Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: www.md.dep."

Transkript

1 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT se adresseliste Deres ref Vår ref Dato Forslag til landsverneplan for Miljøverndepartementet - Høring Miljøverndepartementet legger med dette forslag til landsverneplan for de eiendommene vi forvalter ut på høring. Bygg og anlegg som foreslås vernet, blir presentert i en egen katalog. Her blir hvert kompleks med tilhørende bygninger, beskrevet med tekst, bilder og plantegninger, og med angitt verneverdi og verneomfang. Høringen er elektronisk, og fullstendig materiale ligger på: Høringsfristen er satt til 12. april 2013 Bakgrunn for forslaget til landsverneplan Med kongelig resolusjon av 1. september 2006 ble det satt et krav om at det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner for de statlige kulturhistoriske eiendommene. Landsverneplanen for Miljøverndepartementets eiendommer skal være ferdig i løpet av Miljøverndepartementet har utarbeidet landsverneplanen i samarbeid med Forsvarsbygg. Formålet med planen er å bidra til å verne et utvalg kulturminner og kulturmiljøer som dokumenterer departementets eiendommer, og som setter dem inn i en statlig sektorhistorisk sammenheng. Eiendommene er i all hovedsak knyttet til departementets og dets underliggende etaters virksomheter. Den endelige landsverneplanen vil bli oversendt til Riksantikvaren og vil danne grunnlag for en formell fredning etter kulturminneloven. Bostadresse Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Kontoradresse Telefon Avdeling for Saksbehandler Myntgt kulturminneforvaltning Eirik '11 Boe Org no

2 I tilegg til å omtale de verneverdige anleggene, vil den endelige landsverneplanen også inneholde en historisk artikkel som redegjør for ulike aspekter ved byggevirksomheten innenfor sektoren. Omfang av vern orientering om utvalget - verneklasser Formålet med landsverneplanen er å bidra fil å verne et utvalg kulturminner og kulturmiljøer som dokumenterer Miljøverndepartementets historie og utvikling. Planen omfatter bygninger og anlegg innenfor et tidsspenn på omkring 150 år (fra ca til 1990) fordelt over hele landet. De anleggene som er foreslått vernet, er presentert i høringsulkastet med dokumentasjon og vurdering av bygningene og anleggene. Registreringene er gjort i databasen til Statens kulturhistoriske eiendommer. Materialet skal gjøres tilgjengelig for de ulike eiendomsforvalterne når landsverneplanprosjektet er sluttført. Verneklassen landsverneplanen omfatter bygninger og anlegg i to verneklasser: - Bygninger i verneklasse 1 foreslås fredet i henhold til kulturminneloven paragraf 22a. - bygninger i verneklasse 2 foreslås vernet i kraft av landsverneplanen, eventuelt ved at eiendommene blir regulert til spesialområele med formål bevaring etter plan- og bygningsloven paragraf For et flertall av bygningene er det bare eksteriøret som blir berørt av vernet. Vern av eksteriøret omfatter bygningens ytre, det vil si utforming, materialer og detaljer i fasader og takflater. Eksteriørvern legger ingen begrensninger på innvendige tiltak. I de bygningene som blir berøres av interiørvern, er det i hovedsak mindre deler av interiøret som er foreslått bevart. Verneområden For en del objekter er det angitt et skravert område omkring bygningen. De skraverte områdene markerer at man vurderer at også uteområdet har en selvstendig verneinteresse, eventuelt at det sammen med bygningen er en integrert del av anlegget. Foreslåtte uteområdene er gitt ulik markering i henhold til verneklasse 1 eller 2, alt etter hvordan man har vurdert verneverdien. For de fleste anleggene er det dessuten avgrenset et anbefalt område i form av en "hensynssone". Dette medfører ingen formell båndlegging av arealet, men det forutsettes at man tar hensyn til de verneverdige bygningene i forbindelse med eventuelle tiltak innenfor området. Når det f:jelder eiendommene i sentrum av Røros, er grensegangsakene brakt inn for jordskifteretten i Sør-Trøndelag for endelig fastsetting av grensene. Dersom disse sakene ikke er avklart før Riksantikvaren ferdigstiller planen, vil de bli behandlet i ettertid. Side 2

3 Kulturminneloven gir adgang til å frede et område i tilknytning til fredet objekt. Likeledes gir plan- og bygningsloven mulighet til å verne områder gjennom regulering til bevaring. En endelig avklaring av de formelle virkemidlene knyttet til verneområdene, vil bli vurdert av Riksantikvaren i forbindelse med den endelige behandling av planen. Følger av verneplanen - rutiner for innmelding av tiltak Landsverneplanen skal legges til grunn for eiendomsforvaltning frem til en endelig forskrift er fastsatt. Landsverneplanen inneholder dokumentasjon til bruk i vernesaker i henhold til kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Den vil også kunne bidra til en enklere og mer forutsigbar samhandling med kulturminnemyndighetene. Miljøverndepartementet forutsetter at forvalterne bidrar til å ta vare på eiendommene, gjennom vedlikehold, planlegging og gjennomføring av bygningsmessige tiltak, både på bygningene, deler av bygningene eller områdene som er foreslått fredet eller vernet. Hovedprinsippet for forvaltning av verneverdige bygninger er å ivareta og videreføre så mye som mulig av opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer. Miljøverndepartementet ber om at man tar kontakt med Riksantikvaren dersom man vil sette i verk tiltak som vil medføre endringer, eller som går ut over vanlig vedlikehold på bygninger eller deler av bygninger som er foreslått vernet. Riksantikvaren vil gi råd og veiledning i slike tilfeller. Høringsprosessen m.v. I denne omgangen omfatter høringen av landsverneplanen alle forvalterne, brukerne og leietakerne. Etter høringsrunden vil Miljøverndepartementet gjennomgå høringsuttalelsene, før vi sender den endelige landsverneplanen til Riksantikvaren. Riksantikvaren vil så sende planen ut på en ny høringsrunde. Deretter vil Riksantikvaren godkjenne landsverneplanen og vedta forskriftsfredninger etter kulturminneloven. (Dette gjelder bygninger i verneklasse 1). Forøvrig ber Miljøverndepartementet om at eventuelle kommentarer til verneforslaget, herunder mulige konsekvenser når det gjelder nåværende og planlagt bruk av eiendommene, blir gitt innen høringsfristen som er satt til 12. april Eventuelle spørsmål knyttet til høringen kan rettes til Eirik 130e Ino eller Marianne Moltke-Hansen Med hilsen Einar Holtane (e.f.) ekspedisjonssjef Dokumentet er godkjent elektroniçk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Elisabeth Platou Side 3

4 Miljøverndepartementets landsverneplan - høringsinstanser Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo, Arendal kommune, Postboks 778 Stoa, 4809 Arendal, Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, derfk.no Bergen og omland friluftsrad, Hellebakken 45, 5039 Bergen, firma Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen, Bærum kommune, 1304 Sandvika, Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7845 Trondheim, Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund, ersund.kommune.no Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 Fitjar, Fylkesmannen i Aust-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Ikesmannen.no Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen, Fylkesmannen i Hordaland, Postboks Bergen, Ikesmannen.no Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo, fmoa )ostmottak0 lkesmannen.no Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger, fmro lkesmannen.no Fylkesmannen i Telemark, Postboks 2603, 3702 Skien, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim, Fylkesmannen i Vest-Agder, Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand, Jan E. og Kari Holte, Claes Gillsv. 11, 4810 Eydehavn Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen, Kongsvold fieldstue svold.no Kragerø kommune, Postboks 128, 3791 Kragerø, ero.kommune.no Kragerø turistforening ved Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand, Lindesnes kommunc, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes, Losjen, Claes Gillsv. 11, 4810 Eydehavn: AL Druidenes hus, Admini ved John derfk.no Mandal kommune, Postboks 905, 4509 Mandal, felles Einar Matre, Smedholmen, 5419 Fitjar Oppdal kommune, Inge Krokannsv. 2, 7340 Oppdal, j )dal.kommune.no Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn, ors runn.kommune.no Side 4

5 Randesund historielag ved Endre Wrånes rnail.corn, Postboks 337, 4663 Kristiansand Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, erike.kommunc.no Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger, firma fk.no Samarbeidsrådet for biologisk mangfold Sabima, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Røros kommune, Bergmannsg. 19, 7374 Røros, Rørosmuseet, Postboks 224, 7374 Røros, museums Speiderhuset, Claes Gillsv. 9, 4810 Eydehavn: Første Eydchavn speidergruppe ved gruppeleder Roger Henriksen, tlf , ro dehavn.no Statsbygg, Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo, Statens kartverk, 3507 Hønefoss, Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos, Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne, ne.kommune.no Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim, Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, Telemark turistforening, postboks 3089, 3707 Skien, Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand, ostmottakt)valno Side 5

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

For første gang presenteres helsebyggeriet samlet og vurdert. Dette arbeidet er resultatet av

For første gang presenteres helsebyggeriet samlet og vurdert. Dette arbeidet er resultatet av Innledning Marte Oftedal For første gang presenteres helsebyggeriet samlet og vurdert. Dette arbeidet er resultatet av en stor statlig satsning. Helseforetakene er med sine 4 millioner kvadratmeter bygningsmasse

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT:

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: HORDALAND FYLKESKOMMUNE Til høringsinstanser iflg. adresseliste Saknr. flv$ $&^ffl Dok.nr. / 3 O JAN 2008 Arkivar. *-f] 2, Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200800143-/PV

Detaljer

Kapittel 1. Innledning

Kapittel 1. Innledning Kapittel 1. Innledning 1. Innledning Bakgrunn Som del av Karlstad-forliket, avtalen mellom Sverige og Norge i 1905 om oppløsning av unionen, ble det opprettet en såkalt demilitarisert sone opp til 61.

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune

Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune Forslag til fredning etter kulturminneloven 15 og 19 av Tollboden i Kragerø (P.A. Heuchs gate 4A, 4D, 5 og 7A) gnr/bnr 32/48 - Kragerø kommune I medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 15

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER

FAUSKE KOMMUNE PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFTER FOR PRIORITERTE ARTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/4292 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/1068.1 Saksbehandler: WilhelmMorgenstieme de vedtaksinnstans: Plan- og utvikingsutvalget Sak nr.: 038/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

R-14,169.g(-( kuk4ar. Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014. Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG

R-14,169.g(-( kuk4ar. Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014. Vestfold fylkeskommune Svend Foyns gate 9 3126 TØNSBERG SAKSBEHANDLER Ingunn Holm VÅR REF.DERES 13/02469-37 REF. INNVALGSTELEFON +47 98202805 DERESDATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK.Forvaltningsarkivet 311.1 VÅR DATO 28.11.2013

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 10/1485-14 Arknr.: PLA L12 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 37/10 07.12.2010 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8-1. GANGS

Detaljer

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012

Kommunedelplan. Kulturminnevernplanen. for. Sørum kommune 2009-2012 Sørum kommune Kommunedelplan Kulturminnevernplanen for Sørum kommune 2009-2012 Alle fotografier: Petter Tønder Jakobsen Forord Sørum kommunestyre vedtok 19. juni 1997 å igangsette arbeidet med kulturminnevernplan

Detaljer

BYGDØY, OSLO KOMMUNE. VARSEL OM OPPSTART AV FREDNINGSSAK FOR BYGDØY KULTURMILJØ

BYGDØY, OSLO KOMMUNE. VARSEL OM OPPSTART AV FREDNINGSSAK FOR BYGDØY KULTURMILJØ SAKSBEHANDLER Mette Eggen VÅR REF. 06/02178-9 Ark. B - Bygninger 46 (Bygdøy) Oslo _ Os DERES REF. INNVALGSTELEFON 98202742 DERES DATO VÅR DATO 2.4.2007 TELEFAX +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Forvaltningsplan Veksthuset Molde

Forvaltningsplan Veksthuset Molde Forvaltningsplan Veksthuset Molde Rusbehandling Midt-Norge HF Utarbeidet av Asplan Viak AS mai 2011, revidert januar 2012 2 Innholdsfortegnelse Generell del Veksthuset Molde... 4 1 Godkjenning... 4 2 Overordnet...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Mottakerliste Vår ref. 12/4680-7 ADR C50/HAUD Dato 18.11.2013 Forslag til fredning - offentlig høring - Bandakkanalens bygninger og tekniske installasjoner

Detaljer

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate

Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg under Olav Tryggvasons gate Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2008/3763 14/6980-7 17.06.2015 Trondheim kommune - Innsigelse til detaljregulering av offentlig parkeringsanlegg

Detaljer

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad

Frydalen landskapsvernområde - Tillatelse til flytting av låve på Kvamsnysetra - Mathias Kjæstad Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 Vinstra Deres referanse Dato 15.06.2010 Vår referanse 2008/802-0 432.2 AAB Saksbehandler Alexandra Abrahamson, tlf. 61 26 60 63 Avdeling Miljøvernavdelingen Frydalen

Detaljer

Oslo Lufthavn AS. Kulturmiljø - arkitektur og design. Utgave: 1 Dato: 2011-06-08

Oslo Lufthavn AS. Kulturmiljø - arkitektur og design. Utgave: 1 Dato: 2011-06-08 Områdereguleringregulering for Oslo lufthavn Gardermoen Kulturmiljø - arkitektur og design Utgave: 1 Dato: 2011-06-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: 1 / 2011-06-08 Oppdrag:

Detaljer

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse

Rapport. Rapport. Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Rapport Rapport Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

Landsverneplan for helsesektoren

Landsverneplan for helsesektoren Landsverneplan for helsesektoren Forprosjekt Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet Landsverneplan for helsesektoren Forprosjektrapport 1. Innledning Bakgrunn for oppdraget Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE

HALLÉNGÅRDEN- 228/ 500/ 80577443 THORVALD MEYERS GATE 59 OSLO KOMMUNE SAKSBEHANDLER Linda Veiby VÅR REF. 06/02916-4 Ark. B - Bygninger 1 (Oslo) Oslo _ Os DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 10.07.2008 TELEFAX +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Nasjonal verneplan for fartøy. Omslagsfoto:

Nasjonal verneplan for fartøy. Omslagsfoto: Omslagsfoto: Fiskefartøyet Gulafjord fra 1916 på slipp på Mellemverftet i Kristiansund, oktober 2009. Foto: Trine Lise Wahl, Riksantikvaren Jernbanefergene M/F Storegut og D/F Ammonia på Tinnsjøen på egen

Detaljer

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO

Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/58-1 21.01.2014 Tildelingsbrev for 2014 I dette tildelingsbrevet følger Kommunal- og moderniseringsdepartementet opp vedtakene

Detaljer