Brukerhåndbok for Nokia utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Nokia utgave

2 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET PÅ ENHVER MÅTE SOM ER I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ER FORBUDT, UNNTATT VED BRUK DIREKTE RELATERT TIL (A) DATA ELLER INFORMASJON (i) GENERERT AV OG ANSKAFFET UTEN KOSTNAD FRA EN FORBRUKER SOM IKKE DRIVER FORRETNINGSVIRKSOMHET I DENNE FORBINDELSE, OG (ii) BARE FOR PERSONLIG BRUK; OG (B) ANDRE BRUKSOMRÅDER SOM ER SPESIFIKT OG SEPARAT LISENSIERT AV MPEG LA, L.L.C.

3 USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler / 1. utgave

4 Innhold FOR DIN SIKKERHET Generell informasjon Tilgangskoder Tjeneste for konfigureringsinnstillinger Komme i gang Åpne flippen Tekstilomslagene på telefonen Vedlikeholde tekstilomslagene Installere batteriet og SIM-kortet Feste håndleddsstroppen Lade batteriet Slå telefonen på og av Telefonen Introduksjon til telefonen - lukket flipp Introduksjon til telefonen - åpen flipp Standby-modus Minidisplay Hoveddisplay Bakgrunn Skjermsparer Viktige indikatorer i standby-modus Noen snarveier i standby-modus Tastelås

5 3. Samtalefunksjoner Ringe opp Ringe opp ved hjelp av kontakter Hurtigvalg Besvare eller avvise et anrop Alternativer under en samtale Skrive tekst Slå intelligent ordbok på og av Velge skrivespråk Bruke intelligent ordbok Skrive sammensatte ord Bruke tradisjonell skriving Tips for skriving av tekst Bruke menyen Få tilgang til en menyfunksjon Liste over menyfunksjoner Menyfunksjoner Meldinger Tekstmeldinger (SMS) Skrive og sende SMS-meldinger Valg for å sende en melding Lese og svare på en SMS-melding Maler Multimediemeldinger Skrive og sende en multimediemelding Lese og svare på en multimediemelding Minnet for multimediemeldinger er fullt Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer Chat

6 Gå inn i chat-menyen Koble til og fra chat-tjenesten Starte en chat-samtale Godta eller avvise en chat-invitasjon Lese en mottatt chat-melding Delta i en chat-samtale Redigere personlige innstillinger Chat-kontakter Blokkere og oppheve blokkering av meldinger Grupper E-postmeldinger Skrive og sende e-post Laste ned e-postmeldinger Lese og svare på en e-postmelding Innboks og Andre mapper Slette e-postmeldinger Talemeldinger Infomeldinger Tjenestekommandoer Slette meldinger Meldingsinnstillinger Innstillinger for tekstmeldinger Innstillinger for multimediemeldinger Innstillinger for e-postprogrammet Andre innstillinger Meldingsteller Kontakter Søke etter en kontakt Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt) Lagre flere numre eller tekstelementer per navn

7 Legge et bilde til en kontakt Redigere eller slette opplysninger i kontaktene Slette kontakter Kontakter med tilstedestatus - Min tilstedestatus Kontakter med tilstedestatus - Navn i abonnement Legge til kontakter til navn i abonnement Vise navnene du abonnerer på Avslutte abonnement på en kontakt Kopiere kontakter Innstillinger for kontakter Sende og motta et visittkort Taleoppringing Legge til og håndtere talesignaler Ringe opp ved hjelp av et talesignal Andre funksjoner i Kontakter Anropslogg Anropslogger Anropstellere og samtaletidtakere Meldingsteller Posisjonering Innstillinger Profiler Tema Toneinnstillinger Innstillinger for hoveddisplayet Innstillinger for minidisplay Tids- og datoinnstillinger Personlige snarveier Tilkobling Infrarød GPRS

8 GPRS-tilkobling GPRS-modeminnstillinger Anropsinnstillinger Telefoninnstillinger Innstillinger for ekstrautstyr Konfigureringsinnstillinger Sikkerhetsinnstillinger Gjenopprett fabrikkinnstillinger Galleri Media Kamera Ta et bilde Spille inn et videoklipp Kamerainnstillinger Medieavspilling Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste Radio Stille inn en radiokanal Bruke høyttaleren Taleopptaker Spille inn Trykk og snakk Åpne Trykk og snakk-menyen Koble til og fra Trykk og snakk-tjenesten Tilbakeringingsanmodninger Foreta og motta et Trykk og snakk-anrop Foreta et gruppeanrop Foreta et en-til-en-anrop Motta et gruppe- eller en-til-en-anrop Legge til en-til-en-kontakter Opprette og konfigurere grupper

9 Innstillinger for Trykk og snakk Organiserer Klokkealarm Når alarmtiden utløper Kalender Alarm for notat Gjøremål Notater Synkronisering Synkronisere fra telefonen Innstillinger for synkronisering Synkronisere fra en kompatibel PC Lommebok Få tilgang til lommebokmenyen Lagre kortinformasjon Personlige notater Opprette en lommebokprofil Lommebokinnstillinger Kalkulator Regne om valuta Stoppeklokke Nedtellingstidtaker Programmer Spill Samling Alternativer som er tilgjengelige for et program Laste ned et spill eller et program Web Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester Konfigurere lesing

10 Koble til en tjeneste Lese og bla i sidene Lese med telefontastene Valg mens du leser Direkteanrop Avslutte lesing Utseende-innstillinger for leseren Bokmerker Motta et bokmerke Laste ned Tjenesteinnboks Innstillinger for tjenesteinnboks Bufferminnet Cookies Skript over sikker tilkobling Lesersikkerhet Sikkerhetsmodul Sertifikater Digital signatur SIM tjenester PC-tilkobling Bruke datakommunikasjonsprogramvare Batteriinformasjon Lading og utlading Ekstrautstyr STELL OG VEDLIKEHOLD YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON

11 FOR DIN SIKKERHET Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare. TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører. FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr. SLÅ AV I FLY Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly. SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier. SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. 11

12 FORNUFTIG BRUK Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig. KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet. EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. VANNTOLERANSE Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted. SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen. KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible. NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det. 12

13 OM ENHETEN Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM og GSM 1900-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter. Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. Nettverkstjenester Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester. 13

14 Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen i enheten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel MMS, lesing av sider, øyeblikkelige meldinger, e-post, kontakter med tilstedestatus, ekstern synkronisering og nedlasting av innhold via leser eller via MMS krever nettverksstøtte for slik teknologi. DELT MINNE Telefonen har tre ulike minner. Følgende funksjoner i denne enheten kan dele det første minnet: Kontakter, tekstmeldinger, øyeblikkelige meldinger og SMS-e-post, talesignaler, kalender og notater. Det andre delte minnet brukes av multimediemeldinger, filer lagret i galleriet og konfigureringsinnstillinger. Det tredje delte minnet brukes av e-postprogrammet og Java-spill og -programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler det samme minnet. Hvis du for eksempel lagrer mange elementer i galleriet, kan hele det tilgjengelige minnet i det andre minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. I så tilfelle sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i det tilsvarende delte minnet, før du fortsetter. Nokia-støtte på Internett Se <www.nokia.com/support> eller ditt lokale Nokia-webområde for siste versjon av denne håndboken, tilleggsinformasjon, nedlastinger og tjenester forbundet med ditt Nokia-produkt. 14

15 Generell informasjon Tilgangskoder Sikkerhetskode (5 til 10 sifre): Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Du kan stille inn telefonen til å be om koden. Se Sikkerhetsinnstillinger på side 98. Hvis du taster inn feil sikkerhetskode fem ganger på rad, kan det være telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt. PIN- og PIN2-kode (4 til 8 sifre): PIN-koden (Personal Identification Number) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se Sikkerhetsinnstillinger på side 98. PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner. Modul-PIN-kode og signatur-pin-kode: Du må ha modul-pin-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se Sikkerhetsmodul på side 137. Du trenger signatur-pin-koden til den digitale signaturen. Se Digital signatur på side 139. Modul- og signatur-pin-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. 15

16 Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser PIN blokkert eller PIN-kode blokkert, for eksempel, og ber deg taste inn PUK-koden. PUK- og PUK2-kode (8 sifre): PUK- (Personal Unblocking Key) eller PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene. Sperrepassord (4 sifre): Sperrepassordet er nødvendig når Anropssperring er i bruk. Se Sikkerhetsinnstillinger på side 98. Passordet får du fra tjenesteleverandøren. Lommebokkode (4 til 10 sifre): Du trenger lommebokkoden for å få tilgang til lommeboktjenestene. Se Lommebok på side 122. Hvis du taster inn feil lommebokkode tre ganger, låses lommebokprogrammet i fem minutter. Etter ytterligere tre mislykkede forsøk, vil programmet være blokkert dobbelt så lenge. Tjeneste for konfigureringsinnstillinger For å kunne bruke multimediemeldinger, chat og andre trådløse tjenester, må du ha de riktige konfigureringsinnstillingene på telefonen. Det kan være du kan motta innstillingene direkte som en konfigureringsmelding, og da trenger du bare å lagre innstillingene på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelig, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. 16

17 Det kan være du kan motta konfigureringsinnstillinger for multimediemeldinger, chat og tilstedestatus, Trykk og snakk, e-postprogram, synkronisering, direkteavspilling og for leseren. Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises Konfig.innst. mottatt. Hvis du vil vise de mottatte innstillingene, trykker du Vis. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du Lagre. Hvis teksten Tast PIN for innstillinger: vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og trykker OK. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene. Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret som standard konfigureringsinnstillinger. Ellers viser telefonen meldingen Angi som standardinnstillinger. Hvis du vil forkaste de mottatte innstillingene, trykker du Forkast. 17

18 1. Komme i gang Åpne flippen Når du åpner flippen på telefonen, åpnes den i en 150 graders vinkel. Ikke forsøk å åpne flippen mer enn det. Tekstilomslagene på telefonen Du kan tilpasse telefonen med utskiftbare tekstilomslag. Du setter inn et tekstilomslag ved å feste det på telefonen i henhold til bildet. 18

19 Du fjerner omslaget ved først å løsne det fra begge sider av hengslene (1), og deretter fra endene av telefonen (2). Vedlikeholde tekstilomslagene Du kan tørke støv av tekstilomslaget daglig ved hjelp av en myk børste eller en tørr klut. Rengjør tekstilomslaget ved å ta av dekselet og stryke en lett fuktig, hvit bomullsklut over det. Unngå å bruke absorberende kluter / papir med fargetrykk, da disse kan lage flekker på stoffet. Hvis du vil rengjøre omslaget grundigere, fjerner du først omslaget fra telefonen, og tørker deretter forsiktig støv av det. Du kan vaske omslaget med vann ved 19

20 omtrent 30 C, og et mildt vaskemiddel. Ikke bruk tørketrommel. La alltid omslaget tørke ordentlig før du fester det på telefonen. Børst forsiktig av det med en myk grisebustbørste. Installere batteriet og SIM-kortet Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet. 1. Mens flippen på telefonen er lukket og baksiden av telefonen vender mot deg, trykker du på utløserknappen og løfter dekselet for å fjerne det fra telefonen (1). 2. Ta ut batteriet (2). 20

21 3. Løs ut SIM-kortholderen ved å dra forsiktig i låseklemmen og åpne holderen (3). Sett SIM-kortet inn i SIM-kortholderen slik at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover (4). Forsikre deg om at SIM-kortet er ordentlig satt inn. Lukk dekselet på SIM-kortholderen (5), og trykk forsiktig på det til det kommer på plass med et klikk. 4. Sett batteriet på plass (6). 21

22 5. Fest først låseklemmene i dekselet til låseklemmene på telefonen (7), og trykk deretter den andre enden av dekselet på plass (8). Feste håndleddsstroppen Ta av dekselet på telefonen. Se trinn 1 under Installere batteriet og SIM-kortet på side 20. Træ reimen slik det er vist på bildet. Lukk dekselet. Se trinn 5 under Installere batteriet og SIM-kortet på side

23 Lade batteriet Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig. Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-12, ACP-7, AC-1, LCH-9 og LCH Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen. 2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen. Batteriindikatoren ruller under lading, og når telefonen er slått på, vises teksten Lader kort når ladingen starter. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen. Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet. Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Eksempelvis tar det omtrent 1 time og 30 minutter å lade et BL-4C-batteri med laderen AC-1 når telefonen er i standby-modus. 23

24 Slå telefonen på og av Hvis du vil slå telefonen på eller av, trykker du og holder inne av / på-tasten. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser Sett inn SIM-kort selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller SIM-kort støttes ikke. Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller sikkerhetskode, åpner du flippen, skriver inn koden og trykker OK. Se også Tilgangskoder på side 15. Enheten har en innebygd antenne. Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet. 24

25 Bruk telefonen kun i normal stilling. 25

26 2. Telefonen Introduksjon til telefonen - lukket flipp 1. Minidisplay 2. Høyttaler 3. Laderkontakt 4. Mikrofon 5. Pop-Port TM -kontakten brukes for eksempel til hodetelefoner og datakabelen. 6. Kameralinse 7. Av / på-tast slår telefonen på og av. Hvis du vil slå displaylysene på i omtrent 15 sekunder når tastaturet er låst, trykker du kort på av / på-tasten. Når tastaturet ikke er låst, kan du endre profilene. Hvis du vil ha tilgang til profilene og bla gjennom dem, trykker du kort på av / på-tasten. Hvis du vil aktivere en profil, trykker og holder du av / på-tasten. Se Profiler på side Infrarød-port (IR-port) 9. Trykk og snakk-tast for å utføre et Trykk og snakk-anrop. Se Foreta og motta et Trykk og snakk-anrop på side

27 Introduksjon til telefonen - åpen flipp 1. Ørestykke 2. Hoveddisplay 3. Venstre valgtast, midtre valgtast, høyre valgtast Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over tastene. Se Standby-modus på side avslutter en aktiv samtale. Du kan trykke og holde denne knappen når du vil gå ut av en funksjon skriver tall og tegn. og brukes til forskjellige ting alt etter funksjon veistast: opp, ned, venstre, høyre Gjør det for eksempel mulig å bla gjennom kontakter, menyer eller innstillinger samt i kalenderen, eller å flytte markøren når du skriver tekst. 7. Ringetasten slår et telefonnummer og besvarer anrop. 27

28 8. Volumtaster justerer volumet i ørestykket eller høyttaleren, eller hodetelefonene når de er koblet til telefonen. Mens flippen er lukket kan du bruke volumtastene til å dempe ringetonen for et innkommende anrop, sette klokkealarmen på slumring, eller til å dempe for eksempel alarmen for et kalendernotat. Standby-modus Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus. Minidisplay Når flippen på telefonen er lukket, kan minidisplayet vise følgende: Signalstyrken for mobiltelefonnettverket i det gjeldende området, samt batterinivået. Se Hoveddisplay på side 29. Navnet på nettverket. Hvis telefonen ikke er innenfor dekningsområdet, vises en melding om dette. Klokkeslett og dato, aktiv profil samt varslinger for klokkealarm eller kalendernotat. Når du får et innkommede anrop, vises innringerens navn eller nummer hvis dette er tilgjengelig. Se Besvare eller avvise et anrop på side

29 Hoveddisplay 1. Viser nettverksnavnet eller operatørlogoen som angir hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket. 2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet. 3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet. 4. Den venstre valgtasten i standby-modus er Gå til. Du kan bruke tasten som snarvei til favorittfunksjonene dine. Hvis du vil vise listen over funksjoner som du har på listen over personlige snarveier, trykker du Gå til. Du aktiverer en funksjon ved å bla til den og trykke Velg. Hvis du vil legge til flere funksjoner på snarveilisten, trykker du Valg og velger Foreta valg. Bla til en funksjon og trykk Merk for å legge den til i snarveilisten. Trykk Opphev hvis du vil fjerne en funksjon fra listen. Hvis det ikke finnes noen funksjoner i snarveilisten, trykker du Legg til for å legge til en funksjon. Hvis du vil ordne rekkefølgen på funksjonene i listen, trykker du Valg og velger Organiser. Bla til funksjonen du vil flytte, trykk Flytt og velg hvor du vil flytte funksjonen. 5. Den midtre valgtasten i standby-modus er Meny. 29

30 6. Høyre valgtast i standby-modus kan være Kontakt som gir tilgang til menyen Kontakter, en operatørspesifikk tast som gir tilgang til operatørens hjemmeside, eller en bestemt funksjon som du har valgt i menyen Høyre valgtast. Se Personlige snarveier på side 89. Bakgrunn Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde for hoved- og minidisplayet i standby-modus. Skjermsparer Du kan velge et bilde for skjermspareren på minidisplayet og angi at telefonen skal aktivere det etter at telefonen har vært inaktiv i et visst tidsrom. Se Skjermsparer under Innstillinger for minidisplay på side 88. Telefonen aktiverer automatisk skjermspareren, en digital klokke, på hoveddisplayet i standby-modus, og dessuten på minidisplayet. Hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00. Viktige indikatorer i standby-modus Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Telefonen har registrert et ubesvart anrop. eller Telefonen er koblet til chat-tjenesten, og tilgjengelighetsstatus er henholdsvis tilkoblet eller frakoblet. 30

31 Du har mottatt én eller flere øyeblikkelige meldinger, og du er koblet til chat-tjenesten. Tastaturet på telefonen er låst. Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når Anropsvarsling er satt til Ikke ring, og / eller ingen av ringegruppene er satt til varsling i innstillingen Varsling for, og Varseltone for melding er satt til Ingen tone. Klokkealarmen er satt til På. Tidtakeren er i gang. Stoppeklokken går i bakgrunnen. (E)GPRS-tilkoblingsmodusen Alltid tilkoblet er valgt, og EGPRS-tjenesten er tilgjengelig. En (E)GPRS-tilkobling er opprettet. (E)GPRS-tilkoblingen er på venting, for eksempel hvis det kommer innkommende eller utgående anrop under en oppringt (E)GPRS-forbindelse. Indikatoren for infrarød-tilkobling vises kontinuerlig når infrarød-tilkobling er aktivert. eller Hvis du har to telefonlinjer, viser indikatoren den valgte telefonlinjen. 31

32 Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer, Viderekoble alle taleanrop. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren for den første linjen og for den andre. Høyttaleren er aktivert. Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe.,, eller Hodetelefoner, håndfrienhet, slyngesett eller musikkstasjon er koblet til telefonen. Den tidsbestemte profilen er valgt. eller Trykk og snakk-tilkoblingen er aktiv eller på venting. Klokkeslett og dato. Se Tids- og datoinnstillinger på side 89. Noen snarveier i standby-modus Hvis du vil ha tilgang til listen over oppringte numre, trykker du venstre valgtast én gang. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk ringetasten for å ringe nummeret. Hvis du vil ringe talepostkassen din (nettverkstjeneste) når du har lagret talepostkassenummeret i telefonen, trykker og holder du. Hvis du vil opprette forbindelse til en lesertjeneste, trykker og holder du. 32

33 Du får tilgang til Nokia.com-siden ved å trykke og holde. Hvis du vil åpne Gruppeliste for Trykk og snakk (nettverkstjeneste), trykker du blatasten mot høyre. Hvis du vil finne et kontaktnavn, trykker du blatasten nedover. Hvis du vil begynne å skrive tekstmeldinger raskt, trykker du blatasten mot venstre. Hvis du vil åpne søkeren på kameraet i standard fotovisning, trykker du blatasten oppover. Hvis du vil endre kameramodus raskt, for eksempel til video, trykker du og holder blatasten mot venstre eller høyre. Hvis du vil skifte profil, åpner du listen over profiler og blar til ønsket profil ved å trykke kort på av / på-tasten. Trykk Velg for å aktivere profilen. Tastelås Tastaturlåsen deaktiverer tastene for å hindre at de trykkes inn uten at det er meningen. Hvis du vil låse tastaturet i standby-modus, trykker du Meny og innen 1,5 sekund. Tastelåsen aktiveres ikke når du lukker flippen. Når du vil låse opp tastaturet, åpner du flippen og trykker Opphev fulgt av innen 1,5 sekund. Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, åpner du flippen eller trykker ringetasten. Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, aktiveres tastelåsen automatisk igjen. 33

34 Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetstastelåsen, kan du se Sikkerhetstastelås i delen Telefoninnstillinger på side 95. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du låser tastaturet under en samtale, kan du se Alternativer under en samtale på side 37. Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk ringetasten. 34

35 3. Samtalefunksjoner Ringe opp 1. Åpne flippen og tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du Bakover for å slette det. For utenlandssamtaler trykker du to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret. 2. Du ringer nummeret ved å trykke ringetasten. 3. Hvis du vil avslutte samtalen eller avbryte oppringingsforsøket, trykker du eller lukker flippen. Ringe opp ved hjelp av kontakter Hvis du vil søke etter et navn eller telefonnummer som du har lagret i Kontakter, trykker du blatasten nedover i standby-modus. Bla til navnet eller telefonnummeret, og ring nummeret ved å trykke ringetasten. Hurtigvalg Før du kan bruke hurtigvalg, må du tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra til. Se Hurtigvalg under Andre funksjoner i Kontakter på side 83. Ring opp nummeret på en av følgende måter: Trykk hurtigtasten du vil ha, og trykk så ringetasten. 35

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen. 9230889 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen. 9230889 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6610itelefonen 9230889 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-37 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen. 9243411 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2652-telefonen 9243411 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-53 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave

Brukerhåndbok 9355174 1. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9355174

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210. 9354536 Utgave 3

Brukerhåndbok for Nokia 7210. 9354536 Utgave 3 Brukerhåndbok for Nokia 7210 9354536 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6230i

Brukerhåndbok for Nokia 6230i Brukerhåndbok for Nokia 6230i 9236589 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM 72 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6020. 9236476 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6020. 9236476 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6020 9236476 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-30 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3

Brukerhåndbok 9354286 Utgave 3 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354286

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave

Brukerhåndbok. 9355210 2. utgave Brukerhåndbok 9355210 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-9 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1

Brukerhåndbok 9354250 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9354250

Detaljer

Brukerhåndbok. 9238065 Utgave 1

Brukerhåndbok. 9238065 Utgave 1 Brukerhåndbok 9238065 Utgave 1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-104 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353946 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353946

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6080

Brukerhåndbok for Nokia 6080 Brukerhåndbok for Nokia 6080 9253030 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-166 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2

Brukerhåndbok 9353362 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353362

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3220. 9231103 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 3220. 9231103 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 3220 9231103 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-37 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2300. 9310782 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2300. 9310782 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2300 9310782 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1

Brukerhåndbok 9353822 Utgave 1 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353822

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok 9353913

Brukerhåndbok 9353913 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353913

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Kom i gang Nokia N70-1

Kom i gang Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1100 9310113 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet Rh-18 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre

Detaljer

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave

Brukerhåndbok 9352755 5. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352755

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102

Din bruksanvisning NOKIA 6111 http://no.yourpdfguides.com/dref/822102 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6111. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6111 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6080 http://no.yourpdfguides.com/dref/821938

Din bruksanvisning NOKIA 6080 http://no.yourpdfguides.com/dref/821938 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 6080. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 6080 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9355742 1. utgave

Brukerhåndbok. 9355742 1. utgave Brukerhåndbok 9355742 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NMM-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO Nokia N76-1 Komme i gang 9254308 2. utgave NO Taster og deler (med åpent deksel og flipp) Heretter referert til som Nokia N76. 1 Høyre dekseltast 2 Mellomtast 3 Venstre dekseltast 4 Sekundærkamera med

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE

Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE Brukerhåndbok for Nokia 6822 9236668 1. UTGAVE ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM 69 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6086

Brukerhåndbok for Nokia 6086 Brukerhåndbok for Nokia 6086 9205610 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-188 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave

Brukerhåndbok for Medallion I. 9362377 1. utgave Brukerhåndbok for Medallion I 9362377 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RX-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok 9352418 2. utgave

Brukerhåndbok 9352418 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352418

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-4

Din bruksanvisning NOKIA SU-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2600 9233694 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH 59 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W. 9311901 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia trådløst headset med display HS-13W 9311901 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-13W er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic Brukerhåndbok for Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic 9200424 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-237/RM-274 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-165 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6131 NFC

Brukerhåndbok for Nokia 6131 NFC Brukerhåndbok for Nokia 6131 NFC 9254017 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet RM-216 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth-headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth-headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-59W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia Xpress-on TM deksel med lyseffekter (for Nokia 3220-telefon) 9233896 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CC-140D er

Detaljer

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-209 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4

Brukerhåndbok. 9352351 Issue 4 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352351

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6280

Brukerhåndbok for Nokia 6280 Brukerhåndbok for Nokia 6280 9242041 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-78 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning

Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning Nokia 810 biltelefon Brukerhåndbok Installeringsveiledning 9356674 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret TFE-4R er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO

Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok. 9239252 Utgave 2 NO Trådløst Nokia-headset (HS-36W) Brukerhåndbok 9239252 Utgave 2 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-36W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic

Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic Brukerhåndbok for Nokia 3500 classic 9204188 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-272 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352603 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9352603

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6555

Brukerhåndbok for Nokia 6555 Brukerhåndbok for Nokia 6555 9204366 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-271 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2626. 9254768 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2626. 9254768 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2626 9254768 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-291 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 3610 FOLD http://no.yourpdfguides.com/dref/821433

Din bruksanvisning NOKIA 3610 FOLD http://no.yourpdfguides.com/dref/821433 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA 3610 FOLD. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA 3610 FOLD i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet HS-86W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer