Utvidet brukerhåndbok utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave"

Transkript

1 Utvidet brukerhåndbok utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra Copyright Nokia Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET PÅ ENHVER MÅTE SOM ER I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL- STANDARDEN ER FORBUDT, UNNTATT VED BRUK DIREKTE RELATERT TIL (A) DATA ELLER INFORMASJON (i) GENERERT AV OG ANSKAFFET UTEN KOSTNAD FRA EN FORBRUKER SOM IKKE DRIVER FORRETNINGSVIRKSOMHET I DENNE FORBINDELSE, OG (ii) BARE FOR PERSONLIG BRUK; OG (B) ANDRE BRUKSOMRÅDER SOM ER SPESIFIKT OG SEPARAT LISENSIERT AV MPEG LA, L.L.C. USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler / 2. utgave

4 Innhold FOR DIN SIKKERHET...12 Generell informasjon...16 Klistremerker i pakken...16 Tilgangskoder...16 Nokia 6650-telefonen for underholdning og arbeid...18 Kamera og multimediemeldinger...18 Støtte for GSM- og UMTS-nettverk...18 GPRS og HSCSD for rask dataoverføring...19 GPRS...19 HSCSD...19 Taletast...20 Java-programmer...20 USB-port for raske lokale tilkoblinger...20 Motta innstillinger som en OTA-melding (Over the Air)...21 Delt minne Telefonen...22 Taster...22 Tre valgtaster...23 Kontakter...24 Standby-modus og display-indikatorer...24 Bakgrunnsbilde og skjermsparer...25 Viktige indikatorer...26 Bruke kameralinsedekselet...28 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 2. Komme i gang...29 Installere SIM-kortet og batteriet...29 Installering...29 Fjerne batteriet...31 Lade batteriet...31 Slå telefonen på og av...32 Bruke kameraet Grunnleggende funksjoner...36 Ringe opp...36 Ringe et telefonnummer som er lagret i telefonboken...37 Ringe et nylig slått nummer...37 Ringe opp talepostkassen...37 Taleoppringing...37 Ringe med hurtigoppringing...38 Sette opp en telefonkonferanse...38 Besvare eller avvise et innkommende anrop...39 Samtale venter...39 Funksjoner som er tilgjengelige under samtale...40 Bruke høyttaleren...40 Bruke taletasten...41 Taleinnspilling...41 Talegjenkjenning...42 Tastaturlås...42 Skrive tekst...43 Intelligent ordbok...43 Slå intelligent ordbok på eller av...43 Bruke intelligent ordbok...43 Skrive sammensatte ord...45 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Med tradisjonell skriving Bruke menyen...47 Bruke menyfunksjonene...47 Liste over menyfunksjoner Menyfunksjoner...57 Meldinger (Meny 1)...57 Tekst- og bildemeldinger (SMS)...57 Skrive og sende en tekst- eller bildemelding...57 Lese og svare på en tekst- eller bildemelding...60 Mapper for tekst- og bildemeldinger...61 Multimediemeldinger (MMS)...62 Skrive og sende en multimediemelding...63 Lese og svare på en multimediemelding...66 Mapper for multimediemeldinger...68 Slette meldinger...69 Chat...69 Talemeldinger...70 Info-meldinger...71 Meldingsinnst...72 Innstillinger for tekstmeldinger...72 Innstillinger for multimediemeldinger...73 Andre innstillinger...74 Tjenestekomm Distribusjonslister...75 Anropslogg (Meny 2)...77 Ubesvarte, mottatte og utgående anrop...77 Anropstellere og samtaletidtakere...78 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Kontakter (Meny 3)...79 Alternative metoder for tilgang til funksjoner i denne menyen...79 Velge innstillinger for telefonboken...80 Lagre navn og telefonnumre...80 Lagre flere numre og tekstelementer per navn...81 Endre standardnummeret...82 Legge et bilde til et lagret navn og nummer...82 Søke etter et navn i telefonboken...83 Redigere et navn, nummer eller tekstelement...84 Endre bildet som er knyttet til et navn...84 Slette kontakter fra telefonboken...84 Slette et nummer, tekstelement eller bilde som er lagt til et navn...85 Kopiere kontakter...85 Taleoppringing...86 Merknader for bruk av taleoppringing...86 Spille inn et talesignal...87 Ringe opp ved hjelp av et talesignal...87 Spille av, endre eller slette et talesignal...87 Sende og motta et visittkort...88 Hurtigvalg...89 Tjenestenumre...89 Mine numre...90 Ringegrupper...90 Endre ringegruppen for et navn...91 Sende en melding fra telefonboken...91 Profiler (Meny 4)...92 Innstillinger (Meny 5)...93 Personlige snarveier...93 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Tids- og datoinnstillinger...94 Anropsinnstillinger...95 Telefoninnstillinger...97 Displayinnstillinger...99 Toneinnstillinger Legge til nye toner i telefonen Innstillinger for ekstrautstyr Sikkerhetsinnstillinger Gjenopprette fabrikkinnstillinger Kamera (Meny 6) Ta et bilde eller spille inn et videoklipp Justere kamerainnstillingene Galleri (Meny 7) Brukerrettigheter Organiserer (Meny 8) Klokkealarm Kalender Bruke de forskjellige kalendervisningene Lage et kalendernotat Når telefonen gir alarm for et notat Gjøremål Lommebok Lagre og endre personlig kortinformasjon Personlige notater Lommebok-innstillinger Betale for kjøp med lommeboken Spill (Meny 9) Justere spillinnstillingene Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Starte et spill Laste ned et spill Sjekke minnestatusen for spill Programmer (Meny 10) Starte et program Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe Laste ned et Java-program: Sjekke minnestatusen Tilbehør (Meny 11) Kalkulator Regne om valuta Talekommandoer Legge til en talekommando i en menyfunksjon Bruke en talekommando Spille av, endre eller slette en talekommando Nedtellingstidtaker Stoppeklokke Ta mellomtider eller rundetider Vise og slette tidligere tatte tider Tilkobling (Meny 12) Bluetooth trådløs teknologi Opprette en Bluetooth-tilkobling Deaktivere Bluetooth-funksjonen: Vise tilknyttede enheter Bluetooth-innstillinger Infrarød GPRS Velge GPRS-tilkoblingsmodus Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 Modeminnstillinger for GPRS Tjenester (Meny 13) Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke lesertjenester Konfigurere telefonen for en lesertjeneste Lagre tjenesteinnstillingene som en melding Angi tjenesteinnstillingene manuelt Opprette forbindelse til en lesertjeneste Se på sidene for en tjeneste Bruke telefontastene mens du surfer Avslutte en leserforbindelse Utseendeinnstillinger Innstillinger for informasjonskapsler Bokmerker Motta et bokmerke Tjenesteinnboks Innstillinger for tjenesteinnboks Tømme bufferminnet Sikkerhetsfunksjoner for lesertilkoblinger Sertifikater Gå til (Meny 14) SIM-tjenester (Meny 15) PC-tilkobling Nokia PC Suite Bruke telefonen som et modem Informasjon om batteriet Lading og utlading Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 STELL OG VEDLIKEHOLD VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 FOR DIN SIKKERHET Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 FORNUFTIG BRUK Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. VANNTOLERANSE Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. RINGE Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter. Du avslutter samtalen ved å trykke. Du kan besvare anrop ved å trykke. NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 inn nødnummeret, og trykk deretter. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter. Nettverkstjenester Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM og UMTS-nettverk. Duosystemmodus (drift i både GSM/EGSM- og UMTS-nettverk) er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen. Denne mobiltelefonen er en 3GPP GSM Release 99-terminal som støtter GPRS-tjenesten, og som dessuten er utformet for å støtte Release 97 GPRS-nettverk. Det kan imidlertid ikke garanteres at mobiltelefonen vil fungere i alle Release 97 GPRS-nettverk. Kontakt WAPtjenesteleverandøren eller en Nokia-forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Denne telefonen støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IPprotokoller. Enkelte funksjoner på denne telefonen, for eksempel MMS, surfing og nedlasting av innhold via leser eller via MMS, krever nettverksstøtte for disse teknologiene. Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefontjenester. Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/ eller tjenester. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Om ekstrautstyr Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-12, DCV-14 og LCH-12. Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Generell informasjon Klistremerker i pakken Klistremerkene kan inneholde viktig informasjon om tjenester og kundestøtte. Oppbevar disse klistremerkene på et trygt og sikkert sted. Fest klistremerket til kortet Club Nokia Invitation Card, som følger med i pakken. Fest klistremerket på garantikortet. Tilgangskoder Sikkerhetskode: Denne koden blir levert med telefonen. Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot bruk av uvedkommende. Den forhåndsangitte koden er Du må endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden med funksjonene Endring av tilgangskoder og Sikkerhetsnivå i Sikkerhetsinnstillinger-menyen (se side 103). Hold den nye koden hemmelig og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. PIN-kode_ PIN-koden (Personal Identification Number) kan leveres med SIMkortet. Den beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Hvis du aktiverer PINkontroll-funksjonen i Sikkerhetsinnstillinger-menyen (se side 103), spør telefonen om koden hver gang telefonen blir slått på. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Tast inn PUK-koden og trykk OK. Tast inn en ny PIN-kode og trykk OK. Tast inn den nye koden en gang til og trykk OK. PIN2-kode: Denne koden kan bli levert med SIM-kortet, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel tellerskritt-tellere. Hvis du angir feil PIN2-kode tre ganger på rad, blir du bedt om å taste inn PUK2-koden. PUK- og PUK2-koder: PUK- og PUK2-kodene kan bli levert med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med nærmeste tjenesteleverandør for å få koden. Sperrepassord: Du må ha sperrepassordet når du bruker Anropssperringfunksjonen i menyen Sikkerhetsinnstillinger. Se side 103. Lommebokkode: Du trenger lommeboken for å bruke lommeboktjenestene. Se side 117. UPIN- og UPUK-koder: UPIN-koden kan følge med USIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner. UPIN-koden beskytter USIM-kortet mot bruk av uvedkommende. UPUK-koden kan følge med USIM-kortet og kreves for å oppheve blokkering av en UPIN-kode. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 Nokia 6650-telefonen for underholdning og arbeid Nokia 6650-telefonen er en allsidig multimedietelefon med mange praktiske funksjoner for daglig bruk. Noen av disse funksjonene er beskrevet kort her. Kamera og multimediemeldinger Telefonen har et innebygd kamera som kan brukes til å ta bilder og ta opp korte videoklipp med lyd. Når du har tatt et bilde eller et videoklipp, kan du legge det ved en multimediemelding og sende det via multimediemeldingstjenesten (Multimedia Messaging Service MMS) til en kompatibel enhet (nettverkstjeneste). Bildene kan også brukes som bakgrunnsbilder i standby-modus eller som miniatyrbilder i telefonboken. Støtte for GSM- og UMTS-nettverk Telefonen kan brukes i GSM 900-, GSM og UMTS-nettverk. UMTS-nettverket gjør det mulig med rask kommunikasjon og samtidig bruk av flere anropsfunksjoner. Når telefonen bruker et UMTS-nettverk, kan du for eksempel ta et bilde under en samtale og sende det i en multimediemelding uten å avslutte samtalen (nettverkstjeneste). Telefonen velger GSM- eller UMTS-nettverk automatisk i henhold til nettverksparametrene og samtrafikkavtalene mellom nettverksoperatørene. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 GPRS og HSCSD for rask dataoverføring Du kan bruke telefonen til de raske datatjenestene GPRS (General Packet Radio Service) og HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). Dette er nettverkstjenester. GPRS GPRS kan brukes til å få tilgang til lesertjenester, sende og motta tekst- og multimediemeldinger og laste ned Java TM -spill og -programmer (nettverkstjenester). Når telefonen er koblet til en kompatibel PC, kan du også bruke forskjellige Internett-tjenester som World Wide Web (www) og e-post (nettverkstjenester) via en oppringt PC-tilkobling. Slik bruker du GPRS-tjenesten: Abonner på GPRS-tjenesten fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Lagre GPRS-innstillingene for funksjonene (for eksempel multimediemeldinger og lesertjenester) som du vil bruke med GPRS-tjenesten. HSCSD HSCSD kan brukes til å overføre data og surfe på Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC. Merk at bruk av HSCSD-tjenesten bruker mer batteri enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Taletast Du kan starte en taleinnspilling eller foreta et anrop ved hjelp av taleoppringing med taletasten på siden av telefonen. Trykk for å starte taleinnspillingen. Trykk og hold for å aktivere taleoppringing. Se også Taleoppringing på side 86 og Talekommandoer på side 126. Java-programmer Telefonen støtter Java 2 Micro Edition (J2ME TM ), som er en versjon av Javateknologi som er spesielt designet for små forbrukerelektronikkprodukter. Telefonen inneholder noen Java-programmer og -spill. Du kan installere nye programmer og spill fra en PC med Javainstallasjonsprogramvare eller laste dem ned fra lesertjenester. Se Programmer (Meny 10) på side 122. USB-port for raske lokale tilkoblinger Telefonens Pop-Port TM -kontakten inkluderer en Universal Serial Bus (USB)-port som gjør det mulig med rask dataoverføring mellom telefonen og en PC via DKU2- kabelen. PC-en må ha en kompatibel USB-port. DKU-2-kabelen selges separat. For USB-tilkoblingen må et av følgende operativsystemer være installert på PCen: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 Motta innstillinger som en OTA-melding (Over the Air) For å kunne bruke nettverkstjenester som WAP, MMS og GPRS, må du ha de riktige innstillingene på telefonen. Hvis du kan motta innstillingene som en OTA-melding (Over-the-Air ), trenger du bare å lagre dem på telefonen. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelige. Delt minne Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: Telefonbok, tekst- og multimediemeldinger, bilder, videoklipp og ringetoner i Galleri-menyen, bokmerker, kalender- og gjøremålnotater, Java-spill og -programmer. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette vil være spesielt merkbart ved tung bruk av disse funksjonene (selv om noen av funksjonene kan disponere en viss mengde minne som er spesielt tildelt funksjonen, i tillegg til den mengden minne som er delt med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. I slike tilfeller må noe av informasjonen eller elementene som er lagret i funksjoner som bruker fellesminnet, fjernes før det blir mulig å fortsette. Du kan sjekke mengden ledig og brukt delt minne med Minnestatus-funksjonen i menyen Telefoninnstillinger. Se side 97. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 1. Telefonen Taster 1. Av/på-tast Trykk inn og hold denne knappen når du vil slå telefonen av eller på. Hvis du trykker på denne tasten når tastaturet er låst, slås telefonens lys på i ca. 15 sekunder. 2. Taletast Trykk denne tasten for å starte taleinnspilling. Trykk og hold tasten inne for å aktivere taleoppringing. Se også Bruke taletasten på side Volumtaster Trykk på den øverste tasten for å øke volumet eller den nederste tasten for å minske volumet. 4. Bla-taster,, og Med disse tastene kan du bla gjennom forskjellige lister, for eksempel Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 telefonbokinnhold og menyfunksjoner, og flytte markøren når du for eksempel skriver en melding. 5. Tre valgtaster Hver av disse tastene utfører den funksjonen som vises i displayet over tasten. Hvis du for eksempel trykker Meny i standby-modus, kommer det frem en liste over menyfunksjoner. 6. slår et telefonnummer eller besvarer anrop. Hvis du trykker denne tasten i standby-modus, vises de siste slåtte numrene. 7. avslutter en aktiv samtale eller avviser et anrop. Går ut av alle funksjoner skriver tall og tegn. og brukes til forskjellige formål i de ulike funksjonene. Tre valgtaster Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over dem. Venstre valgtast ( ) åpner vanligvis en liste over alternativer som er knyttet til gjeldende viste funksjoner. I standby-modus er valgtasten Galleri. Den midtre valgtasten ( ), plassert i midten av blatastene, utfører vanligvis standardoperasjonen for gjeldende funksjon. I standby-modus er valgtasten Meny. Den høyre valgtasten ( ) tar deg vanligvis tilbake til forrige menynivå i menyfunksjonene. I standby-modus avhenger funksjonen til denne tasten av Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 innstillingene i menyen Personlige snarveier i Innstillinger-menyen. Se side 93. I standby-modus er denne tasten Kontakt hvis ingen andre funksjoner er tilordnet den. Ellers er tasten Gå til som gjør at du raskt får tilgang til funksjonene i listen. Kontakter 1. Infrarød port for trådløs tilkobling til en kompatibel enhet. 2. Laderkontakt 3. Pop-Port TM -kontakt med en integrert USBport. Se USB-port for raske lokale tilkoblinger på side 20. Standby-modus og display-indikatorer Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 1. Viser navnet på nettverket telefonen brukes i, eller operatørlogoen. 2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettverket i det gjeldende området. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet. Indikatoren under søylen er når du bruker telefonen i et UMTS-nettverk. 3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet. 4. Veiledningstekster for de tre valgtastene. Se side 23. Bakgrunnsbilde og skjermsparer Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standbymodus. Skjermsparer er et strømsparingsfunksjon som aktiveres i standby-modus hvis telefonen ikke brukes i løpet av en viss tid. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Displayinnstillinger på side 99. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 Viktige indikatorer Telefonen brukes i et UMTS-nettverk. Denne indikatoren vises hvis nettverket støtter det. Se også Støtte for GSM- og UMTS-nettverk på side 18. Du har mottatt en tekst- eller bildemelding. Se Lese og svare på en teksteller bildemelding på side 60. Du har mottatt en multimediemelding. Se Lese og svare på en multimediemelding på side 66. Du har mottatt en talemelding (nettverkstjeneste). Trykk Lytt til hvis du vil ringe talepostkassen. Se også Talemeldinger på side 70. Tastaturet på telefonen er låst. Se Tastaturlås på side 42. Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding fordi Anropsvarsling er satt til Ikke ring og Varseltone for melding er satt til Ingen tone. Se Profiler (Meny 4) på side 92 og Toneinnstillinger på side 101. Klokkealarmen er på. Se side 111. Nedtellingstidtakeren er på. Se side 127. Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se side 128. GPRS-forbindelsen er aktiv. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 GPRS-tilkoblingen blir midlertidig avbrutt, for eksempel hvis du har mottatt eller foretatt et anrop under en GPRS-forbindelse. Denne indikatoren vises bare i GSM-nettverk. Infrarød-forbindelsen er aktiv. Når indikatoren blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt. Se Infrarød på side 133. Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Se Viderekobling på side 95. Høyttaleren er aktiv. Se Bruke høyttaleren på side 40. Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe. Se Sikkerhetsinnstillinger på side 103. Den tidsbestemte profilen er aktivert. Se Profiler (Meny 4) på side 92., eller Hodetelefoner, håndfri- eller slyngesett-tilbehør er koblet til telefonen. Kameraet er aktivt. Indikatoren er rød når du spiller inn et videoklipp. Se Bruke kameraet på side 33. Bluetooth-funksjonen er på. Når indikatoren blinker, opprettes en Bluetooth-tilkobling. Se Bluetooth trådløs teknologi på side 130. Hvis du vil angi at telefonen skal vise klokkeslett og dato i standby-modus, kan du se Klokke- og Dato-innstillingene i menyen Tids- og datoinnstillinger. Se side 94. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 Bruke kameralinsedekselet. Telefonen har et innebygd kamera som kan startes ved at du åpner linsedekslet på baksiden av telefonen. Du åpner dekslet ved å skyve det mot bunnen av telefonen til posisjonen vist på bildet. Når du er ferdig med å bruke kameraet, lukker du linsedekslet forsiktig. Se også Bruke kameraet på side 33. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 2. Komme i gang Installere SIM-kortet og batteriet Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Det er lett å skade SIM-kortet med riper og bøying, så vær forsiktig når du håndterer kortet og skal sette det inn eller ta det ut. Før du installerer eller fjerner SIM-kortet, må du alltid slå av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. Installering 1. Slik fjerner du bakdekselet: Trykk på utløserknappen for bakdekselet (1), og løft dekselet (2). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 2. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen (3). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover. 3. Rett inn de gyldne kontaktene på batteriet etter de tilsvarende kontaktene på telefonen (4). Skyv den motsatte enden av batteriet mot telefonen til batteriet låses på plass. 4. Sett de to hakene på dekselet inn i de tilsvarende sporene på telefonen (5). Trykk på dekselet til det låser seg i riktig posisjon (6). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 Fjerne batteriet Hvis du må fjerne batteriet: 1. Fjern bakdekselet. 2. Skyv batteriklemmen mot bunnen av telefonen (1). 3. Løft batteriet av telefonen (2). 4. Sett inn et nytt batteri og sett på plass dekslet på samme måte som når du installerer et SIM-kort. Lade batteriet Ikke lad opp batteriet når bakdekselet på telefonen er tatt av. Se også Informasjon om batteriet på side Koble til pluggen fra laderen til bunnen av telefonen. 2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen. Hvis telefonen er slått på, vises teksten Lader et øyeblikk, og ladeindikatoren begynner å rulle. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 Det tar omtrent to timer å lade batteriet som følger med telefonen, med ACP-12-laderen. Hvis Lader ikke vises, må du vente en stund, koble fra laderen, plugge den inn igjen og prøve på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan lade, må du ta kontakt med leverandøren. Du kan bruke telefonen mens du lader. 3. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter ladeindikatoren å rulle. Koble laderen fra stikkontakten og telefonen. Slå telefonen på og av Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. Trykk inn og hold av/på-tasten. Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode eller sikkerhetskode, skriver du inn koden og trykker OK. Se også Tilgangskoder på side 16. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser Sett inn SIMkort selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller SIM-kort støttes ikke. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort. NORMAL STILLING: Hold telefonen slik du holder en hvilken som helst telefon, med antennen opp og over skulderen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd og en ekstern antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennene (blått område i bildet) ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennene påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen. Bruke kameraet Telefonen har et innebygd kamera som kan brukes til å ta bilder og ta opp videoklipp. Hvis du vil ha informasjon om kamerainnstillingene, kan du se Kamera (Meny 6) på side 105. Bilder og videoklipp bruker delt minne. Se side 21. Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. 1. Åpne linsedekselet på baksiden av telefonen. Se Bruke kameralinsedekselet. på side 28. Det levende bildet vises på displayet. Du kan bruke displayet som søker. Hvis du trykker Valg, får du tilgang til de følgende funksjoner. Velg Endre modus for å sette kameraet i ønsket operasjonsmodus Velg Standardfoto for å ta et vanlig bilde (i liggende retning). Velg Portrettfoto for å ta et bilde som kan tilknyttes et navn i telefonboken. Velg Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 9300

Brukerhåndbok for Nokia 9300 Brukerhåndbok for Nokia 9300 9233341 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RAE-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. BRUKERHÅNDBOK ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NEM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-100 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave. 9243837 3. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia N80 i Internett-utgave 9243837 3. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer at produktet RM-159 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76

Bruker manual NOKIA N76 Bruksanvisning NOKIA N76 Brukerhåndbok NOKIA N76 Brukerveiledning NOKIA N76 Instruksjon NOKIA N76 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA N76. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA N76 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

1. utgave NO, 9251959

1. utgave NO, 9251959 Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-159 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer...

Innhold. For din sikkerhet...7 Brukerstøtte...10 Hjelp...10 Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia...10 Komme i gang...10 Tilleggsprogrammer... Nokia N95-1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette RM-159-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2720 fold

Brukerhåndbok for Nokia 2720 fold Brukerhåndbok for Nokia 2720 fold 9216139 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Lade batteriet 5 Antenne 6 Hodetelefon 6 Magneter og magnetiske felt 6 Taster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E72. 5.1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E72. 5.1. utgave Brukerhåndbok for Nokia E72 5.1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-530 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer