Workflow Composer. Skriptreferanse. Oktober 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workflow Composer. Skriptreferanse. www.lexmark.com. Oktober 2003"

Transkript

1 Workflow Composer Skriptreferanse Hvis du vil se på eller laste ned denne eller andre Lexmark Document Solutionspublikasjoner, kan du klikke her. Oktober 2003

2 Utgave: Oktober 2003 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenelige med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UTGIR DENNE PUBLIKASJONEN SOM DEN ER ( AS IS ) UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. I enkelte land og stater er ikke fraskrivelse av uttrykkelige eller underforståtte garantier tillatt i visse transaksjoner, så denne erklær gjelder kanskje ikke for deg. Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig. Slike endringer innarbeides i senere utgaver. Forbedringer eller endringer av de beskrevne produktene eller programmene kan finne sted når som helst. Kommentarer til denne publikasjonen kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannia og Irland kan du bruke Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan bruke og distribuere all informasjon du sender inn, etter eget forgodtbefinnende, uten at det medfører noen forpliktelser overfor deg. I USA kan du kjøpe flere kopier av publikasjoner som er relatert til dette produktet, ved å ringe I Storbritannia og Irland kan du ringe +44 (0) I andre land kan du kontakte kjøpsstedet. Referanser i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der selskapet driver virksomhet. Eventuelle referanser til et produkt, et program eller en tjeneste er ikke ment å angi eller antyde at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes. Funksjonelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester som ikke krenker eksisterende immaterielle rettigheter, kan brukes i stedet. Evaluering og verifisering av bruk av andre produkter, programmer eller tjenester enn dem som er uttrykkelig utpekt av produsenten, er brukerens ansvar. ImageQuick, Optra, Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. PostScript er et registrert varemerke for Adobe Systems Incorporated. Andre varemerker tilhører de respektive innehaverne. Copyright 2003 Lexmark International, Inc. Med enerett. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

3 Innhold Kapittel 1: Innledning... 1 Kompatibilitet... 2 Hva er nytt i versjon 3.2?... 2 Kapittel 2: Grunnlaget... 3 Objekter... 3 Deklarere variabler... 4 Flytkontroll... 4 If/Then/Else... 4 Switch/Case... 5 Gjentatte uttrykk... 6 Loop... 6 Repeat... 7 Operatorer... 9 Matematiske... 9 Sammenligning Boolske (bool) Andre funksjoner Kortreferanse til objekter ved hjelp av "with" Avluse et skript Sette sammen kommentarer og kodelinjer i et skript Avbryte et skript på kjøretidspunktet Kapittel 3: Datatypeobjekter Boolske (bool) Operatorer Dokument (doc) Metoder Operatorer Heltall (int) Metoder Operatorer iii

4 Reelle tall (real) Metoder Operatorer String Metoder Operatorer Avbildning (map) Metoder Kapittel 4: Hjelpeobjekter Boolsk tabell (boolarray) Metoder Dataset Metoder Heltallstabell (intarray) Metoder Utskriftsalternativer (printoptions) Metoder Alternativer Reell tabell (realarray) Metoder Strengtabell (stringarray) Metoder Tekstfil (textfile) Metoder ImageInfo PDF-filer Sidenummer Bildetyper Fargedybder for bilde Kapittel 5: Systemobjekter Original Usertime Confirm Eksempel på bruk av override Local Innhold iv

5 Kapittel 6: BarcodeRead (Strekkoder: Les) BarcodeWrite (Strekkode: Skriv) ConvertImageFormat (Bilde: Endre format) ConvertToDocument (Bilde: Konverter til Postscript eller PDF-bilde) DatabaseNotes (Groupware: Sjekk inn) Domino.Doc-handlinger DominoDocCheckIn (EDMS: Sjekk inn) DominoDocRetrieve (EDMS: Hent) Koble til Domino.Doc Navigere i et Domino.Doc-bibliotek Exchange (E-post) Notes (E-post) SMTP (E-post) E-postadresser Mottakere og avsendere Authentication FaxByPrinter (Faks) FTPget (FTP: Hent) FTPput (Send til FTP) GroupWise-handlinger GWMail (E-post) GWDiscuss (E-post) GWCheckIn (Groupware: Sjekk inn) ImageCombine (Bilder: Sett sammen i dokument) ImageCrop (Bilder: Beskjær) ImageInvert (Bilder: Inverter) ImageMerge (Bilder: Bilde på bilde) ImageRotate (Bilder: Roter) ImageSeparate (Bilder: Separer i dokument) ImageText (Bilde: Tekst på bilde) ImageToHTML (Bilde: Konverter til HTML) Teksttyper ImageToPDF (Bilde: Konverter til PDF [søkbar]) Teksttyper ImageToRTF (Bilde: Konverter til RTF) Teksttyper Innhold v

6 ImageToText (Bilder: Konverter til tekst) Teksttyper LaunchExe (Start et annet program) Kontrollere returverdier MergeForm (Skjema: Flett inn i PDF) ODBC-handlinger Innledning ODBCWrite (ODBC-database: Skriv) ODBCRead (ODBC Database: Les) PrintByDriver (Skriv ut) PrintForm (Skriv ut) Skrivertype Bruke en Windows-utskriftskø PrintJob (Skriv ut) Utskriftsbekreftelse PrintURL (Skriv ut) SaveToFile (Lagre i fil) SharePoint SharePointWrite (EDMS: Sjekk inn) SharePointRead (EDMS: Hent) TiffSplit Metoder Kapittel 7: Ledetekster Avmerkingsledetekst Meldingsledetekst Tall-ledetekst Alternativer-ledetekst (flervalg) Alternativer-ledetekst (enkelt valg) Passordledetekst (passwordprompt) Tekst-ledetekst Tillegg A: ODBC-referanse 229 Programvarekrav og installasjon Lagre dokumenter i databasen Sette verdier inn i datokolonner Innhold vi

7 Tillegg B: Strekkodereferanse 232 Codabar Code 2 of Code 3 of Code Code Code EAN EAN ITF Patch PDF PostNet/Planet UCC UPC-A UPC-E Tillegg C: Metadata-referanse 242 Skannealternativer Kopieringsalternativer Faksalternativer E-post-/FTP-alternativer Få tilgang til overstyringsdata i et skript Innhold vii

8 1 Innledning Denne boken er en teknisk referanse for LDDScript 3.2, som er skriptspråket for produktsuiten Lexmark Document Solutions. Skriptreferansen er organisert slik: Kapittel 1, Grunnlaget kort oversikt over hovedkomponentene i LDDScript. Kapittel 2, Datatypeobjekter informasjon om støttede datatyper. Kapittel 3, Hjelpeobjekter informasjon om objektene som brukes til å utføre vanlige operasjoner. Kapittel 4, Systemobjekter informasjon om objektene som sender data med en jobb og gir tilbakemeldinger til brukeren. Kapittel 5, informasjon om objektene som utfører selve behandl av dokumentene som skal rutes, lagres i en database, skrives ut og så videre. Kapittel 6, Ledetekster informasjon om syntaksen og objektene som ber brukeren om data. Tillegg A, ODBC-referanse informasjon om kommunikasjon med databaser fra et skript. Tillegg B, Strekkodereferanse informasjon om de ulike strekkodene som støttes av LDDScript. Tillegg C, Metadata-referanse informasjon om metadataegenskapene som returneres når et skript overstyrer vanlige kopi-/faks-/e-post-funksjoner på en multifunksjonsmaskin (MFP). Innledning 1

9 Kompatibilitet LDDScript 3.2 fortsetter samme syntaks og komponenter som ble introdusert i Lexmark Document Distributor 2.0. Produktene som bruker skriptspråket, omfatter: Lexmark Document Distributor Lexmark Document Producer Lexmark Document Portal Skriptspråket fungerer med alle disse produktene og gir deg mulighet til å automatisere arbeidsflyten, produsere serverbaserte skjemaer og skrive ut tomme eller forhåndsutfylte skjemaer. Produktene kan fungere uavhengig av hverandre, eller de kan integreres for å skape en komplett dokumentløsning. Skript som er skrevet for LDD 2.x, må konverteres eller skrives om for å virke i LDD 3.x. Skript som er skrevet med Workflow Composer 3.1, virker med LDD 3.2 uten endringer. Det eneste unntaket er skript som brukte handl ImageDeskew, som er fjernet i LDD 3.2. Hva er nytt i versjon 3.2? Følgende endringer er blitt gjort i versjon 3.2: Bekreftelsessiden er forbedret slik at miniatyrer av alle skannede sider kan vises der. I tillegg kan spørsmålene og svarene som brukeren har angitt ved MFPen, også tas med på bekreftelsessiden. Du har nå mulighet til å overstyre standardhandl for bekreftelsessiden, slik at denne siden kan sendes med e-post, lagres i en fil og så videre. Autentisering er lagt til i handl SMTP. Handl ImageDeskew er fjernet. Ytelsen til handl MergeForm er betydelig forbedret. Støtte for Windows-utskriftskø er lagt til i handl PrintForm. Innledning 2

10 2 Grunnlaget Objekter Et objekt er den grunnleggende byggesteinen i LDDScript. Et objekt inneholder egenskaper og metoder. En egenskap er en av de grunnleggende datatypeobjektene, for eksempel streng (string) eller heltall (integer). En egenskap kan ha ulike verdier, avhengig av hvordan objektet opererer. En metode er en funksjon som kalles opp for å operere på dataene. En metode kan motta parametre og returnere en verdi. Parametrene og returverdien er datatype- eller hjelpeobjekter. Punktumnotasjon brukes for å få tilgang til egenskapene og metodene for et objekt. Slik angir du verdien for en egenskap: Objektnavn.egenskapsnavn = verdi Slik kaller du opp en metode: Objektnavn.Metodenavn() Objektnavn.Metodenavn(param1, param2) returverdi = Objektnavn.Metodenavn(param1) LDDScript har støtte for fem objekttyper: Datatype (Data Type) de mest grunnleggende objektene (alle egenskaper og de fleste variabler er av denne typen). Hjelp (Helper) gir deg en enkel metode for å utføre noen vanlige operasjoner. System behandler ikke dokumenter, men brukes til å motta inndata og gi tilbakemeldinger til brukeren. Handling (Action) behandler dokumenter, og utfører blant annet arkivering, ruting og distribusjon. Resten av kapitlene i denne boken inneholder referanser for hver av objekttypene. Grunnlaget 3

11 Deklarere variabler Alle variabler må deklareres før de kan brukes. Variabler kan ikke deklareres i "with"-blokker eller i logiske blokker som if/then eller løkker. Når du skal deklarere en variabel, angir du variabelens objekttype og navn. Eksempel: string tekst int tall Du må følge visse regler når du gir navn til variabler: Navnene kan bare inneholde bokstaver, tall og understrekingstegn. Det første tegnet i navnet må være en bokstav. Navnet må være unikt innenfor skriptet. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i variabelnavn, slik at "Navn", "NAVN" og "navn" betraktes som det samme navnet. Navnet kan ikke være et reservert ord (et ord som har en spesiell betydning i skriptkompilatoren). Flytkontroll For at du skal kunne kontrollere utførelsen av skriptuttrykk, er det nødvendig å ha en eller annen form for flytkontroll-logikk. Skriptuttrykk kan utføres på tre måter: sekvensielt, selektivt eller gjentatt. Når det ikke brukes noen form for flytkontroll-logikk, utføres uttrykkene i den rekkefølgen de er oppført i skriptet. Hvis du vil ha selektiv utførelse av visse skriptuttrykk, kan du bruke if/then/elseeller switch/case-uttrykk. Hvis du vil utføre skriptuttrykk gjentatte ganger, kan du bruke loop- og repeat-uttrykk. If/Then/Else Den vanligste typen flytkontroll er muligheten for å utføre et uttrykk hvis en bestemt betingelse er sann. Denne muligheten er innebygd i Document Server gjennom if/then/else-komponentene. Det grunnleggende formatet er: if (bool-uttrykk) then uttrykk1 uttrykkn endif uttrykk1 til uttrykkn utføres bare hvis verdien av det boolske uttrykket i parentes er TRUE. Noen ganger er det også behov for å evaluere ett sett med uttrykk hvis en betingelse er sann (TRUE), og et annet sett hvis den er usann (FALSE). Dette kan oppnås ved å bruke elsekomponenten: if (bool-uttrykk) then uttrykka uttrykkc else uttrykkx uttrykkz endif Grunnlaget 4

12 uttrykka til uttrykkc utføres hvis verdien av det boolske uttrykket i parentes er TRUE. I motsatt fall utføres uttrykkx til uttrykkz. Switch/Case Noen ganger kan du ha mer enn én betingelse du vil kontrollere. Dette kan du gjøre med flere if/then-uttrykk. Med switch/case-uttrykket blir det enklere å gjøre flere sammenligninger: Switch med heltall Switch med streng switch (intvar) switch (stringvar) case heltall1 case "streng1" uttrykka uttrykka uttrykkb uttrykkb case heltall2 case "streng2" uttrykkc uttrykkc uttrykkd uttrykkd default default uttrykke uttrykke uttrykkf uttrykkf endswitch endswitch Du kan bruke heltalls- eller strengverdier med switch/case-uttrykket. Den case-blokken som stemmer med variabelens verdi, blir utført. Hver case-blokk kan inneholde flere uttrykk, men bare én caseblokk blir utført. Hvis verdien til switch-variabelen ikke stemmer med noen av case-betingelsene, utføres defaultblokken. Default-blokken er ikke obligatorisk. Hvis du vil bruke en default-blokk, må den imidlertid være den siste blokken. Eksempel på switch Multifunksjonsmaskiner (MFPer) har mulighet til å knytte jobber til kontoer, og "bokføre" eller statistikkføre jobbaktivitet. Når denne funksjonen er aktivert, må brukerne angi et kontonummer for å få tilgang til en profil. For dette eksemplet angir brukerne et avdelingsnummer når de bruker profiler. Dette eksemplet bruker et switch/case-uttrykk til å kontrollere avdelingsnummeret. string CustomSubject // Bruk kontonummeret som et heltall int DeptNumber = original.useracct.asint() switch (DeptNumber) case 35 CustomSubject = "Document from Human Resources" case 41 CustomSubject = "Document from Legal Department" case 15 CustomSubject = "Document from Shipping Department" standard CustomSubject = "Document from Your Company" endswitch with SMTP Grunnlaget 5

13 read.".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=original.document.go() endwith Gjentatte uttrykk Hvert uttrykk i et skript utføres bare én gang. Ved å bruke repeat- og loop-uttrykkene kan du utføre den samme blokken med uttrykk flere ganger. Loop Bruk loop-uttrykket når du vil gjenta et sett med uttrykk et kjent antall ganger. Syntaks: loop (intteller from istart to islutt) uttrykk1 uttrykkn endloop der: intteller er en tidligere deklarert int-variabel istart er den heltallsverdien som int-variabelen intteller får når løkken starter islutt er en heltallsverdi som definerer maksimalverdien for intteller Når en int-variabel brukes som telleverk, gjentas løkken så mange ganger som angitt av verdiene istart/islutt. Du kan ha så mange uttrykk som du ønsker, i loop-blokken. Loop-blokken avsluttes med endloop-uttrykket. Når løkken starter, får tellervariabelen intteller verdien som er angitt av istart. For hver gang loopblokken utføres, øker verdien av intteller med 1. Dette fortsetter inntil verdien av intteller er større enn verdien av islutt. Det betyr at en løkke fra 1 til 10 gjentas inntil tellervariabelen har verdien 11. Verdien av istart må være mindre enn verdien av islutt. Heltallsvariabelen som brukes som tellervariabel, må deklareres før den kan brukes i loop-uttrykket. Eksempel: Send et skannet dokument via e-post til ti kundeservicerepresentanter. I dette skriptet angis de SMTP-egenskapene som er felles, før e-postene sendes i loop-uttrykket. string Add int LoopCount Grunnlaget 6

14 // Angi felles egenskaper for e-postene. with SMTP.Subject="Customer review this complaint".attachments=original.document.characterset=ldd_smtpcharset_us endwith loop (LoopCount from 1 to 10) SMTP.To="CustRep" + LoopCount.AsString() + SMTP.Go() endloop Repeat Med repeat-uttrykket kan du utføre en blokk med uttrykk gjentatte ganger inntil et uttrykk blir sant. repeat (until bool-uttrykk) uttrykk1 uttrykkn endrepeat Repeat-uttrykket utfører blokken med uttrykk inntil verdien for det boolske uttrykket er TRUE. Du kan ha så mange uttrykk som du ønsker, i repeat-blokken. Uttrykket endrepeat avslutter repeat-blokken. Hvis verdien av det boolske uttrykket er TRUE første gang det evalueres, vil løkken ikke bli utført. Eksempel: Dette skriptet bruker optisk tegngjenkjenning (OCR) til å kontrollere om noen av dokumentene som skannes inn av brukerne, er konfidensielle. Hvis et dokument er konfidensielt, vil det ikke bli sendt via e-post. Det skannede bildet lagres i en fil, og en advarsel sendes til brukeren som har skannet inn det konfidensielle dokumentet. with ImageToText.input=original.document.TextType=LDD_TEXTTYPE_NORMAL.Language=LDD_LANG_ENGLISH.AllPages=TRUE.Go() endwith textfile tf string OneLine, Submitter // Åpne resultatet av OCR-handl tf.open(imagetotext.output) bool bconfdoc = FALSE int icount, iend icount =1 iend = tf.getnumberlines() Grunnlaget 7

15 Submitter = original.username+ // Kontroller hver linje for ordet "Confidential" repeat (until (bconfdoc OR (icount>=iend))) OneLine = tf.readline() if (OneLine.Contains("Confidential")) then bconfdoc = TRUE endif icount.add(1) endrepeat // Hvis det er et konfidensielt dokument, så lagre det og send en advarsel if (bconfdoc) then with SaveToFile.input=original.document.Path="c:\ebc.txt".AppendTimestamp=TRUE.Overwrite=FALSE.Go() endwith with SMTP.Server="mail.server.com".To= Rejected".Message="Cannot a confidential document".characterset=ldd_smtpcharset_us.go() endwith else with dokument".message="here is the document you requested".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=original.document.go() endwith endif Grunnlaget 8

16 Operatorer Matematiske Disse operatorene brukes til å angi eller endre verdien til en variabel eller egenskap. Operator Symbol Beskrivelse Addisjon + For heltallsobjekter (int) og reelle objekter (real) adderes tallene på begge sider av "+", og den nye verdien returneres. For strengobjekter (string) har denne en lignende effekt som Concatenate-metoden. Den setter strengen til høyre sammen med strengen til venstre og returnerer den nye strengen. For dokumentobjekter settes dokumentet til høyre sammen med dokumentet til venstre, og det nye dokumentet returneres. I alle tilfeller forblir variablene på begge sider uendret. Subtraksjon - For heltallsobjekter (int) og reelle objekter (real) subtraheres tallet til høyre fra tallet til venstre, og den nye verdien returneres. Variablene på hver side forblir uendret. Denne operatoren er ikke gyldig for andre objekttyper. Multiplikasjon * For heltallsobjekter (int) og reelle objekter (real) multipliseres tallene på begge sider av " * " og den nye verdien returneres. Variablene på hver side forblir uendret. Denne operatoren er ikke gyldig for andre objekttyper. Divisjon / For heltallsobjekter (int) og reelle objekter (real) divideres tallet til venstre med tallet til høyre, og den nye verdien returneres. Variablene på hver side forblir uendret. Denne operatoren er ikke gyldig for andre objekttyper. Modulus % For heltallsobjekter (int) divideres tallet til venstre med tallet til høyre, og restverdien returneres. Variablene på hver side forblir uendret. Denne operatoren er ikke gyldig for andre objekttyper. Eksempel: 5%2 returnerer 1, siden 5 dividert med 2 er lik 2 pluss en rest på 1. Grunnlaget 9

17 Sammenligning Disse operatorene brukes til å sammenligne verdiene av variabler eller egenskaper av samme type. Resultatet av sammenlign er en boolsk verdi (TRUE eller FALSE). Du kan velge mellom symbolene som er oppført for en gitt operator. Operator Symboler Beskrivelse Mindre enn <, LT For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er mindre enn verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side kommer før i alfabetet enn verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver). I motsatt fall returneres FALSE. Større enn >, GT For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er større enn verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side kommer lenger bak i alfabetet enn verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver). I motsatt fall returneres FALSE. Mindre enn eller lik <=, LE For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er mindre enn eller lik verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side kommer før i alfabetet enn verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver), eller hvis den er på samme plass. I motsatt fall returneres FALSE. Større enn eller lik >=, GE For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er større enn eller lik verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side kommer lenger bak i alfabetet enn verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver), eller hvis den er på samme plass. I motsatt fall returneres FALSE. Lik ==, EQ For heltall (int) og reelle tall (real) returneres (dobbelt likhetstegn) TRUE hvis verdien på venstre side er lik verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side er nøyaktig lik verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver). I motsatt fall returneres FALSE. Ikke lik!=, <>, NE For heltall (int) og reelle tall (real) returneres TRUE hvis verdien på venstre side ikke er lik verdien på høyre side. For strenger (string) returneres TRUE hvis verdien på venstre side ikke er nøyaktig lik verdien på høyre side (inkludert små/store bokstaver). I motsatt fall returneres FALSE. Grunnlaget 10

18 Boolske (bool) Disse operatorene kan brukes til å bygge opp komplekse boolske uttrykk. Verdiene på begge sider av operatoren må være boolske (bool). Resultatet av den boolske operatoren er en boolsk verdi (TRUE eller FALSE). Du kan velge mellom symbolene som er oppført for en gitt operator. Operator Symboler Beskrivelse Og &, &&, AND Bruker den logiske OG-operatoren på to boolske verdier og returnerer resultatet. Eller,, OR Bruker den logiske ELLER-operatoren på to boolske verdier og returnerer resultatet. Negasjon!, NOT Bruker den logiske negasjonsoperatoren på to boolske verdier og returnerer resultatet. Tabellen under viser resultatet av AND- og OR-metoden ved å bruke: bool1 AND bool2 bool1 OR bool2 bool 1 bool2 AND OR FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE Tabellen under viser resultatet av NOT-metoden ved å bruke: NOT bool1 bool 1 TRUE FALSE NOT FALSE TRUE Grunnlaget 11

19 Andre funksjoner Kortreferanse til objekter ved hjelp av "with" Hvis du har en kodeblokk som arbeider med det samme objektet, kan det være tungvint å skrive det samme objektnavnet flere ganger. Dette kan du unngå ved å bruke with-uttrykket. Det generelle formatet er: with objektnavn.egenskap = verdi.egenskap = verdi.metode() endwith Du angir objektnavnet som skal brukes i with-uttrykket. Deretter kan du referere til enhver egenskap og metode for objektet ved å bruke punktum etterfulgt av egenskapens eller metodens navn. Dette brukes mest med handlingsobjekter. Avluse et skript Når et skript kjøres, kan handlingsobjektene skrive feilmeldinger og advarsler til loggen. Du kan også skrive dine egne meldinger til loggen for å gjøre det enklere å avluse skriptet. La oss for eksempel anta at du vil vite verdien av en variabel eller returverdien fra en metode. Bruk debug-uttrykket til å skrive meld til loggen. debug (msg) msg kan være en strengvariabel, en streng i anførselstegn eller et numerisk uttrykk. Nedenfor finner du noen eksempler: int index= 3 string ErrorMsg = "Kunne ikke skrives ut" debug (index) debug (ErrorMsg) debug ("Jobb mottatt fra " + original.username) Hvert av disse uttrykkene skriver en melding til serverloggen. Grunnlaget 12

20 Sette sammen kommentarer og kodelinjer i et skript Hvis du vil sette sammen kommentarer i et skript, må du bruke en dobbel skråstrek (//) hvis kommentaren går over mer enn én linje. Eksempel: //Dette skriptet fakser en originalskanning og sender den til databasen som brukeren angir, hvis //databasen ikke støttes av programvaren... Hvis du vil sette sammen linjer med kode, må du bruke et understrekingstegn (_). Eksempel: str ="john Doe" doc ocr with SMTP.Server=local. server.To= .From= .Subject="Ditt skannede dokument".message="her er det skannede dokumentet i det formatet du"_ "ba om.".characterset=ldd_smtpcharset_us.attachments=ocr.go() endwith Avbryte et skript på kjøretidspunktet Hvis du oppdager en feiltilstand under kjør av et skript, kan det være nyttig å ha en måte å stoppe skriptbehandl på. Bruk exit-funksjonen for å oppnå dette: void exit(string msg) Exit-funksjonen stopper skriptutførelsen. Den gir deg mulighet til å sende en streng som vises i serverens logg, på bekreftelsessiden eller i bekreftelsesdialogboksen. Grunnlaget 13

21 3 Datatypeobjekter Alle data som brukes av Workflow Composer kan grupperes i seks ulike datatyper: Boolske (bool) Dokument (doc) Heltall (int) Avbildning (map) Reelle tall (real) Streng (string) Alle objektegenskaper er et datatypeobjekt. I tillegg er de fleste variabler av denne typen. De neste sidene omhandler hvert av disse objektene. Datatypeobjekter 14

22 Boolske (bool) Boolske objekter brukes for verdier som er logisk sanne eller usanne. De eneste gyldige verdiene for slike variabler er de reserverte ordene TRUE og FALSE. Dette objektet har egenskaper. Følgende operatorer støttes: Operatorer Symbol Beskrivelse ==, EQ Lik <> Ikke lik &, AND Og, OR Eller!, NOT Negasjon = Tilordning Datatypeobjekter 15

23 Dokument (doc) Dokumentobjektet brukes til å oppbevare en samling av bilder, tekst og andre formaterte filer. Alle filene i et dokumentobjekt trenger ikke å være av samme type det kan inneholde ulike filer av forskjellige typer. En egenskap eller variabel er av denne typen hvis den deklareres som doc. Dokumentobjektet har egenskaper. Metoder Syntaks bool AddDocument(doc dok1) bool AddFile(string bane [, string type]) void AddTempFile(string typ) void Clear() Beskrivelse Legger til et eksisterende dokument på slutten av dette dokumentet. dok1 dokumentet som skal legges til en bool-verdi som angir om metoden var vellykket eller mislykket Legger til en eksisterende fil på slutten av dette dokumentet. Denne metoden vil mislykkes hvis filen ikke eksisterer, eller hvis den ikke kan leses. bane fullt kvalifisert bane på serveren til filen som skal legges til type hvis type ikke er angitt, vil filtypen til filen som legges til, bli brukt, og hvis type er angitt, brukes den angitte verdien en bool-verdi som angir om metoden var vellykket eller mislykket Legger til en midlertidig fil i dokumentet. Filen vil bli slettet når skriptet avsluttes. typ filtypen som skal gis til den midlertidige filen Fjerner alle filer fra dokumentet. Datatypeobjekter 16

24 Syntaks doc Copy() doc CopyRange(int start, int slutt) int GetDocumentSize() string GetDocumentType() Beskrivelse Kopierer alle filene i dette dokumentet til et nytt dokument. Denne metoden lager en kopi av de faktiske filene, slik at det nå finnes to av dem. På denne måten kan du gjøre endringer i ett av settene med filer uten at det påvirker det andre settet. et dokument som inneholder en kopi av alle filene i dokumentvariabelen som kopieres Kopierer de angitte filene i dette dokumentet til et nytt dokument. Denne metoden lager en kopi av de faktiske filene, slik at det nå finnes to av dem. På denne måten kan du gjøre endringer i ett av settene med filer uten at det påvirker det andre settet. start indeks for den første filen i dokumentet som skal kopieres (filindeksene starter på 1) slutt indeks for den siste filen i dokumentet som skal kopieres et dokument (doc) som inneholder en kopi av filene i det angitte området Returnerer den samlede størrelsen (i byte) av alle filene i dette dokumentet. Størrelsen null (0) returneres hvis det ikke er noen filer i dokumentet. et heltall (int) med totalt antall byte i dette dokumentet Returnerer typen (filformat eller filtype) for dokumentet. Hvis alle filene i dokumentet er av samme type, er dette dokumenttypen. Hvis ikke, er verdien en tom streng. en streng som inneholder dokumenttypen (filformat eller filtype) for dokumentet Datatypeobjekter 17

25 Syntaks doc GetFile(int filnr) string GetFileLabel(int filnr) doc GetFileRange(int start, int slutt) int GetFileSize(int filnr) string GetFileType(int filnr) Beskrivelse Returnerer en referanse til den angitte filen. Dokumentet som returneres, er ikke en kopi, så eventuelle endringer som gjøres i denne filen, vil også påvirke originalfilen. Et tomt dokument returneres hvis filnr er ugyldig. filnr indeks for filen som skal hentes (filindekser starter med 1) et dokument (doc) som inneholder en referanse til den angitte filen Returnerer etiketten for den angitte filen. Etiketten brukes som filnavnet (minus filtypen) for vedlegg i e- poster eller databaser. En tom streng returneres hvis filnr er ugyldig. filnr indeks for filetiketten som skal hentes (filindekser starter med 1) en streng som inneholder etiketten for den angitte filen Returnerer en referanse til de angitte filene. Dokumentet som returneres, er ikke en kopi, så eventuelle endringer som gjøres i disse filene, vil også påvirke originalfilene. start indeks for den første filen som skal hentes (filindekser starter med 1) slutt indeks for den siste filen som skal hentes et dokument (doc) som inneholder en referanse til de angitte filene Returnerer størrelsen (i byte) på den angitte filen. Verdien null (0) returneres hvis filnr er ugyldig. filnr indeks for filen som størrelsen skal hentes for (filindekser starter med 1) et heltall (int) med størrelsen (i byte) på den angitte filen Returnerer typen (filformat eller filtype) for den angitte filen. En tom streng returneres hvis filnr er ugyldig. filnr indeks for filtypen som skal hentes (filindekser starter med 1) en streng som inneholder verdien for filtypen for den angitte filen Datatypeobjekter 18

Forms Composer. Bruke Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com

Forms Composer. Bruke Forms Composer. Oktober 2002. www.lexmark.com Forms Composer Bruke Forms Composer Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenelig med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005

W840. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Mars 2005 W840 Brukerhåndbok Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International, Inc.

Detaljer

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Brukerhåndbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Copyright Lexmark

Detaljer

4600 MFP. Menyer og meldinger. August 2006 www.lexmark.com

4600 MFP. Menyer og meldinger. August 2006 www.lexmark.com 4600 MFP Menyer og meldinger August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2006 Lexmark International,

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

E321, E323 laserskrivere

E321, E323 laserskrivere E321, E323 laserskrivere Brukerhåndbok Oktober 2002 www.lexmark.com Utgave: Oktober 2002 Følgende avsnitt gjelder ikke for land der slike bestemmelser er uforenlige med aktuelle lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner

iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk kan denne brukerveiledningen ikke kopieres, helt eller

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Introduksjon til Visual Basic 5

Introduksjon til Visual Basic 5 Introduksjon til Visual Basic 5 Denne håndboken gir en kort og enkel innføring i programmering i Visual Basic ver. 5. Her er CCE versjonen brukt, Microsoft la den ut for nedlasting på sin webserver. Fila

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Versjonsmerknad. Grunnleggende informasjon. Kopiere. Skrive ut. Skanne. Feilsøking. Merknader. Stikkordregister. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Versjonsmerknad Utgave: juni 2002 Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

4600 MFP. Menyer og meldinger. Februar 2006 www.lexmark.com

4600 MFP. Menyer og meldinger. Februar 2006 www.lexmark.com 4600 MFP Menyer og meldinger Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic

IBM DB2 Universal Database. Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft Visual Basic Versjon 8 IBM DB2 Universal Database Veiledning fra Utviklingssenter for Video Online med Microsoft

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z42. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z42 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Etterfølgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN

JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN JAVA CHRISTOFFER MARTINSEN 1 2 CHRISTOFFER MARTINSEN Contents 1. Introduksjon 3 1.1. Innledning 3 1.2. Buzzwords 3 1.2.1. Simple 3 1.2.2. Object Oriented 3 1.2.3. Distributed 3 1.2.4. Robust 3 1.2.5. Secure

Detaljer