Kommunikasjonsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsstrategi"

Transkript

1 Kommunikasjonsstrategi 2008

2 Innhald Kommunikasjonsstrategi Prinsipp for kommunikasjon Formål Intern og ekstern informasjon Metodikk Kommunikasjonsarbeidet i Helse Fonna Ansvar og mynde Vedlegg: Retningslinjer for mediekontakt Retningslinjer og rutinar for pasientopplysningar

3 Kommunikasjonsstrategi 2008 Helse Fonna er eit desentralisert helseføretak med somatiske sjukehus i Odda, på Stord og i Haugesund. Helseføretaket har vidare psykiatrisk sjukehus på Valen og i Haugesund og fire distriktspsykiatriske senter i regionen. Den desentraliserte modellen i helseføretaket krev eit særskilt fokus på informasjon og kommunikasjon internt og eksternt. Helse Fonna er ei open verksemd. Helse Fonna har ansvar for: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forsking Opplæring av pasientar og pårørande Kvar og ei av dei fire fokusgruppene krev systematisk og planlagt informasjonsarbeid. I tråd med gjeldande strategi skal Helse Fonna yte kvalitetsmessig god behandling av dei vanlegaste sjukdommane. Helse Fonna sin kommunikasjonsstrategi er bygd på gjeldande nasjonale og regionale føringar. Helse- og omsorgsdepartementet ber helseføretaka kommunisera heilskapeleg med god dialog mellom avsendar og mottakar. Kommunikasjonen skal byggast på prinsippet om aktiv informasjon. Det vil seia at ein ikkje berre skal opne for innsyn i verksemda, men aktivt informera og kommunisera dei ulike målgruppene om plikter, rettigheitar og moglegheiter. Departementet har tre prioriterte målgrupper for helseføretaka: Pasientar/pårørande Primærhelsetenesta Media synleggjere dilemma innanfor spesialisthelsetenesta Kommunikasjoen skal medverke til at målgruppene får ei klarare forståing av kva for utfordringar vi står framfor Kommunikasjonen skal bidra til aksept for dei løysingane ein vel og omstilingane ein står overfor Innbyggjarane skal vere trygge på at dei rette helsetenestene når dei treng hjelp Helseføretaket skal arbeide for å informere interessentane sine slik at ein skapar eit realistisk forventningsbilete av helsesektoren og dei tenestene ein tilbyr innanfor gjeldande ramme. Helse Fonna skal aktivt formidle kva tenestetilbod ein tilbyr på dei ulike sjukehusa, samstundes skal ein opptre audmjukt i forhold til opplevingane den einskilde interessent har i møte med helseføretaket. Kommunikasjonseininga skal arbeide for at bodskapen er tilpassa mottakar, særskild ved bodskap frå Helse Fonna og ut i det offentlege rom. VISJON: Fremme helse og livskvaitet. Helse Vest har utarbeida eigen strategi og visjon for helseregionen, Helse Helse Fonna skal arbeida vidare etter den visjonen, dei verdiane og dei måla Helse Vest har vedteke i Helse Visjonen er: Fremme helse og livskvalitet. Vi skal vere kjenneteikna av ein openheitskultur - både om korleis ein arbeidar, prioriteringar som må gjerast, og om resultata Gjennom open dialog meiningsbryting skal vi SIDE 03 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

4 Kommunikasjon er dialog mellom medarbeidarar på tvers av nivå. Helse Fonna har eit overordna ansvar for å delta i den helsefaglege debatten og skal i gitte tilfelle framstå som premissleverandør. Ein skal debattere etter prinsippa offensiv og audmjuk og i tråd med Helse Fonna sine verdiar. Om tilsette deltek i offentleg debatt og representerer Helse Fonna, skal dette informeras om til leiar/kommunikasjonseininga. Ein pliktar som medarbeidar å opptre lojalt overfor avgjersle fatta på lovleg vis i eit kompetent besluttande organ. Helse Fonna skal framstå med ein felles grafisk profil i tråd med krava i styringsdokumentet Ein vil i 2008 legge til rette for at all informasjon i helseføretaket nyttar same grafiske profil. Informasjon: Med informasjon meiner ein bodskapen som blir send internt eller eksternt der ein ikkje ser, kjenner eller påverkar mottakar. Informasjon er ofte ei formalisert og presis bodskapsformidling med leiarar eller tillitsvalde som avsendar. Kommunikasjon: Kommunikasjon krev to partar og kan vere både formell og uformell. Kommunikasjon er dialog mellom tilsette på tvers av nivå. Kommunikasjon er og allmøte, leiarmøte, tillitsvaldemøte og andre samlingar med rom for bodskapsrespons mellom aktørane. Ein kan og kommunisere sitt bodskap gjennom media. Interessentar: Helse Fonna sine prioriterte målgrupper er tilsette, pasientar/pårørande, primærhelsetenesta, innbyggarane, kommunane, helsemynde og media. Med interessentar meiner ein dei som er knytta til Helse Fonna, og som helseføretaket informerer og kommuniserer med. Omgrepet blir nytta for å fokusere på relasjonsaspektet og samhandling - noko som karakteriserer kommunikasjonsarbeidet sin natur. Helse Fonna skal opptre offensivt og audmjukt overfor interessentane sine. Ein skal offensivt formidle fakta og verdival, men ein skal alltid vere audmjuk og lyttande til signal frå interessentane sine og deira oppleving av helseføretaket som bedrift, arbeidsplass, samhandlar eller spesialisthelseteneste. SIDE 04 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

5 Prinsipp for kommunikasjon Føre-var-prinsippet: Krev at vi planlegg informasjonsverksemda aktivt og så vidt mogleg i forkant av hendingar, og at vi sikrar oss mot at bodskapen vår kan mistydast eller endrast av andre. Gjeld både intern og ekstern informasjon og kommunikasjon. Kommunikasjonsprinsippet: Er at vi samarbeider og har god dialog med målgruppene våre, og at vi gjer oss kjende med målgruppene vi når med våre tiltak. God og hensiktsmessig kommunikasjon er avgjerande for helseføretaket sitt arbeid. Dette gjeld og mellom medarbeidarane internt. Det skal i ein kvar kommunikasjonssituasjon takast omsyn til både avsendar og mottakar. Kunnskap om mottakar og avsendar sine synspunkt, haldningar og behov i ein prosess er ein føresetnad for god kommunikasjon. Prinsippet om informasjon som leiaransvar: Leiinga har eit særleg ansvar for at medarbeidarane får tilgang til all relevant informasjon som er naudsynt for å utføre arbeidet med ønskeleg kvalitet. Dette fråtek ikkje medarbeidarane ansvaret for sjølv å søke informasjon og halde seg orientert om aktuelle saker. Det er eit overordna leiaransvar å syte for at lovpålagde informasjonsoppgåver blir gjennomførte, særskilt opp mot tillitsvalde og føringane i arbeidsmiljølova. Prinsippet om aktiv kommunikasjon: Informasjonsverksemda må planleggast på grunnlag av ulike målgrupper sin situasjon og behov. Helseføretaket må sjølv syte for at aktuelle saker når fram til målgruppene og legge til rette for ein god og sakleg framstilling. Heilskapsprinsippet: Informasjonen skal framstillast slik at han blir forstått av dei vi vender oss til, og den skal vere samordna og lett tilgjengeleg. Vi må gjere det enkelt å leite opp informasjon ved å sikre lett tilgang og oversiktleg organisering ved aktiv bruk av inter- og intranett aleine, og som støtte for våre andre kanalar. Openheitsprinsippet: Helse Fonna er ei open og transparent bedrift. Vi gir innsyn, er tilgjengelege og skapar dermed tillit. Openheit styrker vår legitimitet, og kan bidra til å styrke oppslutnaden om verksemd og funksjon i helseføretaket. SIDE 05 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

6 Formål Denne kommunikasjonsstrategien er laga for å skape betre flyt i det interne og eksterne informasjonsog kommunikasjonsarbeidet i Helse Fonna. Helseføretaket har sjukehustenester i Hardanger, Sunnhordland og på Haugalandet fordelt innan somatikk og psykiatri. Helse Fonna har tre somatiske sjukehus og to sentralsjukehus innan psykiatri, og fire distriktspsykiatriske senter (DPS). I alt er det tilsett 3200 personar i Helse Fonna. Ei omdømmeundersøking frå 2005, fleire pasientundersøkingar og ulike medarbeidarundersøkingar fastslår stor trong for informasjon både internt og eksternt. Helse Fonna er som arbeidsgivar pålagt ved lov å informere dei tilsette om arbeidsforhold, avgjersler på leiarnivå og eventuelle endringar i arbeidsoppgåver eller organisasjon. Denne kommunikasjonsstrategien inneheld Helse Fonna sin politikk for informasjon, kommunikasjon og samfunnskontakt. Kommunikasjonsstrategien er eit styringsverktøy som fastset mål og område for kvar hovudinnsatsen skal settast inn i Den gir og signal på ansvar og mynde for arbeidet. Kommunikasjonsstrategien skal vere eit levande styringsverktøy med årleg rullering av tiltak. Bodskapen som ein legg til grunn i denne kommunikasjonsstrategien, er å gi einsretta og tydeleg informasjon til dei tilsette, ulike interessentar og målgrupper i Helse Fonna sitt nedslagsfelt. Informasjonen skal baserast på openheit og dokumenterte saklege opplysningar. Helse Fonna skal arbeide for å legge til rette for god kommunikasjon basert på kjerneprinsippa openheit, respekt, likeverd og lagånd. Varsling Når det gjeld såkalla varsling, det vil seia at medarbeidarar varslar om kritikkverdige forhold i eiga verksend, har HR-området utarbeida rutinar for dette. Den nye retningslinja om varsling finn ein i personalhandboka. HR-området har satt i verk omfattande arbeid med kulturbygging. Målet er å styrke vi - kjensla i Helse Fonna. Kommunikasjon er ein viktig verktøy i dette arbeidet og blir nytta som verkemiddel. SIDE 06 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

7 Intern og ekstern informasjon Intern informasjon: Helse Fonna skal ha eit spesielt fokus på interkommunikasjon bygd på fakta, kvalitet og respekt for kvarandre. Den interne kommunikasjonen er vesentleg for å lukkast i samhandling med andre interessentar som innbyggjarane i Helse Fonnaområdet, styresmakter, fagmiljø og samarbeidspartnarar. God internkommunikasjon er overordna og vil styrke dei ulike rollene i Helse Fonna som til dømes leiarrolla, tillitsvalde, verneombod. God internkommunikasjon kan saman med overordna avgjersler føre til betring av dei områda som Helse Fonna treng utvikle. Historia som blir lagt til grunn for den gode internkommunikasjonen kan nyttast i det eksterne rom og i samhandling med primærlegar/kommunar, styremakter og andre fagmiljø. På den måten vil ein bygge eit system for heilskapeleg informasjon som startar internt i helseføretaket. Med den gode historia meiner ein saker som er viktige for Helse Fonna og som kan presenterast slik at bodskapen blir tydeleg for dei einskilde målgruppene. Den gode historia skal kunne dokumenterast. Ekstern informasjon: Helse Fonna skal opptre offensivt, men audmjukt i det offentlege rom. Ein skal informere og kommunisere bygd på vedtekne strategi og visjon og opptre faktabasert, ope og ærleg om utfordringar og resultat. Vidare skal ein opptre lyttande til dei opplevingar helseføretaket sine interessentar har, også om desse blir sett fram i det offentlege rom. Helse Fonna har vedteke eit eige mediereglement som tilsette må fylgje ved uttale i det offentlege rom. Helseføretaket skal vere på serviceog tilbydarsida i det interessentar, særleg media, tek kontakt for å få opplysningar. Praktisk kommunikasjonsarbeid: Kommunikasjonsarbeid handlar i særleg grad om å vere tydeleg og trygg i bodskapsformidlinga, og at ein er oppdatert om avgjersler og andre faktorar som spelar inn i forhold til bodskapen ein vil formidle. Dette gjeld både internt og eksternt. Det er særs viktig at Helse Fonna framstår tydeleg og faktabasert i bodskapsformidlinga og at ein er klar på rolla. Interne kommunikasjonsutfordringar: Kunnskap om Helse Fonna si rolle i Helse-Noreg og kven som er beslutningstakarar i den einskilde sak Gjere kjend visjonen Forsterke strukturen for internkommunikasjon via intranett Auke behandlarane sin kunnskap om kommunikasjon Standardisere for å sikre informasjonsflyt Vere tydeleg i kommunikasjonen Skape arenaer for formell og uformell kommunikasjon Implementering og praktisering av overordna avgjersler Skape vi-kjensle i helseføretaket Skape tillit mellom leiing og tilsette/tillitsvalde Auke kunnskapen om kommunikasjon som leiingsverktøy Fokusere på den gode historia Eksterne kommunikasjonsutfordringar: Justere forventningsnivå blant interessentane våre Styrke omdømmet ved å nytte og formidle den gode historia Kommunisere kvalitet og resultat Marknadsføre tenestetilbod og kvalitet Vere offensiv i kommunikasjonen Vere attraktiv som arbeidsplass SIDE 07 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

8 Metodikk Metodikk Informasjonsarbeidet i Helse Fonna bygger på fylgjande metodikk: Intern informasjon skapar ekstern kommunikasjon. Informasjon frå leiarane: 1. Intern 2. Ekstern 2. Samhandling Skapar omdømme Omdømme: Helse Fonna må arbeide for å styrke omdømme og derav skape ein arbeidsplass i tråd med overordna strategi og visjon. For å vere fyrsteval for framtidas pasient treng ein eit godt omdømme basert på kunnskap, kvalitet og oppleving. Omdømme skapar ein ved systematisk intern og ekstern kommunikasjon, og samhandling med helseføretaket sine interessentar. For å betre omdømmet er det viktig å vere profesjonell i kommunikasjonen med både pasientar, media og andre interessentar. SIDE 08 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

9 Kommunikasjonsarbeidet i Helse Fonna Helse Fonna ynskjer å drive informasjons- og kommunikasjonsverksemd ut frå følgjande prinsipp: Openheit og debatt Helse Fonna si informasjonsverksemd skal stimulere til debatt og legge vekt på openheit internt og eksternt. Helse Fonna ynskjer openheit i beslutningsprosessar internt, og respekt for andre sine meiningar skal vere grunnlaget for samhandling. Helse Fonna vil i alle saker der det er mogleg gi publikum og media enkel tilgang til saksdokument og informasjon. Unnatak frå dette prinsippet gjeld sjølvsagt taushetsbelagte pasientopplysningar. Tilgjenge og service Alle tilsette i Helse Fonna skal vere tilgjengelege og serviceorienterte overfor interessentane. Interessentane skal behandlast med respekt, og spørsmål skal svarast på så raskt som mogleg. Aktiv informasjon Helse Fonna skal vere ein premissleverandør til samfunnsdebatten. Helse Fonna skal ikkje vente på kontakt frå pressa, men sjølv ta initiativet til å spreie informasjon via relevante kanalar. Ei aktiv informasjonsverksemd vil gi Helse Fonna større legitimitet, betre høve til å påverke kommunikasjonsprosessen og til å førebygge kriser. Helse Fonna skal arbeide for at viktig informasjon når dei tilsette før media. Alle medarbeidarar i Helse Fonna har sjølv eit ansvar for aktivt å søke, gi og dele informasjon. Målretta og relevant kommunikasjon Kommunikasjonsprinsippet inneber at informasjonsverksemda tar omsyn både til avsendar og mottakar sine behov. Informasjonen skal gå begge vegar mellom Helse Fonna og interessenten. For at informasjonen skal vere målretta og relevant, må han vere utforma på mottaker sine premissar. Dette prinsippet bygger på tilbakemeldingar/ brukarundersøkingar om interessentane sine informasjonsbehov, og korleis informasjonen blir forstått. Heilskap Helse Fonna sin informasjon skal vere samordna og framstå heilskapeleg for mottakaren. Den grafiske profilen skal sikre Helse Fonna eit einsarta visuelt uttrykk, og trykksaker skal utformast i tråd med retningslinene som gjeld. Profesjonalitet Helse Fonna si informasjonsverksemd skal spegle eit profesjonelt forhold til val av kanalar, form og verkemiddel. Verksemda skal vere planlagd og basert på analysar og evalueringar. Linjeleiaransvar Informasjonsansvaret ligg i linja både i den faglege og den administrative organisasjonsstrukturen. Informasjon er eit leiaransvar, og ansvaret for informasjon ligg der saksansvaret er plassert. Dette inneber at kvar eining er ansvarleg for planlegging og gjennomføring av informasjonsoppgåver internt og eksternt. Linjeleiinga har og ansvar for at informasjonspolitikken blir sett ut i livet i den einskilde eininga. Helse Fonna skal vere tilgjengelege og serviceorienterte overfor interessentane SIDE 09 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

10 Kommunikasjonseininga har eit spesielt ansvar for opplæring. Ansvar og mynde Den einskilde tilsette Kvar medarbeidar i Helse Fonna pliktar å halde seg orientert om saker som gjeld eige arbeidsområde, gjere seg kjend med kanalar for informasjon og aktivt gi og søke informasjon gjennom desse. Leiaransvar Informasjon er eit leiaransvar. Ansvaret kan ikkje delegerast, men ein kan gi mynde til å utføre særskilde informasjonsoppgåver. Leiarane har spesielt ansvar for å etablere gode kommunikasjonsrutinar. Informasjon skal trekkast inn i alt utviklingsarbeid. Dette skal gjerast når planarbeidet startar og ikkje når saka er ferdig utgreidd. Informasjon skal inngå i beslutningsprosessar i kvar einskild eining. ansvaret til leiinga i Helse Fonna (direktør og styreleiar). Alle initiativ på dette området skal kanaliserast direkte til leiinga. Kommunikasjonseininga si rolle Kommunikasjonseininga er ein stabsfunksjon med strategisk, utøvande, rådgivande, koordinerande og tilretteleggande funksjon innan området informasjon og samfunnskontakt. Eininga har eit spesielt institusjonelt ansvar for opplæring på området. Andre einingar si rolle Personaleininga har eit spesielt institusjonelt ansvar for informasjon om personalmessige tilhøve, informasjon til nytilsette og for spesielle rekrutteringstiltak. Kontakt med styresmakter Kontakt med styresmakter krev kontinuerleg, koordinert og målretta innsats. Dette arbeidet er SIDE 10 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

11 Retningslinjer for mediekontakt Kven for? Desse retningslinjene gjeld for medarbeidarar i Helse Fonna som blir kontakta av journalistar eller som på eige initiativ tar kontakt med massemedia. NB! Ved kriser og større ulykker gjeld eigne retningslinjer fastsett i føretaket sin beredskapsplan. Formål Retningslinjene skal stimulere til ein planmessig og målretta kontakt med presse og etermedium, for å spreie kunnskap om føretaket si verksemd, visjonar og verdiar. Eit godt og gjensidig tillitsforhold til pressa er ein føresetnad for å formidle informasjon om våre tenester og tilbod til publikum, pasientar og pårørande. Helse Fonna har som offentleg helseføretak ei plikt til å gi sakleg og aktuell helseinformasjon til alle. Retningslinjene skal difor bidra til at omverda får eit balansert og realistisk bilete av Helse Fonna si verksemd. Mediekontakt skal gi eit positivt bidrag til at føretaket når sine mål. Retningslinjene skal klargjere plikter, rettar, ansvar og krav til lojalitet knytt til medarbeidaranes kontakt med massemedia. Retningslinjene skal spesielt sikre at føretaket si kontakt med massemedia ikkje skjer på kostnad av pasientane og pårørande sine rettar, slik dei er nedfelte i helselovgivinga. Openheit Openheit og ein uttrykt vilje til dialog med alle viktige interessegrupper er eit berande prinsipp for Helse Fonna. Med bakgrunn i spesialisthelsetenesta sin store samfunnsmessige verdi er det ei målsetting å vere open om Helse Fonna si verksemd. Som offentleg helseføretak har Helse Fonna ei særskilt plikt til å gi alle innsyn i dei disposisjonar ein gjer. Bidra konstruktivt Medarbeidarar i føretaket har som særleg sakkyndige eit ansvar for å formidle kunnskap om helsevesenet, og gi aktuell og korrekt helseopplysing til publikum. Massemedia er ein viktig kanal for slik informasjon. Alle medarbeidarar pliktar å medverke konstruktivt i dette informasjonsarbeidet når situasjonen tilseier det. Offisielle talspersonar Offisielle talspersonar for helseføretaket er styreleiar, administrerande direktør og føretaket si kommunikasjonsleiar. Klinikkdirektørar, einings- og stabsleiarar er talspersonar for sine respektive fag- og myndigheitsområde. Fagpersonell kan uttale seg om sitt spesielle fag- eller arbeidsfelt, mens leiarar uttaler seg om saker under eige ansvarsområde. Lojalitet overfor pasientar og pårørande Medarbeidarar som uttaler seg til massemedia, må vise lojalitet overfor pasientar og pårørande ved å følgje opp deira rettar, ta vare på teieplikta og verne om pasientane sin integritet. I kontakten med massemedia må føretaket sine medarbeidarar vise spesiell aktsemd når det gjeld opplysningar som kan identifisere pasientar eller pårørande. Pasientar og pårørande skal bli skjerma mot uønskt mediekontakt, men Helse Fonna sine medarbeidarar skal samtidig sørgje for å legge forholda til rette for pasientar som sjølve ønskjer kontakt med media, og som etter ei medisinsk vurdering reknast som skikka til å ta vare på eigne interesser. (Sjå nedafor: Pasientopplysningar - retningslinjer og rutinar). Korrekt, sakleg og aktuell Informasjon til massemedia skal vere korrekt, sakleg og aktuell. Helseføretaket skal gjennom ei aktiv haldning overfor media gi eit balansert og nøkternt bilete av det ein driv med på ulike område - som policy, prioriteringar, planar og avgjersle av offentleg interesse. Ytringsfridom Retningslinjene skal ikkje avgrense den enkelte medarbeidar sin ytringsfridom som privatperson eller som tillitsvald ved sjukehusa. Enten ein skriv sjølv eller let seg intervjue, må det gå klart fram om ein uttalar seg som sjukehuset sin representant, som tillitsvalt eller som privatperson. SIDE 11 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

12 Lojalitetsplikt Medarbeidarar som uttalar seg eller på annan måte formidlar informasjon til media som tilsett i Helse Fonna, har plikt til å opptre lojalt i høve til føretaket sin policy, prioriteringar og enkeltavgjersle som er fatta i føretaket sine ulike styrande organ. Det blir ikkje vurdert som lojalt å bruke massemedia for å få gjort om avgjersle som er fatta på lovleg vis av eit kompetent vedtaksorgan. Lese gjennom eigne intervju Medarbeidarar som blir intervjua, har full rett til å be om å få lese gjennom artikkelen etter intervjuet, eller få det ein har sagt lese opp på telefon. Hovudregelen er i alle høve at det berre er eigne utsegner ein har rett til å lese, ikkje kva andre kjelder har opplyst. Ein kan be om at eigne utsegner blir korrigerte om desse er forstått feil eller kan bli misforstått, men har ikkje rett til å krevje endringar i tittel, ingress eller journalisten si vinkling på saka. Regelbrot, feil og uetisk åtferd Retningslinjene skal ikkje kunne nyttas til å dekke over uetisk eller ulovleg åtferd, feilhandlingar eller interne regelbrot. Slike forhold skal takast opp etter fastsette reglar for rapportering av avvik og handterast i tråd med det. Helse Fonna skal alltid kunne stå inne for sine disposisjonar i det offentlege rom. Søke råd Kommunikasjonseininga er føretaket sine rådgivarar i høve til kommunikasjon. Både leiarar og medarbeidarar som ikkje er van med mediakontakt skal kontakte kommunikasjonseininga for råd og vegleiing før dei opptrer i media på føretakets vegne. Medarbeidarar på alle nivå skal hjelpe kommunikasjonseininga når det gjeld å skaffe fram aktuell og korrekt informasjon. Alle som uttaler seg i saker i media, skal informere klinikkdirektør eller kommunikasjonssjef om at mediekontakt har funnet sted, og kva saken gjaldt. SIDE 12 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

13 Retningslinjer og rutinar for pasientopplysingar Kven for Dei viktigste reglane om korleis pasientopplysningar skal handterast er nedfelte i helselovgivinga, spesielt i føresegnene om teieplikt i lov om helsepersonell, Kap. 5 om teieplikt og opplysningsrett, og i lov om pasientrettar, Kap , Rett til vern mot spreiing av opplysingar. Formål Alvorlege ulykker og andre hendingar - som kriminelle valdshandlingar - får gjerne store oppslag i media og tilsvarande etterspørsel frå media si side når det gjeld opplysingar om offera sin tilstand. Dette fører til stort press på einingane, ofte over lengre tid. For å handtere mediesituasjonen med minst mogleg forstyrringar og ressursbruk er det etablert faste rutinar som skal følgjast. Ikkje opplys om namn Namn på pasientar skal ikkje opplysast. Ein skal heller ikkje gi opplysningar på ein slik måte at pasientar kan identifiserast overfor utanforståande. Fyll ut pressemeldingsskjema Når det er grunn til å tru at det vil bli stor pågang frå media, skal sjukehuset sitt pressemeldingsskjema fyllast ut i samråd med vakthavande overlege. Når pressemeldingsskjemaet er fylt ut, signert og datert, kan opplysningane formidlast vidare til media, enten av lege eller sjukepleiar. Skjemaet skal oppdaterast så ofte som det er hensiktsmessig, og minst ein gong i døgnet. Når pasienten blir flytta over frå intensiv eller akuttmottak, skal mottakande avdeling fylle ut ny pressemelding. Følg standardbeskrivingar og formuleringar Omtale av pasienten sin tilstand skal så langt det er mogleg følgje dei formuleringar og uttrykk som er spesifisert i pressemeldingsskjemaet. Ein skal ikkje gi detaljerte beskrivingar av pasienten sin skade eller sjukdom. Om pasienten sin prognose skal ein til vanleg ikkje seie noko, spesielt ikkje i akuttfasen. Opplysningar utover det som er spesifisert i pressemeldingsskjemaet, kan berre behandlande lege gi. Hjelp ved stor pågang Ved spesielt stor pågang kan kommunikasjonseininga avlaste avdelingane med å formidle opplysningar vidare til massemedia. Det er i slike tilfelle naudsynt å halde informasjonseininga kontinuerleg oppdatert på situasjonen. Avtal fotografering og opptak Fotografering, inkl. TV-opptak, skal avtalast og godkjennast av kommunikasjonseininga, klinikkdirektør eller einingsleiar. Detaljar skal avklarast med den som er ansvarleg på den aktuelle staden. Pasientar skal ikkje fotograferast utan at dei på førehand har gitt sitt samtykke. Når det gjeld barn, må det alltid innhentast samtykke frå foreldre eller føresatte. For å unngå uro og uvisse blant pasientane skal fotografar og journalistar som hovudregel følgjast rundt i bygningane. Ein skal ikkje oppgi namn på pasientar. SIDE 13 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Apotekene Vest HF Innhold 1. Innleiing 3 2. Overordna dokumenta 4 3. Prinsipp for informasjons- og kommunikasjonsarbeid 5 3.1 Kommunikasjonsprinsippet 3.2 Prinsippet

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod?

Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2008 og 2009 med Distriktspsykiatriske tenester likeverdige tilbod? Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 3/2010 Distriktspsykiatriske

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

HELSE VEST HELSE. Strategi for helseregionen. Visjon og mål Strategi og handlingsplan. Høyringsdokument

HELSE VEST HELSE. Strategi for helseregionen. Visjon og mål Strategi og handlingsplan. Høyringsdokument HELSE VEST HELSE Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Høyringsdokument INNHALD FORORD 1 1 SAMANDRAG 2 2 BAKGRUNN OG INNLEHNG 4 3 KVA UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER SER VI 6

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Vedteken 17. november 2011 av HiSF-styret 1 Kommunikasjonsmål, retningslinjer og prinsipp for Høgskulen i Sogn og Fjordane Dette dokumentet klargjer Høgskulen i Sogn og Fjordane

Detaljer

Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF

Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF 16.02.2011 8. utkast Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 1 INNHALD INNHALD...2 FORORD...3 1 BAKGRUNN OG INNLEIING...4 2 UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Prosjekthandbok for Møre og Romsdal fylke

Prosjekthandbok for Møre og Romsdal fylke 1 3 INNHALDSLISTE 1. PROSJEKTLEIING...6 1.1 Kva er eit prosjekt?...6 1.2 Prosjekt i Møre og Romsdal fylke... 7 1.3 Program i Møre og Romsdal fylke... 8 1.4 Klassifisering etter storleik...8 1.4.1 Store

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF 1.1 Generelt Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2014 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Innhald 1 Innleiing 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer