HØRINGSBREV 1. Innledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSBREV 1. Innledning"

Transkript

1 SAKSBEHANDLER Cathrine Skredderstuen Rolland Inger Johanne Rystad VÅR REF. 12/ ARK Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO TELEFAKS Adresseliste HØRING AV FORSLAG OM FORSKRIFT OM FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER KAP 7 EIENDOMMER I BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETS LANDSVERNEPLAN JF. KULTURMINNELOVEN 22A OG FORVALTNINGSLOVEN KAP VII HØRINGSBREV 1. Innledning Riksantikvaren oversender med dette forslag om Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 7 - Fredete eiendommer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets landsverneplan med vedlegg, på høring. Forslaget inneholder omfang for og formål med fredningen som vil gjelde for de av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets byggverk og anlegg som gjennom arbeidet med de statlige landsverneplanene er valgt ut for fredning. Planen omfatter kun byggverk fra barnevernssektoren. Staten overtok ansvaret for de offentlig eide barnevernsinstitusjonene så sent som i Statens mål er å dokumentere og frede eiendommer innenfor sektoren også fra perioden før 2004, og som i dag eies av staten. Enkelte av de eiendommene som har hatt en sentral plass i barnevernets historie brukes i dag av andre sektorer til andre formål. Det er vedtatt at disse eiendommene skal vurderes i landsverneplanen til sine nåværende sektorer. Eksempler på dette er Bastøy skolehjem og Falstad skolehjem som behandles i hhv LVP for Justis- og beredskapsdepartementet og LVK for Kunnskapsdepartementet. Barnevernets bygningsmasse fremstår ofte som nøktern og forteller om en sektor med knappe ressurser. Store deler av virksomheten har holdt til i bygninger som opprinnelig var bygget for andre formål. I perioder har det likevel vært bygget formålsbygg og landsverneplanen har i utvalget eksempler på ulike bygninger både av formålsbygg og eksempler på at sektoren har benyttet eksisterende bygningsmasse. Landsverneplanen ønsker å fremheve autentiske bygg enten med tanke på slik de opprinnelig var bygget eller med hensyn til senere planlagte endringer og helhetlige endringsprosesser.

2 2 Det har vært et hovedskille i institusjonene innen barnevernet mellom skolehjem hvor institusjonen har drevet skolevirksomhet og institusjoner der barna har gått på ordinære skoler. Begge institusjonstyper er representert i planen. På bakgrunn av de innsendte forslagene i landsverneplanen foreslår Riksantikvaren å frede et utvalg bygninger og anlegg som viser barnevernsektorens historiske, arkitektoniske og kulturhistoriske utvikling. Hensikten er å sikre og bevare et representativt utvalg byggverk og anlegg knyttet til barnevernssektoren fra ulike perioder og ulike deler av landet. Barnevernssektoren har mange viktige og spennende historier å fortelle. De utvalgte bygninger og anlegg er Røvika ungdomssenter i Fauske kommune, Helgeland ungdomssenter i Alstadhaug kommune, Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes i Bergen kommune, Villa Rød i Stavanger kommune, Eikhaugen/Nyli gård i Arendal kommune, Munk & Klem i Skien kommune, Iras hus i Tønsberg kommune, Vien - senteret i Hamar kommune. Landsverneplan for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ligger til grunn for utvalget til fredning av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets byggverk og anlegg og er utarbeidet av Barne-, likestillings -og inkluderingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samråd med Statsbygg og Riksantikvaren i perioden Fredningen skjer med hjemmel i lov om kulturminner 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) 22 a, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 10. februar 1967 kap. VII og forskrift 9. februar 1979 nr om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven 12 nr. 1. Dette høringsbrevet gir bakgrunn for fredningssaken for de anlegg som i Landsverneplanen for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er vurdert i verneklasse 1 (vurdert for fredning) samt hvilke følger fredningen medfører. Høringsbrevet er delt inn i seks kapitler: 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer 4. Prosess og tidligere saksgang 5. Annen relevant informasjon 6. Høringsfrist og videre saksgang Dette høringsbrevet og forslag til fredningsforskriften kapittel 7 med vedlegg, er tilgjengelig på Riksantikvarens hjemmesider: Dersom det er ønskelig å få tilsendt dokumenter som er elektronisk tilgjengelig, kan Riksantikvaren kontaktes. Til dette høringsbrevet hører det 10 vedlegg i tillegg til det ene som her er vedlagt. Disse 10 er elektronisk tilgjengelige. Høringsfrist: 30. november 2012

3 3 2. Bakgrunn 2.1. STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER (SKE) Fredningssaken har bakgrunn i behovet for en fornyet oversikt over kulturhistorisk eiendom i statlig eie. Sist gang en gjennomgang av kulturhistorisk eiendom i statlig eie ble foretatt var i Arbeidet ble iverksatt gjennom prosjektet Statens Kulturhistoriske Eiendommer. Prosjektet ble opprettet i 2002, og drevet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet frem til Prosjektet ble da overført til Miljøverndepartementet ved Riksantikvaren. Formålet med prosjektet ble formalisert gjennom Kongelig resolusjon 1. september 2006 om Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedommar. Her ble det stadfestet at det påligger samtlige statlige sektorer et ansvar for å vernevurdere sine byggverk og anlegg. Dette gjøres ved at fagdepartementene kartlegger og velger ut byggverk og anlegg i sin sektor i samråd med Riksantikvaren. Arbeidet har vært prosess- og samarbeidsorientert. Arbeidet skal munne ut i en landsverneplan for den enkelte sektor og følges opp med forskrift om fredning. Arbeidsverktøyet for de involverte har vært SKE-basen, en felles database over statlig eiendom spesiallaget for dette formål. Utvelgelse i verneklasse 1 og 2 er synliggjort i basen LANDSVERNEPLANEN En landsverneplan består av to hoveddeler: en tematisk gjennomgang av sektorens historie katalog med utvalg av byggverk og anlegg i verneklasse 1 og 2. Byggverk og anlegg utvalgt i verneklasse 1 foreslås for fredning, mens verneklasse 2 skal være underlagt et selvpålagt internt vern, og eventuelt reguleres til hensynssone etter plan- og bygningsloven. En rekke bygninger er i tillegg vurdert, men i dette arbeidet ikke gitt verneklasse. 3. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer blir en felles fredning for de av statens kulturhistoriske eiendommer som fredes. Forskriften vil bestå av flere kapitler. Kapittel 1 gir felles fredningsbestemmelser for alle fredete eiendommer, mens kapittel 2,3,4 osv. er spesifikke sektorkapitler og angir omfang av og formål med fredningen for den enkelte eiendom. Sektorkapitlet kan også inneholde eventuelle særbestemmelser. Kapittel 1 ble vedtatt og til orientering følger den som vedlegg. (For kommunene, se pkt 5.3). Kapittel 7 som nå sendes på høring er sektorkapitlet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets eiendommer. Høringen består av to paragrafer med tilhørende vedlegg: 7-1 viser fredningens omfang og til denne bestemmelsen følger det 8 vedlegg. 7-2 omhandler utarbeidelse av forvaltningsplaner. Vedleggene til 7.1 er en del av forskriften og inneholder omfang, kartfesting, formål og begrunnelse for fredningen for det foreslåtte objektet. Der hvor deler av interiøret omfattes av fredningen vil omfanget i tillegg være markert på plantegning. Vedleggene til kapittel 7 er i utgangspunktet et uttrekk av informasjon fra katalogoppslagene i Landsverneplan for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 2011 i SKEdatabasen. Det er kun tekst som får betydning for rettsstillingen til objektene som er tatt med. Vedleggene er derfor noe endret i forhold til det som står i Landsverneplanen.

4 4 Den tydeligste endringen er at objekter som i landsverneplanen er foreslått i verneklasse 2 er utelatt, da disse ikke fredes og derfor ikke omfattes av fredningsforskriften. Riksantikvaren har videre foretatt presiseringer og klargjøring av omfanget der det var uklart. Vi ber om at det ses spesielt på dette slik at feil lukes ut. Andre endringer fra Landsverneplanen for BLD vil det bli nærmere redegjort for i kapittel Innen vedtakelse vil også Askeladden ID bli tildelt og påført vedleggene. Askeladden er Riksantikvarens kulturminnedatabase hvor blant annet alle fredete byggverk og anlegg i Norge registreres. Eiendomsdataene i vedleggene bygger på informasjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Riksantikvaren har sett at det kan forekomme feil i dette grunnlagsmaterialet. Vi ber om at feil som oppdages meldes oss. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet består av følgende tre deler: Kapittel 1 - Generelle bestemmelser felles for alle statlige departementer/sektorer gir generelle bestemmelser som formål, fredningsbestemmelse m.v. Kapittel 1 vedtatt Kapittel 7 - Fredete eiendommer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementes landsverneplan sektorkapittelet for fredete byggverk i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir oversikt over omfang av fredningen sendes nå på høring. Høringsfrist 30. november 2012 Vedlegg til kap. 7, 7-1 ett vedlegg per kompleks. Totalt 8 vedlegg. gir presisering av fredningsomfang og formål for hvert enkelt objekt basert på informasjon i Landsverneplanen for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 3.1. OMFANGET AV FREDNINGEN Forslaget om fredning gjelder byggverk og anlegg som i Landsverneplanen for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er kategorisert i verneklasse 1. Riksantikvaren mottok det endelige forslaget til landsverneplan for Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Fredningen omfatter til sammen 16 objekter inkludert utomhus fordelt på 8 komplekser/anlegg. Anleggene er fordelt på 8 kommuner i 7 fylker. Følgende komplekser omfattes av fredningen: Kompleksets navn Røvika ungdomssenter Helgeland ungdomssenter Bergen barn- og foreldresenter, avd Bønes Villa Rød Eikhaugen/Nyli gård Kommune Fauske Alstadhaug Bergen Stavanger Arendal

5 5 Munk & Klem Iras hus Vien-senteret Skien Tønsberg Hamar Fredningen omfatter eiendommer som er i statens eie Justering av omfang jmf landsverneplanen for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Riksantikvaren har i sin sluttbehandling av fredningsforslaget kommet til at vi ønsker å gjøre noen endringer i fredningsforslaget sammenlignet med forslaget i den innsendte landsverneplanen. Endringene innebærer at det foreslås et mindre, mer begrenset fredningsomfang. Nedenfor redegjøres det for endringene. Fjellveien ungdomssenter, Vardø kommune I Landsverneplanen for BLD ble bygningens eksteriør og interiør foreslått i vkl 1. Riksantikvaren ønsker ikke å foreslå Fjellveien for fredning, og bygningen er derfor ikke en del av forslag til fredningsforskriften. Villa Rød, Stavanger kommune I Landsverneplanen for BLD ble bygningens eksteriør og interiør foreslått i vk1. Riksantikvaren har endret omfanget av fredningen til kun å omfatte eksteriør. Bergen barne- og familiesenter, avd. Bønes, Bergen kommune I Landsverneplanen for BLD ble bygningens eksteriør og interiør foreslått i vk1. Riksantikvaren har endret omfanget av fredningen til kun å omfatte eksteriør. Helgeland ungdomssenter, Alstahaug kommune I Landsverneplanen for BLD ble det foreslått å frede deler av interiør i de tre boligene. Riksantikvaren har endret omfanget av fredningen slik at det for hovedbygget foreslås å frede eksteriør og interiør som tidligere anbefalt og kun eksteriørfredning på øvrig bygningsmasse. Røvika ungdomssenter, Fauske kommune I Landsverneplanen for BLD ble det foreslått vern på 10 av eiendommens bygninger i tillegg til ett utomhusområde som tilsvarer eiendomsgrensen. Riksantikvaren har endret omfang til kun å gjelde vern av tre bygninger. Skole-/administrasjonsbygg, Granli og Åsheim i vk 1. De øvrige bygningene ønskes ikke underlagt vern. Vern av utomhusområdet er også tatt ut FORMÅLET MED FREDNINGEN Fredningens formål fremgår av Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 Generelle bestemmelser, 1-1. I tillegg vil nærmere utdyping av formålet for det enkelte objekt følge av vedleggene til forskriftens kapittel FØLGER AV FREDNINGEN Forskriften har bestemmelser som skal bidra til å sikre formålet med fredningen. Bestemmelsene for sektorens fredede byggverk og anlegg vil fremkomme av Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 generelle bestemmelser og kapittel 7 fredete eiendommer i landsverneplanen for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kulturminnelovens bestemmelser gjelder utfyllende i tillegg til forskriftens spesielle bestemmelser.

6 6 Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse til å sette i gang alle typer tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. Generelt må ingen rive, skade, bygge om eller flytte, skifte ut bygningselementer eller materialer, forandre overflater eller foreta andre endringer som går lenger enn vanlig vedlikehold. Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av fredete byggverk og anlegg. Det grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete byggverk er å bevare mest mulig av de opprinnelige eller eldre elementene. Vedlikehold av fredete byggverk og anlegg skal så langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og for øvrig i samsvar med fredningsbestemmelsene. Tiltak ut over vanlig vedlikehold på fredete byggverk og anlegg krever tillatelse etter kulturminnelovens 15a. Dette gjelder også fast inventar i de byggverk og anlegg der interiøret omfattes av fredningen, løst inventar som omfattes, samt for park- og grøntanlegg med tilhørende elementer som inngår i fredningen. Etter kulturminneloven 15a jf. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel kan forvaltningsmyndigheten i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet (dispensasjon). For byggverk og anlegg i statlig eie er denne myndigheten i henhold til forskrift 9. februar 1979 nr om faglig ansvarsfordeling mv (ansvarsforskriften) etter kulturminneloven delegert til Riksantikvaren. Dersom et fredet byggverk går ut av statlig eie er det fylkeskommunen eller Sametinget som er dispensasjonsmyndighet. Det følger av ansvarsforskriften 12 nr. 2. Søknad om tillatelse sendes dispensasjonsmyndigheten som avgjør om tiltaket kan iverksettes eller ikke. Oppstår det tvil om hva som kan anses som vanlig vedlikehold, skal dispensasjonsmyndigheten likeledes kontaktes. 3.4 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER I henhold til utredningsinstruksen fastsatt ved kgl.res. 18. februar 2000 og revidert ved kgl.res. 24. juni 2005 skal økonomiske og administrative konsekvenser av fredningen utredes. I samsvar med kravene i forvaltningsloven er følgene av fredningen godt opplyst gjennom det arbeidet sektorene har gjort i prosessen med utvelgelsen av de objekter som skal fredes. Ved at eierne ved fagdepartementene med underliggende virksomheter selv har deltatt i denne prosessen, har de underveis også vurdert konsekvensene ved ulike former for vern, i dette tilfelle fredning. I samråd med sektoren og eier har Riksantikvaren lagt vekt på å komme frem til forslag som ivaretar de nasjonale verdiene av statens eiendommer, og som samtidig legger til rette for utnyttelse av eiendommene. Fredningen griper ikke inn i eksisterende bruk. Vi vil også påpeke at staten allerede i dag har et ansvar for å ivareta og sikre sine eiendommer og de verdier disse representerer. I Fornyings- og administrasjonsdepartementets sin rettledning Forvaltning av statens kulturhistoriske eigedommar Overordna føresegner gitt i kongeleg resolusjon, med utfyllande rettleiing er de økonomiske konsekvensene ved bl.a. fredning vurdert. I kapittel 1.4 Finansiering fremgår det at det er innført husleiesystem i store deler av statlig sektor. Det heter i kapittel 1.4: [ ]at ved balanseføring og verdisetjing av kulturhistoriske eigedommar i statens eigne husleigesystem, bør det opnast for at det kan takast omsyn til at husleige pr. arbeidsplass skal vere tilnærma lik det som er tilfellet i meir moderne bygg til same formål. Dette for å korrigere for lågare arealeffektivitet og høgare vedlikehaldskostnader i mange kulturhistoriske bygningar. Formålet er at leigetakarane ikkje skal lide økonomisk for at dei held til i eit kulturhistorisk bygg, og at staten legg til rette for aktiv bruk av desse eigedommane. Det er det beste vernet. Løyvingar til forvaltning, drift og vedlikehald av dei kulturhistoriske eigedommane som ikkje har

7 7 brukarar/leigetakarar, eller av andre årsaker ikkje vert innlemma i ei husleigeordning, bør i størst mogleg grad synleggjerast i statsbudsjettet under det departementet som er ansvarleg for eigedommen. Dermed får løyvande styresmakt betre oversikt over kva eigedommar dette dreier seg om, og ein sterkare og meir direkte innverknad på løyvingane til viktige kulturhistoriske eigedommar i statens eige. Elles kan midlane som vert avsette til dette formålet vere vanskelege å identifisere i statsbudsjettet. En fredning vil i de tilfeller det ved dispensasjon settes vilkår som fordyrer arbeidet innebære økte kostnader for eier. Dette forutsettes håndtert gjennom statens eget husleiesystem og innenfor de til enhver tid gjeldende budsjetter. Forvaltningsansvaret når det gjelder dispensasjonsmyndigheten ligger hos Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir myndighet. Ressursbehovet vil avhenge av omfanget av dispensasjonsbehandlinger. Riksantikvaren vil håndtere arbeidet med forskriften og kapittel 7 flg. innenfor de til enhver tid tilgjengelige ressurser. 3.5 FORVALTNING AV FREDETE BYGGVERK OG ANLEGG Det forutsettes at byggverkene og anleggene som foreslås fredet i denne høringen blir behandlet som fredet inntil fredningssaken er endelig avgjort. Vi ber om at det blir tatt kontakt med Riksantikvaren dersom man vil sette i verk tiltak på byggverk og anlegg som vil medføre endringer eller som går ut over vanlig vedlikehold. Riksantikvaren vil gi råd og veiledning i slike saker. Hvordan fredningen skal følges opp i praksis vil utvikles i det samarbeidet Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet og Riksantikvaren har etablert. Det vil videre fremgå av forvaltningsplanene for de enkelte byggverk og anlegg. I henhold til kongelig resolusjon 1. september 2006 om Overordna føresegner om forvaltning av statens kulturhistoriske eigedommar og forslag til forskriftens kapittel 1 skal eier sørge for at det utarbeides forvaltningsplan for sine kulturhistoriske eiendommer. Forvaltningsplanene for de fredete objektene skal forelegges Riksantikvaren. 3.6 SAMMENHENGEN MELLOM LANDSVERNEPLAN FOR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET OG FORSKRIFT OM FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER For de byggverk og anlegg som etter forskriften er fredet vil Landsverneplanen for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet være et viktig dokument ved forvaltningen av disse. Dette fordi landsverneplanen inneholder beskrivelse, fotodokumentasjon, etc. av kulturminnene på fredningstidspunktet. Denne vil bli tilgjengelig på 3.7 BEHANDLING AV TILTAK HVOR DET KAN VÆRE MOTSETNING MELLOM ULIKE LOVER OG FORSKRIFTER Det kan oppstå situasjoner der det vil være motsetning mellom kulturminneloven og andre myndighetsområders lover og forskrifter. Dersom avklaringen mellom ulike deler av lovverket ikke er entydig vil den måtte løses i dialog mellom de myndigheter som forvalter det aktuelle regelverket. 4 Prosess og tidligere saksgang Landsverneplanen er utarbeidet gjennom en lengre prosess som ble initiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med oppstart i Prosessen ble ført gjennom en

8 8 nedsatt koordineringsgruppe, med deltakere fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Sekretariatet for Statens Kulturhistoriske eiendommer (SKE) (t.o.m. 2008), Statsbygg og Riksantikvaren. Med grunnlag i den omfattende prosessen legger Riksantikvaren til grunn at planene og de vernevurderinger som er gjort i landsverneplanen er godt kjent for de berørte parter. 5 Annen relevant informasjon 5.1. AVHENDING Forskriftsfredning vil bli gjennomført også for byggverk og anlegg som blir avhendet innen forskriften er endelig vedtatt. Riksantikvaren ber om å bli orientert om eventuell overdragelse av byggverk og anlegg som omfattes av denne forskriften. Informasjon om nye eiere må sendes Riksantikvaren så snart som mulig. Riksantikvaren ber også om at aktuelle kjøpere eller leietakere gjøres kjent med innholdet i dette brevet og at det informeres i salgsdokumentene og i kjøpskontrakten at bygningen eller anlegget vil bli fredet ved forskrift, jf kulturminneloven 22a og forvaltningsloven kap. VII. Ved avhending av statlig eiendom skal Riksantikvaren tinglyse fredningen som en heftelse på eiendommen jf. kulturminneloven 22 nr. 5. Opplysning om salg må sendes Riksantikvaren VERNEKLASSE 2 Byggverk og anlegg medtatt i landsverneplanen i verneklasse 2 skal i henhold til kongelig resolusjon om forvaltning av statlige kulturhistoriske eiendommer være underlagt et selvpålagt statlig internt vern, og skal forvaltes slik at de kulturhistoriske verdiene ivaretas. Det anbefales at bygninger og anlegg i verneklasse 2 reguleres til hensynssone etter plan- og bygningsloven. Byggverk og anlegg i verneklasse 2 omhandles ikke nærmere i dette brevet. Særskilt informasjon vedrørende objekter i verneklasse 2 i Landsverneplan for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil bli gitt senere INFORMASJON TIL KOMMUNENE Riksantikvaren sendte forskrift for statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 ut på offentlig høring. Dette kapitlet inneholder fredningsbestemmelser som vil gjelde internforvaltning og forholdet til kulturminnemyndigheten ved forvaltningen av fredet statlig eiendom. Den ble av den grunn ikke sendt kommunene. Kapittel 1 ble vedtatt Forskriftens kapittel 7 sendes nå på høring til berørte kommuner. Forskriftens kapittel 7 vedrører kommunene som planmyndighet. Når et byggverk/anlegg er fredet etter denne forskrift er det fredete arealet båndlagt. Dette bør i utgangspunktet synliggjøres på kommuneplannivå med hensynssone d). Vedtaksfredete kulturminner må også synliggjøres i reguleringsplaner, og hensynssone d) benyttes i tillegg til arealformålet. Reguleringsbestemmelsen bør være i overensstemmelse med fredningsbestemmelsene eller ta utgangspunkt i disse. Jf. plan og bygningsloven Dersom området rundt det fredete kulturminnet avsettes som buffersone bør dette avmerkes med hensynssone c) med bestemmelser som styrer arealbruken slik at tiltak i sonen ikke kommer i strid med intensjonen med fredningen NATURMANGFOLDLOVEN Prinsippene i lov 19. juni 2009 nr. 100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 8-12 skal legges til grunn ved offentlig myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet. Riksantikvaren har gjort søk i Artsdatabankens Artskart og Naturbasen

9 9 til Direktoratet for Naturforvaltning for å fremskaffe nødvendig kunnskap for beslutningsgrunnlaget. For oversikt over resultatene for den enkelte eiendom, se vedlegg. Etter vurdering av fredningsforslagets konsekvenser for naturmangfoldet ihht bestemmelsene i den nye naturmangfoldloven, kan ikke Riksantikvaren se at fredningen vil påvirke naturmangfoldet i negativ retning på noen av eiendommene. Dersom høringsinstansene har opplysninger som kan supplere resultatene bes det om at dette blir opplyst som del av høringen. 6. Frist for uttalelse og videre saksgang Forskriftsfredning etter kulturminneloven 22a følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VII om forskrifter. I samsvar med forvaltningsloven 37 sender Riksantikvaren ut fredningsforslaget på offentlig høring, med 8 uker høringsfrist. Dette høringsbrevet sendes ut på høring til departementet, andre statlige eiere, berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn m.fl. Riksantikvaren ber særlig om at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vurderer om det er andre som burde hatt høringen samt å videreformidle dette brevet til disse. Dette brevet, tilhørende vedlegg og høringsforslaget med vedlegg er publisert på Riksantikvarens hjemmesider (http://www.riksantikvaren.no/norsk/aktuelt/horinger_og_kunngjoringer/). Høringsforslaget kan fås tilsendt ved henvendelse til Riksantikvaren. Riksantikvaren ber om høringsinstansenes syn på forslaget til forskriftens kapittel 7. Frist for eventuelle merknader må rettes skriftlig til Riksantikvaren innen 30. november 2012 Dette høringsforslaget gjelder bare forskriftens kapittel 7 med vedlegg om Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementets eiendommer. Riksantikvaren er den instans som vedtar forskrift om fredning med hjemmel i kulturminneloven 22a jf. 15 og som er i statens eie. Riksantikvaren kan dersom det er nødvendig treffe vedtak om midlertidig fredning inntil fredningssaken er avgjort jf. kulturminneloven 22 nr. 4. Når høringsperioden er over vil eventuelle endringer i forskriften bli innarbeidet. Vedtak om fredning ved forskrift er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages. Forskriftsfredning vil bli gjennomført også for eiendommer som blir solgt før forskriften er endelig fastsatt. Når forskriften er endelig vedtatt av Riksantikvaren vil den bli kunngjort i Norsk Lovtidend. Kapittel 7 vil ved vedtakelsen bli gjort til en del av Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ved en endringsforskrift. KONTAKTINFORMASJON Spørsmål kan rettes til: Ingrid Djupedal, prosjektleder, Cathrine Skredderstuen Rolland, rådgiver, Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver (juridiske spørsmål),

10 10 Vennlig hilsen Dagfinn Claudius (e.f) avdelingsdirektør Ingrid Djupedal prosjektleder Vedlegg til dette brevet: Adresseliste Vedlegg som er elektronisk tilgjengelige: Forskriftens kapittel 1 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Forskriftens kapittel 7 Fredete eiendommer i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets landsverneplan Vedlegg til forskriftens kapittel 7 Oversikt over forekomster av naturmangfold på de berørte eiendommene

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn SAKSBEHANDLER Siri Schrøder Vesterkjær Inger Johanne Rystad INNVALGSTELEFON DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no VÅR REF. 14/01900-1 ARK. B - Bygninger DERES REF.

Detaljer

100 AR. ^^^ oloojozlu" 13ok.nr. 3 U OKT. 2012. Arkivnr. ^5 2, Eksp. HØRINGSBREV. 1. Innledning C' A V/ HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Adresseliste. U.off.

100 AR. ^^^ oloojozlu 13ok.nr. 3 U OKT. 2012. Arkivnr. ^5 2, Eksp. HØRINGSBREV. 1. Innledning C' A V/ HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Adresseliste. U.off. C' A V/ 100 AR 1912-2012 Adresseliste SAKSBEHANDLER Cathrine Skredderstuen Rolland Inger Johanne Rystad VÅR REF. 12/02330-1 ARK. 710.1 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202809 DERES

Detaljer

DERES REF. Slottet ble vedtaksfredet 25. juli 1923, og omfattes derfor ikke av denne fredningen.

DERES REF. Slottet ble vedtaksfredet 25. juli 1923, og omfattes derfor ikke av denne fredningen. SAKSBEHANDLER Siri Schrøder Vesterkjær Inger Johanne Rystad VÅR REF. 15/01093-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 16.06.2015 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn SAKSBEHANDLER E Bodil Johanne Paulsen Lena Kristine Skogmo Yngvild Solberg Greiner VÅR REF. 16/00672-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 0 8.04.2016 TELEFAKS +47 22 94

Detaljer

Til SKE-forskriften 4-1 følger 3 vedlegg. Disse er elektronisk tilgjengelig på Lovdata og på Riksantikvarens hjemmesider.

Til SKE-forskriften 4-1 følger 3 vedlegg. Disse er elektronisk tilgjengelig på Lovdata og på Riksantikvarens hjemmesider. SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad VÅR REF. 12/00294-12 ARK. 710.1 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 15.02.2013 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

1. Innledning. Adresseliste

1. Innledning. Adresseliste SAKSBEHANDLER Marit Vestvik Cathrine S. Rolland Inger Johanne Rystad VÅR REF. 14/00517-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 03.03.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

1. Innledning. Adresseliste

1. Innledning. Adresseliste SAKSBEHANDLER Ingrid Melgård Siri Schrøder Vesterkjær Inger Johanne Rystad VÅR REF. 13/02951-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202853 DERES DATO VÅR DATO 27.11.2013 TELEFAKS +47 22

Detaljer

Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken

Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad VÅR REF. 12/00295-15 ARK. 710.1 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 15.02.2013 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 1 vedtak om fredning med hjemmel i kulturminneloven 22a

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 1 vedtak om fredning med hjemmel i kulturminneloven 22a SAKSBEHANDLER Inger Johanne Rystad Ingrid Melgård VÅR REF. 11/00082-56 ARK. 710.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 09.11.2011 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

HØRING AV FORSKRIFT OM FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER KAPITTEL I - JF KULTURMINNELOVEN 22A OG FORVALTNINGSLOVEN KAP Vil

HØRING AV FORSKRIFT OM FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER KAPITTEL I - JF KULTURMINNELOVEN 22A OG FORVALTNINGSLOVEN KAP Vil SAKSBEHANDLER Inger Johanne Rystad Ingrid Melgård VÅR REF. 11/00082-1 ARK. Forvaltning 710.0 DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 11.1.2011 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no ~.riksantikvaren=

Detaljer

VARSEL OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FREDNING AV BERGEN TINGHU S

VARSEL OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FREDNING AV BERGEN TINGHU S SAKSBEHANDLER Yngvild Solberg Greiner Ingjerd Veronica Daae Dring Ingrid Melgård VÅR REF. 06/02514-72 ARK. B - Bygninger 248 (Bergen) Bergen - Ho DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 12.05.2017

Detaljer

Høringsfrist er 13. desember 2016.

Høringsfrist er 13. desember 2016. SAKSBEHANDLER Bodil Johanne Paulsen Inger Johanne Rystad VÅR REF. 16/00110-9 ARK. B - Bygninger 1 (Oslo) Oslo - Os DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 31.10.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Dato: 25. oktober 2012 Revisjon: 1.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

Dato: 25. oktober 2012 Revisjon: 1.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Forslag til felles rutiner for utarbeidelse av forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadsplikige tiltak for vernede byggverk og

Detaljer

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

29. april 2013 (punktnummer påført i etterkant uten tekstendring) Versjon nr: 2.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Felles retningslinjer for arbeidet med forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og områder

Detaljer

DERES REF. Det er utvalget fra denne lands verneplan en som nå er lagt ut på høring.

DERES REF. Det er utvalget fra denne lands verneplan en som nå er lagt ut på høring. SAKSBEHANDLER Unni Grøn n Andreas Skjetne Inger Johanne Rysta d VÅR REF. 16/00364-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 08.03.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Herdla t orpedobatteri Askøy kommune Fastsetting av forskrift om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 22a j. 1 5

Herdla t orpedobatteri Askøy kommune Fastsetting av forskrift om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 22a j. 1 5 SAKSBEHANDLER Anne Midtrød VÅR REF. 09/00203-9 DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. B - Bygninger 270 (Herdla) Askøy - Ho VÅR DATO

Detaljer

Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken

Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken SAKSBEHANDLER Marit Vestvik Inger Johanne Rystad Andreas Skogholt Skjetne VÅR REF. 16/02172-12 ARK. 710.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 24.10.2017 TELEFAKS +47 22 94

Detaljer

0 Innhold. 1 Forankring og formål. 1.1 Kongeleg resolusjon

0 Innhold. 1 Forankring og formål. 1.1 Kongeleg resolusjon Landsverneplan for spesialisthelsetjenesten (LVP Helse). Felles retningslinjer for arbeidet med forvaltningsplaner, gjennomføring av vedlikehold og søknadspliktige tiltak for vernede byggverk og områder

Detaljer

Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune - forslag om fredning

Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune - forslag om fredning Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune - forslag om fredning Riksantikvaren har myndighet til å fatte vedtak om fredning. Det er regionalforvaltningen som normalt starter opp en fredningssak.

Detaljer

Anc_. Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken

Anc_. Adresseliste. 1. Bakgrunn for fredningssaken SAKSBEHANDLER Siri Schrøder Veste rkj ær Inger Johanne Rystad Andreas Skogholt Skjetne VÅR REF. 14/02056-26 ARK. 710.1 Forvaltningsarkivet DERESREF. INNVALGSTELEFON DERESDATO VÅR DATO 14.08.2015 TELEFAKS

Detaljer

Varsel om oppstart av fredningssak med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19 jf. 22 - Sud Åbø- ID 86727-6/3 - Hjartdal kommune

Varsel om oppstart av fredningssak med hjemmel i kulturminneloven 15 og 19 jf. 22 - Sud Åbø- ID 86727-6/3 - Hjartdal kommune 1 av 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anund Johannes Grini, tlf. +47 35 91 74 20 Se mottakerliste Varsel om oppstart av

Detaljer

Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde

Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200603628-/LJE 23.02.2010 Høring - Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet - Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde Bakgrunn

Detaljer

Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: www.md.dep.

Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: www.md.dep. DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 18.02.2013 Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring Miljøverndepartementet legger med dette forslag til landsverneplan

Detaljer

Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 2, høringsuttalelse

Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 2, høringsuttalelse Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/44/039 Saksbeh/tlf: Asbjørn Elde, 75 51 29 27 Dato: 13.4.2011 Styresak 45-2011 Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner

Saksbehandlingsrutiner Saksbehandlingsrutiner Kulturminnemyndighet og forvaltningsansvar Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for de bygningene, anleggene og uteområdene staten eier og som enten er fredet etter kulturminneloven

Detaljer

HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK, GBNR. 40/613 I HAUGESUND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19 JF.

HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK, GBNR. 40/613 I HAUGESUND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19 JF. HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK, GBNR. 40/613 I HAUGESUND KOMMUNE FORSLAG TIL VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19 JF. 22 FORSLAG TIL VEDTAK: Med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om

Detaljer

Innledning. Organisering

Innledning. Organisering Innledning Miljøverndepartementet startet arbeidet med å utarbeide en landsverneplan i 2005. Arbeidet var et ledd i prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer, som gikk fra 2003 til 2009. I prosjektet

Detaljer

100 ÅR 1912-2012. Adresseliste

100 ÅR 1912-2012. Adresseliste SAKSBEHANDLER Ingrid Melgård Inger Johanne Rystad VÅR REF. 11/00457-81 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202853 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postrnottak@ra.no www.riksantikvaren.no 100 ÅR 1912-2012

Detaljer

Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak

Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/06630-11 Anne Bjørg Evensen Svestad 17.12.201 3 Vikna - Kvalfjord gnr 33 bnr 1 - Varsel om oppstart av fredningssak Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

DOMBÅS KINO, GNR. 6 BNR. 34 OG DELER AV GNR. 6 BNR. 3, GNR. 6 BNR. 16 I DOVRE KOMMUNE.

DOMBÅS KINO, GNR. 6 BNR. 34 OG DELER AV GNR. 6 BNR. 3, GNR. 6 BNR. 16 I DOVRE KOMMUNE. Til eier DOMBÅS KINO, GNR. 6 BNR. 34 OG DELER AV GNR. 6 BNR. 3, GNR. 6 BNR. 16 I DOVRE KOMMUNE. FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 OG 19, JF 22 HØRING. I medhold av lov om kulturminner

Detaljer

Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) Midttun (km 480,9), Bergen kommune

Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) Midttun (km 480,9), Bergen kommune Forskrift om fredning av Gamle Vossebanen, Tunestveit (km 459,48) Midttun (km 480,9), Bergen kommune Dato Departement Avdidir Klima- og miljødepartementet Riksantikvaren Publisert Ikrafttredelse Sist endret

Detaljer

BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895, 897, 900 BERGEN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING VED FORSKRIFT MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 22A

BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895, 897, 900 BERGEN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING VED FORSKRIFT MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 22A DERES REF. VÅR REF. 06/1741 lan Ark. B-248 DERES DATO VÅR DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no - Forsvarsdepartementet - Jernbaneverket - Kulturdepartementet BERGENHUS FESTNING GNR. 167, BNR. 895,

Detaljer

St. Olavs hospital Øya Kompleks

St. Olavs hospital Øya Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Øya Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

t # i Forsvarsbygg Herdla fort, Askøy kommune- A

t # i Forsvarsbygg Herdla fort, Askøy kommune- A t # i Forsvarsbygg Herdla fort, Askøy kommune- A 1:1 000 Grunnkart: Forsvarsbygg Utleie Utleietjenester 0 ØS 08.04.2011 I 10 I 20 40 Meter l_ # Anlegg i dagen, fredet etter KML 22a (7_"_"i Fjellanlegg,

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4376 HELLELAND

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen 4376 HELLELAND FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Herborg og Kåre Øen Hansen Øyaveien 48 4376 HELLELAND 19.10.2017 Deres ref.: Saksbehandler: Øyvind Malmin Saksnr. 17/9484 Direkte innvalg: 51 92 10 55 Løpenr. 75706/17

Detaljer

Se mottakerliste. SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad Marit Vestvik VÅR REF. 16/ ARK. B - Bygninger INNVAL G STELEFON

Se mottakerliste. SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad Marit Vestvik VÅR REF. 16/ ARK. B - Bygninger INNVAL G STELEFON SAKSBEHANDLER Andreas Skogholt Skjetne Inger Johanne Rystad Marit Vestvik VÅR REF. 16/02172-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 08.11.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16

Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Klikk her for å skrive inn tekst. Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Delegerte saker Plan og Teknikk 058/16 Arkivsak ID 16/1179 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Mindre endring av reguleringsplan Utsikten

Detaljer

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune.

Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Forskrift om fredning Bergenhus festning gnr. 167 bnr. 895, 897, 900 - Bergen kommune. Fastsatt av Riksantikvaren 26. mai 2006 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmirmer 22a, jf. 15, og forskriflt

Detaljer

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE

JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK KOMMUNE ArkivsakID.: 08/2911 Arkivkode: FA-C53 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 009/11 Oppvekst og kulturkomiteen 09.03.2011 031/11 Kommunestyret 23.03.2011 JOHAN OHLSENSGT. 8 - FREDNING- UTTALELSE FRA LARVIK

Detaljer

St. Olavs hospital Brøset Kompleks

St. Olavs hospital Brøset Kompleks Landsverneplan for helsesektoren LVP Helse Forvaltningsplan St. Olavs hospital Brøset Kompleks 9. april 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. GODKJENNING 3 2. BAKGRUNN 3 2.1. Forvaltningsplanens bakgrunn og formål

Detaljer

Fredede objekter hva gjelder? Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren

Fredede objekter hva gjelder? Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren Fredede objekter hva gjelder? Ulf Ingemar Gustafsson Riksantikvaren www.ra.no Fredning frem til 1979 1905 ble Lov om fredning og bevaring av fortidslevninger (fornminneloven) vedtatt. 1920 ble lov om bygningsfredning

Detaljer

prosedyre for gjennomføring av fredningssak 1. Innledning RIKSANTIKVARENS INFORMASJON OM KULTURMINNER

prosedyre for gjennomføring av fredningssak 1. Innledning RIKSANTIKVARENS INFORMASJON OM KULTURMINNER 10. Forvaltning 10. 1. Kulturminneloven 15 og 19. Saksbehandlingsregler og prosedyre for gjennomføring av fredningssak Informasjonsbladet redegjør for saksbehandlingsregler og prosedyre ved fredning av

Detaljer

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland.

Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø, Karmøy kommune, Rogaland. Dato FOR-20xx-xx-xx-xx Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Karmøy kommune, Rogaland Hjemmel LOV-1978-06-09-50-

Detaljer

Veileder om de avsluttende faser i landsverneplanarbeidet katalog, prosess og avslutning

Veileder om de avsluttende faser i landsverneplanarbeidet katalog, prosess og avslutning Veileder om de avsluttende faser i landsverneplanarbeidet katalog, prosess og avslutning Sektorprinsippet ligger til grunn for SKE-prosjektet. Det vil si at bygninger og anlegg vurderes i sin sektormessige

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo SAKSBEHANDLER Linda Veiby VÅR REF. DERESREF. 14/01996-2 ARK. Forvaltningsarkivet 30.0 INNVALGSTELEFON TELEFAKS +47 22 94 04 04 0 4 NOV2014 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no DERESDATO VÅR DATO 27.10.2014

Detaljer

SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA, GNR. 116 BNR. 3, LUNNER KOMMUNE, OPPLAND FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JF.

SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA, GNR. 116 BNR. 3, LUNNER KOMMUNE, OPPLAND FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JF. Lunner kommune, kommunestyret SOLOBSERVATORIET PÅ HARESTUA, GNR. 116 BNR. 3, LUNNER KOMMUNE, OPPLAND FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15, JF. 22 HØRING I medhold av lov om kulturminner

Detaljer

Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder.

Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder. Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder. Som urfolk har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte

Detaljer

VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER AV 9. JUNI 1978 NR. 50 14A, JF. FORVALTNINGSLOVEN KAP. IV

VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER AV 9. JUNI 1978 NR. 50 14A, JF. FORVALTNINGSLOVEN KAP. IV DERES REF. VÅR REF. 06/1482 Ark. F DERES DATO VÅR DATO postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no Ferjelaget «Skånevik» Vikaleitet 24 A 5131 Nyborg M/F «SKÅNEVIK» LLVX VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV

Detaljer

FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 HØRING JF. 22 KLUNGSET LEIR, GNR. 104, BNR. 321, FAUSKE KOMMUNE

FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 HØRING JF. 22 KLUNGSET LEIR, GNR. 104, BNR. 321, FAUSKE KOMMUNE FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15 OG 19 HØRING JF. 22 KLUNGSET LEIR, GNR. 104, BNR. 321, FAUSKE KOMMUNE KLUNGSET LEIR, GNR. 104, BNR. 321, FAUSKE KOMMUNE FORSLAG OM FREDNING MED HJEMMEL

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Se mottakerliste Vår ref. 08/2409-16 ADR C50/HALJ Dato 01.04.2014 Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Krutthuset - Fossum jernverk - 9/2

Detaljer

Mal for forvaltningsplan - forord

Mal for forvaltningsplan - forord Mal forvaltningsplan 06.01.2009 Mal for forvaltningsplan - forord Bakgrunn Forvaltere av eiendommer som inngår i statlig verneplan er gjennom kgl.res. Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske

Detaljer

Innledning. Adresseliste

Innledning. Adresseliste SAKSBEHANDLER Monica Anette Rusten VÅR REF. 14/01557-1 ARK. 351.2 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 02.07.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Forslag til endringer i tinglysingsloven mv (elektronisk tinglysing) - Høring

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Forslag til endringer i tinglysingsloven mv (elektronisk tinglysing) - Høring DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 201007547 10/01042-6 Dato 28 SEPT 2O1 Forslag til endringer i tinglysingsloven mv (elektronisk

Detaljer

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del

Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del Forvaltningsplan for freda og verna bygningar/ parkanlegg Stord sjukehus Generell del 1 1 Godkjenning... 3 2 Overordna... 3 2.1 Føremålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag/formelt grunnlag...

Detaljer

GRANVIN KIRKE - 102/11 - GRANVIN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 JF. 22

GRANVIN KIRKE - 102/11 - GRANVIN KOMMUNE - VEDTAK OM FREDNING MED HJEMMEL I LOV OM KULTURMINNER 15 JF. 22 SAKSBEHANDLER Linda Veiby Kaare Stang VÅR REF. DERES REF. 07/00187-13 Ark. A - Kirker 277 (Granvin) Granvin _ Ho Granvin kirkelige fellesråd Postboks 89 5733 GRANVIN INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO

Detaljer

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014

ARHO/2012/194-23/504.083.02. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 25 Referanse ARHO/2012/194-23/504.083.02 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/128 17.11.2014 Kommunestyret 14/93 26.11.2014 Forslag

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

03.07.2015 D lnfrastruktur

03.07.2015 D lnfrastruktur INNVALGSTELEFON TELEFAKS SAKSBEHANDLER +47 22 94 04 04 postmottak@ra_no Ståle Arfeldt Bergås Elisabeth Nordling DERES DATO lsnger:_c_>h3n : (:3/Stad tian inmar wwwriksantikvarenno art) VÅR REF DERES REF

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Høring av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse

Høring av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse 1B Høring av verneforslag for regjeringskvartalet og Victoria terrasse Delplan av Landsverneplan for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) 22. juni 2010 2 Innledning 8BPlanarbeidets

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Trømborg kirkegård Plan ID 118 - Endelig behandling Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Inger Lise Løken FA - D41, HIST - 13/280 14/5065

Detaljer

T/2-13 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Bodø 18. september 2013

T/2-13 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Bodø 18. september 2013 T/2-13 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven Bodø 18. september 2013 Hva? Innsigelse; myndigheten til å treffe endelig vedtak i plansaker overføres fra kommunen

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde, Engerdal kommune. Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring

Reguleringsplan for Volbrenna hytteområde, Engerdal kommune. Endring av reguleringsbestemmelsene. Høring Berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere iht. liste fra Engerdal kommune Saksbehandler: Ragnhild Storstein Telefon: 95 92 00 27 E-post: rag@p1.no Dato: 25.07.2017 Reguleringsplan

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Kommune: 702/Holmestrand Gnr/bnr: 129/91 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 622 Omfang

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 201005504-/ROH 2 h m% 2011

Deres ref Vår ref Dato 201005504-/ROH 2 h m% 2011 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMI^i:--;;^-^-^;;^-^-^^^^^ Se vedlagte adresseliste Saknr.Zoj/oSZ-B^ Dok.nr. / t ^ mi^ 2011 Arkivnr. (:?S3L Siiksh. Eksp. U.off. CYOLOUOO1O'\''^ Deres ref Vår ref Dato 201005504-/ROH

Detaljer

Forvaltningsarkivet VÅR DATO hot Hordaland fylkeskommune- Kultur- og idrettsavd. Postboks BERGEN

Forvaltningsarkivet VÅR DATO hot Hordaland fylkeskommune- Kultur- og idrettsavd. Postboks BERGEN SAKSBEHANDLER Iver Schonhowd VÅR REF. 15/00064-2 DERESREF. INNVALGSTELEFON DERESDATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.3 Forvaltningsarkivet VÅR DATO 20.02.2015 hot

Detaljer

DERES REF. ARK.ForvattningsarkivetVÅR 23 FEB. 2012. Kopl

DERES REF. ARK.ForvattningsarkivetVÅR 23 FEB. 2012. Kopl SAKSBEHANDLER Ingrid Melgård Inger Johanne Rystad VÅR REF. 11/00457-81 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202853 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no 100 ÅR 1912-2012

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

DERES REF. 1. Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø, Brodtkorpsgt. 1, gnr. 20 bnr. 197, bygn. nr og , Vardø kommune.

DERES REF. 1. Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø, Brodtkorpsgt. 1, gnr. 20 bnr. 197, bygn. nr og , Vardø kommune. SAKSBEHANDLER Siri Schrøder Vesterkjær VÅR REF. 16/00673-1 ARK. B - Bygninger DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 08.04.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03

Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 Forvaltningsplan for Freding Teknisk bygg Kartreferanse 03 1 Godkjenning... 3 2 Generelt... 3 2.1 Formålet med forvaltningsplanen... 3 2.2 Lovgrunnlag... 3 2.3 Kulturminnestyresmakt... 3 3 Stord sjukehus

Detaljer

Markussen Jack - Mindre endring av planid : Ytre Stamsund gnr 52 bnr Høring berørte parter

Markussen Jack - Mindre endring av planid : Ytre Stamsund gnr 52 bnr Høring berørte parter Plan og teknikk Bang Bøhn AS Nobels gate 20B 0268 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1587-4/FA - L33, TI - &79/423 Dato: 26.10.2015 Markussen Jack - Mindre endring av planid 200805: Ytre Stamsund gnr 52 bnr

Detaljer

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT --rsemer-- Kunnskapsministeren Stortinget Karl Johansgate 22 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5299-23.11.2015 VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS Jeg viser

Detaljer

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 403/Hamar Opprinnelig funksjon: Barnevernsinstitusjon Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Se mottakerliste Vår ref. 12/2922-1 ADR C50/ANEI Dato 01.10.2012 VARSEL OM OPPSTART AV FREDNINGSSAKER MED HJEMMEL I KULTURMINNELOVEN 15 OG 19, JF. 22 - HYDROPARKEN

Detaljer

Høring - Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever

Høring - Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av elever Det kongelige kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200902951- /SRM 200900902-24 SARK-2000 30. september 2009 ASKI Høring - Forslag til endring

Detaljer

Ot.prp. nr. 85 ( )

Ot.prp. nr. 85 ( ) Ot.prp. nr. 85 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner Tilråding fra Miljøverndepartementet 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2640 DETALJREGULERING FOR DOMKIRKEPLASSEN 3, STORHAUG BYDEL Datert , byplan

STAVANGER KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2640 DETALJREGULERING FOR DOMKIRKEPLASSEN 3, STORHAUG BYDEL Datert , byplan STAVANGER KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2640 DETALJREGULERING FOR DOMKIRKEPLASSEN 3, STORHAUG BYDEL Datert 20.6.2017, byplan 1 FORMÅL Planen skal sikre at de kulturhistoriske verdiene i eiendommen Domkirkeplassen

Detaljer

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen?

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plandelen av plan- og bygningsloven Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Fagdirektør Magnar Danielsen Planavdelingens nettverkskonferanse,

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder... 1 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområde... 2 Temakart Barnetråkk... 3 Temakart

Detaljer

vyw.riksantikvaren.no 12/ ÀRK. A - Kirker VÅR DATO (Flåm) Aurtand - SF

vyw.riksantikvaren.no 12/ ÀRK. A - Kirker VÅR DATO (Flåm) Aurtand - SF I -v -s SAKSBEHANDLER INNVALGSTELEFON TELEFAKS Hanne Merete R. Mo[dung.47 22 940404 Ingeborg Magerøy +4798 20 2797 postmottak@ra.no VÅR REF. DERES REF. DERES DATO vyw.riksantikvaren.no 12/00709-12 09.11.2015

Detaljer

Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon.

Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon. Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon. Utferdiget av Riksantikvaren 31. mai 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 22a, jf. 15 og

Detaljer

INNSIGELSE OG MEKLING. Prosedyrer for behandling av innsigelser

INNSIGELSE OG MEKLING. Prosedyrer for behandling av innsigelser INNSIGELSE OG MEKLING Prosedyrer for behandling av innsigelser v/ Eivind Elvestad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms, avdeling for plan, reindrift og samfunnssikkerhet 1. Innledning Innsigelse Kan fremmes

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei

Nittedal kommune - Markerud gård - gbnr 6/1, 10, 138, 146, 147 oversendelse av endelig forslag til fredning av hage, tun og deler av jordvei SENTRALADMINISTRASJONEN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Sissel Riibe 11.07.2014 2011/16542-62/61288/2014 EMNE C53 Telefon 22055065

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak:

Plan og eiendomsutvalget Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik. Rådmannens forslag til vedtak: Arkivsaknr: 2017/116 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naustog kai, Skålsvik Rådmannens forslag

Detaljer

Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200601782-/HGU.09.2006 Fastsettelse av endringer i forskrift om kvoteordningen for melk Det vises til departementets høringsbrev av 13. juli d.å. samt merknader

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Frøydis Hansen Aasen, Per Torstein Hellumbråten Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 10:00 - Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Steinar Berthelsen, Haldis Prestmoen, Frøydis

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 HELGELAND UNGDOMSSENTER Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 8/124 AskeladdenID: 170133 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Gnr./Bnr. 56/3, i Farsund kommune - Vedtak om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 1 5 jf. 22.

Gnr./Bnr. 56/3, i Farsund kommune - Vedtak om fredning med hjemmel i lov om kulturminner 1 5 jf. 22. SAKSBEHANDLER Bodil Johanne Paulsen VÅR REF. 09/02566-8 ARK. B - Bygninger 211 (Vanse) Farsund - VA DERES REF. INNVAL G STELEFON DERES DATO VÅR DATO 09.01.2017 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015 From: Tollersrud, Ole Christian Sent: 22. desember 2014 09:16 To: 'Nordland '; 'Telemark '; 'Oppland '; 'Vestfold '; 'Hordaland '; 'Sogn og Fjordane fylkeskom mune'; 'Vest

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BRATTØRKAIA 13B, TRONDHEIM Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 439/18 AskeladdenID: 117616 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2502001 Omfang

Detaljer

INNVALGSTELEFON 98202796 98202844 DERES DATO VÅR DATO SKANSEN BRANNSTASJON OG SKANSEDAMMEN, ØVRE BLEKEVEIEN 1, GNR 167, BNR. 1221, BERGEN KOMMUNE

INNVALGSTELEFON 98202796 98202844 DERES DATO VÅR DATO SKANSEN BRANNSTASJON OG SKANSEDAMMEN, ØVRE BLEKEVEIEN 1, GNR 167, BNR. 1221, BERGEN KOMMUNE SAKSBEHANDLER seniorkonsulent Sjur Mehlum førstekonsulent Linda Veiby DERES REF. VÅR REF. 06/01562 Ark. B-248 INNVALGSTELEFON 98202796 98202844 DERES DATO VÅR DATO TELEFAKS 22 94 04 07 Bergen kommune Postboks

Detaljer