Brukerhåndbok utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok. 9355742 1. utgave"

Transkript

1 Brukerhåndbok utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NMM-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra Copyright Nokia Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port og Xpress-on er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET PÅ ENHVER MÅTE SOM ER I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL- STANDARDEN ER FORBUDT, UNNTATT VED BRUK DIREKTE RELATERT TIL (A) DATA ELLER INFORMASJON (i) GENERERT AV OG ANSKAFFET UTEN KOSTNAD FRA EN FORBRUKER SOM IKKE DRIVER FORRETNINGSVIRKSOMHET I DENNE FORBINDELSE, OG (ii) BARE FOR PERSONLIG BRUK; OG (B) ANDRE BRUKSOMRÅDER SOM ER SPESIFIKT OG SEPARAT LISENSIERT AV MPEG LA, L.L.C. USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

4 Innhold FOR DIN SIKKERHET...11 Generell informasjon...15 Klistremerker i pakken...15 Tilgangskoder...15 Laste ned innhold og programmer...16 Nokia 7600-bildetelefon oversikt...18 Kamera og multimediemeldinger...18 Musikkspiller...18 Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager...19 Delt minne...19 Støtte for GSM- og UMTS-nettverk...20 GPRS for rask dataoverføring Telefonen...22 Taster og kontakter...22 Taster på forsiden og ørestykke...22 Taster på toppen...23 Taster på siden og infrarød-port...24 Kontakter på undersiden...24 Tre valgtaster...24 Standby-modus og display-indikatorer...25 Feste håndleddsstroppen...26 Bruke Nokia HS-3 headset...27 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 4

5 2. Komme i gang...28 Installere SIM-kortet og batteriet...28 Installering...28 Lade batteriet...30 Slå telefonen på og av...31 Skifte Xpress-on-sidedeksler...32 Bruke kameraet Grunnleggende funksjoner...37 Ringe opp...37 Besvare eller avvise et innkommende anrop...39 Funksjoner som er tilgjengelige under samtale...40 Bruke høyttaleren...41 Bruke taletasten...41 Tastaturlås...42 Skrive tekst...43 Intelligent ordbok...43 Slå intelligent ordbok på eller av...43 Bruke intelligent ordbok...44 Skrive sammensatte ord...45 Bruke tradisjonell skriving...45 Generelle instruksjoner for skriving av tekst Bruke menyen...47 Få tilgang til en menyfunksjon...47 Liste over menyfunksjoner Menyfunksjoner...57 Meldinger (Meny 1)...57 Tekst- og bildemeldinger (SMS)...57 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 5

6 Skrive og sende en tekst- eller bildemelding...57 Lese og svare på en tekst- eller bildemelding...60 Mapper for tekst- og bildemeldinger...61 Multimediemeldinger (MMS)...62 Skrive og sende en multimediemelding...63 Lese og svare på en multimediemelding...66 Mapper for multimediemeldinger...68 E-postmeldinger...68 Skrive og sende en e-postmelding...69 Koble til e-posttjenesten og hente nye meldinger...70 Mapper for e-postmeldinger...70 Taste inn e-postinnstillingene manuelt...71 Generelle innstillinger for e-postfunksjonen...74 Slette meldinger...74 Chat...74 Talemeldinger...75 Infomeldinger...76 Meldingsinnst...77 Innstillinger for tekstmeldinger...77 Innstillinger for multimediemeldinger...78 Andre innstillinger...79 Tjenestekomm Distribusjonslister...80 Anropslogg (Meny 2)...81 Ubesvarte, mottatte og utgående anrop...81 Anropstellere og samtaletidtakere...82 Kontakter (Meny 3)...83 Alternative metoder for tilgang til funksjoner i denne menyen...83 Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 6

7 Velge innstillingene for kontakter...84 Lagre navn og telefonnumre...84 Legge et bilde til et lagret navn og nummer...86 Endre bildet som er knyttet til et lagret navn...86 Søke etter et navn i Kontakter...87 Slette kontakter...87 Redigere et navn, nummer eller tekstelement...87 Kopiere kontakter...88 Taleoppringing...88 Spille inn et talesignal...89 Ringe opp ved hjelp av et talesignal...89 Spille av, endre eller slette et talesignal...89 Andre funksjoner relatert til kontaktlisten...89 Hurtigvalg...90 Visittkort...91 Profiler (Meny 4)...91 Innstillinger (Meny 5)...92 Personlige snarveier...92 Tids- og datoinnstillinger...93 Anropsinnstillinger...94 Telefoninnstillinger...95 Display-innstillinger...98 Toneinnstillinger Legge til nye toner i telefonen Innstillinger for ekstrautstyr Indikatorer for ekstrautstyr i standby-modus Sikkerhetsinnstillinger Gjenopprette fabrikkinnstillinger Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 7

8 Kamera (Meny 6) Ta et bilde eller spille inn et videoklipp Justere kamerainnstillingene Media Player (Meny 7) Direkteavspilt innhold Musikk (Meny 8) Spille av musikksporene som er overført til telefonen Innstillinger for musikkspilleren Galleri (Meny 9) Brukerrettigheter Organiserer (Meny 10) Klokkealarm Kalender Bruke de forskjellige kalendervisningene Lage et kalendernotat Når telefonen gir alarm for et notat Gjøremål Lommebok Lagre og endre personlig kortinformasjon Personlige notater Lommebok-innstillinger Spill (Meny 11) Programmer (Meny 12) Tilbehør (Meny 13) Kalkulator Regne om valuta Talekommandoer Legge til en talekommando i en menyfunksjon Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 8

9 Bruke en talekommando Spille av, endre eller slette en talekommando Nedtellingstidtaker Stoppeklokke Ta mellomtider eller rundetider Tilkobling (Meny 14) Bluetooth trådløs teknologi Generell informasjon Opprette en Bluetooth-tilkobling Deaktivere Bluetooth-funksjonen: Vise tilknyttede enheter Bluetooth-innstillinger Infrarød GPRS GPRS-indikatorer Velge GPRS-tilkoblingsmodus Modeminnstillinger for GPRS Tjenester (Meny 15) Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke lesertjenester Konfigurere telefonen for en lesertjeneste Lagre tjenesteinnstillingene som en melding Angi tjenesteinnstillingene manuelt Utseendeinnstillinger Innstillinger for informasjonskapsler Opprette forbindelse til en lesertjeneste Se på sidene for en tjeneste Bruke telefontastene mens du blar Avslutte en leserforbindelse Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 9

10 Bokmerker Motta et bokmerke Tjenesteinnboks Innstillinger for tjenesteinnboksen Tømme bufferminnet Sikkerhetsfunksjoner for lesertilkoblinger Sikkerhetsmodul Sertifikater Gå til (Meny 16) SIM-tjenester (Meny 17) PC-tilkobling USB-port for raske lokale tilkoblinger Bruke telefonen som et modem Informasjon om batteriet Lading og utlading STELL OG VEDLIKEHOLD VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 10

11 FOR DIN SIKKERHET Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 11

12 FORNUFTIG BRUK Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. VANNTOLERANSE Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. RINGE Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på. Du avslutter samtalen ved å trykke på. Du besvarer et anrop ved å trykke på. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 12

13 NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter. Nettverkstjenester Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM og UMTS-nettverk. Dobbelt nettverk (drift i både GSM/EGSM- og UMTS-nettverk) er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen. Denne mobiltelefonen er en 3GPP GSM Release 99-terminal som støtter GPRS-tjenesten, og som dessuten er utformet for å støtte Release 97 GPRS-nettverk. Det kan imidlertid ikke garanteres at mobiltelefonen vil fungere i alle Release 97 GPRS-nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren eller en Nokia-forhandler hvis du vil ha mer informasjon. Denne telefonen støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IPprotokoller. Enkelte funksjoner på denne telefonen, for eksempel MMS, surfing, e-post og nedlasting av innhold via leser eller via MMS, krever nettverksstøtte for disse teknologiene. Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefontjenester. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 13

14 Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/ eller tjenester. Om ekstrautstyr Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-12, LCH-9 og LCH-12. Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 14

15 Generell informasjon Klistremerker i pakken Klistremerkene kan inneholde viktig informasjon om tjenester og kundestøtte. Oppbevar disse klistremerkene på et trygt og sikkert sted. Fest klistremerket til kortet Club Nokia Invitation Card, som følger med i pakken. Fest klistremerket på garantikortet. Tilgangskoder Sikkerhetskode: Denne koden blir levert med telefonen. Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot bruk av uvedkommende. Den forhåndsinnstilte koden er Du må endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden med funksjonene Tilgangskoder og Sikkerhetsnivå i Sikkerhetsinnstillinger-menyen. Hold den nye koden hemmelig og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. PIN-kode: PIN-koden (Personal Identification Number) kan leveres med SIMkortet. Den beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Hvis du aktiverer PINkontroll-funksjonen i Sikkerhetsinnstillinger-menyen, spør telefonen om koden hver gang telefonen blir slått på. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 15

16 Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Tast inn PUK-koden og trykk OK. Tast inn en ny PIN-kode og trykk OK. Tast inn den nye koden en gang til og trykk OK. PIN2-kode: Denne koden kan bli levert med SIM-kortet, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel tellerskritt-tellere. PUK- og PUK2-koder: PUK- og PUK2-kodene kan bli levert med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med nærmeste tjenesteleverandør for å få koden. Sperrepassord: Du trenger sperrepassordet når du bruker funksjonen Anropssperring i menyen Sikkerhetsinnstillinger. Modul-PIN-kode og signatur-pin-kode: Du må ha modul-pin-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Du trenger signatur-pin-koden til den digitale signaturen. Disse PIN-kodene kan komme med SIM-kortet hvis kortet inneholder en sikkerhetsmodul. Lommebokkode: Du trenger lommebokkoden for å bruke lommeboktjenestene. UPIN- og UPUK-koder: UPIN-koden kan følge med USIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner. UPIN-koden beskytter USIM-kortet mot bruk av uvedkommende. UPUK-koden kan følge med USIM-kortet og kreves for å oppheve blokkering av en UPIN-kode. Laste ned innhold og programmer Det kan være du kan laste ned nytt innhold (for eksempel bilder og videoklipp) og programmer til telefonen (nettverkstjeneste). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 16

17 1. Velg nedlastingsfunksjonen i for eksempel Programmer-, Galleri- eller Spillmenyen. Hvis du vil få tilgang til nedlastingsfunksjonen, kan du se den respektive menybeskrivelsen. En liste over bokmerker vises. Velg Flere bokmerker for å vise bokmerkene som er tilgjengelige i Tjenester-menyen. 2. Velg bokmerket til lesersiden du vil ha tilgang til. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du endre det aktive settet med tilkoblingsinnstillinger i Tjenester-menyen og prøve å koble til på nytt. Følg instruksjonene fra tjenesten. Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer. Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som ved alle andre områder. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 17

18 Nokia 7600-bildetelefon oversikt Nokia 7600-bildetelefonen er en allsidig multimedietelefon med mange praktiske funksjoner for daglig bruk. Noen av disse funksjonene er beskrevet kort her. Kamera og multimediemeldinger Telefonen har et innebygd kamera som kan brukes til å ta bilder og ta opp korte videoklipp med lyd. Du kan legge ved bildet eller videoklippet i en multimediemelding, og sende det via multimediemeldingstjenesten (Multimedia Messaging Service MMS) til en kompatibel enhet (nettverkstjeneste). Bildene kan også brukes som bakgrunnsbilder i standby-modus eller som miniatyrbilder i kontaktlisten. Musikkspiller Telefonen inneholder en musikkspiller som gjør det mulig å lytte til lydfiler ved hjelp av hodetelefoner eller telefonens høyttaler. Du kan overføre lydfilene til telefonen via PC-programvaren Nokia Audio Manager, som finnes på CD-ROMplaten i salgspakken. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 18

19 Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager CD-ROM-platen som leveres med telefonen, inneholder programvaren for Nokia PC Suite, som inneholder en omfattende samling av forskjellige programmer. Med disse programmene kan du for eksempel lage nye ringetoner, administrere bildene og videoklippene du har tatt med telefonens kamera, samt installere nye Java TM -programmer i telefonen. Med programmet Nokia Audio Manager kan du overføre AAC- eller MP3- musikkfiler fra en kompatibel PC til telefonen via USB-kabelen (DKU-2). Denne kabelen blir levert med telefonen. Du kan også opprette spillelister av musikkfilene dine, og lagre CD-lydfiler i AAC-format og deretter overføre dem til telefonen. Deretter kan du spille av musikkfilene i Musikk-menyen i telefonen. Nokia PC Suite er også tilgjengelig på Nokias web-område, Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen og hjelpefilene som følger med Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager. Delt minne Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: kontaktliste, tekstog multimediemeldinger, bilder, videoklipp, ringetoner og musikkfiler i Gallerimenyen, bokmerker, kalender- og gjøremålsnotater, Java-spill og -programmer. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene (selv om enkelte av funksjonene kan ha en bestemt mengde minne spesielt tildelt i tillegg til mengden minne som deles med andre funksjoner). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 19

20 Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte minnet, før du fortsetter. Du kan sjekke mengden ledig og brukt delt minne med Minnestatus-funksjonen i menyen Telefoninnstillinger. Se side 95. Støtte for GSM- og UMTS-nettverk Telefonen kan brukes i GSM 900-, GSM og UMTS-nettverk. UMTS-nettverket gjør det mulig med rask kommunikasjon og samtidig bruk av flere anropsfunksjoner. Når telefonen bruker et UMTS-nettverk, kan du for eksempel ta et bilde under en samtale og sende det i en multimediemelding uten å avslutte samtalen (nettverkstjeneste). Telefonen velger GSM- eller UMTS-nettverk automatisk i henhold til nettverksparametrene og samtrafikkavtalene mellom nettverksoperatørene. Når telefonen brukes i et UMTS-nettverk, vises i standby-modus hvis det støttes av nettverket. GPRS for rask dataoverføring Du kan bruke telefonen til raske GPRS-datatjenester (General Packet Radio Service) (nettverkstjenester). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 20

21 GPRS kan brukes til å få tilgang til WAP- og Internett-tjenester, sende og motta tekst- og multimediemeldinger og laste ned Java-spill og -programmer (nettverkstjenester). Abonner på GPRS-tjenesten fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, og lagre GPRS-innstillingene for funksjonene (for eksempel multimediemeldinger) som du vil bruke med GPRS-tjenesten. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 21

22 1. Telefonen Taster og kontakter Taster på forsiden og ørestykke 1. Ørestykke 2. - skriver tall og tegn. Hvis du trykker og holder inne, ringer telefonen til talepostkassen din (nettverkstjeneste). og brukes til forskjellige ting alt etter funksjon. 3. slår et telefonnummer eller besvarer anrop. Hvis du trykker denne tasten i standby-modus, vises de siste slåtte numrene veis blatast Med denne tasten kan du bla gjennom forskjellige lister, for eksempel kontakter og menyfunksjoner, og flytte markøren når du for eksempel skriver en melding. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 22

23 Hvis du trykker midt på blatasten, utfører telefonen funksjonen som vises over den. Hvis du trykker til venstre i standby-modus, åpnes et tekstredigeringsskjermbilde der du kan skrive og sende en tekstmelding. Hvis du trykker til høyre i standby-modus, åpnes kalenderen. 5. Tre valgtaster Hver av disse tastene utfører den funksjonen som vises i displayet over tasten. Den midtre valgtasten (merket med en blå prikk) finnes midt på den 4-veis blatasten. Se også Tre valgtaster på side avslutter en aktiv samtale eller avviser et anrop. Denne tasten går også ut av alle funksjoner. Taster på toppen 1. Av/på-tast Trykk inn og hold denne knappen når du vil slå telefonen av eller på. Hvis du trykker på denne tasten når tastaturet er låst, slås telefonens lys på i ca. 15 sekunder. 2. Kameratast som aktiverer kameraet når du vil ta et bilde eller spille inn et videoklipp Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 23

24 Taster på siden og infrarød-port 1. Taletast Trykk denne tasten for å starte taleinnspilling. Trykk og hold tasten inne for å aktivere taleoppringing. Se også Bruke taletasten på side Volumtast (volum opp) 3. Volumtast (volum ned) 4. Infrarød port for trådløs tilkobling til en kompatibel enhet Kontakter på undersiden 1. Laderkontakt 2. Pop-Port TM -kontakt med en integrert USBport 3. Mikrofon 4. Hull til bærestropp Tre valgtaster Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over dem. Venstre valgtast ( ) åpner vanligvis en liste over alternativer som er knyttet til gjeldende viste funksjoner. I standby-modus er valgtasten Galleri. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 24

25 Den midtre valgtasten, plassert midt på blatasten, utfører vanligvis standardoperasjonen for gjeldende funksjon. I standby-modus er valgtasten Meny. Den høyre valgtasten ( ) tar deg vanligvis tilbake til forrige menynivå i menyfunksjonene. I standby-modus avhenger funksjonen til denne tasten av innstillingene i menyen Personlige snarveier under Innstillinger-menyen. Se side 92. I standby-modus er denne tasten Kontakt hvis ingen andre funksjoner er tilordnet den. Ellers er tasten Gå til som gjør at du raskt får tilgang til funksjonene i listen. Standby-modus og display-indikatorer Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus. Følgende indikatorer vises i standby-modus. Andre viktige indikatorer er beskrevet i denne håndboken. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 25

26 1. Viser navnet på nettverket telefonen brukes i, eller operatørlogoen. 2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet. Indikatoren under søylen er når du bruker telefonen i et UMTS-nettverk. 3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet. 4. Veiledningstekster for de tre valgtastene. Feste håndleddsstroppen Træ stroppen slik det er vist på bildet, og stram den. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 26

27 Bruke Nokia HS-3 headset Koble kompatibelt headset til Pop-Port-kontakten på telefonen. Advarsel! Disse hodetelefonene kan påvirke din mulighet din til å høre lyder rundt deg. Ikke bruk disse hodetelefonene i situasjoner som kan medføre risiko. Koble sammen de to kablene, og bær hodetelefonene som vist på bildet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 27

28 2. Komme i gang Installere SIM-kortet og batteriet Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn. SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut. Før du installerer eller fjerner SIM-kortet, må du alltid slå av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. Installering Når du skal åpne baksidedekselet på telefonen, må du først fjerne ett av de to sidedekslene på telefonen. 1. Legg telefonen med displayet vendt nedover og kameralinsen pekende opp til venstre, og ta av det høyre sidedekselet fra telefonen (1). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 28

29 2. Skyv baksidedekselet mot bunnen av telefonen (2) og løft det av telefonen (3). 3. Ta ut batteriet ved å løfte det fra kanten (4). 4. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet (5). Kontroller at de gylne kontaktene på kortet vender nedover, og at det skråskårne hjørnet peker mot kameralinsen. 5. Rett inn batterikontaktene med de tilsvarende kontaktene på telefonen (6), og skyv batteriet mot telefonen til det låses på plass. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 29

30 6. Plasser baksidedekselet over batteriet (7) og skyv det forsiktig på plass (8). Kontroller at dekselet sitter riktig på plass. 7. Sett sidedekselet på plass igjen ved å skyve det mot telefonen. Kontroller at sidedekselet sitter riktig på plass. Lade batteriet Ikke lad opp batteriet når bakdekselet eller sidedekslene på telefonen er tatt av. Se også Informasjon om batteriet på side Koble til pluggen fra laderen til bunnen av telefonen. 2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen. Ladeindikatorlinjen begynner å rulle på displayet. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før denne indikatoren vises. Du kan bruke telefonen mens du lader. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 30

31 3. Det tar omtrent halvannen time å lade batteriet som følger med telefonen, med ACP-12-laderen. 4. Hvis Lader ikke vises, må du vente en stund, koble fra laderen, plugge den inn igjen og prøve på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan lade, må du ta kontakt med leverandøren. 5. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter ladeindikatoren å rulle. Koble laderen fra stikkontakten og telefonen. Slå telefonen på og av Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. Trykk og hold inne strømbryteren. Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode eller sikkerhetskode, skriver du inn koden og trykker OK. Se også Tilgangskoder på side 15. Hvis telefonen viser Sett inn SIM-kort selv om SIMkortet er satt inn på riktig måte, eller SIM-kort støttes ikke, setter du inn kortet på nytt. Hvis teksten fremdeles vises på displayet, må du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 31

32 TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har to innebygde antenner (blå områder på bildet). Som med alle andre radiosendere, må antennene ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennene påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen. Skifte Xpress-on-sidedeksler Før du bytter sidedeksler, slå alltid av strømmen og koble telefonen fra laderen eller andre enheter. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler. Du kan skifte sidedekslene på telefonen. 1. Legg telefonen med displayet vendt oppover og kameralinsen pekende til høyre, og ta av sidedekslene fra hjørnet merket med teksten "Nokia" (1). Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 32

33 2. Rett inn det nye, høyre sidedekselet med telefonen (2). 3. Sett på det nye, høyre sidedekselet ved å skyve endene mot telefonen. Kontroller at sidedekselet sitter riktig på plass. 4. Rett inn det nye, venstre sidedekselet med telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 33

34 5. Sett på det nye, venstre sidedekselet ved å skyve endene mot telefonen. Kontroller at sidedekselet sitter riktig på plass. Bruke kameraet Telefonen har et innebygd kamera som kan brukes til å ta bilder og ta opp videoklipp. Hvis du vil ha informasjon om kamerainnstillingene, kan du se Kamera (Meny 6) på side 105. Bilder og videoklipp bruker delt minne. Se side 19. Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. 1. Du aktiverer kameraet ved å trykke på kameratasten på toppen av telefonen i standby-modus. Det levende bildet vises på displayet. Du kan bruke displayet som søker. Hvis du trykker Valg, får du tilgang til de følgende funksjoner. Velg Endre modus for å sette kameraet i ønsket operasjonsmodus Du kan angi standardmodus i Kamera-menyen. Flere detaljer finner du under Kamera (Meny 6) på side 105. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 34

35 Tips: Hvis du vil skifte kameramodus raskt, trykker du og holder inne venstre eller høyre. Selvutløser for å angi at kameraet skal ta bildet innen 10 sekunder etter at du trykker Start. Demp lyd for å slå av mikrofonen når den valgte kameramodusen er Video. Åpne Galleri for å vise bildene i den ønskede mappen i Galleri-menyen. 2. Trykk Ta bilde (eller kameratasten) for å ta et bilde eller Spill inn (eller kameratasten) for å spille inn et videoklipp. Hvis du ikke trykker Ta bilde eller Spill inn innen ett minutt, må du trykke Fortsett for å aktivere kameraet på nytt. Det omtrentlige antall bilder som kan lagres i telefonen, vises øverst i displayet. Hvis avstanden til motivet er mindre enn 30 centimeter, kan det påvirke skarpheten i bildet. Når du spiller inn et videoklipp, vises den røde indikatoren og gjenværende innspillingstid øverst i displayet. Standard maksimumslengde for et videoklipp er 15 sekunder. Du kan endre denne tiden i Kameramenyen. Hvis du vil avslutte innspillingen og lagre videoklippet, trykker du Stopp. Hvis du vil stanse innspillingen midlertidig, trykker du Pause. Hvis du vil fortsette innspillingen, trykker du Fortsett. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 35

36 3. Bildet eller videoklippet lagres med standardnavnet i mappen Bilder eller Videoklipp i Galleri-menyen. Du kan definere standardnavnet i Kameramenyen. Bildene lagres i JPEG-format og videoklippene i 3GP-format. Hvis du vil slette det viste bildet, trykker du Slett. Hvis du vil vise videoklippet, trykker du Spill av. Hvis du vil ta et nytt bilde eller videoklipp, trykker du Tilbake. Hvis du trykker Valg, kan du for eksempel sende bildet eller videoklippet i en multimediemelding (nettverkstjeneste) eller via en infrarød- eller Bluetoothtilkobling til en kompatibel enhet. Du kan også knytte et portrettfoto til et navn eller telefonnummer i kontaktlisten. Merk at et videoklipp bare kan sendes i en multimediemelding hvis lengden på klippet er maksimum 15 sekunder. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 36

37 3. Grunnleggende funksjoner Ringe opp 1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster feil tegn, trykker du venstre eller høyre for å flytte markøren, og Bakover for å slette tegnet til venstre for markøren. Slik ringer du utenlandssamtaler: Trykk to ganger på for tegnet + (erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriv landskode, retningsnummer (fjern om nødvendig innledende 0) og telefonnummer. 2. Trykk for å slå nummeret. Slik tar du et bilde og sender det i en multimediemelding (kun i UMTSnettverk): Trykk på kameratasten og trykk Ta bilde (eller kameratasten på nytt). Hvis du vil sende bildet til en kompatibel enhet (nettverkstjeneste), trykker du Valg og velger Send. 3. Trykk for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket. Ringe et telefonnummer som er lagret i kontaktlisten Trykk ned (eller opp) i standby-modus. Tast inn den første bokstaven i navnet som er lagret med telefonnummeret. Bla til navnet med. Hvis du vil se på standardtelefonnummeret som ble lagret med navnet, trykker du Detaljer eller trykker og holder. Trykk for slå nummeret. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 37

38 Ringe et nylig slått nummer I standby-modus trykker du én gang for å vise de opptil 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk for å ringe nummeret. Hvis du vil ringe sist ringte nummer, trykker du to ganger på i standbymodus. Ringe til talepostkassen Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste) i standby-modus, trykker du og holder eller trykker og. Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker OK. Se også Talemeldinger på side 75. Når du har mottatt en talemelding, kan vises øverst i displayet (nettverkstjeneste). Trykk Lytt til hvis du vil ringe talepostkassen. Taleoppringing Du kan ringe opp et telefonnummer ved å si ett eller flere ord som er knyttet til det. Se Taleoppringing på side 88. Ringe med hurtigvalg Hvis du har tilordnet et telefonnummer til en av tastene til (se Hurtigvalg på side 90), kan du ringe opp telefonnummeret på følgende måter: I standby-modus trykker du ønsket nummertast og. ELLER Hvis funksjonen Hurtigvalg (se side 95) er slått på, trykker du og holder nummertasten i standby-modus til oppringingen starter. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 38

39 Ringe opp under en samtale (nettverkstjeneste) Under en samtale trykker du Valg og velger Nytt anrop. Skriv inn telefonnummeret, eller hent det fra kontaktlisten, og trykk Ring til eller. Den første samtalen blir satt på venting. Hvis du vil veksle mellom de to samtalene, trykker du Bytt eller. Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du eller trykker Valg og velger Avslutt samtale. Hvis du vil avslutte begge samtalene, trykker du Valg og velger Avslutt alle anrop. Hvis du vil slå sammen to samtaler til en konferansesamtale (nettverkstjeneste), trykker du Valg og velger Konferanse. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du Privat og deltakeren. Hvis du vil slå sammen samtalene igjen, velger du Konferanse. Når du vil avslutte samtalen, trykker du. Besvare eller avvise et innkommende anrop Trykk for å ta imot samtalen. Hvis du vil dempe ringetonen, trykker du Lydløs. Hvis du vil avvise anropet, trykker du eller trykker Valg og velger Avvis. Den avviste samtalen vil bli viderekoblet hvis du har aktivert et viderekoblingsalternativ som Viderekoble hvis opptatt. Hvis et kompatibelt headset, for eksempel Nokia HS-3, er koblet til telefonen, kan du svare på og avslutte en samtale ved å trykke headsetknappen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 39

40 Samtale venter Du kan besvare et anrop mens du har en annen samtale i gang hvis du har aktivert funksjonen Samtale venter i menyen Anropsinnstillinger (nettverkstjeneste). Hvis du vil svare på anropet, trykker du Svar eller. Den første samtalen blir satt på venting. Funksjoner som er tilgjengelige under samtale Du kan trykke Valg under en samtale for noen av følgende funksjoner: Demp mikrofon eller Mikrofon på, Avslutt samtale, Avslutt alle anrop, Kontakter, Meny, Sett på venting eller Innhent, Nytt anrop (nettverkstjeneste), Konferanse (nettverkstjeneste), Privat (nettverkstjeneste), Svar, Avvis, Bytt (nettverkstjeneste), Send DTMF, Høyttaler eller Håndsett, Lås tastatur, Overfør (nettverkstjeneste), Hodetelefon, Håndfri, Spill inn. Velg Send DTMF for å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel et passord. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i kontaktlisten. Du kan taste inn et ventetegn (w) eller et pausetegn (p) ved å trykke flere ganger. Overfør for å koble det ventende anropet til den aktive samtalen og koble deg selv fra samtalen. Hodetelefon eller Håndfri for å bytte den aktive samtalen til ønsket kompatibelt ekstrautstyr som er koblet til telefonen. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 40

41 Bruke høyttaleren Telefonen har en høyttaler som gjør at du kan bruke telefonen håndfritt under en samtale. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høyttaler. Viktig! Ikke hold telefonen nær øret når høyttaleren er i bruk, ettersom volumet kan være svært høyt. Slik aktiverer du høyttaleren under en samtale: Trykk Valg og velg Høyttaler eller trykk Høyttal. hvis det er tilgjengelig. Når høyttaleren er aktiv, vises øverst i displayet. Slik deaktiverer du høyttaleren: Trykk Valg og velg Håndsett eller trykk Håndsett hvis det er tilgjengelig. Hvis et kompatibelt bilmonteringssett, for eksempel CK-1W, eller hodetelefoner, for eksempel HS-3, er koblet til telefonen, erstattes alternativet Håndsett med Håndfri eller Hodetelefon, og valgtasten Håndsett endres til henholdsvis Håndfri eller Hodetel.. Bruke taletasten Taletasten er plassert over volumtastene på siden av telefonen. Denne tasten kan brukes til taleinnspilling, taleoppringing og talekommandoer. Hvis du vil bruke taletasten til taleoppringing, kan du se side 38 og 88. Hvis du vil bruke taletasten til talekommandoer, kan du se side 127. Disse funksjonene kan bare brukes i standby-modus. Taleinnspilling Du kan for eksempel spille inn et navn og telefonnummer og skrive det ned senere. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 41

42 Trykk taletasten for å starte taleinnspilling. Når du spiller inn, holder du telefonen i normal posisjon ved øret. Stopp innspillingen ved å trykke taletasten. Innspillingen lagres i Innspillingermappen i Galleri-menyen. Se side 111. Du kan også bruke taleinnspilling under en samtale (trykk Valg og velg Spill inn). Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre et svakt lydsignal hvert femte sekund. Tastaturlås Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken. Hvis du vil låse tastaturet, trykker du Meny i standby-modus, og deretter innen 1,5 sekunder. Trykk Opphev fulgt av innen 1,5 sekunder for å låse opp tastaturet. Hvis du har satt funksjonen Sikkerhetstastelås til På, må du taste en sikkerhetskode for å låse opp telefonen. Når tastaturet er låst: Indikatoren vises. Du kan besvare anrop ved å trykke. Under samtalen kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 42

43 Du kan også angi at tastaturet skal låses automatisk etter en viss tid (se Automatisk tastelås på side 96), samt at telefonen skal be om sikkerhetskode når du låser opp tastaturet (se Sikkerhetstastelås på side 96). Merk: Når tastaturlåsen er på (ON), kan det hende at du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk på. Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet. Skrive tekst Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger eller kalendernotater, med tradisjonell skriving eller intelligent ordbok. Intelligent ordbok Med intelligent ordbok kan du taste inn tegn ved å trykke én gang på en tast for hvert tegn. Denne skrivemetoden bruker en ordbok som er innebygd i telefonen. Slå intelligent ordbok på eller av Når du skriver tekst, trykker du Valg og velger Ordliste. Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du ønsket språk i listen over ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen. Hvis du vil tilbake til tradisjonell skriving, velger du Ordliste av. Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du ganger mens du skriver tekst, eller trykker og holder inne Valg. to Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 43

44 Bruke intelligent ordbok Kontroller at indikatoren vises øverst i displayet. 1. Skriv et ord ved å bruke tastene til. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet kan endres etter hvert tastetrykk. Hvis du vil ha generelle instruksjoner for skriving, kan du se side 45. Hvis du for eksempel vil skrive Nokia, trykker du. 2. Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn, trykker du og deretter flere ganger. ELLER Trykk og hold inne, bla til ønsket tegn og trykk Bruk. 3. Slik setter du inn et spesialtegn: Trykk og hold inne, bla til ønsket tegn og trykk Bruk eller. 4. Hvis ordet som vises, er det du vil ha, trykker du (det blir satt inn et mellomrom) og skriver neste ord. 5. Hvis du ikke vil bruke ordet som vises, trykker du Valg, velger Samsvar og ønsket ord og trykker Bruk. ELLER Trykk flere ganger inntil ordet vises. Trykk Forrige for å vise forrige treff. 6. Hvis tegnet "?" vises etter ordet, er det ingen ord i ordlisten som svarer til tastetrykkene dine. Slik legger du til et ord i ordlisten: Trykk Stave, skriv ordet med tradisjonell skriving og trykk Lagre. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til. 7. Hvis du vil redigere det forrige ordet, trykker du venstre for å velge ordet og endre det. 8. Når du bruker intelligent ordbok, kan du også få tilgang til følgende funksjoner når du trykker Valg: Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 44

45 Sett inn ord eller Rediger ord: Du kan skrive inn et ord med tradisjonell skriving, og legge det til i ordlisten. Sett inn ord vises når ingen ord er understreket, det vil si valgt for redigering. Rediger ord vises når et ord er understreket. Sett inn symbol: Du kan velge et spesialtegn fra en liste. Skrive sammensatte ord Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke dette med den siste delen av ordet. høyre. Gjenta Bruke tradisjonell skriving Kontroller at indikatoren vises øverst i displayet. Trykk en tast én eller flere ganger, til ønsket tegn kommer frem. Alle tilgjengelige tegn er ikke skrevet på tastene. Hvilke tegn som er tilgjengelig, avhenger av hvilket språk som er valgt i Språkinnstillinger-menyen. Hvis den neste bokstaven du ønsker, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises og taster inn bokstaven. Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du flere ganger. ELLER Trykk, bla til ønsket tegn og trykk Bruk. Generelle instruksjoner for skriving av tekst Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du. Bruk tasten til å flytte markøren. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 45

46 Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, trykker du Bakover. Trykk og hold Bakover hvis du vil slette flere tegn. Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du flere ganger og kontrollerer indikatoren, for eksempel Abc, øverst i displayet. Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder ønsket tast. Hvis du vil sette inn flere tall, trykker du og holder inne og taster inn tallene. Hvis du vil fortsette med å skrive tekst, trykker du og holder inne. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 46

47 4. Bruke menyen Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke Tilbake. Du kan slå hjelpeteksten på eller av ved hjelp av funksjonen Aktivering av hjelpetekster i menyen Telefoninnstillinger. Se side 95. Få tilgang til en menyfunksjon Ved å bla 1. Trykk Meny i standby-modus. 2. Trykk ned, opp, venstre eller høyre for å bla til en hovedmeny, for eksempel Innstillinger, og trykk Velg for åpne den. Når menyvisningen er Liste, kan du trykke for å bla ned eller opp i hovedmenyene. Hvis du vil endre menyvisningen, kan du se Menyvisning under Display-innstillinger på side Bla til en undermeny, for eksempel Anropsinnstillinger, og trykk Velg. Hvis menyen inneholder ytterligere undermenyer, for eksempel Hurtigvalg, gjentar du dette trinnet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 47

48 4. Bla til et innstillingsalternativ, for eksempel Av, og trykk Velg. Trykk Tilbake for å gå tilbake til forrige menynivå, og Avslutt for å avslutte til standby-modus. Ved å bruke en snarvei Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte. Snarveinummeret vises øverst til høyre i displayet. Trykk Meny i standby-modus. Skriv inn snarveinummeret til hovedmenyen du vil åpne innen to sekunder. Gjenta dette for undermeny og innstillingsalternativ. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 48

49 Liste over menyfunksjoner 1. Meldinger 1. Tekstmeldinger 1. Opprett melding 2. Innboks 3. Sendte elementer 4. Arkiv 5. Maler 6. Mine mapper 7. Distribusjonslister 8. Slett meldinger 2. Multimediemeld. 1. Opprett melding 2. Innboks 3. Utboks 4. Sendte elementer 5. Lagrede elem. 6. Slett meldinger 3. E-post 4. Chat 5. Talemeldinger 1. Lytt til talemeldinger 2. Nummer til talepostkasse 6. Infomeldinger 7. Meldingsinnst. 1. Tekstmeldinger Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 49

50 2. Multimediemeld. 3. Andre innstillinger 8. Tjenestekomm. 2. Anropslogg 1. Ubesvarte anrop 2. Mottatte anrop 3. Oppringte numre 4. Slett anropslogg 1. Alle 2. Ubesvarte anrop 3. Mottatte anrop 4. Oppringte numre 5. Samtalevarighet 1. Varighet siste samtale 2. Varighet mottatte anrop 3. Varighet utgående anrop 4. Varighet totalt 5. Nullstill tidtakere 6. GPRS-datateller 1. Data sendt i forrige sesjon 2. Data mottatt i forrige sesjon 3. Alle sendte data 4. Alle mottatte data 5. Nullstill tellere 7. GPRS-tilkoblingstidtaker 1. Varighet for forrige sesjon Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 50

51 2. Varighet for alle sesjoner 3. Nullstill tidtakere 3. Kontakter 1. Søk 2. Legg til kontakt 3. Slett 4. Kopier 5. Innstillinger 1. Minne i bruk 2. Kontakter-visning 3. Minnestatus 6. Hurtigvalg 7. Talesignaler 8. Tjenestenumre 1 9. Mine numre 10.Ringegrupper 4. Profiler 1. Generell 1. Aktiver 2. Tilpass 3. Tidsbestemt 2. Lydløs (samme undermenyer som i Generell) 1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 51

52 3. Møte (samme undermenyer som i Generell) 4. Utendørs (samme undermenyer som i Generell) 5. Personsøker (samme undermenyer som i Generell) 5. Innstillinger 1. Personlige snarveier 2. Tids- og datoinnstillinger 1. Klokke 2. Dato 3. Autooppdatering av dato og tid 3. Anropsinnstillinger 1. Viderekobling 2. Valgfri svartast 3. Gjenta automatisk 4. Hurtigvalg 5. Samtale venter 6. Sammendrag etter samtale 7. Send anrops-id 8. Linje for utgående anrop 1 4. Telefoninnstillinger 1. Språkinnstillinger 2. Automatisk tastelås 3. Sikkerhetstastelås 4. Vis celleinfo 5. Velkomstmelding 1. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 52

53 6. Operatørvalg 7. Nettverksmodus 8. Bekreft SIM-tjenesteaktivitet 9. Aktivering av hjelpetekster 10.Oppstarttone 11.Minnestatus 5. Display-innstillinger 1. Bakgrunnsbilde 2. Fargeskjemaer 3. Menyvisning 4. Operatørlogo 5. Tidsavbrudd skjermsparer 6. Toneinnstillinger 1. Anropsvarsling 2. Ringetone 3. Ringevolum 4. Vibrerende varsling 5. Varseltone for melding 6. Tastevolum 7. Varseltoner 8. Varsling for 7. Innstillinger for ekstrautstyr 1 1. Hodetelefon 2. Håndfri 3. Slyngesett 1. Vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatible hodetelefoner, håndfrienhet eller teleslynge. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 53

54 8. Sikkerhetsinnstillinger 1. Kode i bruk 2. PIN-kontroll eller UPIN-kontroll 1 3. Anropssperring 4. Tillatte numre 2 5. Lukket brukergruppe 6. Sikkerhetsnivå 7. Tilgangskoder 9. Gjenopprett fabrikkinnst. 6. Kamera 1. Standardfoto 2. Portrettfoto 3. Nattmodus 4. Video 5. Innstillinger 7. Media Player 8. Musikk 9. Galleri 10.Organiserer 1. Klokkealarm 2. Kalender 3. Gjøremål 1. Navnet på denne innstillingen avhenger av innstillingen Kode i bruk. 2. Vises bare hvis det støttes av SIM-kortet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 54

55 4. Lommebok 11.Spill 1. Velg spill 2. Spillnedlastinger 3. Minne 4. Innstillinger 1. Spillyder 2. Spillbelysning 3. Vibrering 12.Programmer 1. Velg program 2. Prog.nedlastinger 3. Minne 13. Tilbehør 1. Kalkulator 2. Talekommandoer 3. Nedtellingstidtaker 4. Stoppeklokke 14. Tilkobling 1. Bluetooth 1. Bluetooth 2. Søk etter ekstrautstyr for lyd 3. Vis aktiv enhet 4. Vis sammenkoblede enheter Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 55

56 5. Bluetooth-innstillinger 2. Infrarød 3. GPRS 1. GPRS-tilkobling 2. Modeminnstillinger for GPRS 15. Tjenester 1. Hjem 2. Bokmerker 3. Tjenesteinnboks 4. Innstillinger 5. Gå til adresse 6. Tøm buffer 16. Gå til 17. SIM-tjenester 1 1. Vises bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold avhenger av SIM-kortet. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 56

57 5. Menyfunksjoner Meldinger (Meny 1) Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedie- og e- postmeldinger. Meldingene er ordnet i mapper. Tekst- og bildemeldinger (SMS) Telefonen støtter sending av tekstmeldinger innenfor grensen på 160 tegn (nettverkstjeneste). Hvis meldingen overskrider denne grensen, blir den sendt som en serie av to eller flere meldinger. Tekstmeldinger kan inneholde bilder. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding. Før du kan sende tekst- eller bildemeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen, se Meldingsinnst. på side 77. Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Skrive og sende en tekst- eller bildemelding 1. Trykk Meny i standby-modus og velg Meldinger, Tekstmeldinger og Opprett melding. ELLER Trykk venstre i standby-modus. 2. Skriv meldingen. Se Skrive tekst på side 43. Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. 57

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen. 9230889 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen. 9230889 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen 9230889 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-37 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210. 9354536 Utgave 3

Brukerhåndbok for Nokia 7210. 9354536 Utgave 3 Brukerhåndbok for Nokia 7210 9354536 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354286

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave Brukerhåndbok 9355210 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-9 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352755

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen 9243411 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-53 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok 9353913

Brukerhåndbok 9353913 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353913

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1100 9310113 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet Rh-18 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9355174

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2300. 9310782 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2300. 9310782 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2300 9310782 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Kom i gang Nokia N70-1

Kom i gang Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre

Detaljer

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353822

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353362

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO Nokia N76-1 Komme i gang 9254308 2. utgave NO Taster og deler (med åpent deksel og flipp) Heretter referert til som Nokia N76. 1 Høyre dekseltast 2 Mellomtast 3 Venstre dekseltast 4 Sekundærkamera med

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Brukerhåndbok 9352418 2. utgave

Brukerhåndbok 9352418 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352418

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth-headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-59W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning 9356674 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-53W) Brukerhåndbok

Trådløst Nokia-headset (HS-53W) Brukerhåndbok Trådløst Nokia-headset (HS-53W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-53W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave Brukerhåndbok for Medallion I 9362377 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RX-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352351

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6230i

Brukerhåndbok for Nokia 6230i Brukerhåndbok for Nokia 6230i 9236589 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM 72 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-86W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon med klemme (HS-3W) 9356693 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-3W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok 9239252 Utgave 2 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2600 9233694 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH 59 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352603

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CC-140D er

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-4

Din bruksanvisning NOKIA SU-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1

Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 9252957/1 Nokia trådløs bilhåndfrienhet til sigarettenneruttak HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret HF-33W er i samsvar med de grunnleggende krav og

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351724 Issue 2 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-501 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-501 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-501 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-71W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE

Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM 69 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375

Din bruksanvisning NOKIA CK-7W http://no.yourpdfguides.com/dref/824375 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA CK-7W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA CK-7W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 9200276/1

Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 9200276/1 Nokia Bluetooth-høyttalere MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200276/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret MD-5W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH-201 9200042/1

Nokia Bluetooth Headset BH-201 9200042/1 Nokia Bluetooth Headset BH-201 1 3 7 9 2 5 4 6 8 12 13 10 11 9200042/1 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HS-52W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brukerhåndbok 9248116 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-25W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer