HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D"

Transkript

1 HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner, hvorav 48 leiligheter og 2 næringslokaler. Husordensreglene gjelder samtlige seksjoner og alle som oppholder seg på sameiets eiendom, dette være beboere så vel som besøkere, samt eiere som leier ut seksjoner direkte eller indirekte gjennom andre. Den enkelte sameier har rett til å bruke sin egen leilighet og fellesareal til det de vanligvis skal brukes til, men bruken må ikke være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for andre sameiere. Seksjonseier/sameier er den person som eier leiligheten. Leier er den person som leier leilighet ved framleie. Beboer er den/de person som bor i leiligheten til daglig, uavhengig om vedkommende er seksjonseier eller leier. 1. Særlige plikter 1.1. Beboere plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten og fellesarealene. Beboerne plikter å ta tilbørlig hensyn til andre beboere, samt bidra til å skape et trivelig og trygt bomiljø Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene. Det skal være stille hverdager mellom kl og 07.00, kl helger og helligdager, slik at beboernes nattesøvn ikke forstyrres Håndverksarbeid i leilighetene skal ikke utføres etter kl på ukedager, eller etter kl på lørdager. Slikt arbeid er ikke tillatt å utføre på søndag eller helligdager. I særskilte tilfeller utover nevnte tidspunkt skal det meldes fra direkte til naboer Omfattende håndverksarbeid, oppussing og større sosiale sammenkomster, samt stenging av vann eller strøm, skal alltid varsles med oppslag i oppgang uansett tidspunkt Beboer er ansvarlig for skade på felles eiendom, med eller uten skyld. Sameiet kan søke regress hos skadevolder dersom skaden skyldes hærverk, skjødesløshet eller lignende De som oppdager skade, feil og mangler på sameiets eiendom og utstyr, eller annet som han/hun ikke mener seg forpliktet til å utbedre, plikter å melde fra til styret skriftlig, enten dette er beboer, seksjonseier eller andre Beboere plikter å ha fullt navn på postkasse og dør, samt merke boder i kjeller og loft med seksjonsnummer. Alle plikter å ha like postkasseskilt og ringeklokketablå-skilt. 2. Forbud og særlige tillatelser 2.1. Det er ikke tillatt å monter opp parabolantenner eller elektriske gjenstander på balkong eller utenfor / i vindu Grilling på balkong er forbudt, både gass, elektrisk og kullgrill Utøvelse av sang- og musikkundervisning krever særskilt tillatelse av styret og samtykke av sameierne i de nærmeste seksjoner. 1

2 2.4. Vesentlige ytre forandringer av leiligheten må ikke utføres uten styrets samtykke. Skilt, inskripsjoner, innkledning av balkonger, egne postkasser, markiser, flaggstenger etc. skal godkjennes av styret. Godkjennelsen skal skje skriftlig Det er ikke tillatt å montere på mekanisk kjøkkenvifte ut gjennom yttervegg eller i luftekanal. Seksjoner skal kun bruke kullvifter. Ved informasjon til og godkjenning fra styret kan seksjonseier montere mekanisk vifte på bad Røyking er forbudt i trappeoppganger, på loft, i kjeller og vaskekjeller. Røyking i innegård og på balkong er lov så lenge det ikke plager andre. I sommerhalvåret bør røyking begrenses i innegård og på balkong. 3. Plikter ved salg og utleie 3.1. Seksjonseier har plikt å varsle styret og foretningsfører om oppstart eller endring av leieforhold / framleie og ved salg i tråd med vedtektene Seksjonseier plikter å sette leier inn i sameiets husordensregler og bestemmelser, samt brannsikringstiltak Seksjonseier har et særlig ansvar at leier ikke setter igjen gjenstander, møbler og annet på fellesareal, ute som inne, ved inn- og utflyttning. Ved særlige behov kan styret fjerne gjenstander etc. for seksjonseiers regning. 4. Renhold og avfall 4.1. Den enkelte beboer skal påse at det er rent og ryddig rundt sin egen leilighet. Den enkelte er ansvarlig for å fjerne gjenstander, avfall og annet som denne tar med seg inn på fellesarealet Sameiets avfallscontainere er kun for ordinært husholdningsavfall og sorteres i papir, plast og restavfall. Alt annet avfall dette være seg glass, elektriske apparater, større gjenstander etc., eller avfall fra oppussing eller miljøfarlig avfall som batterier, maling etc. er ikke ordinært husholdningsavfall. Dette skal leveres til kommunens miljøstasjon og ikke hensettes på utsiden av containerne eller andre steder på fellesarealet. Det gjøres oppmerksom på at dersom sameiet må leie container for fjerning av slikt spesialavfall, vil leiekostnadene faktureres den ansvarlige beboer Avfall / søppel skal pakkes godt inn før det kastes i avfallscontainere. Lokkene på containerne skal alltid være lukket. Avfall / søppel må ikke hensettes på utsiden av containerne da dette ikke blir fjernet ved søppeltømming. 5. Bruk av oppganger 5.1. Barnevogner, sparkesykler eller lignende må ikke settes i inngangsparti, da dette hindrer den frie ferdsel Det skal ikke plasseres avfall / søppel i oppgangen, ei heller utenfor egen dør Sikringsskap / strømskap skal være låst, det er beboers ansvar å holde sitt sikringsskap / strømskap lukket med nøkkel. Det er styrets ansvar at skapene er i låsbar stand Beboer har ansvar for å fjerne rusk og støv i, rundt og under evt. dørmatte, samt holde denne i brukbar sikt. Ved trappevask blir ikke beboers dørmatte ristet / fjernet Det skal ikke ligge aviser, reklamer eller annet utenfor egen dør over lengre tid. Ta kontakt med nabo ved reiser etc. for innsamling av aviser etc. 2

3 6. Bruk av loft og kjeller 6.1. Alle ganger og fellesrom på loft og i kjeller skal til en hver tid være ryddige. Det er ikke anledning å sette gjenstander her utenom evt. avsatte rom til dette Rom under trapp er kun for barnevogner, sparkesykler, sykler etc. som er i daglig bruk Alle boder skal være låst og merket Det er ikke tillatt å oppbevare lettantennelige væsker eller avfall i egen bod, ei heller å koble elektriske apparater til sameiet strømnett. 7. Bruk av vaskekjeller 7.1. Tilgang til og bruk av vaskekjelleren er organisert som en lukket vaskeklubb. Se sameiets nettside, oppslag eller kontakt styret for informasjon om medlemskap Et medlem av vaskeklubben plikter å følge egne bestemmelser for bruk av vaskekjeller og betale nødvendig depositum for tilgang Vaskeriet skal alltid rengjøres etter bruk, før vaskeriet forlates. 8. Bruk av felles innegård 8.1. Alle beboere plikter å holde innegården ryddig, holde bommen lukket og bidra til trivsel i innegård Ved grilling må det utvises tilbørlig hensyn til andre beboere. Unngå engangsgriller på plenen da disse ødelegger gresset Ødelagte / forlatte sykler blir fortløpende fjernet av styret. Sykler skal ikke låses fast i gatelykter Vask av og reparasjon på biler henvises til dertil egnede steder som bensinstasjoner, vaskehaller eller ligende Det er ikke tillatt å parkere på sameiets grunn. Kjøring til seksjonene er kun tillatt for nødvendig transport av personer og varer. Det er innkjøring forbudt mellom kl og alle dager. Overtredelser medfører borttauing på eiers regning og risiko. For bruker av næringslokaler gjelder egen brukeravtale vedtatt av styret. Bommen inn til gården skal alltid være lukket, også etter inn/utkjøring. 9. Vinduer og balkonger 9.1. Vinduer inkludert karm er del av leiligheten hvor seksjonseier har vedlikeholdsansvar, inne og ute. Vinduer skal holdes i pent skikk, være hvitmalt og ikke være til visuell sjenanse for beboere eller nabolag, ha knuste ruter eller liknende. Vinduets eller glassets tilstand skal ikke være i en slik tilstand at det kan føre til ødeleggelser på fasade, gi unødvendig varmetap eller fare for skade på beboere, forbipasserende etc. Styret kan gi seksjonseier pålegg i å skifte vinduer innen rimelig tid Balkonger er del av fasaden, per definisjon fellesareal og sameiets eiendom. Seksjonseier har vedlikeholds ansvar for gulv og innside av rekkverk. Sameiet for konstruksjon og ytre del av rekkverk Lufting / tøytørk på balkonger må kun skje slik at det ikke skjemmer gårdens fasade, under rekkverkets høyde. Gulvtepper, dørmatter, tepper etc. må ikke bankes, ristes eller tørres fra vinduer eller balkonger. 3

4 10. Sikkerhet og nøkler Utgangsdør, kjellerdør og loftdør skal alltid holdes avlåst. Alt elektrisk lys må slukkes når kjeller og loft forlates Slipp ikke inn uvedkommende Seksjonseier er ansvarlig for nøkler til oppgang. Ved særskilt begrunnelse kan styret gi fullmakt til kopiering av nøkler. Dette skjer i henhold til sameiets nøkkelreglement. 11. Oppvarming, radiatorer, varmt vann og lufting Unødig bruk av varme og varmt vann øker driftsutgiftene, og dette må dekkes over husleien. Det oppfordres derfor til moderat bruk. Skru aldri radiatorene mer opp enn nødvendig etter årstiden og værforholdene Radiatorene må luftes når fyringssesongen starter La aldri vinduene stå åpne hele dagen eller i lengre tid om gangen når det skal luftes i den tiden det fyres. Leilighetene luftes best ved å sette opp vinduene helt, gjerne med gjennomtrekk, en kort tid om gangen og ellers ved å bruke friskluftventilene. Det må ikke luftes fra leilighetene til felles trapperom. Trappevinduene skal som regel være lukket og settes bare opp når det er nødvendig å lufte Alle rom må holdes såpass oppvarmede at vann i rør ikke fryser Samtlige radiatorer montert i en eierseksjon som er koblet til sameiets fyringsnett er seksjonseiers ansvar å holde ved like og skifte ved skade. Sameiet refunderer ikke utgifter knyttet til radiatorer og har ikke ansvar ved lekkasje Sameiets ansvar begrenser seg til gjennomgående vertikale rør, samt T-kobling tilknyttet vertikale rør. Alle horisontale rør fra T-kobling er seksjonseiers ansvar, inkludert å holde disse i en stand som reduserer fare for brudd og lekkasje. 12. Husdyr Husdyr, her primært hund, katt, gnagere etc., må ikke holdes uten styrets samtykke. Det skal helt spesielle grunner til for at tillatelse gis Hundeeiere plikter å følge båndtvangbestemmelsene, samt benytt "hundepose" Katteeiere, og eiere av andre dyr, har plikt til å påse at disse ikke vandrer fritt omkring i området og forurenser lekeplass, sandkasser og trappeoppganger. 13. Dugnad Samtlige som benytter fellesområder, både seksjonseiere og leietakere, plikter å delta i dugnader organisert av styret. Uansett alder eller ferdighet er det mulig å bidra. 14. Styret og vaktmester Styret kan kontaktes via e-post, postkasse utenfor vaskekjeller eller, ved akutte situasjoner, direkte til styreleder Styrets arbeid reguleres av sameiets vedtekter, gjeldende retningslinjer og vedtak på årsmøte Vaktmester skal varsles direkte når lås, lys eller annet ikke fungere som normalt. 4

5 15. Rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter Ved rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter organisert av sameiet vil seksjonseier som ikke sørger for avlevering av nøkkel/adgang til egen leilighet i henhold til den informasjon som er gitt, bli belastet merkostnader for forsinket fremdrift dersom denne skyldes manglende adgang til leiligheten. En forutsetning er at varsel om innsamling av nøkler/behov for adgang til enkeltes leilighet, er sendt ut minimum 14 dager i forveien Bruksendring av opprinnelig leilighet for eksempel flytting av kjøkken til stue eller riving av vegger skal godkjennes av styret før igangsettelse. Ved riving av vegg skal styret ha en signert bekreftelse fra arkitekt eller byggkonsulent på at vegg ikke er bærende Dokumentert godkjenning fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune må foreligge før større prosjekter igangsettes. Om tiltaket er unntatt søknadsplikt må også dette dokumenteres ovenfor styret. 16. Brannslukningsutstyr Alle seksjoner skal være utstyrt med minst en godkjent røykvarsler og et manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat. Dette apparatet er det beboerens ansvar å kontrollere/etterfylle. Utstyret tilhører leilighetene og skal ikke fjernes. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret Det er montert pulverapparat i trappeoppganger, kjeller, loft og vaskekjeller. Disse skal kun brukes ved brann. Blir slokkeutstyr brukt utenom brann eller på annet måte ødelagt, for eksempel ved flytting, kan styret kreve erstatning av vedkommende Eventuelt felles brannvarslingsanlegg for fellesrom håndteres i henhold til oppgitt instruks. Ved misbruk kan styret kreve erstatning av vedkommende. 17. Andre faste installasjoner Ved bruk av soilrør (gjennomgående vertikale rør) gjelder følgende forholdsregler: - ikke hell store mengder kokende vann i avløpet (max 10 liter). - benytt kun ferdigblandede midler av avløpsåpnere, for eksempel Jif avløpsåpner som fåes kjøpt i vanlige matbutikker ikke pulver som for eksempel Plumbo. - staking anbefales foran sterke avløpsåpnere Ved avløpsstopp: - vanlig høytrykksrens med vann, max trykk 250 BAR. - ikke benytt kjettingdyser Ved montering av vegghengt toalett: - hvor det skal monteres vegghengte toaletter trengs kun en toalettmuffe for overgangen til strømpa. 18. Brudd på sameiets regler og bestemmelser Brudd på husordensreglene skal først rettes til den respektive beboer fra klager I alvorlige tilfeller, gjentakelser eller ved gjentatte klager, kan klagen rettes til styret. Klagen skal da være skriftlig, begrunnet og med relevant informasjon som tidspunkt, seksjonsnummer etc. Styret formilder klage til beboer, deretter til seksjonseier om denne ikke er samme person eller beboer ikke er tilgjengelig. Ved gjentatt påpekelser fra styret kan styret, i ytterste konsekvens, kreve at beboer og/eller seksjonseier flytter ut, i verste fall tvangssalg. KONTAKT STYRET PÅ: SE SAMLET INFORMASJON OM SAMEIET PÅ 5

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R

H U S O R D E N S R E G L E R H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG Husordensregler vedtatt på generalforsamlingen, siste rettelse 24. mai 2011 H U S O R D E N S R E G L E R for SLÅTTEVANGEN BORETTSLAG 1 Siste endring

Detaljer

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.1971 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II

HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II HUSORDENSREGLEMENT FOR A/L BRYN BORETTSLAG II Borettslagets styre er tillagt ansvaret for Husordensreglementet jfr. Borettslaglovens 5-11 pkt. 4. Husordensreglementet har sitt utspring i de vedtatte vedtekter

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 19. november 2012

HUSORDENS- REGLER Sist endret 19. november 2012 HUSORDENS- REGLER Sist endret 19. november 2012 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G

H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G vedtatt på generalforsamlingen med siste endring 26. mai 2009. Rundskriv fra OBOS eller fra borettslagets styre skal gjelde

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema

Husordensregler. Beboere i leiligheten. Husleieloven, kap.2. Kabel TV og internett. Kontaktinformasjon. Reklamasjonsskjema. Beboer/postkasseskjema Side 3 Om oss Side 4 Husordensregler Side 6 Brannsikkerhet Side 9 Inneklima Side 10 Beboere i leiligheten Side 11 Reklamasjon Side 12 Husleieloven, kap.2 Side 14 Forsikring Side 15 Fellesvaskeri Side 16

Detaljer