Brukerhåndbok for Nokia utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Nokia utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

3 Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler. DENNE ENHETEN KAN INNEHOLDE VARER, TEKNOLOGI ELLER PROGRAMVARE SOM ER UNDERLAGT EKSPORTLOVER OG -FORSKRIFTER FRA USA OG ANDRE LAND. DET ER ULOVLIG Å FRAVIKE SLIK LOVGIVNING / 2. utgave

4 Innhold FOR DIN SIKKERHET... 7 Generell informasjon Tilgangskoder Delt minne Komme i gang Slik kommer du i gang Sette inn SIM-kort og batteri Lade batteriet Slå på eller av Bytte deksler og tastaturmatte Demo-modus Snarveier i standby-modus Låse tastaturet Samtalefunksjoner Foreta et anrop Sette opp en telefonkonferanse Ringe et nummer på nytt Hurtigvalg Svare på anrop Høyttaler Talemeldinger (Nettverkstjeneste) Skriv tekst

5 4. Menyfunksjoner Meldinger Skriv melding Lese en tekstmelding (Innboks) Kladd og Sendte elementer Chat (nettverkstjeneste) Grafikkmeldinger (nettverkstjeneste) Distribusjonslister Filtrerte meldinger Slett meldinger Meldingsteller Meldingsinnstillinger Rediger tjenestekomm. (nettverkstjeneste) Kontakter Søke etter et navn og telefonnummer Innstillinger for Kontakter Anropslogg Anropslogger Samtaletidtakere Meldingsteller Innstillinger Toneinnstillinger Display-innstillinger Profiler Tidsinnstillinger Anropsinnstillinger Telefoninnstillinger Kostnadsinnstillinger Innst. for ekstrautstyr

6 Sikkerhetsinnstillinger Innstilling for høyre valgtast Gjenopprette fabrikkinnstillinger Klokke Huskelapper Spill Tilbehør Kalkulator Omregning Nedtellingstidtaker Stoppeklokke Toneredigering Demo-modus SIM-tjenester Batteriinformasjon Lading og utlading Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier Ekstrautstyr Stell og vedlikehold Ytterligere sikkerhetsinformasjon

7 FOR DIN SIKKERHET Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår. 7

8 FORNUFTIG BRUK Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen. KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på anropstasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det. 8

9 Om enheten Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-/1800-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter. Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller, vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigurasjonen kan inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. 9

10 Ladere og ekstrautstyr Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet. Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne ACP-7 og ACP-12. Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. 10

11 Generell informasjon Tilgangskoder Hvis du vil ha mer informasjon om tilgangskoder og hvordan de brukes, kan du se Sikkerhetsinnstillinger s. 44. Sikkerhetskode: Denne koden, som leveres med telefonen, bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er PIN-kode: Denne koden, som leveres med SIM-kortet, bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. I standby-modus velger du Meny > Innstillinger > Sikkerhetsinnstillinger > Kontroll av PIN-kode, taster inn PIN-koden og velger På. Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Du må skrive inn PUK-koden for å avblokkere SIM-kortet og angi en ny PIN-kode. PIN2-kode: Denne koden leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester, for eksempel innstillinger for anropskostnader. Hvis du angir feil PIN2-kode tre ganger på rad, vises PIN2-kode blokkert på displayet, og du blir bedt om å taste inn PUK2-koden. Du kan endre sikkerhetskoden, PIN-koden og PIN2-koden i Endre tilgangskoder i Sikkerhetsinnstillinger-menyen (se Sikkerhetsinnstillinger s. 44). Hold de nye kodene hemmelig og oppbevar dem trygt på et annet sted enn der du har telefonen. 11

12 PUK- og PUK2-kode: Det kan hende at disse kodene leveres med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Delt minne Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: Meldinger, Kontakter og Komponist. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange tekstmeldinger, kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. Hvis dette skjer, sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel Kontakter, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner. 12

13 1. Komme i gang Slik kommer du i gang Display-indikatorene som er beskrevet nedenfor, vises når telefonen er klar til bruk og ingen tegn er tastet inn. Denne tilstanden kalles standby-modus. Signalstyrken for mobiltelefonnettet (1) Batterisøyle som indikerer ladenivå for batteriet (2) Gjeldende funksjon for de to valgtastene (3) Valgtaster (4) Funksjonene valgtastene utfører, avhenger av teksten som til enhver tid vises over dem. Piltaster (5) Anropstast (6) Slår et telefonnummer. Besvarer et anrop. Avslutningstast (7) Trykk lenge på denne for å slå telefonen på eller av. 13

14 Trykk kort på denne for å avslutte en aktiv samtale eller gå ut av en funksjon. Tastatur (8) Sette inn SIM-kort og batteri Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører. Denne telefonen er beregnet for bruk med strømforsyning fra BL-5CA- eller BL-5C-batteriet. 1. Trykk på utløserknappen for bakdekselet (1), åpne bakdekselet og fjern det (2, 3). 14

15 2. Løft batteriet fra fingergrepet og ta det ut (4). Løft SIM-kortholderen forsiktig ved hjelp av fingergrepet på telefonen (5). 3. Sett inn SIM-kortet etter at du har kontrollert at det skråskårne hjørnet er øverst til høyre og at det gullfargede kontaktområdet peker ned (6). 4. Lukk SIM-kortholderen (7) og trykk den tilbake til låst stilling. 5. Sett batteriet på plass (8, 9). 15

16 Lade batteriet 1. Koble laderen til et strømuttak på veggen. 2. Koble pluggen fra laderen til bunnen av telefonen. Batteriindikatorlinjen begynner å rulle. Hvis teksten Lader ikke vises, må du vente en stund, koble fra laderen, plugge den i igjen og prøve på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan lade, må du ta kontakt med leverandøren. 3. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter linjen å rulle. Koble laderen fra telefonen og strømuttaket. Slå på eller av Trykk og hold avslutningstasten i noen få sekunder. Advarsel! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. Bruk bare telefonen i vanlig stilling. Enheten har en innebygd antenne. 16

17 Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet. Merk: Unngå å berøre denne kontakten, da den er følsom for elektrostatisk utlading. Bytte deksler og tastaturmatte Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekselet. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med dekslet på plass. 17

18 Slik skifter du deksler: 1. Trykk på utløserknappen for bakdekselet (1), åpne bakdekselet og fjern det (2, 3). 2. Ta forsiktig av frontdekselet (4). 3. Rett inn toppen av frontdekselet etter toppen av telefonen, og trykk på frontdekselet for å låse det på plass (5, 6). 18

19 Slik skifter du tastaturmatte: 1. Trykk på toppen av tastaturmatten, og løft den ut av frontdekselet (1, 2). 2. Trekk tastaturmatten ut av frontdekselet (3). 3. Rett nederste del av den nye tastaturmatten nøye inn etter frontdekselet (4), og trykk toppen av tastaturmatten inn i frontdekselet (5). 19

20 Demo-modus Du kan se hvordan du bruker enkelte funksjoner på telefonen. Du kan få tilgang til demoen på én av to måter: Hvis SIM-kortet ikke er installert, velger du Demo. Grunnleggende for å vise demoen av Foreta et anrop, Svare på anrop, Send tekstmeld. eller Stille inn alarm Mer for å vise demoen av Snakkende kl. eller Ringetoner Spill for å spille spillene i telefonen Hvis SIM-kortet er installert, velger du Meny > Tilbehør > Demo > Grunnleggende eller Mer. Eventuelt kan du få tilgang til demo-modus ved å bla til høyre i standby-modus. Snarveier i standby-modus Bla oppover for å få tilgang til Anropslogg. Bla nedover for å få tilgang til navnene og numrene i Kontakter. Bla til venstre for å skrive en melding. Bla til høyre for å få tilgang til demo-modus. Trykk og hold * for å aktivere den snakkende klokken. Trykk anropstasten én gang for å få tilgang til listen over oppringte numre. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk anropstasten for å ringe nummeret. 20

21 Låse tastaturet Tastelåsen bidrar til å hindre at tastene trykkes ned ved et uhell. Hvis du vil låse tastaturet, velger du Meny i standby-modus, og trykker * raskt. Du låser opp tastaturet ved å velge Opphev og trykke * raskt. Hvis du automatisk vil slå på tastelåsen, kan du se Telefoninnstillinger s. 42. Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på anropstasten. Det kan være at nødnummeret du skriver inn, ikke vises på skjermen. 21

22 2. Samtalefunksjoner Foreta et anrop 1. Tast inn telefonnummeret, eventuelt med retningsnummer. Hvis du vil foreta et utenlandsanrop, trykker du * raskt to ganger, og legger til landskoden og deretter retningsnummeret (slett foranstilt 0 om nødvendig). Hvis du vil slette det siste sifferet du tastet inn, velger du Bakov.. 2. Trykk på anropstasten for å ringe nummeret. Bla til høyre for å øke eller til venstre for å senke volumet i ørestykket eller hodetelefonene under telefonsamtalen. 3. Trykk avslutningstasten for å avslutte samtalen (eller avbryte oppringingsforsøket). Sette opp en telefonkonferanse I konferansesamtaler (nettverkstjeneste) kan opptil fem personer delta i samme samtale. 1. Hvis du vil ringe til en ny deltaker, velger du Valg > Nytt anrop. Velg Bakov. for å tømme skjermen hvis nødvendig. Velg tjenestenummeret du vil ringe, og trykk anropstasten. 2. Når det nye anropet er besvart, legger du det til i konferansesamtalen ved å velge Valg > Konferanse. 22

23 Ringe et nummer på nytt Du kan ringe et av de siste tyve telefonnumrene du har ringt eller prøvd å ringe, ved å trykke anropstasten én gang i standby-modus, bla til telefonnummeret eller navnet du ønsker, og trykke anropstasten. Hurtigvalg I standby-modus velger du Meny > Kontakter > Hurtigvalg og ett av disse alternativene: På eller Av for å slå hurtigvalg på eller av Rediger for å redigere hurtigvalglisten Bla for å velge ønsket nummertast (2 til 9), og velg Tildel. Velg om du vil tilordne til anrop eller til SMS, og velg ønsket navn. Hvis du vil taste et nummer ved hjelp av hurtigvalg, trykker og holder du den relevante tilordnede nummertasten i standby-modus. Svare på anrop Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke anropstasten. Hvis du vil avvise anropet uten å svare, trykker du avslutningstasten. Høyttaler Hvis tilgjengelig, kan du velge Høyttal. eller Hånds. for å bruke høyttaleren eller ørestykket på telefonen under en samtale. 23

24 Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt. Talemeldinger (Nettverkstjeneste) Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få nummeret til talepostkassen. Hvis du vil ringe til talepostkassen, trykker og holder du 1 i standby-modus. Det kan være du må taste inn nummeret første gang du ringer. Hvis du vil endre nummeret til talepostkassen, kan du se Innstillinger for Kontakter s. 35. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viderekobler anrop til talepostkassen, kan du se Anropsinnstillinger s

25 3. Skriv tekst Du kan skrive inn tekst på to forskjellige måter: Tradisjonell skriving eller ved hjelp av intelligent ordbok (innebygd ordbok). Når du bruker tradisjonell skriving, trykker du tasten som er merket med ønsket bokstav, gjentatte ganger til bokstaven vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket Språk du har valgt. Se Telefoninnstillinger s. 42. Hvis du vil taste inn en bokstav som er på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker én av piltastene, og taster deretter inn bokstaven. De vanligste skilletegnene og spesialtegnene får du tilgang til ved å trykke nummertasten 1. Slå intelligent ordbok på eller av: Når du skriver tekst, velger du Valg > Ordliste. Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen. Hvis du vil skifte tilbake til tradisjonell skriving, velger du Ordliste av. 25

26 Slik bruker du intelligent ordbok: 1. Skriv ønsket ord ved å trykke hver enkelt tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk. Hvis du for eksempel vil skrive "Nokia" når du har valgt den engelske ordlisten, trykker du 6, 6, 5, 4, Hvis ordet som vises, er det du vil ha, trykker du 0 og begynner å skrive neste ord. Hvis du vil endre ordet, trykker du * helt til det ønskede ordet vises. Hvis tegnet? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du Stave, taster inn ordet (med tradisjonell skriving) og velger OK. Hvis du vil skrive et sammensatt ord med intelligent ordbok, skriver du først den ene delen av ordet, blar til høyre, og skriver deretter den andre delen. Tips for skriving av tekst med tradisjonell skriving og intelligent ordbok: Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du den tilsvarende piltasten. Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du 0. Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, velger du Bakov.. Hvis du vil slette all teksten du har skrevet inn, trykker og holder du høyre valgtast. Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, eller mellom tradisjonell skriving og intelligent ordbok når intelligent ordbok er valgt, trykker du # flere ganger og kontrollerer indikatoren øverst på displayet. Hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall, trykker du og holder inne #. 26

27 Hvis du vil legge til et tall, trykker du og holder inne ønsket nummertast. Hvis du vil ha en liste over spesialtegn når du bruker tradisjonell skriving, trykker du *. Når du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du *. Når du bruker tradisjonell skriving, kan du også sette inn punktum og enkelte spesialtegn ved å trykke 1 gjentatte ganger. 27

28 4. Menyfunksjoner I standby-modus velger du Meny og ønsket meny og undermeny. Velg Avslutt eller Tilbake hvis du vil gå ut av gjeldende menynivå. Trykk avslutningstasten for å gå direkte tilbake til standby-modus. Meldinger Skriv melding Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding. Antall tilgjengelige tegn / gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet (for eksempel 902/1). Hvis du skal sende en melding, må telefonnummeret til meldingssentralen være lagret i telefonen. Se Meldingsinnstillinger s I standby-modus velger du Meny > Meldinger > Skriv melding. 2. Skriv meldingen. Antall tilgjengelige tegn og nummer for gjeldende del vises øverst til høyre på displayet. 3. Når meldingen er fullført, velger du Valg > Send, taster inn mottakerens telefonnummer og velger OK. 28

29 Hvis du vil sende meldingen til flere personer, velger du Valg > Sendingsvalg > Send til mange, blar til første mottaker og velger OK. Gjenta dette for hver mottaker. Når du er ferdig, velger du Utført. Hvis du vil sende en melding til en forhåndsdefinert distribusjonsliste, velger du Valg > Sendingsvalg > Send til liste. Hvis du vil vite mer om distribusjonslister, kan du se Distribusjonslister s. 31. Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at enheten viser teksten Melding sendt. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Når du redigerer en melding, og du har valgt Valg > Fjern tekst og ikke har skrevet inn ny tekst, endret skrivemetode eller språk eller endret ordlistemodus, kan du velge Valg > Angre Fjern for å gjenopprette teksten du nettopp fjernet. Lese en tekstmelding (Innboks) Når du mottar tekstmeldinger, vises antallet nye meldinger i tillegg til ikonet på displayet i standby-modus. Velg Vis hvis du vil lese meldingene med én gang. Hvis du vil lese meldingene senere, trykker du Avslutt. Når du vil lese meldingene, velger du Meny > Meldinger > Innboks og ønsket melding. 29

30 Kladd og Sendte elementer I Kladd-menyen kan du vise meldingene du har lagret med menyalternativet Lagre melding. I menyen Sendte elementer kan du raskt lese kopier av meldinger du har sendt. Chat (nettverkstjeneste) Du kan føre en samtale med andre mennesker ved hjelp av denne tekstmeldingstjenesten. Hver chat-melding sendes som en separat tekstmelding. Meldinger som mottas og sendes under chatting, lagres ikke. Hvis du vil starte en chat, velger du Meny > Meldinger > Chat. Alternativt kan du, når du har mottatt en tekstmelding, velge Valg > Chat. 1. Tast inn personens telefonnummer, eller søk etter det i Kontakter og velg OK. 2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og velg OK. 3. Skriv inn meldingen og velg Valg > Send. 4. Svaret fra den andre personen vises ovenfor meldingen du sendte. Hvis du vil svare på meldingen, velger du Tilbake og gjentar trinn 3. Når du skriver en melding, kan du velge Valg > Chatnavn eller Chatlogg for å redigere kallenavnet ditt eller se på tidligere meldinger. Grafikkmeldinger (nettverkstjeneste) Du kan sende og motta meldinger som inneholder bilder. Bildemeldinger blir lagret i Innboks. Merk at hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det koste mer å sende én bildemelding enn én tekstmelding. 30

31 Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare kompatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten. Du kan opprette en bildemelding ved å velge Meny > Meldinger > Grafikkmeldinger. Bla til ønsket bilde og velg Bruk. Legg til tekst hvis du vil det, og velg Valg > Send. Hvis du vil lese meldingen med én gang, velger du Vis. Distribusjonslister Du kan definere opptil seks distribusjonslister med opptil ti mottakere i hver. Hvis du vil legge til en ny distribusjonsliste i standby-modus, velger du Meny > Meldinger > Distribusjonslister > Valg > Lag ny liste. Gi distribusjonslisten et navn og velg OK. Du gir navn til en distribusjonsliste ved å bla til ønsket distribusjonsliste og velge Valg > Vis liste > Valg > Legg til kontakt. Hver melding til hver mottaker vil bli fakturert separat. Filtrerte meldinger Meldinger fra filtrerte numre lagres her. Se Nummerfiltrering på side 33. Hvis du vil vise de filtrerte meldingene, velger du Meny > Meldinger > Filtrerte meldinger og ønsket melding. Når du viser den filtrerte meldingen, velger du Valg > Slett for å slette meldingen, eller Slett fra liste for å slette nummeret fra listen over filtrerte numre. 31

32 Slett meldinger Hvis du vil slette alle leste meldinger eller alle meldingene i en mappe, velger du Meny > Meldinger > Slett meldinger > Alle leste eller ønsket mappe. Meldingsteller Velg Meny > Meldinger > Meldingsteller. Bla ned for å vise numrene for sendte og mottatte meldinger. Du kan tilbakestille meldingstellerne ved å velge Nullstill tellere og deretter velge tellerne du vil tilbakestille. Meldingsinnstillinger Hvis du vil vise eller redigere tekstmeldingsinnstillingene dine i standby-modus, velger du Meny > Meldinger > Meldingsinnstillinger og ett av disse alternativene: Infotjeneste (nettverkstjeneste) for å velge om du vil motta meldinger fra nettverket om ulike temaer, for eksempel trafikkforhold, og administrere emnene Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Maler for å vise, redigere eller slette de forhåndsangitte meldingene som kan brukes når du skriver meldinger Smileys for å vise, redigere eller slette forhåndsangitte smileys som kan brukes når du skriver meldinger Signaturer for å behandle signaturen som vil bli lagt til meldingen Velg Inkluder signatur for å aktivere eller deaktivere automatisk innsetting av signatur. Velg Signaturtekst når du vil redigere signaturen. 32

33 Sendingsprofil for å administrere sendingsprofilene Velg ønsket profil og ett av disse alternativene: Nummer til meldingssentral for å lagre telefonnummeret som er nødvendig for å kunne sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren. Meldinger sendes som (nettverkstjeneste) for å velge meldingstypen Tekst, Faks, Personsøker eller E-post Meldingsgyldighet (nettverkstjeneste) for å angi hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen. Endre navn på sendingsprofil for å endre navn på sendingsprofilen Leveringsrapporter (nettverkstjeneste) for å be nettverket om å sende leveringsrapporter på meldingene. Svar via samme sentral (nettverkstjeneste) for å gi mottakeren mulighet til å svare gjennom meldingssenteret Tegnstøtte (nettverkstjeneste) for å angi om kodingen Fullstendig eller Redusert skal brukes når du sender en tekstmelding Nummerfiltrering for å vise eller redigere listen over filtrerte numre Bla til et nummer og velg Valg > Legg til nummer eller Slett fra liste for å legge til et nummer på filtreringslisten eller slette det uthevede nummeret fra listen. Meldinger fra de filtrerte numrene vil bli lagret direkte i mappen Filtrerte meldinger. 33

34 Når du mottar et anrop fra et filtrert nummer, vil ikke telefonen ringe eller vibrere, uansett hvilken modus den er i. Hvis anropet ikke blir besvart, lagres det i mappen Ubesvarte anrop under Anropslogg. Rediger tjenestekomm. (nettverkstjeneste) Velg Rediger tjenestekomm. for å sende en tjenesteanmodning til tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Kontakter Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne og i SIMkortets minne. I den innebygde telefonboken kan du lagre opptil 200 navn. Søke etter et navn og telefonnummer I standby-modus velger du Meny > Kontakter > Søk. Tast inn de første bokstavene i navnet du søker etter, og velg Søk. Bla oppover eller nedover til du finner ønsket navn. HURTIGSØK: Bla nedover i standby-modus, og tast inn de første bokstavene i navnet. Bla til ønsket navn. Du kan også bruke følgende alternativer i Kontakter-menyen: Legg til kontakt for å lagre navnene og telefonnumrene i telefonboken 34

35 Slett for å slette navn og telefonnumre fra telefonboken enkeltvis eller alle samtidig Kopier for å kopiere alle navnene og telefonnumrene på en gang eller enkeltvis fra den innebygde telefonboken til SIM-kortet, eller omvendt Innstillinger: Se Innstillinger for Kontakter s. 35. Hurtigvalg for å aktivere hurtigvalgfunksjonen og redigere numrene som er tilordnet hurtigvalgtastene Nummerfiltrering: Se Nummerfiltrering på side 33. Tjenestenumre (nettverkstjeneste) for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet Infonumre (nettverkstjeneste) for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet Innstillinger for Kontakter I standby-modus velger du Meny > Kontakter > Innstillinger og ett av disse alternativene: Nummer til talepostkasse (nettverkstjeneste) for å lagre og endre telefonnummeret til talepostkassen din Minne i bruk for å velge om navn og telefonnumre skal lagres i Telefon eller SIM-kort Når du skifter SIM-kort, velges SIM-kort-minnet automatisk. Kontaktervisning for å velge hvordan navnene og telefonnumrene skal vises 35

36 Når du viser Detalj. for en kontakt med Kontaktervisning satt til Navneliste eller Bare navn, blir navnet eller telefonnummeret som er lagret i SIMkortminnet, indikert med i øvre høyre hjørne av displayet, og navnet eller telefonnummeret som lagres i telefonminnet, blir indikert med. Minnestatus for å se hvor mange navn og telefonnumre som allerede er lagret, og hvor mange flere som kan lagres i hver telefonbok. Kontaktbilder for å velge om ikonene skal vises med navnene og numrene i telefonboken Når Kontaktbilder er satt til På, kan du velge et ikon når du legger til en ny kontakt i telefonboken. Du kan også endre ikon for en kontakt du viser, ved å velge Valg > Endre bilde. Anropslogg Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, omtrentlig lengde på samtalene og antallet sendte og mottatte meldinger. Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop hvis den er slått på og innenfor dekningsområdet for nettverket, og hvis nettverket har støtte for disse funksjonene. 36

37 Anropslogger I standby-modus velger du Meny > Anropslogg > Ubesvarte anrop, Mottatte anrop eller Oppringte numre > Valg for å vise tidspunkt for anropet, redigere, vise eller ringe til det registrerte telefonnummeret, legge det til i telefonboken eller i listen over filtrerte numre, eller slette det fra anropsloggen. Du kan også sende en tekstmelding. Hvis du vil tilbakestille anropsloggene, velger du Meny > Anropslogg > Slett anropslogg i standby-modus, og velger deretter listene du vil tilbakestille. Samtaletidtakere Velg Meny > Anropslogg >Samtalevarighet for å vise den omtrentlige varigheten av siste samtale, alle mottatte eller alle utgående anrop eller den omtrentlige totale varigheten for alle samtalene. Hvis du vil tilbakestille tidtakerne, velger du Nullstill tidtakere, angir sikkerhetskoden og velger OK. Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre. Meldingsteller Meldingsteller-menyen finner du også i Meldinger-hovedmenyen. Se Meldingsteller s

38 Innstillinger I denne menyen kan du justere forskjellige telefoninnstillinger. Du kan også stille tilbake noen menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene ved å velge Gjenopprett fabrikkinnst.. Toneinnstillinger Velg Meny > Innstillinger > Toneinnstillinger og ett av følgende alternativer: Ringetone for å angi tonen for innkommende anrop Ringevolum for å stille inn volumnivå for ringe- og meldingsvarselstoner Hvis du setter Ringevolum til nivå 2 eller høyere, ringer telefonen slik at ringevolumet stiger fra nivå 1 til nivået du har angitt, ved innkommende anrop. Vibrerende varsling for å angi at telefonen skal vibrere når du mottar et anrop eller en tekstmelding Varseltone for melding for å angi hvilken tone som skal høres når du mottar en tekstmelding Tastevolum for å angi volumet for tastaturtoner Varseltoner for å angi at telefonen skal gi en varseltone, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm Rytmisk lysvarsling for å angi at bakgrunnsbelysningen skal følge rytmen til ringetonen ved innkommende anrop eller meldinger 38

39 Display-innstillinger Velg Meny > Innstillinger > Display-innstillinger og ett av følgende alternativer: Strømsparingsklokke for å angi at telefonen skal vise den digitale eller klassiske klokken, samt alle hoveddisplayikonene, som skjermsparer Velg Digitalklokke eller Klassisk klokke for å bruke den digitale eller klassiske klokken som skjermsparer. Velg Av for å slå av Strømsparingsklokke. Operatørlogo (nettverkstjeneste) for å angi om operatørlogoen skal være på eller av i standby-modus Vis celleinfo (nettverkstjeneste) for å stille inn telefonen til å angi når den brukes i et mobiltelefonnett som er basert på MCN-teknologi (mikromobiltelefonnett) Tid for bakgrunnsbel. for å velge om bakgrunnsbelysningen skal være slått på i 15 sekunder (Normal), 30 sekunder (Forlenget) eller ikke i det hele tatt (Av) Selv om Av er valgt, lyser bakgrunnsbelysningen i 15 sekunder når telefonen blir slått på. Skjermsparer for å slå skjermspareren på eller av, angi hvor lang tid det skal gå før skjermspareren aktiveres (Tidsavbrudd) eller velge bilde for skjermspareren (Skjermsparer) Profiler Du kan tilpasse profilene til å bruke bestemte funksjoner, for eksempel ringetoner og skjermsparer. 39

40 Velg Meny > Innstillinger > Profiler. Velg profilen du vil endre, og trykk Tilpass. Du kan også endre innstillingene for den gjeldende profilen i menyen Toneinnstillinger (se Toneinnstillinger s. 38) og menyen Display-innstillinger (se Display-innstillinger s. 39). Slik aktiverer du en profil raskt i standby-modus: Trykk raskt på avslutningstasten, bla til ønsket profil og velg OK. Tidsinnstillinger Velg Meny > Innstillinger > Tidsinnstillinger og ett av følgende alternativer: Klokke for å skjule eller vise klokken, stille klokken eller redigere tidsformatet Angi dato for å angi datoen Autooppdater dato og tid (nettverkstjeneste) for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato fra nettverket Bruk av denne funksjonen kan føre til at enkelte angitte alarmer utløper. Merk: Hvis batteriet fjernes fra telefonen, må du kanskje angi klokkeslett og dato på nytt. Anropsinnstillinger Velg Meny > Innstillinger > Anropsinnstillinger og ett av følgende alternativer: Viderekobling (nettverkstjeneste) for å viderekoble innkommende samtaler til talepostkassen eller til et annet telefonnummer 40

41 Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge Viderekoble hvis opptatt for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig. Når Viderekoble alle taleanrop er aktivert, vises på displayet i standby-modus. Hvis du vil deaktivere alle viderekoblinger, velger du Deaktiver all viderekobling. Du aktiverer valgte viderekoblingsalternativ ved å velge Aktiver, og deaktiverer det ved å velge Deaktiver. Hvis du vil kontrollere om det valgte alternativet er aktivt, velger du Sjekk status. Du kan angi en forsinkelse for enkelte viderekoblinger ved å velge Velg forsinkelse (ikke tilgjengelig for alle viderekoblingsalternativer). Gjenta automatisk for å angi at telefonen skal gjøre opptil ti forsøk på å koble opp samtalen etter et mislykket oppringingsforsøk Samtale venter (nettverkstjeneste) for å angi at nettverket skal gi deg beskjed om innkommende anrop mens du har en aktiv samtale Send anrops-id (nettverkstjeneste) for å angi at ditt telefonnummer skal vises (På) eller skjules (Av) fra personen du ringer til Når du velger Standard, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren. Linje for utg. anrop (nettverkstjeneste) for å velge telefonlinje 1 eller 2 for oppringing, eller hindre linjevalg, hvis dette støttes av SIM-kortet Nummerfiltrering, se Nummerfiltrering på side

42 Telefoninnstillinger Velg Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger og ett av følgende alternativer: Språk for å velge språk for displayteksten Tastelåsinnstillinger. Automatisk tastelås > På for å aktivere den automatiske tastelåsen Angi forsinkelsestiden i formatet minutter:sekunder, og velg OK. Du kan stille inn tiden fra 10 sekunder til 59 minutter og 59 sekunder. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du Av. Tastelåskode for å aktivere sikkerhetstastelåsen Tast inn sikkerhetskoden, og velg OK. Etter at du har valgt På, ber telefonen om sikkerhetskoden hver gang du velger Opphev. Hvis du vil deaktivere sikkerhetstastelåsen, velger du Av. Valg av nettverk for å stille inn telefonen til automatisk å velge et mobiltelefonnett som er tilgjengelig lokalt. Du kan også angi nettverk manuelt. Oppstarttone for å slå på eller av lyden du hører når telefonen blir slått på Velkomstmelding for å skrive inn en melding som skal vises kort på displayet når telefonen blir slått på Bekrefte SIM-tjenester. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. 42

43 Kostnadsinnstillinger Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre. Velg Meny > Innstillinger > Kostnadsinnstillinger og ett av følgende alternativer: Forhåndsbetalt kreditt (nettverkstjeneste) for å vise informasjon om forhåndsbetalt kreditt Når du bruker et forhåndsbetalt SIM-kort, kan du bare ringe når du har nok kreditt igjen på SIM-kortet. Merk: Når du er gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan du bare ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Samtaletidtaker for å aktivere eller deaktivere visning av samtaletid Sammendrag for å aktivere eller deaktivere omtrentlig rapportering av samtaletid Anropskostnader (nettverkstjeneste) for å vise kostnaden for siste samtale eller for alle samtaler, vist i enheter angitt i funksjonen Vis kostnader som Tillatte numre for å begrense utgående samtaler til utvalgte telefonnumre, hvis dette tillates av SIM-kortene (PIN2-kode kan være nødvendig) Innst. for ekstrautstyr Velg Meny > Innstillinger > Innst. for ekstrautstyr > Hodetelefon eller Slyngesett og ett av følgende alternativer: 43

44 Standardprofil for å velge hvilken profil telefonen skal bruke når ekstrautstyret er koblet til Automatisk svar for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder Funksjonen for innstilling av ekstrautstyr blir synlig først når en av ekstrautstyrsenhetene har vært koblet til telefonen. De andre elementene som er relatert til ekstrautstyr, blir også synlige først når den tilsvarende ekstrautstyrsenheten har vært koblet til telefonen. Sikkerhetsinnstillinger Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Velg Meny > Innstillinger > Sikkerhetsinnstillinger og ett av følgende alternativer: Kontroll av PIN-kode for å angi at telefonen skal be om PIN-kode for SIMkortet når telefonen blir slått på Noen SIM-kort tillater ikke at denne funksjonen blir slått av. Anropssperring (nettverkstjeneste) for å begrense oppringing og mottak av samtaler på telefonen Velg ett av sperrealternativene og slå alternativet på (Aktiver) eller av (Deaktiver), eller kontroller om en tjeneste er aktivert (Sjekk status). Lukket brukergruppe (nettverkstjeneste) for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg 44

45 Sikkerhetsnivå for å styre bruken av telefonen eller telefonminnet Angi sikkerhetskoden, velg Telefon for å angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når et nytt SIM-kort settes inn, eller velg Minne for å angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når et nytt SIM-kort blir satt inn og du velger den interne telefonboken, eller velg Ingen for å angi at telefonen ikke skal be om sikkerhetskoden når et nytt SIM-kort blir satt inn, eller den interne telefonboken blir valgt. Merk: Når du endrer sikkerhetsnivå, kan det hende at alle anropslistene, inkludert ubesvarte anrop, mottatte anrop og oppringte numre, tømmes. Endre tilgangskoder for å endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord Disse kodene kan kun inneholde sifre fra 0 til 9. Bruk ikke tilgangskoder som likner på nødnumre, som for eksempel 112. Dette hindrer at du ringer opp nødnummeret ved et uhell. Innstilling for høyre valgtast I standby-modus kan du velge Gå til for å få tilgang til en liste over snarveier. Hvis du vil definere eller organisere snarveiene, velger du Meny > Innstillinger > Innstillinger for høyre valgtast og ett av de følgende alternativene: Foreta valg for å velge hvilke funksjoner du vil ha som snarveier Merk ønskede funksjoner og velg Merk. Funksjonene vises i snarveilisten i den rekkefølgen du velger dem. Når du er ferdig med å velge funksjoner, velger du Utført > Ja for å lagre endringene. 45

46 Organiser for å organisere rekkefølgen på funksjonene i snarveilisten Merk funksjonen du ønsker å flytte, velg Flytt og ønsket flyttealternativ. Når du er ferdig med å organisere funksjoner, velger du Tilbake > Ja for å lagre endringene. Gjenopprette fabrikkinnstillinger Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, velger du Meny > Innstillinger > Gjenopprett fabrikkinnst.. Angi sikkerhetskoden og velg OK. Navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, slettes ikke. Klokke I standby-mode velger du Meny > Klokke og ett av disse alternativene: Alarmtid for å angi klokkeslett for alarmen Skriv inn klokkeslettet og velg OK. Alarmtone for å velge tone for alarmen Gjenta alarm for å angi at alarmen kun skal ringe én gang eller gjentatte ganger på bestemte ukedager Snakkende klokke for å la telefonen fortelle deg klokkeslettet Tidsinnstillinger. Se Tidsinnstillinger s. 40 Når alarmen går av, velger du Stopp for å stoppe alarmen eller Slumre for å stoppe alarmen og angi at den skal ringe på nytt etter 10 minutter. 46

47 Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger Stopp, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg Nei for å slå av enheten, eller Ja for å ringe og motta anrop. Ikke velg Ja når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare. Huskelapper Du kan lagre små tekstnotater med en alarm. Velg Meny > Huskelapper og ett av følgende alternativer: Legg til ny for å legge til en ny påminnelse Vis alle for å vise alle huskelappene Slett for å slette huskelappene Alarmtone for å velge alarmtone for utløpet av huskelappen Mens du viser huskelappen, kan du velge Valg > Slett, Rediger eller Send. Når tiden for huskelappen er kommet, velger du Avbryt for å stoppe alarmen, eller Utsett for å la telefonalarmen ringe igjen etter 10 minutter. Spill Hvert spill har en kort hjelpetekst. Du justerer innstillinger for alle spillene ved å velge Meny > Spill > Innstillinger. Du kan stille inn lyd (Spillyder) og vibrering (Vibrering) for spillet. 47

48 Tilbehør Kalkulator Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger. Velg Meny > Tilbehør > Kalkulator. 1. Trykk tastene 0 til 9 for å sette inn sifre og # for å sette inn et desimaltegn. Hvis du vil slette det siste sifferet, velger du Bakov.. Hvis du vil endre fortegnet for tallet du har angitt, trykker du *. 2. Bla oppover eller nedover for å utheve +, -, x eller /. 3. Gjenta trinn 1 og 2 hvis det er nødvendig. 4. Du får resultatet ved å velge Er lik. Omregning Du kan konvertere ulike måleenheter. I standby-modus velger du Meny > Tilbehør > Omregning. Du kan få tilgang til de fem siste omregningene ved å velge Siste 5 omregn. Du kan også velge å bruke de seks forhåndsdefinerte enhetskategoriene: Temperatur, Vekt, Lengde, Areal, Volum og Valuta. Du kan legge til dine egne omregninger med Mine omregn.. Når du utfører en omregning, kan du bla opp eller ned for å bytte plassering for enhetene i omregningen. 48

49 Nedtellingstidtaker Velg Meny > Tilbehør > Nedtellingstidtaker. Angi klokkeslettet for alarmen i formatet timer:minutter og velg OK. Du kan også skrive inn et notat for alarmen, endre tiden og stoppe tidtakeren. Mens tidtakeren går, vises i standby-modus. Når tiden for alarmen nås, gir telefonen fra seg en tone og blinker med den relaterte teksten. Velg Ny st. for å starte tidtakeren på nytt eller Avbryt for å stoppe alarmen. Hvis du lar tidtakeren kjøre i bakgrunnen, fører dette til økt forbruk av batteriet og at batteriets levetid reduseres. Stoppeklokke Velg Meny > Tilbehør > Stoppeklokke. Velg Start for å starte tidtakingen. Når du vil måle tiden, velger du Stopp. Når tidtakingen er stoppet, kan du velge Valg > Start, Tilbakestill eller Avslutt. Hvis du vil at tidtakingen skal fortsette i bakgrunnen mens den går, trykker du på avslutningstasten. Mens tiden går, blinker i standby-modus. Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt forbruk av batteriet og at batteriets levetid reduseres. 49

50 Toneredigering Velg Meny > Tilbehør > Komponist og en tone. Du kan lage dine egne ringelyder ved å taste inn notene. Trykk for eksempel 4 for noten f. 8 forkorter (-) og 9 forlenger (+) varigheten på noten eller pausen. 0 setter inn en pause. * angir oktaven. # setter kryss for noten (ikke tilgjengelig for notene e og b). Bla til venstre eller høyre hvis du vil flytte markøren til venstre eller høyre. Velg Bakov. for å slette en note eller pause til venstre for markøren. Når tonen er fullført, velger du Valg og velger Spill av, Lagre, Tempo, Send, Tøm skjerm eller Avslutt. Demo-modus Se Demo-modus s. 20. SIM-tjenester Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. 50

51 5. Batteriinformasjon Lading og utlading Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten. Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen. 51

52 Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 C og 25 C (59 F og 77 F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall. Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte: Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å mistenke at batteriet ikke er et ekte Nokia-batteri, bør du unngå å bruke det og ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-servicebutikk eller - forhandler for å få hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet 52

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1100 9310113 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet Rh-18 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2300. 9310782 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2300. 9310782 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2300 9310782 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2600 9233694 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH 59 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1600. 9239735 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1600. 9239735 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1600 9239735 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-64 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352755

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth-headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-59W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Brukerhåndbok 9353913

Brukerhåndbok 9353913 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353913

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok 9239252 Utgave 2 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløs GPS-modul (LD-1W) 9236273 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet LD-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave Brukerhåndbok for Medallion I 9362377 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RX-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-3W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210. 9354536 Utgave 3

Brukerhåndbok for Nokia 7210. 9354536 Utgave 3 Brukerhåndbok for Nokia 7210 9354536 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-53W) Brukerhåndbok

Trådløst Nokia-headset (HS-53W) Brukerhåndbok Trådløst Nokia-headset (HS-53W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-53W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave Brukerhåndbok 9355210 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-9 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO

Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok. 9200783 1. utgave NO Nokia Bluetooth-headset BH-701 Brukerhåndbok 9200783 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-74W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen. 9230889 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen. 9230889 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen 9230889 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-37 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH-201 9200042/1

Nokia Bluetooth Headset BH-201 9200042/1 Nokia Bluetooth Headset BH-201 1 3 7 9 2 5 4 6 8 12 13 10 11 9200042/1 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-52W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354286

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen 9243411 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-53 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352351

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-headset BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-107W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204662/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204662/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204662/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-98W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352603

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1

Nokia Bluetooth-headset BH-215 9211754/1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-129W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353822

Detaljer

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353362

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CC-140D er

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brukerhåndbok 9248116 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-25W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2

Brukerhåndbok. 9351840 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9351840

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9355174

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet LS-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Luna

Brukerhåndbok for Nokia Luna Brukerhåndbok for Nokia Luna 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig. Fjern headsettet fra holderen,

Detaljer

Brukerhåndbok 9352418 2. utgave

Brukerhåndbok 9352418 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352418

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH-304 9204670/1

Nokia Bluetooth Headset BH-304 9204670/1 Nokia Bluetooth Headset BH-304 6 7 8 9 10 611 11 11 612 9204670/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-79W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://no.yourpdfguides.com/dref/828807

Din bruksanvisning NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://no.yourpdfguides.com/dref/828807 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning 9356674 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok 9351664

Brukerhåndbok 9351664 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok Nokia

Detaljer

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette BH-216-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-607. 2.0 utgave

Nokia Bluetooth-headset BH-607. 2.0 utgave Nokia Bluetooth-headset BH-607 2 3 1 4 5 6 7 8 9 11 10 2.0 utgave 12 13 14 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette BH-607-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Nokia trådløst tastatur (SU-8W) Brukerhåndbok

Nokia trådløst tastatur (SU-8W) Brukerhåndbok Nokia trådløst tastatur (SU-8W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-8W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-803 Brukerhåndbok. 9200804 1. utgave NO

Nokia Bluetooth-headset BH-803 Brukerhåndbok. 9200804 1. utgave NO Nokia Bluetooth-headset BH-803 Brukerhåndbok 9200804 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-89W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-219. 2.0. utgave

Nokia Bluetooth-headset BH-219. 2.0. utgave Nokia Bluetooth-headset BH-219 2.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet BH-219 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok 9356921 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE

Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM 69 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 105

Brukerhåndbok Nokia 105 Brukerhåndbok Nokia 105 1.0. utgave NO For din egen sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk. SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED

Detaljer