Konjunkturbarometeret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturbarometeret"

Transkript

1 for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger. konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av ipax og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, greater stavanger, innovasjon norge og lo rogaland.

2 Leder 2 3 Vekst, utfordringer og muligheter Bakteppet ved inngangen til det nye året er spesielt. Vi står overfor et paradoks i Rogaland. Det går svært godt i fylket vårt sammenlignet med landet for øvrig, og aldri før har vi hatt større oppgaver og større muligheter. Å være det som tidvis blir omtalt med forakt en råvareeksportør er selve grunnlaget for vår økonomiske lykke i en verden som i stort monn etterspør nettopp det vi har å tilby. Med kunnskap og høyteknologi i prosessene med å utvinne disse lavteknologiske produktene, utvikles det stadig nye løsninger for nye markeder og nye kundegrupper. Undersøkelsen som ligger til grunn for, viser at aktørene i hele verdikjeden nyter godt av dette. Budskapet i årets første konjunkturbarometer er et klart budskap: Veksten nærmer seg toppåret 2008 for det store flertallet av næringsaktørene i fylket. Det forventes en sysselsettingsvekst på 4 % eller nær 9000 nye arbeidsplasser i Forventningen som kommer til uttrykk fra de spurte, er drevet av det som skjer i petroleumssektoren. Fjoråret gav oss som kjent overraskende nye og store funn. Fremtidstroen er blant annet knyttet til mulighetene for videre utvikling av modne områder. Forsidefoto: Terje Havsø, NSB Innholdsproduksjon: ipax Magasindesign: Oktan Stavanger Trykk: Bjorvand & Skarpodde Investeringsveksten på sokkelen fortsetter og anslagene for 2012 er på rekordhøye 184,6 milliarder kroner. Enkelte aktører hevder investeringsnivået kan bli mye høyere frem mot Situasjonen styrker selvtilliten i leverandørindustrien, med aktører som i økende grad orienterer seg internasjonalt og mot petroleumsprovinsene globalt. Veksten gir imidlertid utfordringer. Det knaker i sammenføyningene når det gjelder kapasitet i fylket. Undersøkelsen viser at etterspørselen etter hoder og hender, arealer for bygging av bolig og næring er høyere enn tilbudet. Det anslås å være 3,7 milliarder arbeidstimer tilgjengelig i landet. Det er ikke tilstrekkelig om vi skal makte de oppgavene som ligger foran oss. Svaret blir både å sende arbeid og ordrer ut og å hente arbeidskraft hjem. Situasjonen tilsier at vi må øke den samlede effekten av vår innsats ved at alle ledige hender tas i bruk, uavhengig av hvor de kommer fra eller hvem de tilhører. Og vi må løfte sammen. Det er nemlig slik at vedvarende ubalanse mellom tilbud og etterspørsel vil gi kostnadsvekst og negativ konkurransekraft. Dette kan slå stygt tilbake på vår evne til å utnytte mulighetene. Også samferdselsutfordringene roper på løsninger. De må ha perspektiver med lang tidshorisont. Situasjonen krever politikere, forvaltning og private aktører som tenker langsiktig, handler kortsiktig, tenker nytt og er raske på ballen. Slik det nå er er tiden fra idé til handling alt for lang. Arealkonflikter og samferdselsutfordringer er ikke av ny dato her i fylket. Løsningene kan ligge i nye tankebaner. Derfor kan det være dags å løfte begrepet regionforstørring fram på dagsorden. Dersom du som leser nå sitter med et inntrykk av mismot, så har ordvalgene vært feil. Vi er velsignet med muligheter i dette fylket, som alle vil misunne oss! La oss bruke dem og gjøre Winston Churchill sine ord til våre: I enhver trussel finnes muligheter. Hallvard Ween Regionsdirektør NHO Rogaland Et samarbeidsprosjekt Rogaland fylkeskommune Dette konjunkturbarometeret er utarbeidet av ipax ved Bjarte Dybvik, Anne Solheim, Marianne Rygh, Sigve Skretting, Morten Helliesen, Ole Berrefjord og Per Møller-Pedersen med sistnevnte som prosjektleder. Styringsgruppe: Øystein Hansen, Hallvard Ween, Marit Karlsen Brandal, Inger Høiland, Gustav Svane, Erik Lindboe, Ola Førland og Nina Othilie Høiland med sistnevnte som leder av styringsgruppen. Redaksjonen ble avsluttet 23. desember Utgivelsesdato 11. januar Leder 2 Samlet vurdering 4 Norsk og internasjonal økonomi 6 Arbeidsmarkedet 10 Matklyngen 12 Energiklyngen 14 Maritimklyngen 16 Kultur-, reise- og opplevelsesklyngen 18 Øvrig industri 20 Bygg og anlegg 21 Forretningsmessig tjenesteyting 22 Personlig tjenesteyting 23 Offentlig virksomhet 24 Varehandel 25 Transport og kommunikasjon 26 Kapasitetsbegrensninger 27 Filialisering 28 Kildehenvisninger 30 Fakta om Rogaland Innhold

3 Samlet vurdering 4 5 Fortsatt vekst i Rogaland, vi påvirkes foreløpig lite av internasjonal uro Samlet vurdering Forventningsindeks, målt som differansen mellom andel bedrifter som venter økning, og de som venter nedgang. Forventningsinndeks Brasil 2006 India 2007 Andel bedrifter som eksporterer til andre regioner Regioner som det eksporteres til 5 Russland 2008 Kina 2009 Øvrige Østen Midt Østen 2010 Europa 2011 Sør Amerika 2012 Nord Amerika Konjunkturutviklingen i Rogaland viser at veksten nærmer seg de samme høyder som i toppåret 2008 før finanskrisen slo inn. Det er foreløpig stor usikkerhet mht. hvordan en økende eurokrise og statlig gjeldsopphopning vil slå ut. Svarene fra et representativt utvalg av bedrifter fra ulike næringer viser at tiltross for usikkerhet og lav vekst i våre viktige eksportmarkeder, forventes sysselsettingsveksten i 2012 å bli på 4 % eller om lag nye arbeidsplasser. Utfordringen for mange virksomheter blir å finne kvalifisert arbeidskraft. Resultatene fra Konjunkturundersøkelsen ved utgangen av 2011 viser at inneværende år har vært et godt år for mange bedrifter i Rogaland. Kartleggingen viser at om lag 60 % av virksomhetene har hatt en moderat eller sterk vekst i både omsetning og driftsresultat. Den positive utviklingen gjelder for alle næringer, men en ser en klar tendens til at virksomheter som eksporterer, har mindre marginer og er mer utsatt enn annen industri. Det er forventninger om fortsatt sterk vekst i fylket i året som kommer. Samlet sett venter bedriftene en økning i sysselsettingen på 4 prosent. Til tross for svak utvikling i internasjonal økonomi, er de norske vekstimpulsene så sterke at de langt overveier usikkerheten internasjonalt. Store investeringer på norsk sokkel i kombinasjon med en forsterket optimisme for videre utvikling av norsk olje- og gassindustri, gir betydelige ringvirkninger og vekstimpulser for andre næringer. Det siste store funnet i Nordsjøen gir særlig forventninger om at mye av den fremtidige veksten innen olje og gass vil komme Rogaland til gode. Forventningsindeksen viser at den positive markedssituasjonen i 2011 for virksomhetene i Rogaland ventes å vedvare i Dette gir seg først og fremst utslag i at bedriftene forventer økning i antall ansatte og en vekst i investeringene. Forventningene til vekst i omsetning og lønnsomhet viste sterk vekst i 2011, og flater noe ut nå. Selv om det er variasjon mellom de ulike næringene, er det totale bildet entydig i retning av økt antall sysselsatte og vekst i investeringene. De positive forventningene til 2012 har flere årsaker. Den sterke befolkningsveksten og tilflyttingen til Rogaland gir betydelige vekstimpulser for det øvrige næringslivet. Bygge- og anleggsnæringen nyter godt av en stor og økende etterspørsel etter boliger og nye næringsbygg. Privat forbruk ventes å utvikle seg positivt som følge av at vedvarende lave renter og positiv reallønnsutvikling gir økt kjøpekraft for de fleste. I kombinasjon med befolkningsvekst og rekordlav ledighet, gir dette forventninger om en positiv utvikling for virksomheter innen varehandel og de ulike tjenestesektorene. Usikkerhet i internasjonale markeder For virksomhetene i Rogaland samlet sett er det EU-landene som utgjør det viktigste eksportmarkedet. Det er således stor fare for at en ytterligere svekkelse i det europeiske markedet vil kunne føre til problemer for eksportvirksomheter som er avhengige av Europa. Bedriftsundersøkelsen fanger i liten grad opp konkrete vurderinger i retning av at det er virksomheter som ser pessimistisk på utviklingen i 2012 på grunn av at viktige eksportmarkeder faller bort. Samtidig får vi klare signaler på at bedriftene følger godt med på utviklingen og vil raskt kunne sette i verk tiltak dersom situasjonen tilsier det. Det er viktig å minne om at Norge og Rogaland på ingen måte er skjermet for konsekvenser dersom uroen i internasjonal økonomi forsterkes eller varer ved over lengre tid. Kartleggingen viser at det eksporteres bredt til en rekke land i de ulike verdensdelene fra Rogaland. Andre informasjonskilder viser at omfanget av eksporten til land utenfor EU er i ferd med å øke vesentlig, og da i særlig grad eksport knyttet til olje- og gassektoren. Det er særlig interessant at virksomheter i Rogaland posisjonerer seg i forhold til eksport og samhandling overfor land som representerer de fremvoksende økonomiene. Disse landene står nå for om lag 80 prosent av den veksten som skapes i verden. Norge og Rogaland er plassert med ett bein i hver av de to sfærene i den globale økonomien, nye markeder i de fremvoksende økonomiene og eksport til de tradisjonelle vestlige markedene som sliter med økonomien. Vi har ressurser og kompetanse å selge overfor de fremvoksende økonomiene, og vi har velferdsstatlige finansutfordringer som ligner de som kommer til overflaten i de søreuropeiske landene. Vår utfordring blir om vi makter å komme inn i de nye og voksende markedene med våre produkter og kompetanse. Veksten er i stor grad relatert til petroleumssektoren Bortimot halvparten av alle virksomheter i Rogaland indikerer at de har en viss omsetning inn mot petroleumssektoren. Det er om lag 2 som har det meste av omsetningen overfor denne sektoren. Kartleggingen viser at innen de fleste næringer er det en stor direkte avhengighet av den store olje- og gassklyngen i Rogaland. Det er vanskelig og krevende å bygge opp alternative næringsklynger, og i den grad dette lykkes, ser en at klyngen ofte har sitt utspring fra kompetansemiljøer innen olje og gass. Satsingen på matklyngen viser at det så langt ikke er vekst innen denne klyngen. Til tross for at betydelige ressurser brukes på utviklingstiltak, viser våre analyser at en har langt igjen før denne klyngen har en posisjon som et kompetanse- og innovasjonsmiljø av nasjonal betydning. Når det gjelder satsingen på den maritime næringsklyngen i Nord-Rogaland, er erfaringene positive. En sterk kobling til rederiene som driver for innovasjon og nyskaping, gir grunnlag for ny aktivitet og samhandling. En ser etter hvert også klare ringvirkninger mht. etableringen av en stor og kompetansetung institusjon som Sjøfartsdirektoratet som en del av klyngen. Næringsklyngen Kultur, Reiseliv og Opplevelser (KRO) er også i klar vekst og utvikling. Det vil imidlertid ta noe tid før en ser hvor sterk denne klyngen kan bli i Rogaland. Kapasitetsutfordringer innen rekruttering Rogaland har hatt en betydelig vekst i sysselsettingen i en rekke næringer både i 2010 og i Dette har ført til betydelige rekrutteringsutfordringer. Når bedriftene nå forventer ytterligere økning i bemanningen i året som kommer, gir det seg utslag i at vanskelighetene med å hente inn kvalifisert arbeidskraft blir ytterligere forsterket. Som figuren viser, er det i særlig grad overfor fagarbeidere og teknisk personell virksomhetene har utfordringer knyttet til Bedriftene som skal rekruttere, må i økende grad hente arbeidskraften fra utlandet. Bedriftsundersøkelsen viser at halvparten av bedriftene i Rogaland benytter seg av slik arbeidskraft. Og det er en betydelig økning i tallet på virksomheter som har økt bruken av utenlandsk arbeidskraft i det forløpne år. å rekruttere arbeidskraft Rekrutteringsutfordringer Forventninger blant bedrifter som har utenlandske arbeidstakere Endring i antall utenlandske arbeidstakere Nedgang Uendret Oppgang

4 Norsk og internasjonal økonomi 6 7 Norsk og internasjonal økonomi Eurokrise og global uro Internasjonal økonomi runder av året 2011 i en tilstand preget av eurokrise, fortsatt svak vekst i USA, svakere eksportutsikter for fremvoksende økonomier og i sum økende global usikkerhet starter til akkompagnement av meget dystre spådommer fra økonomene og med store utfordringer lagt på toppolitikernes skuldre. Uroen vi nå opplever i internasjonal økonomi, speiler problemene som euroen, EU og mange av de øvrige OECD-landene står overfor. Gjeldskrisen og underskuddene på statsbudsjettene går ikke over av seg selv. Utfordringen er av fundamental og langsiktig karakter. Veksten må opp, og de offentlige utgiftene må ned for å skape den nødvendige betalingsevnen og tilliten. Men hvordan få til det? Frykten for et nytt økonomisk tilbakeslag bare noen få år etter finanskrisen 2008, er de seneste ukene også blitt skrevet inn i talene og på lysarkene til vår egen sentralbanksjef. Budskapet er krystallklart. Vel har vi oljen, men norske aktører og fastlandsindustrien og en rekke lokalsamfunn i særdeleshet må være beredt på at noe svært alvorlig kan komme til å skje i internasjonal økonomi. USA i slow motion Amerikansk økonomi er inne i en ganske svak periode. Veksten i 2011 antas å havne på 1,7 % mot 3, i Forutsatt at politikerne tar de nødvendige grepene og bidrar til at internasjonal økonomi ikke kjører av veien, anslår OECD i sin siste prognose at veksten i USA vil ligge på 2, i 2012 og 2,5 % i (Kilde: OECD, ) Arbeidsledigheten (14 millioner registrert uten jobb) er fortsatt ett av fire altoverskyggende problemer, selv om det de seneste ukene er rapportert om en svak bedring i sysselsettingstallene. De tre andre hovedproblemene er statsgjelden som øker jevnt og trutt, husholdningenes boliggjeld som fattiggjør store grupper i befolkningen, og den dype mistilliten til politikerne i Washington og deres evne til å håndtere utfordringene. Problemene henger i hverandre, og med samhandlingsklimaet som nå rår mellom republikanerne og demokratene i Kongressen, er det få som venter at det skal skje et mirakel på kort sikt som kan løsne floken. I tiden framover vil politikerne være opptatt med presidentvalget. Dermed vendes oppmerksomheten mot den amerikanske sentralbanken, og om den kommer med nye runder der den lar seddelpressen gå. Eurokrisen ikke under kontroll Vekstanslaget for eurolandene blir stadig magrere. Mens 2011 ser ut til å komme ut med 1,6 % ligger de ferskeste anslagene for 2012 og 2013 på hhv. 0,2 % og 1,4 % (Kilde: OECD, ). Eurokrisen har i løpet av høsten brakt eurolandene og EU til kanten av stupet. Dramaet utspiller seg i grenselandet mellom markeds- og politikerstyring, mellom sviktende tillit og handlingsvegring. Gjennom noen turbulente uker ble de politisk valgte regjeringene i Hellas og Italia spilt ut over sidelinjen og erstattet av teknokrater. Regjeringen i Spania gikk på et ikke overraskende valgnederlag. De statlige betalingsproblemene som har fulgt i kjølvannet av finanskrisen 2008 rammet først Hellas, Irland og Portugal. Siden da har også Italia, Spania og Frankrike opplevd synkende tillit i kredittmarkedet. Dermed er spredningen i ferd med å favne om hele eurosystemet. Det var trusselen mot hele systemets eksistens EU-toppmøtet 8. og 9. desember

5 Norsk og internasjonal økonomi 8 9 så i hvitøyet. Men beslutningen som kom, om å stramme inn på reglene for økonomisk disiplin i eurolandene, løser ikke de akutte problemene. Markedet reagerte deretter, og usikkerheten består. Situasjonen kan utløse da capo 2008 Som for kriser og dramatiske hendelser flest, verserer det mange metaforer for å billedgjøre hva dette dreier seg om. Sammenlikningen med en ulmebrann som har arbeidet seg ned i jordsmonnet og sprer seg i flere retninger, er blant de mest dekkende. Vi vet at det brenner, at brannforløpet er vanskelig å spore og at brannen er vrien å få kontroll over. I tillegg er den lunefull. Vi kan tro at brannen er slukket, men det kan ta lang tid før vi vil være helt sikre på at den ikke blusser opp igjen. Men verre enn eurokrisen sett i et europeisk perspektiv er at den også kan være i ferd med å utløse en global krise. Tanken om at man rykker tilbake til start og får et slags da capo finanskrisen 2008 verserer nå i mange varianter. Og tallene skremmer. Høsten 2008 skvatt pengemarkedsrenten i været, investeringene og produksjon reagerte momentant over hele linjen, og oljeprisen falt som en stein. Deretter ble båten brakt på rett kjøl gjennom internasjonal samkjøring og tunge finanspolitiske og kredittpolitiske tiltak. Det var den gang, da landene hadde eller trodde de hadde - ammunisjon å sette inn. Får vi en gjentakelse av kriseforløpet, kan det bli et ganske annet forløp enn sist når det gjelder å få rettet opp skuta igjen (se figur). Fortsatt god fart i fremvoksende økonomier De fremvoksende økonomiene ventes å fortsette sin sterkere økonomiske vekst, sett i forhold til de vestlige landene. Men også her er anslagene i løpet av høsten dratt stadig mer ned. Samlet kan det dreie seg om en nedgang fra 6,4 % vekst i 2011 til 5,1 % i For Kina ligger vekstanslaget for 2012 på 8,7 % og for India på 7,4 % (Kilde: The Conference Board, november 2011), men det er økende frykt for at det kan bli svakere enn det. Det betyr at disse landene ikke går fri den risikoen som hefter ved euroen og situasjonen i amerikansk økonomi. Den kinesiske eksportveksten til EU-regionen er nå den laveste på nesten tre år. I Kina meldes det om uro blant arbeiderne i eksportindustrien. Dette, sammen med tegn som tyder på at det kan være en kredittboble under utvikling i kinesisk økonomi, bekymrer selvsagt myndighetene i landet. Samlet sett står de fremvoksende økonomiene nå for om lag 8 av den veksten som skapes i verden, og det betyr at det er de to landene Kina og India som drar det globale feltet. Dette er enda en markering av den historiske transformasjonen vi er inne i, der den økonomiske og geopolitiske makten flyttes i retning Asia. Med på dette flyttelasset følger dermed også at den øvrige verden blir stadig mer sårbar for hva som kan skje på innenriksarenaene i disse landene. Norsk økonomi har styringsmuligheter Norge er plassert med ett bein i hver av disse to sfærene i den globale økonomien. Vi har ressurser og kompetanse å selge som trengs i de fremvoksende økonomiene, og vi har velferdsstatlige finansutfordringer i emning som kan ligne de som nå har kommet til overflaten i de søreuropeiske landene. På kort og mellomlang sikt betyr det at vi stiller i en økonomisk særstilling i forhold til våre kollegaer innen OECD. Mens pilene peker tydelig ned i Europa, og de sitter med statsunderskuddene i fanget, er Norge godt rustet til å kunne manøvrere klar av det verste. Men når både statsministeren, finansministeren og sentralbanksjefen de siste ukene har valgt å tone opp advarslene om en fullt mulig internasjonal nedtur, er det for å minne oss på at Norge ikke er skjermet for hva som kan komme. Forskjellen i forhold til våre kollegaer er at vi har langt bedre styringsmuligheter. Statistisk Sentralbyrå har i sine siste anslag, publisert 8. desember, justert seg noe ned i forhold til Regjeringens anslag i Nasjonalbudsjett 2012 som kom i oktober. Bruttonasjonalproduktet i fastlands-norge anslås nå for 2011 å ligge på 1,6 %, på 1,9 % i 2012 og 2,5 % i Reallønningene skal vokse, om ikke så sterkt som i Renten spås å holde seg lav og tendere ned. Det blir vekst i det private forbruket og boligprisene fortsetter å øke. Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder (9.12.) om lavere produksjonsvekst og noe svakere markedsutsikter. Norges Banks reduksjon av styringsrenten rett før jul bærer bud om at sentralbanken følger situasjonen tett, og at den her foretar en type føre var-beslutning. Følg med på Siden forrige konjunkturbarometer, oktober 2011 hva skjer? Oljeprisen hadde sin topp for året tidlig på våren da den var oppe i 125 dollar. Siden har den hatt en nedadgående tendens gjennom hele høsten, men ennå ikke bikket under 100 dollar grensen. Med fortsatt svak internasjonal vekst tenderer oljeprisen å gå ytterligere ned; om ikke ny dramatikk i Nord-Afrika og Midt-Østen får den til å bykse opp igjen. Kronekursen har styrket seg siste året, og den antas å holde verdien, eller styrkes ytterligere. Dette, sammen med det høye norske kostnadsnivået, reduserte priser på viktige eksportprodukter og svakere utenlandsk etterspørsel, ventes å skape alvorlige problemer for mange av eksportbedriftene i fastlandsøkonomien. Renten har holdt seg lav gjennom året, men er nå i bevegelse som følge av gjeldsproblemene og den økte usikkerheten innenfor det europeiske banksystemet. Eurokrisen drar pengemarkedsrenten opp, mens styringsrentene peker ned, jamfør reduksjonen i styringsrenten rett før jul. Den internasjonale konjunktursituasjonen tilsier at renten vil bli forsøkt holdt lav i årene framover, og at det også vil gjelde for Norges del. Bedriftenes forventninger. Bedriftene er i ferd med å dempe sine forventninger i lys av den internasjonale usikkerheten. Det gjelder særlig for eksportbedriftene, men også for hjemmemarkedsbedriftene. Det gjelder ikke for oljevirksomheten og de petroleumsrelaterte leverandørene. Her ventes fortsatt høy aktivitet. Husholdningene i Norge har gjennomgående god tiltro til egen økonomi. Reduserte strømpriser, god inntektsvekst og fortsatt relativt lav rente bidrar til å øke den disponible inntekten. Det ventes noe vekst i husholdningenes konsum, men også at sparingen som har økt de seneste årene, fortsetter å holde seg på et relativt høyt nivå. Boligprisene. Statistisk Sentralbyrå anslår at prisveksten blir på 8,3 % i år, og at den årlig vil stige i gjennomsnitt med 6 prosent de neste tre årene (SSB, ). Netto innvandring holder seg på et historisk høyt nivå, og står nå for 70 prosent av folkeveksten i Norge. Stramme arbeidsmarkeder i en rekke bransjer tilsier at dette vil fortsette, og det ventes økt arbeidsinnvandring fra land som Spania og Italia. Den økonomiske utviklingen i USA. Den økonomiske veksten er fortsatt svak, selv om jobbtallene har hatt en liten bedring mot slutten av året. Utfordringen er å skape et løft i den private etterspørselen, samtidig som det skal kuttes i offentlige budsjetter. Sentralbanken har allerede latt seddelpressen gå. Spørsmålet som stilles i markedet er om det kommer flere runder. Situasjonen i EU. Frykten for en ny omfattende bankkrise og for de politiske konsekvensene av at det må kuttes betydelig i offentlige utgifter, har økt kraftig. Inntil det foreligger en avklaring som vekker tilstrekkelig tillit, eller på andre måter utløser situasjonen, vil den økonomiske og politiske agendaen i EU være fullstendig dominert av eurokrisen. Vekstanslagene for de fremvoksende økonomiene er justert ytterligere ned som følge av svakere eksportutsikter, men anslagene ligger fortsatt langt over veksttakten i de vestlige økonomiene. Flere analytikere mener nå at det har utviklet seg en kredittboble i Kina, og at den vil kunne ramme veksten. Norsk og internasjonal økonomi

6 Arbeidsmarkedet Forventninger om fortsatt godt arbeidsmarked i 2012 land. Mange av disse har en liten arbeidsstyrke, slik at relativt små endringer i antall helt ledige gjør forholdsvis store utslag på andelen helt ledige. Likevel er det meget gledelig at enkelte kommuner kan vise til en svært lav arbeidsledighet. I november er det Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy og Bjerkreim som har lavest andel helt ledige, alle med 0,8 prosent. Flere ledige stillinger I perioden til ble det i Rogaland totalt utlyst ledige stillinger, en økning på ca. fem prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er imidlertid store variasjoner mellom næringsgruppene: Ingeniør- og ikt-fag har økt antall ledige stillinger med hele 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For akademiske yrker, industriarbeid og bygg og anlegg er det en oppgang på henholdsvis 21 prosent, 17 prosent og 10 prosent. Nedgangen i antall ledige stillinger er derimot tilsvarende stor for en del andre yrkesgrupper: Serviceyrker og annet arbeid hadde i perioden en reduksjon i antall ledige stillinger på 28 prosent, butikk og salgsarbeid 28 prosent, og barne og ungdomsarbeid 8 prosent. I antall ledige stillinger var nedgangen derimot størst for helse, pleie og omsorgsfag med en nedgang på 501 utlyste stillinger, tilsvarende en prosentvis reduksjon på 13 prosent. Ca. 70 prosent av de ledige stillingene er lokalisert til Stavanger-regionen (kommunene fra Hå i sør til Finnøy i nord). Ca. 50 prosent av de ledige stillingene i Rogaland er sentrert til Stavanger. Prognose for 2012 Med forventninger om rekordhøye investeringer innen olje og gassektoren i 2012 og fortsatt lav arbeidsledighet, er utsiktene for arbeidsmarkedet i Rogaland gode. Per desember er det lite som indikerer at Rogaland i 2012 i stor grad blir påvirket av den økonomiske krisen i sentrale EU-land og i USA. Imidlertid er Rogaland et stort eksportfylke, og en eskalering av den økonomiske krisen i Europa og i USA kan også påvirke arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland forventer en sysselsettingsvekst i 2012 på to prosent, og en arbeidsledighet med et årsgjennomsnitt på ca. 2,0 prosent av arbeidsstyrken (ca helt ledige). Dette er omtrent på samme nivå som i Antall helt ledige Januar 10 April 10 Kilde: NAV Juli 10 Oktober 10 Januar 11 Historikk April 11 Juli 11 Oktober 11 Januar 12 April 12 Prognose Juli 12 Oktober 12 Arbeidsmarkedet Hittil i år er antall helt ledige personer i Rogaland redusert med 13 prosent, og antall ledige stillinger innen ingeniør- og ikt-fag er økt med 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Med forventninger om rekordhøye investeringer innen olje og gassektoren i 2012 og fortsatt lav arbeidsledighet, er utsiktene for arbeidsmarkedet i Rogaland gode. Arbeidsledighet I perioden januar 2011 april 2011 var det en markant nedgang i arbeidsledigheten i Rogaland. I januar 2011 var 6063 personer helt ledige, og i april 2011 var 4812 personer i fylket helt ledige. I mai og juni holdt arbeidsledigheten seg stabil med ca helt ledige, mens antallet arbeidsledige i juli og august var i overkant av 4800 personer. I september og oktober var henholdsvis 4612 personer og 4392 personer helt ledige i Rogaland. Per er 4392 personer helt ledige, og dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Andelen helt permitterte utgjør i november 206 personer, en nedgang på 159 personer sett i forhold til samme periode i fjor personer er per dags dato på ordinære tiltak i regi av NAV, tilsvarende 0,5 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten i fylket er derfor 2,3 prosent (summen av antall helt ledige og personer på ordinære tiltak). På landsbasis utgjør antall helt ledige 2,4 prosent, og bruttoledigheten er 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Utviklingen på arbeidsmarkedet i Rogaland det siste året viser at det er sentrale deler av privat sektor som har hatt størst nedgang i arbeidsledigheten, mens deler av offentlig sektor har hatt en liten oppgang eller minimal nedgang i arbeidsledigheten. Eksempelvis er det en nedgang i arbeidsledigheten for meglere og konsulenter på 37 prosent og for industriarbeid på 21 prosent. Samtidig har det vært en oppgang i antall helt ledige på åtte prosent både for barne- og ungdomsarbeid og undervisning. Helse, pleie og omsorgsyrker har hittil i år kun hatt en nedgang i arbeidsledigheten på én prosent sammenlignet med samme tidsperiode i fjor. Av de 4278 helt ledige i november er 1265 personer utenlandske statsborgere, tilsvarende 29 prosent av det totale antallet helt ledige. Personer med polsk statsborgerskap utgjør den største gruppen. Per november er totalt 411 personer med polsk statsborgerskap helt ledige, og dette tilsvarer 10 prosent av de helt arbeidsledige i fylket. Mange av disse er unge menn med dårlige norskkunnskaper, de har ofte lav eller ingen utdannelse, og har tidligere jobbet i konjunkturutsatte næringer som industri og bygg og anlegg. Variasjoner i arbeidsledigheten mellom kommunene i Rogaland I hele 2011 har ledigheten vært høyest i Haugesund og på Karmøy. I november har Haugesund en andel med helt ledige på 3,3 prosent og Karmøy 2,4 prosent. Sandnes og Stavanger er de byene i Rogaland med lavest andel helt ledige. Per november er 1,8 prosent av arbeidsstyrken i Sandnes helt ledige, og 1,7 prosent i Stavanger. I Egersund er andelen helt ledige på 1,9 prosent. Mange små kommuner i Rogaland har hatt veldig lav ledighet i Spesielt gjelder dette en del kommuner i Sør-Rogaland og i Midt-Roga- Stort behov for utenlandsk arbeidskraft NAV EURES har jobbet med formidling av arbeidskraft på tvers av landegrensene i Europa i mange år. I 2011 er det arrangert jobbmesser i blant annet Portugal, Island, Sverige, Danmark og Tyskland. Her har private og offentlige bedrifter fra Norge og Rogaland deltatt. Tilbakemeldingene er svært gode, og interessen for rekrutteringsmesser i utlandet er økende. Sammenlignet med andre europeiske land er arbeidsledigheten i Norge generelt og i Rogaland spesielt meget lav. Det er stor mangel på arbeidskraft i enkelte bransjer, og behovet for utenlandsk arbeidskraft øker. Tall fra SSB (2011) viser at personer flyttet til Norge fra januar til oktober Det er nesten flere enn i samme periode i fjor. NAV Eures sin Perducoundersøkelse (2011) viser at bruken av arbeidskraft fra EU/EØS-land i norske bedrifter er på sitt høyeste nivå på tre år. I Rogaland har hver tredje bedrift benyttet arbeidskraft fra EU/ EØS-land det siste året. 15 prosent av bedriftene i Rogaland har benyttet arbeidskraft fra land utenfor EU/EØS-land i samme periode. I Norge bruker 67 prosent av virksomhetene innen hotell- og resturantvirksomhet arbeidskraft fra EU/EØS-land. Bedrifter innen bygg- og anleggssektoren og industrisektoren kan vise til rekordbruk av EU-arbeidskraft med henholdsvis 44 og 45 prosent. I Rogaland oppgir bedrifter innen olje- og gassektoren i økende grad at de rekrutterer eller vurderer å rekruttere ansatte fra EU/EØS-land. Det er spesielt stor etterspørsel etter ingeniører og annet fagpersonell. Ansettelse 57 prosent av de sysselsatte fra EU/ EØS-land blir fast ansatt. Likevel ser vi for første gang en nedgang i bruk av fast ansettelse, mens midlertidig ansettelse øker og utgjør nå 15 prosent av de sysselsatte. Bruk av vikarbyråer er redusert det siste året og utgjør nå 11 prosent. Viktig med tilrettelegging Mange norske virksomheter har egne tilbud for å tilrettelegge for EU-arbeidstakerne. Både i privat og offentlig sektor oppgir hver fjerde bedrift/virksomhet at de gir språkopplæring. Tilgang på boliger, barnehageplasser og arbeid for partner er også viktige faktorer for å tiltrekke seg arbeidskraft fra utlandet. I Rogaland er høye boligpriser/leiepriser en utfordring for regionen, og kan bli en flaskehals i konkurransen om attraktiv arbeidskraft.

Eurokrise og global uro

Eurokrise og global uro Eurokrise og global uro Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, Januar 2012 Internasjonal økonomi runder av året 2011 i en tilstand preget av eurokrise, fortsatt svak vekst i USA, svakere

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2013 Optimismen blomstrer Vekst og store muligheter, spesielt i tilknytning til olje og gass i Norge og internasjonalt. Og utfordringene må løses Arbeidskraft,

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet?

HØST 2013. Investeringer i nord KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE ARENA. INTERNETT konkurrent eller mulighet? HØST 2013 KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE fokus Investeringer i nord ARENA INTERNETT konkurrent eller mulighet? 3 FORORD 4 MAKROØKONOMI Skjermet for uvær 8 INDUSTRI Suksess med skreddersøm 12 ARBEIDSMARKED

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn:

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer