Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk"

Transkript

1 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Thomas H. Timland utvalsleiar Sakliste Sak nr. Saktittel 008/10 GODKJENNING AV MØTEBOK 009/10 DELEGASJONSSAK 010/10 REFERATSAKER 011/10 KJELL OLAV FOSSE - REKVISISJON AV KARTFORRETNING 012/10 HANS BONDAL - DISPENSASJONSSØKNAD OM FRADELING AV HYTETOMT OG TILKOMST FRA GNR 113/2,3 013/10 SØKNAD OM TILSKOT TIL KJØP AV MJØLKEKVOTE 014/10 NY FORSKRIFT VEDK. NEDSETT KONSESJ0NSGRENSE 015/10 BUPLIKT PÅ EIGEDOMEN GBNR. 50/2

2 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for næring og teknikk /10 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 10/211 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for næring og teknikk /10 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 10/209 DELEGASJONSSAK FNOT-001/ : TORBJØRN HAUGEN - DISPENSASJONSSØKNAD TIL FRÅDELING AV HYTTETOMT VEDTAK Hjartdal kommune v/rådmannen gjev med heimel i jordlova løyve til å dele ei hyttetomt med areal inntil 1 dekar frå eigedomen gnr. 47, bnr. 2. Tomta skal liggje som vist på kart i målestokk 1:5000 vedlagd søknaden. TILRÅDING Delegasjonssakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre.

4 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for næring og teknikk /10 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 10/210 REFERATSAKER Nr Dok.ID T Dok.dato Avs./Mott. Tittel 1 10/1080 I Miljøverndeparteme ntet 2 10/1081 I Det kgl. landbruksog matdepartementet OM ENDRINGER I NASJONAL FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG ISLAGTE VASSDRAG ENDRINGER I RUNDSKRIV M-3/ PRISER PÅ LANDBRUKSEIGEDOMMER MED KONSESJON MV TILRÅDING Referatsakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre.

5 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for næring og teknikk /10 HH Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: GBNR- 80/8 Arkivnr.: 10/121 KJELL OLAV FOSSE - REKVISISJON AV KARTFORRETNING Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Kjell Olav Fosse KVITTERING FOR NABOVARSEL 2 I Kjell Olav Fosse SITUASJONSKART Vedlagde dokument: Dokument nr. 2. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Jordlova. 12, deling av landbrukseigedom. Saksgang: Utval for næring og teknikk avgjer søknaden. Bakgrunn for saka: Kjell-Olav Fosse, eigar av gnr. 80, bnr. 8, søkjer om deling av eigedomen. Søknaden gjeld eit areal på ca. 2,5 dekar som skal vera tillegg til bustadeigedomen gnr. 80, bnr. 32. Denne eigedomen har eit areal på ca. 2,5 dekar og er eigd av Øyvind Fosse, onkel til søkjaren. Gnr. 80, bnr. 8 har etter jordregisteret eit totalareal på dekar, der 34 dekar er fulldyrka jord, dekar produktiv skog og dekar uproduktive areal. Det aktuelle tilleggsarealet er i følgje skogbrukplan høgproduktiv skogsmark. Vurdering:

6 Eksisterande bustadtomt og tilleggsarealet vil gje ei tomt på ca. 5 dekar. Hjartdal kommune ynskjer etablering av store bustadtomter der forhold ligga til rette for dette, som alternativ til mindre tomter i meir urbane strøk. Det er grunn til å tru at interessa for romslege bustadtomter vil vera stor både i dag og på lengre sikt. Med bakgrunn i ressursane som høyrer til gnr. 80, bnr. 8, finn me at den omsøkte delinga vil vera forsvarleg i forhold til den avkastninga eigedomen kan gje. Me kan heller ikkje sjå at delinga vil medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Ein gjer merksam på at delinga og krev godkjenning etter plan- og bygningslova. RÅDMANNEN TILRÅR: Hjartdal kommune gjev med heimel i jordlova løyve til å dele frå eit areal på ca. 2,5 dekar av eigedomen gnr. 80, bnr. 8. Arealet skal vera tillegg til bustadeigedomen gnr. 80, bnr. 32 og liggje slik det går fram av kart i målestokk 1:5000 vedlagd søknaden. Rett utskrift Dato: Kopi til: Kjell Olav Fosse 3692 NSF Telemark v/fylkesleder Sigrunn LØygarden Gundersen 7435

7 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for næring og teknikk /10 HH Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: GBNR- 113/2 og 3 Arkivnr.: 10/88 HANS BONDAL - DISPENSASJONSSØKNAD OM FRADELING AV HYTETOMT OG TILKOMST FRA GNR 113/2,3 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Hans Bondal HANS BONDAL - DISPENSASJONSSØKNAD OM FRADELING AV HYTETOMT OG TILKOMST FRA GNR 113/2,3 2 I Statens vegvesen UTTALE FRÅ VEGVESENET 3 I Hans Bondal REKV. AV KARTFORRETNING 4 I Hans Bondal KART 5 I Hans Bondal NABOVARSEL Vedlagde dokument: Kart i målestokk 1:1500 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Jordlova, 12, deling av landbrukseigedom. Saksgang: Utval for næring og teknikk avgjer søknaden etter jordlova. Bakgrunn for saka: Hans Bondal søkjer om deling av eigedomen Bakken, gnr. 113, bnr. 2-3, i Bondal. Søknaden gjeld ei hyttetomt på ca. 1 dekar og areal for ein ca. 60 meter lang tilkomstveg til denne. Det er vist på kart vedlagd søknaden, kvar tomta skal liggje. Det er syster til søkjaren som skal ha tomta. Det er del av arveoppgjeret etter foreldra.

8 Eigedomen Bakken har etter jordregisteret eit totalareal på 615 dekar der ca. 15 dekar er beite, 304 dekar produktiv skog og 297 dekar uproduktivt areal. I følgje søknaden ligg tomta i eit tidlegare innmarksbeite. Beitet er no vakse til med lauvskog. I området rundt er det skog med låg bonitet. Tomta ligg i landbruks-, natur- og friluftsområde i kommunedelplanen for Bondal. Vurdering: Frådelinga vurderast som forsvarleg i forhold til avkastninga eigedomen kan gje. Me kan heller ikkje sjå at delinga vil medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området eller uheldige verknader for kulturlandskapet. Ein gjer merksam på at delinga og krev godkjenning etter plan- og bygningslova. RÅDMANNEN TILRÅR: Hjartdal kommune gjev med heimel i 12 i jordlova løyve til deling av eigedomen Bakken, gnr. 113, bnr. 2 og 3. Løyvet gjeld ei hyttetomt med areal inntil 1 dekar og areal for godkjend tilkomstveg til denne. Tomta skal liggje som vist på kart vedlagd søknaden.

9 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for næring og teknikk /10 BN Saksansvarleg: Bjørg Nes Arkiv: K2-V11 Arkivnr.: 10/154 SØKNAD OM TILSKOT TIL KJØP AV MJØLKEKVOTE Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Halvor Hardang SØKNAD OM TILSKOT TIL KJØP AV MJØLKEKVOTE/KOPI AV KVITTERING 4 I Olav Tho SØKNAD OM TILSKOT TIL KJØP AV MJØLKEKVOTE 5 I Kristian Åbø SØKNAD OM TILSKOT TIL KJØP AV STØRRE MJØLKEKVOTE FOR KU 3 I Signe og Gullik Lonar SØKNAD OM TILSKOT TIL KJØP AV MJØLKEKVOTE Vedlagde dokument: Ingen Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Vedtekter for bruk av kommunale næringsfond. Saksgang: Utval for næring og teknikk avgjer. Bakgrunn for saka: I følgje liste frå Statens landbruksforvaltning er det åtte produsentar i Hjartdal kommune som har kjøpt mjølkekvote frå staten i Til saman er det kjøpt liter for i alt kr ,- Det er ikkje komme melding om at det er nokon som har kjøpt privat kvote. Det har i alle år vore gjeve kommunal stønad til kvotekjøp. Tilskottsprosenten har variera frå 10 til 20 %. Vurdering:

10 For å stø opp om mjølkeproduksjon i kommunen er det viktig at kommunen stør opp om dei som vil auke produksjonen. Det bør derfor løyvast midlar på same nivå som tidlegare år, inntil 1 krone pr. liter. Det utgjer om lag 28% i tilskot. Utover det ein veit om pr dags dato bør det løyvast litt ekstra dersom det er nokon som har kjøpt kvote privat. Det bør gjevast same tilskot til privatkjøp. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Hjartdal kommune løyver inntil kr 95000,- som tilskot til kjøp av mjølkekvote for Tilskot kan fordelast på alle kvotekjøparar med kr 1,-pr liter 3. Tilskot løyvast frå konto: (fond ) 4. Dersom kvoten vert avhenda innan 5 år frå løyvingsdato skal tilskotet betalast tilbake.

11 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for næring og teknikk /10 HH Kommunestyret /10 HH Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: K2-V60 Arkivnr.: 10/193 NY FORSKRIFT VEDKOMANDE NEDSETT KONSESJONSGRENSE Vedlagde dokument: Orienteringsskriv om bu- og driveplikt. Statens landbruksforvaltning. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Konsesjonslova Forskrift etter konsesjonslova, Hjartdal kommune, fastsett , endra Saksgang: Utval for næring og teknikk tilrår. Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: Hjartdal kommune har pr. i dag forskrift etter konsesjonslova der konsesjonsfridomen er sett ut av kraft for bebygd eigedom som er eller har vore i bruk som heilårsbustad ( 0-konsesjon ). Dette vil seie at kjøpar av ein slik eigedom må søkje om konsesjon for ervervet dersom eigedomen ikkje skal nyttast som heilårsbustad. Frå 1. juli 2009 er reglane om bu- og driveplikt endra. Mellom anna er reglane om driveplikt flytta frå konsesjonslova til jordlova. Det har og blitt mogleg gjennom forskrift å sette konsesjonsfridomen etter 5 første ledd nr. 1 i konsesjonslova (unntaket for slektskap) ut av kraft. Denne regelen har slik ordlyd: Konsesjon er ikkje nødvendig når ervervar er: 1. Eigars ektefelle, eller er i slekt med eigaren eller eigarens ektefelle i rett oppstigande eller nedstigande line eller i eigars eller ektefellens første sidelinje til og med barn av sysken, eller er i svogerskap med eigaren i rett oppstigande line, forutsett at eigaren har sitt konsesjonsforhold i orden. Konsesjonsplikt kan likevel følgje av 7 andre ledd. Konsesjonsfridomen gjeld tilsvarande for sambuarar i ekteskapsliknande forhold.

12 Fastsetjing av slik forskrift vil seie at buplikt og vil oppstå ved overdraging innan familie. Konsesjonsplikta det er snakk om her, gjeld ikkje når ervervar forpliktar seg til at eigedomen skal nyttast til heilårsbustad i den tida han eig eigedomen, anten av han sjølv eller andre. Ein eigedom er i bruk som heilårsbustad når ervervar eller andre har teke eigedomen i bruk som sin reelle bustad. Buplikt etter denne regelen treng med andre ord ikkje vera personleg. Forskrift kan berre fastsettast etter oppmoding frå kommunen og så langt det blir sett nødvendig for å hindre at eigedomar som bør nyttast til heilårsbustad blir nytta til fritidsføremål. Det er Statens landbruksforvaltning som avgjer om det skal innførast forskrift. Vurdering: I Hjartdal kommune er det sers viktig å halde oppe, eller helst auke, talet på innbyggjarar. Dette gjeld i heile kommunen. Kvar einaste innbyggjar er viktig i denne samanhengen. Me ser at mange bustadeigedomar som blir overdregne innan familien, blir ståande tomme og berre blir bruka som fritidsbustader. Dette ynskjer kommunen å hindre. Etter vår meining er det derfor heilt klart nødvendig å fastsetje forskrift, også for overdragingar innan familien, for å hindre at eigedomar som bør nyttast til heilårsbustad blir nytta til fritidsføremål. RÅDMANNEN TILRÅR: Hjartdal kommune bed om at det for kommunen blir fastsett ny forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter 7 i konsesjonslova slik at: 1. konsesjonsfridomen etter 4 første ledd nr. 4 i lova blir sett ut av kraft for bebygd eigedom som er eller har vore i bruk som heilårsbustad. 2. konsesjonsfridomen etter 5 første ledd nr. 1 blir sett ut av kraft for eigedomar som er omfatta av punkt 1 over.

13 Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Utval for næring og teknikk /10 HH Saksansvarleg: Harald Helliksen Arkiv: GBNR- 50/2 Arkivnr.: 09/1003 BUPLIKT PÅ EIGEDOMEN GBNR. 50/2 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 U Ole Larsen BROT PÅ LOVBESTEMT BUPLIKT ETTER KONSESJONSLOVA 5 ANDRE LEDD, GNR. 50, BNR. 2 I HJARTDAL KOMMUNE 2 U Ole Larsen PÅLEGG OM Å SØKJE KONSESJON SOM FØLGJE AV BROT PÅ BUPLIKT ETTER KONSESJONSLOVA 5, ANDRE LEDD VED OVERTAKING AV EIGEDOMEN TRAIN, GNR. 50, BNR. 2 I HJARTDAL KOMMUNE 3 U Ole Larsen PÅLEGG OM Å SØKJE KONSESJON SOM FØLGJE AV BROT PÅ BUPLIKT ETTER KONSESJONSLOVA 5 ANNET LEDD VED OVERTAKING AV EIGEDOMEN GNR. 50, BNR I Adv. Bjørge-Skaaraas EPOST - VEDR. KONSESJONSSØKNAD & Co AS 5 I Ole Henrik Larsen SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR 50, BNR. 2 6 U Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS OG GNR 53, BNR.15 I HJARTDAL KOMMUNE KONSESJONSSØKNAD, OLE LARSEN, GNR. 50, BNR. 2 I HJARTDAL KOMMUNE Vedlagde dokument: Dokument nr. 5. Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:

14 Konsesjonslova. Saksgang: Utval for næring og teknikk avgjer saka. Bakgrunn for saka: Ole-Henrik Larsen overtok eigedomen Train, gnr. 50, bnr. 2, etter far sin i Eigenerklæring om konsesjonsfridom er tinglyst 21. april Vilkår for konsesjonsfridom er at ervervar buset seg på eigedomen innan eitt år og sjølv bur der i minst fem år. Larsen har kryssa av på eigenerklæringa at han er kjent med dette. Han skulle med andre ord ha busett seg på eigedomen innan 21. april Eigedomen Train har etter jordregisteret 27.3 dekar fulldyrka jord, 8.6 dekar overflatedyrka jord og dekar produktiv skog. Hjartdal kommune konstaterte i oktober 2009 at Larsen ikkje hadde flytta til eigedomen. Kommunen sende han brev om at buplikta ikkje var oppfylt og gjorde merksam på at kommunen då kan påleggje han å søkje konsesjon. Det blei bedt om merknader til dette innan 14 dagar. Kommunen mottok ikkje skriftlege merknader. Ved brev av blei Larsen med heimel i 13 tredje ledd i konsesjonslova pålagd å søkje om konsesjon. Kommunen mottok søknad om konsesjon. I søknaden står det mellom anna at formålet til Larsen med å overta garden er å drive han på ein forsvarleg og hensiktsmessig måte. Han ynskjer på sikt å busetje seg på eigedomen og utvikle han på ein berekraftig måte. Våningshuset på garden er i dag leigd ut, slik at det er busetjing på eigedomen. I følgje søknaden er det viktig for Larsen at det er busetjing på eigedomen til ei kvar tid. Det blir prinsipalt søkt om at konsesjon blir gjeve utan pålegg om personleg bu- og driveplikt. Ein meiner at formålet til konsesjonslova blir teke vare på ved at eigedomen har busetjing til ei kvar tid. Det står vidare i søknaden at dersom kommunen ikkje finn grunnlag for å gje konsesjon utan personleg buplikt, blir det søkt om dispensasjon frå bu- og driveplikta i fem år. I følgje søknaden er Ole Larsen etablert i Sarpsborg med kone og to ungar. Omsynet mellom anna til ungane og moglegheiter for arbeid, tilseier at det ligg føre grunnlag for å gje ei utsetjing i forhold til den personlege bu- og driveplikta. Ein meiner at eigedomen pr. i dag ikkje er eigna til å huse en hel familie utan at vedlikehaldtiltak blir sett i verk. I søknaden er oppgitt at våningshuset er i dårleg stand. Det blir elles vist til søknaden som er sendt medlemmane i utvalet saman med saksutgreiinga. Vurdering: Ein søknad om konsesjon kan godkjennast, avslåast eller godkjennast på slike vilkår som er påkravd for å fremje formålet til lova. Administrasjonen meiner at søknaden bør godkjennast, men at det er nødvendig å sette vilkår for å fremje formålet til lova, sjå 1. I følgje 9 i lova skal det for erverv landbrukseigedom i saker som denne, leggjast serleg vekt på om formålet til ervervar tek vare på omsynet til busetjinga i området, om ervervet inneber ei driftsmessig god løysing og om ervervet tek vare på omsynet til

15 ei heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskapet. I tillegg skal det mellom anna leggjast vekt på storleiken på eigedomen, avkastningsevna og hustilhøva. Søkjars tilknyting til eigedomen og livssituasjonen til søkjar kan tilleggjast vekt som eit korrigerande moment. I følgje 11 i konsesjonslova kan ein gje konsesjon etter lova på slike vilkår som ein i kvart enkelt tilfelle finn påkravd av omsyn til dei formål lova skal fremje. Ut frå ei totalvurdering av formåla som det etter konsesjonslova skal takast omsyn til, og serleg i forhold busetjinga i området, meiner me at det er heilt klårt nødvendig å setje vilkår om buplikt i denne saka. Det er nedgang i folketalet og fare for vidare nedgang i folketalet i denne delen av kommunen og dermed behov for å oppretthalde eller styrkje busetjinga i området. Spørsmålet er om denne plikta skal vera upersonleg eller ei personleg plikt for eigaren. Omsynet til ei heilskapleg ressursforvaltning og kulturlandskap vil truleg vera lettare å ivaretaka ved ei personleg buplikt, sjølv om me ikkje ser dette som avgjerande. Storleik på eigedomen, avkastningsevna og hustilhøva skal det leggjast vekt på, men ikkje serleg vekt. Me meiner likevel at ingen av desse momenta taler mot ei personleg buplikt. Train har gjennomsnittlege ressursar i forhold til andre gardar i området. Det sentrale i saka er omsynet til busetjinga i området. Dette skal det leggjast stor vekt på. Ei upersonleg buplikt kan medføre utstabile og usikre forhold med tanke på busetjing, til dømes kortvarige leigeforhold og problem med å få leigetakarar. Me ser det slik at det er nødvendig med ei personleg buplikt for å sikre omsynet til busetjinga. Me vurderar det som pårekneleg at andre ville erverve eigedomen for å bu der. Train ligg elles sentralt i Gvammen med relativ kort veg til daglegvarehandel og barneskule. Me ser at søkjar kan ha behov for noko tid med tanke på etablering i Hjartdal. Administrasjonen vil derfor foreslå at det blir sett vilkår om tilflytting innan RÅDMANNEN TILRÅR: Hjartdal kommune visar til vurderingane over og gjev med heimel i konsesjonslova Ole-Henrik Larsen konsesjon for overtaking av eigedomen Train, gnr. 50, bnr. 2 og gnr. 53, bnr. 15. Det setjast som vilkår for konsesjon at søkjaren buset seg på eigedomen innan og deretter sjølv bur på eigedomen i minst 5 fem- år i samanheng. Rett utskrift Dato: Kopi til: Ole Henrik Larsen Bissebergvn

16

17

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.03.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 19:00 Saksnr til og frå: 008/10-015/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 01.11.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.09:00 Oppmøte ved kommunehuset. Synfaring i Tuddal vedk. NOT-sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Liv Bente Viddal Arkivsak: 2013/1427 Løpenr.: 11175/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Landbruksnemnda Saka gjeld: GNR/BNR 155/3 OG 153/13 - SØKNAD OM KONSESJON,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset - Synfaring vedk. NOT-sak 030/12 Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 05.03.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 011/14-021/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold

Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Konsesjonsjonslova Føremålet: Skape samfunnsgagnlege eigar- og brukarforhold Lova sitt utgangspunkt: - trengst løyve for å overta fast eigedom - lova gjer sjølv mange unntak ): dei fleste overtakingar

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 31.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 09.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar. STRYN KOMMUNE Servicekontoret Det kgl. landbruks- og matdepartement Vår ref. Dykkar ref. Dato: 14/1055-3/K1-V60//ABE 14/1567 25.11.2014 Høyringsuttale om oppheving av konsesjonslova og buplikt på landbrukseigedomar.

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 15.02.2011 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 09.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Saksnr til og frå: 001/12-007/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /84 Kommunestyret. Buplikt for nær slekt - endring av forskrift for Vinje kommune Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2012/1768 Løpenr.: 12503/2012 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.08.2012 12/84 Kommunestyret Sakshandsamar: Thor Christiansen for

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA. Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Fellessekretariatet Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1777 V62 FEL / HS 19.12.2014 K-SAK 174/14 HØYRING - FRAMLEGG TIL OPPHEVING

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 8204 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 27.02.2012 Møtestad: kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 22.01.2014 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur Møtedato: 28.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, møterom Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

MELAND KOMMUNE Komm.avd. for natur - næring og tekniske tenester

MELAND KOMMUNE Komm.avd. for natur - næring og tekniske tenester MELAND KOMMUNE Komm.avd. for natur - næring og tekniske tenester Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007, Dep 0030 OSLO Dykkar ref. Journalp.ID 08/5410 Vår ref. LSB ArkivsakiD 08/870 Arkiv nr. N-000

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA - EID KOMMUNE

HØYRINGSUTTALE - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA - EID KOMMUNE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår ref. Dato: 14/2057-5/K2-V60//KDA 15.01.2015 HØYRINGSUTTALE - FORSLAG OM Å OPPHEVE KONSESJONSLOVA OG BUPLIKTA - EID KOMMUNE Eid kommune handsama

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 Unntatt offentlighet Rapport Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2015 Rapport-nr.: Rapport: Avdeling: Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 31.08.2010 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 21:30 Saksnr til og frå: 027/10-035/10 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Thomas

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 31.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 16.11.2010 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl.17:00 19:30 Saksnr til og frå: 039/10-045/10 Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla Krosshus Møteprotokoll for Utval for

Detaljer

Vestre Slidre kommune

Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune Landbruk /næring og teknisk 2966 SLIDRE Telefon: 61 34 50 00 Fax: 61 34 50 50 Internett: www.vestre-slidre.kommune.no E-post: post@vestre-slidre.kommune.no SÆRUTSKRIFT KU pi: Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2016

Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2016 Unntatt offentlighet Rapport Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova og odelslova i 2016 Rapport-nr.: 15.6.2017 Rapport: Avdeling: Fylkesmannen sin praktisering av jordlova, konsesjonslova

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 23.03.2010 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 02.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 119/3 og 119/4 - deling av grunneigedom - Uskedalen - Peder Ljosnes

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 119/3 og 119/4 - deling av grunneigedom - Uskedalen - Peder Ljosnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 03.02.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Kommunestyremedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Høring - forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov Nord-Aurdal kommune Utvalgssak ournalid: 16/7541 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 25.08.2016 053/16 KARTER Kommunestyret 08.09.2016 089/16 KARTER Høring - forslag til endring av

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 09.02.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 04.05.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19.00 Saksnr til og frå: 029/11-035/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: Utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Landbruk, Miljø og Utmark

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Landbruk, Miljø og Utmark Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Landbruk, Miljø og Utmark Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Landbruk, Miljø og Utmark Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 03.12.2012 Møtestad: Kommunehuset, Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 05.03.2012 Møtestad: kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16

Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring /16 Bø kommune Styre/råd/utval Møtedato Saknr Utval for plan, teknikk og næring 21.06.2016 72/16 Saksansvarleg: Anna Svalbjørg Arkiv: GBN - 10/1, K2 - L33 Arkivsaknr.: 16/3031 Eikavegen gnr. 10 bnr. 1 - Frådeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 23/11 11/535

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

1_4111tål?'E'1e. 7k_ HØRING OM ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN

1_4111tål?'E'1e. 7k_ HØRING OM ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN INDERØY 7670 INDERØY KOMMUNE Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 dep. 0030 OSLO 1_4111tål?'E'1e 7k_, Sg j t,-, ArK. : ar dat : 28.04.2008 Deres r f.: Emnekode: 640 Saksnr. 08/00219-004 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 AEB K3-&13

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /15 AEB K3-&13 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 19.01.2015 004/15 AEB Saksansvarleg: Anne E. Bamle Arkiv: K1-483, K3-&13 Arkivnr.: 15/44 HØYRINGSUTTALE TIL LANDBRUKS-

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT

HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 15.12.2014 Saksnr.: 2014/1893 Løpenr.: 35062/2014 Arkiv: V00 Sakshandsamar: Anne Berit Hauge HØYRING OM OPPHEVING AV KONSESJONSLOVA OG BUPLIKT Saksnr Utval Møtedato 6/15

Detaljer

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse

Side 2 av 20 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 050/16 16/628 GBNR. 33/7 m.fl. - Handsaming av søknad om konse SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 20 TILLEGGS-MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 06.09.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 19:10 Saksnr til og frå: 075/13-083/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 07.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet. Søknad om konsesjon på overtaking av landbrukseigedomen Lie gnr. 164/3, 165/6

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet. Søknad om konsesjon på overtaking av landbrukseigedomen Lie gnr. 164/3, 165/6 Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2015/1996 Løpenr.: 19445/2015 Arkivkode: 164/3/165/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Thor Christiansen Søknad om konsesjon på

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Interkommunalt landbrukskontor

Interkommunalt landbrukskontor Interkommunalt landbrukskontor Det kongelege Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2008172-21 Halvor Fjone,35068100

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 28.09.2011 Møtestad: Tuddal Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 17:00 20:30 Saksnr til og frå: 056/11-060/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar

Detaljer

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 90/2 - deling av eigedom - Seimsfoss - Merete Guddal

Vår ref. 2016/ Særutskrift - 90/2 - deling av eigedom - Seimsfoss - Merete Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 06.06.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Møteinnkalling for Valstyret

Møteinnkalling for Valstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Valstyret Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.05.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer