under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100,"

Transkript

1 372L0306.NOR Council Directive of 2 August 1972 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles RÅDSDIREKTIV av 2. august 1972 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift av kjøretøyer (72/306/EØF) RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet, og ut fra følgende betraktninger: De tekniske krav som motorvogner må oppfylle i henhold til nasjonal lovgivning, omfatter blant annet utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift av kjøretøyer. Disse krav er forskjellige fra medlemsstat til medlemsstat. Det er derfor nødvendig at alle medlemsstater vedtar de samme krav, i tillegg til eller i stedet for sine nåværende regler, særlig for at det for hver enkelt kjøretøytype skal bli mulig å iverksette EØF-typegodkjenningsrutinen omhandlet i rådsdirektiv av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1). Det er ønskelig å følge de tekniske krav som er vedtatt av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa i dens reglement nr. 24 ("Ensartede krav for typegodkjenning av kjøretøyer med dieselmotor med hensyn til utslipp av forurensende stoffer fra motoren"), som er vedlagt avtalen av 20. mars 1958 om vedtakelse av ensartede vilkår for typegodkjenning og gjensidig anerkjennelse av typegodkjenning av utstyr og deler til motorvogner(2) - VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 I dette direktiv menes med "kjøretøy" ethvert kjøretøy, med eller uten karosseri, som drives av en dieselmotor, som er beregnet på å kjøres på vei, og som har minst fire hjul og en største konstruksjonshastighet over 25 km/t, med unntak av skinnegående kjøretøyer, landbrukstraktorer og landbruksmaskiner samt bygg- og anleggsmaskiner. Artikkel 2 Medlemsstatene kan ikke nekte å gi EØF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for et kjøretøy med begrunnelse i at dieselmotoren som driver kjøretøyet, slipper ut forurensende stoffer, dersom dieselmotoren oppfyller kravene i vedlegg I, II, III, IV og VI. Artikkel 3

2 Medlemsstaten som har foretatt typegodkjenningen, skal treffe de tiltak som er nødvendige for å holde seg informert om enhver endring av en av delene eller en av spesifikasjonene nevnt i vedlegg I nr Vedkommende myndigheter i medlemsstaten skal avgjøre om den endrede kjøretøytypen skal prøves på nytt, og om det skal utarbeides en ny prøvingsrapport. Endringen skal ikke godkjennes dersom prøvene viser at kravene i dette direktiv ikke er overholdt. 2 Artikkel 4 Endringer som er nødvendige for å tilpasse kravene i vedleggene til den tekniske utvikling, skal vedtas i samsvar med fremgangsmåten fastsatt i artikkel 13 i rådsdirektiv av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere. Artikkel 5 1. Medlemsstatene skal sette i kraft de bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 18 måneder etter at det er meddelt dem, og umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 2. Når dette direktiv er meddelt medlemsstatene, skal de dessuten i god tid underrette Kommisjonen om alle senere utkast til vesentlige lover og forskrifter som de akter å vedta på det området dette direktiv omhandler, slik at Kommisjonen kan komme med sine merknader. Artikkel 6 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 2. august For Rådet T. WESTERTERP Formann VEDLEGG I (1) DEFINISJONER, SØKNAD OM EØF-TYPEGODKJENNING, MERKE MED KORRIGERT VERDI FOR ABSORPSJONSKOEFFISIENTEN, SPESIFIKASJONER OG PRØVER SAMT PRODUKSJONSSAMSVAR (1.) 2. DEFINISJONER I dette direktiv menes med: (2.1.) 2.2."kjøretøytype med hensyn til begrensning av utslipp av forurensende stoffer fra motoren",

3 3 motorvogner som ikke i vesentlig grad er forskjellige når det gjelder f.eks. kjøretøyets og motorens spesifikasjoner angitt i vedlegg II, 2.3."dieselmotor", en motor som arbeider etter kompresjonstenningsprinsippet, 2.4."kaldstartinnretning", en innretning som når den er i virksomhet, midlertidig tilfører motoren økt drivstoffmengde, og som skal gjøre det lettere å starte motoren, 2.5."opasimeter", et apparat som fortløpende måler lysabsorpsjonskoeffisienten i avgassene fra kjøretøyene. 3. SØKNAD OM EØF-TYPEGODKJENNING 3.1.Søknad om EØF-typegodkjenning skal leveres inn av kjøretøyets produsent eller dennes representant. 3.2.Søknaden skal følges av tre eksemplarer av dokumentene nevnt nedenfor og følgende opplysninger: en beskrivelse av motortypen med alle opplysningene oppført i vedlegg II, tegninger av forbrenningskammeret og stempeltoppen. 3.3.For vedkommende myndighet med ansvar for typegodkjenningsprøvene nevnt i nr. 5 skal det stilles til rådighet en motor og det utstyr som i henhold til vedlegg II skal monteres på kjøretøyet som skal typegodkjennes. Etter anmodning fra produsenten, og forutsatt at vedkommende myndighet med ansvar for typegodkjenningsprøvene tar anmodningen til følge, kan imidlertid prøvingen foretas på et kjøretøy som er representativt for kjøretøytypen som skal typegodkjennes. 3a EØF-TYPEGODKJENNING EØF-typegodkjenningsdokumentet skal være vedlagt et dokument som er i samsvar med det oppført i vedlegg X. 4. MERKE MED KORRIGERT VERDI FOR ABSORPSJONSKOEFFISIENTEN (4.1.) (4.2.) (4.3.) 4.4.På ethvert kjøretøy som er i samsvar med en kjøretøytype typegodkjent i henhold til dette direktiv, skal det påføres, godt synlig og på et lett tilgjengelig sted angitt i vedlegget til

4 4 (1)Vedleggene er likelydende med reglement nr. 24 fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa; særlig er underinndelingen i punkter den samme. Når et punkt i reglement nr. 24 ikke forekommer i dette direktiv, er derfor punktets nummer til orientering angitt i parentes. EØF-typegodkjenningsdokumentet oppført i vedlegg X, et merke som består av et rektangel som omgir den korrigerte verdien for absorpsjonskoeffisienten oppnådd ved prøving ved fri akselerasjon under typegodkjenningen, uttrykt i m-1 og bestemt under typegodkjenningen etter fremgangsmåten beskrevet i vedlegg IV nr Merket skal være lett leselig og ikke kunne slettes. 4.6.I vedlegg IX er det vist et skjematisk eksempel på merket. 5. SPESIFIKASJONER OG PRØVER 5.1. Allment Deler som kan påvirke utslippet av forurensende stoffer, skal være slik utformet, konstruert og montert at kjøretøyet ved normal bruk, til tross for vibrasjoner det kan bli utsatt for, oppfyller de tekniske kravene i dette direktiv. 5.2.Spesifikasjoner i forbindelse med kaldstartinnretninger Kaldstartinnretningen skal være slik utformet og utført at den verken kan settes i gang eller holdes i gang under motorens vanlige drift Kravene i nr får ikke anvendelse dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt: Lysabsorpsjonskoeffisienten for avgassene fra motoren, målt ved konstant turtall etter fremgangsmåten i vedlegg III mens kaldstartinnretningen er i drift, overstiger ikke grenseverdiene fastsatt i vedlegg VI Motoren stopper innen rimelig tid når kaldstartinnretningen holdes i gang. 5.3.Spesifikasjoner i forbindelse med utslipp av forurensende stoffer Utslipp av forurensende stoffer fra kjøretøytypen innlevert til EØF-typegodkjenning skal måles i samsvar med de to metodene beskrevet i vedlegg III og IV, henholdsvis ved konstant turtall og ved fri akselerasjon (1).

5 Verdien for utslippet av forurensende stoffer, målt etter metoden beskrevet i vedlegg III, skal ikke overstige grenseverdiene fastsatt i vedlegg VI Når det gjelder motorer med avgassdrevet overlader, skal verdien for absorpsjonskoeffisienten målt ved fri akselerasjon ikke overstige grenseverdien for den nominelle gjennomstrømmingen fastsatt i vedlegg VI, som svarer til den største absorpsjonskoeffisienten målt under prøving ved konstant turtall, tillagt 0,5 m Likeverdige måleapparater kan benyttes. Dersom det benyttes et annet apparat enn dem beskrevet i vedlegg VII, skal det godtgjøres at apparatet er likeverdig med hensyn til den aktuelle motoren. (6.) (1)Prøving ved fri akselerasjon skal foretas særlig for å fremskaffe en referanseverdi for myndigheter som anvender metoden til å kontrollere kjøretøyer i drift. 7. PRODUKSJONSSAMSVAR 7.1.Ethvert kjøretøy i serien skal være i samsvar med den typegodkjente kjøretøytypen med hensyn til deler som har innvirkning på utslippet av forurensende stoffer fra motoren. (7.2.) 7.3.I alminnelighet skal produksjonens samsvar når det gjelder utslipp av forurensende stoffer fra dieselmotoren, kontrolleres på grunnlag av beskrivelsen gitt i vedlegget til EØFtypegodkjenningsdokumentet oppført i vedlegg X. Dessuten, ved kontroll av et kjøretøy i serien, skal prøvene foretas som følger: et kjøretøy som ikke er innkjørt, skal prøves ved fri akselerasjon som fastsatt i vedlegg IV. Kjøretøyet skal anses å være i samsvar med den typegodkjente typen dersom den oppnådde verdien for absorpsjonskoeffisienten ikke overstiger verdien angitt i merket for den korrigerte verdien for koeffisienten med mer enn 0,5 m-1, når verdien oppnådd under prøvingen nevnt i nr overstiger verdien angitt i merket med mer enn 0,5 m-1, skal et kjøretøy av den aktuelle typen, eller kjøretøyets motor, prøves ved konstant turtall over fullastkurven slik det er angitt i vedlegg III. Utslippsverdien skal ikke overstige grenseverdiene fastsatt i vedlegg VI. (8.)

6 6 (9.) VEDLEGG II HOVEDSPESIFIKASJONER FOR KJØRETØYET OG MOTOREN SAMT OPPLYSNINGER OM GJENNOMFØRINGEN AV PRØVENE (1) 1. Beskrivelse av motoren 1.1. Merke Type Arbeidsprinsipp: firetakt/totakt (2) Boring... mm 1.5. Slaglengde... mm 1.6. Antall sylindre Slagvolum... cm Kompresjonsforhold (3) Kjølesystem Overlader med/uten (2) beskrivelse av systemet Luftfilter: tegninger eller merker og typer Tilleggsutstyr mot røykutslipp (dersom slikt foreligger og ikke er omhandlet under en annen overskrift) Beskrivelse og skisser Luft- og drivstofftilførsel 3.1.Beskrivelse og skisser av innsugingssystem med tilbehør (forvarmer, innsugingslyddemper osv.)......

7 7 3.2.Drivstofftilførsel Matepumpe Trykk (3)... eller trykkdiagram (3) Innsprøytingsanlegg Pumpe Merke(r) Type(r) Leveringsmengde... mm3 per slag ved... o/min i pumpen (3) ved full innsprøyting, eller trykkdiagram (2) (3)... Angi anvendt metode: på motoren/i prøvebenk (2) (1)Når det gjelder uvanlige motorer eller systemer, skal produsenten gi opplysninger som svarer til dem nedenfor. (2) Stryk det som ikke passer. (3) Angi tillatt avvik Forinnsprøyting Forinnsprøytingskurve Innstilling av forinnsprøytingstidspunkt Innsprøytingsrør Lengde Innvendig diameter Innsprøytingsdyse(r) Merke(r)...

8 Type(r) Åpningstrykk... bar (2) eller trykkdiagram (1) (2) Regulator Merke(r) Type(r) Turtall der avregulering inntreffer ved belastning:... o/min Største turtall uten belastning:... o/min Turtall ved tomgang:... o/min 3.3. Kaldstartinnretning Merke(r) Type(r) Beskrivelse Ventilinnstilling 4.1.Største ventilløftehøyder samt åpnings- og lukkevinkler i forhold til dødpunktene Referanse- og/eller innstillingsområder (1) Avgassystem 5.1. Beskrivelse og skisser Midlere mottrykk ved største effekt:... mm vannsøyle

9 9 (1) Stryk det som ikke passer. (2) Angi tillatt avvik. 6. Kraftoverføring 6.1. Svinghjulets treghetsmoment Tilleggstreghetsmoment med giret i fri Tilleggsopplysninger om prøvingsvilkårene 7.1. Benyttet smøremiddel Merke Type (Angi prosentinnblanding av olje dersom drivstoffet er tilsatt smøremiddel) 8. Motorens ytelse 8.1.Turtall ved tomgang:... o/min (2) 8.2.Motorens turtall ved største effekt:... o/min (2) 8.3.Effekt ved de seks målepunktene fastsatt i vedlegg III nr Motoreffekt målt i prøvebenk: angi standarden som er fulgt (BSI-CUNA-DIN-GOST-IGM-ISO-SAE osv.) (1) Effekt målt ved kjøretøyets hjul /* 372L0306 / 852 * Motorens turtall (n) o/min Effekt hk

10 */ (1) Stryk det som ikke passer. (2) Angi tillatt avvik. VEDLEGG III PRØVING VED KONSTANTE TURTALL OVER FULLASTKURVEN 1. INNLEDNING 1.1.Dette vedlegg beskriver metoden for å bestemme utslipp av forurensende stoffer ved forskjellige konstante turtall over fullastkurven. 1.2.Prøvingen kan foretas enten på en motor eller på et kjøretøy. 2. MÅLEPRINSIPP 2.1.Avgassens opasitet skal måles ved full belastning og ved konstant turtall for motoren. Det skal foretas seks målinger som fordeles likt mellom turtallet ved motorens største effekt og det høyeste av følgende to turtall for motoren: - 45% av turtallet som svarer til største effekt, o/min.

11 11 De ytterste målepunktene skal ligge ved ytterendene av intervallet definert ovenfor. 2.2.Når det gjelder dieselmotorer der en overlader kan innkoples etter ønske, og der innkoplingen av overladeren automatisk medfører en økning i innsprøytet drivstoffmengde, skal målingene foretas både med og uten overladeren i drift. For hvert enkelt turtall skal måleresultatet være den høyeste av de to oppnådde verdiene. 3. PRØVINGSVILKÅR 3.1. Kjøretøy eller motor Motoren eller kjøretøyet skal leveres inn i god mekanisk stand. Motoren skal være innkjørt Motoren skal prøves med utstyret fastsatt i vedlegg II Motoren skal være innstilt som angitt av produsenten og i vedlegg II Avgassystemet skal ikke ha noen åpning som kan medføre at avgassene fra motoren uttynnes Motoren skal arbeide under de normale driftsvilkårene angitt av produsenten. Særlig skal kjølevann og olje ha den normale temperaturen angitt av produsenten. 3.2.Drivstoff Drivstoffet skal være det referansedrivstoff som er nærmere angitt i vedlegg V Prøvelaboratorium Laboratoriets absolutte temperatur T, uttrykt i kelvingrader, og atmosfæretrykket H, uttrykt i Torr, måles, og faktoren F beregnes etter formelen: /* 372L0306 / 853 *? 750? 0,65? T? 0,5 F =? (? x? (?? H?? 298? */ For at en prøve skal godtas som gyldig, må 0,98? F? 1, Prøvetakings- og måleutstyr

12 Avgassenes lysabsorpsjonskoeffisient skal måles med et opasimeter som oppfyller vilkårene i vedlegg VII, og som er installert i samsvar med vedlegg VIII GRENSEVERDIER 4.1.For hvert av de seks turtallene der lysabsorpsjonskoeffisienten skal måles i henhold til nr. 2.1, skal den nominelle gassgjennomstrømmingen G, uttrykt i liter per sekund, beregnes etter følgende formler: /* 372L0306 / 854 * Vn - for totaktsmotorer G = ( 60 Vn - for firetaktsmotorer G = ( 120 der V er motorens slagvolum uttrykt i liter, og n er motorens turtall uttrykt i omdreininger per minutt. */ 4.2.Avgassenes lysabsorpsjonskoeffisient skal ikke ved noen av turtallene overstige grenseverdien oppført i tabellen i vedlegg VI. Når verdien for den nominelle gassgjennomstrømmingen ikke er lik en av verdiene oppført i tabellen, fås den aktuelle grenseverdien ved lineær interpolering. VEDLEGG IV PRØVING VED FRI AKSELERASJON 1. PRØVINGSVILKÅR 1.1.Prøvingen skal foretas på et kjøretøy eller en motor som er prøvd ved konstante turtall som beskrevet i vedlegg III Når en motor prøves i prøvebenk, skal prøvingen foretas så snart som mulig etter opasitetsmålingen ved full belastning og konstante turtall. Især skal kjølevann og olje ha normal temperatur som angitt av produsenten Når prøvingen foretas på et stillestående kjøretøy, skal motoren først bringes til normale driftsvilkår ved å kjøres på vei. Prøvingen skal foretas så snart som mulig etter at kjøringen er avsluttet. 1.2.Forbrenningskammeret skal ikke være avkjølt eller tilsmusset som følge av en lengre tomgangsperiode før prøven.

13 Prøvingsvilkårene fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i vedlegg III får anvendelse. 1.4.Med hensyn til prøvetakings- og måleutstyret får vilkårene fastsatt i nr. 3.4 i vedlegg III anvendelse. 2. PRØVINGSMETODER 2.1.Når prøvingen foretas i prøvebenk, skal motoren frakoples bremsen, som skal erstattes av enten de roterende deler som drives når giret står i fri, eller av en svingmasse som så mye som mulig svarer til de roterende delenes masse. 2.2.Når prøvingen foretas på et kjøretøy, skal giret stå i fri og motoren være tilkoplet. 2.3.Mens motoren går på tomgang, skal gassregulatoren betjenes hurtig, men ikke voldsomt, slik at innsprøytingspumpens største leveringsmengde oppnås. Denne stillingen skal opprettholdes inntil motorens største turtall er nådd og regulatoren trer i funksjon. Så snart dette turtallet er nådd, skal gassregulatoren slippes inntil motoren igjen går på tomgang og opasimetret igjen har tilsvarende vilkår. 2.4.Fremgangsmåten beskrevet i nr. 2.3 skal gjentas minst seks ganger for å rense eksosanlegget og for eventuelt å justere utstyret. De største opasitetsverdiene målt ved hver av de etterfølgende akselerasjonene skal registreres inntil stabile verdier oppnås. Det skal ikke tas hensyn til verdier målt mens motoren går på tomgang etter hver akselerasjon. De avleste verdiene skal betraktes som stabile når fire påfølgende verdier ligger innenfor et område på 0,25 m-1 og ikke danner en fallende rekke. Absorpsjonskoeffisienten XM som skal registreres, er den aritmetiske middelverdien av de fire verdiene. 2.5.Motorer med overlader skal eventuelt være underlagt følgende særskilte krav: Når det gjelder motorer med en overlader som er koplet til eller mekanisk drevet av motoren, og som kan frakoples, skal det foretas to fullstendige måleserier med innledende akselerasjon, den ene serien med og den annen uten overladeren innkoplet. Måleresultatet som skal registreres, er det høyeste av de to oppnådde resultatene Når det gjelder motorer med en overlader som kan settes ut av funksjon ved hjelp av en forbikopling betjent av føreren, skal prøvingen foretas med og uten forbikopling. Måleresultatet som skal registreres, er det høyeste av de to oppnådde resultatene. 3. BESTEMMELSE AV KORRIGERT VERDI FOR ABSORPSJONSKOEFFISIENTEN 3.1. Betegnelser Her betegnes med

14 14 XM,verdien for absorpsjonskoeffisienten ved fri akselerasjon, målt som fastsatt i nr. 2.4, XL,den korrigerte verdien for absorpsjonskoeffisienten ved fri akselerasjon, SM,den verdi for absorpsjonskoeffisienten, målt ved konstante turtall (vedlegg III nr. 2.1), som ligger nærmest den fastsatte grenseverdien som svarer til den samme nominelle gjennomstrømmingen, SL,den verdi for absorpsjonskoeffisienten (vedlegg III nr. 4.2) for den nominelle gjennomstrømmingen som svarer til målepunktet med verdien SM, L,den effektive lengden av lysstrålen i opasimetret. /* 372L0306 / 855 * 3.2.Når absorpsjonskoeffisienten er uttrykt i m-1 og den effektive lengden av lysstrålen i meter, er den korrigerte verdien XL den minste verdien som fremkommer ved følgende to utrykk: SL X'L = (? XM eller X''L = XM + 0,5 SM ((( */ VEDLEGG V SPESIFIKASJONER FOR REFERANSEDRIVSTOFFET FASTSATT FOR TYPEGODKJENNINGSPRØVER OG FOR KONTROLL AV PRODUKSJONSSAMSVAR /* 372L0306 / 856 * Grenseverdier og enheter Metode Densitet 15/4?C 0,830 ± 0,005 ASTM D Destillasjon 50% 90% Sluttkokepunkt min. 245?C

15 ± 10?C maks. 370?C ASTM D Cetantall 54 ± 3 ASTM D Kinematisk viskositet ved 100?F 3 ± 0,5 cst ASTM D Svovelinnhold 0,4 ± 0,1 vektprosent ASTM D Flammepunkt min. 55?C ASTM D Blakningspunkt maks.?7?c ASTM D Anilinpunkt 69 ± 5?C ASTM D Kokstall (10 % destillasjonsrest) maks. 0,2 vektprosent ASTM D Askeinnhold maks. 0,01 vektprosent ASTM D Vanninnhold maks. 0,05 vektprosent ASTM D Kopperstrimmelkorrosjon ved 100?C maks. 1 ASTM D Nedre brennverdi? ± 100 kcal/kg???? ± 180 BTU/lb? ASTM D 2-68 (Vedl. VI) Sterksyretall null mg KOH/g ASTM D Merknad:Drivstoffet skal være fremstilt utelukkende ved direkte destillasjon, være avsvovlet eller ikke og ikke inneholde tilsetningsstoffer. */ /* 372L0306 / 857 * VEDLEGG VI GRENSEVERDIER FOR PRØVING VED KONSTANTE TURTALL Nominell gjennomstrømming G liter/sekund Absorpsjonskoeffisient k m-1? 42 2, , , , , , ,775

16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,095

17 ,08? 200 1,065 Merknad:At verdiene ovenfor er avrundet til nærmeste 0,01 eller 0,005, betyr ikke at målingene skal foretas med samme nøyaktighet. */ VEDLEGG VII KRAV TIL OPASIMETRE 1. ANVENDELSESOMRÅDE I dette vedlegg fastsettes de vilkår som må oppfylles av opasimetre som skal brukes ved prøvingen beskrevet i vedlegg III og IV. 2. GRUNNLEGGENDE SPESIFIKASJONER FOR OPASIMETRE 2.1.Gassen som skal måles, skal befinne seg i et kammer der den innvendige overflaten ikke er reflekterende. 2.2.Ved bestemmelse av den effektive lengden av lysstrålenes vei gjennom gassen som skal måles, skal det tas hensyn til eventuell innvirkning fra beskyttelsesinnretninger for lyskilden og fotocellen. Den effektive lengden skal vises på apparatet. 2.3.Opasimetrets visningsenhet skal ha to måleskalaer, en som viser lysabsorpsjonen i absolutte enheter fra 0 til? (m-1), og en annen som gir lineær visning fra 0 til 100; begge måleskalaene skal gå fra 0 ved full lysgjennomgang til skalaens største verdi ved fullstendig formørkelse. 3. KONSTRUKSJONSSPESIFIKASJONER 3.1.Allment Opasimetret skal være slik konstruert at røykkammeret under driftsvilkårene ved konstante turtall er fylt med røyk av ensartet opasitet. 3.2.Opasimetrets røykkammer og hus Påvirkning av fotocellen fra utilsiktet lys som skyldes innvendig refleksjon eller lysspredning, skal begrenses så mye som mulig (f.eks. ved at innvendige overflater gjøres svartmatte, og ved at utførelsen gjennomgående er velegnet).

18 De optiske egenskapene skal være slik at den samlede virkningen av lysspredning og refleksjon ikke overstiger én enhet på den lineære skalaen når røykkammeret er fylt med røyk med en absorpsjonskoeffisient i nærheten av 1,7 m Lyskilde Lyskilden skal være en glødelampe med fargetemperatur mellom og K. 3.4.Mottaker Mottakeren skal bestå av en fotocelle med en spektral følsomhetskurve som svarer til det menneskelige øyes lysfølsomhetskurve (største følsomhet i området 550/570 nm, mindre enn 4% av den største følsomheten under 430 nm og over 680 nm) Strømkretsen, medregnet visningsenheten, skal være slik konstruert at fotocellens utgangsstrøm er en lineær funksjon av intensiteten i lyset mottatt innen fotocellens driftstemperaturområde. 3.5.Måleskalaer Lysabsorpsjonskoeffisienten k beregnes etter formelen? =?o? e-kl, der L er den effektive lengden av lysstrålenes vei gjennom gassen som skal måles,?o er innfallende lysstrøm og? er utgående lysstrøm. Når en opasimetertypes effektive lengde L ikke umiddelbart kan fastslås ut fra typens geometri, skal den effektive lengden L bestemmes - etter metoden beskrevet i nr. 4 eller - ved sammenligning med en annen opasimetertype der den effektive lengden er kjent Forholdet mellom den lineære skalaen fra 0 til 100 og absorpsjonskoeffisienten k er gitt ved formelen /* 372L0306 / 859 * 1? N? k = ( ( logc? 1 ( ((?, L? 100? */ der N er avlest verdi på den lineære skalaen og k er den tilsvarende verdien for absorpsjonskoeffisienten Opasimetrets visningsenhet skal gjøre det mulig å avlese en absorpsjonskoeffisient på 1,7 m-1 med en nøyaktighet på 0,025 m Innstilling og kontroll av måleutstyret Fotocellens og visningsenhetens strømkrets skal kunne reguleres, slik at viseren kan nullstilles når lysstrømmen går gjennom røykkammeret fylt med ren luft eller gjennom et kammer med samme egenskaper.

19 3.6.2.Verdien for absorpsjonskoeffisienten avlest på skalaen skal være? med lampen slukket og den elektriske målekretsen åpen eller kortsluttet, og den avleste verdien skal fortsatt være? når målekretsen igjen er tilkoplet Det skal foretas en mellomkontroll ved at det i røykkammeret plasseres et filter som representerer en gass med kjent absorpsjonskoeffisient som er målt i henhold til nr og ligger mellom 1,6 m-1 og 1,8 m-1. Verdien for k skal være kjent med en nøyaktighet på 0,025 m-1. Kontrollen består i å fastslå at denne verdien ikke avviker mer enn 0,05 m-1 fra verdien avlest på visningsenheten når filtret plasseres mellom lyskilden og fotocellen. 3.7.Opasimetrets reaksjon Den elektriske målekretsens reaksjonstid, som svarer til tiden som behøves for at 90% av skalaens sluttverdi skal nås på visningsenheten ved fjerning av en skjerm som fullstendig formørker fotocellen, skal ligge mellom 0,9 og 1,1 sekund Dempningen av den elektriske målekretsen skal være slik at det første utslaget forbi den konstante, endelige verdien etter en plutselig endring av inngangsverdien (f.eks. grunnet kontrollfiltret) ikke overstiger 4% av denne verdien i lineære skalaenheter Opasimetrets reaksjonstid grunnet fysiske fenomener i røykkammeret er tiden fra gassen begynner å komme inn i måleapparatet, til røykkammeret er helt fylt; denne tiden skal ikke overstige 0,4 sekunder Bestemmelsene får anvendelse bare på opasimetre som brukes til å måle opasiteten ved fri akselerasjon. 3.8.Trykket i gassen som skal måles, og i spyleluften Trykket i avgassen i røykkammeret skal ikke avvike fra det omgivende atmosfæretrykk med mer enn 75 mm vannsøyle Trykksvingningene i gassen som skal måles, og i spyleluften skal ikke føre til endring av absorpsjonskoeffisienten med mer enn 0,05 m-1 når det gjelder en gass med absorpsjonskoeffisient på 1,7 m Opasimetret skal ha egnede innretninger for måling av trykket i røykkammeret Grensene for trykksvingningene i gassen og i spyleluften skal angis av produsenten av apparatet. 3.9.Temperaturen i gassen som skal måles På ethvert punkt i røykkammeret skal gassens temperatur i måleøyeblikket ligge mellom 70?C og en høyeste temperatur angitt av produsenten av opasimetret, slik at avleste verdier i dette temperaturområdet ikke varierer med mer enn 0,1 m-1 når kammeret er fylt med en gass med absorpsjonskoeffisient på 1,7 m-1.

20 Opasimetret skal ha egnede innretninger for måling av temperaturen i røykkammeret. 4. OPASIMETRETS EFFEKTIVE LENGDE "L" 4.1.Allment Gassen mellom lyskilden og fotocellen eller mellom de gjennomsiktige delene som beskytter lyskilden og fotocellen, har ikke jevn opasitet i enkelte typer opasimetre. I slike tilfeller skal den effektive lengden L være lengden av en gass-søyle med ensartet opasitet som gir samme lysabsorpsjon som den som forekommer når gassen går gjennom opasimetret på vanlig måte Den effektive lengden av lysstrålenes vei bestemmes ved å sammenligne verdien N avlest med opasimetret i normal drift med verdien No avlest med opasimetret endret slik at prøvegassen fyller en klart definert lengde Lo For å bestemme korreksjonen for forskyvning av nullpunktet skal det foretas sammenlignende avlesninger i rask rekkefølge. 4.2.Metode for å bestemme L Prøvegassen skal være avgass med jevn opasitet eller en absorberende gass med tilnærmet samme densitet som avgassen I opasimetret skal det med nøyaktighet bestemmes en søyle med lengde Lo som kan fylles jevnt med prøvegassen, og som har endeflater som er tilnærmet vinkelrette på lysstrålenes retning. Lengden Lo skal ligge nær opasimetrets antatte effektive lengde Prøvegassens middeltemperatur i røykkammeret skal måles Om nødvendig kan en ekspansjonsbeholder med tilstrekkelig kapasitet til å dempe svingningene og av kompakt utførelse bygges inn i prøvetakingsledningene så nær sonden som mulig. Det kan også monteres en kjøler. Innbyggingen av ekspansjonsbeholderen og kjøleren må ikke i nevneverdig grad påvirke avgassens sammensetning Prøvingen for å bestemme den effektive lengden skal bestå i å føre en prøve av prøvegassen vekselvis gjennom opasimetret ved normal drift og gjennom det samme apparatet når det er endret som angitt i nr Verdiene avlest på opasimetret skal under prøvingen registreres fortløpende med et registreringsapparat med en reaksjonstid som høyst er lik opasimetrets Med opasimetret i normal drift er avlest verdi på den lineære skalaen N og avlest verdi for gassens middeltemperatur T, uttrykt i kelvingrader.

21 Når den kjente lengden Lo er fylt med samme prøvegass, er avlest verdi på den lineære skalaen No og avlest verdi for gassens middeltemperatur To, uttrykt i kelvingrader Den effektive lengden er: /* 372L0306 / 860 *? N? log? 1 ( ((? T? 100? L = Lo ( (((((((( To? No? log? 1 ( ((?? 100? */ Prøvingen skal gjentas med minst fire prøvegasser, slik at det oppnås avlesninger jevnt fordelt mellom 20 og 80 på den lineære skalaen Opasimetrets effektive lengde L er det aritmetiske middeltall for de effektive lengdene oppnådd som nevnt i nr med hver av prøvegassene. ((( VEDLEGG VIII INSTALLASJON OG BRUK AV OPASIMETRET 1. ANVENDELSESOMRÅDE I dette vedlegg fastsettes det hvordan opasimetre beregnet på prøvingen beskrevet i vedlegg III og IV skal installeres og brukes. 2. PRØVETAKINGSOPASIMETER 2.1.Installasjon med sikte på prøving ved konstante turtall Forholdet mellom sondens og avgassrørets tverrsnittsarealer skal være minst 0,05. Mottrykket målt i avgassrøret ved sondens inntak skal ikke overstige 75 mm vannsøyle Sonden skal bestå av et rør med en åpen ende som vender forover i avgassrørets akse eller i forlengerrørets akse dersom et slikt er nødvendig. Sonden skal være plassert på et sted der røyken er tilnærmet jevnt fordelt. For å oppfylle dette vilkåret må sonden plasseres så langt nedstrøms i avgassrøret som mulig eller om nødvendig i et forlengerrør, slik at sondens ende, når D er

22 22 avgassrørets diameter ved utløpet, befinner seg i en rett del som har en lengde på minst 6 D oppstrøms og på minst 3 D nedstrøms fra prøvetakingsstedet. Dersom det benyttes et forlengerrør, må det ikke trenge inn luft ved skjøten Trykket i avgassrøret og prøvetakingsledningenes trykkfallkarakteristikk skal være slik at sonden samler opp en prøve som er tilnærmet lik den prøven isokinetisk prøvetaking ville ha gitt Om nødvendig kan en ekspansjonsbeholder av kompakt utførelse og med tilstrekkelig kapasitet til å dempe svingningene bygges inn i prøvetakingsledningene så nær sonden som mulig. Det kan også monteres en kjøler. Ekspansjonsbeholderen og kjøleren skal være slik utformet at de ikke i nevneverdig grad påvirker avgassens sammensetning En spjeldventil eller en annen innretning for å øke trykket i prøven kan plasseres i avgassrøret minst 3 D nedstrøms fra prøvetakingssonden Ledningene mellom sonden, kjøleinnretningen, ekspansjonsbeholderen (om nødvendig) og opasimetret skal være så korte som mulig, samtidig som de oppfyller kravene til trykk og temperatur fastsatt i nr. 3.8 og 3.9 i vedlegg VII. Ledningen skal skråne oppover fra prøvetakingsstedet til opasimetret, og skarpe bøyer der sot kan samle seg, skal unngås. Dersom opasimetret ikke har omløpsventil, skal en slik settes inn oppstrøms for opasimetret Under prøvingen skal det kontrolleres at kravene i vedlegg VII nr. 3.8 til trykket i målekammeret og kravene i vedlegg VII nr. 3.9 til temperaturen i målekammeret er oppfylt. 2.2.Installasjon med sikte på prøving ved fri akselerasjon Forholdet mellom sondens og avgassrørets tverrsnittsarealer skal være minst 0,05. Mottrykket målt i avgassrøret ved sondens inntak skal ikke overstige 75 mm vannsøyle Sonden skal bestå av et rør med en åpen ende som vender forover i avgassrørets akse eller i forlengerrørets akse dersom et slikt er nødvendig. Sonden skal være plassert på et sted der røyken er tilnærmet jevnt fordelt. For å oppfylle dette vilkåret må sonden plasseres så langt nedstrøms i avgassrøret som mulig eller om nødvendig i et forlengerrør, slik at sondens ende, når D er avgassrørets diameter ved utløpet, befinner seg i en rett del som har en lengde på minst 6 D oppstrøms og på minst 3 D nedstrøms fra prøvetakingsstedet. Dersom det benyttes et forlengerrør, må det ikke trenge inn luft ved skjøten Prøvetakingssystemet skal være slik utformet at trykket i prøven i opasimetret ved alle motorens turtall ligger innenfor grensene angitt i vedlegg VII nr Dette kan kontrolleres ved å registrere trykket i prøven med motoren på tomgang og ved høyeste turtall uten belastning. Alt etter opasimetrets konstruksjon kan trykket i prøven reguleres ved en fast innsnevring eller med en spjeldventil i avgassrøret eller i forbindelsesledningen. Uansett hvilken metode som anvendes, skal mottrykket målt i avgassrøret ved sondens inntak ikke overstige 75 mm vannsøyle Forbindelsesledningene til opasimetret skal være så korte som mulig. Ledningen skal skråne oppover fra prøvetakingsstedet til opasimetret, og skarpe bøyer der sot kan samle seg, skal unngås. En omløpsventil kan settes inn oppstrøms for opasimetret for å avskjerme det fra avgassgjennomstrømming når det ikke foregår måling.

23 23 3. OPASIMETER FOR FULL GJENNOMSTRØMMING Følgende allmenne forholdsregler skal tas under prøving ved konstante turtall og ved fri akselerasjon: 3.1.Det skal ikke kunne trenge inn luft utenfra ved skjøtene mellom forbindelsesledningene og avgassrøret og opasimetret. 3.2.Forbindelsesledningene til opasimetret skal være så korte som mulig, slik det er fastsatt når det gjelder prøvetakingsopasimetre. Ledningssystemet skal skråne oppover fra avgassrøret til opasimetret, og skarpe bøyer der sot kan samle seg, skal unngås. En omløpsventil kan settes inn oppstrøms for opasimetret for å avskjerme det fra avgassgjennomstrømming når det ikke foregår måling. 3.3.Det kan også være nødvendig med et kjølesystem oppstrøms for opasimetret. VEDLEGG IX SKJEMATISK EKSEMPEL PÅ MERKE MED KORRIGERT VERDI FOR ABSORPSJONSKOEFFISIENTEN /* 372L0306 / 862 * Minste mål for b = 5,6 mm */ Merket ovenfor angir at den korrigerte verdien for absorpsjonskoeffisienten er 1,30 m-1. ((( VEDLEGG X

24 24 /* 372L0306 / 863 / 1 * Navn på myndighet */ VEDLEGG TIL EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET MED HENSYN TIL UTSLIPP AV FORURENSENDE STOFFER FRA DIESELMOTORER (Artikkel 4 nr. 2 og artikkel 10 i rådsdirektiv av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere) EØF-typegodkjenningsnr. for kjøretøytypen (1)... Registreringsnr. (1) Varemerke (firma) Type og handelsbetegnelse Produsentens navn og adresse Navn og adresse til produsentens eventuelle representant Utslippsverdier 5.1. ved konstante turtall /* 372L0306 / 863/ 2 * Motorens

25 25 turtall (o/min) Nominell gjennomstrømming G (liter/sekund) Grenseverdier for absorpsjonen (m-1) Målte absorpsjonsverdier (m-1) */ 5.2. ved fri akselerasjon målt absorpsjonsverdi... m Korrigert absorpsjonsverdi... m-1 (1)Stryk det som ikke passer. 6. Opasimetrets merke og type Motoren innlevert til typegodkjenningsprøving den Teknisk instans ansvarlig for typegodkjenningsprøvene

26 26 9. Prøvingsrapportens dato Prøvingsrapportens nummer Typegodkjenning med hensyn til reduksjon av utslipp av forurensende stoffer er innvilget/avslått (1) Plassering av merke med verdi for korrigert absorpsjonskoeffisient Sted Dato Underskrift Følgende dokumenter er vedlagt, påført EØF-typegodkjenningsnummeret eller registreringsnummeret angitt ovenfor: Ett eksemplar av vedlegg II, fullstendig utfylt og vedlagt de angitte tegninger og skisser,.... fotografi(er) av motoren. (1)Stryk det som ikke passer. ((((((((((((((((( (1)EFT nr. L 42 av , s. 1. (2)Dok. E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505, 1. rev. utg., tillegg 23 av ??

27 27 372L0306.NOR/1

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om styreinnretninger for motorvogner og deres tilhengere 370L0311.NOR/1 370L0311.NOR Council Directive of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers RÅDSDIREKTIV

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 2008/74/EF. av 18. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 2008/74/EF. av 18. juli 2008 Nr. 8/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 2008/74/EF 2016/EØS/8/01 av 18. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF og direktiv 2005/78/EF vedrørende typegodkjenning

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF. av 21. desember 1994

KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF. av 21. desember 1994 Nr.25/00 45 KOMMISJONSDIREKTIV 94/78/EF av 21. desember 1994 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/549/EØF om hjulavskjerming på motorvogner(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

NOR/303L T OJ L 90/03, p

NOR/303L T OJ L 90/03, p NOR/303L0026.00T OJ L 90/03, p. 37-40 Commission Directive 2003/26/EC adapting to technical progress Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council as regards speed limiters and exhaust

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/39/EF. av 24. juni 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/39/EF. av 24. juni 1997 Nr. 16/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 97/39/EF av 24. juni 1997 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 75/443/EØF om revers

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Nr. 51/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF. av 22. april 2005

17.10.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF. av 22. april 2005 Nr. 62/59 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/30/EF 2008/EØS/62/05 av 22. april 2005 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/ EF med

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF. av 13. juli 2009 25.8.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/29 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/59/EF 2016/EØS/47/03 av 13. juli 2009 om speil for jordbruks- eller skogbrukstraktorer (kodifisert

Detaljer

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF. av 17. august 2009

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF. av 17. august 2009 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/341 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/108/EF 2015/EØS/58/38 av 17. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om visse deler

Detaljer

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009

Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF. av 25. november 2009 Nr. 76/626 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/139/EF 2015/EØS/76/82 av 25. november 2009 om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul

Detaljer

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000

Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/2/EF. av 14. januar 2000 Nr. 46/368 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.5.2015 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF 2015/EØS/29/12 av 13. juli 2009 om plasseringssted for bakre kjennemerke på motorvogner

Detaljer

Council Directive of 16 December 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the engine power of motor vehicles

Council Directive of 16 December 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the engine power of motor vehicles 380/1269.NOR/1 380L1269.NOR Council Directive of 16 December 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the engine power of motor vehicles RÅDSDIREKTIV av 16. desember 1980

Detaljer

NOR/395L T OJ L 168/95, p

NOR/395L T OJ L 168/95, p NOR/395L0027.00T OJ L 168/95, p. 14-17 European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators,

Detaljer

Nr. 29/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/63/EF av 13. juli 2009 2015/EØS/29/15 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer

Detaljer

1.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

1.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 1.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 11/49 artikkel 1, utstede til produsenten et EF-typegodkjenningsmerke i samsvar med mønsteret vist i vedlegg I tillegg 3.» 3) Artikkel 4

Detaljer

Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/98/EF. av 15. desember 1999

Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/98/EF. av 15. desember 1999 Nr. 46/352 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/78/EF. av 13. juli 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/78/EF. av 13. juli 2009 Nr. 8/103 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/78/EF 2016/EØS/8/04 av 13. juli 2009 om parkeringsstøtter for motorvogner med to hjul (kodifisert utgave)(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/28/EF. av 11. juni 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/28/EF. av 11. juni 1997 Nr. 48/212 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.11.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006 Nr. 63/207 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF 2009/EØS/63/47 av 2. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF

Detaljer

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003

17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF. av 8. april 2003 Nr. 58/183 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/20/EF 2005/EØS/58/38 av 8. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF. av 14. januar om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse Nr. 46/361 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/1/EF 2001/EØS/46/36 av 14. januar 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks-

Detaljer

Nr. 62/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU. av 19. november 2012

Nr. 62/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU. av 19. november 2012 Nr. 62/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.10.2017 KOMMISJONSDIREKTIV 2012/36/EU 2017/EØS/62/21 av 19. november 2012 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

Detaljer

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000 Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser 373L0023.NOR Council Directive of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits 373L0023.NOR/1 RÅDSDIREKTIV

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/77/EF. av 2. oktober 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/77/EF. av 2. oktober 1998 Nr. 60/109 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/77/EF av 2. oktober 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes

Detaljer

Nr. 6/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/92/EF. av 30. oktober 2001

Nr. 6/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/92/EF. av 30. oktober 2001 Nr. 6/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 30.1.2003 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/13/EF. av 21. februar 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/13/EF. av 21. februar 2005 19.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/59 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/13/EF 2008/EØS/35/12 av 21. februar 2005 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF om utslipp

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010 Nr. 12/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/12/58 av 30. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen

Detaljer

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011 Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2016/EØS/64/39 av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003 Nr. 30/513 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF 2006/EØS/30/38 av 11. august 2003 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av patulin i næringsmidler(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/91/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/91/EF. av 14. desember 1998 18.1.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/178 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/91/EF av 14. desember 1998 om motorvogner og deres tilhengere beregnet på veitransport

Detaljer

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003 Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF 2006/EØS/30/12 av 24. september 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 389L0655.NOR/1 389L0655.NOR Council Directive of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within

Detaljer

Nr. 55/246 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1235/2011. av 29.

Nr. 55/246 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1235/2011. av 29. Nr. 55/246 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1235/2011 2017/EØS/55/26 av 29. november 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1003/2010. av 8. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1003/2010. av 8. november 2010 Nr. 47/343 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1003/2010 2016/EØS/47/55 av 8. november 2010 om krav til typegodkjenning av plasseringen og monteringen av bakre kjennemerke på motorvogner og deres tilhengere

Detaljer

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV

Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IV Nr. 54/137 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 VEDLEGG IV GLØDELAMPER BEREGNET PÅ BRUK I TYPEGODKJENTE LYKTER FOR MOPEDER OG MOTOR- SYKLER MED TO OG TRE HJUL Tillegg 1 Glødelamper

Detaljer

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006 Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/57 av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

Nr. 29/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/76/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/76/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/76/EF 2015/EØS/29/17 av 13. juli 2009 om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 1. juli 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/83 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/22 av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvars for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999 Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011. av 11.

Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011. av 11. Nr. 26/572 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1147/2011 2017/EØS/26/50 av 11. november 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 51/226 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 11.10.2001 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100, 371L0127.NOR/1 371L0127.NOR Council Directive of 1 March 1971 on the approximation of the laws of the Member states relating to the rear-view mirrors of motor vehicles. RÅDSDIREKTIV av 1. mars 1971 om

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

23. 11. 2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IX. Tillegg 1

23. 11. 2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende VEDLEGG IX. Tillegg 1 Nr. 54/366 VEDLEGG IX Tillegg 1 Opplysningsdokument med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet for en type teknisk enhet MØNSTER (vedlegges søknaden om typegodkjenning av deler) Løpenummer (tildelt

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997 Nr. 16/48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF av 29. juli 1997 om annen endring av rådsdirektiv 82/711/EØF om fastsettelse av nødvendige

Detaljer

NOR/307R T OJ L 335/07, p.10-12

NOR/307R T OJ L 335/07, p.10-12 NOR/307R1516.00T OJ L 335/07, p.10-12 COMMISSION REGULATION (EC) No 1516/2007 of 19 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, standard

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/71/EF. av 7. november 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/71/EF. av 7. november 2000 Nr. 16/19 KOMMISJONSDIREKTIV 2000/71/EF 2002/EØS/16/04 av 7. november 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av målemetodene fastsatt i vedlegg I, II, III og IV til europaparlaments- og rådsdirektiv

Detaljer

NOR/397L T OJ L 171/97, p

NOR/397L T OJ L 171/97, p NOR/397L0030.00T OJ L 171/97, p. 25-48 Commission Directive 97/30/EC of 11 June 1997 adapting to technical progress Council Directive 76/758/EEC relating to the end-outline marker lamps, front position

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311L0097.tona OJ L 328/2011, p. 49-52 COUNCIL DIRECTIVE 2011/97/EU of 5 December 2011 amending Directive 1999/31/EC as regards specific criteria for the storage of metallic mercury considered as waste

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 22. desember 1986 (86/662/EØF)

RÅDSDIREKTIV. av 22. desember 1986 (86/662/EØF) 386L0662.NOR Council Directive of 22 December 1986 on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators, rope-operated excavators, dozers, loaders and excavator-loaders 386L0662.NOR/1 RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010 Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010 2017/EØS/4/40 av 29. november 2010 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF,

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

NORSK utgave. Nr. 45 EØS-ORGANER. 3. årgang. 03.10.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

NORSK utgave. Nr. 45 EØS-ORGANER. 3. årgang. 03.10.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2. Nr.45/00 EØStillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØSORGANER 1. EØSrådet 2. EØSkomiteen ISSN 10229310 Nr. 45 3. årgang 96/EØS/45/01 96/EØS/45/02 EØSkomiteens beslutning nr. 56/95 av 18. juli

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

NOR/308D T OJ L 84/08, p

NOR/308D T OJ L 84/08, p NOR/308D0232.00T OJ L 84/08, p. 132-134 COMMISSION DECISION of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the «rolling stock» sub-system of the trans-european

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 95/48/EF. av 20. september 1995

KOMMISJONSDIREKTIV 95/48/EF. av 20. september 1995 Nr. 16/154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.4.1997 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

Nr. 31/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/102/EF. av 15. desember 1999

Nr. 31/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/102/EF. av 15. desember 1999 Nr. 31/38 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 14.6.2001 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/24/EF. av 17. juni 1997. om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul(*)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/24/EF. av 17. juni 1997. om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul(*) Nr. 54/27 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/24/EF av 17. juni 1997 om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul(*)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

Nr. 47/56 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. april 2009

Nr. 47/56 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. april 2009 Nr. 47/56 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2016/EØS/47/08 av 20. april 2009 om definisjonen av kriteriene for klassifisering av avfallsanlegg i samsvar med vedlegg III til

Detaljer

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69

NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 NOR/308R1100.00T OJ L 304/08, p. 63-69 REGULATION (EC) No 1100/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0622.sd OJ L 180/12, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

389L0336.NOR. Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

389L0336.NOR. Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 389L0336.NOR Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility 389L0336.NOR/1 RÅDSDIREKTIV av 3. mai 1989 om tilnærming av

Detaljer

NOR/300L0030.00T OJ L 203/00, p. 1-8

NOR/300L0030.00T OJ L 203/00, p. 1-8 NOR/300L0030.00T OJ L 203/00, p. -8 Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 118 A, 390L0269.NOR Council Directive of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual

Detaljer

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1056/2008. av 27. oktober 2008

2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1056/2008. av 27. oktober 2008 Nr. 56/1181 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1056/2008 2014/EØS/56/39 av 27. oktober 2008 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 95/56/EF. av 8. november 1995

KOMMISJONSDIREKTIV 95/56/EF. av 8. november 1995 Nr.16/95 KOMMISJONSDIREKTIV 95/56/EF av 8. november 1995 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/61/EØF om sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av motorvogner(*) KOMMISJONEN

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/25/EF. av 22. mai 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/25/EF. av 22. mai 2000 15.11.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 57/121 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/25/EF 2001/EØS/57/17 av 22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 641/2009. av 22. juli 2009

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 641/2009. av 22. juli 2009 Nr. 53/75 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 641/2009 2015/EØS/53/07 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av frittstående

Detaljer