Ullern menighet. Årsmelding 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullern menighet. Årsmelding 2008"

Transkript

1 Ullern menighet Årsmelding 2008

2 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset hver dag. I mai ble John Egil Rø tilsatt som ny sokneprest i Ullern. Menigheten har tatt varmt i mot ham. Våre 3 prester utgjør et godt og sterkt team. Arbeidet med å variere gudstjenestetilbudet har fortsatt. Messe med Prøysen-preg, Jazzmesse, Ung-Messe, Mukula-messe, Taize -messe etc. i tillegg til mer tradisjonelle høymesser og familiegudstjenester har vært med på å skape et mangfold av gudstjenester. I tillegg har vi fått verdifulle og gode erfaringer med Lysvåken, overnatting i Ullern kirke for 11 åringer natt til 1. søndag i advent, og Søndagsskolens SuperSøndag. Kirkebordet på CC Vest er en viktig del av kirkens ansikt utenfor kirkeområdet. Aktiviteten ble startet i I 2009 forventer vi at menigheten får opprette et stille rom i nybygget på CC Vest. Besøkstjenesten i Ullern er et samarbeid mellom Ullern og Skøyen menigheter, Ullern og Skøyen/ Smestad Seniorsentre og Ullern Frivillighetssentral. En avtale ble underskrevet i februar Samarbeidet har som hensikt å få en besøkstjeneste i Ullern som fungerer til det beste for bydelens innbyggere og som gir bedre tilgjengelighet for mottakerne av tjenesten. Prosjektet har en tre års tidshorisont og har vakt stor interesse i andre bydeler. I 2008 ble det inngått en formell samarbeidsavtale mellom Ntuzuma menighet i Sør Afrika og Ullern menighet. Avtalen forplikter oss til å finansiere ulike aktiviteter i Ntuzuma, samt at den definerer krav til oppfølging og revisjon. Gjennom avtalen blir Ntuzuma ytterligere fremmet som menighetens misjonsprosjekt. Ullern menighets virksomhet må prioriteres innen for de økonomiske rammer menigheten arbeider under. Som hovedretningslinje har menighetsrådet fastsatt at virksomheten skal drives i balanse med unntak for diakonstillingen der dennes lønn skal føres mot fond for dette formål. Resultatet for 2008 ble et underskudd på kr ,- noe bedre enn budsjettert. Salget av eiendommen Barnekrybben ga et tilskudd på kr ,-, slik at egenkapitalen økte med kr ,-. Dette gir oss mulighet til å støtte målrettede og gode aktiviteter i Givertjenesten er i vekst og vi takker for alle gaver vi mottar! En stor takk går til vår store skare av motiverte frivillige og til en engasjert stab for helhjertet innsats i en viktig tjeneste! 2

3 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING: Faste medlemmer: Steinar Sivertsen (leder), Elisabeth Hove (nestleder), Gisle Nødtvedt, Arnhild Dordi Gjønnes, Bente Killingstad Føyn, Stig Asplin, Simon Lunner, Anne Dean Refsum, Anne Marie Heim, Erna Hoff og Ingrid Rian/John Egil Rø (sokneprest). Varamedlemmer: Shaun Harper, Solveig Holte Anderson, Simen Aulie, Otto Berg og Astrid Dick. Simon Lunner har studert i utlandet i hele I møte i januar 2008 ble Anne Dean-Refsum etter søknad fritatt fra sitt verv. Dette har betydd at Shaun Harper og Solveig Holte Anderson har rykket opp som faste medlemmer av rådet. De øvrige varamedlemmene blir innkalt til alle møter. MENIGHETSRÅDETS ARBEID Menighetsrådet har avholdt 10 ordinære møter og to ekstraordinære møter, angående soknepresttilsettingen og salg av Barnekrybben. Menighetsrådet har behandlet 60 saker.. Arbeidsutvalget har bestått av Steinar Sivertsen, Elisabeth Hove,Ingrid Rian/John Egil Rø (sokneprest) og Villa Wahl Stranger, (daglig leder) Årsmøtet ble holdt søndag 27. april 2008 i menighetshuset. Rådet har arbeidet aktivt og vist stort engasjement gjennom hele året. Menighetsrådet har også gjennom 2008 fokusert på visjonsdokumentets målsetninger formulert i slagordet Ullern kirke jord og himmel møtes. Av viktige saker som menighetsrådet har arbeidet med kan vi nevne: 1. Styrking av gudstjenesten Variasjon i type gudstjenester: for eksempel med Prøysen-preg, Jazzmesse, Ung- Messe, Mukula-messe, Taize -messe etc. i tillegg til mer tradisjonelle høymesser og familiegudstjenester har vært med på å skape et mangfold av gudstjenester. Både musikk og innhold vil da variere mye. Dette ser vi er kjærkomment ved at det ofte er ulike mennesker som deltar i de forskjellige gudstjenestene. Noen kommer bare til en spesiell gudstjeneste. Det er også et stort antall frivillige med forskjellige oppgaver som er med på skape liv i gudstjenestene. Spesielt må Ullern Vocale nevnes for sitt flotte bidrag til å løfte høymessene musikalsk 2. Visjons-/strategidokument Et svært engasjert menighetsråd har også dette året jobbet målrettet med sin visjon for Ullern menighets verdier NÆR LIVSGLAD INKLUDERENDE. Dette kommer bl a fram i variert gudstjenestetilbud og kirkebord på CC-vest. 3. Tilsetting av ny sokneprest Stiftsdirektør i Oslo bispedømme John Egil Rø ble 25. mai 2008 innsatt som sokneprest i Ullern etter Jostein Nesvåg. 4. Menighetens misjonsprosjekt Samarbeidsavtale mellom Ullern menighet og Ntuzuma menighet i Sør Afrika er undertegnet og godkjent av begge parter. Denne forplikter begge menigheter til et utstrakt samarbeid. Avtalen innebærer også at Ullern menighet forplikter seg i 3 år ( ) til å støtte barnehjemmet, suppekjøkkenet og menigheten i Ntuzuma årlig med til sammen kr I tillegg har menigheten i samarbeid med CC-vest hatt et fellesprosjekt med salg av julekort til inntekt for Ntuzuma på CC-Vest. Dette innbrakte i underkant av kr til formålet. 3

4 Sokneprest e.m.jostein Nesvåg er i de perioder av året han er stasjonert der nede, vår kontaktperson i dette arbeidet. MENIGHETENS ANSATTE Ansatte Kirkelig fellesråd/oslo bispedømmeråd: Menighetsforvalter Villa Wahl Stranger, sokneprest John Egil Rø fra 18. mai 2008, kapellan Ingrid Rian, kapellan Kristian Knapstad, kateket Ingunn Berit Galdal organist Tom Eirik Bru-Olsen, kirketjener I Rafael Vida Martin og kontormedarbeider Anne-Britt Myhre. Følgende er ansatt av Ullern menighet: Soknediakon Kristin Haugen 100%, 80% fra 1. august 2008, Vaktmester I Rafael Vida Martin 51%, Kirketjener II og vaktmester II Kristin Lund/ Hilde Haugland 20%, kontormedarbeider Anne Marie Beckstrøm (4 t/uke), dirigent av barnekoret Beate Fjelde (5 t/uke, fra høsten også familiekoret 4,5t) Frem til sommeren 2008 arbeidet: Barnearbeider Bjørg Marie Eide, Knøttene 7 t/uke, ungdomsarbeider Marte Hovda Ottesen, U-sving 6 t/uke og ungdomsarbeider Anne Line Kroken, Aktivum 6 t/uke. Fra høsten 2008 arbeidet: Sunniva Knapstad, U-sving 4 t/uke, Christina Tørresen, U- sving 4t/uken og Ingeborg Lie, Aktivum, 4t/uken Øvrige: Regnskapsmedarbeider Magne Svagård (frivillig) og sykehjemsprest Lillian G. Breunig 100% (Ullerntunet og Silurveien sykehjem) Knerten barnehage: Styrer Marit Leite Strømner, assistent Janne Bjerkeland/Inger-Lise Jacobsen (fra ), assistent Gro Johnsen, pedagogisk leder (disp.) Kristin Winge og renholder Lula Woldu. Arbeidsmiljøet er godt, og staben arbeidet fint sammen. Den faste staben samles til stabsmøte hver torsdag morgen. FRIVILLIGE MEDARBEIDERE Ullern menighet ville nok på en eller annen måte overlevd med kun ansatt personell. Men det ville ikke vært den Ullern menighet vi kjenner i dag. Et rikt gudstjenesteliv, et bredt diakonalt arbeid, søndagsskole, rasteplasser, aktiviteter for barn og unge, et vel fungerende menighetshus og mer til er utenkelig uten en stor skare frivillige medarbeidere. Årsstatistikken og rapportene viser store tall. Selv om Tordenskiolds soldater går igjen i mange av rollene, er det innlysende at menighetens arbeid og aktiviteter holdes oppe av et stort antall mennesker som uegennyttig stiller sin tid til disposisjon. Tenk bare på at i enkelte gudstjenester er opptil 20 personer aktive i ulike roller! Menighetsrå det retter en stor takk til den enkelte og til fellesskapet av frivillige! En spesiell takk går til de mange usynlige, de som står bak tingene vi tar for gitt og som vi ikke tenker over, men som bare er der. KIRKEN OG MENIGHETENS EIENDOMMER Vi gleder oss over at det er en utstrakt og mangfoldig bruk av både kirke, kapell og menighetshuset her i Ullern. 4

5 Ullern menighetshus brukes både til utallige egne aktiviteter og til utleie til for eksempel eldretrim, pianoundervisning, årsmøte for boligsameier, juletrefester, minnesamvær, dåps- og konfirmasjonsselskap etc. Tallene viser at det er avholdt 318 interne arrangement/aktiviteter og 171 eksterne, totalt 489 arrangement/aktiviteter i Ullern menighetshus i Dette innebærer at huset brukes i gjennomsnitt 1,5 ganger pr dag. I tillegg kommer alle individuelle samtaler i forbindelse med dåp, bisettelser, sjelesorg etc som foregår på de enkelte kontorer. De som er involvert i Menighetshusets Venner, har et stort pågangsmot og yter utstrakt dugnadsinnsats for å holde menighetshuset i god stand. Styret holder et jevnlig tilsyn med huset. Vi oppfordrer hele menigheten til å støtte dette viktige arbeidet. En stor takk til styret for innsatsen Menighetshusets venner arrangerte i november julemesse til inntekt for huset. Den var også i år godt besøkt og innbrakte ca. kr netto Vi har Ullern kapell åpent kapell mandag torsdag og fredag Vi anslår at ca. 10 personer er innom daglig gjennomsnittlig. Besøkende er både barn til og fra skolen, turgåere og folk som besøker gravsteder. Mange bønnelapper blir lagt i bønnekrukken, og lys tennes i globen. Det kommer gode tilbakemeldinger på dette tilbudet med mulighet for stillhet, ettertanke og bønn. Fra sommeren 2008 ble det på virkedagene i uken gjennomført en kort liturgisk andakt ledet av en fra staben fra kl i kapellet. Kapellet hadde åpent hele Allehelgensdagen med en liturgisk andakt hver hele time frem til kl Mange benyttet seg av dette tilbudet i forbindelse med besøk på kirkegården. Ullern kapell ble senhøsten 2009 utlånt til Den rumensk-ortodokse kirken i Oslo til deres gudstjenester, som primært holdes lørdags- og søndagsmorgener. Det er fint å kunne hjelpe en søsterkirke med lokaler til deres trosfellesskap 5

6 Paramentgruppen arbeider godt med å ta vare på kirkens og kapellets tekstiler med vask, stell og skifte av alterduker og antependier. Vi takker for denne innsatsen. Leder for gruppen er Toril Ziesler. Ullerntunet bo- og behandlingssenter og Silurveien sykehjem har vært betjent av sykehjemsprest hele Det har blitt avhold 89 gudstjenester med til sammen 588 deltagere. Øvrige sykehjem i soknet, Kajalund, blir regelmessig betjent med prestetjenester. Ullern menighets barnekrybbe, kalt Barnekrybben, ble solgt ultimo desember 2008 for kr Dette lot seg gjøre til tross for opprinnelig servitutt på eiendommen. Kjøper er Barnehagene på Ullern, som har leid driften de siste årene. Barnekrybben har vært i menighetens eie siden 1913, Nå var tiden inne for å avhende barnehagen, spesielt med tanke på de store rehabiliteringsbehov som var tilstede. Salg av Barnekrybben vil også gi oss en økonomisk mulighet og spillerom for å tenke nytt om måter å nå fler e av våre medlemmer. I særlig grad vil dette gjelde arbeid blant barn og unge. Menighetsrådets leder og varamedlem, advokat Otto Jacob Berg har vært menighetens representant i forhandlingene. Menighetens eide presteboligen i Vestveien 58, innkjøpt i 2000, er også i år benyttet som tjenestebolig for kapellanen. Fagerli Leirskole og Ungdomssenter i Skurdalen har også dette året vært benyttet til påskeleir for 40 deltagere, konfirmantleire med 120 deltagere, og menighetshelg. Stedet er et godt egnet leirsted. Menighetstur til Fagerli, med 58 glade deltagere, samlet deltagere i alderen 2 til 78 år. Flere familier med barn fra 2-14 år deltok. Nye familier, som opplever kirkedørterskelen for høy, kan gjennom dette tiltaket få en tilknytning til menigheten. Etter turen har det vært en oppfølgingssamling med taco-middag, gitar-kurs og andakt. Det flotte er at frivillige drifter det, og engasjementet blomstrer Erik Heim er menighetens representant i representantskapet, Ingrid Rian representerer de ansatte i styret. Samarbeidet med Fagerli er godt. GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER Det totale antall kirkemedlemmer i Ullern sokn er omlag mennesker. Ullern menighet har en stor og trofast kjerne som finner sin plass i gudstjenestefelllesskapet. Kirkebesøket har stabilisert seg litt under fjorårets nivå, med en liten fremgang. Arbeidet med fornyelse av gudstjenestene fortsetter. Fremdeles må vi være opptatt av å bygge et menighetsfellesskap med åpenhet og rom for alle i menigheten. Det er avholdt 14 separate dåpsgudstjenester kl Søndagsskolen i gudstjenestetiden er holdt ved like. Vi har fortsatt behov for faste søndagsskolelærere. Barn og unge må inkluderes som en viktig del av gudstjenestefellesskapet. De er ikke bare kirkens fremtid, men også en viktig del av dagens kirke. Det er derfor en utfordring både til de som lager gudstjenesten og de som deltar, å konkretisere dette. Det er om lag 75 frivillige som totalt er aktivisert med gjennomføringen av gudstjenestene, som dåpsverter, tekstlesere, nattverdmedhjelpere, kirkeverter, sangere, kirkeskyss m.v. Også i 2008 har konfirmanter og SULTerne deltatt som ministranter i gudstjenester. Det har vært holdt gudstjeneste hver søn- og helligdag totalt 75 gudstjenester. 6

7 1.januar hadde vi felles prostigudstjeneste i Vestre Aker, 2. påskedag og søndag mellom jul og nyttår hadde vi felles gudstjeneste med Skøyen menighet. 2. pinsedag hadde vi felles gudstjeneste for menighetene i prostiet i kirkeruinene i Maridalen. Kirkelig statistikk Ullern menighet Dåp Innensokns Konfirmanter Vigsler Gravferd Gudstjenester Totalt antall totalt deltagerantall Gjennomsnitt total Gudstjenster søn- og helligdager deltagere, søn- og helligdager Gjennomsnitt Julaften Andre gudstjenster Skole- barnehagegudstjenester Deltagere Nattverd Antall Deltagere Gjennomsnitt Andre gudstjenester Skriftemål Deltagere Innmelding Utmeldinger Konserter og musikkandakter Deltagere Kirkebruk, fra dagsregisteret Offer og kollekt i kirken egen virksomhet Givertjeneste ut av menigheten Tallene er preget av stabilitet. Antall kirkelige handlinger er i nasjonal målestokk på et høyt nivå. Gjennomsnittlig deltagelse holder seg på mellom 200 og 300. Imidlertid holder nattverdstallene seg på et rimelig likt nivå, på mellom 50 og 76. Økningen i antall gudstjenester søn- og helligdager må sees i sammenheng med at det arrangeres hvert år flere ekstra dåpsgudstjenester (14 i2008) søndag kl OBS noen metodeproblemer: - påliteligheten opptelling ved enkelte kirkelige handlinger, jf deltagere julaften m.v, nattverdgjester ved intinksjon (dypping av oblat) - regnefeil og rapporteringssystemer, jf totalt antall gudstjenestebesøkende. - fallet i deltagertallet er så vidt stort at det kan ha en forklaring i endring i rapporteringsskjemaet. 7

8 Tallene viser at det er mange folkekirkelig kontaktpunkter gjennom de kirkelige handlingene. Mange kommer til Ullern bosatt utenfra. Tallene for utensokns dåp viser dette. Dette illustrerer at mange har et sterkt forhold til Ullern kirke og vil at sine barn skal døpes der, selv om de formelt er bosatt i et annet sokn. For å gi et uttrykk for dette kan følgende regnestykke settes opp: 207 dåp med dåpsfølge på 25 gir mennesker i kontakt med kirken. Konfirmasjon med 91 konfirmanter med følge på 25 gir mennesker i kontakt med kirke. Dertil deltar på julaften i overkant av personer på de fire gudstjenestene i Ullern kirke. Summen av dette gir et folkekirkelig gudstjenestebesøk på ca av det samlede antallet på kirkebesøk i I tillegg kommer den kontakten som blir etablert ved gravferd. 150 gravferder med 100 deltakere mennesker i kontakt med kirken. Samme regnestykke kan gjøre vigsler. I 2008 var det 44 vigsler i Ullern kirke med anslagsvis 70 deltager gir mennesker i kontakt med kirken. Dette registreres ikke i den kirkelige statistikk. Samlet sett gir dette, grovt anslått, i underkant av kirkebesøkende i Ullern i 2008, Kirkehusbruken, jf dagsregisteret i kirken, Ullern kirke og kapell, viser at den er i bruk over 250 ganger pr år, dvs mer enn annen hver dag.. ANDRE ARRANGEMENTER, MØTER OG VIRKSOMHETER Mange mennesker, både ansatte og frivillige, står på for å skape et åpent fellesskap hvor nye skal finne tilhørighet. Vi gjør en god jobb, men stadig kan ting gjøres bedre. Den enkeltes initiativ vil alltid være viktig. Arbeidet med å berike gudstjenestefellesskapet på søndager er en kontinuerlig prosess. Gudstjenesten er ikke bare prestens, kirketjeners og organistens sak. Kirkeverter, tekstlesere, nattverdmedhjelpere, forbedere, ministranter og kirkeskyss-sjåfører har viktige oppgaver. Regner vi med forsangergruppen, Ullern Vocale, kan ca. 20 personer være medarbeidere i en gudstjeneste. Vi har i 2008 rapportert om 75 frivillige som tar del i dette. Tilslutningen til onsdagsgudstjenestene er liten, men det er en trofast gruppe deltakere, og et behov for stillhet og ettertanke i hverdagens mas. Opplegget alternerer mellom ordinær aftensang i kirke, Taize-messer og Rasteplass-arrangement i kapelllet samt kulturkveldene siste onsdag i måneden. På disse har det vært orgelkonserter, ulike foredrag og samarbeidsarrangement med Ullern Historielag. I tillegg til juletrefest og årsmøte ble det også i år invitert til høstfest. Forfatteren Eivind Skeie presenterte salmer fra sin salmebok 316 Salmer og Sanger. "Sommerfesten på kirkebakken" i mandag 2. juni 2008 var også i år en hyggelig samling. 8

9 Kirkebord på CC-vest Høsten 2007 fikk Ullern menighet et eget kirkebord på CC-vest. Hele 2008 har dette vært betjent. Hver mandag og torsdag fra kl har ansatte og noen frivillige sittet ved dette bordet på nedre plan vis à vis gullsmed Heyerdal og La Baguette. Hensikten med dette er å være synlig som kirke i lokalmiljøet, og mange har tatt kontakt enten for samtale eller for informasjon om hva vi har å tilby av aktiviteter. En lørdag i september hadde vi stand utenfor hovedinngangen, hvor vi delte ut brosjyrer om Ullern menighet og vårt visjonsdokument. Vi stekte vafler og serverte kaffe og kaker og kom i kontakt med mange nye mennesker. Vi ønsker å rette en takk til senterledelsen for den positive måten vi har blitt møtt på. Fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp Forglemmegei var tema, og dagen var 27.mars. Konfirmanter, foreldre og andre fra menigheten gjorde en god innsats og det kom inn ca kroner. BARNE- OG UNGDOMSARBEID I Knøttene / Familiekoret har 33 barn vært innom i løpet av året, og gjennomsnittlig 10 barn deltar hver gang. "Knøttene" har kun deltatt ved en familiegudstjeneste. Høsten 2008 ble et familiekor utprøvd i stedet for Knøttene, som tidligere har vært et kor for førskolebarn. På Knøttene traff foreldrene hverandre på siderommet og drakk kaffe/ te. I familiekoret deltar foreldrene på sang, bibelstund og lek. Den sosiale siden oppnås gjennom felles middag før øvelsen. Etter ønske fra foreldrene hadde vi kun øvelse annenhver uke. Oppslutningen har ikke vært så stor. Vi går derfor tilbake til å ha Knøttene, men med foreldrene tilstede. På hvert møte samles det inn penger som sendes barnehjemmet i Ntuzuma Skattejakt og utdeling av 4-årsbok fungerer bra. Flere henvender seg til kontoret etter selve utdelingen, med ønske om å få utdelt boken. Informasjonsutfordringen er å nå bedre ut med opplysninger om dette tiltaket. 9

10 Søndagsskolen har etablert seg som et fast tiltak. Supersøndag har blitt arrangert en gang og er et tiltak for å nå bredere ut til denne målgruppen. Her inviterer barna selv til fest på menighetshuset og 28 barn deltok. Mange i foreldregenerasjonen kjenner søndagsskolen. Likevel er det relativt få barn som deltar. Vi hadde i betalende medlemmer, og 62 barn var innom søndagsskolen. Barnekoret har per i dag 25 medlemmer, hovedsakelig jenter i alderen 6-9 år. Vi ser at de eldste barn ikke lenger deltar i barnekorene. Men det har vært et økende antall barn i høst. Barnekoret gjennomført en flott julekonsert med Elisabeth Bettan Andreassen. Speiderarbeidet. Speiderne deltok ved menighetens fasteaksjon og ved familiegudstjenesten 1. søndag i advent. Lysvåken (adventsnatt for 11-åringer) var et vellykket nytt tiltak, og i overkant av 30 prosent av årskullet deltok. Gruppen forberedte gudstjenesten til 1. søndag i advent dagen etter, der de deltok med bl.a. drama/lysdans. Lysvåken kan bli et årlig tiltak innen rammen av trosopplæringsplanen. Ungdomsklubben Aktivum har sine møter hver torsdag i menighetshuset. Fra 5-20 ungdommer deltar regelmessig. Ten-sing koret U-sving møtes på mandager. Mellom 10 og 20 ungdommer er aktive sangere. Koret jobber aktivt med å få etablert et eget band i tilknytning til dette. Ungdomsarbeidet satser fremdeles bredt på lederopplæring, gjennom SULT (SVURR ungdomsledertrening) - og LIV kurs (ledere i vekst). Våren 2008 gjennomførte 17 SULT og 7 LIV fra Ullern menighet. Våre ungdommer deltar ved Time Out gudstjenester, ledet av SVURR-prest Eva Klokkerud i Skøyen kirke en søndag hver måned. Nyttårsrevy og sommerleir på Knatten er også arrangement som våre ungdommer deltar på. Alt dette er en del av samarbeidet innenfor SVURR-sammenhengen. Vi arbeider med en lokal trosopplæringsplan for Ullern menighet. Her vil det være et fokus på hva vi kan få til med nåværende ressurser, og med tilførsel av ressurser i henhold til trosopplæringsreformen. SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER Gjennom året har vi god kontakt med barnehager og skoler i vår del av bydelen. De får invitasjon til gudstjenester ved jul og påske, til besøk i kirken og tilbud om besøk i barnehagen av kateket, prest og diakon. I høst gjentok vi suksessen med julevandringer for 5 års-gruppene. Tre barnehager deltok. Forholdet til skolene er godt. Prester og kateket har skolebesøk og hatt skolegudstjenester i kirken. Lilleaker har sluttet med skolegudstjeneste før påske og ønsket ikke at Ullern menighets skulle dele ut Godt Nytt NT til hver elev, men i stedet vil de motta skolesett. Dette gis ved en egen gudstjeneste i kirken. Bjørnsletta ungdomsskole har heller ikke skolegudstjeneste før jul. Vi arbeider med at 8. klassetrinnet. kommer på et tre timers opplegg i kirken og 10. klasse får besøk av kirken på skolen. 10

11 KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET Vi har dette året hatt en del spennende og fine konsertarrangementer. Barnekoret hadde julekonsert med sangeren Elisabeth Andreasson før jul. Minikonsertene hver siste onsdag i måneden, før kulturkveldene, har gitt oss gode musikkopplevelser. Kirken har vært leid ut til mange ulike konserter. Det er i stor grad lokale grupper av både voksne og barn som musikkorps, strykeorkester, kor etc. som benytter kirken til sine konserter. I tillegg har kommersielle virksomheter leid kirken til konsert for kunder og samarbeidspartnere. Konsertene gir et økonomisk tilskudd. I tillegg får mange mennesker oppleve en konsert i bydelens vakreste konsertsal. Innslaget av kor, forsangere og solister ved gudstjenestene har blitt høyt verdsatt. "Ullern Vocale" er en verdifull ressurs for menighetens gudstjenester. Sangerne og musikanter gjør en flott innsats, stiller velvillig opp. Sammen med organisten beriker de gudstjenestene våre. DIAKONALT ARBEID - FELLESSKAPSBYGGENDE ARBEID Det ble avhold 5 lunchtreff for hjemmearbeidende foreldre med barn med babysang og 5 treff med tema i løpet av vårhalvåret. Fra ble det en pause i tilbudet, begrunnet i diakonens 20% permisjon i stillingen fram til Eldres Hygge arrangement ble avholdt i 2008, 3 på våren og 4 på høsten er arrangert. Frammøtet varierer, men ligger mellom Hver siste fredag i måneden har det vært uformelle vaffeltreff i peisestuen. Serveringen er gratis, og frammøtet har variert mellom 2 og 15 Årets sommertur for eldre gikk 29.mai Tyrifjorden rundt med diakon Kristin Haugen som guide. Vi stoppet og fikk omvisning ved Bønsnes kapell, og hadde medbrakt kaffe. Siden ble det middag på Tyrifjord hotell. Vi var 50 deltagere på turen. Menighetspleiens styre valgte i møte å avvikle styret. Virksomhetsansvaret ble overdratt til Menighetsrådet ved Diakoniutvalget. Heretter har Menighetsrådet alene det fulle ansvar for forvaltning av Menighetspleiens kapital. I desember ble det delt ut ca 70 julestjerner for oppmuntring til enkelte i juletiden. Kirkeskyss. Kjøretjenesten til gudstjenester blir ivaretatt av 7 faste sjåfører. Kirkekaffe på kirkebakken er fortsatt et svært populært og sosialt viktig arrangement. Den arrangeres på kirketrappen i sommerhalvåret, fra ca 15. april til ca 10.september. 14 personer delte på å ta denne tjenesten. 11

12 Vi har hatt 9 forbedere i menighetens bønnetjeneste, og av disse er det 4 som kommer sammen to og to. Om lag 10 bibelgrupper i menigheten er i funksjon. Julekveldsarrangement ble arrangert i samarbeid med Skøyen menighet og Ullern Frivillighetssentral. Det ble invitert til julekveldsselskap 24. desember i Skøyen kirke også dette året. Det var 21 personer til stede. Foreldreforum er et samarbeid mellom Norges Handikaplag-Ullern, Funksjonshemmede Barns Foreldreforening og Skyen og Ullern menigheter. Våren 2008 hadde vi to temamøter for foreldre til barn med spesielle behov. 16 konfirmanter meldte seg til tjeneste i februar til Ungdommens hjelpetjeneste. Vi har markedsført tilbudet gjennom Ullern Seniorsenter og med artikkel i Ullern Avis/- Akersposten. Det har vært 6 konfirmanter i tjeneste i løpet av året. Vi ser at det er et misforhold mellom tilbud og etterspørsel, og synes det er leit at ikke alle som meldte seg fikk en jobb. En sorggruppe med 6 deltagere møttes våren 2008, og på høsten hadde vi en ny gruppe med 6 deltagere. Gruppetilbudet er et samarbeid mellom Skøyen og Ullern menigheter. Samværene ble holdt i Skøyen kirke. Vi legger også vekt på etterarbeid, samtaler og hjelp til å komme inn i aktiviteter i lokalmiljøet/ menighetene. I forbindelse med Allehelgensdag ble det sendt invitasjon til ca 140 personer som hadde mistet en i nær familie. Dette året valgte vi å ha 2 samlivskurs, PREP-kurs, for å dra nytte av PR-effekten via deltagerne selv. Det er diakonene i prostiet som står for kursene, men vi oppgir at menighetene i Vestre Aker prosti er arrangører. Kursholdere er fortsatt Carl Magnus Salvesen og Anne Grethe Thomassen. Vi har svært god erfaring med endags PREPkurs. Antall deltagere på vårkurset var 7 par, og på høstkurset 11 par. Brudeparsamling er et tilbud til alle par som skal gifte seg i sommerhalvåret. Prestene, organisten og diakonen er sammen om opplegget. Deltagerparenehadde en nyttig og fin informasjonskveld med god bevertning og foredrag om det å leve sammen. Misjonsprosjekt/Ntuzuma følges opp gjennom Ntuzuma-gruppen. Den har et særskilt ansvar for kontakten med vår vennskapsmenighet. Den består av Otto Berg (MR), Andreas Birch-Aune (frivillig som reiser og holder kontakten med prosjektene), Ingrid Rian og Kristin Haugen. Høsten 2008 ble det undertegnet en samarbeids- og vennskapsavtale mellom Ntuzuma menighet og Ullern menighet. Menigheten har forpliktet seg til følgende overføringer pr. år: Ressurssenteret kr , Suppekjøkkenet kr og Barnehjemmet kr Det ytes veiledning til hiv/aids-rammede ut fra Ressurssenteret, og man holder kurs for nye veiledere. Suppekjøkkenet har fra høsten 2008 bare kunnet dele ut suppe en dag i uken, men da er antallet som får suppe øket til ca 600. Ved årsskiftet hadde Barnehjemmet 31 barn. Det er behov for en bedre struktur og styring av driften av barnehjemmet OMSORGSARBEID - BESØKSTJENESTEN Besøkstjenesten i Ullern er et samarbeidsprosjekt mellom Ullern og Skøyen menigheter, Ullern og Skøyen/Smestad Seniorsentre og Ullern Frivillighetssentral. En samarbeidsprosjektavtale for tre år ble underskrevet i februar. Samarbeidet har som hensikt å få en besøkstjeneste i Ullern som fungerer til beste for bydelens innbyggere og som gir bedre tilgjengelighet for mottakere av tjenesten. Målet med Besøkstjenesten i Ullern er: Å redusere ensomhet 12

13 A få til en kvalitetsmessig god besøkstjeneste i Ullern bydel Å få tak i flere frivillige besøkere fra Ullern bydel Å utnytte mulighetene ved de frivilliges tjeneste på tvers i bydelen Å komme i kontakt med mottakere fra Ullern bydel Antall 2 frivillige besøkere: 50 personer hvorav 20 er nye i 2008 Antall mottakere av besøk: 40 personer hvorav 19 er nye i 2008 Gjennom prosjektet er det også formidlet frivillige til annet arbeid i bydelen, så som tjeneste på seniorsentre, barnehage, Hjørnesteinen eller hjelp til handling, turgåing med hund o.a. 4 kurs med veiledning i 2008 har vært arrangert. Kursing og veiledning er en del av kvalitetssikringen i Besøkstjenesten i Ullern. Oppmøtet på kurskveldene har ligget på ca personer. Vi har også hatt to korte kurs for helt nye besøksvenner. Besøkstjenesten ledes av en samarbeidsgruppe bestående av Esther Marie Lier (Frivillighetssentralen), Grete Framgarden (Skøyen menighet), Terje Bjørkto (Ullern og Skøyen/Smestad Seniorsentre) og Kristin Haugen (Ullern menighet). Det har vært 16 samarbeidsmøter i Videre er det etablert en referansegruppe der en eller to ledere fra hver enhet deltar. Det er avholdt ett møte i referansegruppen i Etter ett år ser vi gode ringvirkninger av et felles lokalt samarbeid. Sammen utgjør vi en større ressurs enn summen av hver enkelt sin innsats. Vi har et større nedslagsfelt i media, hos bydelens forskjellige enheter, bydelspolitikere og blant beboerne i Ullern bydel. Samarbeidsgruppen kjenner bydelen godt, og vi fordeler arbeidsoppgaver etter som det er mest tjenlig. Styrken vår er at sammen gjør vi mye, selv om vi utfører ulike arbeidsoppgaver. MENIGHETSBLADET Kirkenytt kom ut med 5 nummer også i Bladet er en viktig kanal for informasjon til de som bor i Ullern om kirkens liv og aktiviteter. Det bestreber seg på å gjenspeile prioriteringer som gjøres av menighetsråd og stab. På den måten blir Kirkenytt en god støttespiller for å realisere menighetens ambisjoner. Eksempler på dette er givertjenesten og Ntuzuma prosjektet. Gjennom annonseinntekter bærer bladet sine egne kostnader. I 2008 har redaksjonen bestått av Øyvind Nilsen (redaktør), Ingrid Rian, Paul Lindemann (annonseansvarlig) og Steinar Sivertsen. 2 Ullern Frivillighetssentral og Ullern og Skøyen menigheter hadde en besøkstjeneste hver for seg før samarbeidsavtalen ble underskrevet. Derfor inkluderer tallene nedenfor både nye og gamle besøksvenner og nye og gamle mottakere av tjenesten. 13

14 KNERTEN Knerten barnehage, som holder til i menighetshuset, har hatt et godt arbeidsår. I august 2008 feiret barnehagen 30 års jubileum. Dette ble markert ved familiegudstjenesten 24. august Styrer Marit Leite Strømner og hennes medarbeidere gjør en fremragende jobb med et godt pedagogisk arbeid der trosopplæring preger hverdagen. Barnehagen gir mulighet til kontakt med mange hjem. Det er et nært samarbeid mellom Knerten og menighetsråd/stab. Fortsatt har barnehagen et støtteprosjekt for barnehjemmet i vennskapsmenigheten Ntuzuma, Sør-Afrika. Barnehagen har en gutt som sitt fadderbarn. KOMMUNE OG FELLESRÅD Fellesrådets administrasjon har fungert så godt som en med rimelighet kan vente med en meget trang økonomi. Fellesrådet fikk økte bevilgninger fra kommunen og driftsstøtten har økt noe. Vi har faglig støtte i behandling av personalspørsmål og regnskap. Steinar Sivertsen og Shaun Harper (vara) var menighetsrådets representanter i Fellesrådet i ØKONOMI Menighetsrådet har også i 2008 fokusert sterkt på å forbedre den økonomiske rapportering slik at man reelt følger opp menighetens økonomiske stilling. En sentral del av økonomi kontrollen har å gjøre med gode budsjett og oppfølgingsrutiner. Mye er blitt bedre, selv om vi ennå ikke er i mål. Menighetsrådet har lagt vekt på å beholde et godt økonomisk fundament samtidig som det ikke er noe mål å gjøre bankkontiene størst mulig. Penger skal brukes for at målene vi har satt oss, skal nås. Virksomheten er avhengig av god givervilje fra menighetens medlemmer. Givertjenesten er i vekst. I 2008 solgte vi eiendommen som ble utleid, til driverne av Barnekrybben. Dette er en eiendom som pga. kommunale klausuler, ikke har vært ansett som spesielt verdifull. I årene fremover ville dessuten eiendommen ha krevet betydelig ytre vedlikehold. 14

15 Pengene som salget innbrakte gjør at vi fortsatt opprettholder en god økonomisk reserve samtidig som vi finansierer stabspersonell og aktiviteter der vi ikke kan støtte oss til offentlige midler. Menighetens årsregnskap viser totalt et overskudd på kr ,-. Dette fremkommer etter at gevinsten fra salg av Barnekrybben er inntektsført med kr ,-. Driften har gått med et underskudd på kr OPPSUMMERING Vi ser tilbake på et jevnt arbeidsår 2008 med stor aktivitet på flere fronter. Både frivillige og ansatte har lagt ned en stor arbeidsinnsats. Vi er stolte og takknemlige for Ullern kirke og den virksomhet som drives i lokalmiljøet med kirken som retning og ramme. Vi takker alle som bidrar til utvikling av vår menighet og fellesskap i denne delen av Guds åkerland. Ullern, 3. april 2008, Steinar Sivertsen, leder av menighetsrådet John Egil Rø sokneprest. 15

Ullern menighetsråd Årsmelding 2007

Ullern menighetsråd Årsmelding 2007 Ullern menighetsråd Årsmelding 2007 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING: Faste medlemmer: Elisabeth Hove (leder) Steinar Sivertsen (nestleder), Gisle Nødtvedt, Arnhild Dordi Gjønnes, Bente Killingstad Føyn,

Detaljer

Ullern menighetsråd Årsmelding 2006

Ullern menighetsråd Årsmelding 2006 Ullern menighetsråd Årsmelding 2006 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING: Faste medlemmer: Elisabeth Hove og Gisle Nødtvedt (gjenvalgt fra forrige menighetsråd) Arnhild Dordi Gjønnes, Bente Killingstad Føyn,

Detaljer

Ullern menighetsråd Årsmelding 2009

Ullern menighetsråd Årsmelding 2009 Ullern menighetsråd Årsmelding 2009 2 GLIMT FRA ÅRET 2009 Ullern menighet er en aktiv menighet. Denne årsmeldingen viser det. Ullern kirke er også et betydningsfullt sted for lokalbefolkningen i bydelen.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Ullern menighetsråd Årsmelding 2011

Ullern menighetsråd Årsmelding 2011 Ullern menighetsråd Årsmelding 2011 11.04.2012 2 GLIMT FRA ÅRET 2011 Ullern menighet er en aktiv menighet. Årsmeldingen 2011 viser det til fulle. Ullern kirke og kirkegård er også et betydningsfullt og

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2012 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2012 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2012 for Ullern menighet 12.04.2012 2 GLIMT FRA ÅRET 2012 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er en aktiv menighet. Årsmeldingen 2012

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Ullern menighetsråd Årsmelding 2014 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd Årsmelding 2014 for Ullern menighet Ullern menighetsråd Årsmelding 2014 for Ullern menighet Fastsatt av Ullern menighetsråd 9. april 2015, sak 25/15. 2 GLIMT FRA ÅRET 2014 Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Denne årsmeldingen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Menighet Medlemmer og tilhørige* Folketall** Prosentdel medlemmer/tilhørige Bakkehaugen 5 012 7 346 68,2 Grefsen 11 967 16 767 71,4 Majorstuen

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Innkalling til menighetsrådsmøte 8/9-2016

Innkalling til menighetsrådsmøte 8/9-2016 Innkalling til menighetsrådsmøte 8/9-2016 Dato: Torsdag 8. september kl 1830 Sted: Peisestuen, menighetshuset Referent: Hilde Flaten Møteleder: TBS Bevertning: v/? Det serveres kaffe og kaker ved møtestart.

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer