Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin"

Transkript

1 Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012

2 Side 2 av 39

3 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Innledning Formål med forslag til program for konsekvensutredning Lovverkets krav til konsekvensutredning Krav i internasjonalt lovverk Krav i norsk lovverk Regional konsekvensutredning for Nordsjøen Feltspesifikke konsekvensutredninger Konsekvensutredningsprosessen Tidsplan for konsekvensutredning Nødvendige søknader og tillatelser Innledning Bakgrunn for utbyggingsplanene Rettighetshavere og eierforhold Felt og reservoarer Andre funn og prospekter Ressurser og produksjonsplaner Utbyggingsløsninger Tidligere vurderte utbyggingsløsninger Anbefalt utbyggingsløsning Vurdering av ulike kraftforsyningsalternativ Eksisterende utbygninger og infrastruktur i området Boring og brønn Forenklet tidsplan Investeringer og kostnader Avvikling av virksomheten Helse, miljø og sikkerhet Tiltak for å redusere utslipp Områdebeskrivelse Kort beskrivelse av området Beskrivelse av naturressurser Fiskeressurser Fiskeri Fugl Sjøpattedyr Koraller Kulturminner Konsekvenser for miljøet Utslipp til luft Bore- og anleggsfase Driftsfase Utslippreduserende tiltak Side 3 av 39

4 5.2 Utslipp til sjø Bore- og anleggsfase Driftsfase Utslippreduserende tiltak Akutte utslipp Arealbeslag og fysiske inngrep Fiskeri Habitater Kulturminner Skipstrafikk Samfunnsmessige konsekvenser Planlagte utredningsaktiviteter Innholdet i konsekvensutredningen Utredningsaktiviteter Beskrivelse av naturressurser og ressursutnyttelse i influensområdet Utslipp til luft Regulære utslipp til sjø Akutte utslipp til sjø Konsekvenser ved arealbeslag og fysiske inngrep Samfunnsmessige konsekvenser Miljøovervåking Side 4 av 39

5 1 Sammendrag Operatøren Statoil legger på vegne av lisenshaverne frem et forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning for utbygging og drift av Dagny og Eirin. Dagny er et olje- og gassfelt lokalisert ca. 30 km nordvest for Sleipnerinstallasjonene i midtre del av Nordsjøen. Eirin er et gassfelt som ligger ca. 9 km nordvest for Dagny. Vanndybden i området er rundt 120 m. Som fastsatt i petroleumsloven skal det før utbygging kan finne sted utarbeides en konsekvensutredning med tilhørende konsekvensutredningsprogram. Formålet med utredningen er å legge et best mulig grunnlag for å vurdere hvordan utbyggingen vil påvirke miljø- og samfunnsinteresser, samt å beskrive de muligheter som finnes for å redusere eller unngå negative effekter og øke eventuelle positive effekter. Prosjektet har i løpet av vært inne i en utviklingsfase der flere ulike utbyggingsløsninger har blitt vurdert og de berørte lisensene ble i desember 2011 enige om valg av utbyggingskonsept. I løpet av 2012 vil de jobbes med videre modning av det valgte konseptet og en investeringsbeslutning ventes i desember Det planlegges å sende inn PUD i desember 2012 og det ventes godkjenning av PUD i Stortinget i vårsesjonen Det er satt som mål å ha høringen av konsekvensutredning på plass ved utsendelse av PUD i slutten av Produsert vann skal renses før utslipp til sjø. For å sikre minimal påvirkning på miljøet skal gjennomsnittlig olje i vanninnhold (OIW) være under 10 mg/l. Det er forventet moderate til lave vannmengder på Dagny. Plattformen er designet med et lukket fakkelsystem, og fakling vil kun skje under opp- og nedkjøring av anlegget, samt i nødssituasjoner. Utbyggingsløsningen er basert på egenproduksjon av kraft på Dagny plattform. Det er planlagt å bruke gassturbiner av typen singel fuel med Dry Low Emission (DLE), som innebærer høy energieffektivitet og lave utslipp av NOx. Lagerskipet vil bli designet med et gjenvinningsanlegg for VOC. I forbindelse med nye funn i området (Aldous/Avaldsnes) kan det bli aktuelt å importere kraft fra land. Dagny plattform vil derfor bli designet med tanke på mulig fremtidig elektrifisering. En endelig beslutning om kraft fra land til området må tas i løpet av 2012 for å kunne bli implementert på Dagny. Anbefalt utbyggingsløsning for gassfeltet Eirin er en standard bunnramme som knyttes opp til Dagnyplattform (Figur 1-1). Foreliggende forslag til program for konsekvensutredning beskriver vurderte utbyggingsløsninger med hovedfokus på anbefalt utbyggingsløsning. Anbefalt utbyggingsløsning på Dagny er en sentral plattform på stålfundament (jacket) med tretrinns separasjonsprosess. Eksport av rikgass vil skje til Sleipner A-plattformen, mens stabilisert olje eksporteres til et nærliggende lagerskip, en såkalt FSU (Floating Storage Unit). Oljen skal fraktes videre med skytteltankere. Side 5 av 39

6 Sleipner A FSU Dagny plattform Eirin Figur 1-1 Anbefalt utbyggingsløsning for Dagny og Eirin. Infrastrukturen på Dagny består av en sentral plattform med rørledninger for eksport av gass til Sleipner A og olje til et fastankret lagerskip. Eirin bygges som en bunnramme med rørledning til Dagny plattform. For anbefalt utbyggingsløsning er forventede utvinnbare reserver for Dagny og Eirin foreløpig estimert til om lag 50 millioner Sm 3 o.e. Utbyggingsløsningen for Dagny og Eirin vil legge til rette for videre utvikling av prospekter i området. Gjennomføringsplanene innebærer installasjon av stålunderstell og borestart i Produksjonsstart er forventet i slutten av Produksjonsperioden er estimert til ca. 20 år. Det anbefalte konseptet på Dagny er basert på boring med oppjekkbar borerigg. Forventet behov er i alt 20 brønner. På Eirin er det planlagt å bore to gassprodusenter med en flytende borerigg. Borekonseptet er basert på bruk av vannbasert borevæske i de to øverste seksjonene. Borekaks boret med vannbasert borevæske slippes ut til sjø. I de nederste seksjonene vil det bli brukt oljebasert borevæske. På Dagny er det planlagt å injisere borekaks fra de nederste seksjonene i en egen avfallsbrønn. På Eirin er base case å frakte oljeholdig kaks til land for videre behandling. I den videre prosessen vil alternativ behandling med utslipp av renset kaks bli vurdert. Gjennomsnittlig årlige utslipp til luft fra produksjon og eksport av olje og gass fra Dagny og Eirin er foreløpig beregnet til ca tonn CO 2 og 704 tonn NOx. Utslippene er fordelt på Dagny plattform, Dagny FSU og Sleipner A. Drift av skytteltankere er ikke inkludert. De totale investeringskostnadene for utbyggingen av Dagny og Eirin-feltene er beregnet til milliarder norske 2011-kroner. Estimatet inkluderer også kostnader knyttet til leie av rigg og boring. I forslaget til utredningsprogram for Dagny og Eirin er det redegjort for hva som planlegges utredet i konsekvensutredningen, samt gitt nærmere opplysninger om prosjektet. Side 6 av 39

7 2 Innledning På vegne av rettighetshaverne i produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E legger operatøren Statoil fram forslag til program for konsekvensutredning for utbygging og drift av Dagny-feltet og Eirin-feltet. Feltene ligger i norsk sektor i den midtre delen av Nordsjøen. Prosjektet har i løpet av 2009 til 2011 vært inne i en utviklingsfase der ulike utbyggingsalternativ og eksportløsninger har vært studert. Anbefalt utbyggingsløsning er en sentralt plassert plattform med full stabilisering av oljeproduksjonen. Forslag til program for konsekvensutredning presenterer de temaene som planlegges utredet i konsekvensutredningen, samt gir nærmere opplysninger om prosjektet. Forslaget til utredningsprogram er utarbeidet i henhold til gjeldende norsk veiledning for Plan for Utbygging og Drift og Plan for Anlegg og Drift (2010). Konsekvensutredningen vil, i den grad det er mulig, også beskrive andre funn/ prospekt i lisensen som det på et senere tidspunkt kan være aktuelt å knytte opp mot Dagny. 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning Konsekvensutredningen er en integrert del av planleggingen av større utbyggingsprosjekter. Utredningen skal sikre at forhold knyttet til miljø, samfunn og naturressurser blir inkludert i planarbeidet på lik linje med tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forhold. Konsekvensutredningen skal bidra til å belyse spørsmål som er relevante både for den interne og den eksterne beslutningsprosessen. Samtidig skal den sikre offentligheten informasjon om prosjektet, samt gi omgivelsene anledning til å uttrykke sin mening og gi grunnlag for å påvirke utformingen av prosjektet. Formålet med utredningsprogrammet er å gi myndighetene og andre høringsinstanser informasjon og varsel om hva som er planlagt utbygd, hvor og hvordan. Gjennom uttalelser til programmet har både myndigheter og høringsinstanser mulighet til å kunne påvirke hva som blir krevd utredet i konsekvensutredningen, og dermed også hva som skal ligge til grunn for de beslutninger som skal tas. På grunnlag av det fastsatte utredningsprogrammet vil det bli utarbeidet en konsekvensutredning for Dagny og Eirin. 2.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning Krav i internasjonalt lovverk Kravet til konsekvensutredning er gjenspeilet i EUs regelverk som Norge har implementert. EUs Rådsdirektiv 97/11/EC (endringsdirektiv til Rådsdirektiv 85/337/EEC) krever konsekvensutredning for offentlige og private prosjekter som kan ha vesentlige miljø- og/eller samfunnsøkonomiske konsekvenser Krav i norsk lovverk Det planlagte prosjektet er konsekvensutredningspliktig i henhold til bestemmelsene i petroleumsloven 4.2 og 4.3, samt forskrift til lov om petroleumsvirksomhet 22. En konsekvensutredning skal i henhold til disse bestemmelsene baseres på et utredningsprogram. Utredningsprogrammet blir fastsatt av ansvarlig myndighet etter en forutgående offentlig høring. 22 i forskrift til petroleumsloven inneholder følgende bestemmelser om utredningsprogram: Side 7 av 39

8 "Rettighetshaver skal i god tid før fremleggelse av plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst utarbeide forslag til utredningsprogram. Forslaget skal gi en kort beskrivelse av utbyggingen, av aktuelle utbyggingsløsninger og på bakgrunn av tilgjengelig kunnskap, av antatte virkninger for andre næringer og miljø, herunder eventuelle grenseoverskridende miljøvirkninger. Videre skal forslaget klargjøre behovet for dokumentasjon. Dersom det er utarbeidet en konsekvensutredning for det området hvor utbyggingen planlegges gjennomført, skal forslaget klargjøre behovet for ytterligere dokumentasjon eller oppdatering. Forslaget til utredningsprogram bør i nødvendig grad inneholde en beskrivelse av hvordan utredningsarbeidet vil bli gjennomført, særlig med sikte på informasjon og medvirkning i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Forslaget til utredningsprogram skal baseres på rammene for dokumentasjon i 22a. Rettighetshaver sender forslaget til utredningsprogram til uttalelse til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Det skal settes en rimelig frist for uttalelser. Fristen bør ikke være kortere enn seks uker. Departementet fastsetter utredningsprogrammet på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. Det skal redegjøres for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Kopi av fastsatt program skal sendes til dem som har avgitt uttalelse i saken. Avgjørelser etter denne bestemmelsen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Departementet kan i særlige tilfeller bestemme at departementet sender forslag til utredningsprogram på høring. Konsekvensutredningen vil også oppfylle bestemmelsene om konsekvensutredning i forurensingslovens Regional konsekvensutredning for Nordsjøen Regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen (RKU Nordsjøen) behandler de samlede konsekvensene av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel sør for 62 N. Siste oppdaterte versjon ble godkjent av norske myndigheter i oktober Prognosene som er lagt til grunn i RKU-Nordsjøen omfatter ressursklassene (RK) 1-8, og er basert på innrapportering til Revidert Nasjonalbudsjett 2006 for RK 1-4, samt Oljedirektoratets anslag fra desember Dagny (15/5-1) er inkludert i prognosegrunnlaget som RK 4 Funn. RK4 Funn er ressurser som ventes å bli omfattet av en PUD eller fritak fra PUD, der det pågår konkret aktivitet med sikte på å avklare om en utbygging skal igangsettes. Merk at det på dette tidspunktet ikke var påvist olje i Dagny-feltet. Eirin er plassert i RK 5 Funn, som er oppdagede utvinnbare ressurser hvor utvinning er sannsynelig, men uavklart. Den regionale konsekvensutredningen er delt inn i ulike områder og redegjør for områdenes infrastruktur, operasjonelle utslipp, overvåkingsundersøkelser og miljøtiltak. Miljøkonsekvenser av planlagte utslipp til luft og sjø er beskrevet, samt uhellsutslipp, konsekvenser som følge av fysiske inngrep, konsekvenser for fiskerinæringen og samfunnsmessige virkninger. Utredningen med underlagsrapporter kan lastes ned fra Statoils hjemmeside, Feltspesifikke konsekvensutredninger I konsekvensutredningen for Sleipner Vest-feltet fra 1991, er Dagny nevnt som et av flere funn i området rundt Sleipner Vest. Det er oppgitt at en utvinning av Dagny naturlig vil skje mot Sleipner Vest, og at oppstart vil være avhengig av gassalg og tilgjengelig prosesskapasitet. I henhold til retningslinjer gitt av Olje- og energidepartementet (OED), kan konsekvensutredningsplikten ved nye utbyggingsprosjekter oppfylles enten ved en feltspesifikk konsekvensutredning, ved en kombinasjon av en feltspesifikk utredning og en regional utredning eller i enkelte tilfeller gjennom en regional konsekvensutredning alene. Side 8 av 39

9 For Dagny og Eirin vil det bli utarbeidet en feltspesifikk konsekvensutredning i forbindelse med Plan for utvikling og drift (PUD). RKU-Nordsjøen fra 2006 vil bli benyttet som referansedokument. I kapittel 7 er det vist nærmere hvilke tema som vil bli utredet særskilt i konsekvensutredningen, og for hvilke tema RKU-Nordsjøen vil bli benyttet som dokumentasjon. 2.3 Konsekvensutredningsprosessen Prosessen starter med at rettighetshaver oversender forslag til program for konsekvensutredning til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner, og innhenter uttalelser fra disse. OED fastsetter det endelige programmet for konsekvensutredningen på bakgrunn av forslaget sammen med en redegjørelse for innkomne uttalelser og hvordan disse er vurdert og ivaretatt. På grunnlag av det fastsatte utredningsprogrammet vil operatøren utarbeide konsekvensutredningen som en del av PUD (Plan for utbygging og drift) og/eller PAD (Plan for anlegg og drift). Rettighetshaver vil, på tilsvarende måte som for forslaget til utredningsprogram, distribuere konsekvensutredningen på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og innhente uttalelser fra disse. Samtidig tinglyses det i Norsk Lysingsblad at konsekvensutredningen er sendt på offentlig høring. Konsekvensutredning, og underlagsdokumentasjon i den grad det er mulig, legges i tillegg ut på internett. OED vil forestå den videre behandling av konsekvensutredningen og gjennom behandling av PUD ta stilling til hvorvidt utredningsplikten er oppfylt. På bakgrunn av konsekvensutredningen, utbyggings- og/eller anleggsdelen samt høringsuttalelsene, utarbeider OED et forslag til stortingsproposisjon eller kongelig resolusjon som sendes på høring til berørte departementer. Etter denne høringsprosessen fremmes så saken av regjeringen enten i Stortinget eller for Kongen i Statsråd. Stortinget behandler utbygginger med en investeringsramme som overstiger et beløp som fastsettes i forbindelse med den årlige budsjettforhandlingen i Stortinget. Per 2011 er dette beløpet på 10 milliarder kroner. Siden Dagny har en investeringsramme over denne grensen, skal prosjektet godkjennes i Stortinget Tidsplan for konsekvensutredning Med bakgrunn i retningslinjer utarbeidet for saksbehandling av konsekvensutredninger er en foreløpig tidsplan for konsekvensutredningsprosess etablert (Tabell 1-1). Tabell 1-1 Foreløpig tidsplan for konsekvensutredningsprosess Beskrivelse Tidsplan Forslag til program for konsekvensutredning oversendes til relevante myndigheter og høringsparter Offentlig høring av forslag til program for konsekvensutredning (10 ukers frist) Behandling og sammenstilling av høringsuttalelser Departementets godkjenning av April 2012 program for konsekvensutredning PUD/PAD Del 2 Konsekvensutredning oversendes til relevante myndigheter og høringsparter Offentlig høring KU (10 ukers frist) Innsending av PUD/PAD Desember Del 1 Teknisk og økonomisk plan 2012 Vårsesjon Antatt beslutning i Stortinget Nødvendige søknader og tillatelser For å gjennomføre utbyggingsplanene vil det bli innhentet ulike tillatelser fra myndighetene. Noen av tillatelsene vil måtte innhentes i planfasen, mens andre tillatelser ikke er påkrevd før utbyggingsfasen. Enkelte tillatelser vil kun være relevante for nedstengningsfasen. En detaljert liste over tillatelser som må innhentes i planfasen og utbyggingsfasen vil bli avklart i den videre planprosessen og gjennom behandling av konsekvensutredningen for Dagny og Eirin. Side 9 av 39

10 Side 10 av 39

11 Forslag til program for konsekvensutredning - Valemon September Innledning 3.1 Bakgrunn for utbyggingsplanene Dagny og Eirin ligger i midtre del av Nordsjøen nordvest for Sleipner. Dagny-feltet ble oppdaget av Esso i 1974 i PL029 brønn 15/6-2R, og bekreftet av Norsk Hydro i PL048 brønn 15/5-1 i Begge disse brønnene fant gass, og feltet ble derfor vurdert å være et lite gassfelt. Utvikling av feltet ble utsatt i påvente av en gasseksportløsning for området. Statoil overtok operatøransvaret for PL048 i I 2006 ble det igangsatt studier med tanke på å bygge ut Dagny som gassfelt med tilkopling til Sleipner via Alfa Nord. Under det påfølgende utviklingsstudiet ble det fremmet en hypotese om at det kunne være en betydelig oljesone under gasskappen. Hypotesen ble bekreftet i 2007 med brønn 15/6-9 i Dagny Øst-segmentet i PL303 (tidligere beskrevet som Erimintrude-prospektet) som påviste en betydelig oljesone under gassen. Fokus for Dagny skiftet dermed fra en ren gassutvikling til å avgrense oljesonen. Videre avgrensning ble foretatt i 2008 av brønn 15/5-7 i PL048 og i 2010/2011 av brønnene 15/6-11S i PL303 og 15/6-11A i PL029. Eirin (15/5-2) i PL048E ble boret første gang av Norsk Hydro i Gassfunnet ble siden bekreftet av en ny inngang og test i Eirin inneholder tørr gass under relativt høyt trykk. 3.2 Rettighetshavere og eierforhold Det foreligger en kostdelingsavtale (pre-unit) mellom de fire lisensene som regulerer samarbeid og kostdeling fram til en unit-avtale er på plass til PUD-utgivelse. Eirin ligger i sin helhet innenfor lisens PL048E. Statoil er operatør med 78,2 %. Rettighetshaverne i Eirin er vist i Tabell 3-2. Tabell 3-1 Rettighetshavere og eierandeler i Dagny Lisens PL048 PL303 PL029B PL029 Dagny pre-unit Blokk 15/5 15/6 15/6 15/6 - Statoil 78,2 % 100 % 50 % - 58,46 % ExxonMobil % 100 % 33,00 % Total 21,8 % ,54 % Det Norske % - 2,00 % Tabell 3-2 Rettighetshavere og eierandeler i Eirin Lisens PL048E Blokk 15/5 Statoil 78,2 % Total 21,8 % 3.3 Felt og reservoarer Dagny er lokalisert ca. 30 km nordvest for Sleipner A-plattformen, mens Eirin ligger ca. 9 km nordvest for Dagny. Havdypet i området er ca. 120 m og havbunnen er relativt flat. Plassering av Dagny og Eirin (15/5-2) i forhold til nærliggende felt er vist i Figur 3-1. Dagny ligger innenfor lisensene PL048, PL303, PL029B og PL029. Statoil er operatør med 100 prosent eierandel i PL 303. Statoil er også operatør for PL048 med en eierandel på 78,2 prosent. Partner er Total med 21,8 prosent. I PL 029 har Exxon Mobil 100 prosent. I PL 029B er Statoil operatør med 50 prosent, mens Exxon Mobil og Det Norske har henholdsvis har 30 prosent og 20 prosent eierandel. Rettighetshaverne i Dagny er vist i Tabell 3-1. Side 11 av 39

12 Prospekt som kan bli aktuelle for tilknytning eller boring fra Eirin: To prospekter i PL Ressurser og produksjonsplaner Reservoaret i Dagny har komplekse strukturer og ressursestimatene er derfor usikre. Eirin består av en enklere struktur med få interne forkastninger. Foreløpige estimat av utvinnbare reserver for anbefalt utbyggingsløsning med 20 års levetid gir en produksjon på ca. 50 millioner Sm 3 oljeekvivalenter (o.e). Figur 3-1 Plassering av Dagny og Eirin (15/5-2) i forhold til nærliggende felt Foreløpige produksjonsprofiler for olje/kondensat, gass og produsert vann fra Dagny og Eirin er vist i Figur 3-2, Figur 3-3 og Figur 3-4. Oljen og gassen i Dagny-reservoaret ligger i Huginformasjonen (Midt Jura, Callovian) på ca m under havoverflaten. Total hydrokarbonkolonne er ca. 500 meter, hvorav ca. 250 m er gass- og ca. 250 m er oljekolonne. Reservoaret har en relativ kompleks struktur med mange forkastninger og høy helning på flankene. Eirin-reservoaret inneholder gass under relativt høyt trykk (~720bar på 4130mTVDSS). Ca. 80 % av reservene ligger i Skagerak-formasjonen (Trias) og ca. 20 % i Sleipner-formasjonen (Jura). Skagerrak-formasjonen har en tykkelse på ca. 150 m og ligger ca m under havoverflaten. 3.4 Andre funn og prospekter Utbyggingen er basert på påviste ressurser i Dagny og Eirin. Det vil også bli lagt til rette for videre leting og vurdering i områder med potensial for funn. Den anbefalte utbyggingsløsningen er derfor designet for å kunne ta inn eventuelle nye felt dersom ytterlige ressurser påvises. Prospekt som kan bli aktuelle for framtidig tilknytning til Dagny: Segmenter i Dagny som ennå ikke er påvist med brønner 4 prospekter i PL303 og PL029B Olje og kondensat (ksm3/år) Figur 3-2 Foreløpig produksjonsprofil for olje og kondensat [Sm 3 /år] Rikgass (MSm3/år) Figur 3-3 Foreløpig produksjonsprofil for rikgass [MSm 3 /år] Side 12 av 39

13 Produsert vann (Sm3/dag) To ulike dreneringsstrategier har vært studert, trykkavlasting og trykkvedlikehold via gassinjeksjon. I tidligere faser av prosjektet har også andre injeksjonsløsninger blitt vurdert. Vanninjeksjon gir dårlig respons i reservoaret og er derfor ikke en aktuell løsning for Dagny. Injeksjon av CO 2 er heller ikke en gjennomførbar løsning, verken teknisk eller kommersielt Figur 3-4 Foreløpig produksjonsprofil for produsert vann [Sm 3 /dag] 3.6 Utbyggingsløsninger Følgende eksportløsninger har vært vurdert: Brønnstrøm/ ustabil olje og gass til Sleipner A og videre til Kårstø Stabilisert olje og gass i dedikerte rørledninger til Sleipner A Gass til Sleipner A og stabilisert olje til flytende lagerskip (FSU) Tidligere vurderte utbyggingsløsninger Som følge av usikkerhet i ressursestimatene og reservoaregenskapene har flere ulike utbyggingsløsninger vært vurdert for Dagny. Før det ble påvist olje i reservoaret, ble funnet vurdert som et gassfelt og var planlagt utviklet med en havbunnsutbygging. Etter funn av olje har ulike plattformløsninger blitt vurdert. Som følge av risiko for geling, som igjen kan føre til tetting av rørledningene, har eksportløsninger med transport av oljen gjennom lange rørledninger blitt forkastet til fordel for eksport via lagerskip og skytteltankere. Konseptstudier for utbyggingen av Dagny ble gjennomført Fem ulike hovedkonsepter har vært vurdert for utbyggingen av feltet: Nybygg plattform med trykkavlastning Nybygg plattform med gassinjeksjon Havbunnsutbygging Gjenbruk av eksisterende anlegg Flytende produksjonsfartøy (FPSO) Av disse fem er de to konseptene med nybygd plattform modnet frem til konseptvalgsnivå (BOV). En oversikt over vurderte konsept med tekniske og økonomiske forhold, samt miljøvurderinger er gitt i Tabell 3-3. Side 13 av 39

14 Forslag til program for konsekvensutredning - Valemon September 2009 Tabell 3-3. Oppsummering av tidligere vurderte utbyggingsløsninger for Dagny-feltet. Konsept Tekniske og økonomiske forhold Miljøvurderinger Plattform m. trykkavlastning Teknisk gjennomførbar. God økonomi. Moderat ressursutnyttelse. Nybygg gir mulighet for å velge beste tilgjengelige teknologi (BAT) og høy standard på alle HMS-løsninger. Trykkavlastning gir noe mindre utslipp til luft enn gassinjeksjon, men også lavere produksjon. Plattform m. gassinjeksjon Teknisk gjennomførbar. God økonomi gitt forventede reservoaregenskaper. Gir svært god ressursutnyttelse. Nybygg gir mulighet for å velge beste tilgjengelige teknologi (BAT) og høy standard på alle HMS-løsninger. Gassinjeksjon gir noe høyere utslipp til luft enn trykkavlastning, men også høyere produksjon. Havbunnsutbygging Teknisk gjennomførbar. God nåverdi. Dårlig ressursutnyttelse, men liten risiko for økonomisk nedside. Lavere utslipp til luft enn ved plattformløsning, men innebærer at oljen ikke kan produseres. Gjenbruk av eksisterende anlegg Usikkerhet knyttet til teknisk gjennomførbarhet og dårligere Utfordringer knyttet til HMS og oppfyllelse av dagens standarder. økonomi enn nybygg. Flytende produksjonsinnretning (FPSO) Teknisk gjennomførbar. Dårligere økonomi enn plattformløsning. Tilsvarende plattform Anbefalt utbyggingsløsning Anbefalt utbyggingsløsning for Dagny er en bunnfast plattform med gassinjeksjon og gassløft. Dette konseptet er valgt for å kunne utvikle ressursene i feltet på en best mulig måte, både med tanke på utvinningsgrad, HMS og økonomi. Utbyggingsløsningen innebærer en sentralt plassert plattform på Dagny med 20 brønnslisser, og en standard havbunnsramme med fire slisser på Eirin som koples til Dagny plattform. Plattformen skal ha tretrinns separasjonsprosess med eksport av rikgass til Sleipner A og stabilisert olje til et nærliggende lagerskip (FSU). Etter prosessering på Sleipner transporteres kondensat videre i rørledning for behandling på Kårstø mens gassen transporteres i eksportrørledningene Statpipe, Zeepipe og Langeled til Easington og Zeebrügge. En oversikt over utbyggingsløsningen er vist i Figur 3-5. Dagny plattform er planlagt med et boligkvarter for 70 personer. Den skal være permanent bemannet med et mannskap på ca. 20 personer under normal drift. Understellet skal bygges i stål (jacket). Plattformen er designet for en levetid på 30 år. Dreneringsstrategien for olje er basert på trykkvedlikehold ved hjelp av gassinjeksjon, samt gassløft i oljeprodusentene. Gass til injeksjon er planlagt hentet fra Eirin og med mulighet for ytterligere import av gass fra Gassled. Det er forventet å opprettholde gassinjeksjon i ca. 10 år. Etter endt oljefase kan lagerskipet forlate feltet. Plattformen vil bli tilrettelagt for tilkopling av eventuelle fremtidige havbunnsutbygginger (ref. kap. 3.4). Side 14 av 39

15 Forslag til program for konsekvensutredning - Valemon September 2009 Sleipner A FSU Dagny plattform Eirin Figur 3-5 Anbefalt utbyggingsløsning for Dagny og Eirin. Infrastrukturen på Dagny består av en sentral plattform med rørledninger for eksport av gass til Sleipner A og olje til et fastankret lagerskip. Eirin bygges som en bunnramme med rørledning til Dagny plattform Vurdering av ulike kraftforsyningsalternativ Tre ulike alternativ for forsyning av elektrisk kraft til Dagny plattform har vært evaluert: 1. Kraftgenerering på Dagny plattform med lav NOx-gassturbiner 2. Import av kraft fra Sleipner 3. Import av kraft fra land En kort presentasjon av alternativene er gitt nedenfor. Kraftgenerering på Dagny Base case for kraftgenerering på Dagny plattform er to gassturbiner av typen LM2500 med DLEteknologi. DLE er forkortelse for Dry Low Emissions og innebærer at turbinene er av lav NOx-type. Disse turbinene har lave NOx-utslipp og god driftssikkerhet. Kraft fra Sleipner Det er sett på muligheten for import av kraft fra Sleipner-installasjonene som ligger ca. 30 km fra Dagny plattform. Siden Sleipner allerede skal forsyne Gudrun plattformen med elektrisk kraft fra 2015 vil det ikke være nok kapasitet til å også levere kraft til Dagny. Det er teknisk mulig å utvide kapasiteten på Sleipner ved å bygge om en eksisterende gasskompressor til kraftgenerator. En slik ombygging er imidlertid kostbar og innebærer betydelig risiko. Gassturbinene på Sleipner er av konvensjonell type uten lav NOx. Sleipneralternativet vil derfor medføre høyere utslipp av NOx til luft enn ved egengenerering på Dagny. Som følge av et visst krafttap i overføringskabelen vil utslipp av CO 2 bli noe høyere enn ved alternativ 1. Tekniske utfordringer, dårlig økonomi og manglende miljøgevinst gjør at alternativet med kraft fra Sleipner ikke er ansett som en aktuell løsning. Side 15 av 39

16 Kraft fra land Prosjektet har utredet om det er hensiktsmessig å forsyne Dagny plattform med kraft fra land. Det er gjort studier på teknisk gjennomførbarhet og kostnader. To ulike elektrifiseringskonsept har vært vurdert: Direkte import til Dagny plattform Import via en felles transformator- og omformerstasjon (knutepunkt) for Dagny, Draupne og Luno Luno/ Draupne Import av kraft fra land innebærer svært høye investeringer. Dersom ett prosjekt skal bære en slik kostnad alene vil det innebære uforholdsmessig store kostnader i forhold til utslippsreduksjonene på installasjonen. Dagny har derfor valgt å også utrede mulighetene for å importere kraft via et felles knutepunkt. For å få en best mulig utnyttelse av investeringene i infrastruktur har selskapene Statoil, Det Norske og Lundin sett på et alternativ med én felles transformator- og omformerstasjon som kan dekke kraftbehovet til prosjektene Dagny, Draupne og Luno, samt gi mulighet for tilkopling av eventuelt fremtidig prosjekt i området (Figur 3-6). x x Future Dagny ~ km ~ 30 km ~ 220 ~<10 Kårstø Figur 3-6. Konsept for import av kraft fra land til Dagny, Draupne og Luno via et felles knutepunkt. Teknisk beskrivelse For å transportere elektrisk kraft over lange strekninger brukes høy spenning og likestrøm (HVDC). Et slikt system innebærer at det må monteres omformerstasjoner både på land og offshore. Transformator- og omformermodulen offshore er stor, og det er derfor hensiktsmessig å montere denne på en egen plattform som kan fungere som et knutepunkt hvor flere produksjonsplattformer kan bli tilkoplet. Fra knutepunktet til de enkelte plattformene overføres kraften som vekselstrøm (AC). Kraftforsyningen har følgende hovedkomponenter: AC/DC-omformer og alt nødvendig utstyr for å knytte seg til et valgt 300 kv nett Undervannskabel fra land til offshore DC/AComformer En komplett plattform (knutepunkt) med nødvendig DC/AC-omformer og alt annet utstyr for drift og vedlikehold AC-kabler fra den elektriske omformerplattformen til de aktuelle installasjonene Side 16 av 39

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning

PL435 Zidane. Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Konsekvensutredning PL435 Zidane Plan for utbygging og drift av Zidane Del II Innhold Sammendrag 1 1 Innledning 4 1.1 Formålet med konsekvensutredningen 5 1.2 Lovverkets krav til konsekvensutredning 5 1.2.1 Krav i internasjonalt

Detaljer

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia

Gasstransport fra Edvard Griegplattformen. Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Gasstransport fra Edvard Griegplattformen i PL 338 Forslag til utredningsprogram for gassrørledning til SAGE-systemet i Storbritannia Forslag til program for konsekvensutredning for gassrørledning fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING Desember 1998 HK GT 98343 b Konsekvensutredning KVITEBJØRN Desember 1998 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 6DPPHQGUDJ...,QQOHGQLQJ... 1 1.1 Kvitebjørnutbyggingen... 1 1.2 Lovverkets

Detaljer

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet

Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Konsekvenser for fisk, fiskeri og akvakultur ved etablering av rørledninger fra Johan Sverdrup feltet Fagrapport Ulla P. Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-361-2 Konsekvenser for fisk,

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av 16/1-21 S&A Geopilot Øst og 16/1-22 Geopilot Vest 1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 1 1.1 Forkortelser 4 2 GENERELL INFORMASJON 5 2.1

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15

SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 2 PROSJEKTBESKRIVELSE...15 INNHOLD SAMMENDRAG...4 1 INNLEDNING...11 1.1 BAKGRUNN... 11 1.2 FORMÅL... 12 1.3 PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER... 12 1.4 LOVVERKET OG TILLATELSER... 12 1.5 NØDVENDIGE TILLATELSER OG VIDERE SAKSBEHANDLING...

Detaljer

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1 Yme avslutningsplan YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I zll GT 200080-1 Program for konsekvensutredning Yme AVSLUTNINGSPLAN Mai 2000 Innholdsfortegnelse ls am m en d rag... side6 1. I B akgrunn... I... side6

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil Miljøteknologi Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel Foto: Øyvind Hagen/Statoil September 2011 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 7 1.1 PETROLEUMSAKTIVITET

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer