Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor"

Transkript

1 Høgskolen i Buskerud Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor januar 2012 Heidi Tovsrud Knutsen Heidi Tovsrud Knutsen 2/9/2012

2 Rapport fra hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor, januar 2012 PROGRAM FOR OPPHOLDET... 3 OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 4 UTDANNING, FORSKNING OG INNOVASJON nye programmer UTDANNING... 5 Life Long Learning programme... 5 ERASMUS for all fra FORSKNING OG INNOVASJON... 8 FP HORIZON JPI Joint Programme Initiatives... 9 Søknader og finansiering... 9 Forskermobilitet... 9 Phd-programmer og samarbeid med næringsliv / industri Regional innovasjon Satsinger innenfor helseområdet EØS-finansieringsordningene STUDIEBESØK KH LEUVEN HELMO VERVIERS SAMARBEID MED REGIONSKONTORET erfaringer fra Midt-Norge og CreoDK KONTAKTER RELEVANTE NETTSIDER

3 PROGRAM Formål med oppholdet: Kompetanseheving i forhold til EU-systemet, programmer, ordninger, politikk på forsknings- og utdanningsområdet med særlig henblikk på nye programmer som gjelder fra og med Nettverksbygging mot sentrale aktører og opprettelse av kontakt med aktuelle personer ift HiBUs EU-prosjektledelse-kurs. Møter med følgende aktører: Kommisjonen: Lene Oftedal, Nasjonal ekspert, utdanning Ragnhild Solvi Berg, nasjonal ekspert utdanning/internasjonalt samarbeid EU-delegasjonen: Erik Yssen, forskningsråd Ingveig Astad, utdanningsråd Jan Edøy, regionalråd Heidi Langaas, helseråd EFTA: Tore Grønningsæter, informasjons- og kommunikasjonssjef Forskningsrådets Brusselkontor: Tobias Bade Strøm, seniorrådgiver Midt-Norges Europakontor: Vidar Segtnan, direktør CreoDK, Københavns Europakontor: Birgitte Wederking, direktør Deltakelse på følgende seminarer: EFTA: Det årlige EFTA-seminaret Presentasjon av Europautredningen. Link til seminarinnlegg og til presentasjonen av utredningen finnes her: ACA : What's new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes om ERASMUS for all og utvikling på utdanningsområdet. Presentasjoner fra ACA-seminaret er tilgjengelig her: Studiebesøk: KH Leuven - samarbeid om student- og ansattmobilitet på helsefag, IT, øk/adm og jus/ledelse. Kontaktpersoner: Griet Servrancx (helse/it) og Nico Nijsten (jus/ledelse) HELMO Verviers samarbeid om student- og ansattmobilitet på øk/adm og jus/ledelse. Kontaktperson : Jean-Pierre Schils Fullstendig liste over kontakter med mailadresser og telefonnummer, samt relevante nettsider HiBU kan/bør følge med på, er listet bakerst i rapporten. 3

4 OPPSUMMERING Utbyttet av oppholdet kan summeres opp i tre korte punkter: Det ga inngående oversikt over utviklingen på det europeiske utdanningsfeltet og utdanningsprogrammene fra Det ga en god innføring i politikken bak de nye forskningsprogrammene og innsikt i prosessen fram mot Horizon 2020 trer i kraft. Vi fikk til en videreutvikling av samarbeid med belgiske institusjoner og mange innspill til utvikling og bruk av medlemskapet i ORE. HiBU bør jobbe videre med følgende: Utvikle allianser med europeiske partnere og næringslivspartnere innenfor ERASMUSprogrammet, med fokus på, forskningsprosjekter, nærings-phd er og praksismobilitet for studenter. Legge større vekt på praktisk tilnærming og praksis i utdanninger som ikke har tradisjon for praksis. Vurdere EØS-finansieringsordningene og utlysinger innenfor EEAgrants mht relevans for mobilitet samt internasjonalisering i FoU og utdanning. Fortette samarbeidet med næringsliv og fylkeskommune med tanke på utvikling av EUprosjekter innenfor de satsingsområder HiBU allerede er gode på. Satsing på forskermobilitet og mobilitet i phd-programmer. Signere og implementere Charter and code. Bruke Osloregionens Europakontor mer aktivt i FoU-arbeidet, som bidragsyter og ressurs overfor fakulteter og fagansvarlige. Opprette en 3-måneders praktikantordning ved kontoret for studenter ved relevante studieprogrammer. 4

5 UTDANNING, FORSKNING OG INNOVASJON nye programmer Det er noen klare fellestrekk i utviklingen av de nye programmene for utdanning, forskning og innovasjon fra og med 2014: Økt vekt på samarbeid med næringslivet i utdanningsprogrammer og forsknings- og innovasjonsprosjekter Økte midler til høyere utdanning og forskning. Økt fokus på Excellence in research og excellence in teaching. Man går inn for å samle de ulike programmene med vekt på tverrsektorielle samarbeid, noe som foreløpig gir et uoversiktlig bilde av hvordan programmene vil se ut til slutt. (eks: Joint programme initiatives, Joint Actions og Erasmus for all) Større vekt på mobilitet med sammenkobling av strategiske institusjonsallianser, forskermobilitet og studentmobilitet (eks på progr: Marie Curie, Charter and code, Erasmus for all) UTDANNING EU har ingen felles utdanningspolitikk for medlemslandene, men legger til rette for og støtter europeisk samarbeid om utdanning. Medlemslandene har ansvar for å utforme egen utdanningspolitikk og egne utdannings-og opplæringssystemer. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge aktivt i de fleste europeiske programmer og samarbeidsprosesser på utdanningsområdet. Utdanning er en viktig del av EUs overordnet strategi Europe Innenfor strategien ligger perspektiver på den sosiale dimensjonen i utdanning; man ønsker å åpne opp for underrepresenterte grupper og man ønsker fokus på realkompetanseutdanning. Life Long Learning programme Life Long Learning har vært EUs utdanningsprogram siden 2007, og omfatter sektorprogrammene Erasmus (høyere utd), Comenius (fra grunnskole til vgs), Leonardo (yrkesutd) og Grundtvig (voksenoppl). LLP løper til ut Det må søkes om nytt ERASMUS University Charter fra 2014, og da trer også det nye programmet i kraft. ERASMUS for all fra 2014 ERASMUS for all vil erstatte dagens Life Long Learning-programme og har utgangspunkt i EUs rapport om modernisering av høyere utdanning. Det nye programmet fra 2014 innebærer totalt 73 % økning av budsjettet hvorpå en del av midlene er overført fra andre programmer, bla utviklingshjelp. ERASMUS for all har 3 horisontale linjer: Mobilitet, støtte til prosjektutvikling samt støtte til policyutvikling. Sektorprogrammene Comenius, Leonardo, Grundtvig og Erasmus vil forsvinne. Det vil bli økt fokus på mer sektorovergripende finansiering som i større grad kan møte behovene innenfor Europe

6 ERASMUS for all har følgende fokusområder: Frafall i skolen (Norge ligger høyere enn snittet i Europa, særlig i yrkesutdanningene) Leseferdigheter i befolkningen (25% av Europas 25-åringer er analfabeter, Norge 17%) Modernisering av høyere utdanning mer rettet mot arbeidslivets behov og praktisk tilnærming i utdanningene Utvikling av partnerskap og allianser på tvers av landegrenser og sektorer ERASMUS for all har som målsetting å: Øke doktorgradsmobiliteten Øke samarbeidet akademia-privat næringsliv Øke fleksibiliteten i programmene Styrke desentraliseringen i forvaltningen av midlene Doble ERASMUS-budsjettet. Høyere utdanning er prioritert med 53% av budsjettet. Det pekes på behov for å modernisere de klassiske universitetene. Triple-helix-samarbeid offentlige institusjoner, privat næringsliv og myndigheter vil blir tillagt stor vekt, programmet skal bidra til en styrking av triangelet forskning utdanning næringsliv. Mulighet for praksis koblet opp mot studieprogrammer blir viktig i det kommende programmet og er forventet å innvirke på den nasjonale utdanningspolitikken også i Norge. Når det gjelder partnerskap og institusjonssamarbeid vektlegges følgende: Strategiske partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner. Midler til mobilitet og credit transfer. Vekt på grønn mobilitet gjennom økte midler til joint masters Kunnskapsallianser med privat næringsliv. Midler til bygging av partnerskap og kunnskapsallianser næringsliv universiteter; vektlegging av strategiske allianser og innovasjonssamarbeid. Internasjonal dimensjon; kapasitetsbygging og regional integrering m/såkalte neighbourhood countries, da med særlig fokus på Nord-Afrika Good governance i institusjonen; videreutvikle det man allerede er god på Lansering av ordning med studiefinansiering for EU-studenter Tidligere ordninger som IKKE lenger er med i ERASMUS for all: Støtte til preparatory visits (utgår til en viss grad) ERASMUS Intensivprogrammer (utgår og blir i stedet en integrert del mht strategiske partnerskap) Joint doctoral programmes går ut av utdanningsprogrammene og inn i Marie Curie Actions Det blir mindre fokus på voksenopplæring, dette vil få større fokus i de regionale strukturfondene. Nytt rankingsystem av europeiske universiteter lanseres. Ulike typer universiteter og høyskoler vil følge ulike rankinger og det vil bli gitt et nytt benchmarkingsystem. Det jobbes i kommisjonen med lansering av pilot i løpet av

7 Mobilitet 20% er målet for mobilitet i høyere utdanning i Det satses på stimulering til økt andel lærerutveksling som også skal kobles tettere mot studentutveksling. Det kommer en økt satsing på praksismobilitet gjennom mer midler til praksisopphold i utlandet, noe som også settes i sammeheng med tettere samarbeid privat og offentlig. Her kommer også vektlegging av praksis i studier som ikke har tradisjon for praksis inn. ECTS-label Dagens ordning er under vurdering, det kan gis mulighet for å søke ECTS-label også på fakultetsnivå i tillegg til institusjonsnivå som i dag. Excellence in teaching er en stor sak som drøftes i kommisjonen jamfør excellence in research på forskningssiden. EU kommisjonen diskuterer en finansieringsmodell for å prøve ut excellence in teaching, som kan implementeres ved hjelp av ulike typer evalueringer og kvalitetssystemer. Stor sak i kommisjonen høst European Student Loan Det vil bli tilbudt ordning med studiefinansiering for europeiske mastergradsstudenter, hvor ca studenter er forventet å få lån (ordningen gjelder kun lån, ikke stipend). Private banker låner ut, EU stiller garanti. Kravene til å få lån er EU-statsborgerskap, innrullering i et 1- eller 2-årig masterprogram, evt til studiemobilitet på masternivå. Ikke aktuelt for norske studenter, men kan øke mulighet for mastergradsmobilitet og etterspørsel etter samarbeid om masterprogram, utveksling og engelskspråklige programmer ved norske institusjoner. EU og internasjonalt utdanningssamarbeid Det eneste programmet p.t. som er aktuelt for Norge er ERASMUS MUNDUS. Atlantis-programmet har tidligere vært aktuelt. EU har avtaler ift bilateralt samarbeid med USA, Canada og BRIK-landene (Brasil, Russland, India, Kina). Avtalene med USA/Canada er sagt opp fra 2011 pga den finansielle situasjonen og mangel på midler i samarbeidslandene. Blant konsekvensene er at Atlantisprogrammet ikke har blitt videreført. EU er også i dialog med Australia, her kommer det felles utlysinger hvert år. I de nye programmene fra 2014 blir internasjonalt samarbeid i større grad mer inkorporert i ERASMUS for all, utviklingsmidler vil bli overført og styrt fra utdanning (kommisjonen). Viktige prioriteringer internasjonalt: Samarbeid med Neighbourhood countries, i første rekke Nord-afrika/Midtøsten, noe som har klar bakgrunn i det politiske landskapet og den arabiske våren Satsingen mot USA/Canada er betydelig nedjustert Joint studies med USA/Australia gjennom undersøkelser om læringsutbytte og employability skills 7

8 FORSKNING OG INNOVASJON Innenfor det nye rammeprogrammet Horizon 2020 vil støtten til forskning gå kraftig opp. 80 mrd EURO skal fordeles over 7 år (i 2011-kroner). Det medfører en økt del av EU-budsjettet (8,5 % av det totale EU-budsjettet) til forskning. En del av disse midlene skyldes overføringer fra andre budsjetter (utviklingsmidler bla.) FP7 I juli 2012 kommer siste store Call for proposals med overgangsprogrammer og utlysinger. I 2013 kommer nye arbeidsprogrammer for Horizon Særlig vektlagt i 2012 er kobling mellom helse og teknologiutvikling, i forbindelse med Active Ageing-året For utlysinger og info, se HORIZON 2020 Det nye programmet Horizon 2020 vil innebære større tverrsektorielle satsinger med sammenslåing av en rekke av de tidligere programmene, blant annet til såkalte Joint Programme Initiatives. Norges deltakelse i Horizon 2020 er p.t. ikke avgjort. Technopolis jobber på oppdrag fra Forskningsrådet med en utredning ift hvilke deler av programmet som Norge bør delta i. Fra EFTA sitt ståsted er det lite ønskelig å gå bort fra full deltakelse i Horizon 2020, man ser helst at Norge fra 2014 også deltar på samme måte som tidligere. Etter nye prinsipper vil støtten til landbruks- og regionalutvikling gå ned. Regionalstøtten går i større grad over til forskningspolitikken som innovasjonsmidler. Samarbeid med næringsliv i prosjekter og i phd-programmer vil også bli tillagt større vekt enn tidligere. Horizon 2020 har følgende cross-cutting priorities: Forenklet tilgang og åpenhet i systemet Økt kunnskapsoverføring mellom landene European Research Councils virksomhet vil bli tillagt ytterligere vekt Internasjonalt samarbeid (i betydningen av land utenfor EU, med fokus på Nord-Afrika). Horizon 2020 har følgende tre hovedsatsingsområder: 1) Excellent science base Utgangspunkt: behov for å utvikle sterke forskningsmiljøer på tvers av landegrensene ERA: European Research Council får økt sine midler Mer informasjon på: Økt satsing på framtidsrettet teknologi (ICT, NANO) Økt vekt på Marie Curie Actions og forskermobilitet (tilrettelegging Charter and code) Økt satsing på infrastruktur for forskning 8

9 2) Industrial leadership and competitive frameworks Utgangspunkt: Europa relativt lite teknologisk utviklet sammenliknet med USA/Sør-Øst Asia, Industriell teknologiutvikling (områdene bio, nano, ICT, materials, manufacturing, space) Tilgang på risikofinansiering til prosjekter (business) Innovasjon med fokus på utvikling av SMEs (små og mellomstore bedrifter) 3) Tackling societal challenges Utgangspunkt: Samfunnsutfordringer i Europa knyttet til økonomisk krise, demografiske endringer og miljø/klimaspørsmål Helse med utgangspunkt i utfordringer knyttet til demografiske endringer i befolkningen Matteknologi Energi og miljø Smart/grønn transport Inkluderende, innovative og sikre samfunn Se forøvrig Vedlegg 1: Europe 2020 priorities (se egen pdf). Viktige aktører i Horizon 2020 vil bli European Institute for Innovation and Technology (EIT) - Joint research centre - JPI Joint Programme Initiatives JPI er de nye fellesprogrammene for europeiske innovasjonspatnerskap. Norge deltar p.t. i havprogrammet Oceans. JPI ene vil samle tverrsektorielle satsinger på prioriterte felt i større grad enn tidligere. Ambisjonene her er store og dette er en tung materie å utvikle. Mer informasjon om JPI ene er tilgjengelig på: Søknader og finansiering Det legges opp til kraftig forenkling i søknadssystemet, noe som også kan føre til at kompleksiteten i prosjektene ikke blir synliggjort. 100% finansiering på alle prosjekter innenfor EU og 70% finansiering for de som ligger nær markedet. For Norge gjelder fremdeles 80% finansiering, noe som for institusjonene betyr 20% egenfinansering på alle prosjekter. Forskermobilitet ERA-prosessen skal bedre Europa mht hindring for fri flyt av forskning / forskere, målet er å bygge opp forskningsmobilitet etter amerikansk modell. Målet er fri flyt innen Mer informasjon om ERA finnes på Marie Curie Actions programmet for forskermobilitet vil bli styrket og får mer midler. Charter and code får økt betydning i forhold til tilrettelegging for forskermobilitet ved institusjonene. Mer info på s%2fhovedsidemal 9

10 Phd-programmer og samarbeid med næringsliv / industri Nærings-phd: Styrket satsing på oppbygging av nærings-phd-programmer i Europa. Samarbeid med næringslivet i phd-utdanningene vil bli vektlagt og kommer inn som aktuelle i Horizon Midler vil kunne understøtte oppbyggingen av denne typen programmer. Danmark er gode på dette feltet. For høyskolene kan dette slå positivt ut i oppbyggingen av phd-programmer, da høyskolene ofte er bedre på kobling mot næringsliv enn universitetene. Mer om Nærings-phd er finnes på: pagename=naeringsphd%2fhovedsidemal Nærings-phd i Danmark: Regional innovasjon Triple-helix-modellen danner grunnlaget for EUs prioriteringer og politikk på regionalområdet. Regionalområdet omfatter store programmer med partnere på regionalt nivå, høyskolene kan være viktige partnere på forskningsdelen av prosjektene. Alle programmer og mye informasjon tilgjengelig på INTERREG.no. Per i dag omfatter Interreg cross-border-programmer som gjelder for NO-SV, NO- SV-FIN-DK. I tillegg kommer transnasjonalt samarbeid ved Østersjøprogrammet og Nord-periferien. For å få gjennomslag innenfor Interreg er følgende viktig: Danning av sterke konsortier med partnere nasjonalt og internasjonalt Institusjonell forankring Videreutvikle områder hvor man allerede er gode Ny policy for viderefører konseptet i regionalpolitikken. 1,5 mrd betales inn fra kommunal og regionaldepartementet i disse programmene. Det forventes følgende endringer i Interreg ift tematiske prioriteringer: Konsentrasjon og forenkling av systemet Bidra til finansiering av måloppnåelse for Europa Regionalpolitisk satsing på forskning/innovasjon; sentralisering av styringen Nåløyet litt bredere enn i rammeprogrammet. CP-struktur på programmet EØS-midlene blir en del av regionalpolitikken Større fokus på samarbeid med bedrifter/næringsliv. Nettverk regionalt viktig; regionale utviklingsaktører er ansvarlig for en dynamisk region. Rendyrking av det man er god på innenfor regionen. Relevant og utfyllende informasjon finnes på: Euromontana sammenslutning av fjellregioner: 10

11 Open days-arrangementene i Brussel viktig arena for danning av partnerskapregional innovasjon NIBR en rekke analyser ift regionalpolitikk: Europautredningen (kap 18) har sentral informasjon om regionalpolitikken Satsinger innenfor helseområdet Active and healthy ageing viktigste satsing på agendaen i 2012 (tverrsektoriell). Det arrangeres en rekke seminarer og informasjonsmøter i denne forbindelse. Ambient-assistent-living-programmet utlysing i februar, søknadsfrist i slutten av mai! Aktuelt for teknologi og helsefag. Innovation partnerships innenfor helseområdet ser på best practices i forhold til hvordan håndtere eldreutfordringen i Europa, både ift helseomsorgen og teknologisk utvikling. Mobilisering av eldre til omsorg for egen aldring. Fokus på nye teknologiske løsninger og nye samarbeidsmåter. Joint Program Initiatives: Helseprogram-midlene kanaliseres inn i fellesprogrammene JPI fra Pilot JPI på helse: https://www.healthydietforhealthylife.eu/ Joint actions også med fokus på helsepersonell. Liten tilgang på personell i framtida og utfordring ift immigrasjonsstrøm av helsepersonell øst-vest og sør-nord og vest. Kvalitetssikring for helsepersonell er i fokus. Egen code of conduct for helsepersonell under utarbeiding. Det kan være framtidige muligheter for å se på dette området mht utvikling av etterutdanningsprogrammer. ARENA Helseinnovasjon er aktuelt å videreutvikle med tanke på prosjekt med finansiering gjennom EU. ARENA vil presentere seg under Designdagene i Brussel i juni. Vedlegg 2: Oversikt over norsk deltakelse i Joint Actions og EUs helseprogram pt 2012 (se egen fil). EØS-finansieringsordningene 1.8 mrd Euro skal fordeles totalt i årene til 15 mottaksland. Områdene som omfattes av programmet er miljø, helse, jus, forskning, utdanning, offentlig sektor og samfunn. Finansieringen skal være et supplement til EU-finansiering. Målsettingen er å styrke bilaterale forhold mellom giverog mottaksland. Største mottaksland: Polen. Andre viktige land: Romania, Ungarn, Spania, Portugal, Tsjekkia. Programmene utformes våren Relevant for både forsknings- og utdanningssamarbeid i alle fakulteter. Innenfor forskning og utdanning kan det søkes om midler til forskningsprosjekter og til mobilitet. Mer informasjon på 11

12 STUDIEBESØK KH Leuven - Presentasjon av HiBUS engelskspråklige programmer innenfor helsefag + øk/adm. Presentasjon av KH Leuvens engelskspråklige programmer for IT, helse m.m. Diskusjon om mobilitet for IT-studenter, helsefagstudenter + øk/adm. Møte sammen med Cardiff Metropolitan university og muligheter for samarbeid også her, blant annet med fokus på internshipplasser for studenter. Kan åpne for ERASMUSsamarbeid med Cardiff. Dette følges opp direkte med Sean McCarthy. Presentasjon også av KH Leuven International health and technology week, International law week og Businet health group proposal. Resultat: ERASMUS avtaler for helse, IT og jus/ledelse. Mulig staff exchange med Leuven høst Deltakelse fra HiBU på International Law Week i Leuven i mars. HELMO Verviers / Liege - Presentasjon av HiBU for Helmo-studenter i forbindelse med deres language-week. Fokus på presentasjon av Norge i verden, Norges økonomiske situasjon, politikk, geografi. Kort om HiBUs studieprogrammer. Q and A session etterpå med to ulike grupper av studenter. Fokus på norsk samfunnsliv + studieprogrammer ved HiBU. 3 studentpresentasjoner av internship. Evaluering i etterkant med fokus på engelsk språk. 1-til-1 samtaler med enkelte interesserte studenter for HiBUs programmer. Møte med faglig ansatte interessert i staff exchange. Resultat: Staff exchange med besøk fra HELMO sent vårsemester Studenter rekruttert til utvekslingsopphold studieåret 2012/13. Utarbeidelse av ny PP-presentasjon for Hibu med mer fokus på Norge og norsk samfunnsliv, med vekt på deltakelse fra studentene dette fenger interesse og skaper engasjement og nysgjerrighet for Norge og det HiBU kan by på. SAMARBEID MED REGIONSKONTORET erfaringer fra Midt-Norge og CreoDK Midt-Norges Europakontor har praktikantordning i samarbeid med NTNU. De mottar 3 studenter årlig fra Master i Europakunnskap-programmet på 3 mnd praktikantopphold i perioden septembernovember, januar-mars og april-juni. NTNU finansierer praktikantenes husleie. Studenten får 15 studiepoeng for praktikantperioden. 2/3 av tiden er estimert til å brukes til jobb. 1/3 av tiden skal brukes til oppgaveskriving. Studentene må enten lese på egenhånd eller ta igjen kurs ved NTNU når de kommer hjem, evt før de reiser ut på praktikantopphold, da de mangler 15 studiepoeng for å fullføre ett helt semester. I tillegg mottar kontoret 6 HINT/HIST-studenter på hospiteringsopphold 2 uker. Dette er et pilotprosjekt med oppstart vårsemesteret Kontoret legger opp et opplegg i forkant. Fagspesifikt opplegg organiserer studentene selv. Dette lyses ut til alle studenter ved høyskolene slik at studenter fra ulike fagretninger i prinsippet kan delta. 12

13 Høgskolen i Sør-Trøndelag har arrangert ledelses- og styreseminar i Brussel med vekt på utvikling innen forskning og utdanning i EU. De har også arrangert studietur hvor programlederne for de prioriterte forskningsområdene kommer til Brussel for å sette seg inn i forskningsområdet. Annethvert år sendes bachelorstudenter på studietur til Brussel. Høgskolen arrangerer seminar for ansatte hjemme i Trøndelag med folk fra NTNU og SINTEF som foredragsholdere. SINTEF har god kompetanse på søknadsskriving. Det samme gjelder ingeniørmiljøet ved NTNU. Ved de øvrige miljøene har det vært liten deltakelse. SINTEF arrangerer blant annet 2-dagerskurs i søknadsskriving for sine egne ansatte. For SINTEFs egen del er det ofte traineer som skriver søknadene og det blir understreket at det å skrive en søknad er ingen kunst, kun systematisk jobbing. Relevant for HiBU: Følge opp og utnytte ORE-medlemskapet i ERRIN-nettverket (bla en egen arbeidsgruppe for helse og teknologi). Bruke ERRIN aktivt ift partnersøk for høyskolen Praktikantordning for statsvitenskapstudenter med 3-måneders praktikantopphold i 6.semester kombinert med bacheloroppgave (30 stp. Se for øvrig Midt-Norges Europakontor for mer informasjon. Hospiteringsordning (kortere opphold) eller studietur (statsvitenskap) for grupper av studenter Seminarer for fagansatte innenfor prioriterte forskningsområder med vekt på fagspesifikk informasjon Hospiteringsopphold for fagansatte, med støtte fra ERASMUS-ordningen Søknadskurs for medlemmer her hjemme 13

14 KONTAKTER FORSKNINGSRÅDETS BRUSSELKONTOR Tobias Bade Strøm, spesialrådgiver tel: EFTA Tore Grønningsæter, informasjons- og kommunikasjonssjef: tel +32 (0) NASJONAL EKSPERT, UTDANNING: Lene Oftedal (ny nasjonal ekspert fra juni 2012: Mads Gravås) NASJONAL EKSPERT, UTDANNING OG INTERNASJONALT SAMARBEID: Ragnhild Solvi Berg, NASJONAL EKSPERT; HELSE: Berit Nygaard, EU-DELEGASJONEN HELSERÅD Heidi Langaas - FORSKNINGSRÅD Erik Yssen UTDANNINGSRÅD Ingveig Astad REGIONALRÅD Jan Edøy SØR-DANMARKS REGIONKONTOR: Henriette Hansen Gode på samarbeid m/akademiske miljøer. Helseprosjekter spesielt. CREODK, Københavns regionkontor i Brussel: Birgitte Wederking DG Research and Innovation: Peter Van den Hijden Julie Fionda, DG Education and culture: EUs kulturprogram: Cecilie Cave: MIDT-NORGES EUROPAKONTOR, Vidar Segtnan, direktør SINTEF: Reidar Buvik, kompetanse i forhold til søknadsskriving: HIST: Arild Smolan, jobber tett med Midt-Norge-kontoret, ideer ift utvikling og samarbeid HINT: prorektor Hanne Solheim Hansen, ansvarlig for samarbeidet med Midt-Norge-kontoret 14

15 RELEVANTE NETTSIDER: ERASMUS FOR ALL Utdanning fra 2014; mobilitet i studier, praksis og ansatt/lærer 7RP Siste store utlysinger i rammeprogrammet, kommer i juli HORIZON 2020 rammeprogrammet for forskning og innovasjon fra EUs HELSEPROGRAMMER aktuelt for samarbeid på helsefag. EUs ACTIVE AGEING satsingsår 2012, seminarer, konferanser og utlysinger fortløpende gjennom hele året. Aktuelt for helsefag. EØS FINANSIERINGSORDNINGENE nye programmer under utarbeiding, muligheter for både forskning, utdanning og innovasjon. Utlysinger i Aktuelt for alle fagretninger: INTERREG regional innovasjon og samarbeid med BFK. Mye informasjon om satsinger innen regional utvikling: NETWATCH EU-kommisjonens informasjon om overnasjonalt FoU-samarbeid nevnes i Europautredningen og følger EØS-saker fra EU og Schengen til Norge. God oversikt over alle saker, retningslinjer, direktiver osv. som berører Norge. Oppdateres jevnlig. - EFTAs nettsider, nyheter ift forhandlinger med EU - Europautredningen ; stortingsmelding om Norges forhold til EU/EØS, lansert 17. januar 2012 EIT: European Institute of innovation and technology; kunnskapstrianglet med vekt på forskning og innovasjon. ACA: Link til presentasjoner, ACA-seminar 20.januar: European University Association: Vedlegg 1: Europe 2020 priorities Vedlegg2: EUs helseprogram norsk deltakelse i Joint Actions 15

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Forskningsrådets ambisjoner for internasjonalt samarbeid og Horisont Till Christopher Lech, Internasjonal stab

Forskningsrådets ambisjoner for internasjonalt samarbeid og Horisont Till Christopher Lech, Internasjonal stab Forskningsrådets ambisjoner for internasjonalt samarbeid og Horisont 2020 Till Christopher Lech, Internasjonal stab Internasjonalt samarbeid.. forskere og bedrifter Økt mobilitet - forskere rekrutteres

Detaljer

Samarbeid med land utenfor Europa

Samarbeid med land utenfor Europa Erasmus+ (2014-20): Samarbeid med land utenfor Europa Erasmusseminaret 2013 Bodø Ragnhild Solvi Berg, Europakommisjonen http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/ Den internasjonale dimensonen av Erasmus+

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene

Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Trøndelags Europakontor og muligheter for kommunene Personalnettverkene i KS Midt-Norge Brussel 14. september 2017 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa Seks norske regionskontor

Detaljer

Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus +

Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus + Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus + Kunnskapsdepartementet (KD) har ambisiøse mål for norsk deltagelse i utdanningsdelen av Erasmus+, EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Workshop Universitetet i Stavanger. Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016

Workshop Universitetet i Stavanger. Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016 Workshop Universitetet i Stavanger Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016 Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Grunnlagt 1991 som et kontor i Universitetsrådet Etablert som statlig

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

Evalueringskriterier for global mobilitetsprosjekt. Unni K. Sagberg Rådgiver SIU Gardermoen

Evalueringskriterier for global mobilitetsprosjekt. Unni K. Sagberg Rådgiver SIU Gardermoen Evalueringskriterier for global mobilitetsprosjekt Unni K. Sagberg Rådgiver SIU Gardermoen 4.2.15 Plan for presentasjonen Overordnet mål med Erasmus+ programmet Begrepsavklaring relevant for søknaden Presentasjon

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Synergier mellom EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram Forskere

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen

Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen 1 Samspillet mellom forskning og utdanning i internasjonaliseringen Berit Kjeldstad Prorektor for utdanning og læringskvalitet, NTNU Workshop Forskningsrådet/SIU, 09.11.2010, Koblingen forskning og utdanning

Detaljer

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Internasjonalisering det nasjonale perspektivet Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Kva skal vi snakke om: 1. Litt om SIU 2. Mål for internasjonalisering av høgare utdanning i Norge 3. Har vi det

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst SIU Erasmus for all(e) Oslo, 19. september, 2012 Anne Kloster Holst 1 Erasmus for alle Europakommisjonens forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge. Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo,

SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge. Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo, SIU Muligheter innenfor EØSfinansieringsordninge n Rådgiver Ieva Serapinaite Oslo, 19.3.2013 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner EUR, Norge vil bidra med

Detaljer

ERASMUS+ (2014-2020) EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

ERASMUS+ (2014-2020) EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett ERASMUS+ (2014-2020) EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett EU og utdanning Bakteppe Finanskrisen står i sentrum i alle diskusjoner, på alle nivåer og på alle politikkområder

Detaljer

På vei mot Horizon Spesialrådgiver Øystein Rønning, 15. mai 2013

På vei mot Horizon Spesialrådgiver Øystein Rønning, 15. mai 2013 På vei mot Horizon 2020 Spesialrådgiver Øystein Rønning, 15. mai 2013 Verdens største forskningsprogram Samlet budsjett over 7 år: ca 50 mrd EURO Norge assosiert medlem betaler kontingent som gir norske

Detaljer

Muligheter innen Erasmus+ programmet. Ieva Serapinaite SIU Europakonferansen Harstad

Muligheter innen Erasmus+ programmet. Ieva Serapinaite SIU Europakonferansen Harstad Muligheter innen Erasmus+ programmet Ieva Serapinaite SIU Europakonferansen Harstad 2.2.2017 Kort om SIU Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Ca. 100 ansatte Skal fremme internasjonalt

Detaljer

Erasmus+ Kapasitetsbygging - høyere utdanning. Sidsel Holmberg, SIU

Erasmus+ Kapasitetsbygging - høyere utdanning. Sidsel Holmberg, SIU Erasmus+ Kapasitetsbygging - høyere utdanning Sidsel Holmberg, SIU 26.09.2016 Erasmus+ 2014-2020 Viderefører og bygger på strukturen og erfaringer fra Program for livslang læring (LLP), Erasmus Mundus

Detaljer

Trøndelags Europakontor Funksjon i Brussel, fokus på samarbeid med HiST. 14. juni Rasmus Eiternes Guldvik Trainee Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Funksjon i Brussel, fokus på samarbeid med HiST. 14. juni Rasmus Eiternes Guldvik Trainee Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Funksjon i Brussel, fokus på samarbeid med HiST 14. juni 2012 Rasmus Eiternes Guldvik Trainee Trøndelags Europakontor Historisk bakteppe I dag Et kort tilbakeblikk på EUs historie

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit 11/11/2010 1 Antall studenter inn og ut 2009 Institusjonstype Utreisende Innreisende

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Relevans (bidra til utvikling på prioriterte politikkområder: ET2020, Paris Declaration ) Samordning (tilrettelagt for samarbeid

Detaljer

Marie Curie Actions: European Industrial Doctorate. Per Magnus Kommandantvold, Internasjonal avd. 9/12-11

Marie Curie Actions: European Industrial Doctorate. Per Magnus Kommandantvold, Internasjonal avd. 9/12-11 Marie Curie Actions: European Industrial Doctorate Per Magnus Kommandantvold, Internasjonal avd. 9/12-11 EUs 7. RP: Budsjettfordeling I Cooperation 32.413 II - Ideas 7.510 III - People 4.750 IV - Capacities

Detaljer

EØS-stipendfondene. Margrete Søvik. 30 november 2009

EØS-stipendfondene. Margrete Søvik. 30 november 2009 EØS-stipendfondene Margrete Søvik 30 november 2009 2 Om Hva er EØS stipendfondene? Utforming av fondene Status for fondene. SIUs bidrag 3 Hva er EØS-fondene? Norge, Island og Lichtenstein overfører i perioden

Detaljer

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015

Internasjonale program- og prosjektmuligheter. Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Internasjonale program- og prosjektmuligheter Henrik Arvidsson rådgiver SIU Hønefoss/23.4.2015 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Utveksling for UiS-ansatte

Utveksling for UiS-ansatte Utveksling for UiS-ansatte Trym N. Holbek Rådgiver, Internasjonalt kontor Universitetet i Stavanger uis.no Hva er ansattutveksling? Et forhåndsavtalt opphold i utlandet som bidrar til å utvikle deg selv

Detaljer

Arrangementer høsten 2015

Arrangementer høsten 2015 Arrangementer høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over kommende arrangementer og møteplasser høsten 2015 (som ORE har kjennskap til per 03.09.15). Forskning og innovasjon Nasjonalt Forskningsrådet

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

NTNU O-sak 17/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Nina Elisabeth Sindre N O T A T

NTNU O-sak 17/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Nina Elisabeth Sindre N O T A T NTNU O-sak 17/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.08.2014 Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Nina Elisabeth Sindre N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Internasjonal handlingsplan

Detaljer

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Vest-Norges Brusselkontor etablert i 2003-1 av 6 norske regionskontor Døråpner og lyttepost i Brussel Del

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020

EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020 EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020 Konferanse, Oslo, 10. november 2011 Utdanning og arbeidsliv Merverdier av internasjonalt samarbeid 14. november 2011 Utdanningsråd Ingveig Koht Astad Norges Delegasjon

Detaljer

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing

SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing SIU Erasmus for all(e) Oslo, 10. januar 2013 Nina Handing 1 Erasmus for alle Forslag til nytt program for samarbeid på områdene utdanning og ungdom i perioden 2014-2020 Bygger på erfaringer fra LLP, Aktiv

Detaljer

Folkehelse i EU og muligheter for kommunal sektor. Solfrid Johansen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 14. oktober 2014

Folkehelse i EU og muligheter for kommunal sektor. Solfrid Johansen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 14. oktober 2014 Folkehelse i EU og muligheter for kommunal sektor Solfrid Johansen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 14. oktober 2014 Nasjonalt folkehelseinstitutt - en av tre Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom:

Erfaringer viser at den enkelte skole kan øke kvaliteten på undervisningen og motivere både lærere og elever gjennom: Comenius 2011-2012 Hva trenger din skole? Europeiske skoleprosjekter Lifelong learning Pedagogisk senter Kristiansand 2011 Hvorfor satse på Comenius? Skoler kan få økonomisk støtte fra EU-systemet for

Detaljer

Nordic Masters Nordplus - Erasmus Mundus. Erasmusseminaret 2009 01.12.09 Frank Moe

Nordic Masters Nordplus - Erasmus Mundus. Erasmusseminaret 2009 01.12.09 Frank Moe Nordic Masters Nordplus - Erasmus Mundus Erasmusseminaret 2009 01.12.09 Frank Moe 2 Nordic Master Program Nordplus Erasmus Mundus Erasmus Intensive Programs (IP) 3 Nordic Master Program Pilotprosjekt under

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010

Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010 SIU Erasmus praksismobilitet Cecilie Høisæter 15.nov 2010 1 Praksismobilitet Ny i Erasmus-programmet i 2007 Stor økning internasjonalt; spesielt Tyskland, UK, Frankrike, Nederland, Finland, Spania Internasjonalt:

Detaljer

Mot oppstart av Horizon 2020. Forskningsråd Erik Yssen

Mot oppstart av Horizon 2020. Forskningsråd Erik Yssen Mot oppstart av Horizon 2020 Forskningsråd Erik Yssen Norges deltakelse i rammeprogrammet for forskning Hvordan? Norge deltar på bakgrunn av EØS-avtalen Stortinget må gi sitt samtykke til deltakelse i

Detaljer

Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015

Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015 Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015 Rolf L. Larsen avdelingsdirektør Universitets- og høyskoleavdelingen Kunnskapsdepartementet Strategien 2012-2015 Lansert under Science

Detaljer

INNSPILL TIL EU-KOMMISJONENS GRØNNBOK OM FRAMTIDIG EUROPEISK FORSKNINGSPROGRAM

INNSPILL TIL EU-KOMMISJONENS GRØNNBOK OM FRAMTIDIG EUROPEISK FORSKNINGSPROGRAM 1 av 6 Rektor RE/NES Notat Til: Kunnskapsdepartementet Kopi til: Fra: NTNU Signatur: NES INNSPILL TIL EU-KOMMISJONENS GRØNNBOK OM FRAMTIDIG EUROPEISK FORSKNINGSPROGRAM I. Innledende kommentarer NTNU har

Detaljer

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012

SIU Internasjonale muligheter for samarbeid. Oslo, 13.10.2012 SIU Internasjonale muligheter for samarbeid Oslo, 13.10.2012 1 Hva er internasjonalisering i barnehagen? Utvikle internasjonal kompetanse Fremme internasjonal forståelse, solidaritet og toleranse Flerkulturell

Detaljer

Europakonferansen 2015

Europakonferansen 2015 Europakonferansen 2015 Hvorfor jobber SINTEF med internasjonal prosjektutvikling? Unni Steinsmo konsernsjef Dette er bestillingen: 1. Hvorfor jobber SINTEF for internasjonal i samarbeid med næringsliv

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

Horisont 2020 et byprogram? 20. januar 2016 Janicke Giæver og Ingunn Borlaug Lid, Forskningsrådet. Horisont 2020

Horisont 2020 et byprogram? 20. januar 2016 Janicke Giæver og Ingunn Borlaug Lid, Forskningsrådet. Horisont 2020 Horisont 2020 et byprogram? 20. januar 2016 Janicke Giæver og Ingunn Borlaug Lid, Forskningsrådet Horisont 2020 Horisont 2020 Smarte og bærekraftige byer : 230 mill. EUR i 2016/17 - byer, næringsliv og

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code)

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) Sak 21/2012 Internasjonalt utvalg 12.10.2012 01.11.2012 Hvorfor Charter and Code? Bakgrunn:

Detaljer

SIU Konkrete muligheter i nordisk utdanningssmarbeid Bergen, 7. mars Avdelingsdirektør Vidar Pedersen

SIU Konkrete muligheter i nordisk utdanningssmarbeid Bergen, 7. mars Avdelingsdirektør Vidar Pedersen SIU Konkrete muligheter i nordisk utdanningssmarbeid Bergen, 7. mars 2013 Avdelingsdirektør Vidar Pedersen 2 Nordplus Nordisk-baltisk utdanningssamarbeid på alle utdanningsnivå 5 nordiske land, 3 baltiske

Detaljer

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med sitt budsjett på drøyt 70 milliarder euro for perioden 2014 20. Norge vil delta som fullt medlem.

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Nordisk og europeisk samarbeid. Kari Ystebø 15. september 2010

Nordisk og europeisk samarbeid. Kari Ystebø 15. september 2010 Nordisk og europeisk samarbeid Kari Ystebø 15. september 2010 2 Internasjonalisering og norsk utdanningspolitikk Framtidens verdiskaping forutsetter global konkurransedyktighet. Til dette trengs relevant

Detaljer

Erasmus+ - Ansattmobilitet. Henrik Arvidsson SIU Oslo/7.1.16

Erasmus+ - Ansattmobilitet. Henrik Arvidsson SIU Oslo/7.1.16 Erasmus+ - Ansattmobilitet Henrik Arvidsson SIU Oslo/7.1.16 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG Europe Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 Click to edit Master subtitle style Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Internasjonale utdanningssamarbeid STUT 8. april

Internasjonale utdanningssamarbeid STUT 8. april Internasjonale utdanningssamarbeid STUT 8. april Anne Aaen-Stockdale og Ellen Kristine Grøholt Internasjonale utdanningssamarbeid Panorama SIU Strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med

Detaljer

EUs utdanningssamarbeid i et internasjonalt perspektiv. utdanningsråd Harald E. Nybølet

EUs utdanningssamarbeid i et internasjonalt perspektiv. utdanningsråd Harald E. Nybølet EUs utdanningssamarbeid i et internasjonalt perspektiv utdanningsråd Harald E. Nybølet Norges delegasjon til EU i Brussel Norges største utenriksstasjon med rundt 60 medarbeidere «Statsadministrasjonen

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats?

Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? Internasjonalt forskningssamarbeid hvordan vil Forskningsrådet legge til rette for økt innsats? SFI møte 20.09.11, avd dir Kristin Danielsen 3-4/11/2010 1 Globale utfordringer og globale innovasjonsnettverk

Detaljer

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Et arbeidsprogram blir til i Horisont 2020 Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Politiske føringer 1. Specific Programme Horizon 2020 «Særprogrammet» 2. EUs mål

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

Erasmus+ Kapasitetsbygging og andre støttemuligheter for internasjonalt samarbeid. Frank Moe Seniorrådgiver SIU IK 15 Tromsø 12.03.

Erasmus+ Kapasitetsbygging og andre støttemuligheter for internasjonalt samarbeid. Frank Moe Seniorrådgiver SIU IK 15 Tromsø 12.03. Erasmus+ Kapasitetsbygging og andre støttemuligheter for internasjonalt samarbeid. Frank Moe Seniorrådgiver SIU IK 15 Tromsø 12.03.2015 Agenda for presentasjonen Erasmus+: Bakgrunn og hovedelementer Kapasitetsbygging:

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2014 Søknadsfrist: Onsdag 30. april 2014 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Greta Juul, Europarådgiver

Osloregionens Europakontor. Greta Juul, Europarådgiver Osloregionens Europakontor Greta Juul, Europarådgiver EU-programmer og prosjekter Muligheter i den nye programperioden 2014-2020 E u r o p a 2 0 2 0 EU 2020 strategien Smart, sustainable, and inclusive

Detaljer

EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid. Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø

EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid. Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø 01.06.2017 EØS-midler - aktuell bakgrunn Økonomisk krise, voksende arbeidsledighet i mange land, velferdsordninger blir

Detaljer

Internasjonalisering i Agder i utdannings og opplæringssektoren

Internasjonalisering i Agder i utdannings og opplæringssektoren Internasjonalisering i Agder i utdannings og opplæringssektoren Erasmus+ Informasjonsmøte med SiU, Kristiansand, 18. september 2013 Svein Øderud, Knutepunkt Sørlandet Bodil Agasøster, Sørlandets Europakontor

Detaljer

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge Regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge Regions of Knowledge Støtter samarbeid mellom forskningsdrevne klynger: FoU-organisasjoner offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, non-profit-fouorganisasjoner

Detaljer

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Bioøkonomi biobasert

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften. Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus

Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften. Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus Internasjonalisering av programplaner og studietilsynsforskriften Erasmus+ seminar 2. november 2017 Prosjekt internasjonalisering Høgskolen i Oslo og Akershus Benedicte Solheim, prosjektleder Bakgrunn

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Jens Peder Lomsdalen Til: PMR Dato: 23.05.2016 Internasjonaliseringsarbeidet på studiesiden (juss) status og muligheter UiOs Strategi2020 vektlegger i

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

IKT i utdanningene: Sett fra EU. Holmenseminaret, 31. august 2015

IKT i utdanningene: Sett fra EU. Holmenseminaret, 31. august 2015 IKT i utdanningene: Sett fra EU Holmenseminaret, 31. august 2015 Hva handler det om? Handler om å modernisere og effektivisere dagens utdanningssystemer ved bruk av fleksibel læring og bruk av IKT i utdanningen

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

Erasmus+ - Strategiske partnerskap. Gardermoen, Kristin Amundsen

Erasmus+ - Strategiske partnerskap. Gardermoen, Kristin Amundsen Erasmus+ - Strategiske partnerskap Gardermoen, 07.02.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda Rammene for strategisk partnerskap Søknadens innhold og struktur Evalueringskriterier Gjennomgang av søknadsskjema Beskrivelse

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor ÅRSMELDING 2006 1 Innledning I januar 2006 ble foreningen Trøndelags Europakontor registrert i Brønnøysundsregistret. Omorganiseringen fra prosjekt til

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer