1. Innledning. 2. Bakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning. 2. Bakgrunn"

Transkript

1 SAKSBEHANDLER E Bodil Johanne Paulsen Lena Kristine Skogmo Yngvild Solberg Greiner VÅR REF. 16/ ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO TELEFAKS Se mottakerliste H øring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap XX Museet for samtidskunst, Bankplassen 4, Oslo jfr kulturminneloven 22a og forvaltningsloven kap VII 1. Innledning Riksantikvaren oversender med dette forslag til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel XX - Museet for samtidskunst på høring. Forslaget inneholder omfang, formål og begrunnelse for fredningen av Museet for samtidskunst. I forslag til Landsverneplan for Kulturdepartementet er det lagt til grunn at Museet for samtidskunst skal fredes og at det endelige fredningsomfanget skal være omforent. Bakgrunnen for at eiendommen forskriftsfredes som et eget kapittel er feiringen av Norges Bank sitt 200 års jubileum i Riksantikvaren ønsker å bidra inn i denne feiring ved å frede et av Norges Banks tidligere hovedkontor plasse rt på Bankplassen 4, nå Museet for samtidskunst. De resterende objektene utvalgt i verneklasse 1 i Landsverneplan for Kulturdepartementet blir forskriftsfredet senere (se punkt 4 i dette dokumentet). Fredningen skjer med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) 22 a, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 10. februar 1967 kap. VII og forskrift 9. februar 1979 nr om faglig ansvarsfordeling mv. etter k ulturminneloven (ansvarsforskriften) 12 n r. 1. Høringsfrist er 20. mai Bakgrunn 2.1. STATENS KULTURHISTOR ISKE EIENDOMMER (SKE) Fredningssaken har bakgrunn i arbeidet med en fornyet oversikt over kulturhistorisk eiendom i statlig eie. Forrige gjennomgang av kulturhistorisk eiendom i statlig eie ble foretatt i Någjeldende a rbeid bl e iverksatt gjennom prosjektet statens kulturhistoriske e iendommer. Prosjektet ble opprettet i 2002, og drevet av Fornyings - og administrasjonsdepartementet (nåværende Kommunal - og moderniseringsdepartementet) frem til Prosjektet ble da Dronningensgate 13 Pb Oslo Tlf:

2 2 overført til Miljøverndepartementet (nåværende Klima - og miljø departementet) ved Riksantikvaren. Formålet med prosjektet ble formalisert gjennom Kongelig resolusjon 1. september 2006 om Overordnaføresegnerom forvaltning av statlegekulturhistoriskeeigedommar.her ble det stadfestet at det påligger samtlige statlige sektorer et ansvar for å vernevurdere sine byggverk og anlegg. Dette gjøres ved at fagdepartementene kar tlegger og velger ut kulturhistoriske byggverk og anlegg i sin sektor i samråd med Riksantikvaren. Arbeidet har vært prosess- og samarbeidsorientert. Arbeidet munne r ut i en landsverneplan for den enkelte sektor og følges opp med forskrift om fredning. A rbeidsverktøyet for de involverte har vært SKE-basen, en felles database over statlig eiendom spesiallaget for dette formål. 3. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Forskrift 9. november 2011nr. 1088om fredning av statens kulturhis toriske eiendommer (Forskrift om kulturhistoriske eiendommer) er en felles forskrift for de av statens kulturhistoriske eiendommer som fredes. Forskriften består av flere kapitler. Bestemmelsenei kapittel 1 er felles forvaltningsregler for alle fredete statlige eiendommer, mens kapittel 2,3,4 osv. er spesifikke sektorkapitler og angir omfang av, og formål med fredningen for den enkelte eiendom og eventuelt særbestemmelserfor den aktuelle sektor. Forskrift om kulturhistoriske eiendommer kap. 1. Generelle bestemmelser ble vedtatt 9. november Kapittel XX som nå sendespå høring er kapittelet for eiendommen Museet for samtidskunst, Bankplassen 4. Kapittel XX består av to paragrafer. XX-1 viser fredningens omfang. XX-2 omhandler frist for utarbeide lse av forvaltningsplan. Vedlegget til XX-1 er en del av forskriften og inneholder omfang, kartfesting, formål og begrunnelse for fredningen for Museet for samtidskunst. Vedlegget er i utgangspunktet et uttrekk av informasjon fra katalogoppslaget i Landsverneplanfor Kulturdepartementet(tidligere kultur - og kirkedepartementet) i SKE-databasen OMFANGET AV FREDNINGEN Riksantikvaren foreslår at fredningen omfatter bygningens eksteriør, inkludert hovedtrapp mot nord. Av interiør foreslår Riksantikvaren å frede hele 1. og 2. etasje.i kjeller foreslås fredningen å omfatte de opprinnelige hvelvene m ed korridorer langs nord - og sørsiden og ankomsttrapp fra nord. Bitrapperom i bygningens nordøstre og sørøstre hjørner fra kjeller til 3. etasjeog bitrapperom i sørvestre hjørne fra 1. til 3. etasje foreslås også fredet. I tillegg korridor mot sør i 3. etasje.av inventar foreslås fredet opprinnelige møbler og lamper laget til bygningen (se egen liste i vedlegg). Et mindre antall av det foreslåtte fredete møblementet er utlånt til Norges Bank i forbindelse med markeringen 200-års jubileet. Disse vi l bli returnert innen Det er kjent at Museet for samtidskun st skal flytte fra Bankplassen 4 og inn i det nye Nasjonalmuseet på vestbanetomten, som er under oppføring. Vi ber om at uttalelser i den forbindelse kommer frem i høringen FORMÅLET MED FREDNINGEN Fredningens formål fremgår av Forskrift om kulturhistoriske eiendommer kap. 1, 1-1, og f orskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhi storiske eiendommer. Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning Dronningensgate 13 Pb Oslo Tlf: A: 15218

3 EIENDOMSFORHOLD Fredningen omfatter eiendommer som er i statens eie. Museet for samtidskunst eies av staten v/finansdepartementet. Grunnet bruken av bygningen, faller den innunder Kulturdepartementets landsverneplan. Hjemmelshaver på eiendommene gnr/bnr 207/392 og 207/28 er Norges Bank med Statsbygg som fester FØLGERAV FREDNINGEN Forskriften har bestemmelser som skal bidra til å sikre formålet med fredningen. Bestemmelsenefremkomme r av f orskrift om kulturhistoriske eiendommer kap. 1, se vedlegg. Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til forskriftens spesielle bestemmelser. Fredningen medfører at det må søkesom tillatelse til å sette i gang alle typer tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. Generelt må ingen rive, skade, bygge om eller flytte, skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater eller foreta andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold. Med vanlig vedlikehold menes å ta vare på og reparere de eksisterende bygningselementer og detaljer som dører, vinduer, listverk, gerikter og overflatebehandlingen. Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete byggverk og anlegg. Det grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete byggverk er å bevare mest mulig av de opprinnelige eller eldre elementene. Vedlikehold av fredete byggverk og anlegg skal så langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og for øvrig i samsvar med fredningsbestemmelsene. Tiltak ut over vanlig vedlikehold på fredete byggverk og anlegg krever tillatelse etter f orskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 1, 1-4 jf. kulturminnelovens 15a. Dette gjelder også for fast inventar og for større løst inventar som omfattes av fredningen. I henhold til forskrift om kultur historiske eiendommer kap. 1, 1-4 jf. kulturminneloven 15a kan Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir myndighet (forvaltningsmyndigheten) - i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet (dispensasjon). Dersom et fredet byggverk går ut av statlig eie er det fylkeskommunen eller Sametinget som er dispensasjonsmyndighet. Det følger av ansvarsforskriften 12 nr. 2. Søknad om tillatelse sendesdispensasjonsmyndi gheten som avgjør om tiltaket kan iverksettes eller ikke. Oppstår det tvil om hva som kan ansessom vanlig vedlikehold, skal dispensasjonsmyndigheten likeledes kontaktes ØKONOMISKE OG ADMINI STRATIVE KONSEKVENSER I henhold til utredningsinstruksen fastsatt ved kgl.res. 18. februar 2000 og revidert ved kgl.res. 24. juni 2005skal økonomiske og administrative konsekvenser av fredningen utredes. I samsvar med kravene i forvaltningsloven er følgene av fredningen godt opplyst gjennom det arbeidet sektorene har gjort i prosessenmed utvelgelsen av de objekter som skal fredes. Ved at eierne ved fagdepartementene med underliggende virksomheter selv har deltatt i denne prosessen, har de underveis også vurdert konsekvensene ved ulike former for vern, i dette t ilfelle fredning. Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning Dronningensgate 13 Pb Oslo Tlf: A: 15218

4 4 I samråd med sektoren og eier har Riksantikvaren lagt vekt på å komme frem til forslag som ivaretar de nasjonale verdiene av statens eiendommer, og som samtidig legger til rette for utnyttelse av eiendommene. Fredningen griper ikke inn i eksisterende bruk. Vi vil også påpeke at staten allerede i dag har et ansvar for å ivareta og sikre sine eiendommer og de verdier disse representerer. I Fornyings - og administrasjonsdepartementets sin rettledning Forvaltning av statenskulturhistoriskeeigedommar Overordnaføresegnergitt i kongelegresolusjon,medutfyllande rettleiing er de økonomiske konsekvensene ved bl.a. fredning vurdert. I kapittel 1.4 Finansiering fremgår det at det er innført husleiesystem i store deler av statlig sektor. Det heter i kapittel 1.4: [ ]at vedbalanseføringog verdisetjingav kulturhistoriskeeigedommari statenseigne husleigesystem, bør det opnastfor at det kan takastomsyntil at husleigepr. arbeidsplassskal vere tilnærma lik det somer tilfellet i meir modernebygg til sameformål. Dette for å korrigerefor lågarearealeffektivitetog høgarevedlikehaldskostnader i mangekulturhistoriskebygningar. Formåleter at leigetakaraneikkje skal lide økonomiskfor at dei heldtil i eit kulturhistorisk bygg, og at statenleggtil rette for aktiv bruk av desseeigedommane. Det er det bestevernet.løyvingar til forvaltning, drift og vedlikehaldav dei kulturhistoriskeeigedommane somikkje har brukarar/leigetakarar, eller av andreårsakerikkje vert innlemmai ei husleigeordning,bør i størst mogleggrad synleggjerasti statsbudsjettetunder det departementetsomer ansvarlegfor eigedommen. Dermedfår løyvandestyresmaktbetreoversiktoverkva eigedommardettedreier seg om, og ein sterkareog meir direkteinnverknadpå løyvinganetil viktige kulturhistoriske eigedommari statenseige.elles kan midlanesomvert avsettetil detteformåletverevanskelege å identifiserei statsbudsjettet. En fredning vil i de tilf eller det ved dispensasjon settes vilkår som fordyrer arbeidet innebære økte kostnader for eier. Dette forutsettes håndtert gjennom statens eget husleiesystem og innenfor de til enhver tid gjeldende budsjetter. Forvaltningsansvaret når det gjelder dispensasjonsmyndigheten ligger hos Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir myndighet. Ressursbehovetvil avhenge av omfanget av dispensasjonsbehandlinger. Riksantikvaren vil håndtere arbeidet med forskriften og kapittel XX innenfor de til enhver tid tilgjengelige ressurser FORVALTNING AV MUSEET FOR SAMTIDSKUNST Det forutsettes at bygningen som foreslås fredet i denne høringen blir behandlet som fredet inntil fredningssaken er endelig avgjort. Vi ber om at det blir tatt ko ntakt med Riksantikvaren dersom man vil sette i verk tiltak som vil medføre endringer eller som går ut over vanlig vedlikehold. Riksantikvaren vil gi råd og veiledning i slike saker. I henhold til kongelig resolusjon 1. september 2006om Overordnaførese gner om forvaltning av statenskulturhistoriskeeigedommarog forskrift om kulturhistoriske eiendommer kap. 1, 1-5 skal eier sørge for at det utarbeides forvaltningsplan for sine kulturhistoriske eiendommer. Riksantikvaren foreslår at forvaltningsplanen for Museet for samtidskunst skal utarbeides medio SAMMENHENGEN MELLOM MUSEET FOR SAMTIDSKUNST OG FORSKRIFT OM FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER Museet for samtidskunst er en del av Landsverneplanen for Kulturdepartementet og fredes som eget kapittel i forskriften. Dette fordi Kulturdepartementets landsverneplan fortsatt er under utarbeidelse. Kulturdepartementets landsverneplan vil være et viktig dokument i forvaltningen Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning Dronningensgate 13 Pb Oslo Tlf: A: 15218

5 5 av eiendommen. Landsverneplanen vil oppbevares hos Riksantikvare n og i Kulturdepartementet. Kapittel XX vil være tilgjengelig på når fredningen er gjennomført BEHANDLING AV TILTAK HVOR DET KAN VÆRE MO TSETNING MELLOM ULIKE LOVER OG FORSK RIFTER Det kan oppstå situasjoner der det vil være motsetning mellom kulturminneloven og andre myndighetsområders lover og forskrifter. Dersom avklaringen mellom ulike deler av lovverket ikke er entydig vil den måtte løses i dialog mellom de myndigheter som forvalter det aktuelle regelverket. 4. Prosess og tidligere saksgang Landsverneplanen hvor Museet for samtidskunst er vurdert, er utarbeidet gjennom en lengre prosess som ble initiert av Kulturdepartementet og startet i Prosessen med landsverneplanen er ikke helt fullendt, men vurderingen av Museet for samtidskunst er gjennomført og satt i verneklasse 1, fredningsverdig. Avgjørelsen om å frede bygningen er omforent. Med grunnlag i prosessen nevnt over, legger Riksantik varen til grunn at planene og de vernevurderingene som er gjort i landsverneplanen er godt kjent for de berørte parter. 5. Annen relevant informasjon 5.1. AVHENDING Forskriftsfredning vil bli gjennomført også om Museet for samtidskunst blir avhendet innen forskriften er endelig vedtatt. Riksantikvaren ber om å bli orientert om eventuell overdragelse skulle skje. Informasjon om nye eiere må sendes Riksantikvaren så sna rt som mulig etter avhending. Riksantikvaren ber også om at aktuelle kjøpere eller leietakere gjøres kjent med innholdet i dette brevet. Videre ber vi om at det informeres i salgsdokumentene og i kjøpskontrakten om at bygningen er under behandling for å bli fredet ved forskrift, jf kulturminneloven 22a og forvaltningsloven kapittel VII. Fredningsvedtaket for bygninger og anlegg som selges ut av statlig eie skal tinglyses. Riksantikvaren tinglyser fredningen som en heftelse på eiendommen jf. kulturmin neloven 22 nr NATURMANGFOLDLOVEN Prinsippene i lov 19. juni 2009 nr. 100 l ov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 8-12 skal legges til grunn ved offentlig myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet. Riksantikvaren har, den , gjort søk i Artsdatabankens Artskart og Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning for å fremskaffe nødvendig kunnskap for beslutningsgrunnlaget. Dronningensgate 13 Pb Oslo Tlf:

6 6 Det ble ikke funnet truede arter i nærheten av fredningsobjektet i Artsdatabanken, det er heller ikke registrert spesielt verneverdige naturtyper, naturområder, artsforekomster eller kulturlandskap i Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase. Riksantikvaren finner at fredningen ikke vil påvirke naturmangfoldet i negativ retning. Dersom høringsinstansene har opplysninger som kan supplere resultatene bes det om at dette blir opplyst som del av høringen. 6. Høringsfrist og videre saksgang Forskriftsfredning etter kulturminneloven 22a følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapitte l VII om forskrifter. I samsvar med forvaltningsloven 37 sender Riksantikvaren ut fredningsforslaget på offentlig høring, med 6 ukers høringsfrist. Riksantikvaren ber om at Kulturdepartementet vurderer om det er andre som burde hatt høringen samt å vider eformidle dette brev til disse. Dette br evet, vedlagt høringsforslaget, er publisert på Riksantikvarens hjemmesider. ( - og - kunngj oeringer ) Høringsforslaget kan fås tilsendt ved henvendelse til Riksantikvaren. Riksantikvaren ber om høringsinstansenes syn på forslaget til forskriftens kapittel XX. Frist for eventuelle merknader må rettes skriftlig til Riksantikvaren innen 20. mai Riksantikvaren er den instans som vedtar forskrift om fredning med hjemmel i kulturminneloven 22a jf. 15. Når høringsperioden er over vil eventuelle endringer i forskrift om kulturhistorisk eiendom kap. XX bli innarbeidet før Riksantikvaren ved tar fredningsforskriften. Vedtak om fredning ved forskrift er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages. Når forskriften er endelig vedtatt av Riksantikvaren vil den bli kunngjort i Norsk Lovtidend. Kapittel XX vil ved vedtakels en bli gjort til en del av forskrift 9. november 2011 nr om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ved en endringsforskrift. Dronningensgate 13 Pb Oslo Tlf:

7 7 KONTAKTINFORMASJON Spørsmål kan rettes til: Bodil Johanne Paulsen, rådgiver, Lena Kristina Skogmo, rådgiver, Yngvild Solberg Greiner, rådgiver (juridiske spørsmål), Ingrid Djupedal, seksjonssjef, Vennlig hilsen Hanna Kosonen Geiran ( e.f.) avdelingsdirektør Brevet er elektronisk godkjent Ingrid Djupedal seksjonssjef Vedlegg: 1. Kap 1 Statens kulturhistoriske eiendomme r 2. Kap XX Forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer 3. Vedlegg til forskriftens kap XX, Bankplassen 4, Oslo Kopi til: Dronningensgate 13 Pb Oslo Tlf:

8 8 Mottaker Kontaktperson Adresse Post Finansdepartementet Postboks OSLO Fortidsminneforeningen Dronningens gate 0152 OSLO 11 Fortidsminneforeningen - Oslo Dronningens gate 0152 OSLO og Akershus avdeling 11 Fylkesmannen i Oslo og Postboks Oslo Akershus Klima - og miljødepartementet Postboks Oslo Kommunal - og Postboks OSLO moderniseringsdepartementet Kulturdepartementet Postboks OSLO Nasjonalmuseet for kunst, Postboks 7014 St OSLO arkitektur og design Olavs plass Norges Bank Postboks 1179, 0107 OSLO Sentrum Oslo kommune - Byantikvaren Postboks OSLO Grünerløkka Oslo kommune - Byråd for Rådhuset 0037 OSLO byutvikling Statsbygg Postboks OSLO Statsbygg Øst Postboks OSLO Dronningensgate 13 Pb Oslo Tlf:

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn SAKSBEHANDLER Siri Schrøder Vesterkjær Inger Johanne Rystad INNVALGSTELEFON DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no VÅR REF. 14/01900-1 ARK. B - Bygninger DERES REF.

Detaljer

DERES REF. Slottet ble vedtaksfredet 25. juli 1923, og omfattes derfor ikke av denne fredningen.

DERES REF. Slottet ble vedtaksfredet 25. juli 1923, og omfattes derfor ikke av denne fredningen. SAKSBEHANDLER Siri Schrøder Vesterkjær Inger Johanne Rystad VÅR REF. 15/01093-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 16.06.2015 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Høringsfrist er 13. desember 2016.

Høringsfrist er 13. desember 2016. SAKSBEHANDLER Bodil Johanne Paulsen Inger Johanne Rystad VÅR REF. 16/00110-9 ARK. B - Bygninger 1 (Oslo) Oslo - Os DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 31.10.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

HØRINGSBREV 1. Innledning

HØRINGSBREV 1. Innledning SAKSBEHANDLER Cathrine Skredderstuen Rolland Inger Johanne Rystad VÅR REF. 12/02330-1 ARK. 710.1 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202809 DERES DATO VÅR DATO 27.09.2012 TELEFAKS +47

Detaljer

DERES REF. Det er utvalget fra denne lands verneplan en som nå er lagt ut på høring.

DERES REF. Det er utvalget fra denne lands verneplan en som nå er lagt ut på høring. SAKSBEHANDLER Unni Grøn n Andreas Skjetne Inger Johanne Rysta d VÅR REF. 16/00364-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 08.03.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

VARSEL OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FREDNING AV BERGEN TINGHU S

VARSEL OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FREDNING AV BERGEN TINGHU S SAKSBEHANDLER Yngvild Solberg Greiner Ingjerd Veronica Daae Dring Ingrid Melgård VÅR REF. 06/02514-72 ARK. B - Bygninger 248 (Bergen) Bergen - Ho DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 12.05.2017

Detaljer

Herdla t orpedobatteri Askøy kommune Fastsetting av forskrift om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 22a j. 1 5

Herdla t orpedobatteri Askøy kommune Fastsetting av forskrift om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 22a j. 1 5 SAKSBEHANDLER Anne Midtrød VÅR REF. 09/00203-9 DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. B - Bygninger 270 (Herdla) Askøy - Ho VÅR DATO

Detaljer

Norges Bank Postboks 1179, Sentrum 0107 OSLO

Norges Bank Postboks 1179, Sentrum 0107 OSLO SAKSBEHANDLER Bodil Johanne Paulsen Lena Kristina Skogmo Yngvild Solberg Greiner VÅR REF. 16/00672-7 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 19.06.2016 TELEFAKS +47 22 94 04

Detaljer

100 AR. ^^^ oloojozlu" 13ok.nr. 3 U OKT. 2012. Arkivnr. ^5 2, Eksp. HØRINGSBREV. 1. Innledning C' A V/ HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Adresseliste. U.off.

100 AR. ^^^ oloojozlu 13ok.nr. 3 U OKT. 2012. Arkivnr. ^5 2, Eksp. HØRINGSBREV. 1. Innledning C' A V/ HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Adresseliste. U.off. C' A V/ 100 AR 1912-2012 Adresseliste SAKSBEHANDLER Cathrine Skredderstuen Rolland Inger Johanne Rystad VÅR REF. 12/02330-1 ARK. 710.1 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202809 DERES

Detaljer

Varsel om oppstart av fredningssak med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19 jf. 22 - Sud Åbø- ID 86727-6/3 - Hjartdal kommune

Varsel om oppstart av fredningssak med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19 jf. 22 - Sud Åbø- ID 86727-6/3 - Hjartdal kommune 1 av 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anund Johannes Grini, tlf. +47 35 91 74 20 Se mottakerliste Varsel om oppstart av

Detaljer

BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895, 897, 900 BERGEN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING VED FORSKRIFT MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 22A

BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895, 897, 900 BERGEN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING VED FORSKRIFT MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 22A DERES REF. VÅR REF. 06/1741 lan Ark. B-248 DERES DATO VÅR DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no - Forsvarsdepartementet - Jernbaneverket - Kulturdepartementet BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895,

Detaljer

LEVANGER KULTURMILJØFREDNING, LEVANGER KOMMUNE FORSLAG OM FREDNING K ULTURMINNELOVENS 20 - SENTRAL HØRING

LEVANGER KULTURMILJØFREDNING, LEVANGER KOMMUNE FORSLAG OM FREDNING K ULTURMINNELOVENS 20 - SENTRAL HØRING SAKSBEHANDLER Aase H. Eskevik VÅR REF. 14/01125-12 ARK. B - Bygninger DERES REF. 372-374,376 Levanger kom. - NT INNVALG STELEFON DERES DATO VÅR DATO 04.03.2015 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

DERES REF. 1. Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø, Brodtkorpsgt. 1, gnr. 20 bnr. 197, bygn. nr og , Vardø kommune.

DERES REF. 1. Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø, Brodtkorpsgt. 1, gnr. 20 bnr. 197, bygn. nr og , Vardø kommune. SAKSBEHANDLER Siri Schrøder Vesterkjær VÅR REF. 16/00673-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 08.04.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

1. Innledning. Adresseliste

1. Innledning. Adresseliste SAKSBEHANDLER Marit Vestvik Cathrine S. Rolland Inger Johanne Rystad VÅR REF. 14/00517-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 03.03.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Anc_. Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken

Anc_. Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken SAKSBEHANDLER Siri Schrøder Veste rkj ær Inger Johanne Rystad Andreas Skogholt Skjetne VÅR REF. 14/02056-26 ARK. 710.1 Forvaltningsarkivet DERESREF. INNVALGSTELEFON DERESDATO VÅR DATO 14.08.2015 TELEFAKS

Detaljer

Til SKE-forskriften 4-1 følger 3 vedlegg. Disse er elektronisk tilgjengelig på Lovdata og på Riksantikvarens hjemmesider.

Til SKE-forskriften 4-1 følger 3 vedlegg. Disse er elektronisk tilgjengelig på Lovdata og på Riksantikvarens hjemmesider. SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad VÅR REF. 12/00294-12 ARK. 710.1 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 15.02.2013 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 1 vedtak om fredning med hjemmel i kulturminneloven 22a

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 1 vedtak om fredning med hjemmel i kulturminneloven 22a SAKSBEHANDLER Inger Johanne Rystad Ingrid Melgård VÅR REF. 11/00082-56 ARK. 710.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 09.11.2011 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

HØRING AV FORSKRIFT OM FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER KAPITTEL I - JF KULTURMINNELOVEN 22A OG FORVALTNINGSLOVEN KAP Vil

HØRING AV FORSKRIFT OM FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER KAPITTEL I - JF KULTURMINNELOVEN 22A OG FORVALTNINGSLOVEN KAP Vil SAKSBEHANDLER Inger Johanne Rystad Ingrid Melgård VÅR REF. 11/00082-1 ARK. Forvaltning 710.0 DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 11.1.2011 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no ~.riksantikvaren=

Detaljer

1. Innledning. Adresseliste

1. Innledning. Adresseliste SAKSBEHANDLER Ingrid Melgård Siri Schrøder Vesterkjær Inger Johanne Rystad VÅR REF. 13/02951-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202853 DERES DATO VÅR DATO 27.11.2013 TELEFAKS +47 22

Detaljer

t # i Forsvarsbygg Herdla fort, Askøy kommune- A

t # i Forsvarsbygg Herdla fort, Askøy kommune- A t # i Forsvarsbygg Herdla fort, Askøy kommune- A 1:1 000 Grunnkart: Forsvarsbygg Utleie Utleietjenester 0 ØS 08.04.2011 I 10 I 20 40 Meter l_ # Anlegg i dagen, fredet etter KML 22a (7_"_"i Fjellanlegg,

Detaljer

Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune - forslag om fredning

Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune - forslag om fredning Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune - forslag om fredning Riksantikvaren har myndighet til å fatte vedtak om fredning. Det er regionalforvaltningen som normalt starter opp en fredningssak.

Detaljer

Gnr./Bnr. 56/3, i Farsund kommune - Vedtak om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 1 5 jf. 22.

Gnr./Bnr. 56/3, i Farsund kommune - Vedtak om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 1 5 jf. 22. SAKSBEHANDLER Bodil Johanne Paulsen VÅR REF. 09/02566-8 ARK. B - Bygninger 211 (Vanse) Farsund - VA DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 09.01.2017 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER AV 9. JUNI 1978 NR. 50 14A, JF. FORVALTNINGSLOVEN KAP. IV

VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER AV 9. JUNI 1978 NR. 50 14A, JF. FORVALTNINGSLOVEN KAP. IV DERES REF. VÅR REF. 06/1482 Ark. F DERES DATO VÅR DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no Ferjelaget «Skånevik» Vikaleitet 24 A 5131 Nyborg M/F «SKÅNEVIK» LLVX VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV

Detaljer

Se mottakerliste. SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad Marit Vestvik VÅR REF. 16/ ARK. B - Bygninger INNVAL G STELEFON

Se mottakerliste. SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad Marit Vestvik VÅR REF. 16/ ARK. B - Bygninger INNVAL G STELEFON SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad Marit Vestvik VÅR REF. 16/02172-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 08.11.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) Midttun (km 480,9), Bergen kommune

Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) Midttun (km 480,9), Bergen kommune Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) Midttun (km 480,9), Bergen kommune Dato Departement Avdidir Klima- og miljødepartementet Riksantikvaren Publisert Ikrafttredelse Sist endret

Detaljer

St. Olavs hospital Øya Kompleks

St. Olavs hospital Øya Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Øya Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

VILLA FRIDHEIM, GNR 197 BNR 10 FNR 1, OG FRIDHEIM GNR 197 BNR 10, KRØDSHERAD KOMMUNE

VILLA FRIDHEIM, GNR 197 BNR 10 FNR 1, OG FRIDHEIM GNR 197 BNR 10, KRØDSHERAD KOMMUNE førstekonsulent Linda Veiby DERES REF. 98202844 DERES DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no VÅR REF. 06/1208-1 Ark. B-61 VÅR DATO Brev til likelydende parter - se adresseliste VILLA FRIDHEIM, GNR

Detaljer

DOMBÅS KINO, GNR. 6 BNR. 34 OG DELER AV GNR. 6 BNR. 3, GNR. 6 BNR. 16 I DOVRE KOMMUNE.

DOMBÅS KINO, GNR. 6 BNR. 34 OG DELER AV GNR. 6 BNR. 3, GNR. 6 BNR. 16 I DOVRE KOMMUNE. Til eier DOMBÅS KINO, GNR. 6 BNR. 34 OG DELER AV GNR. 6 BNR. 3, GNR. 6 BNR. 16 I DOVRE KOMMUNE. FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19, JF 22 HØRING. I medhold av lov om kulturminner

Detaljer

Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak

Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/06630-11 Anne Bjørg Evensen Svestad 17.12.201 3 Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken

Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad VÅR REF. 12/00295-15 ARK. 710.1 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 15.02.2013 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner

Saksbehandlingsrutiner Saksbehandlingsrutiner Kulturminnemyndighet og forvaltningsansvar Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for de bygningene, anleggene og uteområdene staten eier og som enten er fredet etter kulturminneloven

Detaljer

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland.

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Dato FOR-20xx-xx-xx-xx Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Karmøy kommune, Rogaland Hjemmel LOV-1978-06-09-50-

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Se mottakerliste Vår ref. 08/2409-16 ADR C50/HALJ Dato 01.04.2014 Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Krutthuset - Fossum jernverk - 9/2

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4376 HELLELAND

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4376 HELLELAND FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Herborg og Kåre Øen Hansen Øyaveien 48 4376 HELLELAND 19.10.2017 Deres ref.: Saksbehandler: Øyvind Malmin Saksnr. 17/9484 Direkte innvalg: 51 92 10 55 Løpenr. 75706/17

Detaljer

HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK, GBNR. 40/613 I HAUGESUND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19 JF.

HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK, GBNR. 40/613 I HAUGESUND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19 JF. HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK, GBNR. 40/613 I HAUGESUND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19 JF. 22 FORSLAG TIL VEDTAK: Med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om

Detaljer

Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken

Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken SAKSBEHANDLER Marit Vestvik Inger Johanne Rystad Andreas Skogholt Skjetne VÅR REF. 16/02172-12 ARK. 710.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 24.10.2017 TELEFAKS +47 22 94

Detaljer

Dato: 25. oktober 2012 Revisjon: 1.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

Dato: 25. oktober 2012 Revisjon: 1.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Forslag til felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadsplikige tiltak for vernede byggverk og

Detaljer

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune.

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmirmer 22a, jf. 15, og forskriflt

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 201 6

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 201 6 SAKSBEHANDLER Ole Christian Tollersrud VÅR REF. 15/02453-1 ARK. Forvaltningsarkivet 318.5 DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 18.12.2015 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus Oddmund Rustad Solheimsveien 1 1914 Ytre Enebakk Deres ref Vår ref Dato 06/03349-18 201002407-/IAA Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376

Detaljer

Arealplan for Sveagruva Generell tillatelse for tiltak i sikringssonen til automatisk fredete kulturminner i medhold av SML 44 første ledd

Arealplan for Sveagruva Generell tillatelse for tiltak i sikringssonen til automatisk fredete kulturminner i medhold av SML 44 første ledd SAKSBEHANDLER Siri Hagen og Lars Erik Bru VÅR REF. 1/00186-4 ARK. P - Plansaker 460 Svalbard DERES REF. INNVAL G STELEFON +4 98 0 56 DERES DATO VÅR DATO 1.0.01 TELEFAKS +4 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Se mottakerliste Vår ref. 13/2747-2 ADR C50/ANEI Dato 04.02.2014 Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Hydrogenfabrikk Såheim II (313-bygget

Detaljer

Innledning. Organisering

Innledning. Organisering Innledning Miljøverndepartementet startet arbeidet med å utarbeide en landsverneplan i 2005. Arbeidet var et ledd i prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer, som gikk fra 2003 til 2009. I prosjektet

Detaljer

GRANVIN KIRKE - 102/11 - GRANVIN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 JF. 22

GRANVIN KIRKE - 102/11 - GRANVIN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 JF. 22 SAKSBEHANDLER Linda Veiby Kaare Stang VÅR REF. DERES REF. 07/00187-13 Ark. A - Kirker 277 (Granvin) Granvin _ Ho Granvin kirkelige fellesråd Postboks 89 5733 GRANVIN INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO

Detaljer

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/28, 207/392 AskeladdenID: 163721 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: www.md.dep.

Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: www.md.dep. DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 18.02.2013 Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring Miljøverndepartementet legger med dette forslag til landsverneplan

Detaljer

0 Innhold. 1 Forankring og formål. 1.1 Kongeleg resolusjon

0 Innhold. 1 Forankring og formål. 1.1 Kongeleg resolusjon Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Felles retningslinjer for arbeidet med forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og områder

Detaljer

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/28, 207/392 AskeladdenID: 163721 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

Bakke lensmannsgård, gnr./bnr. 138/5, i Flekkefjord kommune - vedtak om fredning

Bakke lensmannsgård, gnr./bnr. 138/5, i Flekkefjord kommune - vedtak om fredning SAKSBEHANDLER Berit Rønsen Tove Elise Ihler VÅR REF. 15/00177-6 ARK. B - Bygninger DERES REF. 217 (Flekkefjord) Flekkefjord - VA INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 14.08.2017 TELEFAKS +47 22 94 04 04

Detaljer

DERES REF. VÅR REF. *

DERES REF. VÅR REF. * postmottak@ra.no DERES DATO Bru Lars Erik Eibak TELEFAKS +47 22 94 04 04 INNVALGSTELEFON +47 982 02 785 SAKSBEHANDLER Bård Langvandslien www.riksantikvaren.no VAR DATO 07.09.2015 år. DERES REF. VÅR REF.

Detaljer

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Felles retningslinjer for arbeidet med forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og områder

Detaljer

VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER AV 9. JUNI 1978 NR. 50 14A, JF. FORVALTNINGSLOVEN KAP. IV

VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER AV 9. JUNI 1978 NR. 50 14A, JF. FORVALTNINGSLOVEN KAP. IV DERES REF. VÅR REF. 06/1481 Ark. F DERES DATO VÅR DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no A/S Oplandske Dampskibsselskap Postboks 230 2802 Gjøvik D/S «SKIBLADNER» LNOP VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL

Detaljer

Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) Midttun (km 480,9), Bergen kommune

Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) Midttun (km 480,9), Bergen kommune Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) Midttun (km 480,9), Bergen kommune Dato Departement Avdidir Klima- og miljødepartementet Riksantikvaren Publisert Ikrafttredelse Sist endret

Detaljer

FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 HØRING JF. 22 KLUNGSET LEIR, GNR. 104, BNR. 321, FAUSKE KOMMUNE

FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 HØRING JF. 22 KLUNGSET LEIR, GNR. 104, BNR. 321, FAUSKE KOMMUNE FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 HØRING JF. 22 KLUNGSET LEIR, GNR. 104, BNR. 321, FAUSKE KOMMUNE KLUNGSET LEIR, GNR. 104, BNR. 321, FAUSKE KOMMUNE FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL

Detaljer

03.07.2015 D lnfrastruktur

03.07.2015 D lnfrastruktur INNVALGSTELEFON TELEFAKS SAKSBEHANDLER +47 22 94 04 04 postmottak@ra_no Ståle Arfeldt Bergås Elisabeth Nordling DERES DATO lsnger:_c_>h3n : (:3/Stad tian inmar wwwriksantikvarenno art) VÅR REF DERES REF

Detaljer

INNVALGSTELEFON 98202796 98202844 DERES DATO VÅR DATO SKANSEN BRANNSTASJON OG SKANSEDAMMEN, ØVRE BLEKEVEIEN 1, GNR 167, BNR. 1221, BERGEN KOMMUNE

INNVALGSTELEFON 98202796 98202844 DERES DATO VÅR DATO SKANSEN BRANNSTASJON OG SKANSEDAMMEN, ØVRE BLEKEVEIEN 1, GNR 167, BNR. 1221, BERGEN KOMMUNE SAKSBEHANDLER seniorkonsulent Sjur Mehlum førstekonsulent Linda Veiby DERES REF. VÅR REF. 06/01562 Ark. B-248 INNVALGSTELEFON 98202796 98202844 DERES DATO VÅR DATO TELEFAKS 22 94 04 07 Bergen kommune Postboks

Detaljer

Bestilling av arbeid - Kunnskapsløftet - Kommunal kulturminnekompetanse

Bestilling av arbeid - Kunnskapsløftet - Kommunal kulturminnekompetanse Postboks 128 3901 PORSGRUNN /Team kulturminnevern Vår dato 09.05.2015 Deres dato Vår referanse 15/00015-5 Deres referanse Vår saksbehandler Line Grindkåsa Bestilling av arbeid - Kunnskapsløftet - Kommunal

Detaljer

Fredede objekter hva gjelder? Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren

Fredede objekter hva gjelder? Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren Fredede objekter hva gjelder? Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren www.ra.no Fredning frem til 1979 1905 ble Lov om fredning og bevaring av fortidslevninger (fornminneloven) vedtatt. 1920 ble lov om bygningsfredning

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015 From: Tollersrud, Ole Christian Sent: 22. desember 2014 09:16 To: 'Nordland '; 'Telemark '; 'Oppland '; 'Vestfold '; 'Hordaland '; 'Sogn og Fjordane fylkeskom mune'; 'Vest

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

INNVALGSTELEFON +47 982 02 812 DERES DATO VAR DATO 21.12.2009

INNVALGSTELEFON +47 982 02 812 DERES DATO VAR DATO 21.12.2009 SAKSBEHANDLER Gustav Rossnes, Lars Erik Eibak Bru VAR REF 09/00359-37 Ark. Forvaltning 781 DERES REF. Statens vegvesen - Vegdirektoratet Pb 8142 Dep 0033 OSLO INNVALGSTELEFON +47 982 02 812 DERES DATO

Detaljer

FORSKRIFT OM FREDNING AV BROER I STATENS VEGVESENS EIE

FORSKRIFT OM FREDNING AV BROER I STATENS VEGVESENS EIE FORSKRIFT OM FREDNING AV BROER I STATENS VEGVESENS EIE Fastsatt av Riksantikvaren 17. april 2008 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 22a, jf. 15, og forskrift av 9. fear 1979 om faglig

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE ArkivsakID.: 08/2911 Arkivkode: FA-C53 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 009/11 Oppvekst og kulturkomiteen 09.03.2011 031/11 Kommunestyret 23.03.2011 JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder... 1 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområde... 2 Temakart Barnetråkk... 3 Temakart

Detaljer

Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 2, høringsuttalelse

Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 2, høringsuttalelse Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/44/039 Saksbeh/tlf: Asbjørn Elde, 75 51 29 27 Dato: 13.4.2011 Styresak 45-2011 Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel

Detaljer

St. Olavs hospital Brøset Kompleks

St. Olavs hospital Brøset Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Brøset Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

FREDNING AV BROER I STATENS VEGVESENS EIE FORSKRIFT OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV AV 9. JUNI 1978 NR. 50 OM KULTURMINNER 22A JF.

FREDNING AV BROER I STATENS VEGVESENS EIE FORSKRIFT OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV AV 9. JUNI 1978 NR. 50 OM KULTURMINNER 22A JF. SAKSBEHANDLER Gustav Rossnes VÅR REF. 07/01158-10 Ark. Forvaltning 781.0 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 982 02 812 DERES DATO VÅR DATO 17.04.2008 TELEFAX +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

DERES REF. Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jfr OFFL 15

DERES REF. Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jfr OFFL 15 Vedlegg 15 SAKSBEHANDLER Aase H. Eskevik VÅR REF. 14/01323-32 ARK. Forvaltningsarkivet 761.1 DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.10.2015 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Halden gamle politikammer og fengsel, gnr/bnr. 1 60/1 42,1 1 5, Halden kommune - vedtak om fredning

Halden gamle politikammer og fengsel, gnr/bnr. 1 60/1 42,1 1 5, Halden kommune - vedtak om fredning SAKSBEHANDLER Marit Vestvik VÅR REF. 14/02139-12 DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. B - Bygninger 9 (Halden) Halden - Øs VÅR DATO

Detaljer

SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA, GNR. 116 BNR. 3, LUNNER KOMMUNE, OPPLAND FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JF.

SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA, GNR. 116 BNR. 3, LUNNER KOMMUNE, OPPLAND FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JF. Lunner kommune, kommunestyret SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA, GNR. 116 BNR. 3, LUNNER KOMMUNE, OPPLAND FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JF. 22 HØRING I medhold av lov om kulturminner

Detaljer

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo Oslo kommune v/plan og bygningsetaten P.b. 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201000605-18/HEF 20.08.10 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan,

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Oppdatert etter bystyrets behandling 19.03.15 Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder...2 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområder...3

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Fylkesmennene Verneområdestyrene via Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201201927-/DAN 14.11.2012 Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Det nye nødnettet Stortinget

Detaljer

vyw.riksantikvaren.no 12/ ÀRK. A - Kirker VÅR DATO (Flåm) Aurtand - SF

vyw.riksantikvaren.no 12/ ÀRK. A - Kirker VÅR DATO (Flåm) Aurtand - SF I -v -s SAKSBEHANDLER INNVALGSTELEFON TELEFAKS Hanne Merete R. Mo[dung.47 22 940404 Ingeborg Magerøy +4798 20 2797 postmottak@ra.no VÅR REF. DERES REF. DERES DATO vyw.riksantikvaren.no 12/00709-12 09.11.2015

Detaljer

Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av tun på landbrukseiendom 23/1 til boligformål

Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av tun på landbrukseiendom 23/1 til boligformål Regionalenheten /Kulturarvenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201202933-78 Lillehammer, 27. mars 2015 Deres ref. : Uttalelse til dispensasjonshøring - Lunner kommune - Fradeling av

Detaljer

postmottak ra.no VÅR REF. DERES REF. DERES DATO 15/

postmottak ra.no VÅR REF. DERES REF. DERES DATO  15/ - SAKSBEHANDLER INNVALGSTELEFON TELEFAKS Sin Schrøder Vesterkjær +4722940404 Inger Johanne Rystad postmottak ra.no VÅR REF. DERES REF. DERES DATO www.riksantikvaren.no 15/01805-2 Stavanger kommune Postboks

Detaljer

prosedyre for gjennomføring av fredningssak 1. Innledning RIKSANTIKVARENS INFORMASJON OM KULTURMINNER

prosedyre for gjennomføring av fredningssak 1. Innledning RIKSANTIKVARENS INFORMASJON OM KULTURMINNER 10. Forvaltning 10. 1. Kulturminneloven 15 og 19. Saksbehandlingsregler og prosedyre for gjennomføring av fredningssak Informasjonsbladet redegjør for saksbehandlingsregler og prosedyre ved fredning av

Detaljer

Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon.

Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon. Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon. Utferdiget av Riksantikvaren 31. mai 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 22a, jf. 15 og

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer HENRIK IBSENS GATE 110, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/47/0 AskeladdenID: 117592 Referanse til landsverneplan: Kompleks 13663001

Detaljer

100 ÅR 1912-2012. Adresseliste

100 ÅR 1912-2012. Adresseliste SAKSBEHANDLER Ingrid Melgård Inger Johanne Rystad VÅR REF. 11/00457-81 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202853 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postrnottak@ra.no www.riksantikvaren.no 100 ÅR 1912-2012

Detaljer

DERES REF. ARK.ForvattningsarkivetVÅR 23 FEB. 2012. Kopl

DERES REF. ARK.ForvattningsarkivetVÅR 23 FEB. 2012. Kopl SAKSBEHANDLER Ingrid Melgård Inger Johanne Rystad VÅR REF. 11/00457-81 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202853 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no 100 ÅR 1912-2012

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo SAKSBEHANDLER Linda Veiby VÅR REF. DERESREF. 14/01996-2 ARK. Forvaltningsarkivet 30.0 INNVALGSTELEFON TELEFAKS +47 22 94 04 04 0 4 NOV2014 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no DERESDATO VÅR DATO 27.10.2014

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

Verktøy i plan- og bygningsloven

Verktøy i plan- og bygningsloven Verktøy i plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljø og landskap Riksantikvaren Line Bårdseng Verktøy Generelle bestemmelser Hensynssoner Retningslinjer Bestemmelser Samisk vannseide, Karasjok Busskuret

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer VIK FENGSEL Kommune: 1417/Vik Gnr/bnr: 2/3 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang FENGSEL

Detaljer

Vedtak om fredning - Lille Hjortnes - Munkedamsveien /143 - Oslo kommune

Vedtak om fredning - Lille Hjortnes - Munkedamsveien /143 - Oslo kommune SAKSBEHANDLER Jorun Elisabet Aresvik Hals Ingrid Melgård INNVALGSTELEFON DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no VÅR REF. 06/01767-12 ARK. B - Bygninger 1 (Oslo) Oslo

Detaljer

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker SAKSBEHANDLER Jostein Gundersen VÅR REF. 12/00583-9 ARK. Forvaltningsarkivet 311.1 DERES REF. INNVALGSTELEFON 98202848 DERES DATO VÅR DATO 16.08.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

DERES REF. LEVANGER KULTURMILJØFREDNING, LEVANGER KOMMUNE- FORSLAG OM FREDNING - KUL TURMINNELOVENS 20 - SENTRAL HØRING

DERES REF. LEVANGER KULTURMILJØFREDNING, LEVANGER KOMMUNE- FORSLAG OM FREDNING - KUL TURMINNELOVENS 20 - SENTRAL HØRING SAKSBEHANDLER Aase H. Eskevik VÅR REF. 14/01125-12 DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no Adresseliste ARK. B - Bygninger 372-374,376 Levanger

Detaljer

Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag

Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag Forskrift om fredning av Sør-Gjæslingan kulturmiljø, Vikna kommune, Nord-Trøndelag Del I. Omfang og formål 1.Avgrensning Fredningsområdet er Sør-Gjæslingan i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke. Det fredede

Detaljer

Vedtak om fredning av Rudsæter, Gnr./Bnr. 92/6, Lunner kommune

Vedtak om fredning av Rudsæter, Gnr./Bnr. 92/6, Lunner kommune SAKSBEHANDLER Bodil Johanne Paulsen Yngvild Solberg Greiner VÅR REF. 15/01142-4 ARK. B - Bygninger 139 (Lunner) Lunner - Op DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 04.06.2016 TELEFAKS +47 22 94

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2640 DETALJREGULERING FOR DOMKIRKEPLASSEN 3, STORHAUG BYDEL Datert , byplan

STAVANGER KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2640 DETALJREGULERING FOR DOMKIRKEPLASSEN 3, STORHAUG BYDEL Datert , byplan STAVANGER KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2640 DETALJREGULERING FOR DOMKIRKEPLASSEN 3, STORHAUG BYDEL Datert 20.6.2017, byplan 1 FORMÅL Planen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene i eiendommen Domkirkeplassen

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSK.NORD-TRLAG,RØSTAD Kommune: 1719/Levanger Gnr/bnr: 274/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Innledning. Adresseliste

Innledning. Adresseliste SAKSBEHANDLER Monica Anette Rusten VÅR REF. 14/01557-1 ARK. 351.2 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 02.07.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Fabelaktiv, tidligere del av jernbaneverkstedet, gnr. 01 bnr. 7369, Hamar kommune, hjemmelshaver er Trekanten Eiendom AS

Fabelaktiv, tidligere del av jernbaneverkstedet, gnr. 01 bnr. 7369, Hamar kommune, hjemmelshaver er Trekanten Eiendom AS Til eier Trekanten Utvikling AS og høringsinstanser Fredningsforslag (høringsversjon) Fabelaktiv, tidligere del av jernbaneverkstedet, gnr. 01 bnr. 7369, Hamar kommune, hjemmelshaver er Trekanten Eiendom

Detaljer

Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde

Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200603628-/LJE 23.02.2010 Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde Bakgrunn

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/3929-9 07.06.2016 Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens

Detaljer

Forvaltningsarkivet VÅR DATO hot Hordaland fylkeskommune- Kultur- og idrettsavd. Postboks BERGEN

Forvaltningsarkivet VÅR DATO hot Hordaland fylkeskommune- Kultur- og idrettsavd. Postboks BERGEN SAKSBEHANDLER Iver Schonhowd VÅR REF. 15/00064-2 DERESREF. INNVALGSTELEFON DERESDATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.3 Forvaltningsarkivet VÅR DATO 20.02.2015 hot

Detaljer