Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet"

Transkript

1 Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

2 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen 2013 viser det til fulle. Ullern kirke og kirkegård er også et betydningsfullt og tradisjonsrikt sted for lokalbefolkningen i bydelen. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i menighetshuset hver dag. Våre ansatte og alle frivillige gjør en stor innsats. Visjons-/strategidokument som det forrige rådet har utarbeidet, Ullern kirke jord og himmel møtes, er videreført. Menighetens verdier nær, livsglad og inkluderende, skal være styrende for virksomheten. Menigheten er nær i fellesskap og kirkelige handlinger, er livsglad ved at den gir rom for gleden, leken og det vakre, er inkluderende gjennom forkynnelse, åpenhet og rom for en kirkelig variasjon. Trosopplæringstiltak Menighetsrådet har i 2013 fortsatt arbeidet med satsningen på søndagsskolearbeidet med egen trosopplæringsmedarbeider. Det var samling for seksåringer med bibelsk dramalek før gudstjenesten med utdeling av egen bok. Ellers er Skattejakt for fireåringer, Tårnagenter for åtteåringer og Lys våken for elleveåringer etter hvert godt innarbeidede arrangementer. Dåpsfamilier har kontakt med menigheten gjennom samtaler i forbindelser med dåp og dåpsgudstjenester. Korvirksomheten, Knøttene, Barnekoret og TweenSing er viktige møteplasser for menighet, barn og foreldre. Oppslutningen er noe dalende i Konfirmantarbeid har i år omfattet 99 (113) konfirmanter. Oppmuntrende er at av disse var det 49 (37) som i februar 2013 fullførte ledertreningsarbeidet som SULTere (SVURR ungdomsledertrening). Dette er et sentralt ungdomsarbeid for gruppen år som trosopplæringsreformen har et særlig fokus på. Diakoni Noe arbeid som frem til 2012 var drevet av diakonen, er videreført av andre ansatte og frivillige. Noe har vi måttet avvikle grunnet knapphet i kapasitet. Ullern menighetsråd ansatte i vår Hanne Louise Salvesen som frivilligkoordinator i 25% stilling med en diakonal retning på arbeidet. Fasteaksjonen er i et godt spor, og viste dette året et fantastisk resultat. Vi gledet oss over å samle inn ca kr. til Kirkens Nødhjelp og deres arbeid blant fattige rammet av klimaendringer. Ullernkonfirmanter og deres foreldre har dermed i særlig grad gjort et solidaritetsarbeid for verdens fattige. Gudstjenesteutvikling og kirkelige handlinger Oppslutningen om gudstjenestene og de kirkelige handlingene viser en liten nedgang. Det er en utfordring å skape gode møter i de ulike overgangssituasjoner når mennesker i Ullern sokn søker til kirke. Kirkebruken til kirkelige handlinger og gudstjenester er oppmuntrende stor. Mye av våre personalressurser går med til planlegging, gjennomføring og håndtering av denne omfattende virksomheten. Mange av våre aktiviteter er knyttet til gudstjenesten og arbeidet i forlengelsen av disse. Kontakt med lokalmiljøet Kirkebordet på CC Vest er en viktig del av kirkens ansikt utenfor kirkeområdet. Aktiviteten ble startet i 2007 og har pågått også i hele Totalt har kirkebordet vært betjent 44 ganger av både frivillige og ansatte. 2

3 I samarbeid med Ullern historielag ble det arrangert to foredragskvelder på menighetshuset som var veldig godt besøkt. I april holdt Helje Kringlebotn Sødal foredrag om Oxfordbevegelsen i Oslo vest, og i november hadde vi en kveld med foredrag om tidligere sokneprest Jonas Dahl. Kantor Tom Eirik Bru-Olsen hadde hentet frem flere av hans salmer. 3 ************** MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING Tone Merete Ae Mee Udland, Stig Asplin, Gisle Grave, Christine Hauck, Ingrid Eline Thorleifsson, Inger-Lise Neslein, Magne Svor, Bente Killingstad Føyn, Fredrik Glad-Gjernes og Astrid Nustad. Sokneprest John Egil Rø sitter i rådet i kraft av sin stilling. Varamedlemmer: Tom Erik Kavli, Linda Storeide, Vidar Frydenlund, Otto Jacob Berg og Dag Tormod Mauritz Gustafson. For 2013 ble Stig Asplin valgt til leder og Gisle Grave som nestleder. Varamedlemmene blir innkalt til alle møter. MENIGHETSRÅDETS ARBEID Menighetsrådet har avholdt 8 ordinære møter. Menighetsrådet har totalt behandlet 67 (78) saker. Arbeidsutvalget (AU) har bestått av Stig Asplin, Gisle Grave, John Egil Rø (sokneprest) og Villa Wahl Stranger (daglig leder/sekretær). AU har avholdt 8 møter ca.14 dager i forkant av menighetsrådsmøtet. Årsmøtet ble avholdt i kirken søndag 28. april Det ble avholdt menighetsmøte 22. september 2013 der det ble vedtatt innføring av Ny salmebok (N13) i Ullern menighet. Menigheten kjøpte inn 400 salmebøker, derav en del med stor skrift. Den nye salmeboken ble tatt i bruk ved gudstjeneste i Ullern kirke andre søndag i advent. Den gir et nytt løft inn i det kirkemusikalske uttrykk i gudstjenestelige sammenhenger. MENIGHETENS ANSATTE Ansatt av Kirkelig fellesråd i Oslo/Oslo bispedømmeråd: Menighetsforvalter Villa Wahl Stranger, kateket Ingunn Berit Galdal (permisjon fra august), menighetspedagog Hanne Louise Salvesen (75%) og Geir André Nagvik (25%) (begge fra august) organist Tom Eirik Bru-Olsen, kontormedarbeider Anne-Britt Myhre, sokneprest John Egil Rø, kapellan Ingrid Rian (tilbake fra 1. mars), kapellan Jorund Andersen og prestevikarene Lillian Dittmann og Dagfinn Magnus. Kirketjenere (helger) Hanna Rian Heggtveit og Patrick Jarnskjold/Håkon Svenning. Ansatt av Ullern menighet i deltidsstillinger: Frivilligkoordinator Hanne Louise Salvesen, vaktmester Bent Charles Nesse (til 30. sep.)/geir André Nagvik (fra 1. nov.), kirketjener (kveldsmesser) og vaktmester Patrick Jarnskjold frem til sommeren da Håkon Svenning overtok de stillingene. I tillegg hadde menigheten trosopplæringsmedarbeider Angela Maria Aasbø Bakke med særlig ansvar for søndagsskolen og Knøttene Ungdomsarbeider Geir André Nagvik (Aktivum) og dirigent av Barnekoret og TweenSing Larissa Mikkelsen. Søndagsskolen drives av et frivilligkorps som er delt inn i team. 3

4 4 Gitarjentene, som har vært drevet av Christine Hauck, er nå selvgående, uten voksenleder. Øvrige: Sykehjemsprest Lillian G. Breunig har 50 % prestestilling ved Silurveien sykehjem. Arbeidsmiljøet i staben oppleves som godt. Sykefraværet er relativt lavt, og staben arbeider godt sammen. Den faste staben samles til stabsmøte hver torsdag morgen. Stabsgudstjeneste avholdes i kapellet én gang i måneden. Knerten barnehage: Styrer/pedagogisk leder Maya Winther Solheim, pedagogisk leder Gro Johnsen, assistent Hanna Pender/Niklas Fries og assistent Inger-Lise Jacobsen utgjør personalet. Renholdet utføres av byrå. FRIVILLIGE MEDARBEIDERE Virksomheten i Ullern menighet er også avhengig av frivillige medarbeidere som gjør sitt til at de mange ulike aktivitetene opprettholdes. Et rikt gudstjenesteliv, et bredt diakonalt arbeid, søndagsskole, aktiviteter for barn og unge, et velfungerende menighetshus og mer til er utenkelig uten en stor skare frivillige medarbeidere, herunder også konfirmant/- leirmedarbeidere. Årsstatistikken og rapportene viser høye tall. Menighetens arbeid og aktiviteter holdes oppe av et stort antall mennesker som uegennyttig stiller tid til disposisjon. Ved en enkelt gudstjeneste er det engasjert 6-16 personer i ulike roller (opptil 40 personer på noen gudstjenester i konfirmasjonstiden!). De mange usynlige gjør de oppgavene vi tar for gitt, og bidrar til at menigheten blir et tjenende fellesskap. KIRKEN OG MENIGHETENS EIENDOMMER Vi gleder oss over at det er en utstrakt og mangfoldig bruk av både kirken, kapellet og menighetshuset her i Ullern. Ullern kirke gudstjenestefellesskapet Det totale antall kirkemedlemmer i Ullern sokn er omlag mennesker. En rekke kirkelige handlinger følger av dette, som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd for kirkemedlemmer fra soknet. Ullern menighet er også åpen for kirkelige handlinger for personer som bor utenfor soknet. De høye og relativt stabile tallene viser at det er mange folkekirkelige kontaktpunkter gjennom de kirkelige handlingene. Det har vært holdt gudstjeneste hver søn- og helligdag totalt 69 gudstjenester. Siste søndag i juni, hele juli, første søndag i august og 2. juledag, har vi hatt fellesgudstjenester med Skøyen menighet fordelt mellom de to gudstjenestestedene. Det er fast tradisjon at det 1. januar er felles prostigudstjeneste i Vestre Aker. Andre pinsedag arrangeres felles prostigudstjeneste i kirkeruinene i Maridalen. Ansvaret for prostigudstjenester går på omgang i prostiet. Ullern menighet har en stor og trofast kjerne som finner sin plass i gudstjenestefellesskapet. Vi er opptatt av å bygge et menighetsfellesskap med åpenhet og rom for alle i menigheten. Nattverddeltakelsen ved gudstjenestene er på rundt 70 på ordinære gudstjenester. Fra våren 2010 er søndagsskolen på ordinære gudstjenester blitt avholdt i menighetshuset. Deltakerantallet her er derfor ikke medtatt i det samlede fremmøteantallet ved gudstjenester. Men det er gjennomsnittlig 6-10 barn til stede på søndagsskolen. Oppslutningen om søndagsskolen har vært noe synkende. Det er avholdt 19 (21) egne dåpsgudstjenester søndager kl. 13 med inntil 8-10 dåp. Hver av disse er besøkt av gjennomsnittlig over 200 personer. Dette er en festgudstjeneste for de 4

5 5 familier som bringer sine barn til dåp. Alle som ønsker dåp i Ullern kirke, gis tilbud om dette, enten de er bosatt her eller utenfor soknet. Det er om lag 75 frivillige som er aktivisert med gjennomføringen av gudstjenestene, som dåpsvert, tekstleser, medliturg, nattverdsmedhjelper, kirkevert, sanger, kirkeskyss m.v. Konfirmanter har deltatt som medhjelpere/ministranter ved gudstjenestene. Ordningen med medliturg i gudstjenesten har fungert bra. Flere ledd fremføres nå av denne som et tegn på at gudstjenesten er hele menighetens ansvar og oppgave. Gudstjenester skapes og gjennomføres sammen. Liturgireformen og innføring av ny lokal grunnordning for gudstjenester i Ullern har vært vitaliserende for gudstjenestelivet. Som en strategisk satsning ble kveldsmesse med nattverd flyttet fra onsdager til torsdager høsten Menighetens møtevirksomhet legges nå i stor grad til tidspunkter knyttet til disse messene. I særlig grad gjelder dette konfirmantundervisning og MR-møter. Ungdomsklubben Aktivum begynner sine møter med deltakelse i gudstjenesten. Fremmøtet var onsdager gjennomsnittlig på rundt personer hver gang, av en trofast gruppe deltakere, som ser et behov for stillhet og ettertanke i hverdagen. Etter at kveldsmessen er flyttet er det en merkbar økning i antall deltakere. Vi har også to ganger i semesteret arrangert sangkvelder på galleriet hvor vi synger salmer som ønskes av deltakerne til dyktig organistspill. I tillegg har det vært avholdt kulturarrangementer med orgelkonsert og temaarrangement i kirken og menighetshuset. Til disse kommer det gjennomsnittlig over 50 personer. Det serveres enkel mat ved disse arrangementene. "Sommerfesten på kirkebakken" søndag 2. juni var kombinert med diakonisøndag og jubileumsgudstjeneste i anledning Ullern kirke 110 år. Dette var hyggelige arrangementer for både barn og voksne. Menighetens høstfest som hadde et diakonalt preg, ble avholdt 31. oktober med foredrag av prost Trond Bakkevig om fredsarbeidet i Midtøsten og med musikkinnslag ved Anne Marie Kvien. Det er stor allsidighet i gudstjenestetilbudet i Ullern kirke. Adventstiden er en indikator på mangfoldet: «Lys Våken-messe», Lysmesse, Kveldsmesse, Dåpsgudstjeneste og Høymesse i tillegg til julaftengudstjenester. Kirkehusbruken, jf dagsregisteret i kirken, av Ullern kirke og kapell, viser at byggene er i registrert bruk 263 (250) ganger pr. år, dvs. mer enn annen hver dag gjennom hele året. I tillegg er det aktiviteter og bruk av kapellet som ikke er registrert i dagsregisteret, men er faste aktiviteter: Rumensk-ortodoks menighet sine messer, stabsgudstjenester, kveldsavslutning for Aktivum og Ekelyden sine korøvelser. Disse utgjør til sammen bruk av kapellet ca. 110 ganger i året. Ullern kirke var del av programmet i Oslo Internasjonale Musikkfestival med besøk søndag 10. mars med Orgelbuzzen. Professor Bjørn Boysen ga en orientering om kirken og orgelet med påfølgende liten konsert for de ca. 60 personer som kom med bussen. Kirkelig statistikk Ullern menighet Dåp, innført med nummer Innensokns

6 Innensokns døpt i andre kirker Konfirmanter Vigsler Gravferd Gudstjenester Totalt antall Totalt deltakerantall Gjennomsnitt totalt Gudstjenester søn- og helligdager Deltakere, søn- og helligdager Gjennomsnitt Julaften Andre gudstjenester (70) 32 Skole- og barnehagegudstjenester Deltakere Nattverd Antall, søn- og helligdag Deltakere Gjennomsnitt Skriftemål Deltakere Utmelding Innmelding Konserter og musikkandakter Deltakere Kirkebruk, fra dagsregisteret Offer og kollekt i kirken Egen virksomhet Givertjeneste Ut av menigheten fra givertjenesten Andre innsamlinger, basarer m.v Statistikken viser høye tall for vår menighet, som f. eks. at det er stor oppslutning om våre gudstjenester og høyt antall nattverdsgjester og kirkelige handlinger. Den viser også at mange tusen mennesker tar del i arrangementer i kirke og menighetshus, og synliggjør dermed behovet for et mangfold av tilbud. Summen av mennesker som er til stede i Ullern kirke og kapell på våre ulike arrangementer og seremonier, iberegnet der det ikke foretas telling (som f eks vigsel og gravferd), er på rundt i Slik ser vi at våre kirkebygg har et svært høyt antall besøkende i løpet av et år. Det bør nevnes at det vært en gledelig økning i offerinntektene siste år. Årsaken til det kan være flere. Folk har vent seg til endring i kunngjøringer ved innføring av ny liturgi. Dessuten er ofring til egen menighet siste år vært dedikert til konkrete menighetsformål: trosopplæring, diakoni, kirkemusikk og ny salmebok. Fjoråret var første gang at offer på julaften i sin helhet gikk til eksterne formål, mens det de foregående år har vært delt likt mellom Kirkens Nødhjelp og Ullern menighet. Menigheten har kjøpt betalingsterminal til bruk på gudstjenester o.a. slik at de som ønsker å gi et bidrag, men mangler kontanter, kan benytte bankkortet sitt. Terminalen betjenes av kirketjener bak i kirken under ofring i gudstjenesten og etterpå. Tjenesten benyttes foreløpig i liten grad. Terminalen brukes også ved andre arrangementer i menigheten som f. eks. Julemarked. 6

7 Den store økningen siste år i «Andre innsamlinger, basarer m.v.» med rundt kr. forklares med at Julemarkedet med ca kr telles med dette året, og at testamentarisk gave på kr. kom med i 2013-regnskapet. Altså er summen for innsamlinger egentlig den samme som i Gravferder Det har vært 133 (143) gravferder i Menighetens prester har forrettet ved 93 (87) av dem. Gravferder fra Ullern kirke og kapell fordeler seg slik. ULLERN KIRKE ULLERN KAPELL TOTALT Inn-/utmeldinger Antall utmeldinger i 2013 var 24, mens det var 23 utmeldte året før. Det var 6 innmeldinger i Den norske kirke i 2013 mens tilsvarende tall for 2012 var 4 personer. Tallene kan tyde på at uro og uklarhet om medlemskap i Den norske kirke, nå har stabilisert seg. Ullern menighetshus brukes både til utallige egne aktiviteter og til utleie til forskjellige formål. Tallene viser at det er avholdt nesten 500 arrangementer/aktiviteter totalt i Ullern menighetshus i Dette innebærer at huset brukes i gjennomsnitt 1,5 ganger daglig, syv dager i uken. I tillegg kommer alle individuelle samtaler i forbindelse med dåp, bisettelser, sjelesorg etc. som foregår på de enkelte kontorer. Ekstern bruk (utleie) er en viktig inntektskilde for drift av menighetshuset. Menighetshusets venner arrangerte et vellykket Julemarked til inntekt for vedlikehold av menighetshuset siste helg i november. Det var også siste år godt besøkt, og innbrakte ca kr. Et yrende liv i hele huset preget både lørdagen og søndagen. Julemarkedet er et viktig møtepunkt for sosialt fellesskap i tillegg til at det gir penger i kassen. Det gode resultatet skyldes et grundig arbeid for Julemarkedet gjennom hele året av styre og støttespillere. I 2013 har venneforeningen Menighetshusets venner igjen bidratt på en positiv måte, og gitt økonomisk dekning av oppgraderinger slik at vi har et «levende» og funksjonelt menighetshus, og som dermed er attraktivt for utleie. En stor takk til alle trofaste i Menighetshusets venner! Ullern kapell er åpent mandag fredag kl , også i ferier. Kapellet er åpent ca. 250 dager i året og er nok dermed byens mest åpne kirke! Vi får stadig høre at mange setter pris på dette tilbudet. Besøkende er både barn til og fra skolen, turgåere og folk som besøker gravsteder på kirkegården, samt folk som kommer bare i det ærend å oppsøke det hellige kirkerom som kapellet er. Bønnelapper blir lagt i bønnekrukken, og lys tennes i lysgloben. Vi viderefører dette tilbudet med mulighet for stillhet, lystenning, ettertanke og bønn. Ullern kapell er også i hele 2013 utlånt til Den rumensk-ortodokse kirken i Oslo til deres gudstjenester, som primært holdes lørdags- og søndagsmorgener. Presten deres, Father Marius, uttrykker stor takknemlighet for dette. 7

8 Sangkoret «Ekelyden» leier kapellet tirsdager til sine øvelser og avholder åpen konsert der 1-2 ganger i året. Som kompensasjon for rimelig leie deltar de i noen søndagsgudstjenester i året. Allehelgensdag hadde vi kirken åpen med kirkevert til stede hele åpningstiden, og ubemannet åpent kapell fra kl til kl Mange personer benyttet seg av dette tilbudet, bl.a. i forbindelse med besøk på kirkegården. Det var liturgisk andakt i kirken kl ved Jorund Andersen. Paramentgruppen arbeider godt med å ta vare på kirkens og kapellets tekstiler med vask, stell og skifte av alterduker og antependier slik at alle kirketekstiler holdes pene og vakre, og som dermed gir verdighet til de hellige rom. Silurveien sykehjem har vært betjent av sykehjemsprest hele 2013 i 50% stilling. Det har blitt avholdt regelmessige andakter og gudstjenester der, tilsammen 36 andakter og 33 gudstjenester i Fagerli Leirskole og Ungdomssenter i Skurdalen har også dette året vært benyttet til påskeleir og konfirmantleirer. Fagerli er et godt egnet leirsted. Simon Lunner og Ingrid Rian var menighetens representanter i representantskapet i Samarbeidet med Fagerli fungerer rimelig godt. Haslumseter kapell Søndager avholdes gudstjeneste/lekmannsmesse i Haslumseter ved eiermenighetene, gjerne kombinert med overnatting. Viktig turmål for markagjengere. Mangeårige representanter i representantskapet fra Ullern menighet er Øystein Dick og Jan Petter Vilberg, som var invitert på besøk til et MR-møte for å orientere om Haslumseter kapell. Kirkebordet på CC-Vest Høsten 2007 fikk Ullern menighet et eget kirkebord på CC-Vest. Hele 2013 har dette vært betjent. Hver mandag og torsdag fra kl har ansatte og frivillige sittet der på nedre plan vis à vis gullsmed Heyerdahl. Menigheten blir slik synlig i lokalmiljøet, og mange har tatt kontakt enten for samtale eller for informasjon om hva vi har å tilby av aktiviteter. Noen vakter har vi dessverre hatt problemer med å fylle. Kontakten med senterledelsen er positiv og danner grunnlag for et videre arbeid med nye samarbeidstiltak. BARNE- OG UNGDOMSARBEID Babysang I vårsemesteret 2013 var det Babysang for barn fra 0-1 år med foreldre annenhver onsdag. Vi hadde 63 (70) babyer innom i løpet av det semesteret. Her ønsker vi å knytte flere familier nærmere til kirken og hjelpe foreldre til å bruke sang, regler, dans og bønner til å få god kontakt med barnet. Dette er et tilbud med lav terskel. Grunnet kateketens fødselspermisjon gikk dette tilbudet midlertidig bort i høst. Knøttene (3-6-åringer) Angela Maria Bakke som har det musikalske ansvaret for dette koret og er administrativ leder, er til stede på øvelsene og har en bibelfortelling hver gang. I 2013 har det vært ca. 15 barn på øvelsene. Mange foreldre er til stede under øvelsen eller de sitter på lunsjrommet i andre etasje. Skattejakt og utdeling av 4-årsbok fungerer bra. Å gå på skattejakt i kirken er spennende, man blir trygg før selve gudstjenesten og får kunnskap om dåp, søndagsskole, bønn og sanger. Det var 40 barn som tok i mot tilbudet. Søndagsskolen 8 8

9 Nytt konsept for søndagsskolen hadde oppstart i Søndagsskolen er i menighetshuset alle søndager utenom skoleferier og familiegudstjeneste-søndager. Søndagsskolen er åpen for barn fra 0-14 år, barn som er 4 år eller eldre kan leveres. Registreringen åpner kl , og samlingen er tredelt: Kl 11 er det felles samling med lek, lystenning, bønn, sang og formidling av bibelfortelling. Kl er det aldersdelte grupper med samtale, sang, hobbyaktiviteter og spill. Vi har hatt 2 eller 3 grupper avhengig av hvor mange ledere vi har hatt tilgjengelig. Kl 12 er det Bibelkino. Tegnefilmer fra Bibelen vises, og det serveres oppskåret frukt og popcorn. En samling krever 2-3 ledere. Angela Maria Bakke har vært med de fleste ganger, og i tillegg er det 5 frivillige som deler på oppgaver som teamleder, gruppeleder og praktisk leder. Søndagsskolen har blitt besøkt av rundt 40 (60) ulike barn i På våren var det 13 samlinger med ca barn i snitt pr samling. På høsten var det 10 samlinger med ca. 5-8 barn i snitt. Dramalek med utdeling av 6-årsbok på gudstjeneste Seksåringene ble invitert til å delta på en samling i forkant for å leke seg gjennom en bibelfortelling og for å bli trygge og kjent i kirken. Dette var et nytt tilbud der 15 barn kom og mottok boken «Tre i et tre». I fjor hadde vi skolestartgudstjeneste uten samling. For å nå flere barn har andre menigheter lykkes bedre med å ha flere samlinger. Og det er derfor denne modellen også tas i bruk her. Barnekoret og Tween Sing Barnekoret har per i dag 11 medlemmer, hovedsakelig jenter. Prosjekter, som for eksempel konsert, er viktig for å rekruttere og for å holde motivasjonen oppe. Korene jobber med utvikling av barnas musikalske evner, ved vokal- og hørselstrening. Tårnagentsamlinger Etter at fjernsynsserien Tårnagentene ble vist i julen, ble alle åtteåringer invitert til en samling en torsdags ettermiddag og den påfølgende gudstjenesten. 32 (27) åtteåringer deltok som tårnagenter med oppdrag der de skulle utforske alle kirkens rom og en av Bibelens historier. Resultatet ble presentert på gudstjenesten. Foreldre deltok som «englevakter». Speiderarbeidet. Speiderne deltok ved menighetens fasteaksjon og ved familiegudstjenesten 1. søndag i advent. Lys våken (adventsnatt for 11-åringer) ble også i år avholdt i Ullern kirke. Det var 17 (29) elleveåringer som deltok. Foreldre deltok i planleggingen samt ungdommer som deltar på lederkurset LiV. Det er blitt vanskeligere å komme inn i klasserommene for å drive PR for arrangementet. Opplegget var med et par timer samling lørdag og deltagelse på gudstjenesten neste dag. Det var våkne vakter til stede gjennom hele natten. Ungdomsklubben Aktivum har sine møter hver torsdag i menighetshuset med kveldsavslutning i kapellet. Oppmøte har økt til 40 ungdommer på det meste og stykker i gjennomsnitt hver klubbkveld. Ungdomsarbeider Geir Andre Nagvik leder arbeidet med stort engasjement med fokus på tro og kvalitet. Ten Sing-koret ble lagt ned i 2013 grunnet manglende oppslutning. Ungdomsarbeidet/Konfirmantarbeidet Hver påske arrangeres Påskeleir for ungdommer (etter konfirmasjonsalder) på Fagerli leirsted. I 2013 var det 30 (50) deltakere på leir, og god påskestemning. Her får de åndelig påfyll og oppleve godt fellesskap i alvor og skjemt. En egen komité bestående av unge ledere har ansvar for opplegget. Påskeleiren er en positiv faktor i ungdomsarbeidet, og gir inspirasjon til videre engasjement. Ledertrening er en sentral og viktig del av ungdomsarbeidet i Ullern menighet. 49 (37) av fjorårets konfirmanter meldte seg dette året på lederkurset SULT, altså 50 % av konfirmantkullet (!). Lederkurset er lagt opp med 4 kurskvelder i lokalmenighet, og 4 9 9

10 kurskvelder sammen med ungdom fra hele Vestre Aker prosti. Etter fullført kurs kan ungdommene fortsette som konfirmantleder for kommende års konfirmanter, hvor høydepunktet er konfirmantleiren på Fagerli. Lederkurset LiV-kurs (Ledere i Vekst) arrangeres av KFUK-KFUM, og er et toårig lederprogram for ungdom som har fullført SULT. Vi har til sammen 7 ungdommer (på første og andre året) som deltar på dette lederkurset, og har sin praksis i arbeidet her. Ullern menighet kan glede seg over mange engasjerte, kreative og dyktige unge ledere! 10 Konfirmantarbeidet I september 2013 ble 98 (113) ungdommer konfirmert i Ullern kirke. Konfirmantene hadde sin oppstart siste helgen i januar, og har gjennom konfirmanttiden fått undervisning i sentrale temaer i kristen tro og praksis, gått til gudstjeneste, vært ministrant, deltatt i Fasteaksjonen og vært på konfirmantleir. Vi gjennomfører hvert år to konfirmantleirer i løpet av sommerferien, og disse er høydepunktet i konfirmanttiden. Leirene er på Fagerli leirsted, nær Geilo, og stedet gir gode rammer for sosiale aktiviteter, undervisning, samtale og hygge. Vi får også en liten vandretur på Hardangervidda! I undervisningen på leirene har vi brukt Kristus-kransen som er et lite bønne- og meditasjonskjede bestående av ulike perler. Hver perle representerer et tema/har et navn, som f.eks. Guds-perlen, Oppstandelses-perlen, Mørkets perle, Hemmelighets-perlene, Kjærlighets-perlene. Med disse som utgangspunkt har vi fått fine samtaler om eksistensielle og viktige livs- og trosspørsmål. Vi ønsker at leiren skal gi konfirmantene en god fellesskapsopplevelse, og slik styrke tilknytning til Ullern menighet. En viktig forutsetning for at dette lykkes er god innsats fra våre unge ledere! SAMARBEID MED SKOLER OG BARNEHAGER Vi har et godt samarbeid med Lilleaker barneskole. Vi har ett møtepunkt i kirken eller på skolene på hvert klassetrinn. Temaene er bibelkurs, pinse, sorg, kirkebygget/-kunst, kirkeåret og om yrkene i kirken. Lilleaker, Bestum og Montesorri skoler har julegudstjeneste. Det er noe mindre samarbeid med Bestum skole nå. Staben jobber med å komme med nytt forslag til måter å samarbeide på i samsvar med læreplaner. Vi arbeider med dette. Montesorriskolen er interessert i mer samarbeid med kirken. Dette vil bli fulgt opp videre. Barnehagene i vårt område får tilbud om jule- og påskegudstjeneste. Det var 6 (9) barnehager som deltok til påske og 8 (8) til jul. Vi har et nært forhold til menighetsbarnehagen Knerten. En av prestene eller kateket deltar på samling der en gang i måneden. KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET Vi har dette året hatt spennende og fine konsertarrangementer. Orgelkonsertene i forbindelse med kulturkveldene har gitt oss gode musikkopplevelser og konsertserien med Bachs samlede orgelverker går sin gang og gir oss stadig muligheter til å oppleve musikk av kirkemusikkhistoriens mest sentrale komponist. Også i år har vi hatt samarbeid med Norges Musikkhøyskole med konsertopplegg i forbindelse med eksamensoppgaver. Innslaget av kor, forsangere og solister ved gudstjenestene har blitt høyt verdsatt. "Ullern Vocale" er en verdifull ressurs for menighetens gudstjenester. Sangere og musikanter gjør en flott innsats, stiller velvillig opp og er en stor berikelse i gudstjenestene våre! Det er et privilegium å ha lokale krefter i menigheten som bidrar på et så høyt nivå. Andre søndag i advent tok Ullern menighet i bruk den nye salmeboken. Det er en gledelig begivenhet i menighetens liv når ny salmebok tas i bruk, og dette ble behørig markert på 10

11 11 gudstjenesten. «Opp, gledest alle, gledest no», med ny melodi av Odd Nordstoga, ble menighetens første møte med den nye salmeboka. I forbindelse med den pågående gudstjenstereformen gis det også mulighet til å variere den liturgiske musikken i større grad. Gudstjenesteutvalget la seg i utgangspunktet på en forsiktig linje i påvente av at selve ordningen av høymessen skulle innarbeides. I 2013 besluttet gudstjenesteutvalget at vi i Ullern beholder den kjente liturgiske musikken inntil videre, av hensyn til alle dåpsfølgene og de som ikke går så ofte på gudstjeneste. I familiemessene fortsetter vi imidlertid å bruke den liturgiske musikken til Åshild Watne som er bosatt i menigheten. Den er nå ganske godt innsunget og det gis uttrykk for at menigheten synes denne fornyelsen har vært vellykket. Kirken har vært leid ut til flere ulike konserter. Det er i stor grad lokale grupper av både voksne og barn som musikkorps, strykeorkester, kor etc. som benytter kirken til sine konserter. I tillegg har kommersielle virksomheter leid kirken til konsert for kunder og samarbeidspartnere. Konsertene gir et økonomisk tilskudd. I tillegg får mange mennesker oppleve en konsert i bydelens vakreste konsertsal. DIAKONALT ARBEID - FELLESSKAPSBYGGENDE ARBEID Den norske kirke har fastsatt følgende definisjon av diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og kommer til uttrykk gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. Frivilligkoordinator Hanne Louise Salvesen begynte i 25% stilling i april Sorgarbeid En vesentlig del av dette er prestenes mange samtaler i forbindelse med dødsfall og gravferd. Besøkstjenesten i Ullern Inngått samarbeidsavtale med Skøyen menighet og Ullern Frivilligsentral ble sagt opp med virkning fra våren Årsaken er at oppfølgingen av dette arbeidet var knyttet til diakonstillingen, som opphørte i Kontakt med institusjoner På Smestadhjemmet holdes det sangandakter ved en fast gruppe ca. tre ganger i halvåret. Soknepresten deltar, og han ivaretar også kontakt med Kajalund sykehjem med månedlige andakter og gudstjeneste ved høytider. Juletiltak I desember 2013 delte vi ut rundt 100 julestjerner som en oppmuntringshilsen til jul. Dette vurderes som svært verdifullt, selv om det ikke er systematikk i utdelingen. Frivillige og ansatte gjør utvalget og leverer blomstene. Menighetens fester Det er en god tradisjon å ha fester: Menighetsfest på høsten, juletrefest og sommerfest. På høsten kommer det flest eldre, mens juletrefesten samler hovedsakelig barnefamilier, men også en del andre. Sommerfesten er preget av fellesskap på tvers av generasjonene. Juletrefesten har hatt jevnt synkende deltakelse de senere år. MR bestemte å satse på mer markedsføring etc. for neste juletrefest for å se om dette ville ha noen innvirkning på fremmøtet. Hyggetreff Diakoniutvalget arrangerer Hyggetreffene ca. en gang i måneden. Samlingene varierer stort med ulike innslag som foredrag, musikk osv., men avsluttes alltid med en populær utlodning. Det serveres kaffe, snitter og kaker og det er et trivelig miljø rundt Hyggetreff. En gruppe frivillige tar seg av både planlegging og gjennomføring av arrangementene. 11

12 12 En stor takk til de som sørger for at dette tilbudet kan opprettholdes! Lilleaker Lions Club kom også i 2013 til desembermøtet. Dette er en årlig tradisjon som de fremmøtte setter stor pris på. Dette året hadde de med konfekt til alle tilstedeværende. Pengene de skulle bruke på blomst, som de også pleier å ha med til alle, hadde de dette året valgt å gi til Kirkens Bymisjon, for på den måten å glede flere. Fellesskap gjennom turer Sommertur for pensjonister ble avholdt på forsommeren. Turen gikk til Institutt for sjelesorg ved Modum Bad og Blaafarveverket. En velfylt buss med fornøyde passasjerer er uttrykk for at turen også i 2013 var et vellykket arrangement. Fellesskap gjennom bibeltimer og bibelgrupper/husgrupper Bibeltimene er et åpent fellesskap som samler ca personer annenhver mandag formiddag. Bibelgrupper, eller husfellesskap er mer lukkede fellesskap, og vi har til sammen ca. åtte grupper i vår menighet. En forbedergruppe bestående av fire kvinner møtes jevnlig til forbønn for Ullern menighet. Gruppen gjør en viktig gjerning i hva det vil si å være menighet. Takk for trofasthet og den tjenesten disse kvinnene tar. Fellesskap gjennom dugnad I høst var det dugnad med stell og rydding av utearealene rundt kirken, kapellet og menighetshuset samt vasking, pussing og rydding inne i alle byggene. Dugnaden mobiliserte rundt 15 frivillige og ansatte som gjorde et flott arbeid med synlige resultater. Dugnadsgjengen fremsatte ønske om å avvikle en ny dugnad til våren. Inkluderende fellesskap Vi vil understreke den sterke betydningen som gudstjenester og kveldsmesser torsdager har for bygging av fellesskap. Det legges derfor også vekt på kirkekaffe som sosialt virkemiddel. Det kan være vanskelig å finne nok frivillige til å ordne kirkekaffe, og man kunne involvere mange flere i dette gode fellesskapsarbeidet. Kvinner og tro I høst ble det arrangert åpne temakvelder tre onsdager i kirken, initiert og driftet av to frivillige, Anne Marit Selvåg og Kari Lunde. Et flott initiativ der lekfolk behandler bibeltekster og avslutter med fellesmåltid bak i kirken. Det er regelmessig kontakt med staben. Kirkekaffe på kirketrappen er et svært populært og sosialt viktig arrangement. Den arrangeres i sommerhalvåret, fra ca. 15. april til ca. 10. september. Det var 14 personer som delte på å ha denne tjenesten. Når det er dåpsgudstjeneste kl. 13, møtes da alle gudstjenestedeltakerne, og knytter de to gudstjenestene sammen. Kirkeskyss Vi hadde siste år seks faste sjåfører. Tilbud om kirkeskyss er et viktig tilbud for dem som ikke kommer seg til gudstjeneste på egen hånd. Men vi trenger flere sjåfører for å opprettholde tilbudet. Internasjonal diakoni/vern om skaperverket Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp ble holdt 17. mars Bøsseaksjonen ble gjennomført av våre konfirmanter, deres foreldre og andre frivillige og ansatte i menigheten. Pengene gikk til mennesker som er ofre for klimaendringer i forskjellige land hvor Kirkens Nødhjelp har sitt arbeid. 12

13 Ullern menighet samlet inn ca kr totalt fra bøsseaksjonen ( ) og i offer ca kr. Vi hadde over 140 bøssebærere ute i perioden fra kl denne tirsdagen. Ntuzuma Vennskapsmenigheten Ntuzuma utenfor Durban i Sør-Afrika driver diakonale prosjekter som vi i en årrekke støttet gjennom en avtale med NOK ,- i året fordelt over perioden: til Ressurssenter for veiledning og praktisk støtte til hiv/aids-rammede, suppekjøkken med utdeling av suppe en dag i uken med ca 600 porsjoner, og Home-care. Ny treårig avtale med endret innhold, gjeldende for perioden ble inngått og signert ved sokneprestens besøk i Ntuzuma høsten Avtalen legger mer vekt på gjensidighet enn den forrige. Tidligere sokneprestpar, Jostein og Inger Nesvåg, tilbringer deler av året i Ntuzuma og gjør et viktig og støttende arbeid der. Kontakten med Ntuzuma følges opp av Ntuzumagruppen, som består av Bente K. Føyn, Otto Berg, Andreas Birch-Aune, John Egil Rø og Villa Wahl Stranger. Kamp for rettferdighet Ullern menighetsråd har vedtatt at vi skal være Grønn menighet og staben har utarbeidet handlingsplan for å virkeliggjøre våre verdivalg. MENIGHETSBLADET KIRKENYTT Kirkenytt kom ut med 4 nummer i Bladet er en viktig kanal for informasjon til de som bor i Ullern om kirkens liv og aktiviteter. Bladet når ut til alle husstander, og er en god støttespiller for å nå ut til hele menigheten. Gjennom annonseinntekter og frivillig kontingent bærer bladet i stor grad sine egne kostnader. Distribusjonen foregår ved et trofast, frivillig bladbærerkorps på rundt 65 personer. Noen ruter er dessverre ikke dekket p.g.a. mangel på distributører. I 2013 har redaksjonen bestått av John Egil Rø og Øyvind Nilsen med stor bistand fra øvrig stab. Funksjonen som annonseansvarlig innehas av Per-Erik Schønberg-Hansen. KNERTEN Knerten barnehage er barnehagen til Ullern menighet. I 2013 har vi hatt full barnegruppe og flere familier som står på venteliste for å få plass hos oss. Barnehagen holder til i deler av første etasje i menighetshuset. Den ligger sentralt i bydelen og knytter kontakt med mange hjem i Ullern menighet. Knerten barnehage rekrutterer til menighetsaktiviteter som kor og søndagsskole. Barna i barnehagen inviteres også til å delta og bidra under gudstjenester i Ullern kirke. Menigheten har bevilget midler til nytt lekeapparat i barnehagen. Lilleaker Lions bidro også med en kjærkommen pengedonasjon til denne utskiftingen av et gammelt og nedslitt lekeapparat. Den pedagogiske hovedvekten hos Knerten, baserer seg på Reggio Emilia-inspirerte aktiviteter, sammen med en utvidet kristen formålsparagraf. Dette har fungert og balansert godt i Sammen med etablerte tradisjoner i barnehagen og godt samarbeid med staben i Ullern menighet, har også trosopplæring og formidling av felleskapstanker vært godt ivaretatt. Sogneprest John Egil Rø og Knerten barnehage fikk i stand et hyggelig samarbeide rundt aksjonsdagen hos barnehagen. Som i foregående år, lagde barna i barnehagen flotte produkter som ble lagt ut for salg på FN dagen. Alle inntektene fra salget av disse, gikk både i 2012 og nå i 2013 til Ntuzuma, vår vennskapsmenighet i Sør-Afrika. Barnehagebarna fikk anledning til å overrekke sin pengegave og samtidig sende med Rø noen "stedegne gaver" fra Ullern, til barna i Ntuzuma. Barna i Sør-Afrika sendte i sin tur med gaver til barna i Knerten barnehage. Vi takker for hyggelig og lærerikt samarbeid

14 Maya Winther Solheim har vært styrer i det siste barnehageåret, mens hun samtidig har delt stillingen som pedagogisk leder med Gro Johnsen. Inger-Lise Jacobsen er ansatt i full stilling som assistent. Deltidsstillingen som assistent har vært byttet to ganger i dette året. Denne uforutsette prosessen, i tillegg til høyt sykefravær i lange perioder hos personalet i Knerten i 2013, har vært utfordrende. Vi ønsker å ta lærdom av våre erfaringer når vi nå retter blikket fremover. Vi håper at 2014 blir et friskt og godt år for alle aktører og ansatte i Ullern menighet. 14 KOMMUNE OG FELLESRÅD Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) gjennomførte en omlegging av ressursbruken med ny bemanningsplan fra september Vi har fortsatt faglig støtte i behandling av personalspørsmål og regnskap. Fra menighetsrådet er Otto Berg og John Egil Rø (vara) valgt som nye representanter i Fellesrådet. ØKONOMI Menighetsrådet har også i 2013 lagt ned et stort arbeid for å forbedre den økonomiske rapporteringen slik at man reelt følger opp menighetens økonomiske stilling. En viktig del av økonomikontrollen har å gjøre med gode budsjett- og oppfølgingsrutiner. Det kom fra sentralt hold pålegg også til Ullern om skjerpede rutiner for håndtering av kontanter/offer, og for gjennomføring av to signaturer på alle bilag. Våre rutiner har vært relativt gode, men er ytterligere skjerpet. Menighetsrådet er nå mer fornøyd med den regnskapstjeneste som Fellesrådet tilbyr Ullern menighet, og situasjonen er betydelig bedre enn tidligere. Menighetsrådet har lagt vekt på å beholde et godt økonomisk fundament samtidig som det ikke er noe mål å gjøre bankkontiene størst mulig. Penger skal brukes for at målene vi har satt oss, og loven sier, skal nås: «bygge og nære det kristelige liv i menigheten». Virksomheten er avhengig av god givervilje fra menighetens medlemmer. Givertjenesten har vist lite utvikling siste året. Menighetens netto driftsregnskap for 2013 viser totalt et overskudd på kr. (2012: overskudd kr.). Ullern menighet mottok i 2012 en testamentarisk gave på kroner til menighetsarbeidet, som ble overført menigheten og bokført i GRØNN MENIGHET RAPPORT Ullern menighet vedtok i 2009 en tiltaksplan på 35 konkrete punkter for å bli godkjent som grønn menighet. Staben utarbeidet på bakgrunn av dette en handlingsplan og har i sin virksomhet søkt å følge opp denne. I henhold til punkt 10 i rekken av tiltak heter det at det i årsmeldingen skal redegjøres for oppfølgningen av Ullern menighet - grønn menighet. Av konkrete tiltak som er gjennomført i henhold til planen er Tema om miljø, forbruk og rettferd i gudstjenester og konfirmantundervisning Deltakelse i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Innsamling av briller til gjenbruk Vi kjøper oftere fairtrade-produkter Ved innkjøp av toalettpapir og tørkepapir velges resirkulert papir Bruk av stoffbrikker på bordene Minst mulig bruk av engangskopper Automatisk tosidig kopiering Levering av avfall på gjenbruksstasjon Noe kildesortering på kjøkkenet Barnehagen sorterer ut matavfallet 14

15 Gir bort gjenglemte klær etc. til Fretex i stedet for å kaste Kjemikalier leveres på godkjent mottak Vi bruker sparepærer der det er mulig, med unntak av pærer til lysekronene i kirken Oppfordring til å senke temperaturen i rom som ikke er i bruk, samt slå av lys, PCer, kopimaskin osv. I november fikk staben besøk av Estrid Hessellund, som er seniorvolontør i Oslo bispedømme, og med oppfølging av grønne menigheter som arbeidsfelt. Tiltaksplanen som ble vedtatt i 2009 ble gjennomgått og drøftet, og det ble besluttet at den tas opp til drøfting og revidering i stab og MR i løpet av våren KONKLUSJON Vi ser igjen tilbake på et arbeidsår med stor aktivitet for barn, unge og voksne, men arbeidet er også preget av at stillingsressursene er blitt knappere. Dette gir menigheten store utfordringer når det gjelder prioritering av oppgaver. Det kan likevel tyde på at aktivitetsnivået i Ullern er for stort i forhold til ressursene vi har til disposisjon. Frivillighetsorganisering og rekruttering blir en viktig faktor hvis vi skal opprettholde samme nivå som nå. Frivillige og ansatte har også i 2013 lagt ned en stor arbeidsinnsats. Kirkens virksomhet har blitt synlig, og kirken har betydd noe eksistensielt viktig for enkeltmedlemmene. Vi er derfor stolte og takknemlige for Ullern kirke og den virksomhet som drives i lokalmiljøet med kirkens budskap som retning og ramme. Vi takker alle som bidrar til utvikling av vår menighet og fellesskap i vårt lokalmiljø. 15 Ullern 10. april 2014 Stig Wilhelm Asplin John Egil Rø Villa Wahl Stranger leder av menighetsrådet sokneprest menighetsforvalter 15

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

Årsmelding 2011. Olsvik menighet

Årsmelding 2011. Olsvik menighet Årsmelding 2011 Olsvik menighet Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2011. Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer til og med oktober 2011: Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3

Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Asker menighet Årsmelding og regnskap 2014 Innholdsfortegnelse Ansatte Side 3 Råd og utvalg Menighetsrådet 4 Eiendomsutvalget 8 Grønt utvalg 8 Diakonatet 9 Internasjonalt utvalg 9 Trosopplæring 10 Barnearbeid

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET ÅRSMELDING 2012 STOKKA MENIGHET Stokka 17.03.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 I. Innledning til Årsmelding 2012 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012

Ansatte 2012. Menighetsrådet i 2012 Ansatte 2012 Sokneprest Ånund Hardang Kapellan Torill Rojahn Søby (fraværende i 2012, stillingen dekket opp med vikarer fra prostiet) Kantor Iver Kleive Kateket Turid Skarbø Ungdomsarbeider Piriyanthy

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014

Visitasmelding Flekkerøy menighet. 19. 23. februar 2014 Visitasmelding Flekkerøy menighet 19. 23. februar 2014 2 Innhold: 1. Innledning: Kort historisk riss siden siste visitas s4 1.2 Ny tjenesteordning 1.3 Økt presteressurs 1.4 Trosopplæring 1.5 Kirkeutvidelse

Detaljer