1. ENERGISYSTEMER 1.1 Miljøvennlig utvikling og oppgradering av tradisjonelle energikilder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. ENERGISYSTEMER 1.1 Miljøvennlig utvikling og oppgradering av tradisjonelle energikilder"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr.2/2005, mars 0. GENERELT 0.1 Nytt programstyre i Renergi 0.2 Planlagte utlysninger av prosjektmidler på energiområdet for Finn samarbeidspartnere ved hjelp av DETECT-it 1. ENERGISYSTEMER 1.1 Miljøvennlig utvikling og oppgradering av tradisjonelle energikilder 2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK 2.1 Veileder for planlegging og bygging av lavenergiboliger 2.2 Bioenergi 2005 i Trondheim - Call for Papers 3. HYDROGEN 3.1 Samordnet innsats på hydrogenområdet 3.2 Ny utlysning av midler til hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren 3.3 Koordinering av Europas Hydrogen- og brenselcelleforskning 4. SAMFUNNSFAGLIG ENERGIFORSKNING 4.1 Norge på jumboplass i bruk av fjernvarme KanEnergi AS

2 0. GENERELT 0.1 Nytt programstyre i Renergi Forskningsrådet har nå oppnevnt nytt programstyre for RENERGI for perioden Programstyrets nye leder er Direktør Hanne Lekva, Statoil. Medlemmer: Direktør Arne Sveen, ABB Direktør Hans Terje Ylvisåker, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap BKK Seksjonsleder Helle Mostad, Norsk Hydro Direktør Ingrid Bjotveit, SFT Dr. polit Margrethe Aune, NTNU Professor Peter Lund, Helsinki University of Technology, Finland Forskningsleder Petter Støa, Sintef Energiforskning Direktør Trond Mellingsæter, ENOVA. Professor Unni Olsbye, Universitetet i Oslo 0.2 Planlagte utlysninger av prosjektmidler på energiområdet for 2006 FB/KMB Søknadsfrist: :00 BIP Søknadsfrist: :00 Antatt tilgjengelige midler for disse utlysningene er ikke fastsatt foreløpig. Følg med på 0.3 Finn samarbeidspartnere ved hjelp av DETECT-it DETECT-it er etablert av EU for at bedrifter (hovedsaklig SMB) og forskningsmiljøer skal identifisere hverandre og etablere konsortium og søke om midler fra EUs 6.rammeprogram. Med dette ønsker man å stimulere SMB til økt deltakelse i forsknings- og teknologiutviklingsprosjekter. 15% av midlene innenfor det 6.rammeprogram er forbeholdt SMB. Fornybar energi og miljø er to av flere fagområder som DETECT-it er arena for. Et stort omfang av europeiske bedrifter, forskningsmiljøer og andre interessertes behov og kompetanse er registrert i en søkbar database på: Her kan du søke etter interessante partnere, og legge inn din egen bedriftsprofil. Tjenesten er gratis og uforpliktende. For mer informasjon: Kontakt: Enova SF v/anita Eide

3 1. ENERGISYSTEMER 1.1 Miljøvennlig utvikling og oppgradering av tradisjonelle energikilder Innenfor prosjektområdet Miljøvennlig utvikling og oppgradering av tradisjonelle energikilder har det vært gjennomført to delprosjekter der en har hatt fokus på ulike miljøkriterier og på ulike planprosesser med formål å avdekke styrker og svakheter ved dagens prosesser. Prosjektet Vurdering av metoder, indikatorer og kriterier for miljøklassifisering av elproduksjon ble gjennomført som et forprosjekt og rapport i mai Prosjektet evaluerte ulike kriterier for miljøklassifisering av produksjonsformer og produksjonsanlegg, og avdekket at det er flere systemer i bruk i dag, og at det er flere svakheter og mangler ved disse. Metoder som er vurdert er Miljømerket Bra Miljøval (svensk), Miljømerket Naturemade, Star Hydropower (sveitsisk), Miljørangering av vannkraftanlegg (GIP), Livsløpsvurdering (LCA), Biotopmetoden og EksternE. Som grunnlag for miljømerking og miljøvaredeklarasjoner er flere av metodene brukbare, men flere krever store ressurser og har vært lite anvendt. Videre utvikling av metodene er nødvendig og det anbefales at metodene vurderes kritisk i forhold til bruksområdene. Prosjektet er utført av Sweco Grøner AS under ledelse av Elise Førde. Det andre prosjektet er en evaluering av planprosessen ved kontroversielle vannkraftprosjekter med eksempel fra planleggingen av utnyttelse av vannkraftpotensialet i Vefsnavassdraget i Nordland. Vefsna har et stort kraftpotensiale som ønskes utbygget både av lokale, regionale og sentrale interesser. Vefsna har imidlertid også store verneverdier der både lokale, regionale og nasjonale interesser er engasjert. Denne kombinasjonen er grunnlaget for en klassisk konflikt og har gitt muligheter til en samfunnsvitenskapelig studie av både de lokale og sentrale prosessene knyttet til utviklingen av utbyggingsprosjektet Muligheter Helgeland i regi av Statkraft, og verneprosessen knyttet opp mot Supplering av verneplan for vassdrag. Som ledd i evalueringen har en forelått et såkalt felles planprogram der en skal vurdere selve planprosessen ved utvikling av fremtidige energiprosjekter i Norge. Evalueringen omfatter miljøfaglige vurderinger, lokale og sentrale prosesser rundt felles planprogram. Det er gitt generelle anbefalinger om at det innenfor vannkraftforvaltningen bør vurderes å gjennomgås på nytt sammen med en oversikt over gjenværende vannkraftressurser. En omlegging og oppmykning av regimet for vannkraftforvaltning vil kunne gi både bedre miljø og mer kraft, en potensiell vinn-vinn både for miljø og kraftproduksjon. Evalueringene er sluttført så langt dette er mulig og prosjektet er rapport i NIVA-rapport Vassdragsvern eller kraftutbygging er Vefsna et eksempel hvor begge deler er mulig? Evaluering av Felles planprogram som del av prosjektutviklingen for vannkraftprosjektet Muligheter Helgeland i Vefsna. Prosjektet er utført av NIVA og Civitas med Haakon Thaulow, NIVA som prosjektleder Kontaktperson: Arne Erlandsen Energibedriftenes landsforening. 2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK 2.1 Veileder for planlegging og bygging av lavenergiboliger Husbanken og Sintef Bygg og miljø har gjennom prosjektet "Kostnadseffektive lavenergiboliger" utviklet tiltakspakker for energieffektivisering i boliger. Dette arbeidet vil bli presentert i en veileder for planlegging og bygging av lavenergiboliger som publiseres våren Et forprosjekt om energimerking av boliger har resultert i et nytt prosjekt "Energimerking av boliger", finansiert av Husbanken og Enova SF. Energimerkingen er vist på bildet under. Både Husbanken og SINTEF har opprettet egne nettsteder

4 om lavenergiboliger, og Det har også blitt gjennomført utstrakt informasjonsarbeid om lavenergiboliger landet rundt. En rekke større og mindre lavenergibolig-prosjekter har også blitt initiert på bakgrunn av prosjektet, som er under bygging eller planlegging. Målsetting for energimerkeordningen er å synliggjøre energibruk og miljøbelastning ved salg og omsetning av boliger. Ordningen skal bidra til større etterspørsel etter lavenergiboliger. Den skal påvirke boligprodusenter, utbyggere og byggvareproduksjon til å levere energieffektive boliger, løsninger og produkter. 2.2 Bioenergi 2005 i Trondheim - Call for Papers Den nordisk bioenergikonferansen, er en stor og prestisjefylt internasjonal bioenergikonferanse som arrangeres av Norsk Bioenergiforening i samarbeid med de nordiske bioenergiforeningene. Enova og Innovasjon Norge er blant hovedsponsorene for konferansen som finner sted 26. og 27.oktober på Royal Garden Hotell i Trondheim. På konferansen vil det nordiske og europeiske markedet for bioenergi bli diskutert, samtidig som det vil bli presentert ny teknologi for mer effektiv og miljøvennlig utnyttelse av biobrensler. Den totale bioenergiproduksjonen i EU tilsvarte i 2001 omlag 651 TWh. For å nå målet om 12% fornybar energi innen 2010 må bioenergiproduksjonen økes til 1512 TWh, og konferansen vil diskutere hvordan dette kan bli mulig. Interesserte inviteres nå til å sende inn forslag til presentasjoner og/eller delta på posterutstillingen. Forslagene må sendes til NoBio senest innen 15.april, og de kan sendes direkte fra konferansens hjemmeside: Invitasjon med program for konferansen blir sendt ut i mai/juni. 3. NATURGASS & HYDROGEN 3.1 Samordnet innsats på hydrogenområdet Hydrogen utgjør et eget satsingsområde som administrativt er lagt til RENERGI sammen med annen energiforskning. Petroleumsrelatert forskning er ikke inkludert. Hydrogen er ett av temaområdene i RENERGI. I tillegg til RENERGI har også NANOMAT (Nanoteknologi og nye materialer) prosjekter innen hydrogenområdet. Disse prosjektene omfatter hovedsaklig lagring av hydrogen. Det er etablert en tett

5 kontakt som ivaretar koordineringen mellom disse to programmene med hensyn på prosjekter, aktører og tildeling av midler. Totalt utgjør dette Forskningsrådets hydrogensatsing. For 2005 er det gjennom RENERGI bevilget penger til 28 prosjekter som samlet har en bevilgning på 44 mill.kr. For 2005 finansieres hydrogensatsingen i Forskningsrådet gjennom midler fra 3 ulike departementer: 24,5 mill.kr fra Olje- og energidept. til hydrogenforskning i RENERGI 22,6 mill.kr fra Samferdselsdept. til hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren via RENERGI (søknadsfrist 5.april) (se ellers pkt. 3.2) 19,2 mill.kr. fra Undervisnings- og forskningsdept. til nanoteknologi og nye materialer gjennom NANOMAT. 3.2 Utlysning av midler til hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren frist 5. april Over Samferdselsdepartementets budsjett for 2005 er det satt av 22,6 millioner kroner som skal gå til Norges forskningsråd for å fremme utviklingen av miljøvennlig teknologi, hydrogen og alternative drivstoff i transportsektoren. Frist for å søke om midler er satt til 5. april i år, og endelig fordeling av midlene vil bli gjort innen begynnelsen av mai. Se hele utlysningen: j7tya8jtqwkjmfjvsaudrcv8tymtfi! ?origin=sokekonsoll.jsp&event=bea.portal.framework.internal.refresh&pageid=Visningsside &id= &paname=progakt/renergi- FremtidensreneEnergisystem&assetType=Programaktivitet&menuName= 3.3 Koordinering av Europas Hydrogen- og brenselcelleforskning Oppstart av ERA-nettet HY-CO ( ) I dagens samfunn er det knyttet stor oppmerksomhet rundt leveringssikkerhet og bærekraftigheten til vårt energiforbruk. Hydrogen og brenselceller vil være viktige teknologier som på lang sikt kan møte fremtidens utfordringer innenfor disse områdene. De tekniske mulighetene for hydrogen og brenselceller er demonstrert, men forsterket, fundamental og anvendt forskning er nødvendig for å gjøre disse teknologiene konkurransedyktige og derigjennom bane veien for en fremtidig hydrogenøkonomi. USA, Japan og Europa er de som satser sterkest på forskning og utvikling innenfor hydrogen og brenselceller. De Europeiske aktivitetene har imidlertid til nå vært for fragmenterte, og det er et mål at dette skal bedres, bl.a. gjennom HY-CO-initiativet. Målet for det nye prosjektet, kalt Hydrogen and Fuel Cell Coordination (Hy-Co) er å harmonisere målene for de ulike programmene som støtter hydrogen- og brenselcelleforskning i 18 europeiske land. Disse landene representerer ca. 160 millioner i offentlig forskningsfinansiering. EU Kommisjonen støtter Hy-Co med 2,7 millioner over en fireårsperiode, som en del av det overordnede konseptet a European Research Area (ERA) som har som ambisjon å overvinne den nasjonale fragmenteringen av finansiering av forskning og utvikling og for å bedre Europas konkurranseevne. Hy-Co har tette bånd til den europeiske teknologiplattformen for hydrogen og brenselceller (HFP). HFP har som mål å akselerere utviklingen og bruken av hydrogen- og brenselcelleteknologier i Europa gjennom aktiv deltakelse fra viktige interessegrupper fra, for eksempel industri, akademia, offentlige

6 myndigheter, brukere og samfunnet for øvrig. HFP arbeider i disse dager med en strategisk forskningsagenda (SRA) og en gjennomføringsstrategi (DS) for hydrogen- og brenselcelleteknologi, som vil gi viktige input til arbeidsprogrammet til Hy-Co. Et todagers møte i Lisboa desember 2004 ga den offisielle starten på Hy-Co ERA-nettet. Anledningen ble markert med en tale av Professor Maria da Graça Carvalho, Portugisisk minister for forskning, innovasjon og høyere utdanning, til representantene for de 18 deltakende europeiske land og regioner. For mer informasjon: eller kontakt Line Amlund Hagen i Forskningsrådet 4. SAMFUNNSFAGLIG ENERGIFORSKNING 4.1 Norge på jumboplass i bruk av fjernvarme I forhold til de andre nordiske landene ligger Norge på sisteplass i bruk av fjernvarme til oppvarming. Til tross for at vi har nest størst potensial for ny fjernvarme etter Sverige, benytter Norge kun 3% fjernvarme til oppvarming mens Sverige er oppe i 48%. Norge kan bygge ut 10 TWh fjernvarme innen 2020, mens Sverige kan bygge ut det samme innen Les hele artikkelen på Ciceros hjemmeside:

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

RENERGI Fremtidens rene energisystem

RENERGI Fremtidens rene energisystem RENERGI Fremtidens rene energisystem Store programmer Nyhetsbrev nr. 5/2005 - Store forventninger til RENERGI Uttrykker programkoordinator Hans Otto Haaland i årsrapporten for RENERGIs første driftsår

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Uforløst potensial i Norges EU-forskning?

Uforløst potensial i Norges EU-forskning? I N N O V I S T A NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1503-8319 NR 01 / 2004 ÅRGANG 8 WWW.STEP.NO Evaluering av EUs 5. rammeprogram: Uforløst potensial

Detaljer

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø.

(Foreløpig utgave) NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 9. Energiutredningen. Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø. () NOU Norges offentlige utredninger 2012: 9 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 2012 NOU 2012: 9 1 Verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge FAKTA 2013 EnErgi- og vannressurser i norge Fakta 2013 Energi- og vannressurser i Norge Redaktør: Inger Østensen Redaksjonen avsluttet: November 2012 Design: iteragazzette Omslagsfoto: Foran og bak: Viddalsdammen

Detaljer

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi

Lange spor Energi. Et temahefte fra Norges forskningsråd. Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Lange spor Energi Et temahefte fra Norges forskningsråd Blikk på ti år med forskning på miljøvennlig energi Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Programbeskrivelse - Området for industri og energi

Programbeskrivelse - Området for industri og energi Programbeskrivelse - Området for industri og energi (QHUJL0LOM %\JJRJDQOHJJ %DNJUXQQ Kunnskap innenfor energi, miljø, bygg og anlegg representerer grunnlaget for bygging, forvaltning og utvikling av vår

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet Desember 2010 Forord I Klimaforliket fra januar

Detaljer