Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/13 Orienteringer RS 12/13 Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller RS 13/13 Hybelbygget, drift av anlegget RS 14/13 Midtskyss ordning i Porsanger kommune RS 15/13 Gjeninnføring av 5-kilometersonen i Finnmark PS 57/13 PS 58/13 PS 59/13 PS 60/13 PS 61/13 Ervervelse av anlegg og eiendom til etablering av havneanlegg Revisjon av delegasjonsreglementet for Porsanger kommune Adresseplan og oppnevning av vegnavnkomite. Forslag til Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Porsanger kommune Fritak fra politiske verv - Bente Moen PS 62/13 Søknad om kjøp av gnr 16 bnr 378 PS 63/13 Reguleringsplan for Børselv kirkegård - Porsanger kommune PS 64/13 Tertialmelding PS 65/13 Porsanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012 til godkjenning

3 PS 54/13 Godkjenning av innkalling PS 55/13 Godkjenning av saksliste PS 56/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/13 Orienteringer

4 REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2013/943-2 Arkiv: 614 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Hybelbygget, drift av anlegget Regjeringen har i sine meldinger gitt klare politiske signaler om at Nordområdene og i særdeleshet Finnmark vil være et prioritert område med tanke på næringsutvikling. For å kunne imøtekomme styrende myndigheters visjoner er det viktig at skolestruktur og videregående opplæring tilpasses og utvikles på en slik måte at flest mulig gjennomfører nødvendig skolegang. Nærhet til skole med tilrettelagte boformer, kombinert med mulighet til gode sosiale rammer vil øke nærvær og bidra positivt til at flere gjennomfører opplæringa. PK ønsker å komme myndighetene i møte og startet i 2012 prosjektering av et moderne, sentrumsnært og tilpasset hybelbygg. Både vedtak, prosjektering og utbygging ble foretatt etter at FFK hadde gitt de nødvendige positive signaler. PK har saken til behandling ved flere anledninger og ble følgende vedtak fattet: Porsanger kommunestyre vedtar å igangsette bygging av inntil 31 elevhybler og godkjenner et låneopptak for bygget med et beløp på kr. 44 millioner kr. Administrasjonen gis i oppgave å forestå alt praktisk arbeid med kontrakter og bindende avtaler med både Porsanger boligstiftelse og Finnmark fylkeskommune. Avtalen med FFK skal ha en ramme på 10 år. FFK hadde saken til behandling i Fylkesutvalget 7 8. mai, 2013 og følgende vedtak ble fattet: Dersom vertskommunene for videregående skole iverksetter byggning av hybelbygg, kan Finnmark fylkeskommune inngå leieavtale om leie av hybelbygg- Hyblene tilbys elever ved videregående skole. I brev til Porsanger kommune, datert skriver så Finnmark fylkeskommune følgende: I årets budsjett et det ikke satt av midler til drift av elevhybler i Porsanger. Det er derfor ikke aktuelt med et samarbeid allerede fra skoleåret 2013/2014. Det vurderes ulike tiltak for å finne inndekning fra høsten 2014 for et mulig samarbeid med Porsanger kommune. Dette som et ledd i den ordinære økonomiplanbehandlingen.

5 Saksutredning Følgende kostnader vil påløpe drift av anlegget: Poster Kostnad pr. år Antall hybler Års pris pr hybel Mnd. pris pr. hybel Kapitalkostnader Byggforsikringer Teknisk vedlikehold Byggvedlikehold Kommunale avgifter Nattev./renhold/vaktmester/miljøarbeider Brøyting etc Strøm (hele bygget) IT/telefoni Festeavgift Summert Politiske signal fra PK er at man ønsker å holde husleieprisene på et nivå som muliggjør at flest mulig kan få ta del i tilbudet. PK vil bidra til å løfte standarden på botilbudet for borte boende elever og dermed legge til rette for at flest mulig fullfører videregående opplæring. PK har gjennom møter med FFK lagt fram følgende modell for deling av kostnader tilknyttet drift av hybelbygget. Finnmark fylkeskommune tar ansvar og finansierer: Nattevakt, renhold og miljøarbeidere, stipulert kostnad NOK, Tilskudd a 2400 kroner pr elevhybel for skoleåret. (10 mnd), stp. kost NOK, Total kostnad for Finnmark fylkeskommune, NOK, Elevenes husleie (egenbetaling) settes til: NOK,

6 Porsanger kommune tar ansvar og finansierer: Restbeløpet NOK, PK vil ha muligheten til å drifte bygget i sommerferien, eks til korttidsleie. Vurdering Status: Pr. i dag har ikke FFK vedtatt noen former for støtte til drift av anlegget, utover de signaler som er gitt, jfr. vedtak av fylkesutvalget i møte 7 8. mai og videre brev datert Som beskrevet i saksutredning vil totalkostnaden for PK dermed bli på ca 3. 2 millioner kroner i året og omkring 1.8 millioner kroner i inneværende budsjett år. I vedtatt budsjett for 2013 er det budsjettert med en inntekt på 1.1 millioner kroner. Slik som saken nå står kan det kun beregnes inn en inntekt på maksimalt kroner (elevenes egenbetaling) Det er i dette budsjettet heller ikke tatt høyde for at kommunen skulle etablere nattevakts tjeneste. Når det gjelder kapitalkostnadene for øvrig er disse budsjettert i planperioden Situasjonsbeskrivelse som viser endringer i f t de forutsetninger som lå til grunn ved budsjettering for Det gjøres oppmerksom på at dette kun gjelder endringer i budsjettet for inneværende år, og at eventuelt fortsatt drift av anlegget til formål som elevhybler uten støtte fra Finnmark fylkeskommune vil få store utslag i økonomiplanperioden. Poster Vedtatt Oppdatert Avvik Nota budsjett 2013 budsjettanslag 2013 Husleieinntekter Forutsetter at alle elevhybler er utleid Nattevakt Turnus 7 d i mnd. Ved fratrekk for jul, påske og sommerferie. kapitalkostnader Totalt For å åpne og drive anlegget til formål som elevhybler må det tilføres kroner i Det finnes ikke disponible driftsmidler i årets budsjett utover de kroner som ble satt til disposisjonsfond. Kommunestyret må derfor finne inndekning for kroner Det er avgjørende at kommunestyret også gir klare signaler på om anlegget skal driftes videre til formål som elevhybler i ny planperiode. Det er ikke bindinger i form av tilskudd eller lån slik at bygget i utgangspunktet kan brukes til andre formål. Det finnes flere muligheter til å drifte et slikt anlegg: 1. Bygget tas i bruk til tiltenkt formål med de kostnader som er forbundet med dette. Alternativet er beskrevet med de kostnader dette medfører.

7 2. Bygget forsøkes framleid til private. Alternativet innebærer at administrasjonen må søke interessenter som kan utnytte anlegget til kommersielle formål. Det er pr. i dag ikke mulig å fastsette noen inntekter knyttet til dette. 3. Bygget leies ut til annet formål Alternativet innebærer at bygget kan disponeres og utleies til det markedet som til enhver tid behøves i Porsanger kommune. (Eks, flykninger), egne beregninger må gjøres. 4. Ikke tas i bruk. Alternativet vil bety at Porsanger kommune må betale kapitalkostnader, samt fyringsutgifter og noe tilsyn. (se beregning i overliggende tabell) Rådmannens innstilling Porsanger kommune vedtar å leie ut hybelbygget til elever tilknyttet Lakselv VGS for skoleåret 2013/2014. Rammeområdet 1750 styrkes med kroner Rammeområdet 9400, disposisjonsfond reduseres med kroner Rammeområdet 1820, lærlingplasser reduseres med kroner For års budsjett 2014 økonomiplan , innarbeides hybelbygget - som tiltak fram til

8 REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2012/257-7 Arkiv: N06 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 66/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Midtskyss ordning i Porsanger kommune Saksutredning I Samferdselsdepartementets rundskriv N-1/90 er midtskyss definert som; skyss mellom skule og heim midt på dagen og utanom vanleg tid for skulestart og slutt I henhold til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har ikke elever i grunnskolen rett til midtskyss slik dette er definert i rundskriv N-1/90. Retten til slik skyss fremgår ikke av lovens ordlyd eller forarbeider. Fra og med 1. juli 2013 vil ikke lenger Finnmark fylkeskommune (FFK) refundere såkalt midt kjøring for elever som har kortere skoledag enn 6 timer. Det som vil for ettertiden refunderes er skyss i forbindelse med ordinær skolestart er kl og ved avslutningen av skoledag kl Ordningen med midtskyss ble opphevet av FFK i vedtak av ultimo mai. I områder med flere skoler i nærhet til hverandre, organiseres skoleskyss normalt i forhold til den skolen som starter først/slutter sist. Vurdering Porsanger kommune (PK) har i dag organisert midtskyss på følgende måte: Lakselv skole har 3 dager med midtskyss Billefjord skole har 3 dager med midtskyss Børselv skole har 2 dager med midtskyss. Kostnadene ved å opprettholde denne ordningen vil falle i sin helhet på PK og er beregnet til å koste hhv. flg. for hver skole pr år: Lakselv skole 3 kjøringer pr uke: kr Billefjord skole 3 kjøringer pr uke: kr Børselv skole 2 kjøringer pr uke: kr Dette utgjør om lag kr ,- pr år. For første del av skoleåret 2013/14 vil dette beløpe seg til om lag 0,8 mill kr. Dette er en kostnad det ikke finnes budsjettmessig dekning for.

9 I en vurdering foretatt av Fylkesmannen i Hordaland, hvor en kommune hadde avviklet ordningen med midtskyss, gav fylkesmannen medhold til kommunen om at ordningen med midtskyss ikke kunne sies å være et krav etter opplæringslovens 7-1. Kommunen fikk støtte for sitt syn for avviklingen av denne ordningen. Saken ble påklaget til Sivilombudsmannen som kom til en konklusjon at fylkesmannens hadde lagt en uriktig forståelse av hvordan ventetiden skal beregnes ved vurderingen av skyssretten etter opplæringslova 7-1. Sentralt for vurderingen var samlet ventetid og lengden på tid for skyssen. Det ble også påpekt at skolen har ansvar for tilsyn i den tiden som vil være ventetid før skyssen effektueres. Slik administrasjonen tolker dette har skolen et ansvar for elevene, dersom det påregnes ventetid før skyssen starter. Det betyr at for de elevene som avslutter dagen tidligere enn ordinær skyss avgang må det gis et tilbud som ivaretar elevene. I denne sammenhengen kan følgende alternativer vurderes: - Tilbud om SFO plass - Lengre skoledag - 4 dagers skoleuke Skolefritidsordning er tilgjengelig og etablert ved alle skolene i Porsanger. Dette er et tilbud til de aller yngste elvene fra 1-4 klasse. Kapasiteten og muligheten er tilstede for å kunne tilby dette til elevene på de laveste trinnene. Elvene i 5-7 klasse har ikke samme muligheten. Disse kan tilbys eksempelvis leksehjelp eller fysisk aktivitet i perioden i ventetiden. Lengre skoledag vil medføre totalt sett en større ressurs, dersom dette innføres for hele skolen. Inneværende driftsår er ikke dette mulig og må i så fall vurderes for neste år. Innføring av en 4 dagers skoleuke vil kunne medføre at skoleskyssen kan tilpasses den ordinære skoleavslutningen for elever på barneskolen. Imidlertid kan ikke dette gjennomføres inneværende år. Dette fordi en slik ordning vil berøre elever og foreldre på en svært uheldig måte, og et slikt forhold må også behandles av samarbeidsutvalgene ved skolene. Tidligste tidspunkt vil være neste skoleår (2014/15). Den ordningen som synes å være mest gjennomførbar, om en ikke opprettholder midtskyssordningen, er å tilby SFO plasser til de minste barna og et tilbud om leksehjelp og fysisk fostring for elever i 5-7 klasse. Dette vil medføre en økt ressursbruk ved skolene og utgiften er anslått til å koste om lag kr ,- pr år. Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyre beklager at midtskyssordningen bortfaller fordi Finnmark fylkeskommune har vedtatt å kutte driftsstøtten til denne ordningen. Porsanger kommune har ikke ressurser til å opprettholde en slik ordning. Elevene i 1-4 klasse gis et tilbud i SFO til de satser som gjelder, for de dagene hvor det er ventetid før ordinær skyss starter etter endt skoledag. Elever i 5-7 klasse som får ventetid grunnet kortere skoledag gis tilbud om leksehjelp og fysisk fostring. De ekstra kostnadene må tas innenfor eget rammeområde.

10 REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: K60 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Gjeninnføring av 5-kilometersonen i Finnmark Lakseparasitten Gyrodactylus salaris eller «gyro» er en liten parasitt på under 1 mm. Gyro utgjør en trussel mot norske villaksstammer og er per i dag påvist i 48 norske vassdrag. Parasitten er en snylter som lever og formerer på huden hos lakseunger. Ved smitte av gyro reduseres produksjonen av lakseunger i vassdrag med opptil 90 % og laksebestanden vil dermed på få år utraderes. Spredning av gyro i Norge har skjedd som følge av flytting og utsetting av infisert fisk. Men parasitten kan også spres med utstyr. Gyro klarer godt å overleve flere dager i fuktige omgivelser som for eksempel i: vadere, garn, snører, gummibåter, kanoer, kajakker etc. Gyro forekommer blant annet i Skibotn- og Signaldalselva (Nord-Troms) og i hele Tornevassdraget i Finland og Sverige. Privatpersoner som driver fritidsfiske har selv ansvar for å hindre spredning av gyrodactylus salaris. Utstyr må desinfiseres, slik at det ikke bidrar til overføring av smitte. Også annet utstyr enn fiskeredskap skal desinfiseres eller tørkes fullstendig når det er brukt i et smittet vassdrag og man skal forflytte seg til et annet vassdrag. Saksutredning Etter at 5 kilometer sonen forsvant med finnmarksloven opplever kommunen negative utfall med den kraftige tilstrømmingen av utenlandske fiskere. Med tilgang til fiskeressursene i store deler av Porsanger er kommunen et særs attraktivt område for tilreisende fra hele landet og nå også fra Europa for øvrig. Det skaper en ekstra belastning på sårbare naturområder og det er et faktum at fri bruk av naturen fra utenlandske borgere kommer i strid med lokal bruk og lokale tradisjoner. Vurdering Vi viser til finnmarkslovens 25 Adgang for alle: I samsvar med reglene i kapittelet her og innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har enhver på Finnmarkseiendommens grunn adgang til jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre samt plukking av multer til egen husholdning. Realiteten med adgang for alle er imidlertid motstridende med finnmarkslovens formålsparagraf 1 og 21 som sier: 1: Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv og 21: Finnmarkseiendommen skal forvalte de fornybare ressursene på sin grunn i samsvar med

11 lovens formål og innenfor de rammer som følger av viltloven, lakse- og innlandsfiskloven og annen lovgivning. Naturens mangfold og produktivitet skal bevares. Opphevelse av 5 kilometer sonen kommer dermed i direkte strid med formålsparagrafene i finnmarksloven. Utenlandske fiskere opptar nå de fleste fiskevann i kommunen vår, med resultat av kraftig fiskeuttak og at lokalbefolkningen blir drevet vekk fra sine tradisjonelle høstningsområder. Denne utviklingen kan ikke Porsanger kommune se er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Fri ferdsel fra utenlandske borgere truer også det lokale næringsliv. Det må stilles et minimumskrav om organiserte turer med norske turistbedrifter der desinfisering av all fiskeutstyr er et krav som skal kunne dokumenteres. Som kjent for Finnmarkseiendommen har det i tillegg kommet advarsler fra flere jegerfiskeforeninger samt befolkningen for øvrig - mot smittefaren av gyrodactylus salaris. Rådmannens innstilling Porsanger kommune krever at Finnmarkseiendommen gjeninnfører 5 kilometer sonen for utenlandske borgere fra 1. januar Jfr. Finnmarkslovens 27 femte ledd: Finnmarkseiendommen kan for nærmere angitte områder fastsette innskrenkninger i adgangen til å utnytte fornybare ressurser som nevnt i første ledd dersom hensynet til ressursen tilsier det. Kommuner, myndigheter for vilt og fiske mv. og organisasjoner for brukere som berøres, skal høres på forhånd. Ved innskrenkninger i utnyttelsen av fornybare ressurser som nevnt i første ledd skal det tas rimelig hensyn til de ulike brukergruppenes bruk av ressursen. Etter at 5 kilometer sonen forsvant med finnmarksloven opplever kommunen negative utfall med den kraftige tilstrømmingen av utenlandske fiskere. Med tilgang til fiskeressursene i store deler av Porsanger er kommunen et særs attraktivt område for tilreisende fra hele landet og nå også fra Europa for øvrig. Det skaper en ekstra belastning på sårbare naturområder og det er et faktum at fri bruk av naturen fra utenlandske borgere kommer i strid med lokal bruk og lokale tradisjoner. Vi viser til finnmarkslovens 25 Adgang for alle: I samsvar med reglene i kapittelet her og innenfor de rammer som følger av annen lovgivning, har enhver på Finnmarkseiendommens grunn adgang til jakt og fangst av småvilt og fiske i vassdrag med stang og håndsnøre samt plukking av multer til egen husholdning. Realiteten med adgang for alle er imidlertid motstridende med finnmarkslovens formålsparagraf 1 og 21 som sier: 1: Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv og 21: Finnmarkseiendommen skal forvalte de fornybare ressursene på sin grunn i samsvar med lovens formål og innenfor de rammer som følger av viltloven, lakse- og innlandsfiskloven og annen lovgivning. Naturens mangfold og produktivitet skal bevares. Opphevelse av 5 kilometer sonen kommer dermed i direkte strid med formålsparagrafene i finnmarksloven. Utenlandske fiskere opptar nå de fleste fiskevann i kommunen vår, med resultat av kraftig fiskeuttak og at lokalbefolkningen blir drevet vekk fra sine tradisjonelle høstningsområder. Denne utviklingen kan ikke Porsanger kommune se er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

12 Fri ferdsel fra utenlandske borgere truer også det lokale næringsliv. Det må stilles et minimumskrav om organiserte turer med norske turistbedrifter der desinfisering av all fiskeutstyr er et krav som skal kunne dokumenteres. Som kjent for Finnmarkseiendommen har det i tillegg kommet advarsler fra flere jegerfiskeforeninger samt befolkningen for øvrig - mot smittefaren av gyrodactylus salaris. Lakseparasitten Gyrodactylus salaris eller «gyro» er en liten parasitt på under 1 mm. Gyro utgjør en trussel mot norske villaksstammer og er per i dag påvist i 48 norske vassdrag. Parasitten er en snylter som lever og formerer på huden hos lakseunger. Ved smitte av gyro reduseres produksjonen av lakseunger i vassdrag med opptil 90 % og laksebestanden vil dermed på få år utraderes. Spredning av gyro i Norge har skjedd som følge av flytting og utsetting av infisert fisk. Men parasitten kan også spres med utstyr. Gyro klarer godt å overleve flere dager i fuktige omgivelser som for eksempel i: vadere, garn, snører, gummibåter, kanoer, kajakker etc. Gyro forekommer blant annet i Skibotn- og Signaldalselva (Nord-Troms) og i hele Tornevassdraget i Finland og Sverige. Privatpersoner som driver fritidsfiske har selv ansvar for å hindre spredning av gyrodactylus salaris. Utstyr må desinfiseres, slik at det ikke bidrar til overføring av smitte. Også annet utstyr enn fiskeredskap skal desinfiseres eller tørkes fullstendig når det er brukt i et smittet vassdrag og man skal forflytte seg til et annet vassdrag. Kilde Mattilsynet. På tross av den overhengende faren med smitte til elver i Porsanger fins det ingen organisert kontroll med desinfisering av fiskeutstyr som brukes på ferskvannsfiske, ansvaret ligger hos den enkelte fisker. Det finner Porsanger kommune som ikke tilfredsstillende særlig med tanke på advarsler om at utenlandske borgere har medbrakt fiskeagn. Porsanger kommune anmoder de andre kommunene i Finnmark om å gjøre lignende vedtak på sine kommunestyrer.

13 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: U01 Saksbeh: Knut Roger Hanssen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 57/13 Kommunestyret Ervervelse av anlegg og eiendom til etablering av havneanlegg Saksutredning Porsanger er meget attraktiv som område for maritim virksomhet og annen aktivitet grunnet sin geografiske beliggenhet og allerede etablert infrastruktur. Et av de områdene som Porsanger utmerker seg på er interesse fra cruisenæringen. Snuhavn prosjektet kom for alvor i gang i 2013, selv om ideen ble unnfanget i Siden den gang har prosjektet vokst seg stort og er inne i en avgjørende fase. Målet er å ha etablert en snuhavn innen Betydelige ressurser er brukt for å avdekke et grunnlag og fundament for en etablering av en snuhavn i Porsanger. Havnefasiliteten skal kunne betjene cruisetrafikken som foregår utenfor Finnmarkskysten og i særdeleshet trafikken rettet inn mot Nordkapp. Porsanger kommune og Nordkapp Porsanger havn IKS (NPH) har arbeidet og utviklet planer om å etablere cruisehavn innerst i Porsangerfjorden nær flyplassen i Lakselv. Kombinasjonen med en særdeles velegnet flyplass og havnemuligheter er meget viktige faktorer i snuhavn prosjektet. Cruisetrafikken i Europa og Norge forventes å vokse betydelig de kommende årene. Det er imidlertid flere forhold i utviklingen av cruisenæringen som gjør det spesielt aktuelt å se på muligheten for å kunne snu skip i nord: - En trend mot kortere cruise (flertallet ikke lenger enn en uke). Et cruiseskip fra hovedhavnene i Europa når ikke å seile tur/retur Nordkapp på en uke. Det er derfor mer aktuelt nå å se på «turnaround-løsninger». - Høyere drivstoffkostnader har ført til at skipene seiler saktere, noe som ytterligere forsterker problemstillingen ovenfor. Drivstoffkostnadene forventes å øke betydelig igjen fra 2015/2020 med innføringen av «Emission Controlled Areas» (ECA-regler) i 2015 opp til Ålesund, i 2020 videre helt nord. Arbeidet med å utrede en snuhavn løsning er ledet av en styringsgruppe bestående av ordfører, rådmann, PIU, Havnefogden i Nordkapp Porsanger Havn IKS (NPH) og Avinor. Til å utføre utredningsarbeid og salgsarbeid er det ansatt en snuhavn selger og engasjert en person til kontaktvirksomhet.

14 De effektene man forventer med en slik etablering er store. Spesielt forventes det resultater innenfor transport, kommunikasjon, turisme og serviceytende næringer. En snuhavn innerst i Porsangerfjorden vil kunne innebære et kraftig oppsving i etablering av nye arbeidsplasser og virksomheter. Estimatene tilsier at en kan forvente om lag passasjerer kort til etter en etablering av en snuhavn i Porsanger. En videreutvikling peker på at dette antallet kan mangedobles om prognosene slår til. Dette vil uten tvil gi et meget godt fundament for utvikling av kommunen med økt folketall og etablering av nye arbeidsplasser. Vurdering Uten en funksjonell havnefasilitet vil det ikke kunne etableres en tilfredsstillende snuhavn. PK må være delaktig i et slikt prosjekt dersom det skal lykkes å etablere en slik havnfasilitet. Dersom målet er å kunne tilby en snuhavn i Porsanger innen 2015, må en investeringsbeslutning tas i løpet av En investering i ervervelse av grunn og egnet havnefasilitet er derfor av vital betydning for prosjektet. En slik investering kan enten gjøres av private eller offentlige aktører. Det er ikke likegyldig hvem som gjør en slik investering. Dersom dette gjøres av private interesser vil dette avskjære bruk og støtte fra offentlige institusjoner. Fordelen med et privat eie ligger i friheten til å drifte og forvalte en havn med et kommersielt fokus. Dersom en slik havn vurderes som viktig samfunnsstruktur bør det offentlige være eier av området eller medeier i et slikt anlegg. De forholdene som taler for at PK bør gjøre en investering med å sikre seg arealet til en funksjonell havneterminal kan framstilles på følgende måte: - Et eieforhold vil kunne utløse RUP midler fra Finnmark fylkeskommune - Offentlige tilskudd- og støtteordninger vil være tilgjengelig - Statlig med-finansiering kan være mulig - PK vil ha stor påvirkning i utviklingen av havneanlegget - PK vil vise både evne og vilje til etablering av snuhavn, og kunne tiltrekke seg eksterne investorer - Det vil kunne sikre videre framdrift i prosjektet På den annen side kan det være forbundet med en risiko å gå inn i prosjektet. Dette fordi en utvikling av et slikt anlegg vil kreve store og tunge investeringer, som PK på ingen måter kan forsvare. De forpliktelsene som medfører med å eie et havneanlegg og tilhørende område vil kunne påføre PK både indirekte og direkte utgifter, som ikke inndekkes av inntekter fra virksomhet knyttet til havna. Videre er det knyttet usikkerhet til om det finnes aktører som er villig til å gå inn med kapital for å etablere den infrastruktur som havneanlegget krever. Det må tilføyes til i denne sammenhengen at PK økonomiske situasjon er svært anstrengt og en investering som dette vil ytterligere forverre situasjonen. Samfunnsmessig er det liten tvil om at et slikt prosjekt vil gi positive ringvirkninger for næringslivet og tilføre kommunen nye arbeidsplasser. Hvor stor denne effekten vil være er vanskelig å anslå, men utvilsomt merkbar spesielt innen service ytende virksomheter. I prosessen med å etablere en snuhavn er det flere aktører som allerede er svært positiv til prosjektet. En av de største aktørene i markedet er Pullman cruise som har intensjoner om å benytte en slik fasilitet både som snuhavn og som «homeport». I tillegg er det konkrete drøftinger med andre aktører i markedet. NPH IKS har allerede godkjent en avtale om utvikling av snuhavn i Porsanger. Siste styremøte den 11. september 2013, vedtok styret å godkjenne avtalen med PK. Dette innebærer at NPH IKS vil støtte prosjektet med en finansiering med kr ,- pr år i perioden, begrenset til kr ,-. Dette forutsetter at PK aktivt går inn i prosjektet med ervervelse av grunn til havna. I samme styremøte uttalte NPH IKS seg positiv til å inngå en leieavtale med PK for drift av

15 havna, men forutsetningen er at PK står som eier. Endelig leieavtale skal godkjennes av havnestyret før inngåelse (jf siste styreprotokoll 11/9-13). Dersom PK skal gå aktivt inn i dette prosjektet, må det bevilges ressurser til ervervelse av grunn og fasiliteter til havneanlegg. Den likvide situasjonen er svært anstrengt og ta opp ytterligere lån er ikke å anbefale. Kommunen har solgt aksjene i Industribygget A/S og oppgjøret av dette salget utgjør et beløp stort kr ,-. Dette oppgjøret vil være tilstrekkelig for å kunne gjøre de grunnlagsinvesteringene som er nødvendig for den videre framdrift i prosjektet. Bruken av disse midlene vil ikke påvirke budsjettet som er vedtatt av kommunestyret 13. desember Midlene kan heller ikke nyttes på driftssiden, men kun godskrives investeringsbudsjettet om de ikke nyttes til snuhavnprosjektet. Ordførers forslag til vedtak. Porsanger kommunestyre avsetter oppgjøret etter salget av aksjene i Industribygget A/S til ervervelse av eiendom til bruk for havneanlegg. Beløpet begrenses oppad til kr ,- som var oppgjøret for salget av kommunens aksjer i Industribygget. Ordføreren gis fullmakt til å inngå kjøp eiendom og anlegg for Porsanger kommune, begrenset oppad til kr i den hensikt å etablere et funksjonelt havneanlegg.

16 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/996-3 Arkiv: 044 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/13 Sektorstyre for helse og omsorg /13 Administrasjonsutvalg /13 Sektorstyre for oppvekst og kultur /16 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk /13 Formannskapet /13 Kommunestyret /17 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk /13 Formannskapet Revisjon av delegasjonsreglementet for Porsanger kommune Saksutredning Revisjon av delegasjonsreglementet ble fremmet for og behandlet av kommunestyret 16. mai Vedtaket fra kommunestyret forutsatte at et utvalg bestående av gruppeledere, sektorstyreledere og rådmann skulle arbeide med dette og legge fram et forslag til behandling. Det var ikke gitt noen frist for ferdigstillelse av arbeidet. Det ble gjennomført 2 forsøk på å samle denne gruppen for å gjennomgå delegasjonsreglementet, men det lyktes ikke å samle deltakerne i gruppen. Rådmannen anmodet kommunestyret om aksept for å ferdigstille et utkast i møte med kommunestyret 14. februar. Dette gav kommunestyret sin tilslutning til. Vurdering Utkastet til nytt delegasjonsreglement ble drøftet med gruppeledere for de politiske partiene 13. mai. 3 gruppeledere møtte, selv om både sektorstyreledere og alle gruppelederne var innkalt. I møtet ble utkastet gjennomgått og det ble gjort rettelser og tilføyelser i dokumentet. Korrigeringene var presiseringer og mindre justeringer på innholdet. Blant annet ble delegasjon til barnevernsleder et nytt punkt. Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyre vedtar nytt delegasjonsreglement. Nytt delegasjonsreglement iverksettes med virkning fra fattet vedtak og delegasjonsreglement fra 2006 settes samtidig ut av kraft.

17 Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg Behandling Forslag fra Eva Marie Johansen, H: Sektorstyret for helse og omsorg tar revidert delegasjonsreglent til orientering. Votering: Samtidig bes det om at kommunen utreder og fremlegger ny politisk organisering det fra Hovedutvalgsmodellen, som vil kunne gi økt engasjement og innflytelse for politikerne Enstemmig Sektorstyret for helse- og omsorgs innstilling Sektorstyret for helse og omsorg tar revidert delegasjonsreglent til orientering. Samtidig bes det om at kommunen utreder og fremlegger ny politisk organisering det fra Hovedutvalgsmodellen, som vil kunne gi økt engasjement og innflytelse for politikerne Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg Behandling Endringsforslag ved Torgeir Thomassen: Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet. Første setning endres: - Foreta tilsetting av arbeidstakere, jmf de unntak som fremgår av kommuneloven. Votering: Enstemmig Tilleggsforsalg ved Rita Rasmussen: ADMU behandlet den delen av delegasjonsreglementet som omhandler administrasjonsutvalget. Votering: Enstemmig Administrasjonsutvalget følger rådmannens innstilling med endringer og tillegg: Votering: Enstemmig Administrasjonsutvalgets forslag Porsanger kommunestyre vedtar nytt delegasjonsreglement. Nytt delegasjonsreglement iverksettes med virkning fra fattet vedtak og delegasjonsreglement fra 2006 settes samtidig ut av kraft. Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet. Første setning endres: Foreta tilsetting av arbeidstakere, jmf de unntak som fremgår av kommuneloven^ ADMU behandlet den delen av delegasjonsreglementet som omhandler administrasjonsutvalget.

18 Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur Behandling Forslag fra Heidi Aspenes, FrP: Sektorstyret for oppvekst- og kultur tar revidert delegasjonsreglement til orientering. Samtidig bes administrasjonen utrede og fremlegge ny politisk organisering ut ifra hovedutvalgsmodellen, som vil gi økt engasjement og innflytelse til politikerne Votering: Enstemmig Sektorstyret for oppvekst- og kulturs innstilling Sektorstyret for oppvekst- og kultur tar revidert delegasjonsreglement til orientering. Samtidig bes administrasjonen utrede og fremlegge ny politisk organisering ut ifra hovedutvalgsmodellen, som vil gi økt engasjement og innflytelse til politikerne Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Utsettelsesforslag: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Saken utsettes til neste møte

19 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: L32 Saksbeh: Steve Olsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 76/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Adresseplan og oppnevning av navnekomite. Saksutredning Porsanger kommune vedtok i KS 19/12 Vegadresser i Porsanger kommune, en overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. Det er laget en forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning. Der står det at Teknisk avdeling en kommunens adressemyndighet. Navnekomite er kommunens navnemyndighet og har ansvaret for navnsetting og vedtak om skrivemåte. Kommunestyret skal oppnevne navnekomite. Det er også utarbeidet forslag til adresseplan, som forutsetter at arbeidet starter opp for fullt i slutten av 2013 og planlegges sluttført innen utgangen av Hjemmel for behandling er: 1. Lov om eiendomsregistrering 2. Lokal forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Porsanger kommune Vurdering For å komme i gang med adressearbeidet, må navnekomite oppnevnes av kommunestyret. Komiteen bør bestå av 4-6 personer og disse bør velges for hele planperioden ut Navnekomiteen bør bestå av personer som har spesiell interesse for lokalhistorie og med geografisk spredning fra hele kommunen. Kulturleder kan også være medlem av komiteen. Når det gjelder forslag til adresseplan, så vil denne bidra til at arbeidet blir gjennomført strukturert og suksessivt, samtidig som denne er lagt opp slik at de mest sentrale strøk blir adressert først.

20 Rådmannens innstilling 1) Porsanger kommune vedtar forslag til adresseplan for perioden ) Porsanger kommune vedtar forslag til adresseparseller. 3) Porsanger kommune vedtar at sektorstyret for kommunalteknikk og næring er navnekomite. Leder for navnekomitenen er leder for sektorstyret. 4) Komiteens mandat er å bidra til innsamling og bearbeiding av vegnavnforslag og vedta disse. 5) Teknisk avdeling ivaretar oppgavene. Begrunnelse: Oppnevning av navnekomite er i henhold til vedtatt forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning for Porsanger kommune. Adresseplanen sier noe om hvordan arbeidet legges opp og hvilken rekkefølge områdene skal adresseres.

21 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: L32 Saksbeh: Steve Olsen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Forslag til Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning, Porsanger kommune Saksutredning Porsanger kommune har hjemmel i forskrift til matrikkellovens 59 og stadnamnloven til å lage utfyllende regler om tildeling av adresser, navnsetting og adresseforvaltning. Kommunen egengodkjenner forskriften. Etter forvaltningsloven 38 første ledd bokstav c skal forskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend. Lokal forskrift inneholder: 1. Adressemyndighet 2. Navnemyndighet 3. Adresseringsområde 4. Adresseparsellering vegnavnforslag 5. Regler for valg av adressenavn 6. Nummereringsprinsipp 7. Regler for skilting 8. Endring av tildelt adresse 9. Ikrafttreden Lokal forskrift har vært sendt til høring hos følgende med 6 ukers høringsfrist: 1. Statens kartverk, Postboks 344, 9811 Vadsø 2. Statens vegvesen, Båtsfjordveien 18, 9800 Vadsø 3. Fylkesmannen i Finnmark, Juridisk stab, Statens hus, 9815 Vadsø Ingen har svart på høringen.

22 Vurdering I 52 i Matrikkelforskriften står det følgende: Langs veg eller liknende anvendes oddetall på høyre side sett fra vegens startpunkt, mens partall anvendes på venstre side. Matrikkelforskriften og lokal forskrift 6 nr. 1 sier det samme, og Matrikkelforskriften 52 gjelder. Rådmannens innstilling 1. Porsanger kommunestyret vedtar forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning. 2. Lokal forskrift vedtas med hjemmel i Matrikkellovens 21 og Matrikkelforskriften kap. 12, jfr. Stadnamnloven. 3. Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtiden. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling 1. Porsanger kommunestyret vedtar forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning. 2. Lokal forskrift vedtas med hjemmel i Matrikkellovens 21 og Matrikkelforskriften kap. 12, jfr. Stadnamnloven. 3. Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtiden.

23 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Fritak fra politiske verv - Bente Moen Bakgrunn Kommunestyrerepresentant Bente Moen tiltrer i ny stilling , som administrativ leder for pleie og omsorg i Porsanger kommune. Stillingen innebærer både personalansvar og økonomisk ansvar. Bente Moen søker på bakgrunn av dette fritak fra sine politiske verv i Porsanger kommune fra og ut valgperioden. Saksutredning Bente Moen har følgende politiske verv: Kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstre Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fast medlem Fast medlem Fast medlem I tillegg innehar hun vervet som styremedlem i Porsanger arbeidssamvirke. (Denne ønsker hun å beholde) Vurdering Da Bente Moen tiltrer i en lederstilling med både personalansvar og økonomisk ansvar vil dette kunne skape en del situasjoner der Bente Moen er innhabil under behandling av saken. Det anbefales derfor å gi Bente Moen fritak fra sine politiske verv. Rådmannens innstilling Bente Moen innvilges fritak fra sine politiske verv fra og med og ut valgperioden. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig

24 Formannskapets innstilling Bente Moen innvilges fritak fra sine politiske verv fra og med og ut valgperioden.

25 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: L83 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 62/13 Kommunestyret Søknad om kjøp av gnr 16 bnr 378 Dokumenter Søknad fra Pako Eiendom AS, datert Bakgrunn Pako Eiendom AS har søkt om kjøp av gnr 16 bnr 378. Det står oppført et forretningsbygg på eiendommen. Saksutredning/Vurdering Søknad om kjøp av kommunale tomter skal behandles av kommunestyret i Porsanger. Tomten er regulert til offentlig formål og/eller offentlige bygninger og ligger i Lakselv sentrum. Det er oppført forretningsbygg på eiendommen, søknaden er i tråd med plan for området. Søknaden gjelder kjøp av gnr 16 bnr 378 som eies av Porsanger kommune. PAKO Eiendom AS fester eiendommen. Det kan anbefales at Pako Eiendom AS får kjøpe gnr 16 bnr 378. Eiendommen er 159,30 kvm. Pris per kvm for kommunale forretningstomter er per dato 28,20. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved kommunestyret innvilger søknaden fra PAKO Eiendom AS som omsøkt. PAKO Eiendom AS får kjøpe gnr 16 bnr 378. Pris per dato for kommunale forretningstomter er 28,20, i tillegg vil det komme dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Begrunnelse: Søknaden er i tråd med gjeldende plan for området.

26 Porsanger kommune Arkivsak: 2007/ Arkiv: 34/ Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget 63/13 Kommunestyret Reguleringsplan for Børselv kirkegård - Porsanger kommune Dokumenter i saken Henvendelse fra Den Norske kirke, Porsanger menighetsråd, datert Reguleringsplan for utvidelse av Børselv kirkegård planbeskrivelse, datert juni 2011 Plankart Reguleringsbestemmelser Saksframlegg og saksprotokoll for møte i Planutvalget Brev fra Porsanger kommune til offentlige etater og berørte parter, samt Sagat og Finnmark Dagblad om annonse om offentlig ettersyn, datert Høringsuttalelser Bakgrunn Porsanger menighetsråd har søkt om utvidelse av Børselv kirkegård. I utgangspunktet skulle saken fremmes i forbindelse med rullering av kommuneplan for Porsanger, arealdelen, men ettersom det haster med utvidelsen så fremmes saken uavhengig av rullering av arealplan. Kirkegården i sin nåværende form er i ferd med å fylles opp. Saksutredning Reguleringsplaner skal behandles etter plan- og bygningslovens (pbl.) kap. 12. Saken vil bli behandlet etter pbl som omhandler detaljreulering. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplaner behandles av kommunestyret i Porsanger kommune. I kommuneplanen for Porsanger, arealdelen, er området som søkes regulert avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Et slikt areal kan kun omdisponeres enten ved å gi dispensasjon fra planen eller vedta en reguleringsplan. Området som søkes regulert ligger i tilknytning til og nord for eksisterende kirkegård. Utvidelsen vil grense til denne. Fuglereservat/verna område mot sør vil ikke bli berørt av

27 utvidelsen, eksisterende kirkegård vil ligge mellom reservatet og utvidelsen. Adkomsten til det planlagte området vil være fra fylkesvei. Det er ikke behov for ny avkjørsel. Området eies av Finnmarkseiendommen. Området er foreslått regulert til grav- og urnelund og vegetasjonsskjerm. Planforslaget er påført reguleringsgrense og arealet er 14,6 daa. Forslaget til reguleringsbestemmelser fremgår av planbeskrivelsen. Når forslag til reguleringsplan fremmes, skal det legges ut på høring som klart angir det området forslaget omfatter. Fristen for merknader må ikke settes kortere enn seks uker, jf. pbl. kap. 12. Reguleringsplan med planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser ble lagt ut og sendt på offentlig høring den med seks ukers høringsfrist. Saken ble også annonsert i lokal avisene Finnmark dagblad og Sagat, jf utsendt brev fra kommunen den Fylkesmannen har i brev av påpekt at kommunen ikke har fulgt saksbehandlingsreglene i pbl til i denne saken. Fylkesmannen returnerer derfor saken for ny behandling. Det ble sendt ut varsel om regulering den Verken størrelsen på arealet eller formålet med reguleringen tilsier at det vil bli store negative konsekvenser med den foreslåtte planen. Det foreligger heller ingen kjente faktorer som skulle tilsi risiko med planen. Høringsuttalelser: Statens vegvesen påpeker at vegetasjonsskjerm ikke må komme så nært fylkesvegen at det vil være til hinder for vedlikehold. Utover dette har de ingen merknader. Sametinget har befart eiendommen og har ingen spesielle merknader til planen. De foreslår at dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene: Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Kulturminnemyndigheten forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeid i marken. Finnmark fylkeskommune har påpekt det samme som Sametinget vedr aktsomhetsplikten. Finnmarkseiendommen har ingen merknader til at det utarbeides reguleringsplan for utvidelse av Børselv kirkegård/gravplass. De påpeker at deres interesser ved utbyggingen vil være av økonomisk karakter ved kjøp av areal. Fylkesmannen i Finnmark forutsetter at det er snakk om en detaljregulering, selv om dette ikke går fram av oppstartsvarselet. Forholdet til reguleringsformål- og bestemmelser: De påpeker videre at veien inn til kirkegården bør reguleres til veiformål for å skille veiareal fra arealet som skal brukes til grav- og urnelund. Dette må legges til p bestemmelsens kap. II om reguleringsformål. Det må også vurderes behov for å regulere en del av arealet rundt vegen som annen veggrunn, dersom det vil være grøft, ledninger eller lignende her. Det skal være et fysisk skille mellom kirkegården og arealet utenfor, jf. forskrift til gravferdloven 7. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene. Dette kan være i form av gjerde, terrengforskjell, hekk eller lignende. Forholdet til universell utforming:

28 Fylkesmannen minner om Miljøverndepartementets brev av 26. oktober 2010 om adgang til å stille krav om universell utforming i reguleringsplan. Dette bør inngå i reguleringsbestemmelsene. Forholdet til estetikk: Det påpekes at kommunen har et stort ansvar for å sikre estetisk kvalitet i omgivelsene. Fylkesmannen forutsetter at det stilles krav i bestemmelsene som sikrer god estetisk kvalitet innenfor planområdet. Forholdet til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir ivaretatt i plansaker. Vurdering Årsaken til at det er satt i gang arbeid med regulering for utvidelse av Børselv kirkegård er at eksisterende kirkegård er i ferd med å fylles opp. Per dato er det seks ledige plasser på dagens kirkegård. I menighetsrådets henvendelse vises det til Gravfredsloven 2 som sier at kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til kirkegård og at slikt areal reguleres etter pbl. Omregulering kan skje enten ved rullering i arealplan eller ved at et privat reguleringsforslag fremmes. Det er utarbeidet planbeskrivelse og plankart for området, samt forslag til reguleringsbestemmelser. Saken er sendt ut på høring til berørte parter. Planbeskrivelse og plankart med bestemmelser har vært lagt ut til offentlig høring med en høringsfrist på 6 uker. Vegetasjonsskjerm vil ikke bli oppført slik at det vil være til hinder for vedlikehold av fylkesvegen. Merknadene fra Finnmark fylkeskommune og Sametinget bør tas til følge og reguleringsbestemmelsene korrigeres i samsvar med dette. Veien inn til kirkegården bør reguleres til veiformål for å skille veiareal fra arealet som skal brukes til grav- og urnelund. Dette bør legges til bestemmelsens kap. II om reguleringsformål. Det er ikke behov for å regulere arealet rundt vegen som annen veggrunn, kirkegården vil bli klart avgrenset til annet terreng. Den ligger også helt for seg selv i Børselv, uten annen bebyggelse eller annet i området. Det vil være et naturlig fysisk skille mellom kirkegården og arealet utenfor, jf. forskrift til gravferdloven 7. Eksisterende kirkegård er inngjerdet og det antas at tillegget også vil bli inngjerdet. Kommunen vil påse at universell utforming av Børselv kirkegård blir ivaretatt på lik linje med dagens kirkegård. Det er vurdert at det ikke er nødvendig å ha med i bestemmelsene i denne saken. Kommunen har et stort ansvar for å sikre estetisk kvalitet i omgivelsene. Kommunen bør få med i bestemmelsene at det skal sikres god estetisk kvalitet innenfor planområdet. Området som søkes regulert til kirkegård ligger i et område med eksisterende kirkegård. Planområdet er vurdert å ikke være i fare for snøras, jordskred, flom eller spesielle værforhold. Det er heller ikke vurdert å være stor fare for forurensing. Tiltaket vil ikke skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet. Det anbefales at reguleringsplan for Børselv kirkegård datert med bestemmelser og endringer vedtas, jf. pbl

29 Rådmannens innstilling Reguleringsplanen med bestemmelser for Børselv kirkegård i Porsanger vedtas, jmf. pbl 12-3 og med følgende tillegg til bestemmelsene endringer: Tillegg til reguleringsbestemmelsene: 1. Skulle det under arbeidet komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes areal- og kulturvernavdelingen, jf. lov om kulturminner av 1978, 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de om skal utføre tiltaket. 2. Veien inn til kirkegården reguleres til veiformål for å skille veiareal fra arealet som skal brukes til grav- og urnelund. 3. Det skal sikres god estetisk kvalitet innenfor planområdet Begrunnelse: Etter Porsanger kommunes samsvarer reguleringsplan med bestemmelser og endringer dagens kirkegård i Børselv. Tiltaket vil ikke skape konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet.

30 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 210 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur Sektorstyre for helse og omsorg Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Formannskapet 64/13 Kommunestyret Eldrerådet Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsråd Tertialmelding Innledning: Porsanger kommunes budsjettreglement kap. 9 omhandler budsjett- og økonomirapportering til politiske utvalg. Rapporteringen skal gi muligheter for å kontrollere om ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett, og gi anledning til å foreta nødvendige budsjettendringer ut fra endrete forutsetninger eller utvikling av behov. Overordnet rapportering til politisk nivå skal skje pr og Saksutredning Vedlagte budsjett- og driftsrapport for 2. tertial 2013 fremlegges til behandling for sektorstyrene, formannskap og kommunestyret. Rådmannens innstilling Kommunestyret tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 2. tertial 2013 til orientering.

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.08.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem H Svein Sjøveian

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 14:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE Elisabeth

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Møteprotokoll. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Magne

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller per e-post:

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteprotokoll Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 30.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Torkjell

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.05.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Reidunn Magnussen Hesjevik Nestleder HØYRE/FRP

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.09.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Randi S. Pedersen AP, leder Per Andersen AP Ellen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING

Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN - TUFTEVEIEN, 2. GANGS BEHANDLING Saksgang Rekkef. Utvalg Møtedato Sakstype Utvalgssak Formannskapet 13.11.2012 PS 155/12 Kommunestyret 13.11.2012 PS 101/12 Arkivsak ID 12/1341 Saksbehandler: Siw Niva Lothe REGULERINGSPLAN STORGATA - SJØVEIEN

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens Kontor, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen,

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen, Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Gerd A. Myklebust Wang, Erik

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk

Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 28.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor

Detaljer

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP

Faste medlemmer som hadde forfall: Navn Thorvald Aspenes MEDL HØYRE/FRP Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Torgeir Thomassen MEDL HØYRE/FRP Knut Roger Hanssen

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Tvedestrand kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/545/23/L12 «REF» Asbjørn Aanonsen, 37 19 95 62 02.03.2016 Kunngjøring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: 29.11.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Mona Skanke LEDER AP/SV/SP Kåre Olli MEDL AP/SV/SP Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.04.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

Retningslinjer for salg av eiendommer og boliger Utkast til temamøte 28.02.13

Retningslinjer for salg av eiendommer og boliger Utkast til temamøte 28.02.13 Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer for salg av eiendommer og boliger Utkast til temamøte 28.02.13 Dokumenter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik Medlem HØYRE/FRP Kåre Olli Medlem AP/SV/SP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 06.06.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP Kåre Olli Medlem AP Ida K. Bjørnbak Medlem AP Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Knut Roger Hanssen Leder H Mona Skanke Medlem AP/SV/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.02.2008 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Garnisonen i Porsanger Dato: 20.02.2014 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE Thorvald Aspenes Medlem

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Solbakken Medlem NOFRP Øyvind Evanger Medlem NOAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Solbakken Medlem NOFRP Øyvind Evanger Medlem NOAP Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 09:00-11.40 Saksnr: 52/14 59/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 14.02.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Thorvald Aspenes Nestleder HØYRE/FRP Elisabeth

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 27.11.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Jørn Erik Bosness, Helge Johansen,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer