Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF"

Transkript

1 Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Apotekene Vest HF

2 Innhold 1. Innleiing 3 2. Overordna dokumenta 4 3. Prinsipp for informasjons- og kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsprinsippet 3.2 Prinsippet om aktiv informasjon 3.3 Heilskapsprinsippet 3.4 Linjeprinsippet 3.5 Prinsippet om informasjon som leiaransvar 4. Offentlegheitslova og meiroffentlegheit 7 5. Overordna mål for informasjon og kommunikasjon 8 6. Planar og tiltak Intern informasjons- og kommunikasjonsarbeid Resultatmål 6.2 Ekstern informasjons- og kommunikasjonsarbeid 7. Organisering og ansvar 12 Retningslinjer for mediekontakt 8. VEDLEGG 14 Vedlegg 8.0 Verkemiddel Kanalar Vedlegg 8. 1 Kommunikasjons og informasjonsflyt, Apotekene Vest HF Vedlegg 8.2 Informasjonsflyt i ApoV for arkivuverdig materiale Vedlegg 8.3 Arkivverdige dokument E-POST Vedlegg 8.4 2

3 1. Innleiing Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Apotekene Vest HF (ApoV) skal innehalde dei overordna prinsipp, mål, planar og tiltak for informasjonsverksemda i føretaket. Informasjon er eit viktig og nødvendig ledd i ApoV si verksemd og skal integrerast som eit strategisk verktøy på same måte som andre viktige funksjonar, til dømes økonomistyring og personalforvaltning. Informasjonsstrategien skal vera eit aktivt verktøy i planlegging og gjennomføring av informasjons- og kommunikasjonstiltak, og skal gi føringar for informasjonsflyt mellom ApoV og omverda og internt i ApoV. Dette inneberer målretta satsing på ekstern og intern informasjon. 3 God informasjon bør vera eit av kvalitetskrava til dei enkelte tenestene som blir ytt.

4 2. Overordna dokumenta Dei førande dokumenta i ApoV sin informasjons- og kommunikasjonsstrategi er: Arkivlova Felles rammeverk for nettbasert kommunikasjon i spesialhelsetenesta Forvaltningslova Informasjon og kommunikasjon styringsverktøy i Helse Vest RHF Offentlegheitslova Statens informasjonspolitikk for statsforvaltning Overordna dokumenta 4

5 3. Prinsipp for informasjons- og kommunikasjonsarbeid I Informasjonspolitikk for statsforvaltning (2001), er det nedfelt 5 prinsipp. Prinsippa omfattar tidspunkt, metode og organisering for informasjonsverksemda og må sjåast i samanheng for at informasjonspolitikken skal fungere. Nedanfor er desse skrivne om for å passa til ApoV sine oppgåver og kontekst. 3.1 Kommunikasjonsprinsippet Kommunikasjonsprinsippet er rettesnora for all statleg informasjonsverksemd: Informasjonen skal gå begge vegar og tilfredsstille både avsendar sitt behov for å gi informasjon, og mottakar sitt behov for å ta i mot informasjon. Informasjonsverksemda skal skje på mottakarane/brukarane sine premissar. Dette inneberer at ApoV må forsøka å setje seg inn i mottakaren sin situasjon, synspunkt og behov. 3.2 Prinsippet om aktiv informasjon Prinsippet om aktiv informasjon er knytt til at innsyn i forvaltning ikkje er nok. Dette betyr blant anna at ApoV må vera bevisst at aktiv informasjon ikkje nødvendigvis inneberer meir informasjon, men at den må vera målretta og basert på brukarane sine behov. Prinsipp for informasjons- og kommunikasjonsarbeid 5

6 3.3 Heilskapsprinsippet Heilskapsprinsippet set mottakaren sine behov i sentrum slik at den står fram som heilskapleg for mottakaren. Praktisk inneberer dette at informasjon skal samordnast internt, slik at ApoV står fram heilskapleg på nettstader og gjennom trykksaker. 3.4 Linjeprinsippet Linjeprinsippet vil seie at informasjonsansvaret følgjer saksansvaret og inneberer at Informasjon og kommunikasjon er ein naturleg del av sakshandsaminga. 3.5 Prinsippet om informasjon som leiaransvar Prinsippet om informasjon som leiaransvar vil seia at leiinga er ansvarleg for at informasjon og kommunikasjon blir brukt på ein profesjonell og etisk forsvarleg måte i arbeidet, og har ansvar for at informasjonspolitikken blir implementert. Ein leiar kan ikkje delegera ansvaret for å informere generelt sett, berre gi ansvar til å løyse visse oppgåver. Det er leiaren som bestemmer kven som skal uttala seg om kva og når dei skal uttala seg. Prinsipp for informasjons- og kommunikasjonsarbeid 6

7 4. Offentlegheitslova og meiroffentlegheit ApoV har plikt til å fjølge vedtektene i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlegheitslova). I utgangspunktet er ApoV sine saksdokument offentlege så langt det ikkje er gjort unntak i lov eller ved heimel i lov. For detaljer sjå Offentlegheitslova og Rundskriv vedr. Innskjerping av praktiseringa av offentlegheitslova. Opplysningar som er undergitt teieplikt i lov eller i medhald av lov er unnateke frå offentlegheit. Dokumentet elles er offentleg, når ikkje desse delane alene gir eit openbart misvisande bilde av innhaldet, eller dei unnatekne opplysningar utgjer den vesentlegaste del av dokumentet sitt innhald. Dokument påført lovlig gradering kan ein frita fullstendig. Som hovudregel skal ein vurdera om dokumentet bør sjåast bort frå før det tas standpunkt til om dokumentet kan sjåast bort frå. ApoV skal praktisere meiroffentlegheit. Dette betyr at informasjon kan offentleggjerast heilt eller delvis sjølv om det med heimel i loven er mogeleg å frita det frå innsyn. Meiroffentlegheit skal utvisast dersom det ikkje føreligg eit reelt og sakleg behov for å frita dokument frå offentlegheit. Det er et leiaransvar å sørgje for at offentlegheitslova, inklusive vurdering av meiroffentlegheit, blir praktisert på ein rett måte. Offentlegheitslova og meiroffentlegheit 7

8 5. Overordna mål for informasjon og kommunikasjon Apotekene Vest HF skal ha ei effektiv, mål- og resultatretta informasjonsverksemd. Informasjon må inngå i all overordna planlegging, og skal vera eit styringsreiskap. ApoV må definera sine målgrupper og jamleg evaluere desse, slik at bodskapen sin form og innhald, samt kanalane er tilpassa utviklinga og endringane i målgruppene. Dette er viktig fordi målgrupper ikkje er statiske storleikar, og fordi det kontinuerleg skjer endringar når det gjeld kunnskap, teknisk dugleik, forventningar og krav til offentleg sektor. Informasjonsarbeidet er ein kontinuerleg prosess, kor tiltak som er satt i gong blir evaluert samtidig som nye tiltak blir planlagde. Informasjon og kommunikasjon skal: fremja ApoV sine interesser vera aktiv, lett tilgjengeleg og bli gitt utan etterlysing vera open, sakleg, korrekt og tilpassa mottakaren sitt behov forståast av alle Overordna mål for informasjon og kommunikasjon 8

9 6. Planar og tiltak Den grunnleggjande informasjonskulturen må vera den same for heile ApoV og det skal vera bevisst bruk av ein felles grafisk profil, jfr. Profilhandbok, Regionale helseføretak. ApoV ønskjer å gi einsretta og tydeleg informasjon både internt og eksternt. For å unngå å gå glipp av informasjon og informasjonskveling, må ApoV informera på den enkelte brukar sine premiss. Dette betyr at ApoV må kanalisera informasjon slik at den treff dei som har behov for det. For mykje ikkje målretta informasjon blir oppfatta som støy. 6.1 Intern informasjons- og kommunikasjonsarbeid Som arbeidsgjevar er ApoV pålagt ved lov å informera dei tilsette om arbeidsforhold, avgjerder på leiarnivå og eventuelle endringar i arbeidsoppgåver eller organisasjon. God informasjonsflyt innetter i organisasjonen er ein føresetnad for å oppfylla det overordna målet for ApoV sin informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Planar og tiltak 9 For at informasjon skal vera truverdig, må bodskapen vera lik, same kva nivå i organisasjonen det kjem ifrå. For at informasjonen skal vera nyttig, må det vera korrekt og nå fram i tide til mottakaren.

10 Alle tilsette, og særleg leiarane må prøva å få til at den interne kommunikasjonen er så god at den gjer sitt til å skape felles identitet, gode sosiale forhold og sikrar at alle arbeider mot eit felles mål. Resultatmål God kunnskap i ApoV om visjonar, gjeldande mål og strategiar. Betre informasjonsflyt innanfor organisasjonen. Lik informasjon til alle tilsette om spesifikke hendingar, policy, prosedyre eller retningslinjer. Gjere kjent implementering og praktisering av overordna avgjerder. Relevant informasjon frå ApoV skal til einkvar tid vera elektronisk tilgjengeleg for alle tilsette, hovudsakeleg gjennom intranett og internett. Skape vi-kjensle i ApoV. Planar og tiltak 10

11 6.2 Ekstern informasjons- og kommunikasjonsarbeid Det er nødvendig å velja ut kva for interesse- og målgrupper som er viktigast å halde seg til med tanke på ApoV sine prioriterte satsingsområde. Ein stor del av informasjonen blir distribuert indirekte (Helse Vest RHF, driftsansvarlege, einingsleiarar, postmottak og liknande) utan at ApoV har kjennskap til kor effektiv vidareformidlingskanalane er. I tillegg kan informasjon som blir motteken vera vanskeleg å forstå for mange av sluttbrukarane. Det må derfor bli utforma og marknadsført sikre og effektive kommunikasjonskanalar for den enkelte målgruppa, slik at informasjonen når fram til den tiltenkte mottakaren Auka kunnskap om ApoV og føretaket sine tenester ved å sikra god, korrekt og til ein kvar tid oppdatert informasjon om ApoV. God, målretta informasjon om føretaket (brosjyrar og liknande) Nettbasert informasjon som kontinuerleg blir forbetra og vidareutvikla, slik at ApoV kan tilby korrekte opplysningar på ein brukarvennleg måte. Etablerte og velfungerande kanalar for informasjon. Planar og tiltak 11

12 7. Organisering og ansvar Prinsippa i statens informasjonspolitikk betyr i praksis at det overordna informasjonsansvaret i ApoV ligger hos administrerande direktør, mens det operasjonelt er delegert til informasjonsansvarleg. Vidare har leiarar informasjonsansvar for sine fagområde, mens alle medarbeidarar har eit sjølvstendig ansvar for å vurdere informasjon og kommunikasjon som eit verkemiddel i sakshandsaminga. Sakshandsamarane skal kunna uttala seg om saker innanfor sitt fagfelt, men skal orientere nærmaste leiar om alle førespurnader frå media og ikkje gi offisielle utsegner til media utan først å ha konferert med ein leiar. I alle høver der det er føremålstenleg skal også informasjonsansvarleg bli orientert om førespurnader frå media, slik at det er mogeleg å vera førebudd på eventuelle konsekvensar av saker som kjem i media. Eit godt og gjensidig tillitsforhold til pressa er ein føresetnad for å formidla informasjon om ApoV sine tenester og tilbod til publikum. Informasjonen skal vera korrekt, sakleg og aktuell. Det er viktig å finna fram til saker og vinklingar som kan tene ApoV sine eigne interesser og vera interessante for media. Stort sett er media meir opptekne av det uvanlege enn det vanlege. ApoV skal i størst mogeleg grad ha planlagt kommunikasjon med media. I samband med kriser, er handtering av media i utgangspunktet eit sentralt ansvar. Organisering og ansvar 12

13 Retningslinjer for mediekontakt Retningslinjene skal ikkje avgrense den enkelte medarbeidar sin ytringsfridom som privatperson eller som tillitsvalt ved ApoV, men det må gå klart fram om ein uttaler seg på vegner av ApoV, som tillitsvalt eller som privatperson. Medarbeidarar som uttaler seg /formidlar informasjon til media som tilsett i ApoV har plikt til å opptre lojalt i forhold til ApoV sin policy, prioriteringar og vedtak fatta i føretaket sine styrande organ. Administrerande direktør står ansvarleg for all ekstern informasjon, og er derfor ansvarleg redaktør for ApoV sine eksterne informasjonstenester. Informasjonsarbeidet i ApoV følgjer linja. Linjeleiar har ansvar for ekstern informasjon frå sine fag- og ansvarsområde. Fagpersonell/sakshandsamar kan uttale seg om sitt spesielle fag- eller arbeidsfelt. Informasjon er ein integrert del av det faglege arbeidet alle har ansvar for å informera på sitt område etter dei rutinar og instruksar som føreligg. Tilsette skal ha eit aktivt forhold til kva som bør informerast utetter innanfor eigne arbeidsfelt. Aktuelle tema blir tatt opp med linjeleiar/ informasjonsansvarleg i ApoV. Dette gjeld også saker som er eller kan bli vinkla negativt. Leiarane har eit særleg ansvar å følgje opp informasjonsansvaret innanfor sitt felt. Uttale frå tilsette i strid med gjeldande interne retningslinjer, blir følgt opp internt. Informasjonsrådgjevar tilrettelegg for informasjonsverksemda. Organisering og ansvar 13

14 8. VEDLEGG Vedlegg 8.0 Nedanfor blir det lista opp enkelte verkemiddel og kanalar som kan vurderast i forhold til ein eller fleire målgrupper. Verkemiddel Bruk av fleire kanalar ved svært viktig bodskap (td. både intranett og e-post) Kampanjar aktiv informasjonsarbeid i samband med planlagde kampanjar Pressemeldingar, intervju, kronikkar artiklar og liknande Driftsmeldingar desse skal i utgangspunktet vera på intranett, men e-post kan også nyttast i enkelte høver. Kanalar Internett Intranett E-post berre i spesielle tilfeller Skriftleg informasjon Møter også videomøter/telefonmøter Telefon Telefaks 14

15 Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett Føretaksadministrasjonen (FAD) Fagansvarleg Vedlegg 8. 1 Kommunikasjons og informasjonsflyt, Apotekene Vest HF Apotekar Info frå apotekar Informasjonsnotat Internt: Informasjon frå adm. dir. Info frå adm. dir. Informasjonsnotat til: Adm. dir. Vedtak AVL og FAD AVL og fagansvarlig FAD Linje 2/3 leiarar og HTV LTV Internt til tilsette Tilsette Eksternt Evt. eksternt som: Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett Informasjonsnotat Pressemelding ApoV leiargruppe (AVL) Innkalling Referat Relevant til informasjon AVL medlemmer/ blir lagt FAD på internett/intranett Referat Referat på fellesområdet/intranett Info frå AVL Evt. informasjonsnotat til: Beredskapskoordinator Info frå møter Referat/info notat til: Leiarar/HTV Adm. dir. Internt til tilsette Apotekarane Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett Fag- og kvalitetssjef It-ansvarleg Føretaksadministrasjonen Info frå fagansvarleg Informasjonsnotat til: Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett (FAD) Fagansvarleg Adm. dir. AVL og FAD Fag/Drift/Utvikling Info frå drift Relevant Referat frå informasjon relevante fagmøte blir lagt blir på internett/intranett lagt til fellesområdet Fag- og kvalitetssjef Info frå fagansvarleg Info frå fag.dir.-møter Info frå faggruppene Tverrfagege vedtak Endringar i Kvass Høyringar Informasjonsnotat til: Adm. dir. AVL og FAD Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett Fag- og kvalitetssjef Info frå fag.dir.-møter Informasjonsnotat til: Info frå faggruppene Adm. dir. Kven Tverrfagege vedtak AVL Kva (OBS! off./u. off.) Endringar i Kvass FAD Kor (kanal) Høyringar Faggruppeleiarar Informasjon frå ApoV Innkalling, notat Internett Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett Styret Protokoll Fellesområdet Informasjonsnotat til: Adm. dir. AVL FAD Skjema fortsetter neste side» Faggruppeleiarar Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett 15

16 Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett Apotekar Info frå apotekar Informasjonsnotat Internt: Adm. dir. AVL og fagansvarlig FAD LTV Føretaksadministrasjonen (FAD) Fagansvarleg Fag- Informasjon og kvalitetssjef frå ApoV Styret Info frå fagansvarleg Kven Kva (OBS! off./u. off.) Kor (kanal) Informasjon frå adm. dir. Info Innkalling, frå fag.dir.-møter notat Info Protokoll frå faggruppene Tverrfagege vedtak Endringar Info frå adm. i Kvass dir. Høyringar Vedtak Informasjonsnotat til: Adm. dir. AVL og FAD Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett Informasjonsnotat Internett til: Adm. Fellesområdet dir. AVL FAD Informasjonsnotat til: Faggruppeleiarar AVL og FAD Relevant Linje 2/3 informasjon leiarar og HTV blir lagt på internett/intranett Internt til tilsette Eksternt Adm. Relevant dir. informasjon blir lagt på internett/intranett AVL og fagansvarlig FAD LTV Referat til AVL medlemmer/ FAD Tilsette Referat på fellesområdet/intranett Evt. eksternt informasjonsnotat som: til: Informasjonsnotat Leiarar/HTV Pressemelding Internt til tilsette Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett Apotekar Info frå apotekar Informasjonsnotat Internt: ApoV leiargruppe (AVL) Innkalling Referat Info frå AVL 16 Beredskapskoordinator Føretaksadministrasjonen (FAD) Fagansvarleg Info frå møter fagansvarleg Referat/info Informasjonsnotat notat til: til: Adm. dir. Apotekarane AVL og FAD Fag- Relevant og kvalitetssjef informasjon blir lagt på internett/intranett Fag- og kvalitetssjef Info frå fag.dir.-møter It-ansvarleg Informasjonsnotat til: Info frå faggruppene Relevant Adm. dir. informasjon blir lagt på internett/intranett Tverrfagege vedtak AVL Fag/Drift/Utvikling Info Endringar frå drift i Kvass Referat FAD frå relevante fagmøte blir lagt til fellesområdet Høyringar Faggruppeleiarar Relevant informasjon blir lagt på internett/intranett

17 Vedlegg 8.2 Informasjonsflyt i ApoV for arkivuverdig materiale Arkivuverdig materiale er inngåande dokumenter (som regel materiale gjort mangfaldig frå andre verksemder) skal ikkje journalførast, men kan innehalde viktig informasjon, ofte av avgrensa tidslengd (verknad), som til dømes invitasjonar til kurs og konferansar. Ved mottak blir desse fordelt direkte til mottakarar. Post til fagforeiningar Invitasjonar og innbydingar Bøker, tidsskrifter, aviser, reklame (tilbod) og brosjyrar Materiell frå kurs og konferansar Hotellbestillingar, reisebestillingar, o.l. Reiserekningar Timelister Fakturaer Sjukemeldingar 17 Enkelte dokument skal ikkje journalførast, men blir gjenstand for, eller inngår i visse typar sakshandsaming. Slike dokumenter kan til dømes vera rekningar/fakturaer, sjukemeldingar, post til fagforeiningar og liknande. Denne type dokument blir fordelte direkte og blir teken vare på lokalt.

18 Type/innhald Blir mottekne i form av: Handsaming Invitasjonar til/info om kurs og konferansar (generelt) brev, brosjyrar, e-post Skal vidaresendast: Adm. dir. Apotekarane fag- og kvalitetssjef på intranett Rundskriv brev eller e-post Skal vidaresendast: apotekerne fag- og kvalitetssjef Pressemeldingar for eksempel frå departementet og Helse Vest RHF brev, faks eller e-post Vidaresendes: apotekarane papirutgåve i hylla til adm. direktør evt. på intranett 18 Reklame brev, brosjyrar, e-post, faks Kastes eller vidareformidlast HMS-info diverse Skal vidaresendast: personalsjef personalrådgjevar Info frå eksterne skriv, brev, rapportar Skal vidaresendast: evt. på intranett, oppslag lokalt

19 Vedlegg 8.3 Arkivverdige dokument Alle arkivverdige dokumenter skal lagrast i ephorte, viss det ikkje finnest gjeldande rutinar om lagring av informasjonen ein annan stad. Døme på sakstypar: Juridiske saker Organisasjons-/administrative saker Utvalshandsaming Styresaker Adm. møteinnkallingar/møtereferat Strategi Samarbeid med andre organisasjonar (samarbeidspartnarar) Rapportar og utreiingar Høyringar/Høyringsuttalar Forhandlingssaker, tillitsvalte, arbeidsgjevarorganisasjonar med meir Innkjøp (evt. i Contiki) Personalsaker Finansierings-/oppgjersordningar Eksternrapportering Spørsmål frå offentlegheita som regulerer drifta Publikasjonar Pasientinformasjon 19

20 E-POST Generelt gjeld at all arkivverdig e-post som ein mottar eller sender, skal registrerast i ephorte. Sensitive opplysningar skal som regel ikkje sendast via e-post. For detaljar sjå Forskrift om elektronsk kommunikasjon med og i forvaltninga (eforvaltningsforskrifta). Vedlegg 8.4 Definisjonar Informasjon og kommunikasjon I norsk språkbruk nyttar ein desse omgrepa ofte om kvarandre. Ein enkel måte å skilje mellom omgrepa på er å seia at kommunikasjon står for prosessen, mens informasjon er produktet eller bodskapen. Informasjon er dermed det som blir formidla når ein kommuniserer. 20 Brukarar I statens informasjonspolitikk er brukarar nytta om befolkninga, næringsliv og organisasjonar som har rettighetar og plikter i forhold til det offentlege, eller mottar tenester frå det offentlege. Brukargruppe Personar, organisasjonar eller einingar som har samanfallande behov for produkt og tenester frå ApoV, og som det derfor er naturleg å sjå på som ei gruppe.

21 Målgruppe Personar, organisasjonar eller einingar som har samanfallande behov for informasjon frå ApoV, eller som har eit fellestrekk i sin ståstad i forhold til ApoV, og som det derfor bør utarbeidast særskilte informasjonsplanar for. Målgruppene kan delast i to hovudkategoriar: Interne målgrupper (tilsette på alle nivå, fagforeiningar) Eksterne målgrupper: omverda (til dømes: helseføretak, pasientar, publikum, eigar, media, universitets- og høgskulesektoren, lokale og regionale styresmakter, politiske organ, interessegrupper). Avsendar og mottakar I kommunikasjonsprosessar er avsendar den som sender ut eit bodskap og mottakaren den som får og må forstå denne bodskapen. Det er viktig å hugse at rollane som avsendar og mottakar må veksla for at kommunikasjonen skal fungera. 21

22

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kommunikasjons- og mediestrategi for Ørsta kommune

Kommunikasjons- og mediestrategi for Ørsta kommune Ørsta hjartet av Sunnmørsalpane Kommunikasjons- og mediestrategi for Ørsta kommune Gjeld frå 29. oktober 2015! 1 Føreord, innleiing og mandat 1. Visjon, verdiar og mål 2. Kommunikasjonsprinsipp 3. Informasjonsprinsipp

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy

Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy Kommunikasjonsplan for NAV Sandøy NAV-reforma sitt mål: Fleire i arbeid og aktivitet, og færre på stønad Enklare for brukarane og tilpassa brukarane sitt behov Ei heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Lokalavisa og politikken

Lokalavisa og politikken Lokalavisa og politikken På vegner av innbyggjarane følgjer lokalavisa di den lokale politikken. Om rammevilkåra avisene arbeider innanfor. Utgjevar: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisa tek samfunnsansvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2008 Innhald Kommunikasjonsstrategi 2008... 03 Prinsipp for kommunikasjon... 05 Formål... 06 Intern og ekstern informasjon... 07 Metodikk... 08 Kommunikasjonsarbeidet i Helse Fonna...

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Varslingsrutinane kjem ikkje i staden for men som eit tillegg til annan avviksrapportering.

Varslingsrutinane kjem ikkje i staden for men som eit tillegg til annan avviksrapportering. I. INNLEIING Formål I Hordaland er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i n. Slik varsling er ein lovfesta rett for arbeidstakarane. Rutinane skal leggja

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 1 Kommunikasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune for Møre og Romsdal fylkeskommune - framlegg til vedtak Innleiing Denne kommunikasjonsstrategien gjeld for organisasjonen

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli NAV Åmli, Samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune lb (Lf - IS" N(415 - occittl, Åmli Kommune Samarbeidsavtalefor NAV fkmli Åmli kommune 1 Samarbeidspartar Samarbeidsavtala er inngått mellom

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Saksbehandling kva er no det?

Saksbehandling kva er no det? Saksbehandling kva er no det? Rådgjevar Ole Knut Løstegaard Eforvaltningskonferansen 2012, Oslo, 16/2-2012 Innleiing «Saksbehandling»: ubestemt omgrep Brukt ei rekkje stader i lov- og forskriftsverket

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Meland kommune Møtedato: 30.09.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Innkalling til Administrasjonsutvalet Medlemene i Administrasjonsutvalet vert med dette kalla inn til møte. Den som har lovleg

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Dykkar ref.: Vår dato: 26.02.2014 Vår ref.: 2013/12033 Arkivnr.: 733.0 Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005. I føretaksmøtet 17. januar 2005 er det stilt følgjande krav til internkontroll i Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Internkontroll i Helse Vest Styresak 51/05 B Styremøte 27.05. 2005 Bakgrunn I føretaksmøtet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Styreinstruks for Helse Førde HF

Styreinstruks for Helse Førde HF Styreinstruks for Helse Førde HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekkjer dei ytre rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Førde HF. Formålet med instruksen

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Styreinstruks for Helse Vest RHF

Styreinstruks for Helse Vest RHF Styreinstruks for Helse Vest RHF 1. Formål med instruksen. Instruksen trekkjer rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Vest RHF. Formålet med instruksen

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging 26. november 2014 Innleiing og refleksjon med utgangspunkt i Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivar- og rusmiddelpolitikk 27.11.2012 Ein tydeleg

Detaljer