Arkiv- saksnr. PS 08/6 Godkjenning av protokoll fra møte /496. PS 08/9 Klima og energiplan - status i arbeidet 2008/325

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkiv- saksnr. PS 08/6 Godkjenning av protokoll fra møte 23.01.2008 2008/496. PS 08/9 Klima og energiplan - status i arbeidet 2008/325"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komité 3 Tekniske tjenester Brannstasjonen Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kirsten Skaret leder Rigmor Holten sekretær Møteinnkallingen blir bare sendt som e-post Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/6 Godkjenning av protokoll fra møte /496 PS 08/7 PS 08/8 Representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saker som skal behandles av komité 3 Tekniske tjenester 2008/ /803 PS 08/9 Klima og energiplan - status i arbeidet 2008/325 PS 08/10 Fjernvarme - status om ulike aktører. 2008/326 PS 08/11 Eiermeldinger i Kristiansund kommune. 2008/867 PS 08/12 Orientering til Teknisk komité om renovasjonsordningen i Kristiansund 2008/820 PS 08/13 Dalegata 52A og 52B - rehabilitering 2008/467 PS 08/14 Orientering fra Statens vegvesen vedr. Atlanterhavstunnelen og vegbygging i Kristiansund 2008/883

2 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/496-2 Saksbehandler: Rigmor Holten Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komité 3 Tekniske tjenester 08/ Godkjenning av protokoll fra møte Kristiansund kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komité 3 Tekniske tjenester Brannstasjonen Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsti Dyrnes Medlem AP Sven Erik Olsen Nestleder AP Olaf Torvik Medlem AP Asbjørn Jordahl Medlem AP Jorunn Kvernen Medlem SP Geir Gjengstø Medlem H Erik Aasprong Medlem H Robert Nordvik Medlem FRP

3 Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bernhard Lillevik Medlem KRF Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Kirsten Skaret Leder AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsten Skaret AP Kommentar til dagsorden Erik Aasprong påpekte problemer vedr. flytting av møtetidspunkt og tilleggssaker som ble utdelt under møtet. Sven Erik Olsen svarte at komiteen ble enig i forrige møte om at hele dagen den skulle brukes til opplæring. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Kjell Sæther Rigmor Holten Kommunalsjef Møtesekretær Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Sven Erik Olsen fung. leder Rigmor Holten møtesekretær

4 Saksliste Utvalgs Innhold Unntatt Arkiv saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/1 Godkjenning av protokoll fra møte /496 PS 08/2 Sommerro etappe 4 orientering 2008/237 PS 08/3 Opplæring i plan og bygningsloven 2008/324 PS 08/4 Oversendt verbalforslag vedr. fremtidig innfartsvei til Kristiansund oppnevning av arbeidsgruppe 2008/95 PS 08/5 Oversendt verbalforslag vedr. kommunens eiendomsmasse 2008/95 Saker til behandling PS 08/1 Godkjenning av protokoll fra møte /496 Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Det ble fattet følgende enstemmige VEDTAK: Protokoll fra møte godkjennes. PS 08/2 Sommerro etappe 4 - orientering 2008/237 Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Saksbehandler Sissel Finnøy orienterte og svarte på spørsmål under møtet. PS 08/3 Opplæring i plan- og bygningsloven 2008/324 Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Opplæringen ble gitt sammen med plan og bygningsrådet. Avd.leder Hilmar Hansen delte ut heftene Folkevalgtopplæring i plan og bygningsloven Del I Plan og prosess og Del II Byggesak. Hilmar Hansen gjennomgikk heftet om Byggesak.

5 PS 08/4 Oversendt verbalforslag vedr. fremtidig innfartsvei til Kristiansund - oppnevning av arbeidsgruppe 2008/95 Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Det ble fattet følgende enstemmige VEDTAK: Erik Aasprong og Asbjørn Jordahl ble oppnevnt som representanter til arbeidsgruppen. PS 08/5 Oversendt verbalforslag vedr. kommunens eiendomsmasse 2008/95 Behandling i Komité 3 Tekniske tjenester Arbeidet med å lage en oversikt over kommunens eiendomsmasse er startet. Oversikten legges fram for komité 3 før saken går til bystyret Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Just Ingebrigtsen rådmann

6 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/574-2 Saksbehandler: Rigmor Holten Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komité 3 Tekniske tjenester 08/ Representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådmannens innstilling Med forbehold om bystyrets vedtak oppnevner saksforberedende komité 3 for teknisk følgende.som representant til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksopplysninger Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. ble vedtatt og trådte i kraft september Denne loven skal sikre at mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelse gis anledning til å medvirke aktivt når saker som er av særlig betydning for kommunens innbyggere med funksjonsnedsettelse skal behandles. Det nevnes særlig saker som vedrører atkomst, tiltak for å forhindre diskriminering og saker som vedrører tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse. Det har vært invitert til et drøftingsmøte med lag og organisasjoner som representerer mennesker med funksjonsnedsettelse. De var opptatt av det måtte sikres en bredest mulig representasjon fra mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser. Følgende saker skal legges fram for rådet til uttalelse: Kommuneplan Budsjett Plan og bygningssaker som særlig berør mennesker med funksjonsnedsettelser Saker som vedrører kommunale planer Saker vedrørende tjenestetilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelser Evt. Andre saker som rådet selv bringer fram Rådet skal være rådgivende, og en høringsinstans for kommunale beslutningsorganer.

7 Rådet skal ha følgende sammensetning: 3 medlemmer fra SAFO (paraplyorg. som representerer Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Norsk forbund for utviklingshemmede) 2 medlemmer fra FFO (Funksjonshemmdes fellesorgansasjon) 1 medlem fra LLP (landsforeningen for pårørende innen psykiatri) 4 politisk valgte representanter, 1 fra hver komité Sekretariatsfunksjonen skal ligge hos det politiske sekretariatet i kommunen. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

8 Arkiv: L00 Arkivsaksnr: 2008/803-1 Saksbehandler: Rigmor Holten Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 08/ Saker som skal behandles av komité 3 Tekniske tjenester Rådmannens innstilling Saksforberende komité for tekniske tjenester (komité 3) vil foreslå at følgende saker behandles av komitéen 1. halvår 2008: Klima- og energiplan Fjernvarmeanlegg Orientering om ny innfartsvei til Kristiansund Orientering om renovering av festiviteten og kulturhus Vedlikehold av kommunale bygg Eiendomsforvaltning System for eierskapsmelding Just Ingebrigtsen Rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

9 Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2008/325-2 Saksbehandler: Kjell O. Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 08/ Klima og energiplan - status i arbeidet Rådmannens innstilling Saksforberedende komité for tekniske tjenester vedtar å ta redegjørelsen for status til arbeidet med klima og energiplan til orientering. Komiteen ber om å bli orientert om arbeidet samt også uttale seg til aktuelle problemstillinger. Saksopplysninger Formannskapet fattet vedtak den om oppstart av planarbeidet med klima og energiplan. Styringsgruppen for arbeidet er lagt til miljøutvalget (komité 4). I tillegg er det opprettet en arbeidsgruppe som skal stå for det daglig arbeidet med utvikling av klima og energiplan. Sekretær for arbeidet vil være kommunens miljøvernleder. Klima og energiplanen skal ha status som en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven. Som en del av planarbeidet har kommunen vedtatt å delta i et klimanettverket. Nettverket består av en rekke kommuner i Møre og Romsdal samt representanter fra fylket. Nettverket skal bidra til at medvirkende kommuner skal få høyere kompetanse på spørsmål omkring klima samt medvirke til en framdrift for kommunenes arbeid med klima- og energiplaner. Fram til nå har det vært avholdt to samlinger innenfor nettverket. Arbeidet med klima og energiplan foregår fortløpende. Vi antar at for første halvdel 2008 vil hovedsakelig dreie seg om å innhente kunnskap samt prioritere hva en plane skal innholde. Innenfor kommunen er det gitt informasjon til ulike deler i administrasjonen og til politiske utvalg. Dette med utgangspunkt i behovet for informasjon, involvering og hva som skal prioriteres i en plan. I nødvendig grad vil både politikere og administrasjon få tilbud om deltakelse på kurs, konferanser og nettverksmøter. Flere av enhetene innenfor tekniske tjenester vil måtte delta i arbeidet med utvikling av klima og energiplan. Selv om miljøkomiteen skal være styringsgruppe for planarbeidet vil det være naturlig at også teknisk komité trekkes inn i arbeidet. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther

10 Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2008/326-2 Saksbehandler: Kjell Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 08/ Fjernvarme - status om ulike aktører. Rådmannens innstilling Saksforberedende komité for tekniske tjenester (komité 3) tar redegjørelsen omkring etablering av fjernvarmeanlegg til orientering. Saksopplysninger Kristiansund kommune har fått henvendelser fra flere aktører som mener det er grunnlag for å bygge fjernvarme i Kristiansund. Det er NVE som avgjør hvem som får konsesjon for et område. Konsesjonen gis vanligvis for 5 år og for et avgrenset geografisk område. Før konsesjon blir gitt skal kommunen uttale seg. Kommunens uttalelse og eventuelle tilrettelegging vil sannsynligvis bli tillagt stor vekt. Henvendelse fra følgende interessenter: DAIMYO En norsk/svensk eiergruppe. De er i ferd med å oversende informasjon om planene for Kristiansund og vil be om et møte, særlig med kommunens planavdeling. Det er snakk om areal for fjernvarmeproduksjon, ca. 2 daa, sentrumsnært eller sentralt i andre områder med fjernvarmepotensiale. Det foreligger pr dato ikke ytterligere informasjon fra denne aktøren. BioWood Norway - Averøya BioWood samarbeider med (og eies delvis av) Hafslund (som også eier Viken Fjernvarme). De har sendt en forespørsel til Statens vegvesen ang. fjernvarmerør i Averøytunnelen. BioWood ønsker å se videre på dette for å avklare mulighetene for utbygging av fjernvarme i regionen. De mener det er fullt mulig å distribuere fjernvarme til Kristiansund fra anlegget på Averøya. Det er imidlertid en del sider av saken som må utredes og avklares før en får et endelig svar. BioWood har hatt gjennomført et møte med Kristiansund kommune. Selskapet har opplyst at de ønsker å vurdere eventuelt

11 samarbeide med andre selskap. Fjernvarmen som produseres på Averøya er en sideproduksjon av annen produksjon. NEAS NEAS er lokal energileverandør. Selskapet samarbeider med (og eies delvis av Trønderenergi). Selskapet vil utrede muligheten for både varmesentral og spredenett. Ut fra dette vil de også vurdere å sende inn egen søknad om konsesjon. NEAS vurderer også samarbeid med andre selskaper. NEAS har gjennomført ett møte med Kristiansund kommune. Trondheim Energi Fjernvarme Trondheim Energi er en del av Statskraftkonsernet. Selskapet har stor erfaring og kompetanse med fjernevarmeanlegg og levering av fjernvarme i Trondheimsdistriktet. Selskapet vil utrede muligheten for både varmesentral og spredenett. Selskapet har hatt to møter med Kristiansund kommune. Selskapet har sett på mulighetene i Kristiansund og forbereder konsesjonssøknad med NVE. Også Trondheim Energi opplyser at de er interessert i samarbeid med andre selskap. I møte med de ulike selskapene har kommunen møte med en kommunalsjef, byingeniør, plansjef, ingeniør fra bygg/eiendom og miljøvernlederen. I møte med selskapene har administrasjonen satt opp noen foreløpige aktuelle momenter i forbindelse med en eventuell fjernvarmeutbygging: - Hvordan prioritere områder mellom aktørene og håndtere konkurransen mellom flere aktører. Hva slags rolle kommunen skal ha? - Hvordan legge til rette for fjernvarme i kommuneplanen? - Lokalisering av aktuelle tomter for fjernvarmeproduksjon - Hvem bør eie fjernvarmenettet? - Bør kommunen ha spesielle føringer i forhold til energikilder, pellets, avfall, gass etc.? - Tilrettelegging for fjernvarme, sannsynligvis sentralt punkt i klima- og energiplanen. - Hvilke områder i kommunen er mest aktuell for utbygging? Kommunens administrasjon har så langt møtt de aktuelle selskapene på forespørsel. Kommunen har orientert dem om at andre selskap som vurderer samme område. Vi har svart på konkrete spørsmål og orientert om aktuelle arealplan/reguleringsplaner i kommunen. I tillegg har vi også stilt noen av de konkrete problemstillinger som er nevnt over. Vi har presisert at kommunen ikke vil delta aktivt i planprosessen i de ulike selskapene og at kommunen heller ikke har synspunkter som eventuelt vil kunne favorisere enkelte selskap Just Ingebrigtsen Rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

12 Arkiv: U03 Arkivsaksnr: 2008/867-1 Saksbehandler: Kjell O. Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komité 3 Tekniske tjenester 08/ Eiermeldinger i Kristiansund kommune. Rådmannens innstilling 1. Innen legges det fram en samlet oversikt over hvilke a. Interkommunale samarbeid kommunen deltar i. b. Interkommunale samarbeid (IKS) er medeier i. c. Kommunale foretak (KF) som kommunen eier. d. Aksjeselskap kommunen er medeier i. e. Hvilke stiftelser kommunen medvirker i. f. Andre eierforhold som kommunen deltar i. 2. Oversikten skal blant annet innholde a. Navn/betegnelse b. Formål (evt selskapskapsavtale) c. Etableringstidspunkt d. Deltakere e. Juridiske rammer f. Styresammensetning og representantskap g. Kommunens eier- og ansvarsdel h. Økonomiske tilskudd/inntekter 3. I løpet av 2008 gjennomføres felles opplæring til kommunen administrative og politiske ledelse (herunder også kommunens medlemmer i de ulike organisasjonsformene). Opplæringen skal blant annet innholde a. Juridiske forskjeller på organiseringsformene. b. Rolleavklaringer for folkevalgte. c. Kommunens ansvar og selskapenes ansvar. d. Kommunens revisjon og kontrollutvalg sine oppgaver. e. Tilbakemeldinger fra selskapene. f. Utvikling av eiermeldinger. 4. Innen utarbeides eget system for en årlig eiermelding for de selskaper som kommunen deltar i. Eiermeldingen skal blant annet vise a. Ivaretakelse/implementering av kommunens visjon/snor-verdier b. Ivaretakelse av kommunens fastsatte eierstrategi c. Nøkkeltall for det enkelte selskap sin drift

13 5. Eiermeldingene legges fram samlet sammen med kommunens årsrapport. Saksopplysninger Formannskapet har gjennom sak 10/08 vedtatt å tegne medlemskap i nyopprettet KS Eierforum. Bakgrunnen for dette nettverket er at kommunens ledelse (politisk og administrativt) er at kommunene er store eiere/mediere/deltakere i Interkommunal samarbeid Interkommunal selskap Kommunale foretak Aksjeselskap Stiftelser Gjennom sin deltakelse i Eierforum er det ønskelig at kommunen skal tilegne seg større kompetanse og bevissthet på det å være eier/medeier/deltaker i ulike selskapsformer. Dette skal medvirke til at kommunen skal framstå som en profesjonell eier med en bevisst holdning til en på forhånd fastsatt eierstrategi. I forbindelse med kommunens nye administrative struktur skal en av kommunalsjefene ha et spesielt øye for kommunens IKS, KF og AS mv. Samme kommunalsjef er også spesielt knyttet opp mot saksforberedende komité som skal omhandle tekniske tjenester. Ut fra dette kan det også være naturlig at samme komité forbereder generelle saker som omhandler kommunens eierskap til IKS, KF og AS overfor bystyret. De ulike selskapene sitt tilbud vil være en del av kommunens tjenesteproduksjon, men som det er valgt en annen organisasjonsform for enn en ordinær kommunal drift. Kommunen har i begrenset grad opparbeidet seg kunnskap og kompetanse til å gjennomføre eller være bevisst sin innflytelsesmulighet. Samtidig kan det av og til oppleves at ledelsen av kommunalt eide selskap sitter med større kompetanse og har ønske om mer aktivt kommunal eierstyring. Eksempler på eierstrategier vil kunne være: Innretning på tjenesteproduksjon Økonomiske utfordringer Informasjon utad Etiske retningslinjer Implementering av kommunens visjon og SNOR-verdier Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef

14 Arkiv: M50 Arkivsaksnr: 2008/820-1 Saksbehandler: Pål Harstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 08/ Orientering til Teknisk komité om renovasjonsordningen i Kristiansund Rådmannens innstilling Redegjørelsen om renovasjonsordningen i Kristiansund tas til orientering. Organisering / bemanning: Renholdsverket er en del av enheten til byingeniøren. Det er for tiden 13 faste ansatte, i tillegg til vikarer og ekstrahjelp ved behov. Driftsleder avfall/renovasjon har det daglige ansvaret for koordinering, drift og vedlikehold. I tillegg er det en formann som tar seg av mer praktiske oppgaver i forbindelse med driften og er stedfortreder for driftsleder. Ett årsverk går med til betjening av miljøstasjonen og gjenbrukshallen. Det er en mann fast i vekta og totalt 9 faste på renovasjonsbilene. 2 mann utfører div. arbeider som drift og vedlikehold av returpunktene for klær/plast/glass og metall/farlig avfall, bytting av dunker etc. Lover og forskrifter: De viktigste lovene og forskriftene som gjelder for avfallsvirksomheten, og som vi opererer etter er: Forurensningsloven, Arbeidsmiljøloven, kommunehelsetjenesteloven, forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I tillegg til forankringen i den lokale forskriften for husholdningsavfall i Kristiansund kommune, vedtatt i møte , sak PS 06/57. Målsettinger: Kristiansund kommune skal fortsatt være blant de fremste i landet når det gjelder kildesortering og gjenvinning. Dette innebærer at vi skal ha mottaksordninger for alle fraksjoner som kan gjenvinnes innenfor en forsvarlig økonomisk og ressursmessig ramme.

15 Kommunen har et tett bosettingsmønster. Dette gjør det mulig å ha en rasjonell renovasjonsordning som omfatter alle husholdninger. Det er lagt vekt på å yte service til abonnentene og å ha en rettferdig fordeling av kostnadene. Abonnentene skal stimuleres til kildesortering og avfallsreduksjon gjennom differensiert gebyr, tilskudd til hjemmekompostering og holdningsskapende arbeid. Det skal være en miljømessig forsvarlig innsamling, mottak og behandling av avfallet i kommunen. Ressurser i avfallet skal i størst mulig grad gjenvinnes eller energiutnyttes. Kommunens leveregler Oss i mellom er implementert i renholdsverkets organisasjonsog driftsstruktur. En bevisst satsing på å etterleve disse levereglene skaper tilhørighet for den enkelte, og vil ha en forebyggende effekt på mobbing på arbeidsplassen og på høyt sykefravær. En god bedriftskultur skal gjøre oss bedre rustet til å yte god service til innbyggerne i kommunen. HMS og internkontroll: IK-systemet for Kristiansund kommune skal sikre at lover og forskrifter for helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet blir fulgt, og med dette skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Gjennom arbeidet med å fremme HMS skal helseskader og ulykker forebygges. Bedre innkjøp og valg av entreprenører og leverandører er en del av IK-systemet. En forventet effekt er redusert sykefravær og økt effektivitet. HMS-arbeidet gis en sentral plass i planlegging og prioritering på lik linje med produksjon, tjenesteyting og økonomi. Tiltak vedrørende HMS-arbeidet innarbeides i økonomiplan, handlingsplan og budsjett. Det ble i 2007 foretatt en intern revisjon og oppdatering av kommunens håndbok for HMS og internkontroll for arbeidet innen avfallsvirksomheten. Medlemsskap i NIR: Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), hjelper medlemskommunene Aure, Averøy, Kristiansund, Oppdal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll med planlegging av avfallsløsninger, innkjøp av materiell og avfallsdisponering. NIR håndterer bla. avtalene om viderelevering av restavfall, papir, plast etc. Arbeidsområdet: Avdelingen sørger for innsamling av avfall fra ca husholdnings- og næringsabonnenter i Kristiansund. Kommunen har et såkalt hente-bringesystem, der enkelte fraksjoner blir hentet hjemme hos folk, mens andre fraksjoner må folk selv bringe til sentralt plasserte returpunkter eller til miljøstasjonen (Hagelin). Fraksjonene som blir hentet hjemme hos folk er: restavfall som tømmes annenhver uke, ukentlig om sommeren (juni, juli og august) og papp og papir, herunder drikkekartonger som blir hentet hver 4. uke hele året. Avfall som glass- og metallemballasje, plastemballasje og klær til Fretex må folk selv bringe til sentralt plasserte returpunkt. Returpunktene er gjengitt i tabellen under:

16 Plassering Glass/ Klær Plast metall ICA Innlandet x x x Rema 1000 Storgata x Kirketomta x x x Prix Fosnagata x Bunnpris St. Hanshaugen x x x Myra Margrethes Fryd x x x Karihola Ballslette Havgapet x x x ICA Stortua matsenter x x x ICA Goma x Sundbåtkaia Nordlandet x x Torvhaugan x x x Dalehallen x x Futura x x x Rema 1000 Løkkemyra x x Rensvik samfunnshus x x Coop Storbakken x x Bjerkelund skole x x Returpunktene skal oppgraderes, noe det er satt av midler til i økonomiplanen. Vi starter allerede til våren med å bytte ut de dunkene som er modne for det. Hagelin Miljøstasjon: Avfall som ikke blir hentet eller som ikke kan leveres på returpunktene kan leveres Hagelin Miljøstasjon. Mottaket på Hagelin tar imot de fleste typer avfall, unntak er radioaktivt avfall, sprengstoff, bilvrak, etc. Husholdningsavfallet blir veid og levert omlastestasjonen før det blir fraktet til NEKS sitt energigjenvinningsanlegg på Averøy. Næringsavfall som ankommer Hagelin blir veid og levert Veolia. Kommunen har i egenregi mottak av alt avfall fra private, samt mottak av

17 asfalt, asbest (Eternitt), hageavfall og EE-avfall fra både private og næring. De forskjellige avfallsfraksjonene blir sortert i containere før de blir fraktet til forskjellige mottak rundt om i landet. På Hagelin har vi også etablert en gjenbrukshall. Dette er vi alene om blant kommunene i fylket. Hensikten er å få til ombruk av diverse gjenstander for å forlenge levetiden og redusere avfallsmengden. Dette tiltaket har blitt meget godt mottatt av publikum, samt at det skaffer inntekter til ansvarsområdet avfall. I 2007 omsatte gjenbrukshallen for kr ,-. En del går til dekning av betjeningen av tiltaket, men det blir også et visst overskudd som bidrar til å redusere renovasjonsgebyret for husholdningene. Deponiet på Hagelin: Avfallsdeponiet på Hagelin er avsluttet. I dag tjener området som midlertidig lagringsplass for sprengningsstein fra Atlanterhavstunnelen. Det vil bli utarbeidet en ny avslutningsplan for deponiet i løpet av våren Gebyrsammenligning; Kristiansund/Molde/Ålesund Kristiansund Molde Ålesund Årlig renovasjonsgebyr std. abonnement 2938, 2584, 2255, Minsteavgift levering avfallsmottak 60, (100 kg) 75, (100 kg) 50, (40 kg) Pris levering utover minsteavgift (pr. tonn) 600, 750, 900, Alle priser er inkl. MVA Både Molde kommune (gjennom RIR) og Ålesund kommune eier avfallsdeponi, og har store inntekter fra disse. Dette tas med i gebyrgrunnlaget og gjør at disse kommunene kommer gunstigere ut enn vår kommune når det gjelder størrelsen på renovasjonsgebyret. Kommunesammenslåingen Sammenslåingen av Frei og Kristiansund førte med seg noen utfordringer også på renovasjonssiden. Selv om renovasjonstjenestene i Frei har vært utført av Kristiansund kommune siden 2001, var det to ulike system som skulle samkjøres. De minste dunkene i Frei var på 140 liter mens de minste i Kristiansund rommer 120 liter. Papirdunkene i Frei var grå med blått lokk og tømming hver 4. uke, mens Kristiansund har hatt grønne dunker med tømming annenhver uke. Gebyrene har også vært forskjellige. Målet var å sy sammen en løsning som var lik for alle i den nye sammenslåtte kommunen. Vi har drøftet mange ulike løsninger, alle med sine styrker og svakheter. I mange tilfeller fører økt servicegrad til økte kostnader. Den ordningen som pekte seg ut som det beste kompromisset mellom servicegrad og kostnad, er den valgte løsningen med tømming av papiret hver 4. uke kombinert med større dunker til samme pris. Ved å tømme papiret hver 4. uke i forhold til hver 2. uke sparer vi to mann, slitasje på dunker og kjøretøy, samtidig som vi sparer drivstoff som igjen fører til reduserte CO 2 utslipp. Vi har beregnet at de totale CO 2 utslippene fra våre kjøretøy på grunn av denne omleggingen vil bli ca 17% lavere i året i forhold til om papiret hadde blitt tømt hver 2.

18 uke i hele kommunen. Henting av papiret hver 4. uke er for øvrig det som praktiseres i resten av landet. Så langt vi har klart å bringe på det rene var det bare Kristiansand kommune som sammen med Kristiansund kommune har praktisert to ukers tømmefrekvens på papiret. Kristiansand gikk også over til å tømme papiret hver 4. uke fra nyttår. Når det gjelder størrelsen på dunkene har vi valgt å beholde både Freis 140 litere og våre egne 120 litere som to selvstendige alternativ. Abonnentene har med andre ord fått en dunkstørrelse ekstra de kan velge. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

19 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2008/467-1 Saksbehandler: Steinar Kosmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 08/ Dalegata 52A og 52B - rehabilitering Rådmannens innstilling Redegjørelsen tas til orientering. Saksopplysninger Grunnlag Bygningene ble reist i 1958 og rommer i dag 30 leiligheter i 3 boligetasjer; 24 1-roms og 6 2-roms. 1-roms leilighetene er på ca 23 m2 og har felles bad i korridorene. 2-roms leilighetene er på ca 57 m2 og har egen liten balkong. Underetasjen rommer forretningsarealer, tekniske rom og boder med mer. Eiendommen benyttes i dag til boligsøkere med rus- og atferdproblemer. Boforholdene i eiendommen er svært dårlige. Det går på manglende renhold i leieligheter, tilgrising i fellesarealer og utrygghet i forhold til enkelte beboeres atferd. De senere år har det også vært vanskelig å plassere boligsøkere her. Oppgradering I september 2005 ble det skissert en løsning for oppgradering av eiendommen. Denne fikk Husbankens forhåndsgodkjenning og ble innarbeidet i boligsosialt program med handlingsplan for perioden Husbanken finansierer nå 2 kompetanseutredninger for oppgradering av eiendommen: o o Den en går på brukermedvirkning og vil løpe frem til bygningene tas i bruk etter ombygging og opprusting. Den andre er gjennomført og gikk på rehabilitering med spesielt hensyn til gjenreisningsarkitektur, teknisk modernisering og tilrettelegging for spesielle beboerbehov.

20 Den skisserte løsning gir følgende endring i leilighetsstørrelser og antall: Leiligheter I dag Planlagt type 1-roms 2-roms Sum 1-roms 2-roms 2-roms Sum areal m Dalegata 52A Dalegata 52B Sum Hovedgrepene i oppgradering av eiendommen går i tillegg til å lage mer hensiktsmessige leiligheter på; o betongrehabilitering o utskifting av vinduer og dører o utskifting av tekniske installasjoner o etterisolering o atkomst og funksjonalitet Leilighetene er planlagt tilpasset bevegelseshemmede og den ene oppgangen med heis. For den aktuelle beboergruppen, er det av hensyn til omgivelsene lite ønskelig å øke antallet balkonger. Som kompensasjon er trapperommene planlagt utvidet for å gi plass for opphold. I dag disponeres en leilighet til base. I prosjektet er det i underetasjen medtatt anordning av ny base med rom for avrusing og hvile, fellesareal m.m. I tilknytning til basen anordnes et skjermet uteareal. Bygningene var opprinnelig oppvarmet med vannbåren varme og felles fyringssentral i underetasjen i 52 B. Dette anlegget er utkoblet og erstattet med elektriske panelovner. I ombyggingsprosjekt er det medtatt installasjon av varmeanlegg med vannbåren varme. Det vil gi bedre fyringsøkonomi og brannsikkerhet. Gjennomføring Prosjekteringsoppgaven ble annonsert. Bare et tilbud kom inn og det oppfylte ikke kravet til fremdrift. Tilbudskonkurransen ble derfor avlyst og Tonning og Lieng AS ble engasjert for utarbeidelse av tegninger og funksjonsbeskrivelse. Byggearbeidene ble annonsert som totalentreprise. 3 tilbud kom inn; Trio Hus AS Bj. Aasprong Entrep. AS Strand og Stubø AS kr inkl. mva kr inkl. mva kr inkl. mva Den totale kostnad for prosjektet inkludert husleietap, renter og annet, basert på laveste tilbud er beregnet til kr

21 Byggekomiteen innstilte på gjennomføring av prosjektet og økte kostnad ble tilleggsfinansiert under budsjettbehandlingen. Beboerne har i samsvar med tiltaket for brukermedvirkning deltatt i utviklingen av prosjektet. Oppgang A er nå utflyttet og klargjort for oppstart. Arbeidene i oppgang B blir oppstartet når oppgang A er ferdigstilt og beboerne overflyttet til A. Det er nå gjennomført kontraktsforhandlinger og Triohus AS er klare for oppstart av prosjektet. Iht. tilbud er byggetiden 1 år. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

22 Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2008/883-1 Saksbehandler: Terje Fugelsnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 3 Tekniske tjenester 08/ ORIENTERING FRA STATENS VEGVESEN VEDR. ATLANTERHAVSTUNNELEN OG VEGBYGGING I KRISTIANSUND. Rådmannens innstilling Redegjørelsen fra Statens vegvesen vedr. prosjektet Atlanterhavstunnelen tas til orientering. Saksopplysninger En viktig del av dette store samferdselsprosjektet er veganlegget i Vågen- /Hagelinområdet i Kristiansund. Dette er et omfattende vegprosjekt som skal gi rv 64 gjennom Atlanterhavstunnelen en god og trafikksikker tilknytning til det eksisterende vegsystemet i bydelen. Anlegget i Kristiansund består hovedsaklig av ny tilkomstveg til Atlantenområdet fra Hagelin, en ny riksvegstrekning fra tunnelen på Hagelin og fram til ny rundkjøring i krysset Kranaveien/Dalabrekka, tilknytninger til eksisterende veger, omfattende VA- og kabelarbeider samt tre større betongunderganger, hvorav to bygges særskilt for gående og syklende. Veganlegget i Kristiansund er relativt utfordrende å gjennomføre, da det i stor grad foregår ved og på eksisterende vegnett. Kranaveien er en viktig innfartsveg til sentrum i Kristiansund, og det er vurdert nødvendig at denne vegen i størst mulig grad er åpen for alminnelig trafikk i anleggsperioden. Videre er det utfordringer knyttet til fotgjengertrafikken i området det er lagt stor vekt på å etablere sikre fotgjengertraséer gjennom området i anleggsperioden. Det må påregnes at anleggsdriften vil påvirke trafikksituasjonen i området gjennom hele inneværende år, og til en viss grad også fram mot åpning av prosjektet senvinteren/våren 2009.

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP Møteprotokoll Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Nestleder

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen/Bystyresalen Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 / 71 57 40 60 Møtesekretær

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk, Rådhuset Dato: 03.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mons Hvattum

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 Fra PK-sak: 15/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 20/10 Til kl.: 2130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015-2018 Vår visjon: NIR skal være best i regionen på håndtering av husholdningsavfall Innhold Strategiprosessen...3 Selskapsbeskrivelse...3 Visjon...4 Verdigrunnlag...4 Verdiløfte...5 Forretningsidé...6

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 12:00 13:30

Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget. Formannskapets møterom, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 12:00 13:30 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Edith

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier

HOVEDPLAN FOR AVFALL. 2005-2016 Mål og strategier HOVEDPLAN FOR AVFALL 2005-2016 Mål og strategier INNHOLD INNLEDNING 3 STRATEGISK MÅL 4 MÅLSETTINGER OG TILTAK 5 Avfallsreduksjon 5 Sortering og gjenvinning 5 Oppsamling, innsamling og transport 5 Behandling

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 21.04.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 15/8 15/16 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED

Detaljer

Utvalg for teknisk, næring og miljø. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Utvalg for teknisk, næring og miljø. Formannskapets møterom, Kommunehuset Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Utvalg for teknisk, næring og miljø Formannskapets møterom, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale råd for funksjonshemmede. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset i Hov Møtedato: 08.06.2011 Tid: kl.09:00 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Røise,

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Svein Harald Halvorsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/2012. NIR, Vågeveien 7, Kristiansund

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/2012. NIR, Vågeveien 7, Kristiansund PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/2012 Tidspunkt: 21. september 2012, kl 11.00 Sted: NIR, Vågeveien 7, Kristiansund Protokoll sendes: Faste medlemmer i styret Representantskapets leder Ordførere/rådmenn i NIR-kommunene

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 2, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 14.11.2016 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 08:15

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 08:15 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 16.03.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller mobil 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

Møteprotokoll. Gjemnes kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00

Møteprotokoll. Gjemnes kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00 Gjemnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunehuset Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 15:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Steinar Bjerkeset Ordfører

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 6/13 Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.15 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 37/13 43/13 Møteleder: Finn Myrland, leder

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Kristiansund den 26. november 2010. Per Arne Williamsen daglig leder Hilde Ødegaard Harstad

Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Kristiansund den 26. november 2010. Per Arne Williamsen daglig leder Hilde Ødegaard Harstad FORORD Tidligere var kommunene pålagt å utarbeide avfallsplan etter Forurensningsloven. Dette kravet falt bort ved revisjon av loven i 2002. NIR valgte likevel (naturlig nok) å videreføre arbeidet med

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 23.11.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:35 Møtested: Askim kommune, møterom Annekset Fra til saksnr.: 15/23 15/30 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:15

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04. 2011 Tid: 16:30 Slutt: 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H),

Detaljer

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode.

Formannskapet. Rådmann Alf Thode Skog, kommunalsjef Anne Sofie Andersen, kommunalsjef Jon Ådalen, kontorsjef Laila Olsen Rode. Rakkestad kommune MØTEprotokoll Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 28.08.2013 Tid: 09:00-11.30 Formannskapet Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Varamedlemmer Administrasjonen Ordfører

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: 12:30 Råd for funksjonshemmede Møterom 3, Storgata 7, (Wielgården) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset i Kristiansund Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97644848 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer