Dialogseminar Levanger kommune Gruppearbeid - sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogseminar Levanger kommune 25.04.2012 Gruppearbeid - sammendrag"

Transkript

1 Levanger kommune Dialogseminar Levanger kommune 25. april 2012, Levanger Rådhus, kommunestyresalen. Gruppearbeid: Oppgave 1: Gruppe 1 Folkehelse: Kommunikasjon og involvering Hvordan utforme og arbeide med kommunikasjonsstrategier og involveringsstrategier (internt og eksternt) underveis og i etterkant av at strategien er utmeislet? 1. Hvordan skape et bredest mulig engasjement med innbyggerne og andre aktører? 2. Hvilken rolle kan og skal folkevalgte spille i dette arbeidet? Modellen: Modellen ok utfordringa er prioriteringer. Fordel kjenner folkehelseutfordringa. Må diskutere ei bestilling fra Folkevalgte adm. Hva er det som skal måles? Finne noen valg for hva som skal måles. Hvilke folkehelseparameter skal vi prioritere. Hva skal vi arbeide og hva skal vi prioritere. Modellen viser grunnlaget. Hva slags tiltak ser vi for oss å sette i gang? Må komme en boks mellom utfordringsbildet og målet? Kosthold tidlig innsats Uhåndterlig. Lavterskel, sykkelstier, badestrand, møteplasser (kan måles)l Litt mer aktivitet får store aktiviteter. Sårbare grupper unge, hverdagsaktivitet. Engasjement skapes når vi er tydelige, og ikke favner for vidt. Sentralisering. Skal vi skyve eller dra? I Hvilken rolle skal folkevalgte ha? Må tørre være spissere enn vi er i dag.. Gruppe 2 Modellen inneholder alle elementer. Viktig å konkretisere begrepene for å kunne måle resultatet. Må være målbart. Lage måleindikatorer og måle delmåloppnåelse. Fokusområde som begrep er greit. Viktig å være bevisst på at tiltakene kan komme innenfor andre områder. Individets eget ansvar bør være et fokusområde. Nytt fokusområdet: Ansvar for egen helse. Lurer på hvorfor Kjønn og alder er et fokusområde? Lavterskeltilbud må ha flere tiltak som møter bredden av befolkningen. Idretten har mye lavterskel. Bruk sosial media og hjemmesida. Politikerne må få innspill fra administrasjonen. Invitere lag og foreninger med. Utnytte frivilligsentralen i større grad. Uttrykke seg klart. Klarspråk. Lix.se. Uttrykke seg kortfattet. Politikerne kan engasjere seg? Politikerne må stå for de økonomiske bevilgningene og prioriteringene? Synliggjøre politikken på den måten. Legge forhold til rette for at frivillige blir møtt med velvilje mht bevilgninger og tilrettelegging av areal. Viktig at folkehelsesatsing ikke skal koste penger hele tiden. Det er mulig å arbeide slik at det ikke koster penger.

2 Viktig med aktivitet i barnehagen og skolen fordi barn og unge er veldig lang tid der pr dag. Holdninger til foreldre er viktig. Gruppe 3 Modellen er i og for seg lett å forstå. 1. Hvordan skape et bredest mulig engasjement med innbyggerne og andre aktører? Snakke om dette ved en hver anledning. I politiske møter, i administrasjonen, i media, på skolene/barnehagene, elevmøter, foreldremøter. Sørge for at vi alle har dette perspektivet langt framme i bevisstheten. 2. Hvilken rolle kan og skal folkevalgte spille i dette arbeidet? Folkevalgtes rolle blir å være tydelig på vegvalg. Hvordan skal vi dreie ressursbruk mot forebyggende folkehelsearbeid, slik at vi ser innsparinger om år. Hva skal prioriteres og hvordan? Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Det finnes en rekke målsettinger i ulike kommuneplaner som går på dette med helse. Helse-kultur er eksempelvis et eget prosjekt. Det gjøres også mye godt systematisk hforebyggende arbeid i regi av ulike org., eksempelvis idrettslag. Vi mener en må rette fokus på foreldre/barn. Det dreier seg mye om folks holdninger, og de kan være vanskelige å endre når det dreiervseg om voksne. Imidlertid kan holdninger lettere endres om en snakker om egne barns helse i et livsperspektiv. Støtet settes inn mot holdningsskapende arbeid i barnehage og skole. På foreldremøter må det gis opplysninger, skapes debatt og settes igang ulike prosjekter. Eksempel foreldremøtet vi hadde på Nesset u i går kveld. Bortimot 20 foreldre meldte seg som natteravn på bakgrunn av opplysninger fra koordinator Anette, politiet og Åse S. Og undertegnedes erfaringer. Følges opp i Fau. Vi må bruke media og kommunens opplysningstjenester, sosiale medier. Vi må bruke organisasjoner av ulike slag, ungdommen selv. Sykkelaksjoner, kulturarbeidets forebyggende funksjon etc er viktig. Vi må være konkrete! Satse på barn og unge! Synliggjøre de muligheter vi allerede har!... Svar fra gruppe 6 Folkehelse Må starte tidlig med innbyggerne i barnehagen, skole. Utfordre ulike frivillige lag og organisasjoner. Heimene må engasjeres foreldreskole Helsestasjonen / helsesøster veiledning Må plukke ut fokusområder som er tidsbegrenset Kosthold og aktivitet er helt sentralt Holdingsendringer alltid en utfordring Møteplasser sosial omgang trivsel både privat og på arbeidsplassen viktig for helsen. Politikerne må prioritere alt trenger ikke å koste masse penger (vanskelig å ha fasitsvar) Tenk helhetlig. Modellen er bra. Oversiktilig og forståelig. Et spørsmål fra gruppen: Hva defineres som bærekraftige helsetjenester? 1. Bredest mulig engasjement.. Fokus på helse bør forankres i alle skoler, barnehager, helsestasjoner, tilbud for Side 2 av 8

3 eldre, frivillige organisasjoner og gjennom disse formidle og motivere alle innbyggerne. Det er viktig å ha fokus på hvilke møteplasser finnes og hvilke aktører som treffes. Dette gjelder på alle plan. Gruppa mener at det handler mye om å klare å endre noen holdninger. 2. Folkevalgtes rolle. Prosessen startes på et overordnet nivå (kommunenivå) der man kan definere hva som er de ulikes rolle. Hva skal forventes og hva kan kreves. Folkevalgte kan representere i sine deler av kommunen på ulike møteplasser der det kan være naturlig. Påvirkning og motivasjon er viktige elementer i dette arbeidet. Gruppe 9 Oppgave 2: Gruppe 1 OU-prosessen 2012 status og arbeid i grupper med innspill 1. Hvilke forventninger har dere til prosessen? 2. Innspill dere ønsker å sende med inn i prosjektet/delprosjektgruppene. Hvilke forventinger har dere til prosessen? Forventer et beslutningsgrunnlag som synliggjør det som vi har satt som mål. Ikke papirpenger som vi flytter på. Ansatte skal ha jobb etter sluttført prosess. Strategi for å møte endringene, kompetanseheving mv Flere interessante arbeidsplasser, fra barnehage til eldreomsorg. Ingen skal ha oppsigelse pga prosessen. Trenger de kommunale hendene framover. Svar på bestillingen iom at det MÅ gjøres noen strategiske valg. Bidra til en oppfatning blant innbyggere å sørge for velferd og ikke velstand. Innspill dere ønsker å sende med inn i prosjektet/delprosjektgruppene. Se helheten Større fagmiljø Våg å rive ned å bygge opp igjen Bekymring for at øk flyttes fra oppvekst til helse Gruppe 2 Gruppe 3 Hvilke forventninger har dere til prosessen? Det er forventninger til at politikerne fatter vedtak om strukturendringer. Det er bra at prosjektgruppene er organisert slik at de er ute for å ha dialog med skoler og barnehager underveis. Ordførerne i Norge burde reist ned til finansministeren for å løfte fra kommunesektoren. Kommunesektoren er underfinansiert. Forventninger til at gruppene ser på alle mulighetene. Forventinger til at gruppene ikke bare ser på økonomi men også utreder konsekvenser for andre områder. Innspill dere ønsker å sende med inn i prosjektet/delprosjektgruppene. Viktig at informasjonen er tilgjengelig på nettet og at ny informasjon legges ut umiddelbart/fortløpende. Hvilke forventninger har dere til prosessen? Naturlig at man gjennomgår organisering jevnlig for å se på nye måter å gjøre ting på. Viktig å fokusere også på at vi skal løse oppgaver på en ny og bedre måte, ikke bare at vi skal spare penger. Involvering av ansatte viktig. Det er de som kjenner organisasjonen og tjenestene best. Strukturendringer nødvendig om vi skal spare 23 mill. Viktig å ha det perspektivet. Må resultere i løsninger som på bunnlinja viser at vi sparer inn det vi må spare. Side 3 av 8

4 Viktig å involvere innbyggere også. De må være med i prosessen om det skal strukturendringer til. Viktig å se på hva andre sammenlignbare kommuner har gjort for å få ned utgifter. Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Her må tas klare avgjørelser for å skape en ryddig prosess. Innspill av ulike slag må komme under prosessen, ikke som benkeforslag under et kommunestyremøte! Vedr. Skole: Se på fakta mht demografisk utvikling, framtidig elevtall mv. Lytt, men ikke la bygdeholdninger styre verdigrunnlaget. Lytt til elevenes behov og ønsker. Bygg en ny ungdomsskole på Røstad! Perioden "kan ikke løses med høyere lønn..." hører ikke hjemme her! Innspill forventninger, stort sett inspill fra politikere i gruppa, noe vi andre også merket oss (vi erl alle med i delprosjekter) Avklare hva er kjernevirksomhet og hva er tilleggsvirksomheter Forventer noe rundt kjøkkenstruktur Avklaring "hva er godt nok" i tjenestetilbud. Dette må kommuniseres fra politikere og adm Drive med det som er viktig. For mange personer og for mye tid til dokumentasjon. Krav og forventning om effektivisering (økonomisk) Delprosjekt 2 og 3 har sammenfallende interesser, samarbeid Ønsker ulike scenarier Kartlegge kritiske faktorer Overholde tidsplan Forventninger til at det blir tatt en beslutning en gang for alle, ellers er forventningene så som så Vi må forvente at vi sparer det som er forutsatt. Må ha en ryddig og åpen prosess. Tall som legges fram må være uangripelige Ansatte må akseptere å takle omstillinger. Spørsmålet er om vi skal bruke 19 mill mer på pleie og omsorg?? Innspill: Flere tjenester legges til ISK må føre til færre ansatte, uten dårligere kvalitet. En må også se på alt utenom skole og pleie og omsorg Vi må ha innbyggerfokus Gruppe 7 Det er bra å være føre var! Omfang/konsekvens er mye mindre nå enn 2001 Sparer vi penger ok!, men viktig å være obs på: o Ødelegger vi noe vi har hatt suksess med? o Vi må ta vare på de som skal videre viktig å få fram følelsen av å bli verdsatt, dvs få et eierforhold til prosessen (veldig positivt nå at tillitsvalgte er med!) o Viktig å spare penger, men overskriften bør være noe annet enn å spare penger starter vi med de rette spørsmål/tema? Se også på inntektspotensialet; hva bør prioriteres for å skape aktivitet/inntekt(bolig, arbeidsplasser, kultur dvs bolyst) Få alle med på et lag vi er vel godt i gang der... Få en prosess på å kunne bryte noen profesjonsgrenser, videreutdanning Gruppe 8 Forventninger til prosessen: - at prosessen gir en økonomisk gevinst for kommunen. Det er viktig å se hva som kan gjøres for å få mer ut av hver krone. Dette kan innbefatte nedleggelser av tilbud og omorganiseringer. - At prosessen ikke fører til tap av kompetanse ved at ansatte slutter eller økt sykefravær. Tanker og innspill til gruppa: - Må tenke lansiktig i fht strukturendringer. o Det kan ha sammenheng med boligbygging/befolkningsøkning i fbm nedlegging av bhg. og skoler. Side 4 av 8

5 o Hvordan vil vi ha det i Levanger. - Se på rutiner. Brukes det tid på feil ting? - Hvordan brukes kompetansen i dag. Da snakket vi spesielt om PPT og barnevern. - God ledelse.hvordan drives enhetene i dag? Kan man ha eksterne observatører for å se på hvordan enkelte enheter drives? - Hvordan sikre at det blir iverksatt tilta raskt i bhg. og skole? Gruppe 9 Oppgave 3: Gruppe 1 Ut fra utsendt tabell Utfordring Alternative løsninger Målbilde Diskuter og gi kommentar, endringsforslag. Spesielt til Målbilde. Globalisering Stor og slagkraftig region/kommune som er i stand til å møte utfordringene Oppfattes som mer urban og attraktive for unge kompetente folk. I tillegg i vareta de grønne verdiene. Toleranse og kreative. Må få attraktive boligområder. Demografi Red. arbeidsstyrke - Eldre befolkning - Kommunen som arbeidsgiver - Forebygging/ folkehelse Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Utdanning kompetanse - rekruttering arbeidslinje Arealdisponering Underkommunisert jordvern/miljøvern (konflikt). Skogbruk. Bruk/vern. Variert nok boligtilbud Kommunikasjon Fysisk samf. Knytte sammen regionen Trondheim-Steinkjer Gruppe 2 Økonomisk usikker framtid Komplementær næringsstruktur. Avgiftspolitikken legger til rette for næringsetablering. Vi har gode kommunikasjoner og infrastruktur som stimulerer til etablering. Vi har næringsareal tilgjengelig. Mer vekst i folketall enn landsgjennomsnitt innbyggere i Skape innovasjonskultur, særlig i de tunge sektorene. Avklare forventningene til hva det offentlige kan gjøre for deg. Folk må ta mer ansvar selv! Politikerne må ta et ansvar for å justere forventningene innbyggerne kan ha til kommunen. Levanger og Verdal kommuner er sammenslått til en kommune og er optimalt/effektivt organisert på tjenestenivå. Boligbygginga skjer i kommunal regi for å holde prisen nede. Demografi: Fleksibilitet, f.eks ungdomsskole- barneskole-barnehage i samme bygg Utnytte alle yngre spreke, pensjonister. Samsvar mellom boligbygging og skolestruktur. Nytt boligfelt mellom Levanger og Verdal og fleksibel løsning. Side 5 av 8

6 Kondomeriene er nedlagt fødselstallet øker. Boligpolitikk utbyggingstakt som gir lavere priser. Kommunen må bygge ut boliger som ungdom har råd til å kjøpe. Boliginnskudd. Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Framstå som attraktiv, tolerant og nyskapende. Kan ikke løse dette med høyere lønn. Få ungdommene fra regionen til å velge utdanninger det er behov for. Benytte den store arbeidsinnvandringen. Gi tilbud om norskopplæring til innvandrere. Være lovregulert at arbeidsinnvandrerne skal kunne norsk. Være den foretrukne Bruk av ny teknologi Infrastruktur avgjørende, veg, gangveg, jernbane og bredband. Skal være ledende i bruk av velferdsteknologi - hver mann sin robot Lovverket er myket opp slik at overvåking og hjelpemidler kan brukes. Hjemme hos fru Paulsen på Sintef sine nettsider. Våre ungdommer bør være ledende i utvikling av kompetansemiljøer på dette. Teknologi gir: selvstendighet og selvhjelp for livskvalitet og utvikling effektiv tjenesteproduksjon (og god dokumentasjon Viktig at bedriftene i regionen får tilgang til ny teknologi. Gruppe 3 Side 3: Viktig at det i målbildet er en viss sammenheng mellom skolestruktur og boligbygging, men det må ikke bli slik at folk ikke får bygge der de ønsker å bo. Kommunen må sikre boligtomter i hele kommunen. Side 4: Vi må fortsatt være god på opplæring av innvandrere, men jobbe med holdningsendringer blant folk for å hjelpe dem å få jobb. Fortsatt en viss motstand i forhold til å ansette folk med annen kulturbakgrunn. Ungdom: Satse på alternative veier mot kompetanseheving på områder vi trenger. Kombinasjon arbeid/skole. Nok lærlingeplasser nødvendig. Side 5: Viktig at ny teknologi brukes på riktig måte. Sikkerhet og løsninger for å letter arbeid. Må ikke gå på bekostning av mellommenneskelig kontakt i pleie og omsorgstjenester. Side 9: Fortetting viktig. Side 10: Satse på ungbo-prosjekt. Gruppe 4 side 4 Levanger kommune har en hel rekke fortrinn som kan profilere kommunen som særs attraktiv: Levanger er en attraktiv kommune: sentralt beliggende geografisk og infrastrukturelt, arkitektonisk, kulturtilbud (men mangler kulturhus), jobbmuligheter (skjønt vel få faste stillinger!), Sentrale institusjoner det kan satses mer på: samarbeidet Hint, Trønderhallen, næringsbygget, kommunen. Sykehuset fortsatt sentralt. Vi har et rikt multikulturelt miljø. God innvandringstjeneste. Her må vi satse videre for her ligger mye av arbeidskraftpotensialet i framtid. Tilrettelegge bedre for ungdom i tidlig arbeid, også gj. Skole. Profiler god tilgang på barnehager, god skole. Side 6 av 8

7 Gode seniormuligheter, aktiv seniorforening med mange tilbud. Vi må også profilere vårt rike idrettsliv: orientering, handball, fotball, ski, judo og sykkel især. Vi må bruke mer type "branding" for å markedsføre byen vår! Vi må flagge våre merkevarer, - trehusbyen. Generelt måvi være flinkere på å løfte fram det vi har fått til og det vi med stolthet kan vise fram. Gruppe 5 Side 5 Infrastruktur avgjørende, veg, gangveg, jernbane og bredband. Skal være ledende i bruk av velferdsteknologi - hver mann sin robot Gruppa: Skeptisk til dette menneskelig kontakt er viktig. Heller ikke sikkert at det er lurt å være ledende (kostbart), men heller være nummer 2 eller 3. Lovverket er myket opp slik at overvåking og hjelpemidler kan brukes. Hjemme hos fru Paulsen på Sintef sine nettsider. Gruppas kommentar: Skeptisk til begrepet overvåkning. Hjelpemidler kan allerede brukes. Noe med formuleringene her. Forslag til endring: Lovverket er tilpasset ny teknologi for å ivareta at alle kan bo trygt og godt. Våre ungdommer bør være ledende i utvikling av kompetansemiljøer på dette. Teknologi gir: selvstendighet og selvhjelp for livskvalitet og utvikling Gruppa kommenter: Ikke nødvendigvis likhetstegn mellom selvstendighet og selvhjelp, og livskvalitet og utvikling. effektiv tjenesteproduksjon (og god dokumentasjon) Formuleringene virker kalde. Beskrivelsene bærer preg av økonomi, og at man har en bruker fjernt fra tjenestegiver som skal sitte å motta tjenester. Logistikk i forhold til bilbruket. Teknologi kan gi positive effekter, men det er et mangfold av brukere som dette må tilpasses. Må brukes med kløkt. Gruppe 6 Planstrategi Utfordringer: Samhandling mellom enheter / etater en utfordring, må bli bedre. Samhandling med frivillig sektor, andre er viktig, må bli bedre. Samhandling mellom administrasjon og politikere viktig må utvides (selv om mye er bra) Hvordan er frivilligheten om 20 år? Det kan bli vanskelig. Her kan spreke pensjonister engasjeres. Kravmentaliteten en utfordring. Gjør din plikt før du krever din rett Integrering kan være / bli en utfordring. Tiltak: Mer gang og sykkelveier, mer fysisk aktivitet, kostholdskors, gå til skolen, mindre bilkjøring. Utedager på skolene, friluftsgrupper og naturbarnehager positivt. Holdninger!! For mye bruk av sosiale medier? Kommunen må være tydeligere på hva innbyggerne kan forvente. Side 7 av 8

8 Målbilde: Enige i det som er beskrevet, ei dør er et mål i forhold til innbyggerne. Frivillige har et større ansvar for en del oppgaver. En aktiv befolkning med god helse viktig. Innbyggerne tar ansvar for hverandre (kanskje) Levanger og Verdal har tilfredse innbyggere. Gruppe 7 Fokus er på målbilde: 8-1 Individualisering... ok 8-2 Økte sosiale forskjeller ok, men litt passivt, noe mer med visjon, og ikke bare på arbeidsmarkedet? 9-1 Samfunnssikkerhet ok 9-2 Arealdisponering ok 10-1 Attraktivitet og bolyst ok, men ser ikke helt at vi nå utfordres av omdømme dette har vel blitt bra de siste år?? 10-2 Kommunikasjon ok 1 Globalisering ok 2 Økonomisk usikker fremtid ok 3 Demografi Noe uenig på målbilde! Fokus bør være å utnytte eksisterende infrastruktur, dvs fortetting rundt eksisterende boligfelt. Skjønner at med innen 2030 så har vi noen utfordringer, men allikevel; Formuleringen Samsvar mellom boligbygging og skolestruktur og Nytt boligfelt mellom Levanger og Verdal og fleksibel løsning skurrer litt... Gruppe 8 Gruppe 9 Side 8 av 8

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge?

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? 1 Dialogseminar 8. 9. april 2013 En liten øvelse. I løpet av de to siste ukene har du sagt eller gjort noe som

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

«Hva kreves og forventes av sykepleieledere i helsetjenesten i dag og i framtida» Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør Helse og Velferd

«Hva kreves og forventes av sykepleieledere i helsetjenesten i dag og i framtida» Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør Helse og Velferd «Hva kreves og forventes av sykepleieledere i helsetjenesten i dag og i framtida» Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør Helse og Velferd Arbeidsgiverpolitikk - hvorfor er det viktig? Utgjør et felles

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Mangel på personell? I dag? I morgen? 0m ti år? - Fire av ti jenter må velge omsorgsyrke

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Korte avstander Bruker

Korte avstander Bruker Fokusområder VERDIMATRISE MALVIK KOMMUNE Korte avstander Bruker Åpen Nyskapende Samhandlende Synlig og tilgjengelig Innbyggerne i Malvik og andre brukere kan lett navigere seg fram i kommunens organisasjonskart

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Velkommen til økonomiplanseminar Stiklestad 22. mai 2008

Velkommen til økonomiplanseminar Stiklestad 22. mai 2008 Velkommen til økonomiplanseminar Stiklestad 22. mai 2008 Verdal Livskvalitet og vekst Rådmann Rudolf Holmvik 1 Økonomiplanseminar 2008. Rådmann Deltagere Kommunestyrets medlemmer Eldres råd Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

SLG Grunnlagsdokumentet 2.2.1 og 2.1.4

SLG Grunnlagsdokumentet 2.2.1 og 2.1.4 1 Globalisering Grunnlagsdokumentet 2.2.1 og 2.1.4 Rask og omfattende flyt av varer, kapital, personer og informasjon over statsgrenser, og en situasjon der politisk styring, nasjonal økonomi og rettsordning

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen UTREDNING AV SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET VERRAN KOMMUNE Kommunereformen PROSESS Kommunestyret sitt vedtak av mars 2014 Statsråd Sanner sin invitasjon til alle kommunene Vedtatt mandat, mars 2015 (4K, 4K+)

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Økonomiplanseminar Levanger kommune

Økonomiplanseminar Levanger kommune Økonomiplanseminar Levanger kommune Åre, 3.2.2009 1 Hensikt med dagen Presentere antatt regnskapsresultat 2008 Skape oss et felles bilde av situasjonen for 2009 se på 2009 budsjettet opp mot aktivitet

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016

Kunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016 Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016

Detaljer

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Barnevernlederforum 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.» H, Frp, V, KrF Begrunnelse:

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer!

Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna kommune Kommuneplan 2018 28 Samfunnsdelen Sømna Den grønne Helgelandskommunen som leverer! 07.06.2017 Planforum - Andrine Solli Oppegård, ordfører Det jeg skal si litt om 1. Status - hvor vi står

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 2041, 2. etg., Levanger Rådhus Dato: Tid: 15:00 17:05

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 2041, 2. etg., Levanger Rådhus Dato: Tid: 15:00 17:05 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 2041, 2. etg., Levanger Rådhus Dato: 22.10.2008 Tid: 15:00 17:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen. 16.

Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen. 16. Hva mener ungdom? Rapport fra Framtidsverksted for ungdom fra Hole, Ringerike og Jevnaker i forbindelse med kommunereformen 16. mars 2016 2 Ny kommune i ringeriksregionen? Innledning Hole, Ringerike og

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 19.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan Og budsjett 2014 Pr

Arbeidet med Økonomiplan Og budsjett 2014 Pr Orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan 30.11.2013 Rådmann Ola Stene 1 Arbeidet med Økonomiplan 2014-17 Og budsjett 2014 Pr 30.10.2013 Økonomiplanen som gjelder Orientering om arbeidet med

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Presentasjon - Gruppearbeid

Presentasjon - Gruppearbeid Presentasjon - Gruppearbeid Kommunereformen i Skaun folkemøter mars 2015 Presentasjon gruppearbeid mars 2015 1 Gruppeoppgaver Skaun kommune inviterte til 3 folkemøter hvor tema var kommunereformen. 02.03.15

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.05.2014 Tid: Kl.11:30 14:30

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.05.2014 Tid: Kl.11:30 14:30 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 22.05.2014 Tid: Kl.11:30 14:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Olaug

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS`visjon: En effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS skal være kommunesektorens

Detaljer

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Hensikten med reformen Ø Pasienter skal oppleve et mer helhetlig 7lbud Ø Styrke samhandlingen

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Hverdagsbarnevernet. Røde Kors Nord Trøndelag 5 desember 2014 Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling

Hverdagsbarnevernet. Røde Kors Nord Trøndelag 5 desember 2014 Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling Hverdagsbarnevernet Røde Kors Nord Trøndelag 5 desember 2014 Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling Jeg skal snakke med dere om: Forskningsresultater: Seniorundersøkelsen 2011 1100 seniorer i

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer