Årdal kommune Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årdal kommune Kommunestyret"

Transkript

1 Årdal kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Tema: Barnehagane Omsorg Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå til møtesekretær så snart som råd slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemer møter etter nærare innkalling. Årdal kommune Arild Ingar Lægreid Ordførar

2 Sakliste Sak nr. Sakstittel 007/15 Godkjenning og signering av møteprotokoll 008/15 Referatsak, skriv og meldingar 009/15 Årsmelding frå kontrollutvalet /15 Vedtak om å stetta Friluftslivets år 2015 ved å bli en Friluftslivets år-kommune 2

3 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Kommunestyret Sakshandsamar: Laila Irene Røneid Arkiv: K1-033 Arkivsaksnr. 15/164-15/3526 Godkjenning og signering av møteprotokoll Det skal velgjast 2 personar som skal godkjenne og signere møteprotokoll i lag med ordførar. Vert valgt i møte. Framlegg på og til å signere og godkjenne møteprotokoll i lag med ordførar.

4 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Kommunestyret Sakshandsamar: Laila Irene Røneid Arkiv: K1-033 Arkivsaksnr. 15/164-15/3527 Referatsak, skriv og meldingar Tilråding: Referatsaker, skriv og meldingar vert teke til orientering. Dokument i saka: 002/15, Godkjenning av budsjett /15, Årsrapport for skatteoppkrevjaren 004/15, Kontrollrapport 2014 vedrørande skatteoppkrevjarfunksjonen i Årdal kommune

5 Sakshandsamar: Marit Lunde Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Årdal kommune Statsråd Evensensveg ÅRDALSTANGEN Årdal kommune - godkjenning av budsjett 2015 Årdal kommunestyre har i møte , sak nr. 81/14, handsama og vedteke budsjett for 2015 og økonomiplan for Kommunen er innmeldt i Robek (register for kommunar som er underlagt statleg betinga kontroll og godkjenning). Fylkesmannen skal derfor føre kontroll og godkjenne budsjett og låneopptak. Kommunen har vedteke å ta opp lån på 6,7 mill. kroner til investeringar innanfor VAR i Budsjett 2015 er godkjent. Låneopptak er godkjent. Sakshandsaming Fylkesmannen har ikkje merknader til kommunen si sakshandsaming. Vi legg til grunn at formannskapet si innstilling til budsjett og økonomiplan, med alle framlegg til vedtak, har lege ute til offentleg gjennomsyn i minimum 14 dagar, jf. kommunelova 44 nr. 7 og 45 nr. 3. Fylkesmannen sin kommentar Skatteinntekter og rammetilskot er budsjettert noko høgare enn KS sin prognosemodell med tilgjengelege data/tal per oktober 2014 til Statsbudsjettet. Med svakare utvikling i folketalet enn landet, vil det bety ein lågare prognose for skatt og inntektsutjamning for kommunen i åra som kjem spesielt dersom kommunens folketall går ytterlegare ned. Kommunens budsjetterte netto driftsresultat for 2015 på 1,42 %, er mindre enn TBUs rettleiende sats på 1,75 %. Dette vil gje kommunen noko mindre reserver til ekstraordinære hendingar og planlagt vedlikehald/rehabilitering. Det vil derfor vere særdeles viktig for kommunen å følgje tett opp utviklinga i drifta gjennom året. Kommunelova 46 nr. 6 krev at budsjettet skal vere i balanse etter finansieringstransaksjonar og avsetningar, og etter 46 nr. 3 skal budsjettet vere realistisk. For å oppfylle realismekravet, bør m.a. inntekter budsjetterast etter eit forsiktigheitsprinsipp og utgifter skal dekkje vedteken aktivitet. Kommunestyret sitt vedtak om reduksjon av 18 årsverk i 2015 er fordelt på dei ulike rammeområda. Ytterlegare reduksjon med 22 årsverk skal fordelast etter prosentvis del av totale lønnsutgifter i 2015, og er for så vidt også fordelt Hovudkontor Landbruksavdelinga E-post: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Fjellvegen 11, 6800 Førde Telefon: Postboks 14, 6801 Førde Internett: Telefaks: Telefon: Org.nr Telefaks:

6 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 2/3 på rammenivå. Vi ber kommunen om å leggje fram oppdaterte tal for skatt og rammeoverføringar, og plan for nedbemanning fordelt på rammeområde etter at kommunestyret har behandla revidert budsjett i møte Økonomiplan Salderingstiltaka som er gjennomførte i drift, er i hovudsak vidareført i planperioden. Eigedomsskatt er vidareført med skattetakstgrunnlag slik det no ligg føre både for verk og bruk og fast eigedom. Reduksjon i driftsutgiftene kjem i hovudsak av færre årsverk. Kommunen hadde eit akkumulert underskot per på 21,7 mill. kroner. I budsjett og økonomiplan er dette dekka inn. Som Robek-kommune er det etter kommunelova 50 nr. 9 krav om at kommunale låneopptak skal godkjennast av departementet i dei høve som gjeld 60 i kommunelova. Departementet har delegert dette mynde til Fylkesmannen. Fylkesmannen sitt generelle syn på lånegodkjenning til Robek-kommunar er: - Budsjett og økonomiplan må vere i balanse og nye låneopptak må vere innarbeidd i budsjett og økonomiplan - Å berre ta opp lån som er sjølvfinansierande - Å rå frå opptak av lån som aukar driftsutgiftene Kommunen har sett opp bruk av lånemidlar i 2015 på 12,9 mill. kroner. I alt 6,2 mill. kroner er unytta lånemidlar frå 2014, slik at nytt låneopptak i 2015 utgjer 6,7 mill. kroner. Det vert berre teke opp lån til vatn-, avløp- og renovasjonsområdet, som er sjølvfinansierande. Fylkesmannen sin kommentar Det er kommunelova 44 som regulerer krav og innhald til ein økonomiplan. I økonomiplanen skal det etter 44 fjerde ledd for kvart enkelt år vere dekning for utgifter og oppgåver som er ført opp i planen. Kommunelova 46 sjette ledd konkretiserer dette nærare gjennom at det skal vere budsjettert med eit driftsresultat som minst er tilstrekkeleg til å dekkje renter, avdrag og nødvendige avsetjingar. Auken i lånegjelda dei siste åra har ført til auka belastning i drifta i form av renter og avdrag, og kommunen ligg høgt når det gjeld lånegjeld pr. innbyggjar. Kommunen må i tida som kjem vere forsiktig med nye investeringar, slik at det blir meir til rådvelde for tenester til innbyggjarane. Det er viktig å ta høgde for at rentenivået i framtida kan aukast. Robek Kommunen blir meldt ut av Robek når kommunestyret vedtek eit rekneskap der alt underskot er dekt inn, og budsjett og økonomiplan er i balanse. Så lenge kommunen er registrert i Robek, ber Fylkesmannen om å få tilsendt saker om økonomirapportering som er oppe i kommunestyret. Vedtak Fylkesmannen skal føre lovlegkontroll av budsjettvedtaket til Årdal kommune, jf. kommunelova 60 nr. 2. Vi har føreteke kontrollen, og Årdal kommune sitt budsjettvedtak for 2015 er godkjent.

7 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE 3/3 Etter 50 nr. 9 i kommunelova, jf. departementet si fullmakt av , skal Fylkesmannen godkjenne låneopptak for kommunar som er innmeldt i Robek-registeret. Vi godkjenner låneopptak på 6,7 mill. kroner jf. oversyn i budsjettdokumentet. Det er eit vilkår at lån blir betalt tilbake i samsvar med reglane i kommunelova 50 nr. 7 a avdragstida kan ikkje overstige den vekta levetida for kommunen sine samla anleggsmidlar ved siste årsskifte. Med helsing Gunnar O. Hæreid ass. fylkesmann Marit Lunde rådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. Kopi pr. e-post:

8 Årdal kommune Skatteoppkrevjaren SKD Skatterekneskapet Skatte og avgiftsrekneskap Postboks GRIMSTAD Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Direktenr Arkiv Dato: 13/38-6 Ann Kristin K Fjeldstad Årsrapport for 2014 Vedlagt følgjer årsrapport med rekneskap for 2014 for Skatteoppkrevjaren i Årdal. Med helsing Ann Kristin Fjeldstad Skatteoppkrevjaren Kopi: Skatt vest, regional kontrollenhet Kommunestyret i Årdal kommune Kontrollutvalet i Årdal kommune Postadr.: Telefon: Bankgiro: Org.nr E post: Heimeside Årdal kommune Statsråd Evensensveg Årdalstangen Telefaks: ardal.kommune.no

9 Årsrapport for 2014 Skatteoppkrevjaren i ÅRDAL kommune

10 1. GENERELT OM SKATTEOPPKREVJAREN SI VERKSEMD 1.1. SKATTEOPPKREVJARKONTORET Ressursar Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk ved SKO som kun er nyttet til SKO-funksjonen i rekneskapsåret 1, % Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk Skatterekneskap 0,40 30 % Innfordring av skatt/arbeidsgjevaravgift 0,55 40 % Kontroll av arbeidsgjevarar (inkl. rapportskriving for SKO som 0,25 20 % utfører jobben sjølv). Informasjon og retteiing til skatte- og avgiftspliktige og rekneskapsførarar/revisorar 0,10 5 % Skatteutval 0 Administrasjon 0,10 5 % (Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % Organisering 1 person er tilsett som skatteoppkrevjar : 100% stilling. 1 person er tilsett som sakshandsamar: ca. 20% stilling. Interkommunalt samarbeid om arbeidsgjevarkontroll: ca. 24 % stilling. Det er skatteoppkrevjaren som har ansvaret og gjer det meste av arbeidsoppgåvene. Sakshandsamaren gjer m.a.: Skriv under og attesterer/anviser eller godkjenner utbetalingsoppdrag, skriv og under på andre bilag som krev 2 underskrifter, sender ut og køyrer rapportar på endringsavrekning personlege, fører terminoppgåver, utleggstrekklister og løns- og trekkoppgåver, køyrer ut rapportar til periodisk oppgjer og avstemmer bank konto Ressursar og kompetanse Skatterekneskap og innfordring Det er 2 personar på kontoret og bemanninga er tilfredsstillande og kompetansen er god. Arbeidsgjevarkontroll Årdal kommune v/skatteoppkrevjaren administerer eit interkommunalt samarbeid om den stadlege arbeidsgjevarkontrollen i Sogn. Det omfattar 9 kommunar og 2 tilsette. Dei skal kontrollera eit vist antal arbeidsgjevarar pr. år for kvar kommune utfrå ein fordelingsnøkkel. Dei interkommunale kontrollørane klarer ikkje å ta kontrollar slik at vi tilfredsstiller 5% kravet, derfor bør skatteoppkrevjarkontoret ta nokre kontrollar sjølve. Dette har vi som mål, men det kan då gå utover dei andre arbeidsoppgåvene. I 2014 har ein hatt sjukmelding som gjer at antal utførte kontrollar vart lågare enn planlagt. Årsrapport 2014 Skatteoppkrevjaren i Årdal Side 1

11 1.2. INTERNKONTROLL Det vart laga nye runinar i juni 2009 og dei blir ajourført fortløpande. Desse er laga i samarbeid med kommunane i Sogn. Vi nyttar og dei rutinane som ligg i SOFIE og Jan Grønnerud sitt oppslagsverk i innfordring. Vi har fått dispensasjon frå 3-4 i skatteoppkrevjarinstruksen og brukar no alternativ 3 ved tilvising/attestasjon og autorisasjon av utbetalingar. Det er 2 personar på kontoret slik at begge skriv under på dei bilaga som krev 2 underskrifter. Vi har laga ein eigen ringperm der vi set rapportar som vi køyrer i samband med utføring og dokumentasjon på internkontroll pr. halvår, den og VURDERING AV SKATTEINNGANGEN Total skatte- og avgiftsinngang i rekneskapåret År Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Innestående margin Udisponert resultat -2-2 Sum Arbeidsgiveravgift Kildeskatt Personlige skatteytere Selskapsskatt Renter Innfordring Sum Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt 0 0 Videresending plassering mellom kommuner Sum Sum totalt 0 0 Den totale skatte og avgiftsinngangen syner ein auke i høve til 2013 på kr Innbetalt arbeidsgjevaravgift har auka med kr , personlege skatteytarar har auka med kr og innbetalt selskapsskatt har auka med kr Årsrapport 2014 Skatteoppkrevjaren i Årdal Side 2

12 1.3.2 Kommunen sin andel av skatteinngangen i rekneskapsåret Kommunen sin samla skatteinngang i 2014 er kr , dette er ein auke på kr i høve til Opphaveleg var det budsjettert med ein skatteinngang på for 2014, men dette vart minka med kr til kr i kommunestyresak nr. 41 i juni Dette vert gjort med bakgrunn i endringar i prognosane i KS sin skattemodell SKATTEUTVAL Det er ikkje sendt saker til Skatteutvalet i SKATTEREKNESKAPET 2.1. AVLEGGING AV REKNESKAPET Skatteoppkrevjaren i Årdal stadfestar at skatterekneskapen i 2014 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldande forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 3-1. Det er ikkje motteke pålegg om rekneskapsføringa, rapporteringa og avlegginga av skatterekneskapet frå regional kontrollenhet. Årsrekneskapen for 2014 følgjer som vedlegg til årsrapporten og er signert av skatteoppkrevjaren MARGIN Marginoppgjeret for 2013 Inneståande margin for inntektsår 2013, pr Kr 0 For lite avsett margin for inntektsår 2013 Kr Marginprosent Prosentsats marginavsetning: 9 %. Gyldig fra: 24/ Marginoppgjeret for 2014 Marginavsetning for inntektsår 2014, pr Kr Gjeldande prosentsats marginavsetning: 9 %. Gyldig fra: 24/ Årsrapport 2014 Skatteoppkrevjaren i Årdal Side 3

13 2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen Gjeldende prosentsats er 9 % og vart sett opp frå 8 % den 24/ Dette fordi marginoppgjeret hadde synt aukande underskot dvs. for lite avsett dei siste åra. Etter at marginprosenten vart sett opp frå 8 til 9 % har underskotet vore mindre, men for 2013 auka underskotet att. Skatteoppkrevjaren har derfor bede kommunestyret om å auka marginavsetningen frå 9 % til 10 % frå Dette vart vedteke i kommunestyre sak 081/ INNFORDRING AV KRAV 3.1. RESTANSEUTVIKLINGA Totale restansar og berostilte krav Skatteart Restanse Herav berostilt restanse Restanse Herav berostilt restanse Endring i restanse Endring i Berostilt restanse Reduksjon (-) Reduksjon (-) Økning (+) Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift Artistskatt Forsinkelsesrenter Forskuddsskatt Forskuddstrekk Gebyr Innfordringsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjer Kildeskatt Restskatt Restskatt person Sum restanse diverse krav Diverse krav 0 0 Sum restanse diverse krav inkl. diverse krav Årsrapport 2014 Skatteoppkrevjaren i Årdal Side 4

14 3.1.2 Kommentarar til restansesituasjonen og utviklinga i restansane Det er ein auke på kr i restansane samla sett frå 2013 til Restansen på forskotsskatt person har minka med kr og restskatt person har minka med kr , medan restansen på forseinkingsrenter har auka med kr Diverse krav var innfordring av krav for utanlandsk skattemyndigheit. Denne er no innfordra og er i 0. Berostilte krav er kr Dette gjeld 6 utanlandske personar med ukjent adresse. Denne har ikkje auka frå 2013 til Det er avskrive restskatt, arbeidsgjevaravgift og forseinkingsrente med tilsaman kr i Kr gjeld 2 firma som har gått konkurs og kr gjeld 3 personar. Kr 128 er ettergjeve, dette gjeld 1 skatteytar Restansar eldre år Inntektsår Sum restanse (debet) Herav skatteart Restskatt person 2012 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kommentarer til restanser og restanseoppfølgjinga for eldre år Restansane samla for eldre år har auka med kr i løpet av Det er kun 1 skatteytar som har restanse for åra , tilsaman utgjer dette kr For åra 2001 og 2002 er det 2 personar som har skatterestanse med tilsaman kr , den ein er den same som har restanse for åra og den andre har gjeldsordning. Kontoret har gjennomgått D.rapporten Restanseliste forelda krav dato tom Antall krav som var forelda pr : Samla beløp på krav som var foreldet pr : 0 stk 0 kr 3.2. INNFORDRINGA SIN EFFEKTIVITET Vurdering av kontoret sine resultat pr Krav Oppnådd Avvik Pr Restskatt innbetalt ,7 % 96,0 % -1,7 % Forskotstrekk ,9 % 100 % 0,1 % Utskrevet forskotsskatt, person ,0 % 97,80 % -1,2 % Utskrevet forskotsskatt upersonlege ,8 % 100,0 % 0,2 % Restskatt for upersonlege skatteytarar ,0 % 100,0 % 1,0 % Arbeidsgjevaravgift ,8 % 100,0 % 0,2 % Restskatt, person - Innfordret ,0 % 71,9 % -8,1 % Årsrapport 2014 Skatteoppkrevjaren i Årdal Side 5

15 Skatteoppkrevjaren i Årdal har oppnådd resultatkravet for 4 restansetypar og har negativt avvik på 3. Resultatet som er oppnådd er over gjennomsnittskravet for Skatt vest, med unntak av forskotsskatt personlege skattytere. Resultatkravet for innfordra restskatt vart oppnådd med god margin for 2012 og 2013 derfor vart kravet sett høgt for Vi nådde ikkje kravet som var sett for Årdal i 2014, men ligg framleis over gjennomsnittskravet i Skatt vest Vurdering av samanheng mellom aktivitet og resultat Restansane vert følgde opp kontinuerleg Omtale av spesielle forhold Kontoret sine eventuelle tiltak for å betre effektiviteten i innfordringa 3.3. SÆRNAMSKOMPETANSE Skatteoppkrevjaren i Årdal nyttar seg av sin særnamskompetanse. Det er føreteke 4 utleggsforretningar i ARBEIDSGJEVARKONTROLL 4.1 Organisering av arbeidsgjevarkontrollen. Vi er deltakarar i eit interkommunalt samarbeid om arbeidsgjevarkontrollen i Sogn som omfattar 9 kommunar og 2 stillingsheimlar. Det er skatteoppkrevjaren i Årdal som administrerer ordninga Planlagde og gjennomførte kontrollar Antal planlagde kontrollar for 2014: 8 stk Som utgjer: 5 % av totalt antal leverandørar av LTO i kommunen. Antal gjennomførde kontrollar i 2014: 4 stk Som utgjer: 2,5 % av totalt antal leverandørar av LTO i kommunen. Antal gjennomførde kontrollar i 2013: 5 stk 4.3 Resultater frå arbeidsgjevarkontrollen 3 kontrollar resulterte i forslag om auka arbeidsgjevaravgift med tilsaman kr kontrollar resulterte i forslag om auka inntekt med tilsaman kr Årsrapport 2014 Skatteoppkrevjaren i Årdal Side 6

16 4.4 Vurdering av arbeidsgjevarkontrollen For 2014 har Skatteoppkrevjaren i Årdal sjølv teke 2 kontrollar og dei interkommunale rekneskapskontrollørane har teke 2 kontrollar. Det var planlagt at dei interkommunale rekneskapskontrollørane skulle ta 6 kontrollar for 2014, men 4 av kontrollane er ikkje byrja på enno. Dette skuldast m.a. sjukmelding. Antal utførde kontrollar er derfor 4 mindre enn planlagt. 4.5 Samarbeidet med andre kontrollaktørar 4.6 Gjennomførde informasjonstiltak Det blir skrive brev med informasjon til alle nye firma/arbeidsgjevarar. Det vert og informert i samband med bokettersyn og når skatteytar/arbeidsgjevar/rekneskapsførar tek kontakt. Årdalstangen 20. januar 2015 Skatteoppkrevjaren i Årdal kommune Vedlegg: Årsrekneskap for 2014 med forklaring, signert av skatteoppkrevjaren. Årsrapport 2014 Skatteoppkrevjaren i Årdal Side 7

17

18

19

20

21

22

23

24 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 009/15 Kommunestyret Sakshandsamar: Laila Irene Røneid Arkiv: Arkivsaksnr. 15/133-15/3525 Årsmelding frå kontrollutvalet 2014 Saka gjeld Kontrollutvalet har handsama og godkjent årsmelding for 2014 i møte , og sender denne vidare til kommunestyret til orientering. Bakgrunn Kontrollutvalet skal på vegne av kommunestyret føre tilsyn med den kommunale forvaltninga. Kontrollutvalet rapporterer til kommunestyret om kontrollutvalet si verksemnd. Tilråding: Kommunestyret tek kontrollutvalet si årsmelding for 2014 til orientering. Vedlegg: Årsmelding for kontrollutvalet 2014

25 KONTROLLUTVALET I ÅRDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014

26 KONTROLLUTVALET I ÅRDAL Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltninga, jfr. KL 76. Kommunestyret vel eit kontrollutval til å stå føre det løpande tilsynet med den kommunale forvaltninga, jfr. KL 77. Kontrollutvalet hadde ved årets start følgjande samansetning: Medlemer: 1. Asle Aanes, FRP (leiar) 2. Aud Sissel Sveen, AP (nestleiar) 3. Steinar Selland, AP 4. Roy Andre Bergerud, AP 5. Karin Hovland, uavhengig Varamedlemer: 1. Geir Hilmar Sandvik, FRP 2. Arnulf Bjørvik, AP 3. Oddgeir Otterdal, SP I kommunestyremøte sak 053/14 vert det gjort følgjande vedtak ved suppleringsval: Medlemer: 6. Geir Hilmar Sandvik, FRP (leiar) 7. Aud Sissel Sveen, AP (nestleiar) 8. Steinar Selland, AP 9. Roy Andre Bergerud, AP 10. Karin Hovland, uavhengig Varamedlemer: 1. Arnulf Bjørvik, AP 2. Oddgeir Otterdal, SP 3. Jan Terje Bjørnetun, FRP I det politiske organisasjonskartet er kontrollutvalet direkte underlagt kommunestyret og dette medfører at kontrollutvalet har ein uavhengig ståstad i høve til andre politiske og administrative organ. Det er følgjeleg berre kommunestyret som kan instruere kontrollutvalet. Kontrollutvalet sitt formål Kontrollutvalet sitt hovudmål er å medverke til at kommunen sine oppgåver vert løyste på ein best mogleg måte i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. 2

27 KONTROLLUTVALET I ÅRDAL Kontrollutvalet sine oppgåver er heimla direkte i kommunelova kapittel 12 og i forskrift om kontrollutval fastsett av Kommunal og regionaldepartementet. Både lov og forskrift har vore gjennom ei endring, og gjeldande regelverk trådde kraft Denne lovendringa førte til at oppgåver vart presisert. Kontrollutvalet fekk nye oppgåver, til dømes selskapskontroll. Lovendringa medførte og ein endring i organiseringa av kontrollutvalet sitt arbeid. Oppgåvene til kontrollutvalet er i forskrifta delt inn i 5 kapittel: Kapittel 3: Alminnelege reglar om kontrollutvalet sitt ansvar og oppgåver Kapittel 4: Kontrollutvalet sine oppgåver ved rekneskapsrevisjon Kapittel 5: Kontrollutvalet sine oppgåver ved forvaltningsrevisjon Kapittel 6: Selskapskontroll Kapittel 7: Særlege oppgåver for kontrollutvalet Tilsyn og kontroll er såleis todelt, der den eine oppgåva rettar seg mot tilsyn med forvaltninga i kommunen, og den andre oppgåva rettar seg mot utføringa av revisjonsoppgåvene. Endringane i organiseringa har og medført eit klårare skilje mellom bestilling og utføring av revisjonstenester. Kjøp av revisjonstenester Årdal kommune har ved etablering av Sogn og Fjordane Revisjon IKS (SF Revisjon IKS) forplikta seg til å kjøpe sitt behov for revisjonstenester av dette selskapet. SF Revisjon er eit interkommunalt selskap der Årdal kommune har ein eigardel på 11,1 %. Kommunane i Sogn regionråd (med unntak av Aurland og Lærdal kommune) og Sogn og Fjordane fylkeskommune er medeigar i selskapet. Selskapet har vore i drift sidan Eksisterande selskapsavtale med SF Revisjon IKS vart vedteken i kommunestyret i Kommunen forpliktar seg i følgje avtala til å kjøpe tenester vedrørande finansiell revisjon og selskapskontroll frå SF Revisjon, medan forvaltningsrevisjon vert kjøpt inn etter offentlege anbodsprosessar. Kommunen forpliktar seg i følgje selskapsavtalen til å kjøpe tenester vedkomande finansiell revisjon og selskapskontroll av SF Revisjon IKS. Forvaltningsrevisjon skal kjøpast i marknaden. Sogn og Fjordane Fylkeskommune varsla utmelding av SF Revisjon IKS i august På bakgrunn av dette varsla og dei fleste andre eigarkommunane utmelding. I november 2012 vart representantskapet samde om utkast til ny selskapsavtale. Dette medførte at ingen av kommunane meldte seg ut per Endringa av selskapsavtalen vart handsama av kommunestyret i Årdal i desember Sekretariat for kontrollutvala Kommunestyret skal sørgje for at kontrollutvalet har tilfredstillande sekretærbistand. I 2013 gjorde kommunestyret vedtak om å inngå avtale om sekretariatsfunksjon med PwC med verknad frå Avtalen går fram til Resten av kommunane i Sogn regionråd er og med i dette samarbeidet. 3

28 KONTROLLUTVALET I ÅRDAL Sekretariatet er sett saman som ein prosjektorganisasjon med ein overordna leiar og tre medarbeidarar frå PwC som er ansvarleg for oppfølging av sekretariatsfunksjonen for kvar sine tre kommunar. Det går fram av avtalen om felles sekretariatsfunksjon at det skal vera årlege kontaktmøte mellom leiarane i kontrollutvalet og sekretariatsleiar. I 2013 vart det halde eit kontaktmøte. Formålet med desse møta var å dele erfaring og drøfte moglege felles forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar. Det er vidare gjennomført 5 ordinære møter i kontrollutvalet i samsvar med oppdragsavtalen med PwC. Kontrollutvalsleiar har delteke på NKRF s kontrollutvalskonferanse i februar Dei viktigaste sakene i 2014 Dei viktigaste sakene som er handsama i kontrollutvalet i 2014 har vore: Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskapen 2013 for Årdal kommune og Årdal Energi KF. Uttalen vart lagt ved saka til kommunestyret, og sendt som kopi til formannskapet. Kontrollutvalet har hatt kommunen sin økonomi og rekneskap til orientering i alle møte i Kontrollutvalet har bedt om å få tilsendt rekneskap kvar månad frå administrasjonen. Kontrollutvalet har fått orientering av rådmannen og Rigmor Svanberg om fylkesmannen sin tilsynsak som gjeld helse- og omsorgstenester til personar som oppheld seg på asylmottak i Årdal. Orientering frå rådmannen om gjennomførte tiltak basert på rapport frå tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterheim ved Årdal kommune. Orientering frå rådmannen om fristbrot i barneverntenesta i Årdal i Kortversjonen av: Ekspertutvalgets kriterier og anbefalinger i delrapporten "Kriterier for god kommunestruktur" avlevert 31. mars Orienteringssak Kontrollutvalet har behandla kjøp av vaskeritenester frå ASVO jmf. regelverket for offentleg innkjøp. Rådmannen har orientert og sekretær for kontrollutvalet har innhenta informasjon om at kjøp av vaskeritenester utan utlysing frå selskap som kommunen kontrollerer, er lovleg etter ulovfesta rett. Kontrollutvalet har blitt orientert av rådmann og ordførar om kostnader og vedtak på bygging av nytt helsesenter i Øvre Årdal. Det er gjennomført forvaltningsrevisjon knytt til Styring, organisasjon og intern kontroll i samsvar med vedtak i kontrollutvalet. Kontrollutvalet skal gjere oppfølgjing av revisjonen i

29 KONTROLLUTVALET I ÅRDAL Kontrollutvalet har behandla Plan for fusjon mellom Sogn og Fjordane Revisjon IKS og Indre Hordaland, og gitt innstilling om å legge fusjonsplanane på is. Det er gjennomført avgrensa selskapskontroll i Årdal Framtid AS i samsvar med vedtak i kontrollutvalet. Revisor SF skrev i sin rapport at kommunen ser at denne organiseringa kan vere ulovleg, og at dei på grunn av dette vel å avvikle den aktiviteten som kan vere ulovleg. På grunn av dette ser revisor derfor ingen grunn til å undersøke lovlegheita noko nærmare. Andre områder kontrollutvalet har hatt oppfølgjing av gjennom året: o Årsmelding og årsrekneskap for skatteoppkrevjaren i Årdal kommune o Årsmelding for den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen o Vurdering av oppdragsansvarleg revisor sin uavhengigheit i forhold til Årdal kommune (SF Revisjon) o Tilbakebetaling av delar av revisjonshonoraret for 2013 o Årsrekneskap 2013 Årdal Utvikling rekneskap framlagt fordi stiftinga er finansiert av Årdal kommune o Årsrekneskap 2013 Årdal Framtid AS rekneskap framlagt fordi selskapet er eigd 100% av Årdal kommune o Årsrekneskap 2013 Årdal Media AS rekneskap framlagt fordi selskapet er eigd av Årdal Utvikling I tillegg har ein i samband med kvart møte faste saker som Godkjenning av møtebok og Orienterings- og drøftingssaker oppe til handsaming. 5

30 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K2 - C22 Arkivsaksnr. 14/366-15/1765 Vedtak om å stetta Friluftslivets år 2015 ved å bli en Friluftslivets årkommune Saka gjeld I samband med Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er Årdal kommune invitert til å vedta å vere ein "Friluftslivets År-kommune". Rådmannen meiner det er berre fordelar ved å forplikte seg til å vere ein "Friluftslivets Årkommune". Bakgrunn Regjeringa har bestemt at 2015 skal vere "Friluftslivets År" med visjonen "Fleire ut - oftare!". Hovudmålet for året er todelt: 1. Å gi friluftsliv auka merksemd. 2. Å gi varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv i alle deler av befolkninga. Barn, unge og barnefamilier er viktige målgrupper, men også minoritetar. Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund har med brev invitert alle landets kommunar til å vedta å vere en "Friluftslivets År-kommune". Alle kommunar som vedtar dette, kan også delta i kåringa av "Årets friluftslivskommune". Alle kan vedta å være en "Friluftslivets år kommune" men bare ein blir kåra til "Årets friluftslivskommune". Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets fellesorganisasjon) har det praktiske ansvaret for dagleg leiing, planlegging og gjennomføring av Friluftslivets år Norsk Friluftsliv er ein paraplyorganisasjon for 15 store friluftslivsorganisasjonar i

31 landet med over medlemskap og 4600 lokale lag og foreninger. Norsk Friluftsliv sitt formål er å fremme det naturvennlige friluftslivet og allemannsretten, og styrke medlemsorganisasjonenes arbeid med å gjere friluftsliv tilgjengeleg for folk flest. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er eit landsomfattande samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovudoppgåve er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom eigne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilslutta friluftsråd. FL er eit eige rettssubjekt og ein frittståande eining. Årdal kommune og nabokommunane er ikkje medlem i FL, men dette er ikkje ein føresetnad for å vedta å bli "Friluftslivets år -kommune". Det blir stilt krav til Friluftslivets år-kommunar. Kommunen må forplikte seg til å: 1. Stetta lokale arrangement og aktivitetar i Friluftslivets År. 2. Vektlegge omsyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 3. Stimulere kommunens barnehagar og skular til å bruke naturen til leik og læring. 4. Satse på stien som aktivitetsanlegg. 5. Bruke friluftsliv som eit positivt verkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 6. Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleiar. 7. Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. Kommunestyret må vedta å vere ein "Friluftslivets år kommune" innan Kommunen blir da automatisk nominert til "Årets friluftslivskommune". For å delta vidare må vi fylle ut eit skjema om korleis kommunen satsar på friluftsliv innan Kåringa vil skje på slutten av Drøfting Rådmannen er positiv til den nasjonale markeringa av FÅ15 og meiner at Årdal kommune bør stetta arrangementet og dra nytte av den positive omdømmeeffekten og fordelane som auka deltaking i friluftsliv for innbyggarane kan føre til. Rådmannen meiner kommunen allereie er godt i gang med punkt 1-5. Til punkt 1 kan rådmannen opplyse om at det blei invitert til eit koordineringsmøte mellom friluftsorganisasjonar, turistverksemder og idrettslag i kommunen der formålet var å samordne og tilrettelegge lokale arrangement og aktivitetar for å stetta opp under og dra nytte av FÅ15. Elles har kommunen gode tradisjonar og rutiner for å fremja friluftsliv og bistå lokale lag og friluftsorganisasjonar. Friluftsliv er allereie brukt som eit positivt verkemiddel i vårt folkehelsearbeid og vi bruker stiane våre aktivt for å stimulere og tilrettelegge for aktivitet for alle grupper. Når det gjeld punkt 6-7 stiller dette krav til i fyrste rekke ordføraren. Ordføraren må derfor vere villig til å sette av litt tid til å planlegge og gjennomføre ordførarens tur og stille opp til bålsamtale. Dette kan gjennomførast i samband med andre arrangement i kommunen som t.d

32 nasjonalparkfestivalen som blir arrangert i mai. Økonomi Rådmannen ser ikkje at vedtaket om å bli "Friluftslivets år kommune" vil forplikte kommunen økonomisk. Tilråding: Kommunestyret i Årdal kommune vedtek å bli ein "Friluftslivets år kommune" med dei pliktar som føl med invitasjonen frå Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund. Vedlegg: Kåring av årets friluftslivskommune

33

34

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 UTKAST

ÅRSMELDING 2016 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

KONTROLLUTVALET I LUSTER KOMMUNE ÅRSMELDING 2016

KONTROLLUTVALET I LUSTER KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALET I LUSTER KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 51/15 Kjøp av terrassetomter Beheim 2. Søknad om betalingsplan

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 51/15 Kjøp av terrassetomter Beheim 2. Søknad om betalingsplan MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 20.05.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset i Tysnes Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen, Krf hadde forfall. For henne møtte Roald Samnøy, Krf som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 19.02.2015 Tid: 1600-1900 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik.

ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. ETNE KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Måndag 21. november 2016 blei det halde møte i Etne kontrollutval under leiing av utvalsleiar Ståle Tungesvik. MØTESTAD: Etne Tinghus, formannskapssalen MØTESTART/-SLUTT: kl.

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 18: Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 5/16 8/16

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 18: Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 5/16 8/16 Kontrollutvalet i Årdal kommune Møtebok Møtedato: 20.04.2016 Møtetid: Kl. 18:00-21.00 Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 5/16 8/16 Følgjande medlem møtte Knut Arne Klingenberg, leiar Aud Sissel

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Arkivsak 06/ (8963/06) Årsmelding Kontrollutvalet. Innleiing:

Arkivsak 06/ (8963/06) Årsmelding Kontrollutvalet. Innleiing: Årsmelding 2005 - Kontrollutvalet Innleiing: Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Fylkestinget har det øvste tilsynsansvaret med den fylkeskommunale forvaltninga,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2.

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2. Fyresdal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Møteleiar: Fyresdal kommunehus, møterom 2.høgda Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Sund kommune Møteprotokoll

Sund kommune Møteprotokoll Sund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset i Sund Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 12:00 14.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Steinsland

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Kvinnherad kommune Møtestad: Samfunnskroken, Kvinnherad rådhus Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

46/10 Forvaltningsrevisjon innan psykisk helsearbeid i Bømlo kommune Rapport

46/10 Forvaltningsrevisjon innan psykisk helsearbeid i Bømlo kommune Rapport Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.10 Kl.: 09.00 12.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 42/10 50/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr. Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr.: 39/10 45/10 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik Barnes

Detaljer

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 3. april 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Måndag 10.4.13 kl. 12.00

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Saksprotokoll. 1 Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2009/økonomiplan på programområde 11 Kontrollorgan: Netto- Budsjett 2009

Saksprotokoll. 1 Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2009/økonomiplan på programområde 11 Kontrollorgan: Netto- Budsjett 2009 Saksprotokoll Organ: Kontrollutvalet Møtedato: 18.10.2008 Sak nr.: 08/4270-2 Internt l.nr. 22215/08 Sak: 24/08 Tittel: 2009/Økonomiplan 2009-2012 Behandling: Dette gir følgjande endeleg vedtak: Sekretariatsleiar

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gro

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 13:00 15.00. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 1/13 5/13 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat Anders

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: avtalt møterom, Øvrebygda skule Dato: 26.10.2016 Tidspunkt: 14:30 16:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 14.02.12 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 15/16 18/16

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 15/16 18/16 Kontrollutvalet i Årdal kommune Møtebok Møtedato: 16.11.2016 Møtetid: Kl. 14.00-16.00 Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Saksnr.: 15/16 18/16 Følgjande medlem møtte Knut Arne Klingenberg, leiar Aud

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer