Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin"

Transkript

1 Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012

2 Side 2 av 39

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Formål med forslag til program for konsekvensutredning Lovverkets krav til konsekvensutredning Krav i internasjonalt lovverk Krav i norsk lovverk Regional konsekvensutredning for Nordsjøen Feltspesifikke konsekvensutredninger Konsekvensutredningsprosessen Tidsplan for konsekvensutredning Nødvendige søknader og tillatelser Innledning Bakgrunn for utbyggingsplanene Rettighetshavere og eierforhold Felt og reservoarer Andre funn og prospekter Ressurser og produksjonsplaner Utbyggingsløsninger Tidligere vurderte utbyggingsløsninger Anbefalt utbyggingsløsning Vurdering av ulike kraftforsyningsalternativ Eksisterende utbygninger og infrastruktur i området Boring og brønn Forenklet tidsplan Investeringer og kostnader Avvikling av virksomheten Helse, miljø og sikkerhet Tiltak for å redusere utslipp Områdebeskrivelse Kort beskrivelse av området Beskrivelse av naturressurser Fiskeressurser Fiskeri Fugl Sjøpattedyr Koraller Kulturminner Konsekvenser for miljøet Utslipp til luft Bore- og anleggsfase Driftsfase Utslippreduserende tiltak Side 3 av 39

4 5.2 Utslipp til sjø Bore- og anleggsfase Driftsfase Utslippreduserende tiltak Akutte utslipp Arealbeslag og fysiske inngrep Fiskeri Habitater Kulturminner Skipstrafikk Samfunnsmessige konsekvenser Planlagte utredningsaktiviteter Innholdet i konsekvensutredningen Utredningsaktiviteter Beskrivelse av naturressurser og ressursutnyttelse i influensområdet Utslipp til luft Regulære utslipp til sjø Akutte utslipp til sjø Konsekvenser ved arealbeslag og fysiske inngrep Samfunnsmessige konsekvenser Miljøovervåking Side 4 av 39

5 1 Sammendrag Operatøren Statoil legger på vegne av lisenshaverne frem et forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning for utbygging og drift av Dagny og Eirin. Dagny er et olje- og gassfelt lokalisert ca. 30 km nordvest for Sleipnerinstallasjonene i midtre del av Nordsjøen. Eirin er et gassfelt som ligger ca. 9 km nordvest for Dagny. Vanndybden i området er rundt 120 m. Som fastsatt i petroleumsloven skal det før utbygging kan finne sted utarbeides en konsekvensutredning med tilhørende konsekvensutredningsprogram. Formålet med utredningen er å legge et best mulig grunnlag for å vurdere hvordan utbyggingen vil påvirke miljø- og samfunnsinteresser, samt å beskrive de muligheter som finnes for å redusere eller unngå negative effekter og øke eventuelle positive effekter. Prosjektet har i løpet av vært inne i en utviklingsfase der flere ulike utbyggingsløsninger har blitt vurdert og de berørte lisensene ble i desember 2011 enige om valg av utbyggingskonsept. I løpet av 2012 vil de jobbes med videre modning av det valgte konseptet og en investeringsbeslutning ventes i desember Det planlegges å sende inn PUD i desember 2012 og det ventes godkjenning av PUD i Stortinget i vårsesjonen Det er satt som mål å ha høringen av konsekvensutredning på plass ved utsendelse av PUD i slutten av Produsert vann skal renses før utslipp til sjø. For å sikre minimal påvirkning på miljøet skal gjennomsnittlig olje i vanninnhold (OIW) være under 10 mg/l. Det er forventet moderate til lave vannmengder på Dagny. Plattformen er designet med et lukket fakkelsystem, og fakling vil kun skje under opp- og nedkjøring av anlegget, samt i nødssituasjoner. Utbyggingsløsningen er basert på egenproduksjon av kraft på Dagny plattform. Det er planlagt å bruke gassturbiner av typen singel fuel med Dry Low Emission (DLE), som innebærer høy energieffektivitet og lave utslipp av NOx. Lagerskipet vil bli designet med et gjenvinningsanlegg for VOC. I forbindelse med nye funn i området (Aldous/Avaldsnes) kan det bli aktuelt å importere kraft fra land. Dagny plattform vil derfor bli designet med tanke på mulig fremtidig elektrifisering. En endelig beslutning om kraft fra land til området må tas i løpet av 2012 for å kunne bli implementert på Dagny. Anbefalt utbyggingsløsning for gassfeltet Eirin er en standard bunnramme som knyttes opp til Dagnyplattform (Figur 1-1). Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning beskriver vurderte utbyggingsløsninger med hovedfokus på anbefalt utbyggingsløsning. Anbefalt utbyggingsløsning på Dagny er en sentral plattform på stålfundament (jacket) med tretrinns separasjonsprosess. Eksport av rikgass vil skje til Sleipner A-plattformen, mens stabilisert olje eksporteres til et nærliggende lagerskip, en såkalt FSU (Floating Storage Unit). Oljen skal fraktes videre med skytteltankere. Side 5 av 39

6 Sleipner A FSU Dagny plattform Eirin Figur 1-1 Anbefalt utbyggingsløsning for Dagny og Eirin. Infrastrukturen på Dagny består av en sentral plattform med rørledninger for eksport av gass til Sleipner A og olje til et fastankret lagerskip. Eirin bygges som en bunnramme med rørledning til Dagny plattform. For anbefalt utbyggingsløsning er forventede utvinnbare reserver for Dagny og Eirin foreløpig estimert til om lag 50 millioner Sm 3 o.e. Utbyggingsløsningen for Dagny og Eirin vil legge til rette for videre utvikling av prospekter i området. Gjennomføringsplanene innebærer installasjon av stålunderstell og borestart i Produksjonsstart er forventet i slutten av Produksjonsperioden er estimert til ca. 20 år. Det anbefalte konseptet på Dagny er basert på boring med oppjekkbar borerigg. Forventet behov er i alt 20 brønner. På Eirin er det planlagt å bore to gassprodusenter med en flytende borerigg. Borekonseptet er basert på bruk av vannbasert borevæske i de to øverste seksjonene. Borekaks boret med vannbasert borevæske slippes ut til sjø. I de nederste seksjonene vil det bli brukt oljebasert borevæske. På Dagny er det planlagt å injisere borekaks fra de nederste seksjonene i en egen avfallsbrønn. På Eirin er base case å frakte oljeholdig kaks til land for videre behandling. I den videre prosessen vil alternativ behandling med utslipp av renset kaks bli vurdert. Gjennomsnittlig årlige utslipp til luft fra produksjon og eksport av olje og gass fra Dagny og Eirin er foreløpig beregnet til ca tonn CO 2 og 704 tonn NOx. Utslippene er fordelt på Dagny plattform, Dagny FSU og Sleipner A. Drift av skytteltankere er ikke inkludert. De totale investeringskostnadene for utbyggingen av Dagny og Eirin-feltene er beregnet til milliarder norske 2011-kroner. Estimatet inkluderer også kostnader knyttet til leie av rigg og boring. I forslaget til utredningsprogram for Dagny og Eirin er det redegjort for hva som planlegges utredet i konsekvensutredningen, samt gitt nærmere opplysninger om prosjektet. Side 6 av 39

7 2 Innledning På vegne av rettighetshaverne i produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E legger operatøren Statoil fram forslag til program for konsekvensutredning for utbygging og drift av Dagny-feltet og Eirin-feltet. Feltene ligger i norsk sektor i den midtre delen av Nordsjøen. Prosjektet har i løpet av 2009 til 2011 vært inne i en utviklingsfase der ulike utbyggingsalternativ og eksportløsninger har vært studert. Anbefalt utbyggingsløsning er en sentralt plassert plattform med full stabilisering av oljeproduksjonen. Forslag til program for konsekvensutredning presenterer de temaene som planlegges utredet i konsekvensutredningen, samt gir nærmere opplysninger om prosjektet. Forslaget til utredningsprogram er utarbeidet i henhold til gjeldende norsk veiledning for Plan for Utbygging og Drift og Plan for Anlegg og Drift (2010). Konsekvensutredningen vil, i den grad det er mulig, også beskrive andre funn/ prospekt i lisensen som det på et senere tidspunkt kan være aktuelt å knytte opp mot Dagny. 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning Konsekvensutredningen er en integrert del av planleggingen av større utbyggingsprosjekter. Utredningen skal sikre at forhold knyttet til miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i planarbeidet på lik linje med tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold. Konsekvensutredningen skal bidra til å belyse spørsmål som er relevante både for den interne og den eksterne beslutningsprosessen. Samtidig skal den sikre offentligheten informasjon om prosjektet, samt gi omgivelsene anledning til å uttrykke sin mening og gi grunnlag for å påvirke utformingen av prosjektet. Formålet med utredningsprogrammet er å gi myndighetene og andre høringsinstanser informasjon og varsel om hva som er planlagt utbygd, hvor og hvordan. Gjennom uttalelser til programmet har både myndigheter og høringsinstanser mulighet til å kunne påvirke hva som blir krevd utredet i konsekvensutredningen, og dermed også hva som skal ligge til grunn for de beslutninger som skal tas. På grunnlag av det fastsatte utredningsprogrammet vil det bli utarbeidet en konsekvensutredning for Dagny og Eirin. 2.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning Krav i internasjonalt lovverk Kravet til konsekvensutredning er gjenspeilet i EUs regelverk som Norge har implementert. EUs Rådsdirektiv 97/11/EC (endringsdirektiv til Rådsdirektiv 85/337/EEC) krever konsekvensutredning for offentlige og private prosjekter som kan ha vesentlige miljø- og/eller samfunnsøkonomiske konsekvenser Krav i norsk lovverk Det planlagte prosjektet er konsekvensutredningspliktig i henhold til bestemmelsene i petroleumsloven 4.2 og 4.3, samt forskrift til lov om petroleumsvirksomhet 22. En konsekvensutredning skal i henhold til disse bestemmelsene baseres på et utredningsprogram. Utredningsprogrammet blir fastsatt av ansvarlig myndighet etter en forutgående offentlig høring. 22 i forskrift til petroleumsloven inneholder følgende bestemmelser om utredningsprogram: Side 7 av 39

8 "Rettighetshaver skal i god tid før fremleggelse av plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst utarbeide forslag til utredningsprogram. Forslaget skal gi en kort beskrivelse av utbyggingen, av aktuelle utbyggingsløsninger og på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap, av antatte virkninger for andre næringer og miljø, herunder eventuelle grenseoverskridende miljøvirkninger. Videre skal forslaget klargjøre behovet for dokumentasjon. Dersom det er utarbeidet en konsekvensutredning for det området hvor utbyggingen planlegges gjennomført, skal forslaget klargjøre behovet for ytterligere dokumentasjon eller oppdatering. Forslaget til utredningsprogram bør i nødvendig grad inneholde en beskrivelse av hvordan utredningsarbeidet vil bli gjennomført, særlig med sikte på informasjon og medvirkning i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Forslaget til utredningsprogram skal baseres på rammene for dokumentasjon i 22a. Rettighetshaver sender forslaget til utredningsprogram til uttalelse til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke være kortere enn seks uker. Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Kopi av fastsatt program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse i saken. Avgjørelser etter denne bestemmelsen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at departementet sender forslag til utredningsprogram på høring. Konsekvensutredningen vil også oppfylle bestemmelsene om konsekvensutredning i forurensingslovens Regional konsekvensutredning for Nordsjøen Regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen (RKU Nordsjøen) behandler de samlede konsekvensene av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel sør for 62 N. Siste oppdaterte versjon ble godkjent av norske myndigheter i oktober Prognosene som er lagt til grunn i RKU-Nordsjøen omfatter ressursklassene (RK) 1-8, og er basert på innrapportering til Revidert Nasjonalbudsjett 2006 for RK 1-4, samt Oljedirektoratets anslag fra desember Dagny (15/5-1) er inkludert i prognosegrunnlaget som RK 4 Funn. RK4 Funn er ressurser som ventes å bli omfattet av en PUD eller fritak fra PUD, der det pågår konkret aktivitet med sikte på å avklare om en utbygging skal igangsettes. Merk at det på dette tidspunktet ikke var påvist olje i Dagny-feltet. Eirin er plassert i RK 5 Funn, som er oppdagede utvinnbare ressurser hvor utvinning er sannsynelig, men uavklart. Den regionale konsekvensutredningen er delt inn i ulike områder og redegjør for områdenes infrastruktur, operasjonelle utslipp, overvåkingsundersøkelser og miljøtiltak. Miljøkonsekvenser av planlagte utslipp til luft og sjø er beskrevet, samt uhellsutslipp, konsekvenser som følge av fysiske inngrep, konsekvenser for fiskerinæringen og samfunnsmessige virkninger. Utredningen med underlagsrapporter kan lastes ned fra Statoils hjemmeside, Feltspesifikke konsekvensutredninger I konsekvensutredningen for Sleipner Vest-feltet fra 1991, er Dagny nevnt som et av flere funn i området rundt Sleipner Vest. Det er oppgitt at en utvinning av Dagny naturlig vil skje mot Sleipner Vest, og at oppstart vil være avhengig av gassalg og tilgjengelig prosesskapasitet. I henhold til retningslinjer gitt av Olje- og energidepartementet (OED), kan konsekvensutredningsplikten ved nye utbyggingsprosjekter oppfylles enten ved en feltspesifikk konsekvensutredning, ved en kombinasjon av en feltspesifikk utredning og en regional utredning eller i enkelte tilfeller gjennom en regional konsekvensutredning alene. Side 8 av 39

9 For Dagny og Eirin vil det bli utarbeidet en feltspesifikk konsekvensutredning i forbindelse med Plan for utvikling og drift (PUD). RKU-Nordsjøen fra 2006 vil bli benyttet som referansedokument. I kapittel 7 er det vist nærmere hvilke tema som vil bli utredet særskilt i konsekvensutredningen, og for hvilke tema RKU-Nordsjøen vil bli benyttet som dokumentasjon. 2.3 Konsekvensutredningsprosessen Prosessen starter med at rettighetshaver oversender forslag til program for konsekvensutredning til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, og innhenter uttalelser fra disse. OED fastsetter det endelige programmet for konsekvensutredningen på bakgrunn av forslaget sammen med en redegjørelse for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt. På grunnlag av det fastsatte utredningsprogrammet vil operatøren utarbeide konsekvensutredningen som en del av PUD (Plan for utbygging og drift) og/eller PAD (Plan for anlegg og drift). Rettighetshaver vil, på tilsvarende måte som for forslaget til utredningsprogram, distribuere konsekvensutredningen på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og innhente uttalelser fra disse. Samtidig tinglyses det i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på offentlig høring. Konsekvensutredning, og underlagsdokumentasjon i den grad det er mulig, legges i tillegg ut på internett. OED vil forestå den videre behandling av konsekvensutredningen og gjennom behandling av PUD ta stilling til hvorvidt utredningsplikten er oppfylt. På bakgrunn av konsekvensutredningen, utbyggings- og/eller anleggsdelen samt høringsuttalelsene, utarbeider OED et forslag til stortingsproposisjon eller kongelig resolusjon som sendes på høring til berørte departementer. Etter denne høringsprosessen fremmes så saken av regjeringen enten i Stortinget eller for Kongen i Statsråd. Stortinget behandler utbygginger med en investeringsramme som overstiger et beløp som fastsettes i forbindelse med den årlige budsjettforhandlingen i Stortinget. Per 2011 er dette beløpet på 10 milliarder kroner. Siden Dagny har en investeringsramme over denne grensen, skal prosjektet godkjennes i Stortinget Tidsplan for konsekvensutredning Med bakgrunn i retningslinjer utarbeidet for saksbehandling av konsekvensutredninger er en foreløpig tidsplan for konsekvensutredningsprosess etablert (Tabell 1-1). Tabell 1-1 Foreløpig tidsplan for konsekvensutredningsprosess Beskrivelse Tidsplan Forslag til program for konsekvensutredning oversendes til relevante myndigheter og høringsparter Offentlig høring av forslag til program for konsekvensutredning (10 ukers frist) Behandling og sammenstilling av høringsuttalelser Departementets godkjenning av April 2012 program for konsekvensutredning PUD/PAD Del 2 Konsekvensutredning oversendes til relevante myndigheter og høringsparter Offentlig høring KU (10 ukers frist) Innsending av PUD/PAD Desember Del 1 Teknisk og økonomisk plan 2012 Vårsesjon Antatt beslutning i Stortinget Nødvendige søknader og tillatelser For å gjennomføre utbyggingsplanene vil det bli innhentet ulike tillatelser fra myndighetene. Noen av tillatelsene vil måtte innhentes i planfasen, mens andre tillatelser ikke er påkrevd før utbyggingsfasen. Enkelte tillatelser vil kun være relevante for nedstengningsfasen. En detaljert liste over tillatelser som må innhentes i planfasen og utbyggingsfasen vil bli avklart i den videre planprosessen og gjennom behandling av konsekvensutredningen for Dagny og Eirin. Side 9 av 39

10 Side 10 av 39

11 Forslag til program for konsekvensutredning - Valemon September Innledning 3.1 Bakgrunn for utbyggingsplanene Dagny og Eirin ligger i midtre del av Nordsjøen nordvest for Sleipner. Dagny-feltet ble oppdaget av Esso i 1974 i PL029 brønn 15/6-2R, og bekreftet av Norsk Hydro i PL048 brønn 15/5-1 i Begge disse brønnene fant gass, og feltet ble derfor vurdert å være et lite gassfelt. Utvikling av feltet ble utsatt i påvente av en gasseksportløsning for området. Statoil overtok operatøransvaret for PL048 i I 2006 ble det igangsatt studier med tanke på å bygge ut Dagny som gassfelt med tilkopling til Sleipner via Alfa Nord. Under det påfølgende utviklingsstudiet ble det fremmet en hypotese om at det kunne være en betydelig oljesone under gasskappen. Hypotesen ble bekreftet i 2007 med brønn 15/6-9 i Dagny Øst-segmentet i PL303 (tidligere beskrevet som Erimintrude-prospektet) som påviste en betydelig oljesone under gassen. Fokus for Dagny skiftet dermed fra en ren gassutvikling til å avgrense oljesonen. Videre avgrensning ble foretatt i 2008 av brønn 15/5-7 i PL048 og i 2010/2011 av brønnene 15/6-11S i PL303 og 15/6-11A i PL029. Eirin (15/5-2) i PL048E ble boret første gang av Norsk Hydro i Gassfunnet ble siden bekreftet av en ny inngang og test i Eirin inneholder tørr gass under relativt høyt trykk. 3.2 Rettighetshavere og eierforhold Det foreligger en kostdelingsavtale (pre-unit) mellom de fire lisensene som regulerer samarbeid og kostdeling fram til en unit-avtale er på plass til PUD-utgivelse. Eirin ligger i sin helhet innenfor lisens PL048E. Statoil er operatør med 78,2 %. Rettighetshaverne i Eirin er vist i Tabell 3-2. Tabell 3-1 Rettighetshavere og eierandeler i Dagny Lisens PL048 PL303 PL029B PL029 Dagny pre-unit Blokk 15/5 15/6 15/6 15/6 - Statoil 78,2 % 100 % 50 % - 58,46 % ExxonMobil % 100 % 33,00 % Total 21,8 % ,54 % Det Norske % - 2,00 % Tabell 3-2 Rettighetshavere og eierandeler i Eirin Lisens PL048E Blokk 15/5 Statoil 78,2 % Total 21,8 % 3.3 Felt og reservoarer Dagny er lokalisert ca. 30 km nordvest for Sleipner A-plattformen, mens Eirin ligger ca. 9 km nordvest for Dagny. Havdypet i området er ca. 120 m og havbunnen er relativt flat. Plassering av Dagny og Eirin (15/5-2) i forhold til nærliggende felt er vist i Figur 3-1. Dagny ligger innenfor lisensene PL048, PL303, PL029B og PL029. Statoil er operatør med 100 prosent eierandel i PL 303. Statoil er også operatør for PL048 med en eierandel på 78,2 prosent. Partner er Total med 21,8 prosent. I PL 029 har Exxon Mobil 100 prosent. I PL 029B er Statoil operatør med 50 prosent, mens Exxon Mobil og Det Norske har henholdsvis har 30 prosent og 20 prosent eierandel. Rettighetshaverne i Dagny er vist i Tabell 3-1. Side 11 av 39

12 Prospekt som kan bli aktuelle for tilknytning eller boring fra Eirin: To prospekter i PL Ressurser og produksjonsplaner Reservoaret i Dagny har komplekse strukturer og ressursestimatene er derfor usikre. Eirin består av en enklere struktur med få interne forkastninger. Foreløpige estimat av utvinnbare reserver for anbefalt utbyggingsløsning med 20 års levetid gir en produksjon på ca. 50 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (o.e). Figur 3-1 Plassering av Dagny og Eirin (15/5-2) i forhold til nærliggende felt Foreløpige produksjonsprofiler for olje/kondensat, gass og produsert vann fra Dagny og Eirin er vist i Figur 3-2, Figur 3-3 og Figur 3-4. Oljen og gassen i Dagny-reservoaret ligger i Huginformasjonen (Midt Jura, Callovian) på ca m under havoverflaten. Total hydrokarbonkolonne er ca. 500 meter, hvorav ca. 250 m er gass- og ca. 250 m er oljekolonne. Reservoaret har en relativ kompleks struktur med mange forkastninger og høy helning på flankene. Eirin-reservoaret inneholder gass under relativt høyt trykk (~720bar på 4130mTVDSS). Ca. 80 % av reservene ligger i Skagerak-formasjonen (Trias) og ca. 20 % i Sleipner-formasjonen (Jura). Skagerrak-formasjonen har en tykkelse på ca. 150 m og ligger ca m under havoverflaten. 3.4 Andre funn og prospekter Utbyggingen er basert på påviste ressurser i Dagny og Eirin. Det vil også bli lagt til rette for videre leting og vurdering i områder med potensial for funn. Den anbefalte utbyggingsløsningen er derfor designet for å kunne ta inn eventuelle nye felt dersom ytterlige ressurser påvises. Prospekt som kan bli aktuelle for framtidig tilknytning til Dagny: Segmenter i Dagny som ennå ikke er påvist med brønner 4 prospekter i PL303 og PL029B Olje og kondensat (ksm3/år) Figur 3-2 Foreløpig produksjonsprofil for olje og kondensat [Sm 3 /år] Rikgass (MSm3/år) Figur 3-3 Foreløpig produksjonsprofil for rikgass [MSm 3 /år] Side 12 av 39

13 Produsert vann (Sm3/dag) To ulike dreneringsstrategier har vært studert, trykkavlasting og trykkvedlikehold via gassinjeksjon. I tidligere faser av prosjektet har også andre injeksjonsløsninger blitt vurdert. Vanninjeksjon gir dårlig respons i reservoaret og er derfor ikke en aktuell løsning for Dagny. Injeksjon av CO 2 er heller ikke en gjennomførbar løsning, verken teknisk eller kommersielt Figur 3-4 Foreløpig produksjonsprofil for produsert vann [Sm 3 /dag] 3.6 Utbyggingsløsninger Følgende eksportløsninger har vært vurdert: Brønnstrøm/ ustabil olje og gass til Sleipner A og videre til Kårstø Stabilisert olje og gass i dedikerte rørledninger til Sleipner A Gass til Sleipner A og stabilisert olje til flytende lagerskip (FSU) Tidligere vurderte utbyggingsløsninger Som følge av usikkerhet i ressursestimatene og reservoaregenskapene har flere ulike utbyggingsløsninger vært vurdert for Dagny. Før det ble påvist olje i reservoaret, ble funnet vurdert som et gassfelt og var planlagt utviklet med en havbunnsutbygging. Etter funn av olje har ulike plattformløsninger blitt vurdert. Som følge av risiko for geling, som igjen kan føre til tetting av rørledningene, har eksportløsninger med transport av oljen gjennom lange rørledninger blitt forkastet til fordel for eksport via lagerskip og skytteltankere. Konseptstudier for utbyggingen av Dagny ble gjennomført Fem ulike hovedkonsepter har vært vurdert for utbyggingen av feltet: Nybygg plattform med trykkavlastning Nybygg plattform med gassinjeksjon Havbunnsutbygging Gjenbruk av eksisterende anlegg Flytende produksjonsfartøy (FPSO) Av disse fem er de to konseptene med nybygd plattform modnet frem til konseptvalgsnivå (BOV). En oversikt over vurderte konsept med tekniske og økonomiske forhold, samt miljøvurderinger er gitt i Tabell 3-3. Side 13 av 39

14 Forslag til program for konsekvensutredning - Valemon September 2009 Tabell 3-3. Oppsummering av tidligere vurderte utbyggingsløsninger for Dagny-feltet. Konsept Tekniske og økonomiske forhold Miljøvurderinger Plattform m. trykkavlastning Teknisk gjennomførbar. God økonomi. Moderat ressursutnyttelse. Nybygg gir mulighet for å velge beste tilgjengelige teknologi (BAT) og høy standard på alle HMS-løsninger. Trykkavlastning gir noe mindre utslipp til luft enn gassinjeksjon, men også lavere produksjon. Plattform m. gassinjeksjon Teknisk gjennomførbar. God økonomi gitt forventede reservoaregenskaper. Gir svært god ressursutnyttelse. Nybygg gir mulighet for å velge beste tilgjengelige teknologi (BAT) og høy standard på alle HMS-løsninger. Gassinjeksjon gir noe høyere utslipp til luft enn trykkavlastning, men også høyere produksjon. Havbunnsutbygging Teknisk gjennomførbar. God nåverdi. Dårlig ressursutnyttelse, men liten risiko for økonomisk nedside. Lavere utslipp til luft enn ved plattformløsning, men innebærer at oljen ikke kan produseres. Gjenbruk av eksisterende anlegg Usikkerhet knyttet til teknisk gjennomførbarhet og dårligere Utfordringer knyttet til HMS og oppfyllelse av dagens standarder. økonomi enn nybygg. Flytende produksjonsinnretning (FPSO) Teknisk gjennomførbar. Dårligere økonomi enn plattformløsning. Tilsvarende plattform Anbefalt utbyggingsløsning Anbefalt utbyggingsløsning for Dagny er en bunnfast plattform med gassinjeksjon og gassløft. Dette konseptet er valgt for å kunne utvikle ressursene i feltet på en best mulig måte, både med tanke på utvinningsgrad, HMS og økonomi. Utbyggingsløsningen innebærer en sentralt plassert plattform på Dagny med 20 brønnslisser, og en standard havbunnsramme med fire slisser på Eirin som koples til Dagny plattform. Plattformen skal ha tretrinns separasjonsprosess med eksport av rikgass til Sleipner A og stabilisert olje til et nærliggende lagerskip (FSU). Etter prosessering på Sleipner transporteres kondensat videre i rørledning for behandling på Kårstø mens gassen transporteres i eksportrørledningene Statpipe, Zeepipe og Langeled til Easington og Zeebrügge. En oversikt over utbyggingsløsningen er vist i Figur 3-5. Dagny plattform er planlagt med et boligkvarter for 70 personer. Den skal være permanent bemannet med et mannskap på ca. 20 personer under normal drift. Understellet skal bygges i stål (jacket). Plattformen er designet for en levetid på 30 år. Dreneringsstrategien for olje er basert på trykkvedlikehold ved hjelp av gassinjeksjon, samt gassløft i oljeprodusentene. Gass til injeksjon er planlagt hentet fra Eirin og med mulighet for ytterligere import av gass fra Gassled. Det er forventet å opprettholde gassinjeksjon i ca. 10 år. Etter endt oljefase kan lagerskipet forlate feltet. Plattformen vil bli tilrettelagt for tilkopling av eventuelle fremtidige havbunnsutbygginger (ref. kap. 3.4). Side 14 av 39

15 Forslag til program for konsekvensutredning - Valemon September 2009 Sleipner A FSU Dagny plattform Eirin Figur 3-5 Anbefalt utbyggingsløsning for Dagny og Eirin. Infrastrukturen på Dagny består av en sentral plattform med rørledninger for eksport av gass til Sleipner A og olje til et fastankret lagerskip. Eirin bygges som en bunnramme med rørledning til Dagny plattform Vurdering av ulike kraftforsyningsalternativ Tre ulike alternativ for forsyning av elektrisk kraft til Dagny plattform har vært evaluert: 1. Kraftgenerering på Dagny plattform med lav NOx-gassturbiner 2. Import av kraft fra Sleipner 3. Import av kraft fra land En kort presentasjon av alternativene er gitt nedenfor. Kraftgenerering på Dagny Base case for kraftgenerering på Dagny plattform er to gassturbiner av typen LM2500 med DLEteknologi. DLE er forkortelse for Dry Low Emissions og innebærer at turbinene er av lav NOx-type. Disse turbinene har lave NOx-utslipp og god driftssikkerhet. Kraft fra Sleipner Det er sett på muligheten for import av kraft fra Sleipner-installasjonene som ligger ca. 30 km fra Dagny plattform. Siden Sleipner allerede skal forsyne Gudrun plattformen med elektrisk kraft fra 2015 vil det ikke være nok kapasitet til å også levere kraft til Dagny. Det er teknisk mulig å utvide kapasiteten på Sleipner ved å bygge om en eksisterende gasskompressor til kraftgenerator. En slik ombygging er imidlertid kostbar og innebærer betydelig risiko. Gassturbinene på Sleipner er av konvensjonell type uten lav NOx. Sleipneralternativet vil derfor medføre høyere utslipp av NOx til luft enn ved egengenerering på Dagny. Som følge av et visst krafttap i overføringskabelen vil utslipp av CO 2 bli noe høyere enn ved alternativ 1. Tekniske utfordringer, dårlig økonomi og manglende miljøgevinst gjør at alternativet med kraft fra Sleipner ikke er ansett som en aktuell løsning. Side 15 av 39

16 Kraft fra land Prosjektet har utredet om det er hensiktsmessig å forsyne Dagny plattform med kraft fra land. Det er gjort studier på teknisk gjennomførbarhet og kostnader. To ulike elektrifiseringskonsept har vært vurdert: Direkte import til Dagny plattform Import via en felles transformator- og omformerstasjon (knutepunkt) for Dagny, Draupne og Luno Luno/ Draupne Import av kraft fra land innebærer svært høye investeringer. Dersom ett prosjekt skal bære en slik kostnad alene vil det innebære uforholdsmessig store kostnader i forhold til utslippsreduksjonene på installasjonen. Dagny har derfor valgt å også utrede mulighetene for å importere kraft via et felles knutepunkt. For å få en best mulig utnyttelse av investeringene i infrastruktur har selskapene Statoil, Det Norske og Lundin sett på et alternativ med én felles transformator- og omformerstasjon som kan dekke kraftbehovet til prosjektene Dagny, Draupne og Luno, samt gi mulighet for tilkopling av eventuelt fremtidig prosjekt i området (Figur 3-6). x x Future Dagny ~ km ~ 30 km ~ 220 ~<10 Kårstø Figur 3-6. Konsept for import av kraft fra land til Dagny, Draupne og Luno via et felles knutepunkt. Teknisk beskrivelse For å transportere elektrisk kraft over lange strekninger brukes høy spenning og likestrøm (HVDC). Et slikt system innebærer at det må monteres omformerstasjoner både på land og offshore. Transformator- og omformermodulen offshore er stor, og det er derfor hensiktsmessig å montere denne på en egen plattform som kan fungere som et knutepunkt hvor flere produksjonsplattformer kan bli tilkoplet. Fra knutepunktet til de enkelte plattformene overføres kraften som vekselstrøm (AC). Kraftforsyningen har følgende hovedkomponenter: AC/DC-omformer og alt nødvendig utstyr for å knytte seg til et valgt 300 kv nett Undervannskabel fra land til offshore DC/AComformer En komplett plattform (knutepunkt) med nødvendig DC/AC-omformer og alt annet utstyr for drift og vedlikehold AC-kabler fra den elektriske omformerplattformen til de aktuelle installasjonene Side 16 av 39

Dokumentasjon av konsekvenser ved utbygging og drift av Utgard

Dokumentasjon av konsekvenser ved utbygging og drift av Utgard drift av Utgard Gradering: Open Status: Final Side 1 av 28 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 28 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Prosjektbeskrivelse... 5 3.1 Lokalisering... 5 3.2 Forhold

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

SIGYN. KU-dokumentasjon

SIGYN. KU-dokumentasjon SIGYN KU-dokumentasjon Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Prosjektbeskrivelse 2 2.1 Utbyggingsløsning presentert i RKU-Nordsjøen 2 2.2 Oppdatert utbyggingsløsning 3 3 Reservoar og ressurser 5 3.1 Reservoar

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

Plan for utbygging, anlegg og drift av Valemon. Produksjonslisens PL050/PL193. Del 2 Konsekvensutredning

Plan for utbygging, anlegg og drift av Valemon. Produksjonslisens PL050/PL193. Del 2 Konsekvensutredning Plan for utbygging, anlegg og drift av Valemon Produksjonslisens PL050/PL193 Del 2 Konsekvensutredning Mai 2010 Plan for utbygging, anlegg og drift av Valemon Produksjonslisens PL050/PL193 Del 2 Konsekvensutredning

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Søknad om utslipp av radioaktive stoffer fra Gina Krog-feltet

Søknad om utslipp av radioaktive stoffer fra Gina Krog-feltet Søknad om utslipp av radioaktive stoffer fra Gina Gradering: Open Status: Final Side 1 av 11 Innhold 1 Innledning... 4 2 Foretaket... 4 2.1 Beskrivelse av virksomheten... 5 2.1.1 Beliggenhet og lisensforhold...

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Troll Videreutvikling

Troll Videreutvikling Troll Videreutvikling PL 054/ PL 085 Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Forslag til program for konsekvensutredning Juni 2007 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6

Detaljer

Åsgard Minimum Flow Prosjekt - Midgard Gass Kompresjon

Åsgard Minimum Flow Prosjekt - Midgard Gass Kompresjon Åsgard Minimum Flow Prosjekt - Midgard Gass Kompresjon ÅSG B Forslag til program for konsekvensutredning April 2010 RE-MFP 00071 RE-MFP 00071 Forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning Åsgard

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/ Marianne Hestvik Ove Vold Drammensveien 264, Vækerø 0246 OSLO Att. Ove Vold Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/1188-10 Marianne Hestvik 14.03.2012 Oversendelse av uttalelse til program for konsekvensutredning

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Skarfjell Forslag til program for konsekvensutredning

Plan for utbygging og drift av Skarfjell Forslag til program for konsekvensutredning PL 418 og PL 378 Plan for utbygging og drift av Skarfjell Forslag til program for konsekvensutredning explora PETROLEUM Forslag til Program for Konsekvensutredning - Utbygging og drift av Skarfjell Document

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U22 Arkivsaksnr: 2012/3462-4 Saksbehandler: Audny Merete Mehammer Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Konsekvensutredning PL 475

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 198 Åsgardområdet Åsgard Norge Sverige Russland Finland Åsgardområdet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 200 km utenfor kysten av Trøndelag og 50 km sør for

Detaljer

Plan for utbygging, anlegg og drift av Mikkel

Plan for utbygging, anlegg og drift av Mikkel Plan for utbygging, anlegg og drift av Mikkel Utvinningstillatelse 092 og 121 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av Statoil INNHOLDSLISTE 1 Sammendrag... 5 2 Innledning... 8 2.1 Vurdering av gasstransport-

Detaljer

Utbygging og drift av PL 338 Luno. Forslag til program for konsekvensutredning

Utbygging og drift av PL 338 Luno. Forslag til program for konsekvensutredning Utbygging og drift av PL 338 Luno Forslag til program for konsekvensutredning Forslag til program for konsekvensutredning Page i Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Innledning... 2 1.1 Formålet med utredningsprogram

Detaljer

Plan for utbygging, anlegg og drift av Gjøafeltet

Plan for utbygging, anlegg og drift av Gjøafeltet Plan for utbygging, anlegg og drift av Gjøafeltet Utvinningstillatelse PL 153 PL 153 Gjøa 3.parts tilknytning Vega Gasseksport Strøm fra land Oljeeksport Del 2 Konsekvensutredning Plan for utbygging,

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

PL218 Luva. E)konMobil ConocciPhillips. is,21i24 -I P/4259. V,20I g»3 6G0

PL218 Luva. E)konMobil ConocciPhillips. is,21i24 -I P/4259. V,20I g»3 6G0 PL218 Luva is,21i24 -I P/4259 V,20I g»3 6G0 LC 0 Forslag dl program For konsekvensulredning Desember 2011 E)konMobil ConocciPhillips PL218 Luva Forslag bl program for konsekvensutredning Desember 2011

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Forslag til program for konsekvensutredning PL 134B Morvin August 2007. Innhold

Forslag til program for konsekvensutredning PL 134B Morvin August 2007. Innhold Heidrun Morvin Smørbukk Kristin Lavrans Erlend Trestakk Tyrihans Ragnfrid Midgard Mikkel Njård Draugen PL 134B Morvin Forslag til program for konsekvensutredning August 2007 Innhold 1 Sammendrag... 2 2

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Prop. 88 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet

Prop. 88 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet Prop. 88 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Hovedtrekk i plan for utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet. 8 2.1 Innledning... 8 2.2 Utbyggingsløsning

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112

Årsrapport 2011 Vale AU-DPN OW MF-00112 Årsrapport 2011 Vale Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse(r) på Vale... 6 1.4 Overskridelser av utslippstillatelser/avvik...

Detaljer

REGIONAL KONSEKVENSUTREDNING, NORDSJØEN

REGIONAL KONSEKVENSUTREDNING, NORDSJØEN TAMPEN-OMRÅDET REGIONAL KONSEKVENSUTREDNING, NORDSJØEN Temarapport 1c: Infrastruktur, utslipp, overvåkingsundersøkelser og miljøtiltak i Osebergområdet 62 Snorre Statfjord Visund TROLL-OMRÅDET FLORØ St.Fergus

Detaljer

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet 18.12.2015 1. Innledning Om ordningen med samtykke til oppstart og videreføring Myndighetene har behov for å følge

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg

FAKTA. Kollsnes. prosessanlegg FAKTA Kollsnes prosessanlegg Som en oase lyser prosessanlegget opp kystlandskapet en sensommerkveld Kollsnesanlegget spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport av gass i store mengder fra felt i

Detaljer

KAPITTEL 4. Fra funn til felt

KAPITTEL 4. Fra funn til felt KAPITTEL 4. Fra funn til felt PETROLEUMSRESSURSENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 211 KAPITTEL 4. Fra funn til felt 37 Innledning Ressursene i funn som ikke er besluttet utbygd per 31. desember 21 utgjør fem

Detaljer

Kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for PL 532 Johan Castberg, tidligere Skrugard, Statoil ASA

Kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for PL 532 Johan Castberg, tidligere Skrugard, Statoil ASA Statoil 4035 Stavanger Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger

Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger Rapport om sluttførte forhandlinger om andres bruk av innretninger Rapporten avgis i henhold til 14 i forskrift om andres bruk av innretninger, fastsatt av Olje- og energidepartementet 20.12.2005. Eier

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Mikkel-prosjektet. Program for konsekvensutredning

Mikkel-prosjektet. Program for konsekvensutredning Mikkel-prosjektet Februar 2000 INNHOLDSLISTE: 1 Innledning... side 4 1.1 Generelt... side 4 1.2 Rettighetshavere... side 5 1.3 Formålet med konsekvensutredningen... side 6 1.4 Lovverkets krav til konsekvensutredninger...

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Kraftkrise i Hordaland

Kraftkrise i Hordaland Classification: Statoil internal Status: Draft Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet eller løsningen? Energiforum, 15. november 2006 Kraftkrise i Hordaland - er oljeindustrien problemet

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet Hammerfest LNG landanlegg AU-HLNG-00004

Årsrapportering til Miljødirektoratet Hammerfest LNG landanlegg AU-HLNG-00004 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-12-10 Page 1 of 8 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-12-10 Page 2 of 8 1. Feltets status 1.1 Generelt Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines. G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep.

02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines. G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep. 02 20061030 Dokument for utsendelse til høring B.Alteren G.Evju S.Fines 01 20061016 Utkast for intern dokumentkontroll B. Alteren G.Evju S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Forslag

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 fra Ormen Lange Landanlegget 2011 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2012 Side 1 av 5 srapport for

Detaljer

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia

Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Ny gasseksportrørledning fra Kollsnes til kontinentet eller Storbritannia Gas Network Expansion (GNE) Miller Forslag til program for konsekvensutredning Juni 2007 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

UTBYGGING OG DRIFT AV PIL OG BUE PL586 Forslag til program for konsekvensutredning

UTBYGGING OG DRIFT AV PIL OG BUE PL586 Forslag til program for konsekvensutredning Approval Date: [06:12:2015] Doc. No.: O58600-VNG-S-RA-00004 Revision: 01 01 06.12.2015 Final R. H. Holmboe F.P. Årvik/ J. Kristensen E. Oppedal Rev Date Prepared by Reviewed by Approved by Revision information

Detaljer

PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA. Letebrønn 34/7 36 S

PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA. Letebrønn 34/7 36 S PRESSEPAKKE PL 553 KVITVOLA Letebrønn 34/7 36 S INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 3 2 LISENS PL 553 KVITVOLA, LETEBRØNN 34/7 36 S... 3 2.1

Detaljer

KRISTIN. Økt oljeutvinning Q havbunnsramme. Konsekvenser for miljø-, naturressurser og samfunn

KRISTIN. Økt oljeutvinning Q havbunnsramme. Konsekvenser for miljø-, naturressurser og samfunn KRISTIN Økt oljeutvinning Q havbunnsramme Konsekvenser for miljø-, naturressurser og samfunn Utarbeidet av Statoil Mai 2007 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 1.2 BAKGRUNN

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

6YDOHRPUnGHW )RUVODJWLO 3URJUDPIRUNRQVHNYHQVXWUHGQLQJ

6YDOHRPUnGHW )RUVODJWLO 3URJUDPIRUNRQVHNYHQVXWUHGQLQJ )RUVODJWLO 3URJUDPIRUNRQVHNYHQVXWUHGQLQJ 69$/(205c'(7 )256/$*7,/ 352*5$0)25.216(.9(16875('1,1* ,11+2/'6/,67(,QQOHGQLQJ... side 5 *HQHUHOW... side 5 5HWWLJKHWVKDYHUH... side 6 )RUPnOHWPHGNRQVHNYHQVXWUHGQLQJHQ...

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV HOD-FELTET

VIDEREUTVIKLING AV HOD-FELTET VIDEREUTVIKLING AV HOD-FELTET 14. november 2011 Ny Hod-plattform Ny Hod-plattform FORORD Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 033 har startet en prosess for videreutvikling av Hod-feltet for å kunne

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Utbygging og Drift av Linnorm-feltet PL255

Utbygging og Drift av Linnorm-feltet PL255 Utbygging og Drift av Linnorm-feltet PL255 Forslag til program for konsekvensutredning 9. mars 2012 Partnere: Forord Rettighetshaverne i utvinningstillatelse PL255 har startet en planleggingsprosess for

Detaljer

Årsrapport 2015 Gungne AU-GUNGNE-00002

Årsrapport 2015 Gungne AU-GUNGNE-00002 AU-GUNGNE-00002 Security Classification: Open - Status: Final Page 1 of 7 Tittel: Årsrapport 2015 Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: AU-GUNGNE-00002 Gradering: Distribusjon: Open Kan distribueres fritt Utløpsdato:

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Prop. 123 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og drift av Gudrun

Prop. 123 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og drift av Gudrun Prop. 123 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 11. mai 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Detaljer

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk

Olje- og gassleting i kystnære områder. Jan Stenløkk Olje- og gassleting i kystnære områder Jan Stenløkk Gjenværende oljeressurser, reserver og produserte volum Forvitringsbanen 300 250 200 150 100 50??? 0 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Plan for utbygging, anlegg og drift av Dagny og Eirin

Plan for utbygging, anlegg og drift av Dagny og Eirin Plan for utbygging, anlegg og drift av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL0303, PL029B, PL029 og PL048E Del 2 Konsekvensutredning Oktober 2012 Til Draupner S Til Zeebrugge Kårstø Sleipner Til

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

Utbygging og drift av Johan Sverdrup- feltet - Høringsuttalelse til Konsekvensutredning

Utbygging og drift av Johan Sverdrup- feltet - Høringsuttalelse til Konsekvensutredning Statoil ASA v/ Jostein Nordland Kopi er sendt til Olje- og energidepartementet Utbygging og drift av Johan Sverdrup- feltet - Høringsuttalelse til Konsekvensutredning Viser til konsekvensutredning for

Detaljer

Statoil Petroleum AS. Samfunnsmessige konsekvenser Valemon. Utgave: 1 Dato: 2010-02-26

Statoil Petroleum AS. Samfunnsmessige konsekvenser Valemon. Utgave: 1 Dato: 2010-02-26 Samfunnsmessige konsekvenser Valemon Utgave: 1 Dato: 2010-02-26 Samfunnsmessige konsekvenser Valemon 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Samfunnsmessige konsekvenser Valemon Utgave/dato:

Detaljer

Yme New Development. A Issued for use OB ABB Interdisciplinary check OB ABB

Yme New Development. A Issued for use OB ABB Interdisciplinary check OB ABB Yme New Development 04.11.2016 Issued for use OB BB 01 26.10.2016 Interdisciplinary check OB BB Rev. Date Description Prep. by Check. by ppr. by Facility: Yme rea: N/ System: N/ F: N/ Document Title: Tilleggsutredning

Detaljer

Plan for utbygging, anlegg og drift av Luno. Produksjonslisens PL338

Plan for utbygging, anlegg og drift av Luno. Produksjonslisens PL338 Plan for utbygging, anlegg og drift av Luno Produksjonslisens PL338 Del 2 Konsekvensutredning September 2011 Dok.no.: 23380-LUNAS-RA-0024 Rev. 01 Forord Denne konsekvensutredningen omfatter utbygging og

Detaljer

Planer for Utbygging og Drift Gullfaks Sør, Rimfaks og Deltafunnet Konsekvensutredning

Planer for Utbygging og Drift Gullfaks Sør, Rimfaks og Deltafunnet Konsekvensutredning 5 5 62 33 34 35 36 Florø 29 30 31 Sture Mongstad 34/7 Bergen 33/9 34/8 PL 037 PL 193 60 32 PL 050B GULLFAKS VEST C GULLFAKS B A PL 152 DELTAFUNNET GULLFAKS SØR GAMMA NORD/B,C,S 312 RIMFAKS GAMMA 33/12

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer Brønntesting Ventilering av gass Figur 10.1 Utslipp til luft. 10 Utslippene til sjø og luft fra

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013 fra Ormen Lange Landanlegg 2013 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 17.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

Forslag til program for konsekvensutredning

Forslag til program for konsekvensutredning Forslag til program for konsekvensutredning June 2014 PL406 PL407 Bream området FORORD Premier Oil Norge AS er operatør for funnene Bream og Mackerel påvist i utvinningstillatelsene PL407 og PL406 innenfor

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

TYRIHANS. Plan for utbygging, anlegg og drift. Del 2 Konsekvensutredning

TYRIHANS. Plan for utbygging, anlegg og drift. Del 2 Konsekvensutredning TYRIHANS Plan for utbygging, anlegg og drift Del 2 Konsekvensutredning Mars 2005 PUD/PAD for Tyrihans: Del 2 Konsekvensutredning TYR-RAPP 0012 Mars 2005 TYRIHANS Plan for utbygging, anlegg og drift Del

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Utslipp til luft Utslipp til sjø Relevante internasjonale miljøavtaler Nasjonal virkemiddelbruk Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO TUNE Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 3 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 5 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer