Kommunikasjonsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsstrategi"

Transkript

1 Kommunikasjonsstrategi 2008

2 Innhald Kommunikasjonsstrategi Prinsipp for kommunikasjon Formål Intern og ekstern informasjon Metodikk Kommunikasjonsarbeidet i Helse Fonna Ansvar og mynde Vedlegg: Retningslinjer for mediekontakt Retningslinjer og rutinar for pasientopplysningar

3 Kommunikasjonsstrategi 2008 Helse Fonna er eit desentralisert helseføretak med somatiske sjukehus i Odda, på Stord og i Haugesund. Helseføretaket har vidare psykiatrisk sjukehus på Valen og i Haugesund og fire distriktspsykiatriske senter i regionen. Den desentraliserte modellen i helseføretaket krev eit særskilt fokus på informasjon og kommunikasjon internt og eksternt. Helse Fonna er ei open verksemd. Helse Fonna har ansvar for: Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Forsking Opplæring av pasientar og pårørande Kvar og ei av dei fire fokusgruppene krev systematisk og planlagt informasjonsarbeid. I tråd med gjeldande strategi skal Helse Fonna yte kvalitetsmessig god behandling av dei vanlegaste sjukdommane. Helse Fonna sin kommunikasjonsstrategi er bygd på gjeldande nasjonale og regionale føringar. Helse- og omsorgsdepartementet ber helseføretaka kommunisera heilskapeleg med god dialog mellom avsendar og mottakar. Kommunikasjonen skal byggast på prinsippet om aktiv informasjon. Det vil seia at ein ikkje berre skal opne for innsyn i verksemda, men aktivt informera og kommunisera dei ulike målgruppene om plikter, rettigheitar og moglegheiter. Departementet har tre prioriterte målgrupper for helseføretaka: Pasientar/pårørande Primærhelsetenesta Media synleggjere dilemma innanfor spesialisthelsetenesta Kommunikasjoen skal medverke til at målgruppene får ei klarare forståing av kva for utfordringar vi står framfor Kommunikasjonen skal bidra til aksept for dei løysingane ein vel og omstilingane ein står overfor Innbyggjarane skal vere trygge på at dei rette helsetenestene når dei treng hjelp Helseføretaket skal arbeide for å informere interessentane sine slik at ein skapar eit realistisk forventningsbilete av helsesektoren og dei tenestene ein tilbyr innanfor gjeldande ramme. Helse Fonna skal aktivt formidle kva tenestetilbod ein tilbyr på dei ulike sjukehusa, samstundes skal ein opptre audmjukt i forhold til opplevingane den einskilde interessent har i møte med helseføretaket. Kommunikasjonseininga skal arbeide for at bodskapen er tilpassa mottakar, særskild ved bodskap frå Helse Fonna og ut i det offentlege rom. VISJON: Fremme helse og livskvaitet. Helse Vest har utarbeida eigen strategi og visjon for helseregionen, Helse Helse Fonna skal arbeida vidare etter den visjonen, dei verdiane og dei måla Helse Vest har vedteke i Helse Visjonen er: Fremme helse og livskvalitet. Vi skal vere kjenneteikna av ein openheitskultur - både om korleis ein arbeidar, prioriteringar som må gjerast, og om resultata Gjennom open dialog meiningsbryting skal vi SIDE 03 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

4 Kommunikasjon er dialog mellom medarbeidarar på tvers av nivå. Helse Fonna har eit overordna ansvar for å delta i den helsefaglege debatten og skal i gitte tilfelle framstå som premissleverandør. Ein skal debattere etter prinsippa offensiv og audmjuk og i tråd med Helse Fonna sine verdiar. Om tilsette deltek i offentleg debatt og representerer Helse Fonna, skal dette informeras om til leiar/kommunikasjonseininga. Ein pliktar som medarbeidar å opptre lojalt overfor avgjersle fatta på lovleg vis i eit kompetent besluttande organ. Helse Fonna skal framstå med ein felles grafisk profil i tråd med krava i styringsdokumentet Ein vil i 2008 legge til rette for at all informasjon i helseføretaket nyttar same grafiske profil. Informasjon: Med informasjon meiner ein bodskapen som blir send internt eller eksternt der ein ikkje ser, kjenner eller påverkar mottakar. Informasjon er ofte ei formalisert og presis bodskapsformidling med leiarar eller tillitsvalde som avsendar. Kommunikasjon: Kommunikasjon krev to partar og kan vere både formell og uformell. Kommunikasjon er dialog mellom tilsette på tvers av nivå. Kommunikasjon er og allmøte, leiarmøte, tillitsvaldemøte og andre samlingar med rom for bodskapsrespons mellom aktørane. Ein kan og kommunisere sitt bodskap gjennom media. Interessentar: Helse Fonna sine prioriterte målgrupper er tilsette, pasientar/pårørande, primærhelsetenesta, innbyggarane, kommunane, helsemynde og media. Med interessentar meiner ein dei som er knytta til Helse Fonna, og som helseføretaket informerer og kommuniserer med. Omgrepet blir nytta for å fokusere på relasjonsaspektet og samhandling - noko som karakteriserer kommunikasjonsarbeidet sin natur. Helse Fonna skal opptre offensivt og audmjukt overfor interessentane sine. Ein skal offensivt formidle fakta og verdival, men ein skal alltid vere audmjuk og lyttande til signal frå interessentane sine og deira oppleving av helseføretaket som bedrift, arbeidsplass, samhandlar eller spesialisthelseteneste. SIDE 04 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

5 Prinsipp for kommunikasjon Føre-var-prinsippet: Krev at vi planlegg informasjonsverksemda aktivt og så vidt mogleg i forkant av hendingar, og at vi sikrar oss mot at bodskapen vår kan mistydast eller endrast av andre. Gjeld både intern og ekstern informasjon og kommunikasjon. Kommunikasjonsprinsippet: Er at vi samarbeider og har god dialog med målgruppene våre, og at vi gjer oss kjende med målgruppene vi når med våre tiltak. God og hensiktsmessig kommunikasjon er avgjerande for helseføretaket sitt arbeid. Dette gjeld og mellom medarbeidarane internt. Det skal i ein kvar kommunikasjonssituasjon takast omsyn til både avsendar og mottakar. Kunnskap om mottakar og avsendar sine synspunkt, haldningar og behov i ein prosess er ein føresetnad for god kommunikasjon. Prinsippet om informasjon som leiaransvar: Leiinga har eit særleg ansvar for at medarbeidarane får tilgang til all relevant informasjon som er naudsynt for å utføre arbeidet med ønskeleg kvalitet. Dette fråtek ikkje medarbeidarane ansvaret for sjølv å søke informasjon og halde seg orientert om aktuelle saker. Det er eit overordna leiaransvar å syte for at lovpålagde informasjonsoppgåver blir gjennomførte, særskilt opp mot tillitsvalde og føringane i arbeidsmiljølova. Prinsippet om aktiv kommunikasjon: Informasjonsverksemda må planleggast på grunnlag av ulike målgrupper sin situasjon og behov. Helseføretaket må sjølv syte for at aktuelle saker når fram til målgruppene og legge til rette for ein god og sakleg framstilling. Heilskapsprinsippet: Informasjonen skal framstillast slik at han blir forstått av dei vi vender oss til, og den skal vere samordna og lett tilgjengeleg. Vi må gjere det enkelt å leite opp informasjon ved å sikre lett tilgang og oversiktleg organisering ved aktiv bruk av inter- og intranett aleine, og som støtte for våre andre kanalar. Openheitsprinsippet: Helse Fonna er ei open og transparent bedrift. Vi gir innsyn, er tilgjengelege og skapar dermed tillit. Openheit styrker vår legitimitet, og kan bidra til å styrke oppslutnaden om verksemd og funksjon i helseføretaket. SIDE 05 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

6 Formål Denne kommunikasjonsstrategien er laga for å skape betre flyt i det interne og eksterne informasjonsog kommunikasjonsarbeidet i Helse Fonna. Helseføretaket har sjukehustenester i Hardanger, Sunnhordland og på Haugalandet fordelt innan somatikk og psykiatri. Helse Fonna har tre somatiske sjukehus og to sentralsjukehus innan psykiatri, og fire distriktspsykiatriske senter (DPS). I alt er det tilsett 3200 personar i Helse Fonna. Ei omdømmeundersøking frå 2005, fleire pasientundersøkingar og ulike medarbeidarundersøkingar fastslår stor trong for informasjon både internt og eksternt. Helse Fonna er som arbeidsgivar pålagt ved lov å informere dei tilsette om arbeidsforhold, avgjersler på leiarnivå og eventuelle endringar i arbeidsoppgåver eller organisasjon. Denne kommunikasjonsstrategien inneheld Helse Fonna sin politikk for informasjon, kommunikasjon og samfunnskontakt. Kommunikasjonsstrategien er eit styringsverktøy som fastset mål og område for kvar hovudinnsatsen skal settast inn i Den gir og signal på ansvar og mynde for arbeidet. Kommunikasjonsstrategien skal vere eit levande styringsverktøy med årleg rullering av tiltak. Bodskapen som ein legg til grunn i denne kommunikasjonsstrategien, er å gi einsretta og tydeleg informasjon til dei tilsette, ulike interessentar og målgrupper i Helse Fonna sitt nedslagsfelt. Informasjonen skal baserast på openheit og dokumenterte saklege opplysningar. Helse Fonna skal arbeide for å legge til rette for god kommunikasjon basert på kjerneprinsippa openheit, respekt, likeverd og lagånd. Varsling Når det gjeld såkalla varsling, det vil seia at medarbeidarar varslar om kritikkverdige forhold i eiga verksend, har HR-området utarbeida rutinar for dette. Den nye retningslinja om varsling finn ein i personalhandboka. HR-området har satt i verk omfattande arbeid med kulturbygging. Målet er å styrke vi - kjensla i Helse Fonna. Kommunikasjon er ein viktig verktøy i dette arbeidet og blir nytta som verkemiddel. SIDE 06 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

7 Intern og ekstern informasjon Intern informasjon: Helse Fonna skal ha eit spesielt fokus på interkommunikasjon bygd på fakta, kvalitet og respekt for kvarandre. Den interne kommunikasjonen er vesentleg for å lukkast i samhandling med andre interessentar som innbyggjarane i Helse Fonnaområdet, styresmakter, fagmiljø og samarbeidspartnarar. God internkommunikasjon er overordna og vil styrke dei ulike rollene i Helse Fonna som til dømes leiarrolla, tillitsvalde, verneombod. God internkommunikasjon kan saman med overordna avgjersler føre til betring av dei områda som Helse Fonna treng utvikle. Historia som blir lagt til grunn for den gode internkommunikasjonen kan nyttast i det eksterne rom og i samhandling med primærlegar/kommunar, styremakter og andre fagmiljø. På den måten vil ein bygge eit system for heilskapeleg informasjon som startar internt i helseføretaket. Med den gode historia meiner ein saker som er viktige for Helse Fonna og som kan presenterast slik at bodskapen blir tydeleg for dei einskilde målgruppene. Den gode historia skal kunne dokumenterast. Ekstern informasjon: Helse Fonna skal opptre offensivt, men audmjukt i det offentlege rom. Ein skal informere og kommunisere bygd på vedtekne strategi og visjon og opptre faktabasert, ope og ærleg om utfordringar og resultat. Vidare skal ein opptre lyttande til dei opplevingar helseføretaket sine interessentar har, også om desse blir sett fram i det offentlege rom. Helse Fonna har vedteke eit eige mediereglement som tilsette må fylgje ved uttale i det offentlege rom. Helseføretaket skal vere på serviceog tilbydarsida i det interessentar, særleg media, tek kontakt for å få opplysningar. Praktisk kommunikasjonsarbeid: Kommunikasjonsarbeid handlar i særleg grad om å vere tydeleg og trygg i bodskapsformidlinga, og at ein er oppdatert om avgjersler og andre faktorar som spelar inn i forhold til bodskapen ein vil formidle. Dette gjeld både internt og eksternt. Det er særs viktig at Helse Fonna framstår tydeleg og faktabasert i bodskapsformidlinga og at ein er klar på rolla. Interne kommunikasjonsutfordringar: Kunnskap om Helse Fonna si rolle i Helse-Noreg og kven som er beslutningstakarar i den einskilde sak Gjere kjend visjonen Forsterke strukturen for internkommunikasjon via intranett Auke behandlarane sin kunnskap om kommunikasjon Standardisere for å sikre informasjonsflyt Vere tydeleg i kommunikasjonen Skape arenaer for formell og uformell kommunikasjon Implementering og praktisering av overordna avgjersler Skape vi-kjensle i helseføretaket Skape tillit mellom leiing og tilsette/tillitsvalde Auke kunnskapen om kommunikasjon som leiingsverktøy Fokusere på den gode historia Eksterne kommunikasjonsutfordringar: Justere forventningsnivå blant interessentane våre Styrke omdømmet ved å nytte og formidle den gode historia Kommunisere kvalitet og resultat Marknadsføre tenestetilbod og kvalitet Vere offensiv i kommunikasjonen Vere attraktiv som arbeidsplass SIDE 07 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

8 Metodikk Metodikk Informasjonsarbeidet i Helse Fonna bygger på fylgjande metodikk: Intern informasjon skapar ekstern kommunikasjon. Informasjon frå leiarane: 1. Intern 2. Ekstern 2. Samhandling Skapar omdømme Omdømme: Helse Fonna må arbeide for å styrke omdømme og derav skape ein arbeidsplass i tråd med overordna strategi og visjon. For å vere fyrsteval for framtidas pasient treng ein eit godt omdømme basert på kunnskap, kvalitet og oppleving. Omdømme skapar ein ved systematisk intern og ekstern kommunikasjon, og samhandling med helseføretaket sine interessentar. For å betre omdømmet er det viktig å vere profesjonell i kommunikasjonen med både pasientar, media og andre interessentar. SIDE 08 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

9 Kommunikasjonsarbeidet i Helse Fonna Helse Fonna ynskjer å drive informasjons- og kommunikasjonsverksemd ut frå følgjande prinsipp: Openheit og debatt Helse Fonna si informasjonsverksemd skal stimulere til debatt og legge vekt på openheit internt og eksternt. Helse Fonna ynskjer openheit i beslutningsprosessar internt, og respekt for andre sine meiningar skal vere grunnlaget for samhandling. Helse Fonna vil i alle saker der det er mogleg gi publikum og media enkel tilgang til saksdokument og informasjon. Unnatak frå dette prinsippet gjeld sjølvsagt taushetsbelagte pasientopplysningar. Tilgjenge og service Alle tilsette i Helse Fonna skal vere tilgjengelege og serviceorienterte overfor interessentane. Interessentane skal behandlast med respekt, og spørsmål skal svarast på så raskt som mogleg. Aktiv informasjon Helse Fonna skal vere ein premissleverandør til samfunnsdebatten. Helse Fonna skal ikkje vente på kontakt frå pressa, men sjølv ta initiativet til å spreie informasjon via relevante kanalar. Ei aktiv informasjonsverksemd vil gi Helse Fonna større legitimitet, betre høve til å påverke kommunikasjonsprosessen og til å førebygge kriser. Helse Fonna skal arbeide for at viktig informasjon når dei tilsette før media. Alle medarbeidarar i Helse Fonna har sjølv eit ansvar for aktivt å søke, gi og dele informasjon. Målretta og relevant kommunikasjon Kommunikasjonsprinsippet inneber at informasjonsverksemda tar omsyn både til avsendar og mottakar sine behov. Informasjonen skal gå begge vegar mellom Helse Fonna og interessenten. For at informasjonen skal vere målretta og relevant, må han vere utforma på mottaker sine premissar. Dette prinsippet bygger på tilbakemeldingar/ brukarundersøkingar om interessentane sine informasjonsbehov, og korleis informasjonen blir forstått. Heilskap Helse Fonna sin informasjon skal vere samordna og framstå heilskapeleg for mottakaren. Den grafiske profilen skal sikre Helse Fonna eit einsarta visuelt uttrykk, og trykksaker skal utformast i tråd med retningslinene som gjeld. Profesjonalitet Helse Fonna si informasjonsverksemd skal spegle eit profesjonelt forhold til val av kanalar, form og verkemiddel. Verksemda skal vere planlagd og basert på analysar og evalueringar. Linjeleiaransvar Informasjonsansvaret ligg i linja både i den faglege og den administrative organisasjonsstrukturen. Informasjon er eit leiaransvar, og ansvaret for informasjon ligg der saksansvaret er plassert. Dette inneber at kvar eining er ansvarleg for planlegging og gjennomføring av informasjonsoppgåver internt og eksternt. Linjeleiinga har og ansvar for at informasjonspolitikken blir sett ut i livet i den einskilde eininga. Helse Fonna skal vere tilgjengelege og serviceorienterte overfor interessentane SIDE 09 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

10 Kommunikasjonseininga har eit spesielt ansvar for opplæring. Ansvar og mynde Den einskilde tilsette Kvar medarbeidar i Helse Fonna pliktar å halde seg orientert om saker som gjeld eige arbeidsområde, gjere seg kjend med kanalar for informasjon og aktivt gi og søke informasjon gjennom desse. Leiaransvar Informasjon er eit leiaransvar. Ansvaret kan ikkje delegerast, men ein kan gi mynde til å utføre særskilde informasjonsoppgåver. Leiarane har spesielt ansvar for å etablere gode kommunikasjonsrutinar. Informasjon skal trekkast inn i alt utviklingsarbeid. Dette skal gjerast når planarbeidet startar og ikkje når saka er ferdig utgreidd. Informasjon skal inngå i beslutningsprosessar i kvar einskild eining. ansvaret til leiinga i Helse Fonna (direktør og styreleiar). Alle initiativ på dette området skal kanaliserast direkte til leiinga. Kommunikasjonseininga si rolle Kommunikasjonseininga er ein stabsfunksjon med strategisk, utøvande, rådgivande, koordinerande og tilretteleggande funksjon innan området informasjon og samfunnskontakt. Eininga har eit spesielt institusjonelt ansvar for opplæring på området. Andre einingar si rolle Personaleininga har eit spesielt institusjonelt ansvar for informasjon om personalmessige tilhøve, informasjon til nytilsette og for spesielle rekrutteringstiltak. Kontakt med styresmakter Kontakt med styresmakter krev kontinuerleg, koordinert og målretta innsats. Dette arbeidet er SIDE 10 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

11 Retningslinjer for mediekontakt Kven for? Desse retningslinjene gjeld for medarbeidarar i Helse Fonna som blir kontakta av journalistar eller som på eige initiativ tar kontakt med massemedia. NB! Ved kriser og større ulykker gjeld eigne retningslinjer fastsett i føretaket sin beredskapsplan. Formål Retningslinjene skal stimulere til ein planmessig og målretta kontakt med presse og etermedium, for å spreie kunnskap om føretaket si verksemd, visjonar og verdiar. Eit godt og gjensidig tillitsforhold til pressa er ein føresetnad for å formidle informasjon om våre tenester og tilbod til publikum, pasientar og pårørande. Helse Fonna har som offentleg helseføretak ei plikt til å gi sakleg og aktuell helseinformasjon til alle. Retningslinjene skal difor bidra til at omverda får eit balansert og realistisk bilete av Helse Fonna si verksemd. Mediekontakt skal gi eit positivt bidrag til at føretaket når sine mål. Retningslinjene skal klargjere plikter, rettar, ansvar og krav til lojalitet knytt til medarbeidaranes kontakt med massemedia. Retningslinjene skal spesielt sikre at føretaket si kontakt med massemedia ikkje skjer på kostnad av pasientane og pårørande sine rettar, slik dei er nedfelte i helselovgivinga. Openheit Openheit og ein uttrykt vilje til dialog med alle viktige interessegrupper er eit berande prinsipp for Helse Fonna. Med bakgrunn i spesialisthelsetenesta sin store samfunnsmessige verdi er det ei målsetting å vere open om Helse Fonna si verksemd. Som offentleg helseføretak har Helse Fonna ei særskilt plikt til å gi alle innsyn i dei disposisjonar ein gjer. Bidra konstruktivt Medarbeidarar i føretaket har som særleg sakkyndige eit ansvar for å formidle kunnskap om helsevesenet, og gi aktuell og korrekt helseopplysing til publikum. Massemedia er ein viktig kanal for slik informasjon. Alle medarbeidarar pliktar å medverke konstruktivt i dette informasjonsarbeidet når situasjonen tilseier det. Offisielle talspersonar Offisielle talspersonar for helseføretaket er styreleiar, administrerande direktør og føretaket si kommunikasjonsleiar. Klinikkdirektørar, einings- og stabsleiarar er talspersonar for sine respektive fag- og myndigheitsområde. Fagpersonell kan uttale seg om sitt spesielle fag- eller arbeidsfelt, mens leiarar uttaler seg om saker under eige ansvarsområde. Lojalitet overfor pasientar og pårørande Medarbeidarar som uttaler seg til massemedia, må vise lojalitet overfor pasientar og pårørande ved å følgje opp deira rettar, ta vare på teieplikta og verne om pasientane sin integritet. I kontakten med massemedia må føretaket sine medarbeidarar vise spesiell aktsemd når det gjeld opplysningar som kan identifisere pasientar eller pårørande. Pasientar og pårørande skal bli skjerma mot uønskt mediekontakt, men Helse Fonna sine medarbeidarar skal samtidig sørgje for å legge forholda til rette for pasientar som sjølve ønskjer kontakt med media, og som etter ei medisinsk vurdering reknast som skikka til å ta vare på eigne interesser. (Sjå nedafor: Pasientopplysningar - retningslinjer og rutinar). Korrekt, sakleg og aktuell Informasjon til massemedia skal vere korrekt, sakleg og aktuell. Helseføretaket skal gjennom ei aktiv haldning overfor media gi eit balansert og nøkternt bilete av det ein driv med på ulike område - som policy, prioriteringar, planar og avgjersle av offentleg interesse. Ytringsfridom Retningslinjene skal ikkje avgrense den enkelte medarbeidar sin ytringsfridom som privatperson eller som tillitsvald ved sjukehusa. Enten ein skriv sjølv eller let seg intervjue, må det gå klart fram om ein uttalar seg som sjukehuset sin representant, som tillitsvalt eller som privatperson. SIDE 11 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

12 Lojalitetsplikt Medarbeidarar som uttalar seg eller på annan måte formidlar informasjon til media som tilsett i Helse Fonna, har plikt til å opptre lojalt i høve til føretaket sin policy, prioriteringar og enkeltavgjersle som er fatta i føretaket sine ulike styrande organ. Det blir ikkje vurdert som lojalt å bruke massemedia for å få gjort om avgjersle som er fatta på lovleg vis av eit kompetent vedtaksorgan. Lese gjennom eigne intervju Medarbeidarar som blir intervjua, har full rett til å be om å få lese gjennom artikkelen etter intervjuet, eller få det ein har sagt lese opp på telefon. Hovudregelen er i alle høve at det berre er eigne utsegner ein har rett til å lese, ikkje kva andre kjelder har opplyst. Ein kan be om at eigne utsegner blir korrigerte om desse er forstått feil eller kan bli misforstått, men har ikkje rett til å krevje endringar i tittel, ingress eller journalisten si vinkling på saka. Regelbrot, feil og uetisk åtferd Retningslinjene skal ikkje kunne nyttas til å dekke over uetisk eller ulovleg åtferd, feilhandlingar eller interne regelbrot. Slike forhold skal takast opp etter fastsette reglar for rapportering av avvik og handterast i tråd med det. Helse Fonna skal alltid kunne stå inne for sine disposisjonar i det offentlege rom. Søke råd Kommunikasjonseininga er føretaket sine rådgivarar i høve til kommunikasjon. Både leiarar og medarbeidarar som ikkje er van med mediakontakt skal kontakte kommunikasjonseininga for råd og vegleiing før dei opptrer i media på føretakets vegne. Medarbeidarar på alle nivå skal hjelpe kommunikasjonseininga når det gjeld å skaffe fram aktuell og korrekt informasjon. Alle som uttaler seg i saker i media, skal informere klinikkdirektør eller kommunikasjonssjef om at mediekontakt har funnet sted, og kva saken gjaldt. SIDE 12 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

13 Retningslinjer og rutinar for pasientopplysingar Kven for Dei viktigste reglane om korleis pasientopplysningar skal handterast er nedfelte i helselovgivinga, spesielt i føresegnene om teieplikt i lov om helsepersonell, Kap. 5 om teieplikt og opplysningsrett, og i lov om pasientrettar, Kap , Rett til vern mot spreiing av opplysingar. Formål Alvorlege ulykker og andre hendingar - som kriminelle valdshandlingar - får gjerne store oppslag i media og tilsvarande etterspørsel frå media si side når det gjeld opplysingar om offera sin tilstand. Dette fører til stort press på einingane, ofte over lengre tid. For å handtere mediesituasjonen med minst mogleg forstyrringar og ressursbruk er det etablert faste rutinar som skal følgjast. Ikkje opplys om namn Namn på pasientar skal ikkje opplysast. Ein skal heller ikkje gi opplysningar på ein slik måte at pasientar kan identifiserast overfor utanforståande. Fyll ut pressemeldingsskjema Når det er grunn til å tru at det vil bli stor pågang frå media, skal sjukehuset sitt pressemeldingsskjema fyllast ut i samråd med vakthavande overlege. Når pressemeldingsskjemaet er fylt ut, signert og datert, kan opplysningane formidlast vidare til media, enten av lege eller sjukepleiar. Skjemaet skal oppdaterast så ofte som det er hensiktsmessig, og minst ein gong i døgnet. Når pasienten blir flytta over frå intensiv eller akuttmottak, skal mottakande avdeling fylle ut ny pressemelding. Følg standardbeskrivingar og formuleringar Omtale av pasienten sin tilstand skal så langt det er mogleg følgje dei formuleringar og uttrykk som er spesifisert i pressemeldingsskjemaet. Ein skal ikkje gi detaljerte beskrivingar av pasienten sin skade eller sjukdom. Om pasienten sin prognose skal ein til vanleg ikkje seie noko, spesielt ikkje i akuttfasen. Opplysningar utover det som er spesifisert i pressemeldingsskjemaet, kan berre behandlande lege gi. Hjelp ved stor pågang Ved spesielt stor pågang kan kommunikasjonseininga avlaste avdelingane med å formidle opplysningar vidare til massemedia. Det er i slike tilfelle naudsynt å halde informasjonseininga kontinuerleg oppdatert på situasjonen. Avtal fotografering og opptak Fotografering, inkl. TV-opptak, skal avtalast og godkjennast av kommunikasjonseininga, klinikkdirektør eller einingsleiar. Detaljar skal avklarast med den som er ansvarleg på den aktuelle staden. Pasientar skal ikkje fotograferast utan at dei på førehand har gitt sitt samtykke. Når det gjeld barn, må det alltid innhentast samtykke frå foreldre eller føresatte. For å unngå uro og uvisse blant pasientane skal fotografar og journalistar som hovudregel følgjast rundt i bygningane. Ein skal ikkje oppgi namn på pasientar. SIDE 13 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2008

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Helse Fonna HF Godkjent av: Styringsgruppa prosjekt utviklingsplan Dato:31.11.2017 ENDRINGSLOGG Versj.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune

Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune - Eit godt omdømme kjem innanfrå - Godkjend i Ulstein kommunestyre 29.10.2015 (sak 2014/630) Innhaldsliste: 1.0 Innleiing. side 3 2.0 Ulsteinsamfunnet side 3

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Norddal kommune Informasjonsstrategi

Norddal kommune Informasjonsstrategi Norddal kommune Informasjonsstrategi Det er menneske i samarbeid som skaper resultat MÅL 1. Norddal kommune skal aktivt bruke media for å få ut informasjon til innbyggjarane. 2. IT skal gjere samhandlinga

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest 0 Generelt Vi i føretaksgruppa Helse Vest (heretter kalla Helse Vest) 1 har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til befolkninga på Vestlandet.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV Kommunikasjonsplattform Alle medarbeidarar er med å male det biletet av SAV som dei rundt oss får sjå. Alle kommuniserer Vi kommuniserer gjennom

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI.

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. Notat Fra : RÅDMANNEN Saksbehandler : OJK-ADML-ADML Arkivref. : 2004/000094-031-&20 Dato : 07.06.2006 Til Saksbehandler : Formannskapet : Moltu/ SkarsteinOJKADMLADML INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI.

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR STRAND KOMMUNE 2012 2015 2 Innhold 1 INNLEIING... 3 2 STATUSVURDERING... 3 3 KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4 MÅLGRUPPER... 4 5 ANSVAR OG ORGANISERING... 4 6 PRINSIPP FOR KOMMUNIKASJON...

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17)

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALDE OG TILSETTE I HJELMELAND KOMMUNE (KSAK 039/17) Hjelmeland kommune er ansvarleg for grunnleggjande velferdstenester og forvaltar store ressursar på vegne av fellesskapet.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Etikkreglement for Gaular kommune

Etikkreglement for Gaular kommune Etikkreglement for Gaular kommune Godt samhald Gode tilbod TRIVSEL - HUMØR - OMSORG - RESPEKT Vi vil i fellesskap utvikle organisasjonen ved å vere inkluderande, opne og lærande, og prioritere oppgåver

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar.

KOMMUNIKASJONSPLAN Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar. KOMMUNIKASJONSPLAN 2017-2020 Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar. Vedteken i Fellesnemnda 14.09.2017 (sist rev. 14.09.2017) 1. FORORD Ei kommunesamanslåing er ei omstilling

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Apotekene Vest HF Innhold 1. Innleiing 3 2. Overordna dokumenta 4 3. Prinsipp for informasjons- og kommunikasjonsarbeid 5 3.1 Kommunikasjonsprinsippet 3.2 Prinsippet

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama:

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Luster kommune Handsama: Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr: 964 968 241 Innhold Innleiing...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.05.2016 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen og Hilde Christiansen SAKA GJELD: Rutinar og system for anonym varsling ved særleg graverande

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Dykkar ref.: Vår dato: 26.02.2014 Vår ref.: 2013/12033 Arkivnr.: 733.0 Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kontrollutvalet i Gloppen kommune

Kontrollutvalet i Gloppen kommune Kontrollutvalet i Gloppen kommune STRATEGIPLAN Gloppen, 15. september 2008 Innhald HENSIKT MED STRATEGIPLANEN... 3 IDÉ FOR VERKSEMDA... 3 VISJON... 4 VERDIAR... 4 RESSURSAR... 4 OMDØME/PROFILERING...4

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Lokalavisa og politikken

Lokalavisa og politikken Lokalavisa og politikken På vegner av innbyggjarane følgjer lokalavisa di den lokale politikken. Om rammevilkåra avisene arbeider innanfor. Utgjevar: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisa tek samfunnsansvar

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE

ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE ETISKE PRINSIPP FOR POLITIKARAR OG TILSETTE I HERØY KOMMUNE Side 1 av 7 INNHALDSLISTE A Prinsipp s. 3 1. Lojalitet s. 3 2. Objektivitet s. 3 3. Redelegheit og ærligheit s. 4 4. Ansvarlegheit og respekt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune for tilsette og folkevalde i Radøy kommune Vedteke av Radøy kommunestyre 2009 Føremålet med reglementet er å skapa medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 3 Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 INNLEIING Hordaland fylkeskommune er ein sentral aktør i utviklinga av Hordaland. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Leiing i skolen. Oppgåver kan delegerast, men ikkje ansvar ARTIKKEL SIST ENDRET: Leiing er å ta ansvar for at

Leiing i skolen. Oppgåver kan delegerast, men ikkje ansvar ARTIKKEL SIST ENDRET: Leiing er å ta ansvar for at Leiing i skolen Skoleleiinga, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innverknad på læringsmiljøet og elevane sitt læringsutbytte. Dette føreset utøving av god leiarskap. Her beskriv vi kva for krav

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

Utkast til strategi

Utkast til strategi til strategi 2017-2022, v.0.8.1 til strategi 2017-2022 til strategi 2017-2022, v.0.8.1 Vi blir stadig fleire. Vi lever lenger, og utviklinga innan teknologi og medisin gir oss heile tida nye moglegheiter

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Styreinstruks for Helse Vest RHF

Styreinstruks for Helse Vest RHF Styreinstruks for Helse Vest RHF 1. Formål med instruksen. Instruksen trekkjer rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Vest RHF. Formålet med instruksen

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar

Forpliktande avtalar om samarbeid mellom Helse Fonna og kommunane, retur av to avtalar - 1-6 ULLENSVANG * HERAD FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Bjornsongt. 39 5?)(1.1HAUGESUND, Dykkar ref. Var ref. J.post id. Arkiv Dato 12/545-13 15/2355 N-403/ 20.02.2015 Forpliktande avtalar om samarbeid

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styreinstruks for Helse Førde HF

Styreinstruks for Helse Førde HF Styreinstruks for Helse Førde HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekkjer dei ytre rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Førde HF. Formålet med instruksen

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer