Dialogseminar Levanger kommune Gruppearbeid - sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogseminar Levanger kommune 25.04.2012 Gruppearbeid - sammendrag"

Transkript

1 Levanger kommune Dialogseminar Levanger kommune 25. april 2012, Levanger Rådhus, kommunestyresalen. Gruppearbeid: Oppgave 1: Gruppe 1 Folkehelse: Kommunikasjon og involvering Hvordan utforme og arbeide med kommunikasjonsstrategier og involveringsstrategier (internt og eksternt) underveis og i etterkant av at strategien er utmeislet? 1. Hvordan skape et bredest mulig engasjement med innbyggerne og andre aktører? 2. Hvilken rolle kan og skal folkevalgte spille i dette arbeidet? Modellen: Modellen ok utfordringa er prioriteringer. Fordel kjenner folkehelseutfordringa. Må diskutere ei bestilling fra Folkevalgte adm. Hva er det som skal måles? Finne noen valg for hva som skal måles. Hvilke folkehelseparameter skal vi prioritere. Hva skal vi arbeide og hva skal vi prioritere. Modellen viser grunnlaget. Hva slags tiltak ser vi for oss å sette i gang? Må komme en boks mellom utfordringsbildet og målet? Kosthold tidlig innsats Uhåndterlig. Lavterskel, sykkelstier, badestrand, møteplasser (kan måles)l Litt mer aktivitet får store aktiviteter. Sårbare grupper unge, hverdagsaktivitet. Engasjement skapes når vi er tydelige, og ikke favner for vidt. Sentralisering. Skal vi skyve eller dra? I Hvilken rolle skal folkevalgte ha? Må tørre være spissere enn vi er i dag.. Gruppe 2 Modellen inneholder alle elementer. Viktig å konkretisere begrepene for å kunne måle resultatet. Må være målbart. Lage måleindikatorer og måle delmåloppnåelse. Fokusområde som begrep er greit. Viktig å være bevisst på at tiltakene kan komme innenfor andre områder. Individets eget ansvar bør være et fokusområde. Nytt fokusområdet: Ansvar for egen helse. Lurer på hvorfor Kjønn og alder er et fokusområde? Lavterskeltilbud må ha flere tiltak som møter bredden av befolkningen. Idretten har mye lavterskel. Bruk sosial media og hjemmesida. Politikerne må få innspill fra administrasjonen. Invitere lag og foreninger med. Utnytte frivilligsentralen i større grad. Uttrykke seg klart. Klarspråk. Lix.se. Uttrykke seg kortfattet. Politikerne kan engasjere seg? Politikerne må stå for de økonomiske bevilgningene og prioriteringene? Synliggjøre politikken på den måten. Legge forhold til rette for at frivillige blir møtt med velvilje mht bevilgninger og tilrettelegging av areal. Viktig at folkehelsesatsing ikke skal koste penger hele tiden. Det er mulig å arbeide slik at det ikke koster penger.

2 Viktig med aktivitet i barnehagen og skolen fordi barn og unge er veldig lang tid der pr dag. Holdninger til foreldre er viktig. Gruppe 3 Modellen er i og for seg lett å forstå. 1. Hvordan skape et bredest mulig engasjement med innbyggerne og andre aktører? Snakke om dette ved en hver anledning. I politiske møter, i administrasjonen, i media, på skolene/barnehagene, elevmøter, foreldremøter. Sørge for at vi alle har dette perspektivet langt framme i bevisstheten. 2. Hvilken rolle kan og skal folkevalgte spille i dette arbeidet? Folkevalgtes rolle blir å være tydelig på vegvalg. Hvordan skal vi dreie ressursbruk mot forebyggende folkehelsearbeid, slik at vi ser innsparinger om år. Hva skal prioriteres og hvordan? Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Det finnes en rekke målsettinger i ulike kommuneplaner som går på dette med helse. Helse-kultur er eksempelvis et eget prosjekt. Det gjøres også mye godt systematisk hforebyggende arbeid i regi av ulike org., eksempelvis idrettslag. Vi mener en må rette fokus på foreldre/barn. Det dreier seg mye om folks holdninger, og de kan være vanskelige å endre når det dreiervseg om voksne. Imidlertid kan holdninger lettere endres om en snakker om egne barns helse i et livsperspektiv. Støtet settes inn mot holdningsskapende arbeid i barnehage og skole. På foreldremøter må det gis opplysninger, skapes debatt og settes igang ulike prosjekter. Eksempel foreldremøtet vi hadde på Nesset u i går kveld. Bortimot 20 foreldre meldte seg som natteravn på bakgrunn av opplysninger fra koordinator Anette, politiet og Åse S. Og undertegnedes erfaringer. Følges opp i Fau. Vi må bruke media og kommunens opplysningstjenester, sosiale medier. Vi må bruke organisasjoner av ulike slag, ungdommen selv. Sykkelaksjoner, kulturarbeidets forebyggende funksjon etc er viktig. Vi må være konkrete! Satse på barn og unge! Synliggjøre de muligheter vi allerede har!... Svar fra gruppe 6 Folkehelse Må starte tidlig med innbyggerne i barnehagen, skole. Utfordre ulike frivillige lag og organisasjoner. Heimene må engasjeres foreldreskole Helsestasjonen / helsesøster veiledning Må plukke ut fokusområder som er tidsbegrenset Kosthold og aktivitet er helt sentralt Holdingsendringer alltid en utfordring Møteplasser sosial omgang trivsel både privat og på arbeidsplassen viktig for helsen. Politikerne må prioritere alt trenger ikke å koste masse penger (vanskelig å ha fasitsvar) Tenk helhetlig. Modellen er bra. Oversiktilig og forståelig. Et spørsmål fra gruppen: Hva defineres som bærekraftige helsetjenester? 1. Bredest mulig engasjement.. Fokus på helse bør forankres i alle skoler, barnehager, helsestasjoner, tilbud for Side 2 av 8

3 eldre, frivillige organisasjoner og gjennom disse formidle og motivere alle innbyggerne. Det er viktig å ha fokus på hvilke møteplasser finnes og hvilke aktører som treffes. Dette gjelder på alle plan. Gruppa mener at det handler mye om å klare å endre noen holdninger. 2. Folkevalgtes rolle. Prosessen startes på et overordnet nivå (kommunenivå) der man kan definere hva som er de ulikes rolle. Hva skal forventes og hva kan kreves. Folkevalgte kan representere i sine deler av kommunen på ulike møteplasser der det kan være naturlig. Påvirkning og motivasjon er viktige elementer i dette arbeidet. Gruppe 9 Oppgave 2: Gruppe 1 OU-prosessen 2012 status og arbeid i grupper med innspill 1. Hvilke forventninger har dere til prosessen? 2. Innspill dere ønsker å sende med inn i prosjektet/delprosjektgruppene. Hvilke forventinger har dere til prosessen? Forventer et beslutningsgrunnlag som synliggjør det som vi har satt som mål. Ikke papirpenger som vi flytter på. Ansatte skal ha jobb etter sluttført prosess. Strategi for å møte endringene, kompetanseheving mv Flere interessante arbeidsplasser, fra barnehage til eldreomsorg. Ingen skal ha oppsigelse pga prosessen. Trenger de kommunale hendene framover. Svar på bestillingen iom at det MÅ gjøres noen strategiske valg. Bidra til en oppfatning blant innbyggere å sørge for velferd og ikke velstand. Innspill dere ønsker å sende med inn i prosjektet/delprosjektgruppene. Se helheten Større fagmiljø Våg å rive ned å bygge opp igjen Bekymring for at øk flyttes fra oppvekst til helse Gruppe 2 Gruppe 3 Hvilke forventninger har dere til prosessen? Det er forventninger til at politikerne fatter vedtak om strukturendringer. Det er bra at prosjektgruppene er organisert slik at de er ute for å ha dialog med skoler og barnehager underveis. Ordførerne i Norge burde reist ned til finansministeren for å løfte fra kommunesektoren. Kommunesektoren er underfinansiert. Forventninger til at gruppene ser på alle mulighetene. Forventinger til at gruppene ikke bare ser på økonomi men også utreder konsekvenser for andre områder. Innspill dere ønsker å sende med inn i prosjektet/delprosjektgruppene. Viktig at informasjonen er tilgjengelig på nettet og at ny informasjon legges ut umiddelbart/fortløpende. Hvilke forventninger har dere til prosessen? Naturlig at man gjennomgår organisering jevnlig for å se på nye måter å gjøre ting på. Viktig å fokusere også på at vi skal løse oppgaver på en ny og bedre måte, ikke bare at vi skal spare penger. Involvering av ansatte viktig. Det er de som kjenner organisasjonen og tjenestene best. Strukturendringer nødvendig om vi skal spare 23 mill. Viktig å ha det perspektivet. Må resultere i løsninger som på bunnlinja viser at vi sparer inn det vi må spare. Side 3 av 8

4 Viktig å involvere innbyggere også. De må være med i prosessen om det skal strukturendringer til. Viktig å se på hva andre sammenlignbare kommuner har gjort for å få ned utgifter. Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Her må tas klare avgjørelser for å skape en ryddig prosess. Innspill av ulike slag må komme under prosessen, ikke som benkeforslag under et kommunestyremøte! Vedr. Skole: Se på fakta mht demografisk utvikling, framtidig elevtall mv. Lytt, men ikke la bygdeholdninger styre verdigrunnlaget. Lytt til elevenes behov og ønsker. Bygg en ny ungdomsskole på Røstad! Perioden "kan ikke løses med høyere lønn..." hører ikke hjemme her! Innspill forventninger, stort sett inspill fra politikere i gruppa, noe vi andre også merket oss (vi erl alle med i delprosjekter) Avklare hva er kjernevirksomhet og hva er tilleggsvirksomheter Forventer noe rundt kjøkkenstruktur Avklaring "hva er godt nok" i tjenestetilbud. Dette må kommuniseres fra politikere og adm Drive med det som er viktig. For mange personer og for mye tid til dokumentasjon. Krav og forventning om effektivisering (økonomisk) Delprosjekt 2 og 3 har sammenfallende interesser, samarbeid Ønsker ulike scenarier Kartlegge kritiske faktorer Overholde tidsplan Forventninger til at det blir tatt en beslutning en gang for alle, ellers er forventningene så som så Vi må forvente at vi sparer det som er forutsatt. Må ha en ryddig og åpen prosess. Tall som legges fram må være uangripelige Ansatte må akseptere å takle omstillinger. Spørsmålet er om vi skal bruke 19 mill mer på pleie og omsorg?? Innspill: Flere tjenester legges til ISK må føre til færre ansatte, uten dårligere kvalitet. En må også se på alt utenom skole og pleie og omsorg Vi må ha innbyggerfokus Gruppe 7 Det er bra å være føre var! Omfang/konsekvens er mye mindre nå enn 2001 Sparer vi penger ok!, men viktig å være obs på: o Ødelegger vi noe vi har hatt suksess med? o Vi må ta vare på de som skal videre viktig å få fram følelsen av å bli verdsatt, dvs få et eierforhold til prosessen (veldig positivt nå at tillitsvalgte er med!) o Viktig å spare penger, men overskriften bør være noe annet enn å spare penger starter vi med de rette spørsmål/tema? Se også på inntektspotensialet; hva bør prioriteres for å skape aktivitet/inntekt(bolig, arbeidsplasser, kultur dvs bolyst) Få alle med på et lag vi er vel godt i gang der... Få en prosess på å kunne bryte noen profesjonsgrenser, videreutdanning Gruppe 8 Forventninger til prosessen: - at prosessen gir en økonomisk gevinst for kommunen. Det er viktig å se hva som kan gjøres for å få mer ut av hver krone. Dette kan innbefatte nedleggelser av tilbud og omorganiseringer. - At prosessen ikke fører til tap av kompetanse ved at ansatte slutter eller økt sykefravær. Tanker og innspill til gruppa: - Må tenke lansiktig i fht strukturendringer. o Det kan ha sammenheng med boligbygging/befolkningsøkning i fbm nedlegging av bhg. og skoler. Side 4 av 8

5 o Hvordan vil vi ha det i Levanger. - Se på rutiner. Brukes det tid på feil ting? - Hvordan brukes kompetansen i dag. Da snakket vi spesielt om PPT og barnevern. - God ledelse.hvordan drives enhetene i dag? Kan man ha eksterne observatører for å se på hvordan enkelte enheter drives? - Hvordan sikre at det blir iverksatt tilta raskt i bhg. og skole? Gruppe 9 Oppgave 3: Gruppe 1 Ut fra utsendt tabell Utfordring Alternative løsninger Målbilde Diskuter og gi kommentar, endringsforslag. Spesielt til Målbilde. Globalisering Stor og slagkraftig region/kommune som er i stand til å møte utfordringene Oppfattes som mer urban og attraktive for unge kompetente folk. I tillegg i vareta de grønne verdiene. Toleranse og kreative. Må få attraktive boligområder. Demografi Red. arbeidsstyrke - Eldre befolkning - Kommunen som arbeidsgiver - Forebygging/ folkehelse Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Utdanning kompetanse - rekruttering arbeidslinje Arealdisponering Underkommunisert jordvern/miljøvern (konflikt). Skogbruk. Bruk/vern. Variert nok boligtilbud Kommunikasjon Fysisk samf. Knytte sammen regionen Trondheim-Steinkjer Gruppe 2 Økonomisk usikker framtid Komplementær næringsstruktur. Avgiftspolitikken legger til rette for næringsetablering. Vi har gode kommunikasjoner og infrastruktur som stimulerer til etablering. Vi har næringsareal tilgjengelig. Mer vekst i folketall enn landsgjennomsnitt innbyggere i Skape innovasjonskultur, særlig i de tunge sektorene. Avklare forventningene til hva det offentlige kan gjøre for deg. Folk må ta mer ansvar selv! Politikerne må ta et ansvar for å justere forventningene innbyggerne kan ha til kommunen. Levanger og Verdal kommuner er sammenslått til en kommune og er optimalt/effektivt organisert på tjenestenivå. Boligbygginga skjer i kommunal regi for å holde prisen nede. Demografi: Fleksibilitet, f.eks ungdomsskole- barneskole-barnehage i samme bygg Utnytte alle yngre spreke, pensjonister. Samsvar mellom boligbygging og skolestruktur. Nytt boligfelt mellom Levanger og Verdal og fleksibel løsning. Side 5 av 8

6 Kondomeriene er nedlagt fødselstallet øker. Boligpolitikk utbyggingstakt som gir lavere priser. Kommunen må bygge ut boliger som ungdom har råd til å kjøpe. Boliginnskudd. Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Framstå som attraktiv, tolerant og nyskapende. Kan ikke løse dette med høyere lønn. Få ungdommene fra regionen til å velge utdanninger det er behov for. Benytte den store arbeidsinnvandringen. Gi tilbud om norskopplæring til innvandrere. Være lovregulert at arbeidsinnvandrerne skal kunne norsk. Være den foretrukne Bruk av ny teknologi Infrastruktur avgjørende, veg, gangveg, jernbane og bredband. Skal være ledende i bruk av velferdsteknologi - hver mann sin robot Lovverket er myket opp slik at overvåking og hjelpemidler kan brukes. Hjemme hos fru Paulsen på Sintef sine nettsider. Våre ungdommer bør være ledende i utvikling av kompetansemiljøer på dette. Teknologi gir: selvstendighet og selvhjelp for livskvalitet og utvikling effektiv tjenesteproduksjon (og god dokumentasjon Viktig at bedriftene i regionen får tilgang til ny teknologi. Gruppe 3 Side 3: Viktig at det i målbildet er en viss sammenheng mellom skolestruktur og boligbygging, men det må ikke bli slik at folk ikke får bygge der de ønsker å bo. Kommunen må sikre boligtomter i hele kommunen. Side 4: Vi må fortsatt være god på opplæring av innvandrere, men jobbe med holdningsendringer blant folk for å hjelpe dem å få jobb. Fortsatt en viss motstand i forhold til å ansette folk med annen kulturbakgrunn. Ungdom: Satse på alternative veier mot kompetanseheving på områder vi trenger. Kombinasjon arbeid/skole. Nok lærlingeplasser nødvendig. Side 5: Viktig at ny teknologi brukes på riktig måte. Sikkerhet og løsninger for å letter arbeid. Må ikke gå på bekostning av mellommenneskelig kontakt i pleie og omsorgstjenester. Side 9: Fortetting viktig. Side 10: Satse på ungbo-prosjekt. Gruppe 4 side 4 Levanger kommune har en hel rekke fortrinn som kan profilere kommunen som særs attraktiv: Levanger er en attraktiv kommune: sentralt beliggende geografisk og infrastrukturelt, arkitektonisk, kulturtilbud (men mangler kulturhus), jobbmuligheter (skjønt vel få faste stillinger!), Sentrale institusjoner det kan satses mer på: samarbeidet Hint, Trønderhallen, næringsbygget, kommunen. Sykehuset fortsatt sentralt. Vi har et rikt multikulturelt miljø. God innvandringstjeneste. Her må vi satse videre for her ligger mye av arbeidskraftpotensialet i framtid. Tilrettelegge bedre for ungdom i tidlig arbeid, også gj. Skole. Profiler god tilgang på barnehager, god skole. Side 6 av 8

7 Gode seniormuligheter, aktiv seniorforening med mange tilbud. Vi må også profilere vårt rike idrettsliv: orientering, handball, fotball, ski, judo og sykkel især. Vi må bruke mer type "branding" for å markedsføre byen vår! Vi må flagge våre merkevarer, - trehusbyen. Generelt måvi være flinkere på å løfte fram det vi har fått til og det vi med stolthet kan vise fram. Gruppe 5 Side 5 Infrastruktur avgjørende, veg, gangveg, jernbane og bredband. Skal være ledende i bruk av velferdsteknologi - hver mann sin robot Gruppa: Skeptisk til dette menneskelig kontakt er viktig. Heller ikke sikkert at det er lurt å være ledende (kostbart), men heller være nummer 2 eller 3. Lovverket er myket opp slik at overvåking og hjelpemidler kan brukes. Hjemme hos fru Paulsen på Sintef sine nettsider. Gruppas kommentar: Skeptisk til begrepet overvåkning. Hjelpemidler kan allerede brukes. Noe med formuleringene her. Forslag til endring: Lovverket er tilpasset ny teknologi for å ivareta at alle kan bo trygt og godt. Våre ungdommer bør være ledende i utvikling av kompetansemiljøer på dette. Teknologi gir: selvstendighet og selvhjelp for livskvalitet og utvikling Gruppa kommenter: Ikke nødvendigvis likhetstegn mellom selvstendighet og selvhjelp, og livskvalitet og utvikling. effektiv tjenesteproduksjon (og god dokumentasjon) Formuleringene virker kalde. Beskrivelsene bærer preg av økonomi, og at man har en bruker fjernt fra tjenestegiver som skal sitte å motta tjenester. Logistikk i forhold til bilbruket. Teknologi kan gi positive effekter, men det er et mangfold av brukere som dette må tilpasses. Må brukes med kløkt. Gruppe 6 Planstrategi Utfordringer: Samhandling mellom enheter / etater en utfordring, må bli bedre. Samhandling med frivillig sektor, andre er viktig, må bli bedre. Samhandling mellom administrasjon og politikere viktig må utvides (selv om mye er bra) Hvordan er frivilligheten om 20 år? Det kan bli vanskelig. Her kan spreke pensjonister engasjeres. Kravmentaliteten en utfordring. Gjør din plikt før du krever din rett Integrering kan være / bli en utfordring. Tiltak: Mer gang og sykkelveier, mer fysisk aktivitet, kostholdskors, gå til skolen, mindre bilkjøring. Utedager på skolene, friluftsgrupper og naturbarnehager positivt. Holdninger!! For mye bruk av sosiale medier? Kommunen må være tydeligere på hva innbyggerne kan forvente. Side 7 av 8

8 Målbilde: Enige i det som er beskrevet, ei dør er et mål i forhold til innbyggerne. Frivillige har et større ansvar for en del oppgaver. En aktiv befolkning med god helse viktig. Innbyggerne tar ansvar for hverandre (kanskje) Levanger og Verdal har tilfredse innbyggere. Gruppe 7 Fokus er på målbilde: 8-1 Individualisering... ok 8-2 Økte sosiale forskjeller ok, men litt passivt, noe mer med visjon, og ikke bare på arbeidsmarkedet? 9-1 Samfunnssikkerhet ok 9-2 Arealdisponering ok 10-1 Attraktivitet og bolyst ok, men ser ikke helt at vi nå utfordres av omdømme dette har vel blitt bra de siste år?? 10-2 Kommunikasjon ok 1 Globalisering ok 2 Økonomisk usikker fremtid ok 3 Demografi Noe uenig på målbilde! Fokus bør være å utnytte eksisterende infrastruktur, dvs fortetting rundt eksisterende boligfelt. Skjønner at med innen 2030 så har vi noen utfordringer, men allikevel; Formuleringen Samsvar mellom boligbygging og skolestruktur og Nytt boligfelt mellom Levanger og Verdal og fleksibel løsning skurrer litt... Gruppe 8 Gruppe 9 Side 8 av 8

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

Forslag til budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2013-2016

Forslag til budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2013-2016 Forslag til budsjett og økonomiplan for Gran kommune 2013-2016 Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut

Detaljer

Dialogseminar Levanger kommune 22. mai 2013, Levanger Rådhus, kommunestyresalen.

Dialogseminar Levanger kommune 22. mai 2013, Levanger Rådhus, kommunestyresalen. Levanger kommune Dialogseminar Levanger kommune 22. mai 2013, Levanger Rådhus, kommunestyresalen. Gruppearbeid: Tema 1: 1. Det offentlige skal sikre innbyggerne kan ta del i et variert kulturliv hvordan

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2015 2027. Høringsutkast 8. mai 2015 MANDAL KOMMUNE

MANDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2015 2027. Høringsutkast 8. mai 2015 MANDAL KOMMUNE MANDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2015 2027 Høringsutkast 8. mai 2015 MANDAL KOMMUNE Kommuneplanen er utarbeidet av: Mandal kommune Foto på forsiden: Roar Greipsland, Fædrelandsvennen Grafisk design: Digidesign

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

PLANSTRATEGI 2013-2016. Strategiske valg for samfunnsutviklingen - planbehov

PLANSTRATEGI 2013-2016. Strategiske valg for samfunnsutviklingen - planbehov PLANSTRATEGI 2013-2016 Strategiske valg for samfunnsutviklingen - planbehov Vedtatt i kommunestyret Levanger i sak 28/13 og i kommunestyret Verdal i sak 58/13 Innhold: DEL I KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Frivilligplan for Molde kommune - 2014-2017

Innholdsfortegnelse Frivilligplan for Molde kommune - 2014-2017 Frivilligplan for Molde kommune 2014-2017 Innholdsfortegnelse Frivilligplan for Molde kommune - 2014-2017 Forord Side 4 1. INNLEDNING 5 1.1 Definisjoner og begreper 5 1.2 Bakgrunn for å utarbeide en Frivilligplan

Detaljer

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I

6.5 VIDEREUTVIKLE UT FRA RETNINGEN SOM ER VALGT... 20 6.6 MANGLENDE FELLESSKAPSFØLELSE BÅDE LOKALT OG NASJONALT... 20 6.7 UTFLYTTING AV DE UNGE I INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 ANALYSE AV HATTFJELLDAL KOMMUNE.... 5 2.1 STERKE SIDER - SOM KAN VIDEREUTVIKLES.... 5 2.1.1 Trygt samfunn, trygge oppvekstvilkår.... 5 2.1.2 Natur (tilgjengelighet)... 5 2.1.3

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN Høringsutkast 14.06.2012 11 2 Revisjonsoversikt Revisjon jonerrevisjo Revisjon gjelder 1 13.07.2012 Pkt. 2.2Planprosess

Detaljer

Mangfoldsplanen Kommunedelplan for mangfold og inkludering

Mangfoldsplanen Kommunedelplan for mangfold og inkludering Mangfoldsplanen Kommunedelplan for mangfold og inkludering Innhold 1. Innledning s 3 1.1 Formål og overordnet mål s 3 1.2 Oppbygging og innhold s 3 2. Forankring s 4 3. Universell inkludering s 6 3.1 Universell

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Melhus 2025

Kommuneplanens samfunnsdel Melhus 2025 Vedtatt av kommunestyret 21.10.09 Kommuneplanens samfunnsdel Melhus 2025 Visjon: Melhus er en mangfoldig kommune der det er mulig å være modig! Innledning. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til

Detaljer

Planstrategi for 2012 2015

Planstrategi for 2012 2015 Planstrategi for 2012 2015 Vedtatt i Dyrøy kommunestyre den 17.12 2012 VISJON DYRØY DEN LÆRENDE KOMMUNE Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonene om livslang

Detaljer

Kommuneplanens kortsiktige del med. Handlingsprogram 2014 2017. Økonomiplan 2014 2017. Budsjett 2014 ØSTRE TOTEN KOMMUNE

Kommuneplanens kortsiktige del med. Handlingsprogram 2014 2017. Økonomiplan 2014 2017. Budsjett 2014 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommuneplanens kortsiktige del med Handlingsprogram 2014 2017 Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Rådmannens reviderte forslag, 22. november 2013 1 Innledning... 4 Plan- og styringssystemet...

Detaljer

Kommuneplanens kortsiktige del med. Handlingsprogram 2014 2017. Økonomiplan 2014 2017. Budsjett 2014 ØSTRE TOTEN KOMMUNE

Kommuneplanens kortsiktige del med. Handlingsprogram 2014 2017. Økonomiplan 2014 2017. Budsjett 2014 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommuneplanens kortsiktige del med Handlingsprogram 2014 2017 Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Rådmannens reviderte forslag, 28. november 2013 1 Innledning... 4 Plan- og styringssystemet...

Detaljer

Strategi- og økonomiplan 2010-2013

Strategi- og økonomiplan 2010-2013 Strategi- og økonomiplan 2010-2013 Endelig versjon, korrigert etter kommunestyrets vedtak (Kommunestyresak 47/09 Strategi- og økonomiplan 2009-2013) KOMMUNESTYRETS VEDTAK 1. De strategiske målsetningene

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2026

Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2026 Vedtatt planprogram: Kommunedelplan for helse og omsorg 2014-2026 Grimstad kommune Vedtatt 07.10.2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og rammer for planprogrammet... 4 Nasjonale føringer... 4 Regionale

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Statusrapport for helse og omsorgstjenestene i Levanger kommune 2013

Statusrapport for helse og omsorgstjenestene i Levanger kommune 2013 [Skriv inn tekst] Statusrapport for helse og omsorgstjenestene i Levanger kommune 2013 i forbindelse med utarbeiding av ny kommunedelplan for helse og omsorg Lisa Ekmann, prosjektleder Levanger, 11. oktober

Detaljer

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Høringsutkast

Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune. Høringsutkast Frivillighet i Stavanger - Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune Høringsutkast 1 2 Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn og politiske vedtak... 5 1.2 Målsettinger... 5 1.3

Detaljer

Stolt og unik. Arbeidsgiverstrategi mot 2020

Stolt og unik. Arbeidsgiverstrategi mot 2020 Stolt og unik Innhold 03 Forord 04 Del I Utfordringer og mål 05 Utfordringer mot 2020 06 Mål for arbeidsgiverstrategien 08 Del II Strategiske grep 09 Lederskap og identitet 10 Perspektiv 1 Det unike oppdraget

Detaljer

God brukermedvirkning i kommuner. Beskrivelse av prosesser i kommunene Eidskog, Nord-Odal og Åsnes

God brukermedvirkning i kommuner. Beskrivelse av prosesser i kommunene Eidskog, Nord-Odal og Åsnes God brukermedvirkning i kommuner Beskrivelse av prosesser i kommunene Eidskog, Nord-Odal og Åsnes Forord Prosjektet Rådgivere i brukermedvirkning er et pilotprosjekt, finansiert gjennom midler til kommunalt

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Øvre Eiker kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Handlingsplan Kulturseksjonen 05.10.2011 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og prosess... 2 1.2 Definisjoner... 3 2. Føringer

Detaljer