Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling"

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Inger Øya Grøgård leiar

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 011/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 012/14 REFERATSAKER 013/14 DELEGASJONSSAK 014/14 SØKNAD FRÅ TOR HALVARD MOEN OM KONSESJON FOR OVERTAKING AV EIGEDOMEN TVEITEN, GNR. 55, BNR. 1 M.FL. 015/14 SØKNAD FRÅ HELGE HOVEDJORD OM KONSESJON PÅ EIGEDOMEN SUD-HOVDEJORD, GNR. 11, BNR /14 SØKNAD FRÅ ARNT HELGE ÅBØ OM KONSESJON PÅ EIGEDOMANE NEDRE ÅBØ, GNR. 5, BNR. 1, OG LEVORS- TO, GNR. 3, BNR /14 SØKNAD OM OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL PÅ EIGEDOMEN FOSSE ØVRE, GNR. 79, BNR /14 OPPATTAKING PÅ DELING AV GRUNNEIGEDOM - GNR 66 BNR 1 KROSSHUS - HEIMELSHAVAR: LEIF KROSSHUS 019/14 DISPENSASJONSSØKNAD - ANNEKS - GNR 101 BNR 2 FNR 18 RUSSMARKEN - TILTAKSHAVAR: SYLVIA MARION JOHANSEN 020/14 KLAGEHANDSAMING - SØKNAD OM DELING AV GNR. 25/1 OG 2 REINSTUL: TILTAKSHAVAR: SKAGERAK ENERGI AS 021/14 PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og utvikling /14 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 14/1416 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå blir godkjent slik ho ligg føre.

4 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og utvikling /14 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 14/1415 REFERATSAKER Nr Dok.ID T Dok.dato Avs./Mott. Tittel 1 14/2647 I Fylkesmannen i Telemark 2 14/3037 I Norges Bygdekvinnelag HANDSAMING AV KLAGE PÅ GODKJENNING AV FRÅDELING AV TOMT GNR 95 BNR BYGDEKVINNER KREVER STERKERE VERN AV MATJORDA RÅDMANNEN TILRÅR Referatsakene blir teke til orientering slik dei ligg føre.

5 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og utvikling /14 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 14/1414 DELEGASJONSSAK FPOU-008/ : GODKJENT SØKNAD OM TILBYGG PÅ PUMPEHUS, GNR. 46 BNR. 4 - GVAMMEN VASSVERK. TILTAKSHAVAR: HJARTDAL KOMMUNE : I medhald av 20-2 i plan- og bygningslova vert det gjeve løyve til tiltak vedrørande tilbygg på gnr. 46 bnr. 4 datert , vedlagt situasjonskart og teikningar. I søknad er det oppgitt at tilbygget sitt bebygde areal er på ca. 15 m². Etter ferdig utført tiltak er det oppgitt at bygningen totalt får eit bebygd areal (BYA) på ca. 44 m². Berekna bruttoareal (BTA) er på ca. 44 m² og bruksareal (BRA) på ca. 40 m². Det er tiltakshavar sitt ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle føresegner gjeve i plan(ar) og i medhald av plan- og bygningsloven. Involverte partar har gitt samtykke til tiltaket. Tiltaket tillates nå igangsett. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefristen er 3 veker frå det tidspunkt melding har kome fram til mottakar. FPOU-009/ : FERDIGATTEST - GNR 92 BNR 83 STEINSARMEN - TILTAKSHAVAR: BERNT AASENHUUS Ferdigattest er gjeve for fritidsbustad på gnr. 92, bnr. 83, Steinsarmen. Ansvarleg søkjar: Bernt Aasenhuus, Hebekkveien 5, 1400 Ski Tiltakshavar: Bernt Aasenhuus, Hebekkveien 5, 1400 Ski Løyve til tiltak vart gitt , fullmaktsvedtak sak 089/11

6 Ferdigattesten er skrive ut på bakgrunn av innsendt søknad om ferdigattest. Tiltakshavar vart godkjent som sjølvbyggar og ansvarleg søkjar. Vidare vart tiltakshavar gjeve ansvarsrett for prosjektering (PRO) og uføring (UTF) av alle fagområder. FPOU-010/ : SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLANEN OG HYTTE PÅ GNR. 101 BNR. 13, RUSSMARKEN. TILTAKSHAVAR: TORBJØRN AVSNES/ELIN NERDAHL : Med heimel i 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå reguleringsføresegn pkt. 3.3 til oppføring av hytte med takvinkel på 32, maksimal mønehøgde på 5,212 meter over topp grunnmur, liggande kledning og endra innkjøring på tomta. Grunngjevinga er at vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt. Tiltaket vert liggande godt plassert i terrenget og kan ikkje sjåast å vere til ulempe for nokon. Med heimel i 20-1 vert det gjeve byggeløyve for hytte og bod på Gnr. 101 Bnr i Russmarken hyttefelt i Tuddal. I opplysningar i søknad og teikningar er hytta sitt bruksareal på ca. 102 m² og bebygd areal på ca. 115 m². Boden har eit bebygd areal på ca. 15 m² og bruksareal på ca 12 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningane si plassering følgjer situasjonsplan og terrengprofilar. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen, jfr. byggesaksforskriften 8-1, siste ledd. Hjartdal kommune aksepterer i denne saka eit avvik på plassering innafor 0,5 meter utan endringssøknad. Ansvarsrett: Byggsøk Norge godkjennast som ansvarleg søkjar. Sentral godkjenning. Rusånes Fabrikker AS gis ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utføring (UTF) av byggesett. Sentral godkjenning. Hagen og Sønn AS gis ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utføring (UTF) av grunn- og terrengarbeid, plassering av bygg og utvendig vann og avløp. Sentral godkjenning. Tuddal Byggtjeneste AS gis ansvarsrett for utføring (UTF) av mur og betongarbeid. Lokal godkjenning. Skien rør og Flis AS gis ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utføring (UTF) av innvendig sanitæranlegg og membran med tetting til sluk og overflater. Sentral godkjenning. Saltdalsbygg AS gis ansvarsrett for utføring (UTF) av oppføring av hytte utvendig. Sentral godkjenning. Thorbjørn Avsnes godkjennast som sjølvbyggar for utføring (UTF) av innredning av hytte og montering av pipe med eldstad. Byggeløyve er gjeve sjølv om ikkje infrastruktur er klargjort. Hytta må ikkje takast i bruk før adkomstveg med parkeringsplass er ferdig klargjort. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av søknad vedlagt oppdatert gjennomføringsplan (med dato på samsvarserklæring frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad. Plasseringskontrollen skal vere med utgangspunkt i koordinatane på alle takhjørner med

7 dokumentasjon av måledata med nøyaktigheit på 0,2 meter. Måledata skal leverast på KOF eller SOSI. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Bygningen/tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldast til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOU-011/ : GODKJENT SØKNAD OM DELING - GNR 84 BNR 17 SØNDERLANDSVATNET- HEIMELSHAVAR: SISSEL L LONA I medhald av plan og bygningslova av 2008 (pbl08) 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve løyve til frådeling av hyttetomt frå gnr 84 bnr 17. Parsellen skal vere inntil 1200m². Parsellen skal vere innom areal med reguleringsformål fritidsbebyggelse. Parsellen må sikrast tilkomst, jamfør pbl Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overførast til den nye parsellen skal slettast. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent.

8 FPOU-012/ : SØKNAD OM SNØSCOOTERLØYVE Søknad frå Harald Aakre om løyve til bruk av snøskuter i utmark avslåast. Kriteria for å gje løyve er ikkje tilstades, jf. vurderingane ovanfor. FPOU-013/ : GODKJENT SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM - GNR 116 BNR 1 HEDDEVATN - HEIMELSHAVAR: THOR TVEITEN I medhald av plan og bygningslova av 2008 (pbl08) 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve løyve til oppretting av punktfeste frå gnr 116 bnr 1 som omsøkt. Parsellen må sikrast adkomst, jamfør pbl Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast til den nye hyttetomta skal slettast. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent. FPOU-015/ : FERDIGATTEST - HYTTE PÅ GNR. 98 BNR. 53, ÅRÅHOVDE I medhald av i plan- og bygningslova har Hjartdal kommune handsama søknad om ferdigattest. Ferdigattest er gjeve for fritidsbustad på gnr. 98, bnr. 53, Åråhovde. Ansvarleg søkjar: Tiltakshavar: Buen as, Lifjellvegen 8, 3800 Bø i Telemark Buen Garnås as, Røysumveien 25, 3800 Bø i Telemark Løyve til tiltak vart gitt , fullmaktsvedtak sak 143/12 Ferdigattesten er skrive ut på bakgrunn av oppdatert gjennomføringsplan med datoar for samsvarserklæringar som gjeld utføring: - Hagen og Sønn as datert Buen as datert Servicerørleggeren as datert

9 FPOU-016/ : GODKJENT SØKNAD OM TETT TANK PÅ BJORDALEN KRAFTSTASJON (GNR. 18/3), HJARTDØLA KRAFTSTASJON (45/5) OG MYDALEN KRAFTSTASJON (GNR. 87/7). TILTAKSHAVAR: SKAGERAK KRAFT AS : Med heimel i Plan- og bygningslova 20-1 f) vert det gjeve tidsavgrensa løyve til etablering av tett tank for alt avlaupsvatn frå Bjordalen kraftstasjon (Gnr. 18 Bnr. 3), Hjartdøla kraftstasjon (Gnr. 45 Bnr. 5) og Mydalen kraftstasjon (Gnr. 87 Bnr. 7) fram til at det etablerast og setjast i drift felles avlaupsanlegg. Eigedomen pliktar då å knytte seg til fellesanlegget, jamfør plan- og bygningslova Tanken må plasserast i henhald til innsendt situasjonskart. Følgjande ansvarsrett er gjeve: Morgedal Rør AS vert gjeve ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utføring (UTF) av sanitæranlegg. Sentral godkjenning. 1. Søkjar pliktar å følgje Regler for bruk av tett tank som avløpssystem for fritidsbebyggelse i Hjartdal kommune ved installasjon og drift av tett tank. Alt avlaupsvatn skal førast til ein tett tank, min. 6 m³, med nivåvarslar og trykkprøvingsventil. 2. Tanken skal merkast med tomtenummer og Gnr/Bnr. 3. Tanken må plasserast slik at den kan tømmast med slamsugebil, maks 25 meter frå bilveg. 4. Ansvarleg utførande føretak må varsle Hjartdal kommune, etaten for Næring og utvikling for inspeksjon før gjenfylling. Ansvarleg utførande føretak har ansvar for at arbeidet vert utført forskriftsmessig og i tråd med dei vilkår som er gjeve i utsleppsløyve datert Tiltaket eller i tilfelle vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av søknad vedlagt oppdatert gjennomføringsplan (med dato på samsvarserklæring frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen). Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. Standard betingelsar: - Er tiltaket ikkje sett i gang seinast 3 år etter at løyvet er gjeve, fell løyvet bort. - Det same gjeld dersom arbeida vert innstilt i mer enn 2 år - jfr. pbl Tiltaket må ikkje takast i bruk til anna formål enn det dette løyvet føreset. - Det må utførast nødvendig kontroll slik at tiltaket ikkje strir mot føresegnene gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova med forskrifter. - Eventuelt skifte av ansvarleg søkjar eller ansvarsrettar eller tiltakshavar under gjennomføringa skal straks meldast til kommunen. Vi vil minne om følgjande: Tiltakshavar må sjølv sjå til at arbeidet ikkje er i strid med plan- og bygningslova (pbl), kommunen sine vedtekter til pbl., teknisk forskrift, reguleringsplan med føresegner eller anna regelverk (for eksempel jordlov, veglov, konsesjonslova etc.) Reglane om minsteavstand til veg (sjå reguleringsplan el. veglov) og nabogrense (4,0 meter) må

10 haldast. Arbeidet må heller ikkje føre til nye/endra forhold for avkøyring. Det gjeld særlege reglar om avstand til kraftleidningar, kablar og vass- og avløpsleidningar. Kjem tiltaket for nær desse, kan det føre til krav om omlegging, evt. flytting/riving. FPOU-017/ : GODKJENT SØKNAD PÅ TILBYGG TIL VÅNINGSHUS - GNR 77 BNR 1 - TILTAKSHAVAR: ASLAUG OG TORKEL HYTTA I medhald av 20-2 i plan- og bygningslova vert det gjeve løyve til tilbygg på gnr 77 bnr 1 som omsøkt. Frå søknaden er det berekna at tilbygget sitt bruksareal er 25m² og bebygd areal på 30m². Etter ferdig utført tiltak er det berekna at huset totalt får eit bebygd areal (BYA) på ca. 161m², og berekna bruksareal (BRA) på ca. 91m² i H1 og 86m² i H2. Det er tiltakshavar sitt ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle føresegner gjeve i plan(ar) og i medhald av plan- og bygningsloven. Tiltaket tillates nå igangsett. FPOU-018/ : FERDIGATTEST - HYTTE PÅ GNR. 100 BNR. 1 FNR. 18, LISLIMARKEN I medhald av 99 i plan- og bygningslova har Hjartdal kommune handsama søknad om ferdigattest. Ferdigattest er gjeve for fritidsbustad på gnr. 100, bnr. 1, fnr. 18, Lislimarken. Ansvarleg søkjar: Tiltakshavar: Sten Helge Johnsen, Hauganåsen 9, 3825 Lunde Tove og Sten Helge Johnsen, Hauganåsen 9, 3825 Lunde Løyve til tiltak vart gitt , fullmaktsvedtak sak 239/09 Ferdigattesten er skrive ut på bakgrunn av signerte kontrollerklæringar frå føretak med ansvarsrett for utføring: - Hagen og Sønn as datert Sten Helge Johnsen datert Tuddal rørhandel datert

11 FPOU-019/ : SØKNAD OM TILBYGG TIL BUSTADHUS - GNR 107 BNR 4 - TILTAKSHAVAR: ARNE LIØKEL I medhald av 20-2 i plan- og bygningslova vert det gjeve løyve til tilbygg på bustadhus på gnr. 107 bnr. 4 som omsøkt.. Ut frå søknaden er det berekna at tilbygget sitt bruksareal er på 26m² i H1 og 40m² i U (garasje), og bebygd areal er 192m². Etter ferdig utført tiltak er det berekna at huset totalt får eit bebygd areal (BYA) på 192m², og berekna bruksareal (BRA) på 117m² i H1 og 132m² i U, herav 70m² til garasje. Det er tiltakshavar sitt ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle føresegner gjeve i plan(ar) og i medhald av plan- og bygningsloven. Det føreligg ikkje protestar til tiltaket. Tiltaket tillates nå igangsett. FPOU-020/ : GODKJENT SØKNAD PÅ TILBYGG - GNR 32 BNR 1 FNR 1 - TILTAKSHAVAR: MORTEN ANDRE ERIKSEN Med heimel i 20-1 vert det gjeve byggeløyve for tilbygg på Gnr. 32 Bnr. 1 Fnr. 1 som omsøkt. Frå søknaden er det berekna at tilbygget sitt bruksareal er 50m² og bebygd areal er 56m². Etter ferdig utført tiltak er det berekna at fritidsbustaden totalt får eit bebygd areal (BYA) på 106m², og berekna bruksareal (BRA) på ca. 95 m². Byggeløyve er gjeve under føresetnad av at bygningen si plassering følgjer situasjonsplan og terrengprofilar. Ved eventuelle endringar må de kontakte kommunen, jfr. byggesaksforskriften 8-1, siste ledd. Hjartdal kommune aksepterer i denne saka eit avvik på plassering innafor 0,5 meter utan endringssøknad. Ansvarsrett: Morten Andre Eriksen godkjennast som sjølvbyggar for alle ansvarsområde. Lokal godkjenning. Byggeløyve er gjeve sjølv om ikkje infrastruktur er klargjort. Hytta må ikkje takast i bruk før adkomstveg med parkeringsplass er ferdig klargjort. Det må ikkje leggast inn vatn og etablerast utslepp før det er gjeve utsleppsløyve og byggeløyve for avløpsanlegg og dette er bygd og er driftsklart. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkomande del av det, må ikkje takast i bruk før ferdigattest (eventuelt midlertidig bruksløyve) er gjeve - jfr. pbl Ferdigattest eller midlertidig bruksløyve gjevast på bakgrunn av søknad vedlagt oppdatert gjennomføringsplan (med dato på samsvarserklæring frå samtlege foretak med ansvarsrett i byggeprosessen) og for installasjon av eldstad. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland.

12 Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent - kom fram. FPOU-022/ : DISPENSASJONSSØKNAD OG DELINGSSØKNAD - GNR 50 BNR 2 TRAIN - HEIMELSHAVAR: TORBJØRN HAUGEN Med heimel i plan- og bygningslova 19-2, 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve dispensasjon til frådelinga av tunet frå gnr 50 bnr 2 til bustad innom kommunedelplanen for Nordbygda. Arealet på bustadtomta skal vere inntil 2000m², jamfør søknad av Torbjørn Haugen den I tillegg vert det gjeve dispensasjon for endring av arealføremålet LNF til bustad, samstundes som det vert gjeve dispensasjon frå kommuneplanens krav til reguleringsplan. Parsellen må sikrast adkomst, jamfør pbl Retten bør tinglysast i samband med utfylling av skøytet. Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast til den nye hyttetomta skal slettast. Grunngjevnaden for å gje dispensasjon, er at tiltaket har so stor samfunninteresse og er i tråd med nasjonale mål at føredelen stend sterkare enn ulempa dispensasjonen medføyrer. Merk at dersom saka hadde omfatta deling av ubebygd område i LNF ville saka vorte vurder annleis. Parsellen kan førast inn i matrikkelen utan at oppmålingsforretninga er fullført, jamfør 6 i matrikkellova. Fullføring av oppmålingsforretninga skal haldast innanfor den bestemte oppmålingsperioden i 204. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket vart gjort kjent FPOU-023/ : GODKJENT SØKNAD OM DELING ETTER JORDLOVA - GNR 50 BNR 2 TRAIN - HEIMELSHAVAR TORBJØRN HAUGEN Hjartdal kommune gjev med heimel i jordlova 12 løyve til å opprette ei oppmålt tomt på inntil 2000m² frå gnr 50 bnr 2 som omsøkt. FPOU-024/ : GODKJENT SØKNAD OM DELING - GNR 99 BNR 1 HVÅLE NORDRE - HEIMELSHAVAR: KNUT BUEN I medhald av plan og bygningslova av 2008 (pbl08) 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve løyve til oppretting av punktfeste over gamal hytte frå gnr 99 bnr 1 som omsøkt. Det må sikrast rett til adkomst, jamfør pbl

13 Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast til den nye hyttetomta skal slettast. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent. FPOU-025/ : GODKJENT SØKNAD OM DELING - GNR 111 BNR 2 REISJÅ NORDRE VESTRE - HEIMELSHAVAR: TORKJELL BONDAL I medhald av plan og bygningslova av 2008 (pbl08) 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve løyve til oppretting av punktfeste over gamal hytte frå gnr 111 bnr 2 som omsøkt. Det må sikrast rett til adkomst, jamfør pbl Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast til den nye hyttetomta skal slettast. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent. FPOU-026/ : GODKJENT SØKNAD PÅ OPPFØRING AV DRIFTSBYGNING - GNR 7 BNR 3 HOVLAND - TILTAKSHAVAR: GJERMUND HØGETVEIT I medhald av 20-2 i plan- og bygningslova vert det gjeve løyve til oppføring av driftsbygning på gnr. 7 bnr. 3 som omsøkt. Ut frå søknaden er det berekna at driftsbygningen sitt bebygde areal er på ca. 112m². Det er tiltakshavar sitt ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle føresegner gjeve i plan(ar) og i medhald av plan- og bygningsloven. Det føreligg ikkje protestar til tiltaket. Tiltaket tillates nå igangsett. FPOU-027/ : MELLOMBELS BRUKSLØYVE - HYTTE PÅ GNR. 92/114 - FLUGONFJELL I medhald av i plan- og bygningslova har Hjartdal kommune handsama søknad om mellombels bruksløyve motteke her Mellombels bruksløyve er gjeve for hytte på gnr. 92, bnr. 114, Flugonfjell fram til

14 Ansvarleg søkjar: Tiltakshavar: Byggmester Alf Folkestad A/S, Folkestadveien 3, 3483 KANA Arnold Sundbye, Nedre Jahrenvei 14, 3484 Holmsbu Løyve til tiltak vart gitt , fullmaktsvedtak sak 09/11 Endringsløyve vart gitt , fullmaktsvedtak sak 016/12 Mellombels bruksløyve er skrive ut på bakgrunn av oppdatert gjennomføringsplan med datoar for samsvarserklæringar som gjeld utføring: - Folkestad & Svingen A/S org. Nr datert Hegna Transport AS datert Hansen og Werner VVS AS datert FPOU-028/ : FERDIGATTEST - MOTERING AV FYRKJELE I KJELLAR - GNR 7 BNR 5 BRATSBERG - TILTAKSHAVAR: TORE GUNNAR BRATSBERG Ferdigattest er gjeve for montering av fyrkjele i kjellar på gnr. 7, bnr. 5. Ansvarleg søkjar: Telebygg B & M v/ Tore Gunnar Bratsberg Holmsvegen Hjartdal. Tiltakshavar: Tore Gunnar Bratsberg Holmsvegen Hjartdal. Løyve til tiltak vart gjeve den , fullmaktsvedtak sak 023/12. Ferdigattesten er utskreve på bakgrunn av innsendte kontrollerklæringar. - Telebygg B & M v/ Tore Gunnar Bratsberg Helge Kisfoss a/s FPOU-029/ : GODKJENT SØKNAD OM DELING - GNR 84 BNR 113 VIGÅRD HYTTEFELT - HEIMELSHAVAR: ARNFINN HAFSTEEN I medhald av plan og bygningslova av 2008 (pbl08) 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve løyve til oppretting av eigedomstomt frå gnr 84 bnr 113 innom reguleringsplan for Vigård hyttefelt. Parsellen skal vere inntil 3000m². Parsellen skal vere innom areal med reguleringsformål fritidsbebyggelse. Parsellen må sikrast adkomst, jamfør pbl Retten bør tinglysast i samband med utfylling av skøytet. Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast til den nye hyttetomta skal slettast. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent.

15 FPOU-030/ : GUDMUND DYRLAND - SØKNAD OM KONSESJON PÅ DEL AV VINDSJÅEN 2 GNR. 46/5 Hjartdal kommune gjev med heimel i konsesjonslova Gudmund Dyrland konsesjon for erverv av 1/24 ideell del av gnr. 46, bnr. 5. FPOU-031/ : KLAGE PÅ DISPENSASJONSGEBYR Klage datert vert teke til følgje, jf, forvaltningslova 33, 2. ledd og 28, 1. ledd. Sidan utstikkinga av hytta er utført føre kartforretninga, må ein gå ut frå at målebrevet ikkje syner den korrekte situasjonen. At det i byggeløyvet er sett krav til at kommunen sjølv skal setje ut hytta si plassering, styrkar hytteeigar og grunneigar sitt syn på at hytta er plassert feil i høve til reguleringsplanen. Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jfr. forvaltningsloven 29 første ledd. FPOU-032/ : GODKJENT SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIGEDOM - GNR 104 BNR 2 SOLHEIMSBEITE - HEIMELSHAVAR: BJØRN OLAV ØYA I medhald av plan og bygningslova av 2008 (pbl08) 20-1, bokstav m og 26-1 vert det gjeve løyve oppmåling av tomt B6-H3 til eigedomstomt frå gnr 104 bnr 2 innom reguleringsplan for Solheimsbeite. Parsellen skal vere inntil 1080m². Parsellen skal vere innom areal med reguleringsformål fritidsbebyggelse. Parsellen må sikrast adkomst, jamfør pbl Retten bør tinglysast i samband med utfylling av skøytet. Negative servituttar, panteheftingar og obligasjonar som ikkje skal overføyrast til den nye hyttetomta skal slettast. Vedtaket kan påklagast. Ei eventuell klage stilast til Hjartdal kommune, 3692 Sauland. Klagefrist er 3 veker frå den dagen vedtaket ble gjort kjent.

16 FPOU-242/ : SØKNAD FRÅ TUDDAL EIENDOMSUTVIKLING AS OM KONSESJON PÅ EIGEDOMEN DALEN, GNR. 94, BNR Hjartdal kommune gjev Tuddal Eiendomsutvikling konsesjon for erverv av eigedomen Dalen, gnr. 94, bnr Konsesjon blir gjeven på vilkår av at eigedomen har fast busetting fram til det blir gjeve løyve til bruksendring eller riving av bustadhuset på eigedomen. RÅDMANNEN TILRÅR Delegasjonssakene blir teke til orientering slik dei ligg føre.

17 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og utvikling /14 HH Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: GBNR- 55/1 og 2 m.fl Arkivnr.: 14/942 SØKNAD FRÅ TOR HALVARD MOEN OM KONSESJON FOR OVERTAKING AV EIGEDOMEN TVEITEN, GNR. 55, BNR. 1 M.FL. Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Tor Halvard Moen KONSESJONSSØKNAD FOR EIGEDOMEN TVEITEN GNR. 55/1 OG 2,GNR. 58/5 OGN 9, GNR. 60/8 3 I Hjartdal kommune GARDSKART - GNR 55 BNR 1 Vedlagde dokument: Dokument nr. 3. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova) mv. Saksgang: Utval for plan og utvikling avgjer saka. Bakgrunn for saka: Tor Halvard Moen søkjer om konsesjon på eigedomen Tveiten, gnr. 55, bnr. 1 m. fl. Eigedomen ligg ved E134 i austre enden av Hjartsjå-vatnet. Seljar er Anne Tveiten, Oslo. Kjøpesummen er kr Eigedomen er fråflytt og jorda leigd bort. Eigedomen har i følgje Jordregisteret eit totalareal på dekar der 41 dekar er dyrka jord, 11 dekar innmarksbeite, dekar produktiv skog og 741 dekar andre areal (uproduktiv skog, myr, snaumark). Eigedomen har vanlege jaktrettar samt fiskerett i Hjartsjå-vatnet og Hjartdøla. Bygningar på eigedomen er i følgje søknaden våningshus, driftsbygning, eldhus, stabbur, hønsehus, 2 hytter og ei koie. Det er oppgjeve at våningshus, eldhus og driftsbygning er i dårleg stand (driftsbygningen har rast saman), stabburet i god stand og dei 2 hyttene i middels stand. Søkjaren eigde tidlegare halvparten av Neshaug, gnr. 57, bnr. 1. Denne halvparten blei overført til ektefelle/sambuar pr Dei kjøpte Neshaug våren Vilkår for konsesjonen var at dei busette seg på eigedomen innan eitt år og deretter budde der sjølve i minst 5 år. Moen

18 var registrert busett på Neshaug frå desember 1997 til august Konsesjonsvilkåret om buplikt blei dermed oppfylt. Moen utvandra til Kina hausten Planane til søkjaren for bruk av eigedomen er istandsetting av bygningsmassen, grasproduksjon og skogsdrift. Han har frå tidlegare erfaring når det gjeld vedhogst, tømmerhogst, grasproduksjon, storfe- og hestehald. Moen vil i følgje søknaden forplikte seg til å busetja seg på eigedomen innan eitt år og deretter sjølv bu på eigedomen i minst 5 år i samanheng. Vurdering: Ved avgjerd av søknad om konsesjon for erverv av eigedom som skal nyttast til landbruksformål skal det i følgje 9 i konsesjonslova leggjast serleg vekt på: 1. om den avtalte prisen sikrar ei samfunnsmessig forsvareleg prisutvikling, 2. om formålet til ervervar vil ivaretaka omsynet til busetjinga i området, 3. om ervervet inneber ei driftsmessig god løysing, 4. om ervervar vil vera skikka til å drive eigedommen, 5. om ervervet tek i vare omsynet til heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskapet. Etter 11 i lova kan det setjast slike vilkår for konsesjon som i kvart enkelt tilfelle finst påkravd av omsyn til dei formål lova skal fremja. Kommunen skal ut frå omsynet til busetjing, heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskap taka stilling til om det er påkravd å stille vilkår om buplikt, og om buplikta skal vera ei personleg plikt. Søkjaren er som sagt ovanfor villig til å busetja seg på Tveiten. For å ivaretaka omsynet til busetjinga, bør det setjast konsesjonsvilkår i samsvar med dette. Når det gjeld dei andre forholda det etter 9 i konsesjonslova skal leggjast serleg vekt på, meiner rådmannen at dei vil bli ivaretekne på ein tilfredsstillande måte. Søkjaren vurderast som skikka til å drive eigedomen. Han har praktisk erfaring frå jord- og skogbruk. Når det gjeld kulturlandskapet, er det grunn til å tru at dette omsynet blir best ivareteke når eigaren bur på bruket. Prisen skal ikkje vurderast då det, som her, er snakk om ein bebygd eigedom med pris lågare enn 2.5 mill. kroner. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Tor Halvard Moen får konsesjon for overtaking av eigedomen Tveiten, gnr. 55, bnr. 1 og 2, gnr. 58, bnr. 5 og 9 og gnr. 60, bnr Det blir sett som vilkår for konsesjon at Tor Halvard Moen må busetja seg på Tveiten innan eitt år og deretter sjølv bu på eigedomen i minst 5 år i samanheng.

19 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og utvikling /14 HH Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: GBNR- 11/3 Arkivnr.: 14/175 SØKNAD FRÅ HELGE HOVEDJORD OM KONSESJON PÅ EIGEDOMEN SUD-HOVDEJORD, GNR. 11, BNR. 3 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Adv. Felland og Kleven SØKNAD OM KONSESJON PÅ FAST EIGEDOM GNR 11 BNR 3 2 U Advokat Jon Rikard Kleven SØKNAD OM KONSESJON FOR OVERTAKING AV EIGEDOMEN HOVDEJORD SØNDRE, GNR. 11, BNR. 3. SØKJAR: HELGE HOVDEJORD 4 I Hjartdal kommune GARDSKART - GNR 11 BNR 3 5 I Hjartdal kommune GARDSKART - GNR 4 BNR 2 Vedlagde dokument: Brev frå advokat Jon Rikard Kleven, datert Dokument nr. 4 og 5. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova) mv. Saksgang: Utval for plan og utvikling avgjer saka. Bakgrunn for saka: Helge Hovdejord søkjer om konsesjon for erverv av eigedomen Sud-Hovdejord, gnr. 11, bnr. 3. Overdragar er Harald Simones, Skien. Kjøpesummen er kr Gnr. 11, bnr. 3 har i følgje Jordregisteret eit totalareal på dekar der 10 dekar er dyrka jord, 13 dekar innmarksbeite, 188 dekar produktiv skog og ca dekar andre areal (uproduktiv skog, myr, fjell). 1/52 part i Butjønn sameige kjem i tillegg. Bygningar som står på garden i dag, er i følgje søknaden våningshus, eldhus, stabbur og driftsbygning/reiskapshus. Det blir opplyst at stabburet har middels teknisk tilstand, mens dei andre bygningane er i dårleg stand. Det er elles fleire andre gamle bygningar rundt om på eigedomen.

20 Søkjaren driv jorda på konsesjonseigedomen i dag. Eigedomen blir elles nytta som fritidsstad av noverande eigar. Planane til søkjar for bruk av eigedomen er å setja i stand jorda, nydyrke og nytte areala til slått, beite og spreieareal til samdriftsfjøset Teleros samdrift der søkjaren er ein av eigarane. Samdrifta driv med mjølkeproduksjon. Han vil taka vare på bygningsmassen på eigedomen. Søkjaren er elektrikar og gardbrukar, og han har vakse opp på gard. Søkjaren eig i dag gbnr. 11/1, Nord-Hovdejord, gbnr. 11/2, Midt-Hovdejord og gbnr. 4/2, Øvre- Gutehus. Familien bur på Midt-Hovdejord. Eigedomane har i følgje Jordregisteret desse areala i dekar: Gbnr. Dyrka jord Innmarksbeite Produktiv skog Anna areal Totalt areal 11/ / / I alt Det blir søkt om konsesjon utan vilkår om buplikt. Advokat Jon Rikard Kleven representerer Helge Hovdejord. I søknadsbrev av skriv han mellom anna at produksjonsareal i landbruket blir styrka og verna med ervervet, at eigar- og brukstilhøve av jorda er til beste for samfunnet og at ervervet gjev ei god driftsmessig løysing. Det blir gjort greie for den landbruksdrifta søkjaren har i dag og korleis han vil nytte konsesjonseigedomen saman med eigedomane han har i dag. Det blir opplyst at søkjaren er ein av 4 eigarar av samdriftsfjøset Teleros samdrift. I følgje søknaden vil ressursane på konsesjonseigedomen bli nytta på ein god måte som del av ei større driftseining. Den etablerte landbruksnæringa til søkjaren vil bli styrka. Han treng meir slått, beite og spreieareal for gjødsel. Meir spreieareal er viktig for samdriftsfjøset då gardane samarbeider om spreieareal. I søknaden blir det sagt at Hovdegardane historisk, arronderingsmessig m.m. er å sjå på som ein gard og at Helge Hovdejord bur på garden. Huset på Sud-Hovdejord har låg standard og er ikkje brukeleg som bustadhus. Det blir i denne samanhengen vist til vedlagd takst. Det må gjerast svært mykje arbeid på huset for at det skal kunne brukast som heilårsbustad. I følgje søknaden vil ei samanføying av Hovdegardane styrkje busetjinga i Hjartdal fordi eigedomen blir ei god driftseining å taka over for neste generasjon. Det er eit viktig moment å styrke behovet til framtidige generasjonar. Konklusjonen i søknaden er at ervervet oppfyller alle føremåla bak konsesjonslova. Seljaren, Harald Simones, overtok konsesjonseigedomen saman med 3 sysken i Sameiga blei oppløyst ei tid etter dette. Simones fekk utsetjing av buplikta på vilkår av at bustadhuset blei sett i stand for fast busetjing i utsetjingsperioden. Dette blei ikkje gjort, men Simones oppfylte buplikta i perioden ved å overnatte på bruket minst 50% av nettene (å kunne oppfylle buplikt på denne måten er seinare teke ut av konsesjonslovgjevinga). Det visast elles til søknadsbrevet som er lagt ved saka.

21 Vurdering: Konsesjonslova har til formål å regulere og kontrollere handelen med fast eigedom for å oppnå eit effektivt vern om landbruksareala og slike eigar- og bruksforhold som er mest ganglege for samfunnet, bl.a. for å tilgodesjå: 1. behovet til framtidlige generasjonar 2. landbruksnæringa 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. omsynet til miljøet, ålmenne naturvern- og fritidsinteresser 5. omsynet til busetjinga Ved avgjerd av søknad om konsesjon for erverv av eigedom som skal nyttast til landbruksformål skal det i følgje 9 i konsesjonslova leggjast serleg vekt på: 6. om den avtalte prisen sikrar ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling, 7. om formålet til ervervar vil ivaretaka omsynet til busetjinga i området, 8. om ervervet inneber ei driftsmessig god løysing, 9. om ervervar vil vera skikka til å drive eigedommen, 10. om ervervet tek i vare omsynet til heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskapet. Etter 11 i lova kan det setjast slike vilkår for konsesjon som i kvart enkelt tilfelle finst påkravd av omsyn til dei formål lova skal fremja. Kommunen skal ut frå omsynet til busetjing, heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskap taka stilling til om det er påkravd å stille vilkår om buplikt, og om buplikta skal vera ei personleg plikt. Den avtalte prisen skal ikkje vurderast for bebygde eigedomar der prisen, som her, er under 2,5 mill. kroner. Rådmannen er einig med søkjaren i at det omsøkte ervervet vil innebere ei driftsmessig god løysing, at ervervar er skikka til å drive eigedomen og at omsynet til heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskapet vil bli ivareteke på ein akseptabel måte. Dette er forhold som talar for at søkjaren får konsesjon. Eit serleg viktig moment i denne saka er etter rådmannen si oppfatning spørsmålet om formålet til ervervar vil ivaretaka omsynet til busetjinga i området. Samfunnsdelen til gjeldande kommuneplan, vedteken av Hjartdal kommunestyre , sak 09/11, har som overordna mål at Hjartdal kommune skal vera ein kommune med befolkningsauke. I planen blir det sagt at kommunen skal føre ein lokalpolitikk som bidreg til busetjing på ledige gards- og småbruk mellom anna ved å bruke styringsverktøy som ligg i jord- og konsesjonslovgivinga. I følgje handlingsdelen til kommuneplanen, vedteken av kommunestyret , sak 082/13, skal ein stimulere til å få busetjing på gardsbruk og i hus som står tome. Rådmannen meiner det ikkje vil vera i samsvar med gjeldande planverk i kommunen å gje konsesjon utan vilkår om buplikt. Den beste måten med tanke på ivaretaking av omsynet til busetjinga i området, vil etter rådmannen si oppfatning vera å oppretthalde Sud-Hovdejord som sjølvstendig eigedom og buplass. Eit anna alternativ kunne vera å setja vilkår om at det skal vera fast busetjing på eigedomen ( upersonleg buplikt) eller opne for at bustadhuset med tun kan delast frå som bustadeigedom.

22 I søknaden blir det sagt at ei samanføying av Hovdegardane styrkjer busetjinga i Hjartdal fordi eigedomen blir ei god driftseining å taka over av neste generasjon. Rådmannen tvilar på om dette vil ha noko å seie når det gjeld neste overdraging av eigedomane til søkjaren. Erverv av Sud-Hovdejord utan buplikt vil uansett kunne medføre at det vil bli ein buplass mindre i området. Sjølv om det er fleire moment som taler for at søkjaren får konsesjon, finn rådmannen at ein i denne saka bør leggja avgjerande vekt på busetjingsomsynet. Dersom dette formålet ikkje blir ivareteke, er det åleine grunnlag for å avslå søknaden. Rådmannen konkluderar med at formålet til ervervar ikkje vil ivaretaka omsynet til busetjinga i området og vil difor tilrå at søknaden ikkje blir imøtekomen. RÅDMANNEN TILRÅR: Søknad frå Helge Hovdejord om konsesjon for erverv av eigedomen Sud-Hovdejord, gnr. 11, bnr. 3, avslåast. Formålet til ervervar vil ikkje ivaretaka omsynet til busetjinga i området. Det visast til vurderingane ovanfor.

23 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og utvikling /14 HH Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: GBNR- 5/1 og 3/2 Arkivnr.: 14/455 SØKNAD FRÅ ARNT HELGE ÅBØ OM KONSESJON PÅ EIGEDOMANE NEDRE ÅBØ, GNR. 5, BNR. 1, OG LEVORS-TO, GNR. 3, BNR. 2. Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Arnt Helge Åbø SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKNING AV FAST EIGEDOM - GNR 5/1 OG 3/2 3 I Hjartdal kommune GARDSKART - GNR 5 BNR 1, 2 OG GNR 3 BNR 2 Vedlagde dokument: Dokument nr. 3. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova) mv. Saksgang: Utval for plan og utvikling avgjer saka. Bakgrunn for saka: Arnt Helge Åbø søkjer om konsesjon på eigedomane Nedre-Åbø, gnr. 5, bnr. 1 og Levors-To, gnr. 3, bnr. 2. Eigedomane er å rekne som ei driftseining. Seljar er dødsbuet til Halvor Åbø v/ bustyrar advokat Jon Rikard Kleven. Kjøpesummen er kr Ein landbrukstakst er lagt ved søknaden. Eigedomen har i følgje søknaden eit totalareal på dekar med 26 dekar dyrka jord, 360 dekar produktiv skog og 907 dekar anna areal. I tillegg kjem sameigepartar i Butjønn og Skjesdalen. Areala i søknaden samsvarar ikkje heilt med dei som er lagt til grunn i utarbeidd takst over eigedomane. Alle eksisterande rettar følgjer eigedomen, mellom anna beite-, jakt- og fiskerett samt fallrettar. Eigedomen har del i Ståldalen beitelag. Bygningar som står på eigedomen i dag, er i følgje søknaden våningshus, driftsbygning, reiskapshus, garasje, 2 stabbur og fritidshus/lite bustadhus. Det er oppgjeve at våningshuset har

24 dårleg teknisk tilstand, mens dei andre bygningane har god og middels tilstand. Det er elles fleire sel rundt på eigedomen, ein gamal låve, og det er del i stølsbu på Butjønn. Søkjaren opplyser at gnr. 5, bnr. 1 (Nedre-Åbø) og gnr. 5, bnr. 2 (Myljom- Åbø) tidlegare har vore eitt bruk. Foreldra til søkjaren, Kristian og Kristine Åbø, eig Myljom-Åbø og driv i dag denne eigedomen saman med konsesjonseigedomen. Drifta er mjølkekyr og sau. Søkjaren opplyser at han deltek aktivt i drifta. Det er meininga at han skal overtaka Myljom-Åbø etter foreldra sine. Når det gjeld planar for bruk av konsesjonseigedomen, opplyser søkjaren at det er ønskjeleg at foreldra hans kan fortsetja å nytte jorda til slått og beite. Søkjaren har inngått forpaktingskontrakt med foreldra sine. Bustaden ønskjer han å leige ut til han tek over drifta av begge gardane om 5-8 år når foreldra hans gjeng av med pensjon. Han og sambuaren bur no i nytt bustadhus på Søndre Særsland. Dei ønskjer å leige ut våningshuset på konsesjonseigedomen så snart som råd. I følgje søknaden må huset oppgraderast skikkeleg for å bli ein moderne bustad. Søkjar skriv at dei treng noko tid til dette. Når det gjeld kvalifikasjonane til søkjaren, går det fram av søknaden at han er sivilingeniør innan bygg og anlegg. Han er odelsgut på garden Myljom-Åbø, og er aktivt med i arbeidet på garden. Vurdering: Ved avgjerd av søknad om konsesjon for erverv av eigedom som skal nyttast til landbruksføremål skal det i følgje 9 i konsesjonslova leggjast serleg vekt på: 1. om den avtalte prisen sikrar ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling, 2. om formålet til ervervar vil ivaretaka omsynet til busetjinga i området, 3. om ervervet inneber ei driftsmessig god løysing, 4. om ervervar vil vera skikka til å drive eigedomen, 5. om ervervet tek i vare omsynet til heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskapet. Etter 11 i lova kan det setjast slike vilkår for konsesjon som i kvart enkelt tilfelle finst påkravd av omsyn til dei formål lova skal fremja. Kommunen skal ut frå omsynet til busetjing, heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskap taka stilling til om det er påkravd å stille vilkår om buplikt, og om buplikta skal vera ei personleg plikt for eigar. I denne saka er det snakk om ein kjøpesum over 2.5 mill. kroner. Dette betyr at kommunen skal vurdere om den avtalte prisen sikrar ei samfunnsmessig forsvarleg prisutvikling. Taksten bygger på retningslinene landbruksdepartementet har gjeve når det gjeld verdsetting av landbrukseigedomar. Det leggjast då til grunn ei kapitaliseringsrente på 4% når det gjeld avkastningsverdien til eigedomen. Verdien eigedomen har som buplass blir og trekt inn i prisvurderinga. Den avtale prisen ligg noko høgare enn takstverdien, men ikkje meir enn at prisen vurderast som samfunnsmessig forsvarleg. Etter rådmannen sitt syn vil ervervet innebere ei driftsmessig god løysing. Det er ikkje tvil om at kjøpar er skikka til å drive eigedomen. Omsynet til heilskapleg ressursforvalting og kulturlandskapet må ein kunne seia vil bli ivareteke på ein akseptabel måte. For Hjartdal kommune er det viktig å oppretthalde eller aller helst auke talet på innbyggjarar. Dette er fastsette mål i samfunnsdelen og handlingsdelen til kommuneplanen. For å sikre omsynet til busetjinga i området, meiner rådmannen det er nødvendig å setja konsesjonsvilkår

25 om buplikt. Når søkjaren overtek Myljom-Åbø etter foreldra sine, vil utgangspunktet vera at han får ei personleg buplikt på 5 år på denne eigedomen. Dette er lovfesta. Dersom andre alternativ skulle vera aktuelle når den tid kjem, kan det eventuelt søkjast om dette. Den beste måten med tanke på ivaretaking av omsynet til busetjinga i området, vil etter rådmannen si vurdering i denne saka vera vilkår om at konsesjonseigedomen skal nyttast som heilårsbustad i eigartida til søkjaren, dvs. ei upersonleg buplikt. Det bør vera fast busetjing både på Nedre-Åbø og Miljom-Åbø. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Arnt Helge Åbø får konsesjon for overtaking av eigedomen Nedre-Åbø, gnr. 5, bnr. 1, og Levors-To, gnr. 3, bnr Det er eit vilkår for konsesjon at eigedomen blir nytta som heilårsbustad i den tida Arnt Helge Åbø eig han. Dersom Arnt Helge Åbø sjølv buset seg på eigedomen, er buplikta avgrensa til 5 år rekna frå registreringa i Folkeregisteret.

26 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og utvikling /14 HH Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: GBNR- 79/5 Arkivnr.: 13/2779 SØKNAD OM OMDISPONERING AV JORDBRUKSAREAL PÅ EIGEDOMEN FOSSE ØVRE, GNR. 79, BNR. 5. Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 I Fylkesmannen i Telemark OMGJERING AV ETTER FORVALTNINGSLOVEN 35. OMDISPONERING AV DYRKA MARK 1 I D Arkitekter as SØKNAD OM OMDISPONERING AV AREAL GNR 79 BNR 5-2 U D Arkitekter AS SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA OG DYRKBAR MARK 5 I Skogbrukssjefen NOT SAK 004/13 - OMDISPONERING AV DYRKA OG DYRKBAR MARK Vedlagde dokument: Dokument nr. 1, 4, 5. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: LOV nr 23: Lov om jord (jordlova). 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord Saksgang: Utval for plan og utvikling avgjer saka. Bakgrunn for saka: Lars Slaattun v/ Snorre Aasen, 3D Arkitekter AS, søkjer om løyve til omdisponering av jordbruksareal på eigedomen Fosse øvre (Uppistugu), gnr. 79, bnr. 5. Arealet skal nyttast til oppføring av kårbustad. I følgje søknaden består arealet som søkjast omdisponert av 328 m2 innmarksbeite og 94 m2 fulldyrka jord. Beitearealet blir i dag nytta som plen/hage. Det blir opplyst at det tidlegare har stått eit eldhus på same stad som det nye kårhuset er tenkt oppførd. Kart i målestokk 1:500 som visar plassering av huset, er lagd ved søknaden.

27 Utval for næring og teknikk gjorde i tidlegare sak om omdisponering av areal til kårbustad (sak 004/13) slikt vedtak: Med heimel i 9 i jordlova godkjenner Hjartdal kommune omdisponering av dyrka og dyrkbar jord for oppføring av kårbustad og garasje og bygging av tilkomstveg på eigedomen Fosse øvre, gnr. 79, bnr. 5. Når det gjeld grunngjeving for vedtaket, visast serleg til nest siste og siste avsnitt under punktet vurdering (sjå vedlegg). I brev av omgjorde Fylkesmannen i Telemark vedtaket til kommunen og avslo søknaden. Vedtaket til Fylkesmannen har denne ordlyden: Fylkesmannen legg avgjerande vekt på omsynet til den langsiktige forvaltningen av arealressursane i landbruket, og omsynet til uheldig presedensvirkning. Vi omgjer med heimel i forvaltningslova 35, tredje ledd Hjartdal kommune sitt vedtak av , sak 004/13. Fylkesmannen avslår søknad om oppføring av kårbustad med ny garasje og ny tilkomstveg på eigedomen gnr/bnr 79/5 i Hjartdal kommune med grunngjeving som nevnt. Jordbruksarealet som no blir søkt omdisponert, er redusert i forhold til tidlegare søknad ved at ny tilkomstveg og garasje er teke ut. Omsøkt jordbruksareal for omdisponering vil då bli redusert frå ca. 1,1 dekar til ca. 0,4 dekar. På denne bakgrunnen finn rådmannen at det er grunnlag for å taka saka opp på nytt. Vurdering: Kommunen si grunngjeving for å gje løyve til omdisponering blir den same som i tidlegare sak, det vil seie at dei lokale føringane om auka folketal i denne saka bør gå føre dei landbruksfaglege vurderingane som seier at det er tvil om at ein kårbustad er nødvendig av omsyn til drifta, og at det derfor ikkje bør gjevast løyve til omdisponering av jordbruksareal. Som nemnt over, er det no søkt om omdisponering av eit mindre jordbruksareal enn i tidlegare søknad. Dette styrkar grunngjevinga for å gje løyve til omdisponering. Rådmannen meiner elles at det generelt ikkje bør gjevast løyve til frådeling av kårbustader, og serleg når dei ligg i gardstunet. Etablering av sjølvstendige bustadeigedomar i tunet på landbrukseigedomar kan medføre drifts- og miljømessige ulemper for gardsdrifta. Å gje løyve til slik frådeling vil heller ikkje vera i samsvar med gjeldande kommuneplan. RÅDMANNEN TILRÅR: Med heimel i 9 i jordlova godkjenner Hjartdal kommune omdisponering av ca. 0,4 dekar jordbruksareal for oppføring av kårbustad på eigedomen Fosse øvre, gnr. 79, bnr. 5. Kårbustaden skal plasserast som vist på kart vedlagd søknaden. Det visast til vurderingane ovanfor.

28 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for plan og utvikling /14 AAJJ Saksansvarleg: Åge Johannes Jamtveit Arkiv: GBNR- 66/1 Arkivnr.: 11/1139 OPPATTAKING PÅ DELING AV GRUNNEIGEDOM - GNR 66 BNR 1 KROSSHUS - HEIMELSHAVAR: LEIF KROSSHUS Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Leif Krosshus SØKNAD OM DELING AV EIGEDOM, TOMT U/GNR. 66/1 2 S SØKNAD OM DELING AV EIGEDOM, TOMT U/GNR. 66/1 4 I Leiv Krosshus KLAGE PÅ AVSLAG OM UTSKILLING AV HYTTE/KOIE PÅ GRØNLI 6 U Leif Krosshus MELDING OM 7 I Fylkesmannen i Telemark FØREBELS MELDING I KLAGESAK - FRADELING AV HYTTETOMT GNR 66, BNR 1 8 U ATTENDEMELDING KLAGESAK HJARTDAL KOMMUNE 9 I Fylkesmannen i FRADELING AV HYTTETOMT - KLAGESAK Telemark 10 I Fylkesmannen i Telemark UTTALE TIL DISP.SAK.- FRÅDELING AV HYTTETOMT UNDER GNR 66, BNR 1 11 U Fylkesmannen i Telemark OVERSENDING AV DISPENSASJONSSAK - FRÅDELING AV HYTTETOMT FRÅ 66/1 12 I Fylkesmannen i KLAGE PÅ OM DISPENSASJON Telemark 14 U Fylkesmannen i OVERSENDING AV DOKUMENTASJON TIL Telemark 15 I Fylkesmannen i Telemark 16 I Edgar Olsen og Leiv Krosshus 17 I adm.-, og kirkedep. Det kgl. fornyings- 18 I Fylkesmannen i Aust- Agder SETTEFYLKESMANNEN KLAGE - OPPMODING OG OPPNEMNING AV SETTEFYLKESMANN. DISPENSASJON FOR FRÅDELING AV FRITIDSEIGEDOM KLAGE PÅ ANGÅENDE FRÅDELING AV TOMT PÅ EIGEDOMEN KROSSHUS, GNR. 66/1 - KOPI AV BREV SETTEFYLKESMANN - KLAGE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GNR 66 BNR 1 HANDSAMING AV KLAGE OVER KOMM. OM FRÅDELING AV EIGEDOM - GNR 66 BNR 1

29 19 U Telemark fylkeskommune 20 I Telemark Fylkeskommune 21 I Fylkesmannen i Telemark HJARTDAL KOMMUNE - FØRESPURNAD OM NY UTTALE PÅ GAMAL SAK - GNR 66 BNR 1 KROSSHUS SVAR - SPØRSMÅL OM DISPENSASJON FRA PBL - OPPRETTING AV HYTTETOMT - KROSSHUS- 66/1 FORESPØREL OM NY UTTALE TIL GAMMEL SAK UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJONSSØKNAD - FRÅDELING GNR 66 BNR 1 22 U Leif Krosshus NY HANDSAMING AV SØKNAD OM DELING AV SKOGSKOIE 23 I Leiv Krosshus KLAGE PÅ Vedlagde dokument: Settefylkesmannen si klagehandsaming. Sakshistorikk. Situasjonskart Utsnitt kommuneplan. Utsnitt INON. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan- og bygningslova (Lov ) Kommuneplan for Hjartdal kommune Saksgang: Utval for plan og bygg avgjer i møte. Bakgrunn for saka: Den vart det registert inn ein søknad om frådeling av ei skogskoie på gnr 66 bnr 1. Saka vart fyrst handsama i utval for plan og byggesaker den der det ikkje vart gjeve dispensasjon. Saka vart påklaga av heimelshavar og endeleg vedtak hjå settefylkesmannen (Fylkesmannen i Aust-Agder) er datert den der kommunen si avgjer av er oppheva, og at saka skal takast opp att. Årsaka til oppattakinga er at saka er lite konkretisert i høve til kva for natur- og friluftsinteressene som ligg føre i området. I tillegg føreligg det sakshandsamingsfeil ved at vedtaket (sak 020/12) ikkje tek stilling til om vilkåra for å gje dispensasjon etter 19-2 ligg føre. For at det kan gjevast dispensasjon må ikkje omsyna bak føresegna det dispenserast frå, eller omsyn i lova si formålsføresegn, verta vesentleg tilsidesett. I tillegg må føredelen ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempa etter ei samla vurdering. Sidan kommunen ikkje ser saka som frådeling til uendra bruk, må saka handsamast som ein dispensasjon frå kommuneplanen. Settefylkesmannen si oppheving av kommunen sitt vedtak den er datert den Sidan den nye kommuneplanen for Hjartdal fyrst vart vedteke den , må saka handsamast etter den gamle kommuneplanen. Det er sendt ut førespurnad om utale til Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune og heimelshavar.

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 06.05.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 16.01.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 01.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 01.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.09:00 Oppmøte ved kommunehuset. Synfaring i Tuddal vedk. NOT-sak

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 17.00 Saksnr til og frå: 011/16-017/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun Solberg,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 046/12-057/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Oppmøte på kommunehuset kl. 16.30 Felles kjøring frå Bøen camping kl.17.00

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda Saka gjeld: GNR/BNR 155/3 OG 153/13 - SØKNAD OM KONSESJON,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 13/297-2 Løpenummer: 13/7157 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 13/297-2 Løpenummer: 13/7157 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 13/297-2 Løpenummer: 13/7157 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling - Søknad om deling - 99/1 - Dimmelsvik - Eivind Tvedt

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling - Søknad om deling - 99/1 - Dimmelsvik - Eivind Tvedt Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2055-2 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling - Søknad om deling - 99/1 - Dimmelsvik - Eivind Tvedt Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 19:05 Saksnr til og frå: 032/14-038/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.10 19.10 Saksnr til og frå: 066/15-076/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Audun Solberg

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2013 Møtestad: Tuddal Skule Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 030/13-041/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom - Dimmelsvik - Per Harald Lunde

Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom - Dimmelsvik - Per Harald Lunde Politisk og administrativt sekretariat Per Harald Lunde Fetvegen 14 5464 DIMMELSVIK Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato 2017/2773-3 15.09.2017 Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 30.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 066/11-075/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 05.12.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 121/12-133/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

2 av 14 Kva saka gjeld: Saka gjeld søknad om frådeling av ein parsell (på 4500m2) på gbnr. 34/3. Planstatus: Tiltaket ligg i eit område som er avsett

2 av 14 Kva saka gjeld: Saka gjeld søknad om frådeling av ein parsell (på 4500m2) på gbnr. 34/3. Planstatus: Tiltaket ligg i eit område som er avsett SAMNANGER KOMMUNE 1 av 14 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jana Sandvik Arkivkode: GBNR-34/3 Arkivsaksnr: 14/279 Løpenr: 14/2661 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2016 Møtestad: Synfaring/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 067/16-076/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audun

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 28.08.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 NB! Synfaring Frammøte kommunehuset kl. 16:30 Frammøte Røde Kors-huset

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2011 Møtestad: kommunehuset, Sauland Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 048/11-055/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Borghild

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 18.05.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Fellessekretariatet Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1777 V62 FEL / HS 19.12.2014 K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 31.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Saksnr til og frå: 032/15-039/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker

Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset (synfaring vedk. POB-sak 082/10) Møtetid: Kl. 15.45 Oppmøte på parkeringsplassen

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 202/259 Delegert sak nr: 352/2 Arkiv: 52/25 Vedtaksdato: 0..202 ENKELTVEDTAK med klagerett i

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2009/1692-9 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Kvinnherad forvaltningskomite

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Klage Behandling av søknad om frådeling - 145/22 - Sunde -Gundesø/ Svein Røssland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Klage Behandling av søknad om frådeling - 145/22 - Sunde -Gundesø/ Svein Røssland Saksframlegg Saksmappe 2016/1341-10 Saksbehandlar Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Klage Behandling av søknad om frådeling - 145/22 - Sunde -Gundesø/ Svein Røssland Innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.03.2012 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:07 Saksnr til og frå: 015/12-023/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 06.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl Godkjenning - løyve til oppføring av garasje med dispensasjongbnr 27/263 M oldekleiv

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl Godkjenning - løyve til oppføring av garasje med dispensasjongbnr 27/263 M oldekleiv M el an d komm u ne Tonje Helen Dale Moldekleivmarka 30 B 5919 FREKHAUG Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl 02.09.2019 Vår: 19/1379-19/18205 larissa.dahl@meland.kommune.no Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 05.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 28.04.2014 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 09:00 Fellestransport frå Kommunehuset kl. 08:30 Utvalsmedlemene blir med

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling

Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for plan og utvikling Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Synfaring vedk. sak 047/14. Oppmøte kl. 17.00 for felles transport

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

Vår ref. 2013/1373-4. Særutskrift - Dispensasjon - 186/84 -bruksendring frå garasje til fritidsbustad - Valen - Oddvar Myklebust

Vår ref. 2013/1373-4. Særutskrift - Dispensasjon - 186/84 -bruksendring frå garasje til fritidsbustad - Valen - Oddvar Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS

Vår ref. 2016/ Særutskrift - Konsesjon - fallrettar - Tverrelva - Tverrelva Kraftverk AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset - Synfaring vedk. NOT-sak 030/12 Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette

Detaljer