Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag"

Transkript

1 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Stovnerskogen Borettslag Til behandling foreligger: Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Stovnerskogen Borettslag avholdes onsdag, 7. mai 2014 kl. 18:00 i Stovner Velhus. 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Godtgjørelse for oppfølging av maleprosjekt. 4. INNKOMNE FORSLAG A) Innkommet forslag fra flere beboere om å si opp avtalen med Oslo Kranbilservice B) Innkommet 2 forslag fra Johny Brenna. 1) Nytt garasjeanlegg. 2) Nytt el. anlegg C) Innkommet forslag fra styret om nytt punkt i husordensreglene vedrørende montering og bruk av ladeutstyr for e-bil. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 styremedlem for 1 år D) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år G) Valg av 4 medlemmer til velferdsmiljø for 1 år H) Valg av 2 medlemmer til dugnadskomitè for 1 år Oslo, 12. mars 2014 Styret i Stovnerskogen Borettslag Jan Fjermo /s/ Knut Eilertsen /s/ Hanne Fjermo /s/ Tron Inglar /s/ Odd Rygh /s/

3 3 Stovnerskogen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Jan Fjermo Hagastubben 48 Styremedlem Knut Eilertsen Hagaveien 12 G Styremedlem Hanne Fjermo Hagaveien 12 I Styremedlem Tron Inglar Hagaveien 10 D Styremedlem Odd Rygh Hagaveien 2 F Varamedlem Hamid Reza Farrokhmanesh Hagaveien 18 G Varamedlem Stein Gunnar Guterud Hagaveien 8 C Varamedlem Kjersti Løken Hagaveien 16 G Varamedlem Kirsti Paulsen Hagaveien 10 A Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Tron Inglar Varadelegert Knut Eilertsen Hagaveien 10 D Hagaveien 12 G Valgkomiteen Tove Myrbakken Edel Solfjeld Velferdsutvalg Linn Heide Grimsrud Hilde Stamnes Elin Holter Jann Wadseng Hagaveien 8 A Hagaveien 10 B Hagaveien16 I Hagaveien 2 I Hagaveien 4 C Hagaveien 2 O Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 80 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 11 Stovner i Oslo kommune. Adresse: Hagaveien 2 A-18 G Gårds- og bruksnummer:

4 4 Stovnerskogen Borettslag Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr ,00. Andre inntekter består i hovedsak av kr ,00. Dette gjelder erstatning som borettslaget har mottatt i forbindelse med oppussing i borettslaget fra Videre så har borettslagets miljøutvalg gått med et overskudd på årsfesten med kr ,00 Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr ,00. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr ,00. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

5 5 Stovnerskogen Borettslag Diagrammet nedenfor viser i prosent hvordan kostnadene i 2013 er blitt fordelt: drift og vedl.hold 9 % energi 1 % renter 5 % kom.avg 22 % avdrag 29 % div.honorar 6 % Kabel TV 9 % pers.kost/styreh 5 % andre dr.kostn. 14 % KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til generelt vedlikehold som omfatter blant annet asfaltering og nye postkassestativer. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr ,00. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk.

6 6 Stovnerskogen Borettslag Lån Borettslaget har 2 lån i Eika Boligkreditt AS. Lån 1, flytende rente på 4,10 %. Opprinnelig 2010 Avdragstid 5 år. Lån 2, flytende rente på 4,10 %. Opprinnelig 2010 Avdragstid 10 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret økes med 3,5 %. Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 12. mars 2014 Styret i Stovnerskogen Borettslag Jan Fjermo /s/ Knut Eilertsen /s/ Hanne Fjermo /s/ Tron Inglar /s/ Odd Rygh /s/

7 7 Stovnerskogen Borettslag Til generalforsamlingen i Stovnerskogen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stovnerskogen Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

8 8 Stovnerskogen Borettslag Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Stovnerskogen Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 21. mars 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

9 . 9 Stovnerskogen Borettslag 422 STOVNERSKOGEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Stovnerskogen Borettslag STOVNERSKOGEN BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Andre honorarer Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Stovnerskogen Borettslag STOVNERSKOGEN BORETTSLAG BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 80 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret for Stovnerskogen Borettslag Jan Fjermo /s/ Knut Eilertsen /s/ Hanne Fjermo /s/ Tron Inglar /s/ Odd Rygh /s/

12 Stovnerskogen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Leietillegg for påbygg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Buer og Bratfoss AS Nøkkel og portåpner 550 Årsfest SUM ANDRE INNTEKTER

13 13 Stovnerskogen Borettslag NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Lønn, ikke feriepenger sak 70-13/ Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr ,- NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 4 500,- NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Art Steel SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

14 14 Stovnerskogen Borettslag NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid Driftsmateriell -64 Vaktmestertjenester Snørydding/gressklipping Ab. HMS, Hjemmeside Kontor- og datarekvisita Trykksaker Lokalleie Andre kontorkostnader Porto Bank- gebyr -906 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Utbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån 1 i Eika Boligkreditt AS Renter lån 2 i Eika Boligkreditt AS Gebyr lån i Eika Boligkreditt AS SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.102/bnr.692 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

15 15 Stovnerskogen Borettslag NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER PC/BÆR Kostpris Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER 0 NOTE: 15 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i 1 aksje i Øvre Fossum Gård à kr. 100,- NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,10 %, løpetid 5 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,10 %, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD

16 Stovnerskogen Borettslag NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift -430 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Fakturagebyr -74 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -74 NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: -2 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT

17 17 Stovnerskogen Borettslag A) Innkommet forslag fra flere beboere om å si opp avtalen med Oslo Kranbilservice.

18 18 Stovnerskogen Borettslag Styrets begrunnelse: Svarene fra spørreundersøkelsen blant beboerne vedrørende bruk av parkeringsplassen og huset sier at flertallet både vil ha reserverte gjesteparkeringsplasser hele uka og at borettslaget skal videreføre en slik kostnadsfri avtale tilsvarende den vi i dag har med Oslo Kranbilservice. Basert på dette opprettholder styret sitt vedtak. STYRETS INNSTILLING Styret støtter ikke det innkomne forslaget.

19 19 Stovnerskogen Borettslag B) Innkommet forslag fra Johnny Brenna, Hagaveien 2 i Jeg ønsker at 2 forslag blir behandlet av styret og generalforsamlingen. 1. Nytt garasje anlegg for Stovnerskogen borettslag. Garasje anlegget slik det står i dag er for lite med hensyn til at fler og fler familier har 2 kjøretøy eller flere. Mitt forslag er at det må vurderes 2 garasjeplasser pr. boenhet i ett nytt garasjeanlegg. Da vil også de som kun har ett kjøretøy eller ingen ha mulighet til å leie ut til de som har fler enn 2. Dette vil også bidra til å øke verdien pr. boenhet. Jeg ser at styret i disse dager har sendt ut en spørreundersøkelse om rehabilitering, noe som er bra. Jeg er samtidig redd for at en rehabilitering kun løser noen av dagens problematikk og ikke fullt ut. Dersom det stemmer at eksisterende bygg allerede er bygget feil og ikke er i.h.t. hverken forskriftene den gangen det ble bygget eller dagens enda strengere forskrifter (armeringen i betongen er bl.a. lagt feil vei etc.?), så vil en rehabilitering fort komme opp i samme prisklasse som et nytt bygg ligger på. Etter mange års erfaring i bygg- og anleggs bransjen som innkjøper, kan jeg gjerne bistå i forprosjektet. Jeg kan også bistå videre etter forprosjektet med å innhente konkurransedyktige tilbud fra entreprenører inn- og utland når arkitekttegninger og teknisk beskrivelse fra ett konsulentfirma foreligger. 2. Nytt el. anlegg med til eksiterende garasje anlegg. (Dette forslaget utgår, dersom det blir iverksatt nytt garasje anlegg) Det vil i nær fremtid bli et større behov for å kunne lade el.biler. Da er det viktig at dette ivaretas i et nytt el.anlegg med egne strømmålere for hver garasjeplass. Dette vil selvfølgelig enkelt kunne integreres i et nytt garasje bygg, dersom forslag 1. blir en realitet. Jeg vil uansett bemerke at jeg syntes det er bra at dette nå står på agendaen for Styret i Stovnerskogen borettslag. Styrets begrunnelse: Forslagene ses i sammenheng. Bygging av nytt garasjeanlegg eller rehabilitering av det nåværende garasjehuset er en stor investering og krever grundig utredning. STYRETS INNSTILLING Saken overlates neste styre for videre utredning.

20 20 Stovnerskogen Borettslag C) Innkommet forslag fra styret om endring av husordensreglene. Forslag fra styret til generalforsamlingen om endring av husordensreglene: På bakgrunn av innkomne søknader om installering av ladepunkt for el-bil har styret utarbeidet en kontrakt som skal inngås mellom andelseier i Stovnerskogen borettslag og borettslaget v/styret. Styret foreslår derfor at følgende blir tilføyd til borettslagets husordensregler: For å kunne lade el-bil på borettslagets område må det av andelseier installeres ladepunkt. For at en slik installering kan finne sted må skriftlig kontrakt inngås mellom andelseier og borettslaget. KONTRAKT FOR MONTERING OG BRUK AV LADEUTSTYR FOR EL-BIL MELLOM STOVNERSKOGEN BORETTSLAG OG MONTERING Det gis tillatelse til installering av 16 A kurs for lading av el-bil. Ladepunktet skal anlegges som veggboks. Installasjonen må utføres av autorisert installatør. Dokumentasjon på korrekt utført installasjon må fremlegges styret før ladeplassen tas i bruk. Egen måler for kursen må installeres i andelseiers navn. 2. KOSTNADER Det er mulig å søke Oslo kommune om tilskudd til installasjonen. Det er inntil 6 måneders saksbehandlingstid, arbeidet kan ikke påbegynnes før en eventuell søknad er innvilget. Jeg ønsker å søke om støtte fra Oslo kommune Jeg ønsker å starte arbeidet snarest og bærer kostnaden i sin helhet 3. BRUK AV LADEPLASS Fremleie av ladeplassen er ikke tillatt uten styrets samtykke. 4. OVERDRAGELSE Ladestasjonen følger leiligheten ved overdragelse til ny eier. Ved overdragelse av leilighet må ny andelseier inngå ny kontrakt med styret hvis ladepunktet skal benyttes. Eierskifte på måler må meldes strømleverandør. 5. KONTRAKT Kontrakten er underskrevet i to eksemplarer, et til hver av partene. Oslo, den For Stovnerskogen borettslag Andelseier

21 21 Stovnerskogen Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som leder for 1 år foreslås: Hanne Fjermo Hagaveien 12 I (ut perioden 1 år, da Jan Fjermo har trekt seg.) B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Knut Eilertsen Hagaveien 12 G Kjersti Løken Hagaveien 16 G C. Som styremedlem for 1 år foreslås: Jonny Brenna Hagaveien 2 I (ut perioden 1 år, da Hanne Fjermo er foreslått som leder.) Styremedlemmer som ikke er på valg: Hanne Fjermo Hagaveien 12 I Tron Inglar Hagaveien 10 D. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Stein Gunnar Guterud Hagaveien 8 C 2. Hamid Reza Farrokhmanesh Hagaveien 18 G 3. Linn Grimsrud Hagaveien 16 I 4. Kirsti Paulsen Hagaveien 10 A E. Som valgkomité for 1 år foreslås: Edel Solfjeld Hagaveien 10 B Tove Myrbakken Hagaveien 8 A Eva Marie Hansen Hagaveien 14 G F. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Tron Inglar Hagaveien 10 D Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Eva Marie Hansen Hagaveien 14 G G. Som Velferdsutvalg foreslås: Hilde Stamnes Elin Holter Inger Siri Haugom Åsmund Gylder H. Som Velferdsutvalg foreslås: Jan Wang-Henrichsen Geir Ove Fredheim Hagaveien 2 I Hagaveien 4 C Hagaveien 12 Q Hagaveien 6 B Hagaveien 8 A Hagaveien 8 B Oslo, I valgkomiteen for Stovnerskogen Borettslag Tove Myrbakken /s/ Edel Solfjeld /s/ Eva Marie Hansen /s/

22 22 Stovnerskogen Borettslag Orientering om borettslagets drift. Styrets arbeid Det er i styreåret avholdt 12 ordinære styremøter. Det er også avholdt regnskapsmøte med forvaltningskonsulent fra OBOS. I tillegg har det vært gjennomført flere elektroniske møter mellom de ordinære møtene når det har vært behov for hurtige avgjørelser. Det er delt ut rundskriv i papirformat i hele perioden. Utførelsen av punktvise radonmålinger er ferdigstilt. Det ble foretatt kontrollmåling i 2 leiligheter. Analysesvar viser tilfredsstillende verdier. Styret er fortsatt i kontinuerlig kontakt med Statens Vegvesen som er utbygger av turveien nedenfor 2/4-rekkene. Vi holdes oppdatert i forhold til anleggstart. Styret har også i 2013 fortsatt oppfølgingen av rehabiliteringsarbeidene som ble utført i Et stort arbeide er utført fra styrets side gjennom befaringer, møter og fremskaffelse av dokumentasjon. Konflikten ble løst gjennom forlik. Resterende arbeider som skal utføres av entreprenøren vil bli igangsatt vår Borettslaget har vært utsatt for flere tilfeller av hærverk mot nedre garasjeport og tilhørende lås. Forholdene er politianmeldt av styreleder. Dette har påført borettslaget kostnader i form av reparasjoner og utbedring. Det oppstår stadig nye sprekker i garasjehuset. Det har vært foretatt graving og tetting utvendig, men det må ytterligere tetting til. Fartsdumpene som ble anlagt forrige periode var av dårlig kvalitet og har derfor blitt utbedret. Trefelling har blitt foretatt i området, trærne som er felt har vært tilgjengelige som ved til beboerne. Styret står også i kontinuerlig kontakt både med Renovasjonsetaten Oslo kommune og ISS, slik at skader som de påfører uteområdene våre blir reparert. De fleste av strøkassene plassert rundt på områdene er skiftet ut med nye og det er montert mer lys på uteområdene. Styret har inngått avtale om håndhevelse av parkeringsreglene for parkeringsplassen med Oslo Kranbilservice. Dette er en kostnadsfri avtale for borettslaget, eneste utlegg har vært kr 2500,- til skilt. Styret har også gjennomført en spørreundersøkelse vedrørende ønsker og behov i forhold til antall parkeringsplasser tilgjengelig for beboere og bruk av parkeringshuset. Det er utarbeidet en kontrakt som skal brukes av andelseiere som ønsker å anlegge ladepunkt for el-biler. Styret har under perioden etter pålegg fra Posten måttet utarbeide planer for flytting av postkassene våre. Posten har igjen kommet med krav om at postkassene skal samles på felles stativer. Utførelsen av dette arbeidet vil starte vår/sommer 2014.

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Sandaker Borettslag

Til andelseierne i Sandaker Borettslag 1 Sandaker Borettslag Til andelseierne i Sandaker Borettslag Velkommen til generalforsamling Onsdag 14. mai kl 19.00, på Nordpolen skole, møterom Torget Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Hamborg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer