totale ledelse og utvikling av selskapet, både strategisk og operativt. Innenfor sitt mandat fatter styret beslutninger og har ansvaret for gjennomføring. Styret plikter å etterkomme beslutninger fattet i generalforsamlingen når de er i samsvar med selskapets formål, vedtekter og lov. Generalforsamlingens instruksjonsrett til styret er begrenset til de sakene som kommer opp i generalforsamlingens møte, og som ikke går utover styrets egen kompetanse. Generalforsamlingen kan gi føringer og forventinger om mange forhold, men ikke overstyre styrets kompetanseområder. Verken kommunestyret eller rådmann har instruksjonsmyndighet overfor styret eller daglig leder. Skulle kommunestyret ha merknader til utviklingen av selskapet, må dette tas opp i generalforsamlingen som sak med tilhørende vedtak, alternativt ved å velge nytt styre som i større grad er innstilt på å lede selskapet slik eier ønsker. Det er et viktig prinsipp i aksjeloven at de tre rollene, eier, styret og daglig leder, ikke blandes sammen. Eierne bør ha klare meninger om hva som er eieroppgaver, eierroller, og hvilke kanaler eieren skal benytte for å påvirke virksomhetens utvikling. Aktivt eierskap betyr ikke detaljstyring, overstyring eller for stor grad av operativ nærhet. En eier skal ha distanse og overblikk som gir generalforsamlingen grunnlag for strategiske føringer. En eier skal ikke gripe inn i selskapets ledelse. Ledelsen tillegger styret i samspill med daglig leder

8 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» 1.6 Eierstyring KS Eierforum har utarbeidet 19 anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper og foretak. En av anbefalingene går på at kommunen skal utarbeide eierskapsmelding. Eierskapsmelding defineres her som et overordnet politisk styringsdokument for virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt organ. Gjennom eierskapsmeldingen kan kommunen gi mer overordnede styringssignaler til selskapene. Eierskapsmeldingen bør reflektere det rettslige ansvarsforhold mellom selskapsform og eier. Et grunnleggende dilemma ved å fristille deler av den kommunale virksomheten gjennom opprettelse av selvstendige selskaper, er hvordan man skal balansere frihet og styring. Sett fra et demokratisk ståsted vil dette være et spørsmål om hvor langt man kan gå i retning av å gi selskapene en fristilt rolle, slik at de kan drive på en forretningsmessig effektiv måte uten at man mister muligheten for overordnet politisk styring og kontroll. Som nevnt ovenfor, når det gjelder aksjeselskaper, har kommunen ingen formell makt i selskapet utenfor generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styret i selskapet og har dermed herredømme over styresammensetningen. Dette er et viktig grunnlag for eiermessig styring og kontroll av selskapet. Andre virkemidler som kommunen i kraft av å være eier kan benytte er først og fremst knyttet til utformingen av vedtektene til selskapet, instrukser samt andre styringsdokumenter som fastsetter rammer og nærmere regler for styret og daglig leders drift av selskapet. I denne sammenheng kan kommunen i kraft av å være eier også legge føringer i forbindelse med utarbeidelse av selskapets strategi, hva som skal være prioriterte mål og hva som skal være indikatorer for suksess. Vi kan si at eierstrategi er de prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen har overfor det enkelte selskap for å sikre at selskapet ivaretar målsettinger som eieren har satt. 2 FORMÅL, AVGRENSNING, PROBLEMSTILLER, METODE OG REVISJONKRITERIER 2.1 Formål Formålet med revisjonen er å undersøke om Oppdal Everk AS oppfyller krav som er stilt i Oppdal kommunes eierskapsmelding for selskapet. Videre søkes det å finne en bekreftelse på hvorvidt kommunestyrets forutsetning ved Oppdal Everk AS kjøp av kabelnett driftet av Vitnett AS ikke skal svekke utbytteevnen i Oppdal Everk AS, er oppfylt

9 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» 2.2 Avgrensning Bestillinga fra kontrollutvalget la vekt på å undersøke om Oppdal Everk AS og Vitnett AS har oppnådd resultater som er vedtatt i eierskapsmeldingen for Oppdal Everk AS og forutsetninger gjort i vedtak i kommunestyret da Oppdal Everk AS kjøpte bredbåndsnett i Oppdal. Undersøkelsen er avgrenset til å sammenstille oppnådde resultat opp mot krav inntatt i eierskapsmeldingen og vedtak i kommunestyret. Kontrollutvalget har ansvar for selskapskontroll i interkommunale selskaper og kommunalt eide aksjeselskaper. Kontrollutvalget og revisor har rett til å innhente opplysninger fra selskapsorganer og til å være til stede i generalforsamlinger. Når det gjelder selskaper der kommunen er deleier, har kontrollutvalget ikke tilsvarende rolle. Oppdal Everk AS er 100 % eid av Oppdal kommune. Oppdal Everk AS eier videre Vitnett AS 100 % og kravet om fullt innsyn for kontrollutvalget og revisor er således til stede. Vi har fått god tilgang til informasjon i forhold til denne undersøkelsen. 2.3 Problemstillinger Oppdal kommune har vedtatt egen eierskapsmelding for Oppdal Everk AS i kommunestyret den i sak 09/83. I kommunestyret den sak 12/24 ble eierskapsmelding for Oppdal kommune sine eierinteresser samlet vedtatt. Eierskapsmeldingen vedtatt for Oppdal Everk AS med de krav som der er inntatt gjelder så fremt ikke disse er endret i senere eierskapsmeldinger. Siste eierskapsmelding vedtatt endrer ikke på nevnte krav. I henhold til bestillingen fra kontrollutvalget ønskes det at følgende problemstillinger belyses: Har Oppdal Everk AS oppfylt krav til selskapet som framgår av kommunens eierskapsmelding for selskapet i kap. 8.2 pkt. 2 som er som følger: Styret må sørge at selskapet foretar resultatsplitting mellom virksomhetsområder, har gode regnskapsrutiner for korrekt fordeling, og lager resultatoppsett der lønnsomheten til de ulike virksomhetsområdene tydelig fremgår. Styret skal med utgangspunkt i dagens organisering vurdere om selskapsorganisering er optimal med tanke på synliggjøring av effektiviteten i nettvirksomheten og muligheten for framtidig strukturendring, jfr. pågående strukturendringsprosess for midtnorsk energibransje, og samtidig finne løsninger som ivaretar hensynet til offentlig innsyn, samt muligheter for innspill og kontroll. Sak om slik organisering med mulige alternativer, legges fram for ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig, og senest til den faste, årlige generalforsamlingen i Har Oppdal Everk AS oppfylt krav til selskapet som framgår i kommunens - 8 -

10 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Eierskapsmelding for selskapet kap. 8.2 pkt. 9 bokstavene A F som er som følger: a. Avkastningen på nettkapitalen (driftsresultat for nettvirksomheten i forhold til NVE-verdi) skal minst utgjøre 7 % b. Kraftomsetningen til sluttbruker skal gi et positivt resultat c. Selskapets egenkapitalandel skal ikke være lavere enn 40 % og ikke høyere enn 50 % d. I investeringsbeslutninger skal prosjekt som gir en egenkapitalavkastning etter skal lavere enn 6 % regnes som ulønnsomme. e. Så lenge dagens forvaltningsregime for Drivarettigheten vedvarer, skal det økonomiske resultat (inklusiv renteinntekter) uavkortet tilbakeføres kommunen i form av utbytte f. Anvendelsen av avkastningen fra nettvirksomheten og sluttbrukeromsetningen skal primært bero på eierens forventning om et forutsigbart utbytte. På lang sikt forventer eieren at utbytte som tilsvarer 5 % av egenkapitalen i nettet (NVE-verdi fratrukket påhvilende langsiktig gjeld). Gir virksomheten i Vitnett AS dekning for Everkets investering i kabelnett slik at utbytteevnene i Oppdal Everk AS ikke er svekket? Vi formulerer de 3 problemstillingene kortfattet slik: 1. Har Oppdal Everk AS foretatt resultatsplitting mellom virksomhetsområder og har selskapet vurdert sin organisering? 2. Har Oppdal Everk AS oppfylt finansielle krav til selskapet? 3. Gir virksomheten i Vitnett AS dekning for Everkets investering i kabelnett? 2.4 Metode Denne undersøkelse er basert på Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) standard for forvaltningsrevisjon «RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Vi har konsentrert våre undersøkelser om årene 2010, 2011, 2012 og Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS ble vedtatt i kommunestyret i desember I april 2012 ble samlet eierskapsmelding vedtatt i kommunestyret der også Oppdal Everk AS er medtatt. Vi har lagt til grunn i våre vurderinger eierskapsmelding for Oppdal Everk AS vedtatt i desember 2009 så fremt nyere eierskapsmelding ikke har inntatt endringer spesifikt for Oppdal Everk AS. Vi har hentet ut tilgjengelig tallmateriell fra offisielle regnskaper som er revidert av ekstern revisor for selskapene Oppdal Everk AS og Vitnett AS. Der tallgrunnlaget ikke er tilstrekkelig ut fra offisielle regnskap, har vi innhentet tilleggsopplysninger fra selskapene. Data mottatt her er oversendt ekstern revisor og er blitt bekreftet/verifisert. Undersøkelsen er i hovedsak lagt opp som en kombinasjon av dokumentanalyse (fra regnskap, styreprotokoller og protokoller fra generalsamlinger) og samt innhentet ytterligere utfyllende opplysninger fra selskapet

11 2.5 Revisjonskriterier Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Revisjonskriterier er et sett målekriterier vi bruker i våre vurderinger og konklusjoner. Revisjonskriteriene blir normalt fastsatt ut fra kilder som lover, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer samt eventuelt anerkjent teori og/eller løsninger hos andre sammenlignbare virksomheter. I dette tilfelle har vi satt opp følgende revisjonskriterier: Lovbestemmer mv Lov om aksjeselskaper Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet, jfr. aksjelovens 5-1. Generalforsamlingen skal etter lovens 5-5 behandle og vedta årsregnskap, årsberetning og utbytte og ellers andre saker iht. loven eller vedtektene. Styrets oppgave og ansvar er underlagt reglene i lovens 6-12 og Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Det skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, aksjonæravtale, vedtekter, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen, og sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskaps-, skatte- og avgiftsregler (lover om årsregnskap, skatt og merverdiavgift) Vi går i denne undersøkelsen ikke særlig inn på disse forholdene. Selskapenes regnskaper er revidert av egen ekstern revisor og ren revisjonsberetning er avlagt for årene vi har sett på Retningslinjer gitt av eierne Vedtekter for Oppdel Everk AS og Vitnett AS Oppdal Everk AS Selskapets formål er å sørge for sikker energidistribusjon for kommunens innbyggere, energisalg til konkurransedyktige betingelser og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Vitnett AS Omsetning av konsulent tjenester innen IT, maskinvare og programvare, samt delta i selskap med tilsvarende formål. Vedtektene angir i begge selskapene hvilke saker som generalforsamlingene skal behandle. Dette begrenser seg til de saker som generalforsamlingen etter lov må behandle og gjelder mest årsregnskapssaker, herunder valg. Vedtektene nevner ikke noe om hvordan styret skal drive selskapet, men dette forholdet vil reguleres av den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning

12 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Aksjonæravtale Det foreligger ingen aksjonæravtale, noe som heller ikke er aktuelt når det for begge selskaper kun er en eier, dvs. 100 % eiet av Oppdal kommune for Oppdal Everk AS som igjen eier 100 % i Vitnett AS. Andre retningslinjer gitt av eierne Eierskapsmelding Oppdal kommune har vedtatt eierskapsmelding for Oppdal Everk AS. I tillegg har Oppdal kommune vedtatt eierskapsmelding som omfatter og nærmere beskriver samtlige eierinteresser kommunen har. Eierskapsmeldingen som gjelder for Oppdal Everk AS har inntatt forholdsvis detaljerte krav knyttet både til eier og selskapet. Problemstillinger knyttet til denne forvaltningsrevisjon er i hovedsak en nærmere undersøkelse og kartlegging av om en del av de krav som er inntatt i eierskapsmeldingen er oppfylt. Dette er i hovedsak knyttet til finansielle krav. Eierskapsmeldingen for Oppdal Everk AS omtaler i liten grad Vitnett AS utover at Oppdal Everk AS er hovedeier og at selskapet driver salg av konsulenttjenester innen IT, breddbåndstjenester og butikksalg innen databransjen. I kommunens samlede eierskapsmelding fremgår følgende omtale av Vitnett AS: Spørsmål om selskapet bør utvide eller begrense sine virksomhetsområder dreier seg om eierstrategi og lønnsomhet. Det er en strategisk beslutning å ta stilling til hvilke virksomhetsområder selskapet (Oppdal Everk AS) skal gå inn i. Oppdal Everk AS har kjøpt kabelnettet i Oppdal, og leier det ut til heleide datterselskapet Vitnett AS. Vitnett AS er den viktigste aktøren i Oppdal innen kommunikasjon, informasjon og underholdning. Revisjonskriteriene vil bli nærmere konkretisert under hver enkelt problemstilling. 3 HAR OPPDAL EVERK AS FORETATT RESULTATSPLITTING MELLOM VIRKSOMHETOMRÅDER OG HAR SELSKAPET VURDERT SIN ORGANISERING? 3.1 Revisjonskriterier: I Oppdal kommune sin eierskapsmelding for Oppdal Everk AS vedtatt i kommunestyret er det inntatt krav både til Oppdal kommune som eier og Oppdal Everk AS. I senere vedtatt eierskapsmelding i kommunestyret den ble eierskapsmelding for alle selskap og virksomheter som Oppdal kommune har eierinteresser i, med mer overordnede målsettinger og forventninger vedtatt. Finansielle nøkkeltallskrav er der ikke gjentatt, men gjelder etter revisjon sin vurdering fortsatt og som også er bekreftet av eier Oppdal kommune

13 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Kravet som eier har inntatt er knyttet til om Oppdal Everk AS foretar resultatsplitting for de ulike virksomhetsområder kraftomsetning, distribusjonsnett og annen virksomhet, herunder nettdrift. Videre er det inntatt krav om at styret skal foreta en nærmere vurdering av dagens organisering og vurdere om selskapsorganiseringen er optimal med tanke på synliggjøring av effektiviteten i nettvirksomheten. 3.2 Fakta I årsregnskapene for Oppdal Everk AS for er det inntatt en sammenstilling som viser virksomhetsfordelt resultat som følger: Tabell Fra årsregnskap 2010(alle tall i hele 1.000kr) Kraftomsetning Distribusjonsnett Annen virksomhet Totalt Driftsinntekter Kraftkjøp m.v Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Tabell Fra årsregnskap 2011(alle tall i hele 1.000kr) Kraftomsetning Distribusjonsnett Annen virksomhet Totalt Driftsinntekter Kraftkjøp m.v Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Tabell Fra årsregnskap 2012(alle tall i hele 1.000kr) Kraftomsetning Distribusjonsnett Annen virksomhet Totalt Driftsinntekter Kraftkjøp m.v Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat

14 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Tabell Fra årsregnskap 2013(alle tall i hele 1.000kr) Kraftomset Distribusjonsnett Tele- Annen Totalt ning virksomhet virksomhet Driftsinntekter Kraftkjøp m.v Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Fra resultatregnskapene for , som gjengitt i tabellene ovenfor, ser vi at resultatene spriker mye både innenfor kraftomsetning og distribusjonsnett. Samlet omsetning er gått ned, fra kr i 2010 til kr i 2012 for så og stige til kr i Driftsresultatet er positivt med unntak av 2012 som viser underskudd stort kr Tilsvarende oppstilling er inntatt i selskapets årsberetning fra og med regnskapsåret I tillegg er det i egen note til regnskapet gitt informasjon som viser mer- /mindreinntekt på nettvirksomheten. Denne noten er inntatt samtlige år tilbake fra 2005 som er så langt vi har gått tilbake for årsregnskap for Oppdal Everk AS. I selskapets styremøte avholdt den sak 17 B er kravet i eierskapsmeldingen som inntatt ovenfor i pkt. 3.1 behandlet. I saken er følgende inntatt i referat fra styreprotokollen: Styret var av den oppfatning at selskapet har gode regnskapsrutiner. God kontroll over resultatsplitting mellom virksomhetsområdene og oversiktlig rapportering. Styret fant samtidig at selskapets nåværende organisering er for tiden mest hensiktsmessig og ikke til hinder for framtidige strukturendringer. Styret diskuterte rapporteringsmetoder overfor selskapets eier. Vedtak: Styret vedtok å utarbeide eget vedlegg til årsberetningen med utfyllende informasjon og nøkkeltall for best mulig rapportering til eier der resultatene fra de forskjellige avdelinger fremkommer tydelig. Dette fra og med fremleggelse av årsberetning for Everksjefen utarbeider et eget notat som omhandler selskapets organisering og regnskapsrutiner. Dette fremlegges på neste styremøte. Som vedlegg til selskapets årsberetning for 2013 er det inntatt en oversikt over nettinntekter for årene se nærmere tabellen i pkt i rapporten. Videre er det i egen sak til generalforsamlingen avholdt følgende forslag til vedtak: Oppdal Everk AS har en resultatframleggelse som gir et godt uttrykk for de ulike virksomhetsområders lønnsomhet. NVEs regelverk for regnskapsføring for nettdrift gir et godt bilde av effektiviteten samt hindrer kryss-subsidiering

15 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Selskapet praktiserer meroffentlighet. Selskapsstruktur for nettselskap på landsbasis er under debatt jfr. Reitenutvalget. Det forventes statlige føringer for strukturendringer. Oppdal Everk AS er godt posisjonert for å møte framtidas utfordringer. Selskapet er aksjonær i Energialliansen AS, hvor formålet er å utvikle et produktselskap for salg av strøm. Videre er samarbeidet med KRK og Gauldal energi etablert, basert på intensjonsavtale av juni 2012 med tanke på kostnadsbesparelser. I protokoll fra årsmøtet den er det inntatt følgende vedtak: Generalforsamlingen tar styrets redegjørelse til etterretning. I mai 2014 la Reitenutvalget frem sin rapport «Et bedre organisert strømnett». Reitenutvalget er en ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet som hadde til hensikt å drøfte og vurdere en mer hensiktsmessig organisering av strømnettet, samt komme med forslag til virkemiddelbruk og strategi for gjennomføring. Reitenutvalget legger i utgangspunktet opp til at distribusjonsnettet i Norge bør vurderes samles i større enheter for dermed å kunne realisere stordriftsfordeler. Innvendinger mot stordrift er mange, bla. at lokal tilhørighet og styring og dermed prioriteringer lokalt vil bli svekket. Oppdal Everk AS sin framtid vil i denne sammenheng som selvstendig enhet være avhengig av NVE sine rammer. I rapportens sammendrag og anbefalinger sies det bla. Det er mange små selskap i distribusjonsnettet i Norge. Av 136 selskaper har 103 en kundemasse på færre enn kunder. Kun selskap med over kunder har selskapsmessig funksjonelt skille nettvirksomhet og omsetning kraft. Ekspertgruppens tilrådninger er bl.a. at det bør være selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og aktiviteter knyttet til produksjon og omsetning, men at det fortsatt skal være tillatt å organisere nett og andre aktiviteter i samme konsern. 3.3 Revisjonens vurdering Oppdal kommune har gjennom sin eierskapsmelding gitt generelle retningslinjer og forutsetninger for sitt eierskap i Oppdal Everk AS. Etter vår vurdering har eier gjennom selskapets vedtekter gitt en tydelig beskrivelse av hva som er selskapets formål, men det er ikke gitt en presis eierstrategi. Eiernes målsettinger, forventninger og resultatkrav bør være grunnleggende forutsetninger for en strategisk drift av selskapet. Oppdal kommune har ikke kortsiktige økonomiske motiv for sitt engasjement i selskapet, og har ønske om å utøve aktivt eierskap for videre utvikling av selskapet. De siste årene har strategiske diskusjoner om veien videre blitt overskygget av saken med Drivarettigheten. Oppdal Everk AS sin virksomhet er i hovedsak delt innenfor 3 områder

16 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Kraftomsetning Distribusjonsnett Televirksomhet/bredbånd/kabelnett Frem til og med 2011 administrerte Oppdal Everk AS Drivakrafta. Fra om med 2012 er denne overført i sin helhet til eier, Oppdal kommune. Oppdal Everk AS har ingen egenproduksjon av kraft, dvs. at de er avhengig av å kjøpe all kraft i markedet. Dette skjer delvis til fastprisavtaler og delvis i spotmarkedet. Påslag til forbruker er den margin Oppdal Everk AS sitter igjen med til dekning av kostnader og fortjeneste. Drivakrafta ga betydelig driftsresultat frem til og med 2011, men fra og regnskapsåret 2012 er det tilnærmet 0-resultat innenfor kraftomsetningen. Kraftomsetningen har de siste årene fått en betydelig konkurranse og de større aktører har presset prisene til forbruker nedover. For virksomhetsområdet distribusjonsnett har de lokale everk «monopol» som eier, men må samtidig gi åpning for hvem som helst til å kunne få levere kraft til forbrukere. Nettleie er regulert gjennom at NVE fastsetter hvilken pris netteier kan ta for distribusjon knyttet til sitt nett lokalt. Nettleien innkreves på to nivå, fast årsleie og leie knyttet til mengde levert/forbrukt strøm. Ved lavt strømforbruk får everket som konsekvens lavere inntekt på sitt nett og motsatt ved større strømforbruk. Dette gjenspeiler seg også i regnskapene til Oppdal Everk AS der f.eks. driftsresultat nett i 2012 viser kr i underskudd og kr i overskudd i 2013 for nettvirksomheten. Strømnett som krever store kostnader til opprustning, nett med store avstander distriktsmessig samt forholdsvis lite volum sentrale strøk, vil få og har store utfordringer med å få lønnsomhet i nettdistribusjon. Oppdal Everk AS har gjennom sin redegjørelse til generalforsamlingen gitt uttrykk for at de har god drift og at Oppdal Everk AS er godt posisjonert for å møte framtidas utfordringer. Revisjons vurdering er at Oppdal Everk AS som lokal leverandør og med lokalt eierskap fortsatt vil kunne bestå som selvstendig enhet, men at krav fra sentrale myndigheter om strukturendringer vil kunne gå mot etablering av større enheter. Lokale eiere vil i mindre grad kunne forvente å få store utbytter på sine eierskap knyttet til de mindre distribusjonsselskaper. Revisjonen mener at Oppdal Everk AS har foretatt resultatsplitting på virksomhetsområder slik som eier har krevd. I regnskapet for 2013 har Oppdal Everk AS i tillegg også inntatt nytt virksomhetsområde Televirksomhet. Denne viser inntekter og kostnader til området som driftes i hovedsak av datterselskapet Vitnett AS. Sak om organisering med mulige alternativer sett i forhold til pågående strukturendringsprosess for midtnorsk energibransje var inntatt som krav i eierskapsmeldingen og skulle fremlegges i generalforsamlingen i Saken ble først behandlet av styret i 2014 og redegjort for i generalforsamling den

17 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Vi mener at Oppdal Everk AS dermed har oppfylt kravet om behandling av organisering med mulige alternativer, men at det har tatt unødvendig lang tid. 3.4 Revisjonens konklusjon Revisjonen mener at Oppdal Everk AS har foretatt resultatsplitting på virksomhetsområder slik som eier har krevd. Vi mener at Oppdal Everk AS har oppfylt kravet om behandling av organisering med mulige alternativer, men at det har tatt unødvendig lang tid. 4 HAR OPPDAL EVERK AS OPPFYLT FINANSIELLE KRAV TIL SELSKAPET? 4.1. Revisjonskriterier: I Oppdal kommune sin eierskapsmelding for Oppdal Everk AS vedtatt i kommunestyret er det inntatt krav både til Oppdal kommune som eier og til selskapet. I følge eierskapsmeldingen for selskapet kap. 8.2 pkt. 9 bokstavene A F skal selskapet styres etter følgene finansielle mål fra eieren: a. Avkastningen på nettkapitalen (driftsresultat for nettvirksomheten i forhold til NVE-verdi) skal minst utgjøre 7 % b. Kraftomsetningen til sluttbruker skal gi et positivt resultat c. Selskapets egenkapitalandel skal ikke være lavere enn 40 % og ikke høyere enn 50 % d. I investeringsbeslutninger skal prosjekt som gir en egenkapitalavkastning etter skatt lavere enn 6 % regnes som ulønnsomme. e. Så lenge dagens forvaltningsregime for Drivarettigheten vedvarer, skal det økonomiske resultat (inklusiv renteinntekter) uavkortet tilbakeføres kommunen i form av utbytte f. Anvendelsen av avkastningen fra nettvirksomheten og sluttbrukeromsetningen skal primært bero på eierens forventning om et forutsigbart utbytte. På lang sikt forventer eieren et utbytte som tilsvarer 5 % av egenkapitalen i nettet (NVE-verdi fratrukket påhvilende langsiktig gjeld). 4.2 Fakta og revisjonens vurdering Krav etter bokstav a: Avkastningen på nettkapitalen (driftsresultat for nettvirksomheten i forhold til NVEverdi) skal minst utgjøre 7 %. I vedlegg til årsberetning for 2013 er det bl.a. inntatt en oversikt som viser nettinntekter og avkastning på nettkapital for årene

18 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Denne viser følgende hovedtall: Avkastning nettkapital (alle tall i hele 1.000) Gjennomsnitt Investert kapital nettdrift % påslag for omløpsmidler Kapitalgrunnlag avkastning Driftsresultat nettdrift Avkastning i % 10,0-0, ,77 Gjennomsnittlig avkastning på nettkapitalen for perioden viser at denne har vært 7 % i følge Oppdal Everk AS egne opplysninger. I perioden har avkastningen vært 6,77 %. Som det fremgår av ovenstående oversikt er avkastningen på nettdrift betydelig variabel fra år til år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter hva nettleverandører kan ta i nettleie basert på delvis historiske tall, behov for fornyelse og vedlikehold og oppnådd resultat tidligere år. Nettleien tas inn delvis som en variabel inntekt basert på kundens strømforbruk og en årlig fastavgift. Nettleien vil som følge herav svinge en del i forhold til hvor mye samlet strøm som er levert gjennom året. Sammenligning Nettleietariffer - Sør-Trøndelag Vinter 2014 Omregnet m/ Selskap Fastledd Energiledd Energiledd x Sum kWh kwh øre/kwh Orkdal Energi AS , ,8 Fosenkraft AS , ,2 Oppdal Everk AS , ,7 Gauldal Energi AS , ,9 TrønderEnergi AS , ,2 Røros Everk , ,5 Hemne Kraftlag , ,8 Rissa Kraftlag , ,6 Selbu Energiverk , ,4 Kvikne Rennebu , ,9 Snitt i SørTrøndelag , ,9 Snitt i NorTrøndelag , ,0-17 -

19 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Ovenstående tabell viser nettleiepris Oppdal Everk AS har tatt ut mot forbruker vinteren 2014 sammenholdt mot øvrige nettselskap i Sør-Trøndelag. Her kommer Oppdal Everk AS gunstig ut. Nettleie har siden vært satt ned med 2 øre pr. kwh. Revisjons vurdering Nettvirksomheten i Oppdal Everk AS leverer svært varierende avkastning slik det fremgår av ovenstående tabell. For perioden er gjennomsnittligavkastning 6,77 %, mens kravet i eierskapsmeldingen er 7,0 %. For perioden har gjennomsnittlig avkastning vært 7 %, dvs. at kravet inntatt i eierskapsmeldingen er blitt levert. Oppdal Everk AS har investert betydelige midler i nettdelen og det forventes at det også må foretas i årene fremover. Nyinvestering i anlegg gir ikke avkastning før nye kunder har tatt i bruk anleggene og kjøper strøm, dvs. at det blir levert strøm gjennom nytt anlegg. Det kan ta lang tid før nyanlegg gir avkastning i forhold til investeringer som er foretatt. I tillegg har Oppdal Everk AS utfordringer med opprustning og fornyelse av gammelt nett i distriktene. Revisjonen mener at Oppdal Everk AS i all hovedsak har en avkastning på sin nettvirksomhet i overensstemmelse med eiers krav. I 2013 ble avkastningen 10,0 % Krav etter bokstav b: Kraftomsetningen til sluttbruker skal gi et positivt resultat. I Oppdal Everk AS sine årsregnskap er det i egen note inntatt en oversikt over samlet kraftsalg, kostnader kjøp kraft, salg og kjøp Drivakrafta samt tilhørende kostnader knyttet til kraftsalg. Fra og med 2012 er inntekter og kostnader knyttet til Drivakrafta tatt ut av selskapets regnskap da overskudd fra og med 2012 inngår direkte til Oppdal kommune som eier av Drivakrafta etter domsavsigelse Resultatregnskap virksomhetsområde kraftsalg (tall i hele 1000 kr) Kraftsalg/overføring Salg Drivakrafta Andre inntekter kraftsalg Sum inntekter fra kraftsalg Kraftinnkjøp og overføring Andel kostnad solgt Drivakraft Sum kraftinnkjøp Resultat kraftkjøp før dr.kostn Sum driftskostnader Andel felleskostnader Resultat kraftsalg Resultat kraftsalg eks. Drivakraft

20 Selskapskontroll Oppdal kommune: «Forvaltningsrevisjon Oppdal Everk AS og Vitnett AS» Resultat for virksomhetsområde kraftsalg viser betydelig overskudd for årene 2010 og 2011 med henholdsvis kr og kr Trekkes salg og kjøp knyttet til Drivakrafta ut, viser regnskapene for 2010 og 2011 underskudd. For årene 2012 og 2013 er Drivakrafta ikke lenger medtatt i årsregnskapene til Oppdal Everk AS. Regnskapet for 2012 viser kr. 0 i resultat og regnskapet for 2013 viser et underskudd stort kr Revisjonens vurdering Resultat kraftsalg før driftskostnader gir overskudd, dvs. at Oppdal Everk AS oppnår positivt bidrag på kjøp og salg kraft. Driftskostnadene i regnskapet viser en betydelig økning, øket fra kr i 2010 til kr i Det gir en økning på godt over kr Det er opplyst fra Oppdal Everk AS at økte driftskostnader skyldes innføring av elsertifikater fra NVE har pålagt at omsetning og kjøp av disse skal bokføres som hhv. inntekter og som driftskostnader. For 2012 utgjør dette kr og for 2013 kr Kostnader knyttet til kraftomsetning har ikke øket utover kostnader knyttet til elsertifikater. Samtidig er konkurransen innen kraftomsetning betydelig og gir dermed press på marginer som kan oppnås. Mindre leverandører av kraft møter her de store aktørene med stort volum og mindre kostander i forhold til solgt volum Etter vår vurdering med små marginer på kraftsalg leverer ikke Oppdal Everk AS overskudd i sin virksomhet knyttet til kraftsalg Krav etter bokstav c: Selskapets egenkapitalandel skal ikke være lavere enn 40 % og ikke høyere enn 50 %. Morselskap: Bokført egenkapital i kr. og i % i følge årsregnskap (kr. i hele 1.000) Bokført totalkapital Bokført egenkapital Egenkapital i % av 57,7 56,4 61,5 48,6 totalkapital Bokført egenkapital har hatt en jevn økning de siste årene med unntak av Frem til og med 2011 har Oppdal Everk AS bokført i sin balanse uttaksrettighet med kr som i årsregnskapet for 2012 er ført mot annen egenkapital og dermed forklarer reduksjon egenkapital i Kr av samlet bokført egenkapital pr er overkursfond. Skattereglene for everk ble lagt om per , ved overgang til resultatbeskatning. Både regnskapsmessig og skattemessige verdier på nettet ble oppskrevet i Oppdal Everk AS sine regnskaper

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan for selskapskontroll valgperioden

Plan for selskapskontroll valgperioden Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2008/1117-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Plan for selskapskontroll valgperioden 2007-2011 VEDLEGG 1. Utkast

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl 09.00 Møtested: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2015 ØYER KOMMUNE Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Vedtatt i kommunestyret INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. HJEMMEL

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av 2006-2008 Namsskogan kommune Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innledning... 3 Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål...

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 03/ DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT ( a3 Bjørn Koll-Hansen Krabyskogen 2850 LENA Deres ref Vår ref Dato 03/01988-6 05.02.2007 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra Bjørn Koll-Hansen Det vises

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser

Levanger kommune Utførerens rammebetingelser Levanger kommune Utførerens rammebetingelser BAKGRUNN Gjennomføring av BUM-modellen fra 1.1.2004 innebærer ny oppgave- og ansvardeling internt i Levanger kommune. Bestilleren får etter modellen bl.a. ansvar

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer