Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet"

Transkript

1 Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

2 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen 2013 viser det til fulle. Ullern kirke og kirkegård er også et betydningsfullt og tradisjonsrikt sted for lokalbefolkningen i bydelen. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i menighetshuset hver dag. Våre ansatte og alle frivillige gjør en stor innsats. Visjons-/strategidokument som det forrige rådet har utarbeidet, Ullern kirke jord og himmel møtes, er videreført. Menighetens verdier nær, livsglad og inkluderende, skal være styrende for virksomheten. Menigheten er nær i fellesskap og kirkelige handlinger, er livsglad ved at den gir rom for gleden, leken og det vakre, er inkluderende gjennom forkynnelse, åpenhet og rom for en kirkelig variasjon. Trosopplæringstiltak Menighetsrådet har i 2013 fortsatt arbeidet med satsningen på søndagsskolearbeidet med egen trosopplæringsmedarbeider. Det var samling for seksåringer med bibelsk dramalek før gudstjenesten med utdeling av egen bok. Ellers er Skattejakt for fireåringer, Tårnagenter for åtteåringer og Lys våken for elleveåringer etter hvert godt innarbeidede arrangementer. Dåpsfamilier har kontakt med menigheten gjennom samtaler i forbindelser med dåp og dåpsgudstjenester. Korvirksomheten, Knøttene, Barnekoret og TweenSing er viktige møteplasser for menighet, barn og foreldre. Oppslutningen er noe dalende i Konfirmantarbeid har i år omfattet 99 (113) konfirmanter. Oppmuntrende er at av disse var det 49 (37) som i februar 2013 fullførte ledertreningsarbeidet som SULTere (SVURR ungdomsledertrening). Dette er et sentralt ungdomsarbeid for gruppen år som trosopplæringsreformen har et særlig fokus på. Diakoni Noe arbeid som frem til 2012 var drevet av diakonen, er videreført av andre ansatte og frivillige. Noe har vi måttet avvikle grunnet knapphet i kapasitet. Ullern menighetsråd ansatte i vår Hanne Louise Salvesen som frivilligkoordinator i 25% stilling med en diakonal retning på arbeidet. Fasteaksjonen er i et godt spor, og viste dette året et fantastisk resultat. Vi gledet oss over å samle inn ca kr. til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid blant fattige rammet av klimaendringer. Ullernkonfirmanter og deres foreldre har dermed i særlig grad gjort et solidaritetsarbeid for verdens fattige. Gudstjenesteutvikling og kirkelige handlinger Oppslutningen om gudstjenestene og de kirkelige handlingene viser en liten nedgang. Det er en utfordring å skape gode møter i de ulike overgangssituasjoner når mennesker i Ullern sokn søker til kirke. Kirkebruken til kirkelige handlinger og gudstjenester er oppmuntrende stor. Mye av våre personalressurser går med til planlegging, gjennomføring og håndtering av denne omfattende virksomheten. Mange av våre aktiviteter er knyttet til gudstjenesten og arbeidet i forlengelsen av disse. Kontakt med lokalmiljøet Kirkebordet på CC Vest er en viktig del av kirkens ansikt utenfor kirkeområdet. Aktiviteten ble startet i 2007 og har pågått også i hele Totalt har kirkebordet vært betjent 44 ganger av både frivillige og ansatte. 2

3 I samarbeid med Ullern historielag ble det arrangert to foredragskvelder på menighetshuset som var veldig godt besøkt. I april holdt Helje Kringlebotn Sødal foredrag om Oxfordbevegelsen i Oslo vest, og i november hadde vi en kveld med foredrag om tidligere sokneprest Jonas Dahl. Kantor Tom Eirik Bru-Olsen hadde hentet frem flere av hans salmer. 3 ************** MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING Tone Merete Ae Mee Udland, Stig Asplin, Gisle Grave, Christine Hauck, Ingrid Eline Thorleifsson, Inger-Lise Neslein, Magne Svor, Bente Killingstad Føyn, Fredrik Glad-Gjernes og Astrid Nustad. Sokneprest John Egil Rø sitter i rådet i kraft av sin stilling. Varamedlemmer: Tom Erik Kavli, Linda Storeide, Vidar Frydenlund, Otto Jacob Berg og Dag Tormod Mauritz Gustafson. For 2013 ble Stig Asplin valgt til leder og Gisle Grave som nestleder. Varamedlemmene blir innkalt til alle møter. MENIGHETSRÅDETS ARBEID Menighetsrådet har avholdt 8 ordinære møter. Menighetsrådet har totalt behandlet 67 (78) saker. Arbeidsutvalget (AU) har bestått av Stig Asplin, Gisle Grave, John Egil Rø (sokneprest) og Villa Wahl Stranger (daglig leder/sekretær). AU har avholdt 8 møter ca.14 dager i forkant av menighetsrådsmøtet. Årsmøtet ble avholdt i kirken søndag 28. april Det ble avholdt menighetsmøte 22. september 2013 der det ble vedtatt innføring av Ny salmebok (N13) i Ullern menighet. Menigheten kjøpte inn 400 salmebøker, derav en del med stor skrift. Den nye salmeboken ble tatt i bruk ved gudstjeneste i Ullern kirke andre søndag i advent. Den gir et nytt løft inn i det kirkemusikalske uttrykk i gudstjenestelige sammenhenger. MENIGHETENS ANSATTE Ansatt av Kirkelig fellesråd i Oslo/Oslo bispedømmeråd: Menighetsforvalter Villa Wahl Stranger, kateket Ingunn Berit Galdal (permisjon fra august), menighetspedagog Hanne Louise Salvesen (75%) og Geir André Nagvik (25%) (begge fra august) organist Tom Eirik Bru-Olsen, kontormedarbeider Anne-Britt Myhre, sokneprest John Egil Rø, kapellan Ingrid Rian (tilbake fra 1. mars), kapellan Jorund Andersen og prestevikarene Lillian Dittmann og Dagfinn Magnus. Kirketjenere (helger) Hanna Rian Heggtveit og Patrick Jarnskjold/Håkon Svenning. Ansatt av Ullern menighet i deltidsstillinger: Frivilligkoordinator Hanne Louise Salvesen, vaktmester Bent Charles Nesse (til 30. sep.)/geir André Nagvik (fra 1. nov.), kirketjener (kveldsmesser) og vaktmester Patrick Jarnskjold frem til sommeren da Håkon Svenning overtok de stillingene. I tillegg hadde menigheten trosopplæringsmedarbeider Angela Maria Aasbø Bakke med særlig ansvar for søndagsskolen og Knøttene Ungdomsarbeider Geir André Nagvik (Aktivum) og dirigent av Barnekoret og TweenSing Larissa Mikkelsen. Søndagsskolen drives av et frivilligkorps som er delt inn i team. 3

4 4 Gitarjentene, som har vært drevet av Christine Hauck, er nå selvgående, uten voksenleder. Øvrige: Sykehjemsprest Lillian G. Breunig har 50 % prestestilling ved Silurveien sykehjem. Arbeidsmiljøet i staben oppleves som godt. Sykefraværet er relativt lavt, og staben arbeider godt sammen. Den faste staben samles til stabsmøte hver torsdag morgen. Stabsgudstjeneste avholdes i kapellet én gang i måneden. Knerten barnehage: Styrer/pedagogisk leder Maya Winther Solheim, pedagogisk leder Gro Johnsen, assistent Hanna Pender/Niklas Fries og assistent Inger-Lise Jacobsen utgjør personalet. Renholdet utføres av byrå. FRIVILLIGE MEDARBEIDERE Virksomheten i Ullern menighet er også avhengig av frivillige medarbeidere som gjør sitt til at de mange ulike aktivitetene opprettholdes. Et rikt gudstjenesteliv, et bredt diakonalt arbeid, søndagsskole, aktiviteter for barn og unge, et velfungerende menighetshus og mer til er utenkelig uten en stor skare frivillige medarbeidere, herunder også konfirmant/- leirmedarbeidere. Årsstatistikken og rapportene viser høye tall. Menighetens arbeid og aktiviteter holdes oppe av et stort antall mennesker som uegennyttig stiller tid til disposisjon. Ved en enkelt gudstjeneste er det engasjert 6-16 personer i ulike roller (opptil 40 personer på noen gudstjenester i konfirmasjonstiden!). De mange usynlige gjør de oppgavene vi tar for gitt, og bidrar til at menigheten blir et tjenende fellesskap. KIRKEN OG MENIGHETENS EIENDOMMER Vi gleder oss over at det er en utstrakt og mangfoldig bruk av både kirken, kapellet og menighetshuset her i Ullern. Ullern kirke gudstjenestefellesskapet Det totale antall kirkemedlemmer i Ullern sokn er omlag mennesker. En rekke kirkelige handlinger følger av dette, som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd for kirkemedlemmer fra soknet. Ullern menighet er også åpen for kirkelige handlinger for personer som bor utenfor soknet. De høye og relativt stabile tallene viser at det er mange folkekirkelige kontaktpunkter gjennom de kirkelige handlingene. Det har vært holdt gudstjeneste hver søn- og helligdag totalt 69 gudstjenester. Siste søndag i juni, hele juli, første søndag i august og 2. juledag, har vi hatt fellesgudstjenester med Skøyen menighet fordelt mellom de to gudstjenestestedene. Det er fast tradisjon at det 1. januar er felles prostigudstjeneste i Vestre Aker. Andre pinsedag arrangeres felles prostigudstjeneste i kirkeruinene i Maridalen. Ansvaret for prostigudstjenester går på omgang i prostiet. Ullern menighet har en stor og trofast kjerne som finner sin plass i gudstjenestefellesskapet. Vi er opptatt av å bygge et menighetsfellesskap med åpenhet og rom for alle i menigheten. Nattverddeltakelsen ved gudstjenestene er på rundt 70 på ordinære gudstjenester. Fra våren 2010 er søndagsskolen på ordinære gudstjenester blitt avholdt i menighetshuset. Deltakerantallet her er derfor ikke medtatt i det samlede fremmøteantallet ved gudstjenester. Men det er gjennomsnittlig 6-10 barn til stede på søndagsskolen. Oppslutningen om søndagsskolen har vært noe synkende. Det er avholdt 19 (21) egne dåpsgudstjenester søndager kl. 13 med inntil 8-10 dåp. Hver av disse er besøkt av gjennomsnittlig over 200 personer. Dette er en festgudstjeneste for de 4

5 5 familier som bringer sine barn til dåp. Alle som ønsker dåp i Ullern kirke, gis tilbud om dette, enten de er bosatt her eller utenfor soknet. Det er om lag 75 frivillige som er aktivisert med gjennomføringen av gudstjenestene, som dåpsvert, tekstleser, medliturg, nattverdsmedhjelper, kirkevert, sanger, kirkeskyss m.v. Konfirmanter har deltatt som medhjelpere/ministranter ved gudstjenestene. Ordningen med medliturg i gudstjenesten har fungert bra. Flere ledd fremføres nå av denne som et tegn på at gudstjenesten er hele menighetens ansvar og oppgave. Gudstjenester skapes og gjennomføres sammen. Liturgireformen og innføring av ny lokal grunnordning for gudstjenester i Ullern har vært vitaliserende for gudstjenestelivet. Som en strategisk satsning ble kveldsmesse med nattverd flyttet fra onsdager til torsdager høsten Menighetens møtevirksomhet legges nå i stor grad til tidspunkter knyttet til disse messene. I særlig grad gjelder dette konfirmantundervisning og MR-møter. Ungdomsklubben Aktivum begynner sine møter med deltakelse i gudstjenesten. Fremmøtet var onsdager gjennomsnittlig på rundt personer hver gang, av en trofast gruppe deltakere, som ser et behov for stillhet og ettertanke i hverdagen. Etter at kveldsmessen er flyttet er det en merkbar økning i antall deltakere. Vi har også to ganger i semesteret arrangert sangkvelder på galleriet hvor vi synger salmer som ønskes av deltakerne til dyktig organistspill. I tillegg har det vært avholdt kulturarrangementer med orgelkonsert og temaarrangement i kirken og menighetshuset. Til disse kommer det gjennomsnittlig over 50 personer. Det serveres enkel mat ved disse arrangementene. "Sommerfesten på kirkebakken" søndag 2. juni var kombinert med diakonisøndag og jubileumsgudstjeneste i anledning Ullern kirke 110 år. Dette var hyggelige arrangementer for både barn og voksne. Menighetens høstfest som hadde et diakonalt preg, ble avholdt 31. oktober med foredrag av prost Trond Bakkevig om fredsarbeidet i Midtøsten og med musikkinnslag ved Anne Marie Kvien. Det er stor allsidighet i gudstjenestetilbudet i Ullern kirke. Adventstiden er en indikator på mangfoldet: «Lys Våken-messe», Lysmesse, Kveldsmesse, Dåpsgudstjeneste og Høymesse i tillegg til julaftengudstjenester. Kirkehusbruken, jf dagsregisteret i kirken, av Ullern kirke og kapell, viser at byggene er i registrert bruk 263 (250) ganger pr. år, dvs. mer enn annen hver dag gjennom hele året. I tillegg er det aktiviteter og bruk av kapellet som ikke er registrert i dagsregisteret, men er faste aktiviteter: Rumensk-ortodoks menighet sine messer, stabsgudstjenester, kveldsavslutning for Aktivum og Ekelyden sine korøvelser. Disse utgjør til sammen bruk av kapellet ca. 110 ganger i året. Ullern kirke var del av programmet i Oslo Internasjonale Musikkfestival med besøk søndag 10. mars med Orgelbuzzen. Professor Bjørn Boysen ga en orientering om kirken og orgelet med påfølgende liten konsert for de ca. 60 personer som kom med bussen. Kirkelig statistikk Ullern menighet Dåp, innført med nummer Innensokns

6 Innensokns døpt i andre kirker Konfirmanter Vigsler Gravferd Gudstjenester Totalt antall Totalt deltakerantall Gjennomsnitt totalt Gudstjenester søn- og helligdager Deltakere, søn- og helligdager Gjennomsnitt Julaften Andre gudstjenester (70) 32 Skole- og barnehagegudstjenester Deltakere Nattverd Antall, søn- og helligdag Deltakere Gjennomsnitt Skriftemål Deltakere Utmelding Innmelding Konserter og musikkandakter Deltakere Kirkebruk, fra dagsregisteret Offer og kollekt i kirken Egen virksomhet Givertjeneste Ut av menigheten fra givertjenesten Andre innsamlinger, basarer m.v Statistikken viser høye tall for vår menighet, som f. eks. at det er stor oppslutning om våre gudstjenester og høyt antall nattverdsgjester og kirkelige handlinger. Den viser også at mange tusen mennesker tar del i arrangementer i kirke og menighetshus, og synliggjør dermed behovet for et mangfold av tilbud. Summen av mennesker som er til stede i Ullern kirke og kapell på våre ulike arrangementer og seremonier, iberegnet der det ikke foretas telling (som f eks vigsel og gravferd), er på rundt i Slik ser vi at våre kirkebygg har et svært høyt antall besøkende i løpet av et år. Det bør nevnes at det vært en gledelig økning i offerinntektene siste år. Årsaken til det kan være flere. Folk har vent seg til endring i kunngjøringer ved innføring av ny liturgi. Dessuten er ofring til egen menighet siste år vært dedikert til konkrete menighetsformål: trosopplæring, diakoni, kirkemusikk og ny salmebok. Fjoråret var første gang at offer på julaften i sin helhet gikk til eksterne formål, mens det de foregående år har vært delt likt mellom Kirkens Nødhjelp og Ullern menighet. Menigheten har kjøpt betalingsterminal til bruk på gudstjenester o.a. slik at de som ønsker å gi et bidrag, men mangler kontanter, kan benytte bankkortet sitt. Terminalen betjenes av kirketjener bak i kirken under ofring i gudstjenesten og etterpå. Tjenesten benyttes foreløpig i liten grad. Terminalen brukes også ved andre arrangementer i menigheten som f. eks. Julemarked. 6

7 Den store økningen siste år i «Andre innsamlinger, basarer m.v.» med rundt kr. forklares med at Julemarkedet med ca kr telles med dette året, og at testamentarisk gave på kr. kom med i 2013-regnskapet. Altså er summen for innsamlinger egentlig den samme som i Gravferder Det har vært 133 (143) gravferder i Menighetens prester har forrettet ved 93 (87) av dem. Gravferder fra Ullern kirke og kapell fordeler seg slik. ULLERN KIRKE ULLERN KAPELL TOTALT Inn-/utmeldinger Antall utmeldinger i 2013 var 24, mens det var 23 utmeldte året før. Det var 6 innmeldinger i Den norske kirke i 2013 mens tilsvarende tall for 2012 var 4 personer. Tallene kan tyde på at uro og uklarhet om medlemskap i Den norske kirke, nå har stabilisert seg. Ullern menighetshus brukes både til utallige egne aktiviteter og til utleie til forskjellige formål. Tallene viser at det er avholdt nesten 500 arrangementer/aktiviteter totalt i Ullern menighetshus i Dette innebærer at huset brukes i gjennomsnitt 1,5 ganger daglig, syv dager i uken. I tillegg kommer alle individuelle samtaler i forbindelse med dåp, bisettelser, sjelesorg etc. som foregår på de enkelte kontorer. Ekstern bruk (utleie) er en viktig inntektskilde for drift av menighetshuset. Menighetshusets venner arrangerte et vellykket Julemarked til inntekt for vedlikehold av menighetshuset siste helg i november. Det var også siste år godt besøkt, og innbrakte ca kr. Et yrende liv i hele huset preget både lørdagen og søndagen. Julemarkedet er et viktig møtepunkt for sosialt fellesskap i tillegg til at det gir penger i kassen. Det gode resultatet skyldes et grundig arbeid for Julemarkedet gjennom hele året av styre og støttespillere. I 2013 har venneforeningen Menighetshusets venner igjen bidratt på en positiv måte, og gitt økonomisk dekning av oppgraderinger slik at vi har et «levende» og funksjonelt menighetshus, og som dermed er attraktivt for utleie. En stor takk til alle trofaste i Menighetshusets venner! Ullern kapell er åpent mandag fredag kl , også i ferier. Kapellet er åpent ca. 250 dager i året og er nok dermed byens mest åpne kirke! Vi får stadig høre at mange setter pris på dette tilbudet. Besøkende er både barn til og fra skolen, turgåere og folk som besøker gravsteder på kirkegården, samt folk som kommer bare i det ærend å oppsøke det hellige kirkerom som kapellet er. Bønnelapper blir lagt i bønnekrukken, og lys tennes i lysgloben. Vi viderefører dette tilbudet med mulighet for stillhet, lystenning, ettertanke og bønn. Ullern kapell er også i hele 2013 utlånt til Den rumensk-ortodokse kirken i Oslo til deres gudstjenester, som primært holdes lørdags- og søndagsmorgener. Presten deres, Father Marius, uttrykker stor takknemlighet for dette. 7

8 Sangkoret «Ekelyden» leier kapellet tirsdager til sine øvelser og avholder åpen konsert der 1-2 ganger i året. Som kompensasjon for rimelig leie deltar de i noen søndagsgudstjenester i året. Allehelgensdag hadde vi kirken åpen med kirkevert til stede hele åpningstiden, og ubemannet åpent kapell fra kl til kl Mange personer benyttet seg av dette tilbudet, bl.a. i forbindelse med besøk på kirkegården. Det var liturgisk andakt i kirken kl ved Jorund Andersen. Paramentgruppen arbeider godt med å ta vare på kirkens og kapellets tekstiler med vask, stell og skifte av alterduker og antependier slik at alle kirketekstiler holdes pene og vakre, og som dermed gir verdighet til de hellige rom. Silurveien sykehjem har vært betjent av sykehjemsprest hele 2013 i 50% stilling. Det har blitt avholdt regelmessige andakter og gudstjenester der, tilsammen 36 andakter og 33 gudstjenester i Fagerli Leirskole og Ungdomssenter i Skurdalen har også dette året vært benyttet til påskeleir og konfirmantleirer. Fagerli er et godt egnet leirsted. Simon Lunner og Ingrid Rian var menighetens representanter i representantskapet i Samarbeidet med Fagerli fungerer rimelig godt. Haslumseter kapell Søndager avholdes gudstjeneste/lekmannsmesse i Haslumseter ved eiermenighetene, gjerne kombinert med overnatting. Viktig turmål for markagjengere. Mangeårige representanter i representantskapet fra Ullern menighet er Øystein Dick og Jan Petter Vilberg, som var invitert på besøk til et MR-møte for å orientere om Haslumseter kapell. Kirkebordet på CC-Vest Høsten 2007 fikk Ullern menighet et eget kirkebord på CC-Vest. Hele 2013 har dette vært betjent. Hver mandag og torsdag fra kl har ansatte og frivillige sittet der på nedre plan vis à vis gullsmed Heyerdahl. Menigheten blir slik synlig i lokalmiljøet, og mange har tatt kontakt enten for samtale eller for informasjon om hva vi har å tilby av aktiviteter. Noen vakter har vi dessverre hatt problemer med å fylle. Kontakten med senterledelsen er positiv og danner grunnlag for et videre arbeid med nye samarbeidstiltak. BARNE- OG UNGDOMSARBEID Babysang I vårsemesteret 2013 var det Babysang for barn fra 0-1 år med foreldre annenhver onsdag. Vi hadde 63 (70) babyer innom i løpet av det semesteret. Her ønsker vi å knytte flere familier nærmere til kirken og hjelpe foreldre til å bruke sang, regler, dans og bønner til å få god kontakt med barnet. Dette er et tilbud med lav terskel. Grunnet kateketens fødselspermisjon gikk dette tilbudet midlertidig bort i høst. Knøttene (3-6-åringer) Angela Maria Bakke som har det musikalske ansvaret for dette koret og er administrativ leder, er til stede på øvelsene og har en bibelfortelling hver gang. I 2013 har det vært ca. 15 barn på øvelsene. Mange foreldre er til stede under øvelsen eller de sitter på lunsjrommet i andre etasje. Skattejakt og utdeling av 4-årsbok fungerer bra. Å gå på skattejakt i kirken er spennende, man blir trygg før selve gudstjenesten og får kunnskap om dåp, søndagsskole, bønn og sanger. Det var 40 barn som tok i mot tilbudet. Søndagsskolen 8 8

9 Nytt konsept for søndagsskolen hadde oppstart i Søndagsskolen er i menighetshuset alle søndager utenom skoleferier og familiegudstjeneste-søndager. Søndagsskolen er åpen for barn fra 0-14 år, barn som er 4 år eller eldre kan leveres. Registreringen åpner kl , og samlingen er tredelt: Kl 11 er det felles samling med lek, lystenning, bønn, sang og formidling av bibelfortelling. Kl er det aldersdelte grupper med samtale, sang, hobbyaktiviteter og spill. Vi har hatt 2 eller 3 grupper avhengig av hvor mange ledere vi har hatt tilgjengelig. Kl 12 er det Bibelkino. Tegnefilmer fra Bibelen vises, og det serveres oppskåret frukt og popcorn. En samling krever 2-3 ledere. Angela Maria Bakke har vært med de fleste ganger, og i tillegg er det 5 frivillige som deler på oppgaver som teamleder, gruppeleder og praktisk leder. Søndagsskolen har blitt besøkt av rundt 40 (60) ulike barn i På våren var det 13 samlinger med ca barn i snitt pr samling. På høsten var det 10 samlinger med ca. 5-8 barn i snitt. Dramalek med utdeling av 6-årsbok på gudstjeneste Seksåringene ble invitert til å delta på en samling i forkant for å leke seg gjennom en bibelfortelling og for å bli trygge og kjent i kirken. Dette var et nytt tilbud der 15 barn kom og mottok boken «Tre i et tre». I fjor hadde vi skolestartgudstjeneste uten samling. For å nå flere barn har andre menigheter lykkes bedre med å ha flere samlinger. Og det er derfor denne modellen også tas i bruk her. Barnekoret og Tween Sing Barnekoret har per i dag 11 medlemmer, hovedsakelig jenter. Prosjekter, som for eksempel konsert, er viktig for å rekruttere og for å holde motivasjonen oppe. Korene jobber med utvikling av barnas musikalske evner, ved vokal- og hørselstrening. Tårnagentsamlinger Etter at fjernsynsserien Tårnagentene ble vist i julen, ble alle åtteåringer invitert til en samling en torsdags ettermiddag og den påfølgende gudstjenesten. 32 (27) åtteåringer deltok som tårnagenter med oppdrag der de skulle utforske alle kirkens rom og en av Bibelens historier. Resultatet ble presentert på gudstjenesten. Foreldre deltok som «englevakter». Speiderarbeidet. Speiderne deltok ved menighetens fasteaksjon og ved familiegudstjenesten 1. søndag i advent. Lys våken (adventsnatt for 11-åringer) ble også i år avholdt i Ullern kirke. Det var 17 (29) elleveåringer som deltok. Foreldre deltok i planleggingen samt ungdommer som deltar på lederkurset LiV. Det er blitt vanskeligere å komme inn i klasserommene for å drive PR for arrangementet. Opplegget var med et par timer samling lørdag og deltagelse på gudstjenesten neste dag. Det var våkne vakter til stede gjennom hele natten. Ungdomsklubben Aktivum har sine møter hver torsdag i menighetshuset med kveldsavslutning i kapellet. Oppmøte har økt til 40 ungdommer på det meste og stykker i gjennomsnitt hver klubbkveld. Ungdomsarbeider Geir Andre Nagvik leder arbeidet med stort engasjement med fokus på tro og kvalitet. Ten Sing-koret ble lagt ned i 2013 grunnet manglende oppslutning. Ungdomsarbeidet/Konfirmantarbeidet Hver påske arrangeres Påskeleir for ungdommer (etter konfirmasjonsalder) på Fagerli leirsted. I 2013 var det 30 (50) deltakere på leir, og god påskestemning. Her får de åndelig påfyll og oppleve godt fellesskap i alvor og skjemt. En egen komité bestående av unge ledere har ansvar for opplegget. Påskeleiren er en positiv faktor i ungdomsarbeidet, og gir inspirasjon til videre engasjement. Ledertrening er en sentral og viktig del av ungdomsarbeidet i Ullern menighet. 49 (37) av fjorårets konfirmanter meldte seg dette året på lederkurset SULT, altså 50 % av konfirmantkullet (!). Lederkurset er lagt opp med 4 kurskvelder i lokalmenighet, og 4 9 9

10 kurskvelder sammen med ungdom fra hele Vestre Aker prosti. Etter fullført kurs kan ungdommene fortsette som konfirmantleder for kommende års konfirmanter, hvor høydepunktet er konfirmantleiren på Fagerli. Lederkurset LiV-kurs (Ledere i Vekst) arrangeres av KFUK-KFUM, og er et toårig lederprogram for ungdom som har fullført SULT. Vi har til sammen 7 ungdommer (på første og andre året) som deltar på dette lederkurset, og har sin praksis i arbeidet her. Ullern menighet kan glede seg over mange engasjerte, kreative og dyktige unge ledere! 10 Konfirmantarbeidet I september 2013 ble 98 (113) ungdommer konfirmert i Ullern kirke. Konfirmantene hadde sin oppstart siste helgen i januar, og har gjennom konfirmanttiden fått undervisning i sentrale temaer i kristen tro og praksis, gått til gudstjeneste, vært ministrant, deltatt i Fasteaksjonen og vært på konfirmantleir. Vi gjennomfører hvert år to konfirmantleirer i løpet av sommerferien, og disse er høydepunktet i konfirmanttiden. Leirene er på Fagerli leirsted, nær Geilo, og stedet gir gode rammer for sosiale aktiviteter, undervisning, samtale og hygge. Vi får også en liten vandretur på Hardangervidda! I undervisningen på leirene har vi brukt Kristus-kransen som er et lite bønne- og meditasjonskjede bestående av ulike perler. Hver perle representerer et tema/har et navn, som f.eks. Guds-perlen, Oppstandelses-perlen, Mørkets perle, Hemmelighets-perlene, Kjærlighets-perlene. Med disse som utgangspunkt har vi fått fine samtaler om eksistensielle og viktige livs- og trosspørsmål. Vi ønsker at leiren skal gi konfirmantene en god fellesskapsopplevelse, og slik styrke tilknytning til Ullern menighet. En viktig forutsetning for at dette lykkes er god innsats fra våre unge ledere! SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER Vi har et godt samarbeid med Lilleaker barneskole. Vi har ett møtepunkt i kirken eller på skolene på hvert klassetrinn. Temaene er bibelkurs, pinse, sorg, kirkebygget/-kunst, kirkeåret og om yrkene i kirken. Lilleaker, Bestum og Montesorri skoler har julegudstjeneste. Det er noe mindre samarbeid med Bestum skole nå. Staben jobber med å komme med nytt forslag til måter å samarbeide på i samsvar med læreplaner. Vi arbeider med dette. Montesorriskolen er interessert i mer samarbeid med kirken. Dette vil bli fulgt opp videre. Barnehagene i vårt område får tilbud om jule- og påskegudstjeneste. Det var 6 (9) barnehager som deltok til påske og 8 (8) til jul. Vi har et nært forhold til menighetsbarnehagen Knerten. En av prestene eller kateket deltar på samling der en gang i måneden. KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET Vi har dette året hatt spennende og fine konsertarrangementer. Orgelkonsertene i forbindelse med kulturkveldene har gitt oss gode musikkopplevelser og konsertserien med Bachs samlede orgelverker går sin gang og gir oss stadig muligheter til å oppleve musikk av kirkemusikkhistoriens mest sentrale komponist. Også i år har vi hatt samarbeid med Norges Musikkhøyskole med konsertopplegg i forbindelse med eksamensoppgaver. Innslaget av kor, forsangere og solister ved gudstjenestene har blitt høyt verdsatt. "Ullern Vocale" er en verdifull ressurs for menighetens gudstjenester. Sangere og musikanter gjør en flott innsats, stiller velvillig opp og er en stor berikelse i gudstjenestene våre! Det er et privilegium å ha lokale krefter i menigheten som bidrar på et så høyt nivå. Andre søndag i advent tok Ullern menighet i bruk den nye salmeboken. Det er en gledelig begivenhet i menighetens liv når ny salmebok tas i bruk, og dette ble behørig markert på 10

11 11 gudstjenesten. «Opp, gledest alle, gledest no», med ny melodi av Odd Nordstoga, ble menighetens første møte med den nye salmeboka. I forbindelse med den pågående gudstjenstereformen gis det også mulighet til å variere den liturgiske musikken i større grad. Gudstjenesteutvalget la seg i utgangspunktet på en forsiktig linje i påvente av at selve ordningen av høymessen skulle innarbeides. I 2013 besluttet gudstjenesteutvalget at vi i Ullern beholder den kjente liturgiske musikken inntil videre, av hensyn til alle dåpsfølgene og de som ikke går så ofte på gudstjeneste. I familiemessene fortsetter vi imidlertid å bruke den liturgiske musikken til Åshild Watne som er bosatt i menigheten. Den er nå ganske godt innsunget og det gis uttrykk for at menigheten synes denne fornyelsen har vært vellykket. Kirken har vært leid ut til flere ulike konserter. Det er i stor grad lokale grupper av både voksne og barn som musikkorps, strykeorkester, kor etc. som benytter kirken til sine konserter. I tillegg har kommersielle virksomheter leid kirken til konsert for kunder og samarbeidspartnere. Konsertene gir et økonomisk tilskudd. I tillegg får mange mennesker oppleve en konsert i bydelens vakreste konsertsal. DIAKONALT ARBEID - FELLESSKAPSBYGGENDE ARBEID Den norske kirke har fastsatt følgende definisjon av diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og kommer til uttrykk gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. Frivilligkoordinator Hanne Louise Salvesen begynte i 25% stilling i april Sorgarbeid En vesentlig del av dette er prestenes mange samtaler i forbindelse med dødsfall og gravferd. Besøkstjenesten i Ullern Inngått samarbeidsavtale med Skøyen menighet og Ullern Frivilligsentral ble sagt opp med virkning fra våren Årsaken er at oppfølgingen av dette arbeidet var knyttet til diakonstillingen, som opphørte i Kontakt med institusjoner På Smestadhjemmet holdes det sangandakter ved en fast gruppe ca. tre ganger i halvåret. Soknepresten deltar, og han ivaretar også kontakt med Kajalund sykehjem med månedlige andakter og gudstjeneste ved høytider. Juletiltak I desember 2013 delte vi ut rundt 100 julestjerner som en oppmuntringshilsen til jul. Dette vurderes som svært verdifullt, selv om det ikke er systematikk i utdelingen. Frivillige og ansatte gjør utvalget og leverer blomstene. Menighetens fester Det er en god tradisjon å ha fester: Menighetsfest på høsten, juletrefest og sommerfest. På høsten kommer det flest eldre, mens juletrefesten samler hovedsakelig barnefamilier, men også en del andre. Sommerfesten er preget av fellesskap på tvers av generasjonene. Juletrefesten har hatt jevnt synkende deltakelse de senere år. MR bestemte å satse på mer markedsføring etc. for neste juletrefest for å se om dette ville ha noen innvirkning på fremmøtet. Hyggetreff Diakoniutvalget arrangerer Hyggetreffene ca. en gang i måneden. Samlingene varierer stort med ulike innslag som foredrag, musikk osv., men avsluttes alltid med en populær utlodning. Det serveres kaffe, snitter og kaker og det er et trivelig miljø rundt Hyggetreff. En gruppe frivillige tar seg av både planlegging og gjennomføring av arrangementene. 11

12 12 En stor takk til de som sørger for at dette tilbudet kan opprettholdes! Lilleaker Lions Club kom også i 2013 til desembermøtet. Dette er en årlig tradisjon som de fremmøtte setter stor pris på. Dette året hadde de med konfekt til alle tilstedeværende. Pengene de skulle bruke på blomst, som de også pleier å ha med til alle, hadde de dette året valgt å gi til Kirkens Bymisjon, for på den måten å glede flere. Fellesskap gjennom turer Sommertur for pensjonister ble avholdt på forsommeren. Turen gikk til Institutt for sjelesorg ved Modum Bad og Blaafarveverket. En velfylt buss med fornøyde passasjerer er uttrykk for at turen også i 2013 var et vellykket arrangement. Fellesskap gjennom bibeltimer og bibelgrupper/husgrupper Bibeltimene er et åpent fellesskap som samler ca personer annenhver mandag formiddag. Bibelgrupper, eller husfellesskap er mer lukkede fellesskap, og vi har til sammen ca. åtte grupper i vår menighet. En forbedergruppe bestående av fire kvinner møtes jevnlig til forbønn for Ullern menighet. Gruppen gjør en viktig gjerning i hva det vil si å være menighet. Takk for trofasthet og den tjenesten disse kvinnene tar. Fellesskap gjennom dugnad I høst var det dugnad med stell og rydding av utearealene rundt kirken, kapellet og menighetshuset samt vasking, pussing og rydding inne i alle byggene. Dugnaden mobiliserte rundt 15 frivillige og ansatte som gjorde et flott arbeid med synlige resultater. Dugnadsgjengen fremsatte ønske om å avvikle en ny dugnad til våren. Inkluderende fellesskap Vi vil understreke den sterke betydningen som gudstjenester og kveldsmesser torsdager har for bygging av fellesskap. Det legges derfor også vekt på kirkekaffe som sosialt virkemiddel. Det kan være vanskelig å finne nok frivillige til å ordne kirkekaffe, og man kunne involvere mange flere i dette gode fellesskapsarbeidet. Kvinner og tro I høst ble det arrangert åpne temakvelder tre onsdager i kirken, initiert og driftet av to frivillige, Anne Marit Selvåg og Kari Lunde. Et flott initiativ der lekfolk behandler bibeltekster og avslutter med fellesmåltid bak i kirken. Det er regelmessig kontakt med staben. Kirkekaffe på kirketrappen er et svært populært og sosialt viktig arrangement. Den arrangeres i sommerhalvåret, fra ca. 15. april til ca. 10. september. Det var 14 personer som delte på å ha denne tjenesten. Når det er dåpsgudstjeneste kl. 13, møtes da alle gudstjenestedeltakerne, og knytter de to gudstjenestene sammen. Kirkeskyss Vi hadde siste år seks faste sjåfører. Tilbud om kirkeskyss er et viktig tilbud for dem som ikke kommer seg til gudstjeneste på egen hånd. Men vi trenger flere sjåfører for å opprettholde tilbudet. Internasjonal diakoni/vern om skaperverket Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp ble holdt 17. mars Bøsseaksjonen ble gjennomført av våre konfirmanter, deres foreldre og andre frivillige og ansatte i menigheten. Pengene gikk til mennesker som er ofre for klimaendringer i forskjellige land hvor Kirkens Nødhjelp har sitt arbeid. 12

13 Ullern menighet samlet inn ca kr totalt fra bøsseaksjonen ( ) og i offer ca kr. Vi hadde over 140 bøssebærere ute i perioden fra kl denne tirsdagen. Ntuzuma Vennskapsmenigheten Ntuzuma utenfor Durban i Sør-Afrika driver diakonale prosjekter som vi i en årrekke støttet gjennom en avtale med NOK ,- i året fordelt over perioden: til Ressurssenter for veiledning og praktisk støtte til hiv/aids-rammede, suppekjøkken med utdeling av suppe en dag i uken med ca 600 porsjoner, og Home-care. Ny treårig avtale med endret innhold, gjeldende for perioden ble inngått og signert ved sokneprestens besøk i Ntuzuma høsten Avtalen legger mer vekt på gjensidighet enn den forrige. Tidligere sokneprestpar, Jostein og Inger Nesvåg, tilbringer deler av året i Ntuzuma og gjør et viktig og støttende arbeid der. Kontakten med Ntuzuma følges opp av Ntuzumagruppen, som består av Bente K. Føyn, Otto Berg, Andreas Birch-Aune, John Egil Rø og Villa Wahl Stranger. Kamp for rettferdighet Ullern menighetsråd har vedtatt at vi skal være Grønn menighet og staben har utarbeidet handlingsplan for å virkeliggjøre våre verdivalg. MENIGHETSBLADET KIRKENYTT Kirkenytt kom ut med 4 nummer i Bladet er en viktig kanal for informasjon til de som bor i Ullern om kirkens liv og aktiviteter. Bladet når ut til alle husstander, og er en god støttespiller for å nå ut til hele menigheten. Gjennom annonseinntekter og frivillig kontingent bærer bladet i stor grad sine egne kostnader. Distribusjonen foregår ved et trofast, frivillig bladbærerkorps på rundt 65 personer. Noen ruter er dessverre ikke dekket p.g.a. mangel på distributører. I 2013 har redaksjonen bestått av John Egil Rø og Øyvind Nilsen med stor bistand fra øvrig stab. Funksjonen som annonseansvarlig innehas av Per-Erik Schønberg-Hansen. KNERTEN Knerten barnehage er barnehagen til Ullern menighet. I 2013 har vi hatt full barnegruppe og flere familier som står på venteliste for å få plass hos oss. Barnehagen holder til i deler av første etasje i menighetshuset. Den ligger sentralt i bydelen og knytter kontakt med mange hjem i Ullern menighet. Knerten barnehage rekrutterer til menighetsaktiviteter som kor og søndagsskole. Barna i barnehagen inviteres også til å delta og bidra under gudstjenester i Ullern kirke. Menigheten har bevilget midler til nytt lekeapparat i barnehagen. Lilleaker Lions bidro også med en kjærkommen pengedonasjon til denne utskiftingen av et gammelt og nedslitt lekeapparat. Den pedagogiske hovedvekten hos Knerten, baserer seg på Reggio Emilia-inspirerte aktiviteter, sammen med en utvidet kristen formålsparagraf. Dette har fungert og balansert godt i Sammen med etablerte tradisjoner i barnehagen og godt samarbeid med staben i Ullern menighet, har også trosopplæring og formidling av felleskapstanker vært godt ivaretatt. Sogneprest John Egil Rø og Knerten barnehage fikk i stand et hyggelig samarbeide rundt aksjonsdagen hos barnehagen. Som i foregående år, lagde barna i barnehagen flotte produkter som ble lagt ut for salg på FN dagen. Alle inntektene fra salget av disse, gikk både i 2012 og nå i 2013 til Ntuzuma, vår vennskapsmenighet i Sør-Afrika. Barnehagebarna fikk anledning til å overrekke sin pengegave og samtidig sende med Rø noen "stedegne gaver" fra Ullern, til barna i Ntuzuma. Barna i Sør-Afrika sendte i sin tur med gaver til barna i Knerten barnehage. Vi takker for hyggelig og lærerikt samarbeid

14 Maya Winther Solheim har vært styrer i det siste barnehageåret, mens hun samtidig har delt stillingen som pedagogisk leder med Gro Johnsen. Inger-Lise Jacobsen er ansatt i full stilling som assistent. Deltidsstillingen som assistent har vært byttet to ganger i dette året. Denne uforutsette prosessen, i tillegg til høyt sykefravær i lange perioder hos personalet i Knerten i 2013, har vært utfordrende. Vi ønsker å ta lærdom av våre erfaringer når vi nå retter blikket fremover. Vi håper at 2014 blir et friskt og godt år for alle aktører og ansatte i Ullern menighet. 14 KOMMUNE OG FELLESRÅD Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) gjennomførte en omlegging av ressursbruken med ny bemanningsplan fra september Vi har fortsatt faglig støtte i behandling av personalspørsmål og regnskap. Fra menighetsrådet er Otto Berg og John Egil Rø (vara) valgt som nye representanter i Fellesrådet. ØKONOMI Menighetsrådet har også i 2013 lagt ned et stort arbeid for å forbedre den økonomiske rapporteringen slik at man reelt følger opp menighetens økonomiske stilling. En viktig del av økonomikontrollen har å gjøre med gode budsjett- og oppfølgingsrutiner. Det kom fra sentralt hold pålegg også til Ullern om skjerpede rutiner for håndtering av kontanter/offer, og for gjennomføring av to signaturer på alle bilag. Våre rutiner har vært relativt gode, men er ytterligere skjerpet. Menighetsrådet er nå mer fornøyd med den regnskapstjeneste som Fellesrådet tilbyr Ullern menighet, og situasjonen er betydelig bedre enn tidligere. Menighetsrådet har lagt vekt på å beholde et godt økonomisk fundament samtidig som det ikke er noe mål å gjøre bankkontiene størst mulig. Penger skal brukes for at målene vi har satt oss, og loven sier, skal nås: «bygge og nære det kristelige liv i menigheten». Virksomheten er avhengig av god givervilje fra menighetens medlemmer. Givertjenesten har vist lite utvikling siste året. Menighetens netto driftsregnskap for 2013 viser totalt et overskudd på kr. (2012: overskudd kr.). Ullern menighet mottok i 2012 en testamentarisk gave på kroner til menighetsarbeidet, som ble overført menigheten og bokført i GRØNN MENIGHET RAPPORT Ullern menighet vedtok i 2009 en tiltaksplan på 35 konkrete punkter for å bli godkjent som grønn menighet. Staben utarbeidet på bakgrunn av dette en handlingsplan og har i sin virksomhet søkt å følge opp denne. I henhold til punkt 10 i rekken av tiltak heter det at det i årsmeldingen skal redegjøres for oppfølgningen av Ullern menighet - grønn menighet. Av konkrete tiltak som er gjennomført i henhold til planen er Tema om miljø, forbruk og rettferd i gudstjenester og konfirmantundervisning Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Innsamling av briller til gjenbruk Vi kjøper oftere fairtrade-produkter Ved innkjøp av toalettpapir og tørkepapir velges resirkulert papir Bruk av stoffbrikker på bordene Minst mulig bruk av engangskopper Automatisk tosidig kopiering Levering av avfall på gjenbruksstasjon Noe kildesortering på kjøkkenet Barnehagen sorterer ut matavfallet 14

15 Gir bort gjenglemte klær etc. til Fretex i stedet for å kaste Kjemikalier leveres på godkjent mottak Vi bruker sparepærer der det er mulig, med unntak av pærer til lysekronene i kirken Oppfordring til å senke temperaturen i rom som ikke er i bruk, samt slå av lys, PCer, kopimaskin osv. I november fikk staben besøk av Estrid Hessellund, som er seniorvolontør i Oslo bispedømme, og med oppfølging av grønne menigheter som arbeidsfelt. Tiltaksplanen som ble vedtatt i 2009 ble gjennomgått og drøftet, og det ble besluttet at den tas opp til drøfting og revidering i stab og MR i løpet av våren KONKLUSJON Vi ser igjen tilbake på et arbeidsår med stor aktivitet for barn, unge og voksne, men arbeidet er også preget av at stillingsressursene er blitt knappere. Dette gir menigheten store utfordringer når det gjelder prioritering av oppgaver. Det kan likevel tyde på at aktivitetsnivået i Ullern er for stort i forhold til ressursene vi har til disposisjon. Frivillighetsorganisering og rekruttering blir en viktig faktor hvis vi skal opprettholde samme nivå som nå. Frivillige og ansatte har også i 2013 lagt ned en stor arbeidsinnsats. Kirkens virksomhet har blitt synlig, og kirken har betydd noe eksistensielt viktig for enkeltmedlemmene. Vi er derfor stolte og takknemlige for Ullern kirke og den virksomhet som drives i lokalmiljøet med kirkens budskap som retning og ramme. Vi takker alle som bidrar til utvikling av vår menighet og fellesskap i vårt lokalmiljø. 15 Ullern 10. april 2014 Stig Wilhelm Asplin John Egil Rø Villa Wahl Stranger leder av menighetsrådet sokneprest menighetsforvalter 15

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2012 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2012 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2012 for Ullern menighet 12.04.2012 2 GLIMT FRA ÅRET 2012 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er en aktiv menighet. Årsmeldingen 2012

Detaljer

Ullern menighetsråd Årsmelding 2014 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd Årsmelding 2014 for Ullern menighet Ullern menighetsråd Årsmelding 2014 for Ullern menighet Fastsatt av Ullern menighetsråd 9. april 2015, sak 25/15. 2 GLIMT FRA ÅRET 2014 Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Denne årsmeldingen

Detaljer

Ullern menighetsråd Årsmelding 2011

Ullern menighetsråd Årsmelding 2011 Ullern menighetsråd Årsmelding 2011 11.04.2012 2 GLIMT FRA ÅRET 2011 Ullern menighet er en aktiv menighet. Årsmeldingen 2011 viser det til fulle. Ullern kirke og kirkegård er også et betydningsfullt og

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Ullern menighetsråd Årsmelding 2009

Ullern menighetsråd Årsmelding 2009 Ullern menighetsråd Årsmelding 2009 2 GLIMT FRA ÅRET 2009 Ullern menighet er en aktiv menighet. Denne årsmeldingen viser det. Ullern kirke er også et betydningsfullt sted for lokalbefolkningen i bydelen.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke

Årsstatistikk for Den norske kirke 1. Kirkelig årsstatistikk for 2008 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2008. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Ullern menighetsråd Årsmelding 2007

Ullern menighetsråd Årsmelding 2007 Ullern menighetsråd Årsmelding 2007 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING: Faste medlemmer: Elisabeth Hove (leder) Steinar Sivertsen (nestleder), Gisle Nødtvedt, Arnhild Dordi Gjønnes, Bente Killingstad Føyn,

Detaljer

Ullern menighetsråd Årsmelding 2006

Ullern menighetsråd Årsmelding 2006 Ullern menighetsråd Årsmelding 2006 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING: Faste medlemmer: Elisabeth Hove og Gisle Nødtvedt (gjenvalgt fra forrige menighetsråd) Arnhild Dordi Gjønnes, Bente Killingstad Føyn,

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2016 Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Hvert år er det over 40.000 ungdommer som velger kirkelig konfirmasjon. I Bakkehaugen menighet har vi et delt opplegg hvor konfirmantene

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Innlevering av årsstatistikk

Innlevering av årsstatistikk Innlevering av årsstatistikk Opptelling av data for årsstatistikk: Trykk knappen Oppdater informasjon for å telle opplysninger som er registrert i Kardinal. Dette vil erstatte alle felt på side 1,2,3,4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Den norske Kirke Sør-Varanger menighet Strategiplan 2012-15 Vedtatt i menighetsrådsmøte 03.05.12 Den norske kirke, Sør-Varanger menighet, Pb 264, 9915 Kirkenes, www.kirkenes.kirke.no, e-post: kirken@svk.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Innlevering av årsstatistikk Kardinal5

Innlevering av årsstatistikk Kardinal5 Innlevering av årsstatistikk Kardinal5 Kirkelig årsstatistikk i Kardinal5 Rutine for statistikkarbeidet: 1: Se gjennom data, at alle registreringer i statistikkåret er ført i Kardinal 2: Opprette og generere

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011

Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP. Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Haugerud menighet Helhetsplan år 2011 2014 GLEDE FELLESSKAP SOLIDARITET HÅP Vedtatt av Haugerud menighetsråd 28.03.2011 Vi bygger fremtiden for Haugerud menighet i glede over at Jesus Kristus har åpnet

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kirkemusikk i Ålgård menighet

Kirkemusikk i Ålgård menighet Kirkemusikk i Ålgård menighet - Lokal plan- vedtatt av Ålgård Menighetsråd, oktober 2015 INNHOLD: 1. Innledning. s. 2 2. Ulike ansvarsnivå s. 2 3. Tverrgående perspektiv. s. 3 4. Hovedmål. s. 3 4.1 Gudstjenester

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET

ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET ÅRSMELDING TROMSØ DOMKIRKES MENIGHET 2008 1 1. Kirka i sentrum visjoner for Domkirken menighet Domkirken menighet ønsker å videreutvikle sin profil som en aktiv, åpen og inkluderende sentrumskirke for

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 2014 Veiledning til utfylling av skjemaet Svarfrist 20. januar 2015 Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 25. november 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.10 Til stede: Arild Isaksen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Guro Jensen, Rolv Bjelland, Per Frantsvold,

Detaljer

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I BAKKEHAUGEN MENIGHET Informasjon om konfirmasjonstid 2014 2015 for deg som tilhører Bakkehaugen menighet Nå er tiden inne for å bli konfirmant! Hvert år velger rundt 40.000 niendeklassinger

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 170913 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 07/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 02.04.14 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2013: 15.01.2013:

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer