Før møtet blir det ekskursjon til Kimen kulturhus i Stjørdal. Avreise fra rådhuset kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Før møtet blir det ekskursjon til Kimen kulturhus i Stjørdal. Avreise fra rådhuset kl"

Transkript

1 Møteinnkalling Komite for oppvekst og kultur Melhus rådhus, Formannskapssalen 14:00-00:00 Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet blir det ekskursjon til Kimen kulturhus i Stjørdal. Avreise fra rådhuset kl Møtet starter med 2 orienteringer: - Orientering om ny Gimse skole. - Orientering om arbeidet med kulturplanen Saksliste PS 15/18 18/3538 Åpent Møte i Komite for oppvekst og kultur den PS 16/18 18/435 Åpent Godkjenning av Buan familiebarnehage - tidligere Brekkåsen familiebarnehage PS 17/18 18/3494 Åpent Temautredning Idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden fra Orkdal til Stjørdal PS 18/18 18/3404 Åpent Tertialrapport 1/2018 Melhus kommune, Einar Gimse-Syrstad møteleder Magnhild Nordbø møtesekretær

2

3 Sak 15/18 Møte i Komite for oppvekst og kultur den Arkivsaksnummer 18/3538 Saksansvarlig: Magnhild Nordbø Komite for oppvekst og kultur PS 15/18 Gjeldende innstilling: Delegerte vedtak refereres i nødvendig utstrekning. Rådmannens forslag til vedtak: Delegerte vedtak refereres i nødvendig utstrekning. Delegerte vedtak: DS 32/18 16/4545 NMB//SITH ******** ********** Enkeltvedtak - barnehage spesialpedagogisk hjelp - forlengelse av gjeldende vedtak ********** DS 33/18 17/740 NMB//SITH ******** ********** Enkeltvedtak - barnehage spesialpedagogisk hjelp - Vedtak om spesialpedagogisk hjelp ********** DS 34/18 17/738 NMB//SITH ******** ********** Enkeltvedtak - barnehage spesialpedagogisk hjelp - Vedtak om spesialpedagogisk hjelp ********** DS 35/18 18/3376 NMB//SITH ******** ********** Enkeltvedtak - barnehage nedsatt funksjonsevne - Vedtak om tilrettelagt tilbud ********** DS 37/18 17/4733 NMB//SITH ******** ********** Enkeltvedtak - barnehage spesialpedagogisk hjelp Vedtak om spesialpedagogisk hjelp **********

4

5 Sak 16/18 Godkjenning av Buan familiebarnehage - tidligere Brekkåsen familiebarnehage Arkivsaksnummer 18/435 Saksansvarlig: Marte Schrøder Komite for oppvekst og kultur PS 16/18 Gjeldende innstilling: Med hjemmel i Lov om barnehager 10 og 11 godkjennes Buan familiebarnehage for barnehageformål for barn fra 0-5 år fra slik: Det tilbys hele og delte plasser for inntil 5 barn i alderen 0-5 år Barnehagen knyttes til Rosmælen skole og barnehage Barnehagen drives for eiers regning og risiko Godkjenningen forutsetter godkjenning etter annet lovverk Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om barnehager 10 og 11 godkjennes Buan familiebarnehage for barnehageformål for barn fra 0-5 år fra slik: Det tilbys hele og delte plasser for inntil 5 barn i alderen 0-5 år Barnehagen knyttes til Rosmælen skole og barnehage Barnehagen drives for eiers regning og risiko Godkjenningen forutsetter godkjenning etter annet lovverk Bakgrunn for saken: Rådmannen mottok søknad om ny godkjenning etter lov om barnehager 18. januar Familien flytter til nytt hus sommeren 2018, og da flytter også familiebarnehagen til nye lokaler. Nye lokaler krever ny godkjenning. I forbindelse med flyttingen, bytter barnehagen navn fra Brekkåsen familiebarnehage til Buan familiebarnehage. Saksutredning: Om godkjenning En familiebarnehage skal godkjennes etter helsetjenester i kommunene / forskrift om miljørettet helsevern og lov om barnehager og lov om barnehager. Fordi familiebarnehagen bare skal gi tilbud til enkel gruppe (4-5 barn), kreves det ikke bruksendring etter plan- og bygningsloven. Denne saken behandler godkjenning etter lov om barnehager. Lov om barnehager 11 sier følgende om godkjenning av familiebarnehager: Godkjenning av familiebarnehager omfatter virksomhetens organisering og det enkelte hjems egnethet som lokale for familiebarnehagedrift. Egnethet skal vurderes i forhold til barnehagens formål- og innholdsparagrafer, barnehageloven 1, 1a og 2. Godkjenning av et enkeltstående hjem Forskrift om familiebarnehager 2 sier at familiebarnehagen skal være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en vanlig barnehage for å kunne få godkjenning. Buan familiebarnehage knyttes til Rosmælen skole og barnehage.

6 Gruppestørrelse og sammensetning Når det gjelder antall barn sier forskriften følgende i 4 Et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er tilstede samtidig. Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år som er tilstede samtidig. Er flertallet av barna under 3 år, må antallet reduseres. ( ) Hjemmets egne barn under opplæringspliktig alder, som deltar i ordningen, teller med. I en familiebarnehagegruppe må minst halvparten av barna være andre enn hjemmets egne. Familiebarnehagen kan ha inntil 5 fulltidsplasser for barn i alderen 0 5 år. Gruppestørrelsen vil avhenge av antall barn over og under 3 år. Dersom flertallet av barna er under 3 år, kan familiebarnehagen maksimalt ha 4 barn som er tilstede samtidig. Bemanning / pedagogisk veiledning / ledelse Forskriften sier i 1: Assistentene i familiebarnehagen skal motta veiledning av en barnehagelærer. Forskriften sier i 5 at det skal gis pedagogisk veiledning til assistenten i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid. Den pedagogiske veiledningen skal gis av utdannet barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Videre sies i 6 at i en familiebarnehage kan det være maksimalt 30 barn prer barnehagelærer og at én assistent kan ha ansvaret for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år. Er flertallet under tre år, må antallet reduseres. Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger. Eieren vil kjøpe styrer- og veiledningsressurs. Veiledningen skal gis i barnehagens åpningstid. Hvert barn skal ha 3,33 % veilederressurs jfr. forskrift om familiebarnehager 6. Ressursen er den samme uavhengig av størrelsen på plasstilbudet. I tillegg kommer tid til styrerressurs. Denne må være på minimum 2 % stilling. Veiledningen må legge vekt på utvikling av kvalitet i samspillet barn - voksen og barn - barn. Her vil rådmannen presisere viktigheten av at søkerne må være åpen for å ta imot veiledning. Lov om barnehager 19 sier at ansatte må levere politiattest. Dette gjelder også for vikarer som brukes i barnehagen, samt andre voksne i hjemmet. Rådmannen har mottatt godkjent politiattest fra eier av familiebarnehagen, familiemedlemmer og styrer/veileder. Åpningstid Søker legger opp til en ukentlig åpningstid på 50 timer med en åpningstid fra kl 06:45 17:00 mandag til torsdag. Barnehagen holder stengt 4 uker på sommeren, jul- og nyttårsaften, hele romjulen og påskeuka. Det avholdes 5 planleggingsdager i året. Eierforhold og økonomi Eierformen er et enkeltmannsforetak. Eier er Karin Langland Reinsbakk. Familiebarnehagen som drives for eiers regning og risiko. Søker er selvstendig næringsdrivende, med de plikter som det innebærer. Overskuddet av driften vil være å betrakte som eiers bruttolønn. Driften er tenkt finansiert ved foreldrebetaling og kommunalt driftstilskudd. Vedtekter Lov om barnehager sier i 7 at barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget, og barnehagens åpningstid. Vedtektsendringer skal sendes kommunen til orientering. Vedtektene inneholder de momenter som loven krever.

7 Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. (Lov og barnehager 4) Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget, blant annet: Fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av lov om barnehager, barnehagens vedtekter og budsjett. Uttale seg om endringer av vedtektene. Legge fram forslag til budsjett overfor eieren, og legge fram årsregnskap. Tilsyn Jmfr. Lov om barnehager 8 er kommunen lokal barnehagemyndighet. Loven sier bl.a. følgende: Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk ( ) Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver. GODKJENNING AV HJEMMET Forskrift for familiebarnehager 3 sier bl.a. følgende om godkjenning av hjemmene: Ved godkjenning av det enkelte hjem og eventuelt baselokale skal det vurderes om hjemmet og lokalet egner seg for familiebarnehagedrift. I kunnskapsdepartementets merknader til forskriften fremheves det at Et av familiebarnehagens særlige kvalitetstrekk er dens hjemlige preg. Det er på denne bakgrunn stilt opp som en hovedregel at familiebarnehagedriften skal foregå i bebodde hjem. Med begrepet bebodde kan man imidlertid ikke kreve at familiebarnehagen drives bare i de rommene familien ellers bor. Driften av Buan familiebarnehage vil foregå på småbruket Buan i Kregnesvegen 290. Småbruket ligger i enden av en lang gårdsvei omringet av åker og skog. Tomta er flat og består av plen med bærbusker og frukttrær, og en stor platting/terrasse. Eiendommen består også av en låve og en stor parkeringsplass. Familiebarnehagen vil holde til i rom som familien også benytter i første etasje; inngangsparti, to stuer, kjøkken og vaskerom. I første etasje er det i tillegg en stue som det ikke er tenkt at barna skal benytte. Andre etasje vil ikke bli brukt av familiebarnehagen. Vurdering av hjemmet Inngangspartiet har plass til oppbevaring av barnas utstyr. Et WC ligger praktisk til i forbindelse med inngangspartiet. Herfra kommer du rett til den første stuen. Det er åpent mellom rommene og til høyre har du en stue som er tenkt brukt som lekerom for barna. Til venstre ligger et stort kjøkken med god plass til både spisebord og aktiviteter. Alle rom har rikelig med vinduer. Vaskerom med toalett og stellemuligheter ligger rett ved kjøkkenet. Her er det også rikelig med plass, og også utgangsdør slik at det er enkelt å ta inn barn som må stelles dersom de er ute. Det er vannbåren varme i alle rom. Hele etasjen fremstår som lys og innbydende. Rommene er svært godt utformet med tanke på bruk til familiebarnehage, fordi det er enkelt å holde oversikten i alle rom og mellom rommene. Hjemmet vurderes som godt egnet til barns aktiviteter og lek. Vaskerommet ligger nært stue og kjøkken, og har god plass til stell. Det er flere muligheter for å plassere barnas vogner ute når de sover. Det er mulighet for både aktiviteter og bespisning ved spisebordet. Kjøkkenet har god plass til å lage mat, det er også plass til at barna kan delta i matlagingen. Uteområdet består av en flat hage med gressplen og busker. Like utenfor tomten er det flere fine «turmål» som passer for små barn, med både blåbærlyng og granskog.

8 Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler ut i fra ovenstående vurdering av organisering og hjemmets egnethet at Buan familiebarnehage godkjennes for oppstart Vedlegg: Søknad om godkjenning av Buan familiebarnehage i nye lokaler datert Driftsplan Vedtekter Virksomhetsplan Tegninger Utkast til budsjett Bilder av uteområdet Årshjul Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: Lov om barnehager Forskrift om familiebarnehager

9 Sak 17/18 Temautredning Idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden fra Orkdal til Stjørdal Arkivsaksnummer 18/3494 Saksansvarlig: Jan Erik Landrø Komite for oppvekst og kultur PS 17/18 Gjeldende innstilling: Komite for oppvekst og kultur slutter seg til temautredningen Idrett og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden og vil anbefale at denne legges til grunn for videre arbeid innen temaområdet Rådmannens forslag til vedtak: Komite for oppvekst og kultur slutter seg til temautredningen Idrett og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden og vil anbefale at denne legges til grunn for videre arbeid innen temaområdet Bakgrunn for saken: Temautredning idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden fra Orkdal til Stjørdal med følgende dokumenter: 1. Utredningsdokumentet 2. Forslag til tiltak for videre arbeid i kommunene 3. Vedlegg: - Kartbeskrivelse eksisterende og planlagt kyststi - Kartserie - areal og anlegg for sjøbasert idrett og friluftsliv - Samlet oversikt innspill fra aktørene Temautredningen er ferdigstilt i henhold til planprogram og oppstartsmelding i Fylkesutvalget den i sak 331/16. Dokumentet gir en enkel statusoversikt over dagens fjordrelaterte arealer og anlegg for idrett og friluftsliv, peker på utfordringer og videre utrednings- og planbehov. Temautredning for idrett- og friluftsanlegg fra Orkdal til Stjørdal er et supplement til og oppfølging av strandsoneplan for Trondheimsregionen vedtatt i 2002 (Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun). Temautredningens forankring i eksisterende vedtak og planer a. Trondheim kommune, plan for idrett og fysisk aktivitet ( ): Ta initiativ til at fylkene og kommunene langs Trondheimsfjorden utarbeider en felles bruksplan for fjorden som legger til rett for større aktivitet og bruk av den enn i dag. b. Sør-Trøndelag fylkeskommune, regional planstrategi for Trøndelag ( ): Trondheimsfjorden brukes av mange grupper til blant annet bading, fiske, dykking, vannsport, kultur, turisme og næringsaktivitet. I videre arbeid med regional planstrategi ber fylkestinget rådmannen sammen med aktuelle kommuner vurdere en helhetlig strategi for aktivitet på og langs Trondheimsfjorden. c. Teamutredningen er et prioritert tiltak i arbeidet med interkommunale idrettsanlegg i Trondheimsregionen d. Strandsoneplan for Trondheimsregionen (2002) e. Interkommunal arealplan (IKAP) Felles mål, strategier og retningslinjer for areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen (IKAP-2 vedtatt 2015) f. Kommunale planer og føringer Saksutredning: Status idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden Arealene langs fjorden er attraktive områder for ferdsel og friluftsliv som rekreasjonsmulighet, og har også viktige naturverdier. 4 av 5 innbyggere i Sør-Trøndelag har den fjordnære regionen fra Orkdal i sør til Malvik i nord som bosted. Tilsvarende bor mer enn 50% av befolkningen i Stjørdal kommune i tettstedet Stjørdalshalsen ved fjorden. Stor befolkningsøkning fører til større utbyggingspress i strandsonen og behov for å sikre og tilrettelegge areal for allmennheten. Det er et stort uutnyttet potensiale for sikring og tilrettelegging av sjønære områder fra Orkdal til

10 Stjørdal. Muligheten for ferdsel, friluftsliv og idrett i strandsonen og fjorden er et velferdsgode som skal sikres i befolkningen, som et bidrag til livskvalitet, trivsel og bedre folkehelse. Aktivitet og arealer for friluftsliv Helsedirektoratets nyeste rapport om fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet i den voksne norske befolkning (2017) viser at befolkningen i økende grad prioriterer egenorganiserte aktiviteter og at friluftsaktiviteter er mest populære. Oppslutningen om friluftsaktiviteter er også økende. Strandsonen og fjorden er en viktig arena for rekreasjon, naturopplevelse og friluftsliv for allmennheten. Fotturer, bading, fiske, sykling og båtturer er stadig populære friluftslivsaktiviteter. Oppslutningen om båtturer har økt, og særlig gjelder dette ro- og padleturer. Trøndelag skiller seg lite ut fra landsgjennomsnittet. Det er noen flere som har vært på fisketur og noen færre som har badet i salt- eller ferskvann. Tilrettelegging for lavterskelaktivitet i nærmiljøet som fotturer, bading og mulighet for båtutsett er derfor viktige tiltak for økt tilgjengelighet i strandsonen. Det er 35 statlig sikrede friluftsområder i kommunene Orkdal, Skaun, Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal. Av dette er 17 eller 49 % statlig sikrede friluftsområder i strandsonen. Dette viser at kommunene anser statlig sikring som et viktig virkemiddel for å sikre areal i strandsonen for allmennheten. Aktivitet og anlegg for vannsport Aktivitetsandelen innen vannsport i kommunene varierer fra 0,3% av befolkningen i Skaun og Orkdal til 0,9% i Trondheim. Trondheim er den eneste kommunen som ligger over snittet for Sør-Trøndelag på 0,7%. Trondheim ligger på landsgjennomsnittet for landet men under landsgjennomsnittet for store bykommuner på 1,5%. (Telemarksforskning, Norsk Idrettsindeks 2015). Totalt finnes det 374 vannsportanlegg registrert i anleggsregisteret i hele landet, 52 seilanlegg, 17 kajakkanlegg, 16 roanlegg, 24 vannsportanlegg og 265 båthus/brygger tilrettelagt for slik bruk. Oppstilling for kommunene langs Trondheimsfjorden nedenfor inkluderer anlegg som ikke er spillemiddelsøkt, innrapportert fra aktørene: Seilanlegg Kajakkanlegg Roanlegg Vannsportsanlegg Båthus/brygge Totalt Hele landet Sør-Trøndelag Trondheim Orkdal 1 1 Skaun 1 1 Malvik 1 1 Melhus 1 1 Stjørdal 1 1 Mål og strategier Overordnet mål Trondheimsfjorden fra Orkdal til Stjørdal er godt tilrettelagt for et mangfold av idretts- og friluftsaktiviteter, samtidig som viktige naturhensyn og landskapskvaliteter ivaretas. Effektmål og indikatorer Overordnet mål underbygges av flere effektmål som til sammen uttrykker den ønskede framtidige situasjonen som skal oppnås ved å gjennomføre tiltak. Effektmålene er grunnlaget for anbefalte strategier. Effektmålene følges av et sett med indikatorer som i neste omgang kan benyttes for å vurdere kommunenes måloppnåelse. Indikatorene er dels rettet mot å beregne ulike nøkkeltall og å følge utviklingen på ulike parametere. Effektmål særlig rettet mot idrett og friluftsliv i tilknytning til fjorden og i strandsonen

11 Effektmålene rettet mot idrett og friluftsliv i tilknytning til fjorden og i strandsonen tar utgangpunkt i at det er behov for å sikre innbyggerne god tilgjengelighet til attraktive arealer og anlegg egnet for idrett og friluftsliv gjennom tilrettelegging. Effektmål Trondheimsfjorden og strandsonen fra Orkdal til Stjørdal skal tilrettelegges for et mangfold av idretts- og friluftsaktiviteter Indikatorer (eks.) Antall allment tilgjengelige plasser for lagring og utsetting av kajakk, robåter og seiljoller Antall allment tilgjengelige plasser for lagring og utsetting av småbåter Samlet lengde på opparbeidede nye og rehabiliterte kyststistrekninger Antall strender med miljøsertifisering Antall badeplasser med toalettfasiliteter Antall badeplasser med tilfredsstillende opplegg for avfallsminimering og avfallshåndtering Antall tilrettelagte fiskeplasser At det kartlegges og fjernes ulovlige stengsler i strandsonen som hindrer allmennhetens ferdsels- og oppholdsrett Antall utfartssteder i strandsonen med tilfredsstillende adkomst og skilting Effektmål særlig rettet mot idrett og friluftsliv, med tilhørende indikatorer Effektmål særlig rettet mot bærekraftig bruk av fjorden og strandsonen Effektmål rettet mot bærekraftig bruk av fjorden og strandsonen tar utgangspunkt i at viktige naturhensyn og landskapskvaliteter skal ivaretas i arealforvaltningen generelt og gjennom den tilrettelegging som skal skje for idrett og friluftsliv. I naturhensyn inngår hensyn til både naturtyper og arter av både dyr og planter, samt evt. restaurering av viktige naturkvaliteter som har gått tapt. Landskap defineres som i Landskapskonvensjonen: «Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer». Effektmål Viktige naturhensyn og landskapskvaliteter skal ivaretas i arealforvaltningen generelt og gjennom den tilrettelegging som skal skje for idrett og friluftsliv Indikatorer (eks.) Antall og areal av kystnære naturtyper i Naturbase Forekomster og leveområder for arter av nasjonal forvaltningsinteresse i Naturbase, samt viktige/svært viktige områder i de kommunale viltkart Antall restaurerte naturområder Antall og areal av verneområder i strandsonen Fravær av støy Ivareta naturkvaliteter ved nye tilretteleggingstiltak for idrett og friluftsliv Tilrettelegging for miljøvennlige

12 transportløsninger og kollektivtransport Effektmål særlig rettet mot bærekraftig bruk av fjorden og strandsonen, med tilhørende indikatorer Effektmål særlig rettet mot kommunenes planarbeid Effektmål rettet mot kommunenes planarbeid tar utgangspunkt i at sikring og tilrettelegging av strandsonen og fjorden for idrett og friluftsliv er godt forankret i kommunenes overordnede planarbeid. Effektmål Sikring og tilrettelegging for friluftsliv og aktivitet på i strandsonen er forankret i kommunene og befolkningen Indikatorer (eks.) Antall og areal av friluftsområder i strandsonen som er kartlagt og verdsatt Antall og areal av friluftsområder i strandsonen som er regulert til formålet eller statlig sikret og tilrettelagt Eksisterende og planlagte kystnære stier og turveier er synliggjort og sikret i kommunenes planer Mål og strategier mot marin forsøpling er synliggjort i plandokumenter og budsjettvedtak Effektmål særlig rettet mot kommunens planarbeid, med tilhørende indikatorer Strategier for måloppnåelse En overordnet strategi for arealer og anlegg for friluftsliv og aktivitet på fjorden og i strandsonen består av flere elementer, og danner grunnlag for hvilke tiltak som bør prioriteres: Strategielementer Sikre arealer og sammenhengende strukturer gjennom regulering, bruksrettsavtaler og erverv Sikre attraktivitet og bruk gjennom god standard, økt robusthet og flerbruk (evne til å ta imot flere besøkende) Sikre spredning av aktivitet og kanalisering av ferdsel gjennom tilrettelegging, god tilgjengelighet og informasjonstiltak Sikre naturhensyn, landskapskvaliteter og kulturminner ved at tiltakenes konsekvenser for disse forholdene vurderes og hensyntas Strategielementer for idrett og friluftsliv på fjorden og i strandsonen Forslag til tiltak for videre arbeid i kommunene Basert på tiltaksstrategiene er det prioritert konkrete tiltak for videre arbeid i kommunene. Tiltakene er fordelt på innsatsområdene fjorden og strandsonen. Spillemiddelberettigede tiltak må innarbeides i kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for å kunne søke om spillemidler jfr. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdept. 2017). For tiltak i statlig sikret friluftsområder er det et krav at det skal foreligge en gjeldende og godkjent forvaltningsplan (Miljødirektoratet 2017). Kommune Prosjektnavn Fase Merknad Skaun Tilrettelegging for sjøbasert friluftsaktivitet på Ølsholmskjæret Prosjektforslag Kajakk m.m. Trondheim Tilrettelegging for Prosjektforslag Kajakk, dykking, seiling

13 sjøbasert friluftsaktivitet på Østmarkneset Interkommunalt Regionalt sjøsportsenter Konseptvalg Kiting, seiling o.a sjøsport Trondheim Elvepadlingsanlegg (Leirfoss/Sluppen) Prosjektforslag Frigjør lagerplass på Skansen for havkajakker Alle kommuner Åpne småbåthavner (kajakkstativ og utsettingsramper/ utstikkere) Prosjektforslag Lagring og utsett av kajakk, seiljoller m.m. for allmennheten Alle kommuner Turruter til sjøs kajakk Prioriterte tiltak: fjorden Prosjektforslag Kanalisering av ferdsel Kommune Prosjektnavn Fase Merknad Alle kommuner Fritidsfiske Prosjektforslag Tilrettelegging for parkering, utsett av benker og bord m.m. Alle kommuner Informasjonstiltak utfartssteder Prosjektforslag Informasjonstiltak, skilting og tilrettelegging for parkering, m.m. Alle kommuner Sammenhengende kyststi fra Stjørdal til Orkdal Prosjektforslag Opparbeiding og utvidelse av eksisterende kyststi i tilknytning til befolkningssentre Alle kommuner Ulovlige stengsler i strandsonen Gjennomføring Kartlegging og ulovlighetsoppfølging Alle kommuner Badeplasser Prosjektforslag Sanitæranlegg og universell utforming Prioriterte tiltak: strandsonen Økonomiske konsekvenser for kommunen I arbeidet med temautredningen har det vært vektlagt at den kan brukes som et kunnskapsgrunnlag. Anbefalte mål, strategier og tiltak må forankres i kommunene og synliggjøres i plandokumenter og budsjettvedtak.

14 Prosess og medvirkning For utredningsarbeidet har det vært nedsatt en egen arbeidsgruppe som har bistått i arbeidet gjennom dialog om utfordringer, mål og tiltaksstrategier. Som en del av utredningsarbeidet er det sendt ut spørreskjema til 60 fjordrelaterte idrett og friluftsaktører i de 6 kommunene. Det er mottatt 23 svar. Det er tillegg avholdt dialogmøter med et utvalg store aktører. Tallmateriell, svar og innspill fra aktørene og kommuner er grunnlag for statusbeskrivelse og forslag til tiltak for videre arbeid i kommunene. For å kvalitetssikre arbeidet er dokumentet i tillegg sendt til forhøring hos aktører og kommuner før endelig ferdigstillelse. Konsekvenser for folkehelse: Det kan ha til dels store positive konsekvenser for folkehelsen hvis Melhus kommune slutter seg til utredningen og legger den til grunn for videre arbeid med planer knyttet til Trondheimsfjorden. Konsekvenser for klima og miljø: Ingen direkte konsekvenser. Rådmannens vurdering og konklusjon: Komite for oppvekst og kultur slutter seg til temautredningen Idrett og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden og vil anbefale at denne legges til grunn for videre arbeid innen temaområdet Vedlegg: Temautredning idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken:

15 Sak 18/18 Tertialrapport 1/2018 Arkivsaksnummer 18/3404 Saksansvarlig: Katrine Lereggen Formannskapet PS 63/18 Komite for helse og omsorg PS 19/18 Komite for oppvekst og kultur PS 18/18 Komite for teknikk og miljø PS / Kommunestyret PS / Gjeldende innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 1. tertial til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2018: Nettorammen på rammeområde 3 økes med kr ,- Nettorammen på rammeområde 9 reduseres med ,- 4. Kommunestyret vedtar å sette av utbytte fra TrønderEnergi as på ,74 kroner til felles disposisjonsfond. 5. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjektene under i tråd med følgende tabell: 6. Kommunestyret vedtar å bevilge midler til følgende nye investeringsprosjekter med tilhørende finansiering og levetid:

16 7. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2018 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 1. tertial til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2018: Nettorammen på rammeområde 3 økes med kr ,- Nettorammen på rammeområde 9 reduseres med ,- 4. Kommunestyret vedtar å sette av utbytte fra TrønderEnergi as på ,74 kroner til felles disposisjonsfond. 5. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjektene under i tråd med følgende tabell: 6. Kommunestyret vedtar å bevilge midler til følgende nye investeringsprosjekter med tilhørende finansiering og levetid: 7. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2018 i tråd med vedlegg 3 til denne sak. Saksutredning: Driftsøkonomien for 2018 er under kontroll, med de utfordringer som omtalt i tertialrapporten innen området Helse og velferd. Det foreslås ingen endringer i tertialrapport 1/18, rådmannen ønsker å ta en nærmere gjennomgang og analyse av mulige tiltak før neste tertialrapport. Imidlertid tilføres Hjemmetjenesten 2,5 mill. kroner til ressurskrevende brukere, dette tas ved at rammeområde 9 reduseres tilsvarende.

17 Utbytte fra TrønderEnergi AS med grunnlag i regnskapsresultatet i selskapet for 2017 til eierne ble på mill. kroner. Dette gir et utbytte til Melhus kommune på 19,4 mill. kroner. Rådmannen har ikke budsjettert med utbytte fra selskapet i 2018, slik at hele utbyttet er å anse som en merinntekt i forhold til opprinnelig budsjettet. Det foreslås at utbytte fra TrønderEnergi avsettes til felles disposisjonsfond, slik at vi har en buffer til å håndtere uforutsette hendelser som vi erfaringsmessig vet vil oppstå i løpet av et budsjettår. Vedtatt budsjett for 2018 bygger på KS`prognosemodell etter saldert statsbudsjett for Prognosemodellen bygger på et estimat for befolkningsmengden i Melhus kommune pr samt for skatteinngangen i Samlet sett ble skatteinngangen for landet kommuner nedjustert i RNB for Skattereduksjonen ble "kompensert" ved at forventet lønnsvekst er nedjustert fra 3 % til 2,8 %. Imidlertid er det i RNB forventet økte energipriser. Samlet sett gir disse endringene en netto inntektsøkning på 0,6 mill. i forhold til budsjetterte frie inntekter. Rådmannen har gjennomført en pris- og designkonkurranse på bygging av 5-avdelings barnehage i tilknytning til Eid skole og barnehage, og 6-avdelings barnehage på nyervervet tomt nord for Flå skole og barnehage. Det ble først gjennomført en utlysning av en prekvalifiseringskonkurranse der det ble valgt tre entreprenører som nå har levert hver sine tilbud på bygging av barnehagene. I evalueringen av tilbudene ble to av tre tilbydere avvist med bakgrunn i vesentlig mangel i tilbudt løsning. Denne mangelen er som følge av at løsningene ikke tilfredsstiller kravene til leke- og oppholdsareal for det antallet barn byggene skal dimensjoneres for. Det er mottatt klager på avvisningene fra begge entreprenørene som ble avvist. Videre har rådmannen satt opp nye budsjetter med bakgrunn i det tilbudet som ikke ble avvist, og det viser seg at kostnaden er vesentlig større enn opprinnelig budsjettert og som er vedtatt i gjeldende økonomiplan. Det er bevilget 32 mill. kroner eks. mva til Eid og 33,2 mill. kroner eks. mva på Flå, dersom prosjektene gjennomføres vil det bli behov for en tilleggsbevilgning på henholdsvis 7,8 mill. og 17,3 mill. Årlig driftsmessig virkning på renter og avdrag ligger i størrelsesorden 1,13 mill. Med ovenstående som bakgrunn beslutter rådmannen å gjennomføre konkurransen på nytt. Dette for å spesifisere grunnlaget vedrørende leke- og oppholdsareal hvert av byggene skal dimensjoneres for, samt at det er nødvendig og vurdere kravspesifikasjonen med tanke på prisreduserende tiltak. Med prisreduserende tiltak ses det på kravet til bruk av massivtre og kravet til passivhusstandard. Entreprenørene vil i denne sammenhengen bli utfordret på å finne løsningene som reduserer kostnaden, men samtidig oppfyller miljømålsettingen om minst mulig CO2-fotavtrykk i prosjektet. Med bakgrunn i nevnte utfordringer vil dette medføre utsatt byggestart og senere ferdigstillelse en planlagt, dette vil rådmannen komme tilbake til så snart det er mulig. Med bakgrunn i siste barnehageopptak er rådmannen kjent med at det vil være tilstrekkelig kapasitet fra høsten Investeringer: Tabellen under viser prosjekter som er ferdigstilt og som kan avsluttes:

18 På ovenfor nevnte investeringsprosjekter er arbeidene avsluttet og det viser et totalt mindreforbruk i forhold til vedtatte kostnadsrammer på kr ,-. Mindre forbruket overføres til ubenyttede lånemidler. Prosjekt 2399 Høyeggen skole, vannskade- forsikringssak Forsikringssak er ferdig og utbetaling av forsikringsoppgjør er mottatt. Prosjektet er finansiert med påløpt merverdigavgiftskompensasjon, forsikringsoppgjør og bruk ev disposisjonsfond for egenandeler i forsikringssaker. Prosjekt 6236 Sanering APS Prosjektet Søreggen APS er avsluttet. Prosjektet var et fellesprosjekt for rehabilitering av flere avløpspumpestasjoner. Kråkdalen APS, Ler APS og Søreggen APS er rehabilitert i dette prosjektet. Framover skal rehabilitering av APS få separate prosjektnummer. Ubenyttede midler overføres til ubrukte lånemidler. Investeringer som belaster driften i Melhus kommune nye bevilgninger Prosjekt 2411 Forsikringssak Litjsten 1 Det oppstod en vannlekkasje i en av leilighetene der det må rives gulv og innervegger i store deler av leiligheten og det må demonteres noe gulv og kjøkkeninnredning i naboleiligheten. Skaden er meldt inn som en forsikringssak. Antatt kostnad kr ,-eks mva. Prosjekt 2414 Gimse skole - varmepumpe Gimse barneskole, ungdomsskole og C-bygg med basseng har felles oppvarming basert på en varmepumpe som grunnlast. Varmepumpen er havarert og det er ikke vurdert som hensiktsmessig å reparere denne. For å erstatte varmepumpen skal det installeres 3 nye mindre varmepumpeenheter, dette for å øke driftssikkerheten samt for å redusere energikostnadene. Eksisterende varmesentral er plassert i Gimse skole og ved rivning av denne skal varmepumpeenheten benyttes videre i en ny varmesentral for Gimse ungdomsskole og C-bygg. Beregnet kostnad kr ,- inklusiv mva. Prosjekt Nye grunnvannsbrønner ved Buen Den etablerte grunnvannsbrønnen ved Buen har vist seg og ikke å være effektiv nok og pumpen har i den siste tiden ikke vært operativ. Grunnen til dette er at foringsrøret i brønnen sakser i en skjøt og at det kommer sand og grus inn i brønnen, det medfører at pumpa stopper. Dette har ført til at strømforbruket ved Buen er unødvendig høyt da all energi går via strømnettet. Det er innhentet tilbud på etablering av ny forsyningsbrønn og returbrønn. Kostnadene i forbindelse med denne investeringen er stipulert til kr ,- eks mva. Det forventes at investeringen vil være lønnsom i løpet av 4 år. Arbeidet med nye brønner planlegges startet opp i sommer og de nye brønnene dimensjoneres slik at de kan benyttes av flere utbyggere i sentrum, bl.a. utvidelsen av Melhustorget og boligbyggingen i kvartalet Rådhusvegen Per Bortens veg. Dette er en del av utredninger som pågår i ORMEL-prosjektet, samt at det er søkt om nye forskningsmidler med tanke på og utrede et grunnlag for utbygging av et fellesanlegg for en bedre utnyttelse av grunnvannsressursen totalt sett i Melhus sentrum. Prosjekt 6822 Lykkjvegen a) Tilleggsbevilgning kr ,- inkl. mva. b) Det er tidligere bevilget kr ,- inkl. mva. i K-sak 78/17, Tertialrapport 2/2017, kr ,- inkl. mva. i K-sak 58/17, Tertialrapport 1/2017 og kr ,- inkl. mva. i K-sak 71/16, Tertialrapport 1/2016. c) Etter gjennomføring av store deler av prosjektet ser en at den totale kostnaden med gjennomføringen vil komme på ca. kr ,- inkl. mva. d) Anleggsarbeidet hadde oppstart i september Investeringer som belaster selvkostområdet i Melhus kommune Vannforsyning

19 1) Prosjekt 6037 Vannledning Lykkjvegen a) Tilleggsbevilgning kr ,-. b) Det er tidligere bevilget kr ,- i K-sak 78/17, Tertialrapport 2/2017, kr ,- i K-sak 118/16, Økonomi- og handlingsplan og kr ,- i K-sak 71/16, Tertialrapport 1/2016. c) Etter gjennomføring av store deler av prosjektet ser en at den totale kostnaden med gjennomføringen vil komme på ca. kr ,-. d) Anleggsarbeidet hadde oppstart i september Avløp Prosjekt 6252 Jaktøya APS a) Tilleggsbevilgning kr ,-. b) Det er tidligere bevilget kr i K-sak 109/15, Økonomi- og handlingsplan og kr ,- i K-sak 100/17, Økonomi- og handlingsplan c) Totalentreprenør ble kontrahert med tilbud på ca. kr tidlig 2018 og prosjektet er i byggefasen med forventet ferdigstilling sommeren d) Den totale prosjektkostnaden blir større en først kalkulert grunnet mer prosjektering, endringer og fremføring av strøm. Prosjekt 6261 Avløpssanering Lykkjvegen a) Tilleggsbevilgning kr ,-. b) Det er tidligere bevilget kr ,- i K-sak 78/17, Tertialrapport 2/2017, kr ,- i K-sak 118/16, Økonomi- og handlingsplan og kr ,- i K-sak 71/16, Tertialrapport 1/2016. c) Etter gjennomføring av store deler av prosjektet ser en at den totale kostnaden med gjennomføringen vil komme på ca. kr ,-. d) Anleggsarbeidet hadde oppstart i september Utskifting av felleskummer, Hovinåsen prosjekt 6272 e) Bevilgning kr ,-. f) Bevilgningen er planlagt benyttet til utskifting av flere felleskummer til egne kummer for spillvann og overvann. Prosjektet ønskes gjennomført i g) Det er i flere år registrert store mengder fremmedvann til Rønningen APS. Dette pumpes videre og skaper store driftsproblemer og kostnader med drift av både pumpestasjonen og renseanlegget på Hovin (overløp og slamflukt til Gaula). h) Målet med prosjektet er å redusere mengden fremmedvann til pumpestasjon og renseanlegg på Hovin. i) Det er gjort undersøkelser og observasjoner i den aktuelle avløpssonen det ønskes en utbedring i. Felleskummer med både spillvann og overvann som har åpent renneløp, antas å være en av de største bidragsyterne til mengden fremmedvann og problemene nevnt ovenfor. Det er i tillegg flere kummer hvor vannledning er plassert i samme kum som spillvann og overvann, dette er en uheldig løsning da det blir en økt risiko for drikkevannskvaliteten. j) Avskrivningstid: 40 år. Avløpsplan Gresjmovegen, Korsvegen prosjekt 6273 a) Bevilgning kr b) Med bakgrunn i behandling av interpellasjonssak sak 2/17 (ESA 17/5097) i komite teknikk og miljø, den , fremmes sak om bevilgning til utredning av en mulig felles avløpsløsning fra Gresjmovegen / Bennavegen til Korsvegen. c) Bevilgning benyttes til en forstudie for å avklare om det er riktig å velge en offentlig løsning eller en privat løsning til spillvannet i området. Alternativer som er foreslått er enten tilknytning til offentlig avløpsnett, kommunalt lokalt avløpsanlegg eller et privat avløpsanlegg med offentlig overtakelse og drift.

20 d) Avskrivningstid: 40 år. Konsekvenser for folkehelse: Ingen. Konsekvenser for klima og miljø: Ingen. Vedlegg: 1.Tertialrapport 1/ Vedtakskontroll 1. tertial Endringer i investeringsbudsjettet for Oversikt fond Behandling i Formannskapet PS 63/18 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial til orientering. 2. Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 1. tertial til orientering. 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2018: Nettorammen på rammeområde 3 økes med kr ,- Nettorammen på rammeområde 9 reduseres med ,- 4. Kommunestyret vedtar å sette av utbytte fra TrønderEnergi as på ,74 kroner til felles disposisjonsfond. 5. Kommunestyret vedtar å avslutte investeringsprosjektene under i tråd med følgende tabell: 6. Kommunestyret vedtar å bevilge midler til følgende nye investeringsprosjekter med tilhørende finansiering og levetid:

21 7. Kommunestyret vedtar å endre investeringsbudsjettet for 2018 i tråd med vedlegg 3 til denne sak.

22

Temautredning Idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden fra Orkdal til Stjørdal.

Temautredning Idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden fra Orkdal til Stjørdal. Temautredning Idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden fra Orkdal til Stjørdal. Forslag til vedtak: slutter seg til temautredningen Idrett og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden og vil anbefale

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR KYSTADHAUGEN FAMILIEBARNEHAGE Eierforhold Kystadhaugen familiebarnehage er en privateid barnehage som er godkjent for inntil 10 barn i alderen 0-6 år. Per i dag tilbyr vi kun plasser til

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med.

TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. TILSYNSRAPPORT Forbehold om endringer i punkter det ønskes å føre tilsyn med. Navn og adresse Barnehagens navn: Adresse: Tlf: Telefax: e-post: Eierforhold og ledelse av barnehagen Navn på barnehagens eier:....

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen.

Gunnar Krogstad Bente Estenstad Jens Otto Havdal Berit Wold Fjelle Jan Arne Bremnes Varamedlem Joralf Rindli Anders A. Bolland sen. Møteprotokoll Formannskapet 13.10.2015 Behandlede saker: 148-154/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg kl. 10.00 12.00 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder Sigmund

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 2025 Innledning om kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Muligheter til å drive idrett og fysisk aktivitet herunder friluftsliv bidrar

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 03.06.2019 kl. 18:00-20:40 Sted: Formannskapssalen Vestby rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin

Detaljer

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13

Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Møteprotokoll Komite for liv og lære 30.10.2013 Behandlede saker: PS 43-47/13 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-11.30. Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

MØTEINNKALLING Komite 1

MØTEINNKALLING Komite 1 Øyer kommune MØTEINNKALLING Komite 1 Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 20.05.2015 Tid: Kl. 12.00-16.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 26 81 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år.

Vedtekter for Nydammen familiebarnehage. Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Vedtekter for Nydammen familiebarnehage Eierforhold Nydammen familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser i alderen 0-6 år. Nydammen familiebarnehage har drevet siden 2001. Eierform Eier er

Detaljer

BEREDSKAPSTEA M MOT MOBBING. Rutiner for godkjenning av private og kommunale barnehager. Froland kommune

BEREDSKAPSTEA M MOT MOBBING. Rutiner for godkjenning av private og kommunale barnehager. Froland kommune BEREDSKAPSTEA M MOT MOBBING Rutiner for godkjenning av private og kommunale barnehager Froland kommune Informasjon om saksgang, nødvendige søknadspapirer og kommunens behov for barnehageplasser: Denne

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Eierforhold Solstrålen familiebarnehage er en privat barnehage med opp til 10 plasser for barn i alderen 0-3 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen. Vedtekter for Eierforhold: Bekken Familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 1-3 år. Vi tilbyr kun 100% plasser. Eieform: Eierne er selvstendig næringsdrivende

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 11:00-00:00

SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 11:00-00:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.08.2019 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering. Hovedmål FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE Lillehammer kommune Lillehammer seniorråd MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtested: Klubben 1 Møtedato: 21.11.2016 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes på mail til: hilde.larsen@lillehammer.kommuneno

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager - Høringsutkast

Vedtekter for kommunale barnehager - Høringsutkast Vedtekter for kommunale barnehager - Høringsutkast 1 Lovverk Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og de av

Detaljer

Utredningsarbeid oppvekst

Utredningsarbeid oppvekst Utredningsarbeid oppvekst Endrede forutsetninger innenfor utredning oppvekst siden 2014 Hall eller gymnastikksal: I vedtaket i 2014 ble det ikke tatt stilling til hall eller gymsal eller lokalisering.

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedtekter. for Babyhagen familiebarnehage

Vedtekter. for Babyhagen familiebarnehage Vedtekter for Babyhagen familiebarnehage 1 Eierforhold og forvaltning Barnehagen eies og drives av Liv Gulestøl. Barnehagesjefen er administrativt overordnet barnehagen og fører tilsyn og har godkjenningsmyndighet.

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 01.03.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen.

Vedtekter for. Ansvar: Eierne har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen. Vedtekter for Eierforhold: Bekken Familiebarnehage er en privateid barnehage med inntil 10 plasser for barn i alderen 1-3 år. Vi tilbyr kun 100% plasser. Eieform: Eierne er selvstendig næringsdrivende

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage

Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Vedtekter for Solstrålen familiebarnehage Eierforhold Solstrålen familiebarnehage er en privat barnehage med opp til 10 plasser for barn i alderen 0-3 år. Eierform Eier er selvstendig næringsdrivende.

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718 VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjonsnr.: 986 612 718 Gjeldende fra og med 01.01.2016 Vedtekter Fykenveien familiebarnehage Side 1 Eierforhold Fykenveien familiebarnehage er en privateid

Detaljer

Vedtekter for Lekeplassen familiebarnehage

Vedtekter for Lekeplassen familiebarnehage Vedtekter for Lekeplassen familiebarnehage Eierforhold Lekeplassen familiebarnehage er en privateid barnehage med 10 plasser i alderen 0-6 år. Lekeplassen familiebarnehage har drevet siden høsten 2000.

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes

Vedtekter for barnehagene i Agdenes Vedtekter for barnehagene i Agdenes Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS

Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS Vedtekter for Løkka Barnehage Sandefjord AS 2(7) Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 Opptak av barn...

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage godkjent for 10 plasser, for barn i alderen 0-5 år. Barnehagenes eierform er et AS, hvor

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011

VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 VEDTEKTER FOR GULLTOPPEN BARNEHAGE September 2011 1. EIERFORHOLD Gulltoppen barnehage er en privateid barnehage for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen eies og drives av Gulltoppen barnehages foreldreforening

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 40/13 2013 og Kommunestyret i sak 84/2013 1 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtedato: 12.11.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Medlem Ole Edvin Jokerud Anne Kristine

Detaljer

LOV nr 64: Lov om barnehager

LOV nr 64: Lov om barnehager Side 1 av 6 LOV 2005-06-17 nr 64: Lov om barnehager (barnehageloven). DATO: LOV-2005-06-17-64 DEPARTEMENT: KD (Kunnskapsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE: 2006-01-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.08.2019 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: april 2019 Vedtak i kommunestyret : 02.05.2019 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.7.2018 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet Terje Qvam, Miljødirektoratet Bakgrunn/fakta fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende friluftsliv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

KOMMUNALE PLANER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. Hønefoss 13 juni2019

KOMMUNALE PLANER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET. Hønefoss 13 juni2019 KOMMUNALE PLANER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Statlig idrettspolitikk: Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen «Idrett og fysisk aktivitet for alle» Et viktig virkemiddel

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Vedtekter Høyda familiebarnehage

Vedtekter Høyda familiebarnehage Vedtekter Høyda familiebarnehage 1 Formål Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager jf 1 med forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak og godkjenninger. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET HØRINGSFORSLAG VEDTATT SENDT PÅ HØRING AV FORMANNSKAPET

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET HØRINGSFORSLAG VEDTATT SENDT PÅ HØRING AV FORMANNSKAPET PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 2022 02.03.2018 HØRINGSFORSLAG VEDTATT SENDT PÅ HØRING AV FORMANNSKAPET 13.03.2018 - SAK 18/7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 2.

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett 2019 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag til budsjett 2020 2021 2022 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 106 445 000 231 972 500 192 310 000

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900805 : E: 614 A10 &18 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Godkjenning av barnehager. Tromsø fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Godkjenning av barnehager. Tromsø fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Godkjenning av barnehager Tromsø 18.11.2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Oversikt Hva er en godkjenning? Hva er relevante rettsgrunnlag ved godkjenning? Hvorfor har vi godkjenninger? Hvem skal søke om

Detaljer

KOMMUNAL GODKJENNING AV UTENDØRS LEKEOMRÅDE

KOMMUNAL GODKJENNING AV UTENDØRS LEKEOMRÅDE 4 KOMMUNAL GODKJENNING AV UTENDØRS LEKEOMRÅDE Ansvar Barnehageleder har ansvar for kommunal godkjenning av utendørs lekeområde. Formål Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse, og meningsfylte

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Rennebu

Vedtekter for barnehagene i Rennebu 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 25.august 2011 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYHAVEN FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR NYHAVEN FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR NYHAVEN FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Nyhaven Familiebarnehage er en privateid familiebarnehage, med inntil 10 plasser for barn i alder 0-6 år. Familiebarnehagen er godkjent av Grimstad

Detaljer

Vedtekter for Skogstua barnehager AS

Vedtekter for Skogstua barnehager AS Vedtekter for Skogstua barnehager AS Rev. utgave 05.02.07 1 Eierforhold - Lov og regelverk Barnehagen eies og drives av Skogstua barnehager AS, representert ved: Viveke Wessel, Guribysagv. 33, 1350 Lommedalen.

Detaljer