n LEVANGER LIVERDAL Bnr. Deling 1hht. Reguleringsplan o Bebyggelsesplan lovverk) )R Privat forslag D Annet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "n LEVANGER LIVERDAL Bnr. Deling 1hht. Reguleringsplan o Bebyggelsesplan lovverk) )R Privat forslag D Annet."

Transkript

1 El I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-1m ysy Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter Ml 33. ml 5, siste leddog matrikkelforskr III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning Matrikkelloven 33 n LEVANGER LIVERDAL Eiendom Gnr. ruksnavn/adresse: s. Bnr. 2 Festenr. Seksjonsnr. I) Søknad om tiltak (deling) etter, Pbl 20- lm og matrikulering etter Ml 5. Sakstype,pb1 20-Ini, oppretting >1. Ny grunneiendom Ny anleggseiendom Nytt jordsameie O Ny festegrunn over 10 år Arealoverfering Deling 1hht. Reguleringsplan Bebyggelsesplan lovverk) )R Privat forslag D Annet. (eldre Seknad om dispensasjonjf. pb1 19-1: fl Plan- og bygningslov Kommuneplan o Reguleringsplan o Bebyggelsesplan (eldre lovverk) Krav om matrikulering av enheter som ikke krever behandliagetter Pb m, eller oppmålingsforretning etter Ml 33. Rekvisisjonav oppmålingsforretning, Ml 33. o Sammenslåing (matrikkelforskr. 43) 0 Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. 44) o Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. 45 (2)) Registrering av (ekisterende)uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. 32,ML 34, 6(sterlige grunnerer) 0 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. 31 ML 34, 6(sserligegrunnerer) fl Annet(angihjemmel): Oppmålingsforrehaingfor matrikkelenhet(er)i henholdtil tillatelse(delingsvedtak)etter Pbl 28-1 m: Grunneiendom 0 Må besvares: Anieggseiendont0 Jordsameie fl Festegrunn D Arealoverforing A) 0 ønskes gjennomferteten B) D Ønskerå etsette oppmåling C) D ønsker etter sserlige egrunnet opphold. og matrikeieringtil med angitt greener å gjennomfere (Kommunens frist er 16 uker etter nedenfor (Kanetter rekvirentens matrikulering,men utsette pb1-vedtak, 20-1 m + event vinter- ønske utsettes i inntil 3 år.etter 3 år fullforingav oppmålingsforskrift, matrikkel forskriften 18.3) faller tillatelsen etter pb m forretniagen. bort.) (matrikkelforskriften 25). Foretrekketmod el dato for forretningen: Foretrekket mnde1dato for Kommunenfastsetterfr1stfor forretain en: hollferi, ikke len er enn 2 år. For alt C); angivelse av sterligegrunner(eventuelt i eget vedlegg): Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter Pb120-1 m: fl Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. 36) Grensejustering (matrikkelforskr. 34) Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven 7, matrikkelforskr. 35) fl Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. 32) (se også felt II) fl Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. 31) (se også felt II) fl Annet (angi hjemmel): Side 1 av 4

2 Parsellnr. Arealca. m' Arealtype Eventuelt fer de1ing journal nr. Eventueltnavnog adressepå kjeper/fester Parsellen(e) skal benyttes tll W Selvstendig bruksenhet fl Tilleggsareal til Bolighus fl Offentlig virksomhet Gnr./Bnr/FnriSnr. fl Offentlig friluftsområde :( Fritidshus fl Landbruk/Fiske fl Offentlig veg Industri/Bergverk fl Naturvern 0 Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg Varehandel/bank/forsikring/hoteWrestaurant Adkomst Pb Vegloven Riks-IfyIkesveg 0 Kommunalveg Ny avkjørsel fra offentlig veg 0 Utvidet brukaveksisterendeavkjersel fl Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) D Seknadomavkjersekillatelsevedlegges Privat veg o Adkomstsikretiblge vedlagtedokument Vainsfersyming Pb1 65 Offentlig vannverk talprivatfellesvannvak.tilknytningstillatelsevedlegges Annet: Avlop Pb Offentlig avløpsanlegg D Privat enkeltanlegg Privat fellesanlegg Beskriv: Utslippstillatelse gitt (vedlegges) D Søkn. om utslippstillatelse vedlegges 0 Avløp sikret ifølge vedlagte dokument Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending) Nr. fra - til Ikke relevaat Kart og situasjonsplaner Avtale om veg/adkomst, inkl. kart Private servitutter Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter Skjema for krav om sammenslåing Andre avtaler, dokumentasjon Andre vedlegg Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser, urådigheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering fl fl fl Side2 av 4

3 Navn: K`QA.1- Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Adresse: k. Partsstilling Navn: Adresse: Eiendom(gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: 3 29 tg Sted: Dato: Underskrift: Sted: Dato: Underskrift: Navn: Adresse Navn: Adresse: 6-tr.k Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: Sted: Dato: Underskrift: Sted: Dato: Underskrill: Navn: c...1,1a41 Eiendom (gnr., ber., fnr., snr): Adresse: Partsstilling Navn: Adresse: Eiendom (pr., bor., fnr., snr): Partsstilling: Sted: Dato: Underskrift: Sted: Deto: Underskrift: Navn: Adresse: Navn: Adresse: Eiendom (gro., bnr., fnr., snr): Partsstilling Eiendom (pr., bnr., fnr., snr): Partsstilling Sted: Dato: Underskrift: Sted: Dato: Underskrift: Navn: Adresse: Navn: Adresse: Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr): Partsstilling: Sted: Dato: Underskrift: Sted: D8t0: Underskrift: Side4 av 4

4 Andre opplysninger (for eksempelrenighetshavereav betydning) Hjemmelshaver(e) Navn: Adresse: Postnr: Sted: S E-post: Underskrift Hjemmelshaver(e) Sted: Dato: Underskrift: r )/. C)5., Navn: Tlf: Postnr: Sted: E-post: Uederskrift Sted: Dato: Undersktift: Faktursadresse: Navn. Tlf: (Derseen dette er en annen enn hiemnselskaver): Postnr: Sted: E-post: Eventuelt utfyllende merknader: Side 3 av 4

5 DISPENSASJONSSØKNADI FORHOLDTIL AREALPLAN Det søkes om fradeling av parsell til fritidseiendom fra Gnr. 329 Bnr. 20. (skravert område kart) Årsak til dispensasjon Flere til å dele på kostnader i allerede etablert fritidseiendomområde (veg,vann,kloakk) Eiendom ikke i konflikt med jordbruksareal (myrområde med gammel/ubrukt brønn på tomta) Eiendom ikke i konflikt med 100-meters grensa Eiendom blir liggende over eksisterende eiendommer nærmere stranda. Det blir derfor ingen konflikt i forhold til strandsone og allemannsretten. (se kart) Ved evnt bygging av fritidseiendom vil området bli drenert og tørket opp til glede og nytte for nærliggende jordbruksområde samt nedenforliggende fritidseiendommer. «Nye eiere» har tilknytning til stedet/området gjennom familiære bånd til eiere av nabotomta, Gnr 329 Bnr 3 (Johan Skaufel/Kristin Eggen) i over 20 år, og ønsker fortsatt å benytte området til fritidsformål. Eksisterende vann- og kloakklag IHr gitt grønt lys for en eventuell påkobling hvis det søkes om dette. (Er klar over at det da i tilfelle også må søkes om utslippstillatelse) Vegrett er greit. (vedlegg) Viser også til slutt til sammenlignbar sak i PUK i år, sak PS40/12, der søker får medhold i fradeling til fritidseiendom gjennom en slik dispensasjonssøknad. Johnny Lund Helge Hov Grunneier Gnr/Bnr: 329/20 «Ny eier»

6 gandard norge Gjenpart av nabovarsel plen- og bygningsloven av 27. juni 2006 nr Tiltak på elendommea: 2 0 Gnr. 3 2 ci enr. Festenr. Seksjonsnr. Eienclornmenstchesse S Va.114. Postnr. 40z) Poststed jcti/i Kommune L Eiersester ri, NYbY09 Sklit Anlegg Eiendomsdoling ellot bortfitsto Indring av fasacia Innhegningmotvog Ekuksandring 3Vtiving Annet ri thiftsbygningi landbrukotmod samkt bruktareal (BRA) t_j mindretom 1000 kvm SAK tarafretteekelbibyedeåndom r. 1 Mitilettg bygning,konstruktionolleraolepp D Tabygg< 50 m2 D Antennesystom SIdltfald mo DARnot pbt 20.2 kokotavd Frill ppondobygning(iidotboregtomå0< 70 In7 eituktandting<fisailn.g dsltihodé1o9 MoVaill) Oispenthasjon Ö7?f r flj f fri s DI p,*t-rs I Gt.1/4) 6nr 32ci 3nr 2o ClAr it»nr. ka,f,t n#ftlig~vare kammat ensvittligukrnitibkahaver Inneo 2 Anevatip kahavor Nevn Beeeksedresse O 1" V1 Nevn E-post Poltadresse.esS o Poststed 1", C.L.e7 er Telefon 24khaden kan ses pil4ommosido: w" ktoritoodersoados: Navn Postatiresse Koplav saknad om tiliatehmtil ellak Beakriveleev vedlegg EINPfle Nf. fre Disponsasjoasaaknadgotpunnaleohodtak) (palksp. 10) Satiasjonsplon.avkjodapspian Topningor(arditog talada) Andritvodlogg ti Sted Deto Underskr* var seker eller tiltekshaver ga im4t. 12 med rai N) C Standard Norge. Byggblankett 5155 juli 2010 utgave 1 Side 1 av 2

7 Kvittedhgfor nabovarsal raandonebyggested Gnr.Brw Festenr Nabo Grtr, Bm. Festenr. 3 2 Adrefie Postrs bcTi-zy< 1( 3 Poststed t"n" ' notted vamet Varset er modat Samtyklan i tatakst Selasjonsnr Seksjonsnr. Adresse ScPrvc., Eiersitrrs navn Adresse Postnr. Poststed Dato 5 Sign. //t)-- / Z_ -e.5 eietnestef rn Levet.r, Denne del klistrespå kvittering RR NO Gnr. Bre. 329 Na Mendom Awessekon V. Poetru Festenr. Setsionsnr. m ekultester Eiersrlestersnavn Ackesse Postnr Poststed Postatedets reg nr " ed l'14acm for moialt vamal Vareel er maltet Nefetyldwr itiuiak.t c' n a, Nabo eiendom Grir Bnr FeMenr seksionsre 32 Aøttalle / Postnr Poststed Z ef IftetIOB mcittattvarael Eimaitesters na Admote Pgitpr c)?-4-) S /71 Poststed Lv StBri ti7f Itiettrest«Poststedetsreg nr Nabo Gnr Brir Festerw. Seksjonsnr 3 2-3z) Arfresie,4=1-7v,t) Pmr 7-7,, Pemonlightleengteresettattwineet Vemel ar mottelt r I likeket Eiersifestersnavn Aorltsse Poetrer -76 e0 1" ; _ G&G 4Jc' ( //qC- sion t/ Pcstatedetsreg nr Nabo4gienboemiendom NaboMenboandendom Gn1 Bnr Festenr Seksjonsnr Eiersitestersnavn Adresse Ackesse Postnr. Poststed Postnr, Poststed Poststedetsreg nr Pesiontlgkvilleringfor mottattvemel Varsel er modat SamtykkerI deaket Dato SOn Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Standard Norge. Byggblankett 5155 juli utgave Side2 av 2

8 GIS/LINEWebInnsyn- Kartutskrift k4-4 page 1of 1 s 4L- Levaapr komie Grunnkert 10liaitslik 1:1 327 DeN

9

10 Avtale om bruk av vel i Sandingsgrenda, Ytterøy Det søkesom fradeling av parsell fra Gnr til fritidseiendom. I den forbindelse gir undertegnede med dette som grunneier rett til bruk av vei i Sandingsgrenda til parsell av Gnr på følgende betingelser. la) Eler av parsell fra Gnr skal på samme måte som andre med permanent veirett bidra til veiens vedlikehold 1b) Grunneierskal ikke legge seg bort i hvem som med nevnte eieres tillatelse benytter veien (besøk, tjenester),forutsatt at det ikke medfører uforholdsmessigsjenanse for Grunneier. Utvidelse av veirett til andre eiendommereller nye parseller, skal koordineres med Grunneier. Gnr 329/4 Olav, Helge Brustad 329/3 329/20 Johan Skaufel Jonny Lund Dato/år/Sign dato/år/sign dato/år/sign PS! Fra Gnr 329/6 foreligger allerede tinglyst veirett til samme Gnr/parsell som nevnt i avtalen. Vedlegg: Kart over området med inntegnet parsell av Gnr og vei til denne.

ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650

ru snavn a rcssc: EAIR E: /_\ 69 R,..b ftirv mt-lv-eet.1 II -f650 I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 28-1m El II) Krav om matrikulering av enbet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller oppmålingsforretning etter

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 27.08.2015

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

1-1.otik. 06c7L (' *2,8. 16 J.dli2009. ,5-er7 4-4-2. Rekvisisjon av kartforretning. Søknad om deling av grunneiendom. tied

1-1.otik. 06c7L (' *2,8. 16 J.dli2009. ,5-er7 4-4-2. Rekvisisjon av kartforretning. Søknad om deling av grunneiendom. tied Rekvisisjon av kartforretning J.nr. Søknad om deling av grunneiendom jfr. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23 juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14 juni 1985 Til

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

MØTEINNKALLING TEKNISK UTVALG STED: KOMMUNEHUSET MØTEROM 1. ETG. DATO: 30.06.09 TID: 09.00

MØTEINNKALLING TEKNISK UTVALG STED: KOMMUNEHUSET MØTEROM 1. ETG. DATO: 30.06.09 TID: 09.00 MØTEINNKALLING TEKNISK UTVALG STED: KOMMUNEHUSET MØTEROM 1. ETG. DATO: 30.06.09 TID: 09.00 Forfall meldes til telefon 77 77 88 03 Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Burfjord 19.06.09 Birger

Detaljer

Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse

Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse Fra ide til salgsobjekt Leikny Gammelmo fagleder oppmåling Gran kommune Gran kommune 2 3 Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er den største av hadelandskommunene. Kommunen har arealer på begge

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun

Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I. Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Hurum kommune INNKALLING TIL MØTE I Natur- og landbruksnemnda i Hurum 21.09.2009 Kl 16:00 på Hovtun Eventuelt forfall meldes til Anne Bjørg Rian, telefon 32 22 04 89 eller abri@lier.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Stavanger kommune Planavdeling ved Leni Andreassen Sandnes 5.februar 2014. Vedr. søknad om fradelig.

Stavanger kommune Planavdeling ved Leni Andreassen Sandnes 5.februar 2014. Vedr. søknad om fradelig. Stavanger kommune Planavdeling ved Leni Andreassen Sandnes 5.februar 2014 Vedr. søknad om fradelig. Høsten 2013 ringte jeg jordbruksjef Daniela Dobbert, en meget behjelpelig saksbehandler. Jeg forklarte

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/3556-38354/2014 Saksbehandler: Glenn Oskar Austegard Dato: 24.11.2014 Saksframlegg Endring av byggesaksgebyrer 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Detaljer

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling

Søknad om deling av eiendom. Forklaring - framgangsmåte - behandling Søknad om deling av eiendom Forklaring - framgangsmåte - behandling 1 Hva er en delesak? DELI ELLER RESEJUSTERI? Ved deling av eiendom blir et areal av en eksisterende eiendom oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring.

Matrikkellovens 15. Departementet kan i forskrift gi nærare regler om arealoverføring. AREALOVERFØRING Arealoverføring er en framgangsmåte som sørger for å overdra areal direkte mellom to eiendommer uten å opprette en egen eiendom for tilleggsarealet. Matrikkellovens 15 Areal kan overførast

Detaljer

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Temadag vedr. fast eiendom Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare Trondheim 14.04.2015 Steinkjer 15.04.2015 Innhold Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller ikke eksisterende hjemmelshaver

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer