Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 08:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 81/13 PS 82/13 PS 83/13 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 15/13 Orienteringer PS 84/13 Ervervelse av anlegg og eiendom til etablering av havneanlegg PS 85/13 Søknad om kjøp av gnr 16 bnr 378 PS 86/13 Tertialmelding PS 87/13 Porsanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012 til godkjenning 1

3 PS 81/13 Godkjenning av innkalling PS 82/13 Godkjenning av saksliste PS 83/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 15/13 Orienteringer 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: U01 Saksbeh: Knut Roger Hanssen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Ervervelse av anlegg og eiendom til etablering av havneanlegg Saksutredning Porsanger er meget attraktiv som område for maritim virksomhet og annen aktivitet grunnet sin geografiske beliggenhet og allerede etablert infrastruktur. Et av de områdene som Porsanger utmerker seg på er interesse fra cruisenæringen. Snuhavn prosjektet kom for alvor i gang i 2013, selv om ideen ble unnfanget i Siden den gang har prosjektet vokst seg stort og er inne i en avgjørende fase. Målet er å ha etablert en snuhavn innen Betydelige ressurser er brukt for å avdekke et grunnlag og fundament for en etablering av en snuhavn i Porsanger. Havnefasiliteten skal kunne betjene cruisetrafikken som foregår utenfor Finnmarkskysten og i særdeleshet trafikken rettet inn mot Nordkapp. Porsanger kommune og Nordkapp Porsanger havn IKS (NPH) har arbeidet og utviklet planer om å etablere cruisehavn innerst i Porsangerfjorden nær flyplassen i Lakselv. Kombinasjonen med en særdeles velegnet flyplass og havnemuligheter er meget viktige faktorer i snuhavn prosjektet. Cruisetrafikken i Europa og Norge forventes å vokse betydelig de kommende årene. Det er imidlertid flere forhold i utviklingen av cruisenæringen som gjør det spesielt aktuelt å se på muligheten for å kunne snu skip i nord: - En trend mot kortere cruise (flertallet ikke lenger enn en uke). Et cruiseskip fra hovedhavnene i Europa når ikke å seile tur/retur Nordkapp på en uke. Det er derfor mer aktuelt nå å se på «turnaround-løsninger». - Høyere drivstoffkostnader har ført til at skipene seiler saktere, noe som ytterligere forsterker problemstillingen ovenfor. Drivstoffkostnadene forventes å øke betydelig igjen fra 2015/2020 med innføringen av «Emission Controlled Areas» (ECA-regler) i 2015 opp til Ålesund, i 2020 videre helt nord. Arbeidet med å utrede en snuhavn løsning er ledet av en styringsgruppe bestående av ordfører, rådmann, PIU, Havnefogden i Nordkapp Porsanger Havn IKS (NPH) og Avinor. Til å utføre utredningsarbeid og salgsarbeid er det ansatt en snuhavn selger og engasjert en person til kontaktvirksomhet. 3

5 De effektene man forventer med en slik etablering er store. Spesielt forventes det resultater innenfor transport, kommunikasjon, turisme og serviceytende næringer. En snuhavn innerst i Porsangerfjorden vil kunne innebære et kraftig oppsving i etablering av nye arbeidsplasser og virksomheter. Estimatene tilsier at en kan forvente om lag passasjerer kort til etter en etablering av en snuhavn i Porsanger. En videreutvikling peker på at dette antallet kan mangedobles om prognosene slår til. Dette vil uten tvil gi et meget godt fundament for utvikling av kommunen med økt folketall og etablering av nye arbeidsplasser. Vurdering Uten en funksjonell havnefasilitet vil det ikke kunne etableres en tilfredsstillende snuhavn. PK må være delaktig i et slikt prosjekt dersom det skal lykkes å etablere en slik havnfasilitet. Dersom målet er å kunne tilby en snuhavn i Porsanger innen 2015, må en investeringsbeslutning tas i løpet av En investering i ervervelse av grunn og egnet havnefasilitet er derfor av vital betydning for prosjektet. En slik investering kan enten gjøres av private eller offentlige aktører. Det er ikke likegyldig hvem som gjør en slik investering. Dersom dette gjøres av private interesser vil dette avskjære bruk og støtte fra offentlige institusjoner. Fordelen med et privat eie ligger i friheten til å drifte og forvalte en havn med et kommersielt fokus. Dersom en slik havn vurderes som viktig samfunnsstruktur bør det offentlige være eier av området eller medeier i et slikt anlegg. De forholdene som taler for at PK bør gjøre en investering med å sikre seg arealet til en funksjonell havneterminal kan framstilles på følgende måte: - Et eieforhold vil kunne utløse RUP midler fra Finnmark fylkeskommune - Offentlige tilskudd- og støtteordninger vil være tilgjengelig - Statlig med-finansiering kan være mulig - PK vil ha stor påvirkning i utviklingen av havneanlegget - PK vil vise både evne og vilje til etablering av snuhavn, og kunne tiltrekke seg eksterne investorer - Det vil kunne sikre videre framdrift i prosjektet På den annen side kan det være forbundet med en risiko å gå inn i prosjektet. Dette fordi en utvikling av et slikt anlegg vil kreve store og tunge investeringer, som PK på ingen måter kan forsvare. De forpliktelsene som medfører med å eie et havneanlegg og tilhørende område vil kunne påføre PK både indirekte og direkte utgifter, som ikke inndekkes av inntekter fra virksomhet knyttet til havna. Videre er det knyttet usikkerhet til om det finnes aktører som er villig til å gå inn med kapital for å etablere den infrastruktur som havneanlegget krever. Det må tilføyes til i denne sammenhengen at PK økonomiske situasjon er svært anstrengt og en investering som dette vil ytterligere forverre situasjonen. Samfunnsmessig er det liten tvil om at et slikt prosjekt vil gi positive ringvirkninger for næringslivet og tilføre kommunen nye arbeidsplasser. Hvor stor denne effekten vil være er vanskelig å anslå, men utvilsomt merkbar spesielt innen service ytende virksomheter. I prosessen med å etablere en snuhavn er det flere aktører som allerede er svært positiv til prosjektet. En av de største aktørene i markedet er Pullman cruise som har intensjoner om å benytte en slik fasilitet både som snuhavn og som «homeport». I tillegg er det konkrete drøftinger med andre aktører i markedet. NPH IKS har allerede godkjent en avtale om utvikling av snuhavn i Porsanger. Siste styremøte den 11. september 2013, vedtok styret å godkjenne avtalen med PK. Dette innebærer at NPH IKS vil støtte prosjektet med en finansiering med kr ,- pr år i perioden, begrenset til kr ,-. Dette forutsetter at PK aktivt går inn i prosjektet med ervervelse av grunn til havna. I samme styremøte uttalte NPH IKS seg positiv til å inngå en leieavtale med PK for drift av 4

6 havna, men forutsetningen er at PK står som eier. Endelig leieavtale skal godkjennes av havnestyret før inngåelse (jf siste styreprotokoll 11/9-13). Dersom PK skal gå aktivt inn i dette prosjektet, må det bevilges ressurser til ervervelse av grunn og fasiliteter til havneanlegg. Den likvide situasjonen er svært anstrengt og ta opp ytterligere lån er ikke å anbefale. Kommunen har solgt aksjene i Industribygget A/S og oppgjøret av dette salget utgjør et beløp stort kr ,-. Dette oppgjøret vil være tilstrekkelig for å kunne gjøre de grunnlagsinvesteringene som er nødvendig for den videre framdrift i prosjektet. Bruken av disse midlene vil ikke påvirke budsjettet som er vedtatt av kommunestyret 13. desember Midlene kan heller ikke nyttes på driftssiden, men kun godskrives investeringsbudsjettet om de ikke nyttes til snuhavnprosjektet. Ordførers forslag til vedtak. Porsanger kommunestyre avsetter oppgjøret etter salget av aksjene i Industribygget A/S til ervervelse av eiendom til bruk for havneanlegg. Beløpet begrenses oppad til kr ,- som var oppgjøret for salget av kommunens aksjer i Industribygget. Ordføreren gis fullmakt til å inngå kjøp eiendom og anlegg for Porsanger kommune, begrenset oppad til kr i den hensikt å etablere et funksjonelt havneanlegg. 5

7 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: L83 Saksbeh: Camilla Vonheim Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 85/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Søknad om kjøp av gnr 16 bnr 378 Dokumenter Søknad fra Pako Eiendom AS, datert Bakgrunn Pako Eiendom AS har søkt om kjøp av gnr 16 bnr 378. Det står oppført et forretningsbygg på eiendommen. Saksutredning/Vurdering Søknad om kjøp av kommunale tomter skal behandles av kommunestyret i Porsanger. Tomten er regulert til offentlig formål og/eller offentlige bygninger og ligger i Lakselv sentrum. Det er oppført forretningsbygg på eiendommen, søknaden er i tråd med plan for området. Søknaden gjelder kjøp av gnr 16 bnr 378 som eies av Porsanger kommune. PAKO Eiendom AS fester eiendommen. Det kan anbefales at Pako Eiendom AS får kjøpe gnr 16 bnr 378. Eiendommen er 159,30 kvm. Pris per kvm for kommunale forretningstomter er per dato 28,20. Rådmannens innstilling Porsanger kommune ved kommunestyret innvilger søknaden fra PAKO Eiendom AS som omsøkt. PAKO Eiendom AS får kjøpe gnr 16 bnr 378. Pris per dato for kommunale forretningstomter er 28,20, i tillegg vil det komme dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Begrunnelse: Søknaden er i tråd med gjeldende plan for området. 6

8 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: 210 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur Sektorstyre for helse og omsorg Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 86/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Eldrerådet Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsråd Tertialmelding Innledning: Porsanger kommunes budsjettreglement kap. 9 omhandler budsjett- og økonomirapportering til politiske utvalg. Rapporteringen skal gi muligheter for å kontrollere om ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett, og gi anledning til å foreta nødvendige budsjettendringer ut fra endrete forutsetninger eller utvikling av behov. Overordnet rapportering til politisk nivå skal skje pr og Saksutredning Vedlagte budsjett- og driftsrapport for 2. tertial 2013 fremlegges til behandling for sektorstyrene, formannskap og kommunestyret. Rådmannens innstilling Kommunestyret tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 2. tertial 2013 til orientering. 7

9 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/207-9 Arkiv: 210 Saksbeh: Helge Nicolaisen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Porsanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012 til godkjenning Dokumenter i saken: Revisors beretning 2012 Porsanger kommune, datert Årsregnskap 2012 Årsmelding 2012 Sær-utskrift fra kontrollutvalgets behandling i møte den Kontrollutvalgets uttalelse vil bli lagt til på møtet. Saksutredning Årsregnskap og årsmelding legges frem for godkjenning, jamfør kommunelovens 48, om årsregnskap og årsberetning, og forskrifter om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Forskriftene er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet med hjemmel i lov av nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Øvrig behandling: Årsregnskapet har vært til revisjon hos Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, og de har avgitt sin revisjonsberetning. I henhold til gjeldende regelverk skal kontrollutvalget overfor Kommunestyret avgi en uttalelse om årsregnskapet før vedtak fattes. Denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Rådmannen skal ikke fremme innstilling i saken. Vurdering Årsregnskapet for 2012 er ført i samsvar med gjeldende lov og forskrifter om årsregnskap og årsberetning for kommuner og i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 8

10 Det er ikke avdekket noe forhold etter regnskapsavleggelsen som ville hatt betydning for det regnskapet som er lagt fram. Allikevel er det viktig å påpeke at det er vesentlige budsjettavvik på utgiftssiden på mange områder. Dette påpekes da også fra revisjonen sin side. Rådmannen har tidlig varslet ordfører og kommunestyret om et merforbruk for Det er gjort korrigerende tiltak for varslet merforbruk i revidert budsjett for 2013, vedtatt i kommunestyre Rådmannen ser ikke at det er mulig å dekke det resterende merforbruk i budsjett Merforbruket må derfor dekkes inn i neste års budsjett, jamfør kommunelovens 48. Regnskapet for 2011 avlagt med et merforbruk på kr 2,8 millioner. Av dette ble intet av dette inndekket gjennom årsregnskapet for Dette merforbruket er budsjettert inndekket i 2013, men så langt kan det se ut som dette ikke blir er en realitet. Dersom merforbruket fra 2011 ikke inndekkes i løpet av regnskapsåret 2013 vil dette føre PK i ROBEK (Registeret om betinget kontroll). Regnskapet 2012 er avlagt med et merforbruk på kr millioner. Dette merforbruket skal i henhold til kommunelovens bestemmelser dekkes inn i løpet av 2013/2014. Porsanger kommune har pr. i dag ingen frie disponible midler på fond som kan benyttes til å dekke inn opparbeidet merforbruk. Investeringsregnskapet for 2012 viser en overskridelse på ca. 4,4 millioner kr. Dette skyldes delvis et forhold med overdragelse av bolig fra Skifte eiendom til Porsanger Boligstiftelse, hvor Porsanger kommune sto som mellommann i overdragelsen da kommunen hadde fortrinnsrett ved kjøp av eiendommen. Kjøpet ble foretatt i november 2012 og skulle ha vært videresolgt innen utgangen av året, men grunnet sent oppgjør fra Boligstiftelsen skjedde dette ikke før etter årsskifte. Resterende overskridelse skyldes økte kostnader i forbindelse med renovering av basseng og flytemolo. Også dette har rådmannen varslet formannskap og kommunestyre om. Inndekking av merforbruk i investeringsregnskapet kan finansieres på to alternative måter: - Nytt utvidet låneopptak - Andre inntekter fra investeringsregnskap 2013 En utvidelse av låneopptaket for 2013 er ikke å anbefale på grunn av ett allerede høyt låneopptak og gjeldsbelastning. Som alternativ så har en å benytte andre frie inntekter fra investeringsregnskapet. Dette gjelder følgende inntekter: Salg av Russenes skole ,00 Salg av Porsveien 43/ ,00 Tomtesalg ,00 Forventet salg av aksjer i Porsanger industribygg ,00 Totalt til finansiering merforbruk ,00 Salg av aksjer i Porsanger industribygg a/s er forventet å gi en salgsinntekt på kr

11 Rådmannens legger fram 2 mulige løsninger til formannskapet til å fremme innstilling overfor kommunestyret: Alternativ 1: 1. Porsanger kommunestyre godkjenner årsregnskap 2012, og årsmelding 2012 slik det er fremlagt. 2. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet for 2012 kr dekkes inn i budsjett Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 kr dekkes inn ved bruk av følgende salgsinntekter: Salg av Russenes skole ,00 Salg av Porsveien 43/ ,00 Tomtesalg ,00 Forventet salg av aksjer i Porsanger industribygg ,00 Totalt til finansiering merforbruk ,00 Alternativ 2: 1. Porsanger kommunestyre godkjenner årsregnskap 2012, og årsmelding 2012 slik det er fremlagt. 2. Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet for 2012 kr dekkes inn i budsjett Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2012 kr dekkes inn ved bruk av følgende salgsinntekter: Salg av Russenes skole ,00 Salg av Porsveien 43/ ,00 Tomtesalg ,00 Utvidet låneopptak ,00 Totalt til finansiering merforbruk ,00 Investeringsbudsjett 2013 reguleres tilsvarende. 10

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2014 Tid: 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013

28/13 REGNSKAPSKONTROLL 2013 - TERTIALRAPPORT 2/2013 29/13 BUDSJETTJUSTERING DRIFT ETTER 2. TERTIAL 2013 ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 90 00 Fax: 69004830 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte Torsdag 24.10.2013 kl. 13.30 Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer