Ullern menighet. Årsmelding 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullern menighet. Årsmelding 2008"

Transkript

1 Ullern menighet Årsmelding 2008

2 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset hver dag. I mai ble John Egil Rø tilsatt som ny sokneprest i Ullern. Menigheten har tatt varmt i mot ham. Våre 3 prester utgjør et godt og sterkt team. Arbeidet med å variere gudstjenestetilbudet har fortsatt. Messe med Prøysen-preg, Jazzmesse, Ung-Messe, Mukula-messe, Taize -messe etc. i tillegg til mer tradisjonelle høymesser og familiegudstjenester har vært med på å skape et mangfold av gudstjenester. I tillegg har vi fått verdifulle og gode erfaringer med Lysvåken, overnatting i Ullern kirke for 11 åringer natt til 1. søndag i advent, og Søndagsskolens SuperSøndag. Kirkebordet på CC Vest er en viktig del av kirkens ansikt utenfor kirkeområdet. Aktiviteten ble startet i I 2009 forventer vi at menigheten får opprette et stille rom i nybygget på CC Vest. Besøkstjenesten i Ullern er et samarbeid mellom Ullern og Skøyen menigheter, Ullern og Skøyen/ Smestad Seniorsentre og Ullern Frivillighetssentral. En avtale ble underskrevet i februar Samarbeidet har som hensikt å få en besøkstjeneste i Ullern som fungerer til det beste for bydelens innbyggere og som gir bedre tilgjengelighet for mottakerne av tjenesten. Prosjektet har en tre års tidshorisont og har vakt stor interesse i andre bydeler. I 2008 ble det inngått en formell samarbeidsavtale mellom Ntuzuma menighet i Sør Afrika og Ullern menighet. Avtalen forplikter oss til å finansiere ulike aktiviteter i Ntuzuma, samt at den definerer krav til oppfølging og revisjon. Gjennom avtalen blir Ntuzuma ytterligere fremmet som menighetens misjonsprosjekt. Ullern menighets virksomhet må prioriteres innen for de økonomiske rammer menigheten arbeider under. Som hovedretningslinje har menighetsrådet fastsatt at virksomheten skal drives i balanse med unntak for diakonstillingen der dennes lønn skal føres mot fond for dette formål. Resultatet for 2008 ble et underskudd på kr ,- noe bedre enn budsjettert. Salget av eiendommen Barnekrybben ga et tilskudd på kr ,-, slik at egenkapitalen økte med kr ,-. Dette gir oss mulighet til å støtte målrettede og gode aktiviteter i Givertjenesten er i vekst og vi takker for alle gaver vi mottar! En stor takk går til vår store skare av motiverte frivillige og til en engasjert stab for helhjertet innsats i en viktig tjeneste! 2

3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING: Faste medlemmer: Steinar Sivertsen (leder), Elisabeth Hove (nestleder), Gisle Nødtvedt, Arnhild Dordi Gjønnes, Bente Killingstad Føyn, Stig Asplin, Simon Lunner, Anne Dean Refsum, Anne Marie Heim, Erna Hoff og Ingrid Rian/John Egil Rø (sokneprest). Varamedlemmer: Shaun Harper, Solveig Holte Anderson, Simen Aulie, Otto Berg og Astrid Dick. Simon Lunner har studert i utlandet i hele I møte i januar 2008 ble Anne Dean-Refsum etter søknad fritatt fra sitt verv. Dette har betydd at Shaun Harper og Solveig Holte Anderson har rykket opp som faste medlemmer av rådet. De øvrige varamedlemmene blir innkalt til alle møter. MENIGHETSRÅDETS ARBEID Menighetsrådet har avholdt 10 ordinære møter og to ekstraordinære møter, angående soknepresttilsettingen og salg av Barnekrybben. Menighetsrådet har behandlet 60 saker.. Arbeidsutvalget har bestått av Steinar Sivertsen, Elisabeth Hove,Ingrid Rian/John Egil Rø (sokneprest) og Villa Wahl Stranger, (daglig leder) Årsmøtet ble holdt søndag 27. april 2008 i menighetshuset. Rådet har arbeidet aktivt og vist stort engasjement gjennom hele året. Menighetsrådet har også gjennom 2008 fokusert på visjonsdokumentets målsetninger formulert i slagordet Ullern kirke jord og himmel møtes. Av viktige saker som menighetsrådet har arbeidet med kan vi nevne: 1. Styrking av gudstjenesten Variasjon i type gudstjenester: for eksempel med Prøysen-preg, Jazzmesse, Ung- Messe, Mukula-messe, Taize -messe etc. i tillegg til mer tradisjonelle høymesser og familiegudstjenester har vært med på å skape et mangfold av gudstjenester. Både musikk og innhold vil da variere mye. Dette ser vi er kjærkomment ved at det ofte er ulike mennesker som deltar i de forskjellige gudstjenestene. Noen kommer bare til en spesiell gudstjeneste. Det er også et stort antall frivillige med forskjellige oppgaver som er med på skape liv i gudstjenestene. Spesielt må Ullern Vocale nevnes for sitt flotte bidrag til å løfte høymessene musikalsk 2. Visjons-/strategidokument Et svært engasjert menighetsråd har også dette året jobbet målrettet med sin visjon for Ullern menighets verdier NÆR LIVSGLAD INKLUDERENDE. Dette kommer bl a fram i variert gudstjenestetilbud og kirkebord på CC-vest. 3. Tilsetting av ny sokneprest Stiftsdirektør i Oslo bispedømme John Egil Rø ble 25. mai 2008 innsatt som sokneprest i Ullern etter Jostein Nesvåg. 4. Menighetens misjonsprosjekt Samarbeidsavtale mellom Ullern menighet og Ntuzuma menighet i Sør Afrika er undertegnet og godkjent av begge parter. Denne forplikter begge menigheter til et utstrakt samarbeid. Avtalen innebærer også at Ullern menighet forplikter seg i 3 år ( ) til å støtte barnehjemmet, suppekjøkkenet og menigheten i Ntuzuma årlig med til sammen kr I tillegg har menigheten i samarbeid med CC-vest hatt et fellesprosjekt med salg av julekort til inntekt for Ntuzuma på CC-Vest. Dette innbrakte i underkant av kr til formålet. 3

4 Sokneprest e.m.jostein Nesvåg er i de perioder av året han er stasjonert der nede, vår kontaktperson i dette arbeidet. MENIGHETENS ANSATTE Ansatte Kirkelig fellesråd/oslo bispedømmeråd: Menighetsforvalter Villa Wahl Stranger, sokneprest John Egil Rø fra 18. mai 2008, kapellan Ingrid Rian, kapellan Kristian Knapstad, kateket Ingunn Berit Galdal organist Tom Eirik Bru-Olsen, kirketjener I Rafael Vida Martin og kontormedarbeider Anne-Britt Myhre. Følgende er ansatt av Ullern menighet: Soknediakon Kristin Haugen 100%, 80% fra 1. august 2008, Vaktmester I Rafael Vida Martin 51%, Kirketjener II og vaktmester II Kristin Lund/ Hilde Haugland 20%, kontormedarbeider Anne Marie Beckstrøm (4 t/uke), dirigent av barnekoret Beate Fjelde (5 t/uke, fra høsten også familiekoret 4,5t) Frem til sommeren 2008 arbeidet: Barnearbeider Bjørg Marie Eide, Knøttene 7 t/uke, ungdomsarbeider Marte Hovda Ottesen, U-sving 6 t/uke og ungdomsarbeider Anne Line Kroken, Aktivum 6 t/uke. Fra høsten 2008 arbeidet: Sunniva Knapstad, U-sving 4 t/uke, Christina Tørresen, U- sving 4t/uken og Ingeborg Lie, Aktivum, 4t/uken Øvrige: Regnskapsmedarbeider Magne Svagård (frivillig) og sykehjemsprest Lillian G. Breunig 100% (Ullerntunet og Silurveien sykehjem) Knerten barnehage: Styrer Marit Leite Strømner, assistent Janne Bjerkeland/Inger-Lise Jacobsen (fra ), assistent Gro Johnsen, pedagogisk leder (disp.) Kristin Winge og renholder Lula Woldu. Arbeidsmiljøet er godt, og staben arbeidet fint sammen. Den faste staben samles til stabsmøte hver torsdag morgen. FRIVILLIGE MEDARBEIDERE Ullern menighet ville nok på en eller annen måte overlevd med kun ansatt personell. Men det ville ikke vært den Ullern menighet vi kjenner i dag. Et rikt gudstjenesteliv, et bredt diakonalt arbeid, søndagsskole, rasteplasser, aktiviteter for barn og unge, et vel fungerende menighetshus og mer til er utenkelig uten en stor skare frivillige medarbeidere. Årsstatistikken og rapportene viser store tall. Selv om Tordenskiolds soldater går igjen i mange av rollene, er det innlysende at menighetens arbeid og aktiviteter holdes oppe av et stort antall mennesker som uegennyttig stiller sin tid til disposisjon. Tenk bare på at i enkelte gudstjenester er opptil 20 personer aktive i ulike roller! Menighetsrå det retter en stor takk til den enkelte og til fellesskapet av frivillige! En spesiell takk går til de mange usynlige, de som står bak tingene vi tar for gitt og som vi ikke tenker over, men som bare er der. KIRKEN OG MENIGHETENS EIENDOMMER Vi gleder oss over at det er en utstrakt og mangfoldig bruk av både kirke, kapell og menighetshuset her i Ullern. 4

5 Ullern menighetshus brukes både til utallige egne aktiviteter og til utleie til for eksempel eldretrim, pianoundervisning, årsmøte for boligsameier, juletrefester, minnesamvær, dåps- og konfirmasjonsselskap etc. Tallene viser at det er avholdt 318 interne arrangement/aktiviteter og 171 eksterne, totalt 489 arrangement/aktiviteter i Ullern menighetshus i Dette innebærer at huset brukes i gjennomsnitt 1,5 ganger pr dag. I tillegg kommer alle individuelle samtaler i forbindelse med dåp, bisettelser, sjelesorg etc som foregår på de enkelte kontorer. De som er involvert i Menighetshusets Venner, har et stort pågangsmot og yter utstrakt dugnadsinnsats for å holde menighetshuset i god stand. Styret holder et jevnlig tilsyn med huset. Vi oppfordrer hele menigheten til å støtte dette viktige arbeidet. En stor takk til styret for innsatsen Menighetshusets venner arrangerte i november julemesse til inntekt for huset. Den var også i år godt besøkt og innbrakte ca. kr netto Vi har Ullern kapell åpent kapell mandag torsdag og fredag Vi anslår at ca. 10 personer er innom daglig gjennomsnittlig. Besøkende er både barn til og fra skolen, turgåere og folk som besøker gravsteder. Mange bønnelapper blir lagt i bønnekrukken, og lys tennes i globen. Det kommer gode tilbakemeldinger på dette tilbudet med mulighet for stillhet, ettertanke og bønn. Fra sommeren 2008 ble det på virkedagene i uken gjennomført en kort liturgisk andakt ledet av en fra staben fra kl i kapellet. Kapellet hadde åpent hele Allehelgensdagen med en liturgisk andakt hver hele time frem til kl Mange benyttet seg av dette tilbudet i forbindelse med besøk på kirkegården. Ullern kapell ble senhøsten 2009 utlånt til Den rumensk-ortodokse kirken i Oslo til deres gudstjenester, som primært holdes lørdags- og søndagsmorgener. Det er fint å kunne hjelpe en søsterkirke med lokaler til deres trosfellesskap 5

6 Paramentgruppen arbeider godt med å ta vare på kirkens og kapellets tekstiler med vask, stell og skifte av alterduker og antependier. Vi takker for denne innsatsen. Leder for gruppen er Toril Ziesler. Ullerntunet bo- og behandlingssenter og Silurveien sykehjem har vært betjent av sykehjemsprest hele Det har blitt avhold 89 gudstjenester med til sammen 588 deltagere. Øvrige sykehjem i soknet, Kajalund, blir regelmessig betjent med prestetjenester. Ullern menighets barnekrybbe, kalt Barnekrybben, ble solgt ultimo desember 2008 for kr Dette lot seg gjøre til tross for opprinnelig servitutt på eiendommen. Kjøper er Barnehagene på Ullern, som har leid driften de siste årene. Barnekrybben har vært i menighetens eie siden 1913, Nå var tiden inne for å avhende barnehagen, spesielt med tanke på de store rehabiliteringsbehov som var tilstede. Salg av Barnekrybben vil også gi oss en økonomisk mulighet og spillerom for å tenke nytt om måter å nå fler e av våre medlemmer. I særlig grad vil dette gjelde arbeid blant barn og unge. Menighetsrådets leder og varamedlem, advokat Otto Jacob Berg har vært menighetens representant i forhandlingene. Menighetens eide presteboligen i Vestveien 58, innkjøpt i 2000, er også i år benyttet som tjenestebolig for kapellanen. Fagerli Leirskole og Ungdomssenter i Skurdalen har også dette året vært benyttet til påskeleir for 40 deltagere, konfirmantleire med 120 deltagere, og menighetshelg. Stedet er et godt egnet leirsted. Menighetstur til Fagerli, med 58 glade deltagere, samlet deltagere i alderen 2 til 78 år. Flere familier med barn fra 2-14 år deltok. Nye familier, som opplever kirkedørterskelen for høy, kan gjennom dette tiltaket få en tilknytning til menigheten. Etter turen har det vært en oppfølgingssamling med taco-middag, gitar-kurs og andakt. Det flotte er at frivillige drifter det, og engasjementet blomstrer Erik Heim er menighetens representant i representantskapet, Ingrid Rian representerer de ansatte i styret. Samarbeidet med Fagerli er godt. GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER Det totale antall kirkemedlemmer i Ullern sokn er omlag mennesker. Ullern menighet har en stor og trofast kjerne som finner sin plass i gudstjenestefelllesskapet. Kirkebesøket har stabilisert seg litt under fjorårets nivå, med en liten fremgang. Arbeidet med fornyelse av gudstjenestene fortsetter. Fremdeles må vi være opptatt av å bygge et menighetsfellesskap med åpenhet og rom for alle i menigheten. Det er avholdt 14 separate dåpsgudstjenester kl Søndagsskolen i gudstjenestetiden er holdt ved like. Vi har fortsatt behov for faste søndagsskolelærere. Barn og unge må inkluderes som en viktig del av gudstjenestefellesskapet. De er ikke bare kirkens fremtid, men også en viktig del av dagens kirke. Det er derfor en utfordring både til de som lager gudstjenesten og de som deltar, å konkretisere dette. Det er om lag 75 frivillige som totalt er aktivisert med gjennomføringen av gudstjenestene, som dåpsverter, tekstlesere, nattverdmedhjelpere, kirkeverter, sangere, kirkeskyss m.v. Også i 2008 har konfirmanter og SULTerne deltatt som ministranter i gudstjenester. Det har vært holdt gudstjeneste hver søn- og helligdag totalt 75 gudstjenester. 6

7 1.januar hadde vi felles prostigudstjeneste i Vestre Aker, 2. påskedag og søndag mellom jul og nyttår hadde vi felles gudstjeneste med Skøyen menighet. 2. pinsedag hadde vi felles gudstjeneste for menighetene i prostiet i kirkeruinene i Maridalen. Kirkelig statistikk Ullern menighet Dåp Innensokns Konfirmanter Vigsler Gravferd Gudstjenester Totalt antall totalt deltagerantall Gjennomsnitt total Gudstjenster søn- og helligdager deltagere, søn- og helligdager Gjennomsnitt Julaften Andre gudstjenster Skole- barnehagegudstjenester Deltagere Nattverd Antall Deltagere Gjennomsnitt Andre gudstjenester Skriftemål Deltagere Innmelding Utmeldinger Konserter og musikkandakter Deltagere Kirkebruk, fra dagsregisteret Offer og kollekt i kirken egen virksomhet Givertjeneste ut av menigheten Tallene er preget av stabilitet. Antall kirkelige handlinger er i nasjonal målestokk på et høyt nivå. Gjennomsnittlig deltagelse holder seg på mellom 200 og 300. Imidlertid holder nattverdstallene seg på et rimelig likt nivå, på mellom 50 og 76. Økningen i antall gudstjenester søn- og helligdager må sees i sammenheng med at det arrangeres hvert år flere ekstra dåpsgudstjenester (14 i2008) søndag kl OBS noen metodeproblemer: - påliteligheten opptelling ved enkelte kirkelige handlinger, jf deltagere julaften m.v, nattverdgjester ved intinksjon (dypping av oblat) - regnefeil og rapporteringssystemer, jf totalt antall gudstjenestebesøkende. - fallet i deltagertallet er så vidt stort at det kan ha en forklaring i endring i rapporteringsskjemaet. 7

8 Tallene viser at det er mange folkekirkelig kontaktpunkter gjennom de kirkelige handlingene. Mange kommer til Ullern bosatt utenfra. Tallene for utensokns dåp viser dette. Dette illustrerer at mange har et sterkt forhold til Ullern kirke og vil at sine barn skal døpes der, selv om de formelt er bosatt i et annet sokn. For å gi et uttrykk for dette kan følgende regnestykke settes opp: 207 dåp med dåpsfølge på 25 gir mennesker i kontakt med kirken. Konfirmasjon med 91 konfirmanter med følge på 25 gir mennesker i kontakt med kirke. Dertil deltar på julaften i overkant av personer på de fire gudstjenestene i Ullern kirke. Summen av dette gir et folkekirkelig gudstjenestebesøk på ca av det samlede antallet på kirkebesøk i I tillegg kommer den kontakten som blir etablert ved gravferd. 150 gravferder med 100 deltakere mennesker i kontakt med kirken. Samme regnestykke kan gjøre vigsler. I 2008 var det 44 vigsler i Ullern kirke med anslagsvis 70 deltager gir mennesker i kontakt med kirken. Dette registreres ikke i den kirkelige statistikk. Samlet sett gir dette, grovt anslått, i underkant av kirkebesøkende i Ullern i 2008, Kirkehusbruken, jf dagsregisteret i kirken, Ullern kirke og kapell, viser at den er i bruk over 250 ganger pr år, dvs mer enn annen hver dag.. ANDRE ARRANGEMENTER, MØTER OG VIRKSOMHETER Mange mennesker, både ansatte og frivillige, står på for å skape et åpent fellesskap hvor nye skal finne tilhørighet. Vi gjør en god jobb, men stadig kan ting gjøres bedre. Den enkeltes initiativ vil alltid være viktig. Arbeidet med å berike gudstjenestefellesskapet på søndager er en kontinuerlig prosess. Gudstjenesten er ikke bare prestens, kirketjeners og organistens sak. Kirkeverter, tekstlesere, nattverdmedhjelpere, forbedere, ministranter og kirkeskyss-sjåfører har viktige oppgaver. Regner vi med forsangergruppen, Ullern Vocale, kan ca. 20 personer være medarbeidere i en gudstjeneste. Vi har i 2008 rapportert om 75 frivillige som tar del i dette. Tilslutningen til onsdagsgudstjenestene er liten, men det er en trofast gruppe deltakere, og et behov for stillhet og ettertanke i hverdagens mas. Opplegget alternerer mellom ordinær aftensang i kirke, Taize-messer og Rasteplass-arrangement i kapelllet samt kulturkveldene siste onsdag i måneden. På disse har det vært orgelkonserter, ulike foredrag og samarbeidsarrangement med Ullern Historielag. I tillegg til juletrefest og årsmøte ble det også i år invitert til høstfest. Forfatteren Eivind Skeie presenterte salmer fra sin salmebok 316 Salmer og Sanger. "Sommerfesten på kirkebakken" i mandag 2. juni 2008 var også i år en hyggelig samling. 8

9 Kirkebord på CC-vest Høsten 2007 fikk Ullern menighet et eget kirkebord på CC-vest. Hele 2008 har dette vært betjent. Hver mandag og torsdag fra kl har ansatte og noen frivillige sittet ved dette bordet på nedre plan vis à vis gullsmed Heyerdal og La Baguette. Hensikten med dette er å være synlig som kirke i lokalmiljøet, og mange har tatt kontakt enten for samtale eller for informasjon om hva vi har å tilby av aktiviteter. En lørdag i september hadde vi stand utenfor hovedinngangen, hvor vi delte ut brosjyrer om Ullern menighet og vårt visjonsdokument. Vi stekte vafler og serverte kaffe og kaker og kom i kontakt med mange nye mennesker. Vi ønsker å rette en takk til senterledelsen for den positive måten vi har blitt møtt på. Fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp Forglemmegei var tema, og dagen var 27.mars. Konfirmanter, foreldre og andre fra menigheten gjorde en god innsats og det kom inn ca kroner. BARNE- OG UNGDOMSARBEID I Knøttene / Familiekoret har 33 barn vært innom i løpet av året, og gjennomsnittlig 10 barn deltar hver gang. "Knøttene" har kun deltatt ved en familiegudstjeneste. Høsten 2008 ble et familiekor utprøvd i stedet for Knøttene, som tidligere har vært et kor for førskolebarn. På Knøttene traff foreldrene hverandre på siderommet og drakk kaffe/ te. I familiekoret deltar foreldrene på sang, bibelstund og lek. Den sosiale siden oppnås gjennom felles middag før øvelsen. Etter ønske fra foreldrene hadde vi kun øvelse annenhver uke. Oppslutningen har ikke vært så stor. Vi går derfor tilbake til å ha Knøttene, men med foreldrene tilstede. På hvert møte samles det inn penger som sendes barnehjemmet i Ntuzuma Skattejakt og utdeling av 4-årsbok fungerer bra. Flere henvender seg til kontoret etter selve utdelingen, med ønske om å få utdelt boken. Informasjonsutfordringen er å nå bedre ut med opplysninger om dette tiltaket. 9

10 Søndagsskolen har etablert seg som et fast tiltak. Supersøndag har blitt arrangert en gang og er et tiltak for å nå bredere ut til denne målgruppen. Her inviterer barna selv til fest på menighetshuset og 28 barn deltok. Mange i foreldregenerasjonen kjenner søndagsskolen. Likevel er det relativt få barn som deltar. Vi hadde i betalende medlemmer, og 62 barn var innom søndagsskolen. Barnekoret har per i dag 25 medlemmer, hovedsakelig jenter i alderen 6-9 år. Vi ser at de eldste barn ikke lenger deltar i barnekorene. Men det har vært et økende antall barn i høst. Barnekoret gjennomført en flott julekonsert med Elisabeth Bettan Andreassen. Speiderarbeidet. Speiderne deltok ved menighetens fasteaksjon og ved familiegudstjenesten 1. søndag i advent. Lysvåken (adventsnatt for 11-åringer) var et vellykket nytt tiltak, og i overkant av 30 prosent av årskullet deltok. Gruppen forberedte gudstjenesten til 1. søndag i advent dagen etter, der de deltok med bl.a. drama/lysdans. Lysvåken kan bli et årlig tiltak innen rammen av trosopplæringsplanen. Ungdomsklubben Aktivum har sine møter hver torsdag i menighetshuset. Fra 5-20 ungdommer deltar regelmessig. Ten-sing koret U-sving møtes på mandager. Mellom 10 og 20 ungdommer er aktive sangere. Koret jobber aktivt med å få etablert et eget band i tilknytning til dette. Ungdomsarbeidet satser fremdeles bredt på lederopplæring, gjennom SULT (SVURR ungdomsledertrening) - og LIV kurs (ledere i vekst). Våren 2008 gjennomførte 17 SULT og 7 LIV fra Ullern menighet. Våre ungdommer deltar ved Time Out gudstjenester, ledet av SVURR-prest Eva Klokkerud i Skøyen kirke en søndag hver måned. Nyttårsrevy og sommerleir på Knatten er også arrangement som våre ungdommer deltar på. Alt dette er en del av samarbeidet innenfor SVURR-sammenhengen. Vi arbeider med en lokal trosopplæringsplan for Ullern menighet. Her vil det være et fokus på hva vi kan få til med nåværende ressurser, og med tilførsel av ressurser i henhold til trosopplæringsreformen. SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER Gjennom året har vi god kontakt med barnehager og skoler i vår del av bydelen. De får invitasjon til gudstjenester ved jul og påske, til besøk i kirken og tilbud om besøk i barnehagen av kateket, prest og diakon. I høst gjentok vi suksessen med julevandringer for 5 års-gruppene. Tre barnehager deltok. Forholdet til skolene er godt. Prester og kateket har skolebesøk og hatt skolegudstjenester i kirken. Lilleaker har sluttet med skolegudstjeneste før påske og ønsket ikke at Ullern menighets skulle dele ut Godt Nytt NT til hver elev, men i stedet vil de motta skolesett. Dette gis ved en egen gudstjeneste i kirken. Bjørnsletta ungdomsskole har heller ikke skolegudstjeneste før jul. Vi arbeider med at 8. klassetrinnet. kommer på et tre timers opplegg i kirken og 10. klasse får besøk av kirken på skolen. 10

11 KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET Vi har dette året hatt en del spennende og fine konsertarrangementer. Barnekoret hadde julekonsert med sangeren Elisabeth Andreasson før jul. Minikonsertene hver siste onsdag i måneden, før kulturkveldene, har gitt oss gode musikkopplevelser. Kirken har vært leid ut til mange ulike konserter. Det er i stor grad lokale grupper av både voksne og barn som musikkorps, strykeorkester, kor etc. som benytter kirken til sine konserter. I tillegg har kommersielle virksomheter leid kirken til konsert for kunder og samarbeidspartnere. Konsertene gir et økonomisk tilskudd. I tillegg får mange mennesker oppleve en konsert i bydelens vakreste konsertsal. Innslaget av kor, forsangere og solister ved gudstjenestene har blitt høyt verdsatt. "Ullern Vocale" er en verdifull ressurs for menighetens gudstjenester. Sangerne og musikanter gjør en flott innsats, stiller velvillig opp. Sammen med organisten beriker de gudstjenestene våre. DIAKONALT ARBEID - FELLESSKAPSBYGGENDE ARBEID Det ble avhold 5 lunchtreff for hjemmearbeidende foreldre med barn med babysang og 5 treff med tema i løpet av vårhalvåret. Fra ble det en pause i tilbudet, begrunnet i diakonens 20% permisjon i stillingen fram til Eldres Hygge arrangement ble avholdt i 2008, 3 på våren og 4 på høsten er arrangert. Frammøtet varierer, men ligger mellom Hver siste fredag i måneden har det vært uformelle vaffeltreff i peisestuen. Serveringen er gratis, og frammøtet har variert mellom 2 og 15 Årets sommertur for eldre gikk 29.mai Tyrifjorden rundt med diakon Kristin Haugen som guide. Vi stoppet og fikk omvisning ved Bønsnes kapell, og hadde medbrakt kaffe. Siden ble det middag på Tyrifjord hotell. Vi var 50 deltagere på turen. Menighetspleiens styre valgte i møte å avvikle styret. Virksomhetsansvaret ble overdratt til Menighetsrådet ved Diakoniutvalget. Heretter har Menighetsrådet alene det fulle ansvar for forvaltning av Menighetspleiens kapital. I desember ble det delt ut ca 70 julestjerner for oppmuntring til enkelte i juletiden. Kirkeskyss. Kjøretjenesten til gudstjenester blir ivaretatt av 7 faste sjåfører. Kirkekaffe på kirkebakken er fortsatt et svært populært og sosialt viktig arrangement. Den arrangeres på kirketrappen i sommerhalvåret, fra ca 15. april til ca 10.september. 14 personer delte på å ta denne tjenesten. 11

12 Vi har hatt 9 forbedere i menighetens bønnetjeneste, og av disse er det 4 som kommer sammen to og to. Om lag 10 bibelgrupper i menigheten er i funksjon. Julekveldsarrangement ble arrangert i samarbeid med Skøyen menighet og Ullern Frivillighetssentral. Det ble invitert til julekveldsselskap 24. desember i Skøyen kirke også dette året. Det var 21 personer til stede. Foreldreforum er et samarbeid mellom Norges Handikaplag-Ullern, Funksjonshemmede Barns Foreldreforening og Skyen og Ullern menigheter. Våren 2008 hadde vi to temamøter for foreldre til barn med spesielle behov. 16 konfirmanter meldte seg til tjeneste i februar til Ungdommens hjelpetjeneste. Vi har markedsført tilbudet gjennom Ullern Seniorsenter og med artikkel i Ullern Avis/- Akersposten. Det har vært 6 konfirmanter i tjeneste i løpet av året. Vi ser at det er et misforhold mellom tilbud og etterspørsel, og synes det er leit at ikke alle som meldte seg fikk en jobb. En sorggruppe med 6 deltagere møttes våren 2008, og på høsten hadde vi en ny gruppe med 6 deltagere. Gruppetilbudet er et samarbeid mellom Skøyen og Ullern menigheter. Samværene ble holdt i Skøyen kirke. Vi legger også vekt på etterarbeid, samtaler og hjelp til å komme inn i aktiviteter i lokalmiljøet/ menighetene. I forbindelse med Allehelgensdag ble det sendt invitasjon til ca 140 personer som hadde mistet en i nær familie. Dette året valgte vi å ha 2 samlivskurs, PREP-kurs, for å dra nytte av PR-effekten via deltagerne selv. Det er diakonene i prostiet som står for kursene, men vi oppgir at menighetene i Vestre Aker prosti er arrangører. Kursholdere er fortsatt Carl Magnus Salvesen og Anne Grethe Thomassen. Vi har svært god erfaring med endags PREPkurs. Antall deltagere på vårkurset var 7 par, og på høstkurset 11 par. Brudeparsamling er et tilbud til alle par som skal gifte seg i sommerhalvåret. Prestene, organisten og diakonen er sammen om opplegget. Deltagerparenehadde en nyttig og fin informasjonskveld med god bevertning og foredrag om det å leve sammen. Misjonsprosjekt/Ntuzuma følges opp gjennom Ntuzuma-gruppen. Den har et særskilt ansvar for kontakten med vår vennskapsmenighet. Den består av Otto Berg (MR), Andreas Birch-Aune (frivillig som reiser og holder kontakten med prosjektene), Ingrid Rian og Kristin Haugen. Høsten 2008 ble det undertegnet en samarbeids- og vennskapsavtale mellom Ntuzuma menighet og Ullern menighet. Menigheten har forpliktet seg til følgende overføringer pr. år: Ressurssenteret kr , Suppekjøkkenet kr og Barnehjemmet kr Det ytes veiledning til hiv/aids-rammede ut fra Ressurssenteret, og man holder kurs for nye veiledere. Suppekjøkkenet har fra høsten 2008 bare kunnet dele ut suppe en dag i uken, men da er antallet som får suppe øket til ca 600. Ved årsskiftet hadde Barnehjemmet 31 barn. Det er behov for en bedre struktur og styring av driften av barnehjemmet OMSORGSARBEID - BESØKSTJENESTEN Besøkstjenesten i Ullern er et samarbeidsprosjekt mellom Ullern og Skøyen menigheter, Ullern og Skøyen/Smestad Seniorsentre og Ullern Frivillighetssentral. En samarbeidsprosjektavtale for tre år ble underskrevet i februar. Samarbeidet har som hensikt å få en besøkstjeneste i Ullern som fungerer til beste for bydelens innbyggere og som gir bedre tilgjengelighet for mottakere av tjenesten. Målet med Besøkstjenesten i Ullern er: Å redusere ensomhet 12

13 A få til en kvalitetsmessig god besøkstjeneste i Ullern bydel Å få tak i flere frivillige besøkere fra Ullern bydel Å utnytte mulighetene ved de frivilliges tjeneste på tvers i bydelen Å komme i kontakt med mottakere fra Ullern bydel Antall 2 frivillige besøkere: 50 personer hvorav 20 er nye i 2008 Antall mottakere av besøk: 40 personer hvorav 19 er nye i 2008 Gjennom prosjektet er det også formidlet frivillige til annet arbeid i bydelen, så som tjeneste på seniorsentre, barnehage, Hjørnesteinen eller hjelp til handling, turgåing med hund o.a. 4 kurs med veiledning i 2008 har vært arrangert. Kursing og veiledning er en del av kvalitetssikringen i Besøkstjenesten i Ullern. Oppmøtet på kurskveldene har ligget på ca personer. Vi har også hatt to korte kurs for helt nye besøksvenner. Besøkstjenesten ledes av en samarbeidsgruppe bestående av Esther Marie Lier (Frivillighetssentralen), Grete Framgarden (Skøyen menighet), Terje Bjørkto (Ullern og Skøyen/Smestad Seniorsentre) og Kristin Haugen (Ullern menighet). Det har vært 16 samarbeidsmøter i Videre er det etablert en referansegruppe der en eller to ledere fra hver enhet deltar. Det er avholdt ett møte i referansegruppen i Etter ett år ser vi gode ringvirkninger av et felles lokalt samarbeid. Sammen utgjør vi en større ressurs enn summen av hver enkelt sin innsats. Vi har et større nedslagsfelt i media, hos bydelens forskjellige enheter, bydelspolitikere og blant beboerne i Ullern bydel. Samarbeidsgruppen kjenner bydelen godt, og vi fordeler arbeidsoppgaver etter som det er mest tjenlig. Styrken vår er at sammen gjør vi mye, selv om vi utfører ulike arbeidsoppgaver. MENIGHETSBLADET Kirkenytt kom ut med 5 nummer også i Bladet er en viktig kanal for informasjon til de som bor i Ullern om kirkens liv og aktiviteter. Det bestreber seg på å gjenspeile prioriteringer som gjøres av menighetsråd og stab. På den måten blir Kirkenytt en god støttespiller for å realisere menighetens ambisjoner. Eksempler på dette er givertjenesten og Ntuzuma prosjektet. Gjennom annonseinntekter bærer bladet sine egne kostnader. I 2008 har redaksjonen bestått av Øyvind Nilsen (redaktør), Ingrid Rian, Paul Lindemann (annonseansvarlig) og Steinar Sivertsen. 2 Ullern Frivillighetssentral og Ullern og Skøyen menigheter hadde en besøkstjeneste hver for seg før samarbeidsavtalen ble underskrevet. Derfor inkluderer tallene nedenfor både nye og gamle besøksvenner og nye og gamle mottakere av tjenesten. 13

14 KNERTEN Knerten barnehage, som holder til i menighetshuset, har hatt et godt arbeidsår. I august 2008 feiret barnehagen 30 års jubileum. Dette ble markert ved familiegudstjenesten 24. august Styrer Marit Leite Strømner og hennes medarbeidere gjør en fremragende jobb med et godt pedagogisk arbeid der trosopplæring preger hverdagen. Barnehagen gir mulighet til kontakt med mange hjem. Det er et nært samarbeid mellom Knerten og menighetsråd/stab. Fortsatt har barnehagen et støtteprosjekt for barnehjemmet i vennskapsmenigheten Ntuzuma, Sør-Afrika. Barnehagen har en gutt som sitt fadderbarn. KOMMUNE OG FELLESRÅD Fellesrådets administrasjon har fungert så godt som en med rimelighet kan vente med en meget trang økonomi. Fellesrådet fikk økte bevilgninger fra kommunen og driftsstøtten har økt noe. Vi har faglig støtte i behandling av personalspørsmål og regnskap. Steinar Sivertsen og Shaun Harper (vara) var menighetsrådets representanter i Fellesrådet i ØKONOMI Menighetsrådet har også i 2008 fokusert sterkt på å forbedre den økonomiske rapportering slik at man reelt følger opp menighetens økonomiske stilling. En sentral del av økonomi kontrollen har å gjøre med gode budsjett og oppfølgingsrutiner. Mye er blitt bedre, selv om vi ennå ikke er i mål. Menighetsrådet har lagt vekt på å beholde et godt økonomisk fundament samtidig som det ikke er noe mål å gjøre bankkontiene størst mulig. Penger skal brukes for at målene vi har satt oss, skal nås. Virksomheten er avhengig av god givervilje fra menighetens medlemmer. Givertjenesten er i vekst. I 2008 solgte vi eiendommen som ble utleid, til driverne av Barnekrybben. Dette er en eiendom som pga. kommunale klausuler, ikke har vært ansett som spesielt verdifull. I årene fremover ville dessuten eiendommen ha krevet betydelig ytre vedlikehold. 14

15 Pengene som salget innbrakte gjør at vi fortsatt opprettholder en god økonomisk reserve samtidig som vi finansierer stabspersonell og aktiviteter der vi ikke kan støtte oss til offentlige midler. Menighetens årsregnskap viser totalt et overskudd på kr ,-. Dette fremkommer etter at gevinsten fra salg av Barnekrybben er inntektsført med kr ,-. Driften har gått med et underskudd på kr OPPSUMMERING Vi ser tilbake på et jevnt arbeidsår 2008 med stor aktivitet på flere fronter. Både frivillige og ansatte har lagt ned en stor arbeidsinnsats. Vi er stolte og takknemlige for Ullern kirke og den virksomhet som drives i lokalmiljøet med kirken som retning og ramme. Vi takker alle som bidrar til utvikling av vår menighet og fellesskap i denne delen av Guds åkerland. Ullern, 3. april 2008, Steinar Sivertsen, leder av menighetsrådet John Egil Rø sokneprest. 15

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2011 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2011 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens strategiplan

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

Årsmelding 2013 Grinilund menighet

Årsmelding 2013 Grinilund menighet Årsmelding 2013 Grinilund menighet Side 1 av 8 Menighetens visjon og mål Menighetsrådet har vedtatt en visjon for perioden 2011-2014 som særlig vektlegger ønsker for det nye kirkebygget: Grinilund kirke

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2010 STOKKA MENIGHET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2010 5 Menighetsrådet 5 Menighetens ansatte 5 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 7 Menighetens strategiplan

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder

Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder Maridalen menighet Gerd Myrvoll, leder 2010 Menighetsråd og stab 2010 Menighetsråd: Leder: Gerd Myrvoll Nestleder: Gunnar Bjune Rådsmedlemmer: Aud Irene Svartvasmo Astrid Anderson Sogneprest Ketil Rosnes

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd

Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Oslo biskop Oslo bispedømmeråd Årsmelding 2008 1 GENERELL TILSTANDSVURDERING Få steder opplever kirken muligheter og utfordringer som i Oslo bispedømme. Storbyens mangfold og mobilitet, i befolkning, kultur

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer