ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650"

Transkript

1 I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 28-1m El II) Krav om matrikulering av enbet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter MI 33. MI 5, siste ledd og matrikkelforskr LEVANGER o III) Rekvishdon av oppmålingsforretning VERDAL Matrikkelloven 33 r HT Søkedden/rekvisidosesr,g~: Eiendom I) Søknad om tiltak (deling) etter, Pbl 20- lm og matrikulering etter MI 5. II) Krav om matrikukring av enheter som ikke krever behandling etter Pbl 20-1 m, eder oppmålingsforretning etter MI 33. III) Rekvishdon av oppmålingsfometning, Ml 33. eynr. 1 ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650 Sakstype, pls m, oppretting Ny grunneiendom o Ny anleggsciondom o Nytt jordsameie o Ny festegrunn over 10 år o Arealoverføring Bor. Deling I bbt. o RcItuleringsPlan o Bebyggelsesplan (ddre lovverk) Privat forslag Annet Festenr. o Sammenslåing (matrikkelforskr. 43) o Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44) o Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. 45 (2)) Seksjonsnr. Søknad om dispensasjonjf. pb1 19-1: O Plan- og bygningslov A(Kommuneplan )Krteguleringsplan O Bebyggelsesplan (eldre lovverk) 1:1 Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. 32,ML 134, 6(srerlige grunnerer) o Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. 31 ML 134, 6(szerlige grunnerer) Annet (angi hjemmel): Oppmålingfiforretning for matrikkelenhet(er) 1 henhold til tillatelse (ddingsvedtak) etter Pb m: 13 Grnandendom 0 Anleggsdendom 0 Jordsameie 0 Festegronn 1:1 ArealoverførIng Må besvares: A) 0 ønskes gjennomfart nten agrunnet opphold. (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, 20-1 m + event vinterforskrift, matrikkel forskriften 183) B) 0 ønsker å uteette oppenåling og matriludering til mnd angitt nedenfor (Kan etter rekvirentens anske utsettes i inmil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pb rn bort.) Foretrukket mnd el dato for forretaingen: Fbretnikket mnd el dato for Ibrre in For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg): C) 0 ønsker etter sterlige grnffiner å gjennomfgre matrikidering, men utsette fallføring av oppmålingsforreteingen. (matrikkelforskriften 25). Kommunen fastsetter frist for ikke enn år. Oppmålingsforretning formabikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pb m: O Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. 36) o Grensejustering (matrikkelforskr. 34) o Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven 7, matrikkelforskr. 35) O Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. 32) (se også felt II) Matrikulering av eksisterende umatrikulat grunn (matrikkelforskr. 31) (se også felt II) o Annet (angi hjemmel): Side 1 av 4

2 Pareell ar. Areal ea. Enz Arealtype Eveateelt bir deliag joaneal I 2000, Eveatuelt nava og adresse på kjøper/fester o n o o rså uç 5. NSTAO LEv"-"1 - Pareellen(e) skal benyttes til Selvstendig bruksenhet 0 Tdleggsareal til X GariliorJFarJSor. o Bolighus 0 Offentlig virksomhet 0 Offentlig friluftsområde )51/Fritidshus 0 Landbruk/Hske 0 Offentlig veg O Indastri/Bergverk 0 Naturvern 0 Kommunikasjonsarealltekn. anlegg O Varehartdel/bank/forsikring/botell/restaurant Adkomat Pb1 å 66.1 Vegloven ål O Riks-lfylkesveg 0 Konmemal veg Xhivat veg O Ny avkjørsel fra offentlig veg 0 Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel gavkjørselstillatelse gitt (vedlegges) 0 Søknad om avkjøreeltillatelse vedlegges 0 Adkomst sikret ifølge vedlagte dokument VannforsyMag Pb1 I 65 o Offentlig vannverk o Annet: ><Privat fellesvannverk. Tilknytningsdllatelse vedlegges Aviøp Pb o Offentlig avhipsanlegg KPrivat eakeltanlegg Privat fellmanlegg Reskriv:3 i OTO ALETT frke FokiSKEN KIl ki Gr CLLEr? LUiÇ Sr""T"- UtslIppstillatdse gitt (vedlegges) Søkn. om utslippedllatelse vedlegges 0 Avløp sikret ifølge vedlagte dokument Nr. fra - til Ikke relevant Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvittetingsskjema for rekonumnriert sending) Kart og situasjonsplaner Avtale om veg/adkomst, inkl. katt Private servitutter Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter Skjema for krav om sammenslåing Andre avtaler, dokumentasjon Andre vedlegg Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i I ikke foreligger heftelser, urådi eter eller andre restrikser som er til hinder for matrikulerin 0. Side 2 av 4

3 Atedreopplyeageger (for ekaempel rettighetabavere av betydning) g>ob\mk2 Sek1STII-V Hjannzeighaver(e) Nant or'vtty S3PÇTI tnyj Adresse: E-post: Pcmra: cf S r2_,;_ta-c,-(q---1 Uedenkrift Hjeinmehhaver(e) Navir Tlf: Pounr: Smck E-Pout Underekrift Seect Deta Undembift: Faktareadruse: (Dereom detteer en annen enn Nemmelahaver): Navo Poeum Steck E-poot Eventnelt utfyllende merknader: Side 3 av4

4 re, andatatet er varslet) liste senteget Vedlegg, _ pov~ 11,ttes Nava Adresse: Navre Adressa Eiendorn (gor., ber., fnr., mr): Partsailling Eiendcen (gru, bar., fur., sar): Parnstilling Sted: Danst Uadershift Sted: Data Underskrift Navn: Adiesse Navn: Adressa Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partudlling Ehsndom (gnr., tar., fnr., snr): Partsailling Sted: Data Undenhift: Stat Data Undeabift: Navn: Adtesse: Navn: Adresaa Edendom (gnr., tar., fnr., snr): Partsstilling Eiendom (grar., tett.. fra.. anr): Partestilling Sted: Deta Undenkrift: Sted: Data Underskrill: Navn: Adresse: Nahe Adreaaa Frendcan (gnr., tor., ffir., snr): Partutilling Elendom (gnr., bea., fer.. snr): Partatilling Sterk Dato: Underskrift: Stat Datec Undenthift: Navn: Ackesse: Navn: Adresse: Eiendom tar., fnr, snr): Partatilling Einhom (gar..bnr sor): Parentilling Sted: Dato Undetskrift: Sted: Dato. Undershift: Side 4 av 4

5 OVERSIKT OVER VEDLEGG VEDR. SØKNAD OM TILTAK; OPPRETTING ELLER ENDRING AV MATRIKKELENHET (DELING) FRA TRYM OUST SONSTAD OG INGUNN OUST SONSTAD: 1: Søknad om dispensasjon fra Innherred Samkommunes arelplan for SMO3 Åsen nord. fra Trym Oust Sonstad og Ingunn Oust Sonstad av : Kart over området det søkes utskillelse av tomt, gnr: 183/1 - Åsen.

6 VEDLEGG TIL SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT - Trym Oust Sonstad og Ingunn Oust Sonstad Om kt tomt 'N\ a a u fl Privat gårdsvei SONSTADI NEDRE gnr:183/1 ÅSEN, LEVANGER

7 ,1_ r L 'LÅ1 t Søknad om dispensasjon fra Innherred Samkommunes arealplan for SMO3 Åsen nord Denne søknaden følger skjema for "Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling)", gjeldende utskilling av tomt til fritidseiendom på gårdsnummer 183, bruksnummer 1 Nedre Sonstad gård. På bakgrunn av at det aktuelle området, SB03 (Asen nord), defineres som LNFR-område, ønsker vi (heretter søkerne), jf. kapittel 19 i plan- og bygningsloven, i det følgende å begrunne hvorfor det her bør kunne gis dispensasjon fra kommunens arealplan. Søkerne har begge odelsrett på og lang slektstilknytning til gården og eiendommen som søknaden om utskilling av tomt gjelder for. Grunneier er søkernes far. Søknaden om utskilling av tomt skyldes et ønske om at begge odelsrettshaverne også i framtiden kan ha direkte tilknytning til området. Den ønskede tomten ligger i utmark og er en liten del av et gammelt beite for sau, nå gjenvokst av olderskog og omgitt av berggrunn. Området er således å regne som udyrkbart, og utskilling av tomt vil ikke ødelegge reelt dyrket mark. Da dette også er viktig for oss, som odelsrettshavere på eiendommen, er dette tatt med i betraktning ved valg av ønsket tomt. En bygning på den ønskede tomten vil få en trygg avkjøring til et oversiktlig strekke av en lite trafikkert, privat vei. Avkjørsel vil, i likhet med selve tomta, ikke ramme dyrket eller reelt dyrket mark. Ny bebyggelse skal heller ikke for øvrig medføre noen særlige sikkerhetsutfordringer eller forringelse av biologisk mangfold eller kulturminner/-landskap. Igjen, dette er også i søkernes egen interesse. Vannforsyning vil sikres gjennom tilkobling til privat vannverk, nærmere bestemt en grunnvannskilde med god kapasitet, tilhørende søkernes far og eier av grunnen som søknaden om utskilling gjelder for. Toalett/gråvann vil ivaretas gjennom en lukket løsning, i form av et elektrisk bio-toalett og lukket tank, eller eventuelt et minirenseanlegg. En bygning på den ønskede tomta vil, grunnet allerede nevnt berggrunn, ligge skjermet og ikke til sjenanse for naboer. Ingen omdisponering av dyrket mark vil være nødvendig, og et framtidig byggeprosjekt vil ikke påføre lokalt landbruk drifts- eller miljømessige ulemper. På bakgrunn av de ovenfor beskrevne forholdene - samt et sterkt ønske for begge oss odelsretthaverne om å beholde hver vår direkte tilknytning til barndomshjemmet og slektsgården Nedre Sonstad gård i framtida - søker vi med dette om dispensasjon fra kommunens arealplan for det, i det medfølgende skjemaet, beskrevne området., 4 cu. 2s-A Ingunn Oust Sonstad Trym Oust Sonstad

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet - Registrering av eksisterende matrikkelenheter Innhold Sakstyper... 3 Matrikulering av umatrikulert grunneiendom og festegrunn... 3 Vilkårene for matrikulering

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier?

Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Jordsameie -Hva er det og hvordan registreres eksisterende uregistrerte jordsameier? Matrikkelforum Sør-Trøndelag Trondheim, 3. Februar 2015 Siri-Linn Ektvedt Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Tyin Foto:

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

Prosjektnotat: Registrering av seterretter

Prosjektnotat: Registrering av seterretter Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62 10.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62_10.01.2014 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Endringslogg:...

Detaljer

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering

Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06.08 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Forord. Til sist vil jeg takke min søster, Agnete, for konstruktive tilbakemeldinger i forbindelse med gjennomlesning av oppgaven. Ås, 16.12.

Forord. Til sist vil jeg takke min søster, Agnete, for konstruktive tilbakemeldinger i forbindelse med gjennomlesning av oppgaven. Ås, 16.12. Etablering av anleggseiendom som matrikkelenhet Establishment of the 3D Parcel as a Cadastre Parcel Even Skaarseth Enger Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2013 Forord Denne masteroppgaven

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010)

32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 (Trådt i kraft 01.01.2010) 6.1. Gebyrregulativ, kart, oppmåling og seksjonering Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven av 27.06 32 i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer